ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar"

Transkript

1 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Innehåller även annan information till fastighetsägare med kommunalt VA

2 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar från och med Antagna av kommunfullmäktige den 17 december Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige antagna allmänna bestämmelser, från den 26 januari 1973, att gälla. Lagstiftning Inledning 1. För fastighetsägares brukande av kommunens allmänna va-anläggning gäller bestämmelser i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar ("va-lagen"), i annan lag eller författning samt i föreskrifterna här nedan. Fastighetsägare är skyldig att underkasta sig ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser och har enligt 23 va-lagen rätt att bli underrättad härom på sätt som stadgas i lagen. Kommunen är huvudman Fastighetsägare, verksamhetsområde 2. Kommunen är huvudman för den allmänna va-anläggningen. Förvaltningen handhas under kommunens styrelse eller särskilt nämnd av va-verket. 3. Med fastighetsägare avses i dessa allmänna bestämmelser ägare av fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde. Uppgifter om verksamhetsområdets omfattning finns hos va-verket och länsstyrelsen. Om va-verket har ingått avtal med annan än fastighetsägare, t.ex. nyttjanderättshavare, om brukande av anläggningen skall för denne gälla vad som i 3 va-lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. Med fastighet avses i vissa fall även byggnad eller annan anläggning som ej tillhör markens ägare. I så fall skall vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser om fastighetsägare gälla byggnadens eller anläggningens ägare. Den allmänna anläggningens olika delar Den allmänna anläggningen 4. Den allmänna anläggningen består av vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoar och pumpstationer samt andra anordningar som behövs för att tillgodose anläggningens ändamål. I ledningsnätet ingår allmänna delar av servisledningar fram till förbindelsepunkter som va-verket bestämt för varje fastighet. Alla anordningar som hör till den allmänna anläggningen utförs av va-verket. Va-verket ombesörjer och bekostar drift, underhåll och förnyelse av den allmänna anläggningen. En fastighets va-installation utgörs av de ledningar för fastigheten som dragits fram från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, exempelvis vattenmätarbrunn, som förbundits med sådan ledning. Om det behövs en anordning endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordningar för tryckstegring, uppfordring eller brandförsvar, skall kostnaden betalas av vederbörande fastighetsägare, om inte va-verket bestämmer annat.

3 Gräns mellan det enskilda och den allmänna anläggningen Förbindelsepunkters lägen 5. För fastigheter som är inkopplade till den allmänna anläggningen är förbindelsepunkterna belägna på befintliga ledningar, vanligtvis 0,5 m utanför fastighetens gräns. Va-verket kan dock ha meddelat annat läge i det enskilda fallet. För fastighet vars va-installation skall inkopplas till den allmänna anläggningen bestämmer va-verket förbindelsepunkternas lägen och meddelar fastighetsägaren skriftligen om det. Ansökan om anslutning Inkoppling av fastighets va-installation m.m. 6. Fastighetsägare som vill bruka den allmänna anläggningen skall ansöka om detta till va-verket. Ansökan skall göras på fastställd blankett som lämnas ut av va-verket. Ansökan skall vara åtföljd av ritningar som va-verket anser behövs och av skriftligt medgivande från annan person vars rätt berörs av ansökan. Inkoppling av två eller flera fastigheters va-installationer till den allmänna anläggningen genom servisledningar som är gemensamma för fastigheterna, får ske endast om det medges skriftligen av va-verket. Förbindelsepunkt 7. Är fastighetsägaren berättigad att bruka anläggningen drar Va-verket fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Va-verket bestämmer ledningarnas antal, dimensioner och utförande. Va-verket är enligt 8 va-lagen i vissa fall berättigad till anstånd med arbetets utförande. Om fastighetsägaren begär att ny förbindelsepunkt skall utföras i stället för en befintlig ledning och va-verket efter ansökan medger detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del, efter skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels bortkoppling av den tidigare servisledningens allmänna del. Anser va-verket att en ny förbindelsepunkt behöver upprättas i stället för och med annat läge än den befintliga skall va-verket ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och inkoppling av denna, efter skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. Inkoppling 8. Inkoppling av fastighetens va-installation till den allmänna anläggningen skall överenskommas med va-verket. Inkoppling sker först sedan fastighetsägaren har betalt anläggningsavgift (engångsavgift enligt va-taxan) eller ställt godtagbar säkerhet för avgiften. Va-verkets leveransskyldighet Brukande av den allmänna renvattenanläggningen 9. Va-verket levererar vatten till en fastighet om dess ägare har rätt att bruka den allmänna anläggningen och iakttar de bestämmelser som gäller för brukandet. Va-verkets leveransskyldighet avser endast vatten av den kvalitet som behövs för hushållsändamål. Va-verket garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten får utnyttjas för värmeutvinning endast om va-verket efter ansökan medger det.

4 Leveransavbrott, ransonering 10. Va-verket har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen om vaverket finner att det behövs för att förebygga, hindra eller motverka personeller egendomsskada. Vattenleveransen får avbrytas också för reparation, ändring, kontroll och annan åtgärd som berör va-verkets egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt va-verkets anvisningar. Vid planerat leveransavbrott skall va-verket i förväg på lämpligt sätt lämna berörda fastighetsägare meddelande om avbrottet. Vattenmätare Mätarens plats, avläsning Vård av vattenmätare, vattenmätarbrunn 11. En fastighetsägares förbrukning av vatten fastställs genom mätning, det vill säga allt vatten som tillförs en fastighet skall gå via vattenmätare, om inte va-verket bestämmer annat. Vattenmätare tillhandahålles av va-verket och förblir va-verkets egendom. Va-verket bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som skall användas. Fastighetsägaren skall bekosta anordningar som behövs för att sätta upp och koppla samman mätaren med installationen i övrigt. Med anordning avses även vattenmätarbrunn. 12. Mätarens plats skall vara godkänd av va-verket och placeras så att den lätt kan läsas av eller bytas ut. Vid ny- eller ombyggnation skall mätarplatsen utformas enligt VAV:s publikation P34. Va-verket har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och har ensamt befogenhet att sätta upp, taga ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder och för avläsning skall fastighetsägaren lämna va-verket fritt tillträde till mätaren. 13. Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost, åverkan, återströmning av varmvatten, värmepåverkan och annan skadlig påverkan. Om fastighetsägaren önskar att vattenmätaren skall tagas bort tillfälligt, t.ex. på grund av frostrisk eller annan orsak, skall han anmäla detta till va-verket, som på fastighetsägarens bekostnad tar bort och åter sätter upp mätaren. Fastighetsägaren skall rengöra och länspumpa vattenmätarbrunnen. Om fastighetsägaren önskar kan va-verket utföra rensning och länspumpning av vattenmätarbrunnen mot ersättning. Närmaste område omkring vattenmätarbrunnen skall röjas. Mätningsfel 14. Om det kan antas att mätaren utvisat annan förbrukning än den verkliga eller att den inte har fungerat, skall va-verket låta undersöka mätaren om vaverket finner att det behövs eller fastighetsägaren begär det. Kostnaden för undersökningen skall betalas av fastighetsägaren om denne begärt undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall skall kostnaden betalas av va-verket. Om mätfelets storlek inte kan bestämmas eller mätaren inte har fungerat, har va-verket rätt att uppskatta förbrukningen. Om fastighetsägaren inte vill godta va-verkets beslut efter undersökningen eller va-verkets uppskattning av förbrukningen, har han rätt att begära prövning av frågan vid Statens va-nämnd eller på annat sätt som parterna enas om. Vid en undersökning enligt första stycket skall mätarens felvisning bestämmas i två kontrollpunkter, nämligen vid flödena qn och 0,06 x qn för mätare med qn mindre än 15 m3 /timme samt vid flödena qn och 0,1 x qn för

5 mätare med qn större än 15 m3 /timme *. Mätare och mätresultat betraktas som godkända om felvisningen i de båda kontrollpunkterna är högst 5%. Mottagande av avloppsvatten Brukande av den allmänna avloppsanläggningen 15. Va-verket tar emot avloppsvatten från en fastighet om dess ägare har rätt att bruka anläggningen och iakttar de bestämmelser som gäller för brukandet. Va-verket är inte skyldigt att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten. Va-verket är inte heller skyldigt att ta emot avloppsvatten som med större fördel kan avledas på annat sätt. Vatten som har utnyttjats för värmeåtervinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om va-verket efter ansökan medger detta. Avbrott i mottagandet 16. Va-verket har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägarens möjlighet att bruka avloppsanläggningen när va-verket finner att det behövs för att förebygga, hindra eller motverka person- eller egendomsskada. Brukningsmöjligheten får begränsas också vid reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör va-verkets egna eller därmed förbundna anläggningar. Rätt avloppsvatten till rätt ledning 17. Det är förbjudet att leda spillvatten till en allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. Vid tillämpning av denna bestämmelse skall med spillvatten likställas allt avloppsvatten som enligt vaverkets bedömning skall avledas till spillvattenledning. Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant vatten, om inte va-verket av särskilda skäl medgivit undantag. Va-verket är inte skyldigt att ta emot dag- och dränvatten från en fastighet för vilken avledning av sådant vatten med större fördel kan ske på annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) innebära större fördel. Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som enligt va-verkets bedömning inte skall avledas till spillvattenförande ledning. Om dag- och dränvatten avleds från en fastighet till spillvattenförande ledning får avledandet inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet har upprättats och fastighetsägaren har underrättats om det. Vaverket bestämmer den tidsrymd inom vilken avledandet skall ha upphört. Vaverket kan medge undantag från förbudet eller anstånd med att upphöra med avledandet om det föreligger särskilda skäl. Om någon särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte har upprättats, kan va-verket ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningarna härför är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på något annat sätt, dels att va-verket i skälig omfattning ersätter fastighetsägarens kostnader för den omläggning som behövs. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den va-verket bestämmer. * Nominellt flöde qn definieras som 0,5 x qmax där qn är det största flöde för vilket vattenmätare skall ge resultat under begränsad tid utan att största tillåten onoggrannhet och största tryckfall överskrids samt utan att mätaren skadas.

6 Utsläppsförbud, olyckshändelser m.m. 18. Fastighetsägaren får inte släppa ut eller på annat sätt tillföra den allmänna avloppsanläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet eller dess funktion eller reningsprocessen i avloppsreningsverket eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet. Exempel på detta är lösningsmedel, avfettningsmedel, metaller, färger, fett annat än från enskilt hushåll, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, sura, frätande eller giftiga vätskor och andra vätskor, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 C får inte tillföras förbindelsepunkten. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i avloppsvattnet som släpps ut underskrider temperaturen hos det renvatten som va-verket levererar. Oavsiktliga utsläpp av ovan nämnt slag eller annan olyckshändelse skall genast anmälas av fastighetsägaren till va-verket. Avfallskvarn får installeras endast om va-verkets efter skriftligt ansökan medger det. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren (se punkt 3) är skyldig att göra anmälan om verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets beskaffenhet, se punkt 20. Särskilt tillstånd krävs för annat spillvatten än hushållsavlopp, se punkt 19. Fettavskiljare skall alltid installeras, om behov därav föreligger, så att fett inte kommer ut i avloppsnätet. Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar och liknande skall av fastighetsägaren regelbundet tillses och tömmas så att de alltid fyller sin funktion. Om så ej sker har va-verket rätt att bestämma och fastställa tömningsintervall. Annat än hushållsspillvatten 19. Va-verket kan efter skriftlig ansökan medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än hushållsspillvatten vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Va-verket föreskriver därvid villkor med för kommunen gällande gränsvärden för föroreningar som grund. Lämnas sådant medgivande kan särskilda avgifter tas ut enligt taxa eller avtal. Belastningsföreskrifter som bl a innehåller information om gällande riktvärde som skall uppfyllas för anslutning av annat spillvatten kan hämtas från vaverket. Industrier, hantverksrörelser, kontor m.m. 20. Om fastighetsägaren helt eller delvis använder eller upplåter fastigheten till annat än bostadsändamål och verksamheten kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten, skall han skriftligen informera va-verket om upplåtelsen och användningen. Detsamma gäller vid ändrad verksamhet. Fastighetsägaren skall bekosta de provtagningar och analyser som va-verket anser behövs för att kontrollera avloppsvattnet. Va-verket har rätt att kräva att fastighetsägaren för journal över verksamheten som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och att fastighetsägaren själv kontrollerar vattnet genom provtagningar och analyser. Va-verket anger hur journalföring och provtagningar skall göras.

7 Miljöprövning, samrådsskyldighet Skötsel av vainstallationen, föreskrifter m.m. 21. En fastighetsägare eller nyttjanderättshavare (se punkt 3) som brukar eller avser att bruka den allmänna avloppsanläggningen och som skall söka tillstånd till eller göra anmälan om avloppsutsläpp enligt miljöbalken, är skyldig att samråda med va-verket. Övrigt 22.Fastighetsägare som brukar den allmänna va-anläggningen skall sköta och underhålla va-installationen väl och bruka den så att det inte uppstår skada eller olägenhet för va-verket eller någon annan. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen oavsett om den är bygglovspliktig eller inte anordnas och utförs så att den uppfyller kraven enligt gällande byggregler som t ex Boverkets Byggregler 94, BBF 94, BFS 1993:57. Det är förbjudet att ha så kallad korskopplingar, d v s vatteninstallation som är ansluten till den allmänna anläggningen får ej stå i direktförbindelse med annan vattenförsörjningsanläggning. Va-verket har enligt 20 va-lagen rätt att undersöka fastighetsägarens vainstallation och dess brukande samt på fastighetsägarens bekostnad undersöka avloppsvattnet vid misstanke om att krav enligt punkt 17 och 18 ej uppfylls. Avtal omsprinkleranläggning Avgiftsskyldighet 23. Innan sprinkleranläggning tas i bruk skall särskilt avtal träffas med vaverket om villkoren för brukandet av den allmänna anläggningen. 24. Fastighetsägarens skyldigheter att betala avgifter till va-verket regleras i gällande va-taxa. Avviker en fastighets va-förhållande påtagligt från vad som gäller flertalet fastigheter, har va-verket rätt att ingå avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för brukandet av den allmänna va-anläggningen. 25. Fastighetsägare är betalningsskyldig för allt vatten som tillförts dennes va-installation. Uppgiftsskyldighet 26. Fastighetsägaren skall på begäran lämna va-verket uppgifter som behövs för avgiftsberäkningen. Fastighetsägaren skall utan anmodan skriftligen anmäla sådan ändring av va-installationen eller annat förhållande som enligt va-taxan kan inverka på avgiftsberäkningen. Ägarbyte 27. Ägaren av en fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger skall utan dröjsmål underrätta va-verket när fastigheten skall byta ägare och uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag. Anmälan skall göras på särskild blankett som lämnas ut av va-verket. Ny ägare av fastighet svarar ej gentemot huvudman för avgift som förfaller till betalning före tillträdesdagen. Vattenavstängning 28. Om fastighetsägaren försummar att betala va-avgift eller att iaktta andrabestämmelser som gäller har va-verket rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Vattentillförseln stängs av om rättelse inte skett efter anmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren skall till va-verket betala kostnaden för avstängning, nedstrypning och återinkoppling.

8 Ordlista Allmän VA-anläggning: VA-anläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommun, eller om den drivs av annan förklarats för allmän enligt lag. Avloppsvatten: Vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike eller liknande. Avloppsvatten kan bestå av spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Dagvatten: Tillfälligt förekommande avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten. Dricksvatten: Vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt. Dränvatten: dräneringsvatten: Vatten som avleds genom dränering. Förbindelsepunkt: Punkt där fastighets ledning kopplas in till den kommunala va-anläggningen; jämför allmän va-anläggning, servisledning. Dess förmodligen viktigaste funktion är att den markerar den rättsliga gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens installation. Pumpstation: Behövs när avloppsvattnet inte kan rinna med hjälp av självfall på ledningsnätet. Recipient: Mottagande sjö- eller vattendrag. Samfällighetsförening: Sammanslutning av delägare, registrerad hos länsstyrelsen och bildad för förvaltning av samfällighet, t ex marksamfällighet, anläggningssamfällighet, gemensam servitut. Samfällighetsföreningen sluter avtal om och förvaltar t ex VA-installation som är gemensam för flera fastigheter. Servisledning (i VA-installation): Ledning som sammanbinder byggnad eller fastighet med förbindelsepunkt. Spillvatten: I regel förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning mm; jfr avloppsvatten. VA: Förkortning av vatten och avlopp. VA-installation: Ledningsnät för vatten och avlopp beläget inom fastighet och draget från förbindelsepunkt samt anordning förbunden med sådan ledningsnät. Till VA-installationen räknas sålunda dels anordningar inom byggnad, dels servisledning och andra inom fastigheten och förbindelsepunkten belägna markledningar.

9 Placering av vattenmätaren Vattenmätarplats. Utrymmes behov för en mätare med q n 2,5, 6 eller 10 m 3 /h Belysning Gånghöjd minst 210 cm m cm Fritt utrymme ovanför mätaren minst 70 cm Konsol fästes i vägg Golvbrunn Sektion Mätaren monteras horisontell och skall vara försedd med avstängningsventiler. Allmänt Mätaren är huvudmannens egendom Mätarens plats skall godkännas av va-verket Mätaren anordnas anordnas så att de skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan Golv och närbeläget väggparti vid mätarplatsen bör utföras så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet måste vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Det är önskvärt att mätaren placeras i våtutrymme med golvbrunn Små vattenläckage Visste du att? En droppande kran motsvarar en extra förbrukning på ungefär 15 m3 per år. Vid tät droppning, där läckans naturliga storlek vid runt hål är cirka 0,3 mm, ger en extra förbrukning på ungefär 30 m3 per år. Tunn stråle motsvarande en synål med diameter 0,9 mm ger en förbrukning på ca 300 m3 per år. En toalett som smårinner ger en extra förbrukning på hela 700 m3 per år!

10 Översvämmningrisk Bor du i hus med källare? Tillfälliga uppdämningar uppstår inom enstaka delar i kommunens avloppsnät som av olika skäl inte är möjligt att med säkerhet förebygga. Den högsta nivå till vilken avloppsvattnet vid uppdämning skulle stiga i en fastighets avloppsledningar kallas uppdämningshöjd. Finns det golvbrunn eller annan avloppsenhet av normalt utförande i källaren, på nivå under uppdämningshöjden, förligger risk för källaröversvämning, då avloppsvatten strömmar ut i källaren genom golvbrunn vid uppdämning i ledningsnätet. Uppdämningshöjden kan inte anges generellt, utan måste bedömas från fall till fall beroende på olika omständigheter somill exempel ledningssystemet och avrinningsförhållanden. Som regel kan, med betryggande säkerhet, anges att uppdämningshöjden inte överstiger gatuplanets nivå. Undantag finns dock beroende på ledningens lutning och vid mycket kraftiga nederbörd. Vad som sagts ovan om uppdämningshöjd gäller uppdämning i det allmänna ledningsnätet. Vad gäller uppdämning i servisledning kan uppdämningshöjden ligga högre än uppdämningshöjden i den allmänna delen av ledningsnätet. Förebyggande åtgärder mot översvämningsskador Det åligger fastighetsägare att vidta åtgärder för att i största möjliga utsträckning förebygga att skador uppstår inom fastigheten vid uppdämningar i ledningsnätet. Fullständigt ekonomiskt skydd mot förluster genom översvämningsskador av ifrågavarande slag har hittills inte kunnat erhållas genom försäkringar. Kommunen kan inte göras ansvarig för översvämning såvida den inte beror på att kommunen åsidosatt sin skyldighet. Att överdimensionera ledningssystemet högre än nödvändig för att kunna ta upp den stora nederbördsmängden vid stora kraftiga regn är av teknisk- och ekonomisk skäl inte försvarsbart. Fastighetsägaren måste därför vara medveten om att dagvattenförande ledningar kan komma att dämmas upp som medför att vattnet pressas upp genom fria inloppsöppningar, exempelvis golvbrunnar. Källare där varor och föremål som är värdefulla och känsliga för fukt förvaras skall vara avloppslösa. Förutom att sådana källare saknar avlopp skall även dessa vara utförda av vattentät betong. I annan källare bör varor inte förvaras så nära golvet att de kan skadas av inträngande vatten. Källare med golvbrunn, toalett, tvättställ med mera skall vara försedd med avstängningsanordning för att förhindra avloppsvattnet att tränga in i fastigheten vid uppdämning i ledningsnätet. Avstängningsanordningen tillhör fastighetens va-installation. Ansvaret att se till att ventilen är avstängd vid misstanke om dämning i ledningsnätet, orsakad av vad som beskrivits ovan, åligger fastighetsägare. Automatiska avstängningsanordningar finns på marknaden. Det är önskvärt att dessa kompletteras med anordning för manuell avstängning i händelse att den automatiska anordningen inte fungerar. Förekomsten av avstängningsventil bör upplysas med exempelvis en skylt. Instruktion om hur man stänger av ventilen skall finnas. Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden. När olyckan är framme Även om ovannämnda råd följs kan man inte vara fullständigt skyddad mot källaröversvämning. Skulle olyckan vara framme, tänk på att: Bryta elektrisk ström inom översvämmade lokaler. Se dock till att dräneringspumpen inte stannar om den används för länsning av källaren.

11 Flytta utsatta inventarier. Iakttag god hygien efter kontakt med inströmmande vatten. Kontakta kommunen och/eller räddningstjänsten. Kontakta ditt försäkringsbolag. Upplysningar för bedömande av risken för uppdämning inom olika delar av den allmänna vaanläggningens verksamhetsområde kan erhållas genom Samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon (växel).

12 Viktiga telefonnummer Vid akut fara - ring 112 Felanmälan Under ordinarie arbetstid Ljusdal, Färila, Järvsö Los Ramsjö Under icke ordinarie arbetstid (gäller hela kommunen) Vattenmätarefrågor Tfn.tid 07:00-08: Abonnemang, flyttning, fakturor Se även hemsidan för information och blanketter

Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Inledande bestämmelser 1 För fastighetsägares brukande av kommunens allmänna va-anläggning gäller vad som

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅNGE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅNGE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA. ÅNGE KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅNGE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA. Antagna av Ånge kommunfullmäktige den 16 december 1996 ÅNGE KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN ALLMÄNNA

Läs mer

2009-01-19. Dnr 2009/S023-1 dpl. 350

2009-01-19. Dnr 2009/S023-1 dpl. 350 2009-01-19 Dnr 2009/S023-1 dpl. 350 Allmänna bestämmelser för brukande av Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, reviderade januari 2009 och antagna av kommunfullmäktige den

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Allmänna bestämmelser för VA

Allmänna bestämmelser för VA 1 (5) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-02-25, 6 Uppdateras: Allmänna bestämmelser för användande av Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 Innehållsförteckning Inledning... 2 ABVA... 3 Inledning...

Läs mer

Vatten Avlopp. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Vatten Avlopp. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning & ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Vatten Avlopp Antagna av kommunfullmäktige i Salems kommun den 17 juni 2004 att gälla fr.o.m. den 9 juli

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 1/1987

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 1/1987 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN Nr 1/1987 ABVA Allmänna bestämmelse för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar. Antaget av kommunfullmäktige Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

ABVA 09. Tekniska servicenämnden

ABVA 09. Tekniska servicenämnden ABVA 09 Tekniska servicenämnden Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Gäller fr.o.m. 2009-11-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 INLEDNING 1. För fastighetsägares användning av den allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2014-12- Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2003-09-26 Dnr KS 03/215-340 Tekniska avdelningen Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26 48 1. För

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 nov 2008 Gäller fr o m den 1 jan 2009 Tryckeri: Prinfo Grafiskt

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Nummer: 13:1 Blad: (1) Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar För definitioner se Information till fastighetsägare A Inledning 1 För fastighetsägares

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen FÖRFATTNING 6.3 Antagen av kommunfullmäktige 80/09 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA) Inledande bestämmelser 1. Staden är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (allmänna va- anläggningen).

Läs mer

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Falkenberg Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Innehåll Inledning...5 Inkoppling till den allmänna anläggningen...5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...7 Användning

Läs mer

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4 Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Lagar, författningar och föreskrifter... 3 Huvudman för den allmänna va-anläggningen... 3 Fastighetsägare... 3 Fastighet... 3 Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår

Läs mer

STORUMANS KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1(5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA

STORUMANS KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1(5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA STORUMANS KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1(5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA Inledande bestämmelser 1 Beträffande fastighetsägares brukande

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV JOKKMOKKS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV JOKKMOKKS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV JOKKMOKKS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, ABVA Inledande bestämmelser 1. Beträffande fastighetsägares brukande av kommunens allmänna va-anläggning

Läs mer

ABVA 2006. Inledande bestämmelser

ABVA 2006. Inledande bestämmelser ABVA 2006 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Osby-, Perstorps- Kristianstads- och Östra Göinge kommun. Gäller fr.o.m.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA 1 (5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA Antagna av kommunfullmäktige i Nässjö kommun 2009-09-24 att gälla från 2009-11-01. Dokumentet ersätter motsvarande

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige i Linköping har 2008-12-09 antagit följande allmänna bestämmelser för brukande

Läs mer

Begreppsförklaringar. Dränvatten Vatten som avleds genom dränering.

Begreppsförklaringar. Dränvatten Vatten som avleds genom dränering. Begreppsförklaringar Allmän va-anläggning Va-anläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommun eller, om den drivs av annan, förklarats för allmän enligt lag. Avloppsvatten

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Del 1 Antagen av Ystads kommun, Fullmäktige 111, 2008-09-18

Läs mer

Ersätter ABVA ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Ersätter ABVA ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Ersätter ABVA 2001. ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Förord Detta häfte innehåller ABVA 2009, allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. 2009-01-01 www.telge.se Innehållsförteckning Inledning 3 Inkoppling till den

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23 Allmänna bestämmelser för brukandet av s allmänna vatten och

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN, ABVA UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET Nr 10.1 Sid 1 (9) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN, ABVA Sid

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Askersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Askersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Askersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-21 108 och gäller från

Läs mer

Information till fastighetsägare om Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Sundbyberg stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 ABVA 2016

Allmänna bestämmelser för användande av Sundbyberg stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 ABVA 2016 Allmänna bestämmelser för användande av Sundbyberg stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 ABVA 2016 1 Antagen av kommunfullmäktige den xx xx 2016. Gäller från den XXX 2016 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser ..,;,..?,. L-J ' 9: ji, EDA wr, Tv,.m.Lpirk B. 1LN Allmänna bestämmelser /01 "r tc! it en _ = o c.: " - av. o - s ani a- g onin 0-ar A VA 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Ersätter ABVA 1999 1

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Ersätter ABVA 1999 1 ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Ersätter ABVA 1999 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Inkoppling till den allmänna anläggningen 3

Läs mer

Kretslopp och vatten. Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen ABVA

Kretslopp och vatten. Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen ABVA Kretslopp och vatten Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen ABVA 2017 www.goteborg.se Förord Detta är ABVA 2017 - Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna

Läs mer

VA Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten- och

VA Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten- och Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 19 april 2010 att gälla från och med 1 maj 2010. ABVA 2010 ABVA 2010 Inledning

Läs mer

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1 (11) Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1. Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 ABVA Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 Tjörn Möjligheternas ö ABVA - Inledande bestämmelser 1.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning Nr KFS 024 Ersätter 318/2000 Allmänna bestämmelser (ABVA) är antagna av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008. Gäller från och med den

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller from 12 november 2014 Beslutad av kommunfullmäktige 12 november 2014 1 Innehåll Inledning 3 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Tekniska servicenämnden TSN 41/09. Gäller från och med 1 november 2009. \\vara.local\anvandardata\hemkataloger\sti009\documents\wordpress\dokument

Läs mer

Information till fastighetsägare om Vårgårda kommuns allmänna vatten och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Vårgårda kommuns allmänna vatten och avloppstjänster INFORMATION Information till fastighetsägare om Vårgårda kommuns allmänna vatten och avloppstjänster Till detta dokument finns tillhörande ABVA Vårgårda kommun h 447 80 VÅRGÅRDA h Tel.vx: 0322-600 600

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller fr.o.m. 1 mars 2011 Beslutad av kommunfullmäktige 9 februari 2011 Innehåll INLEDNING.................................................................

Läs mer

Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Tillägg till ABVA 07 Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Innehållsförteckning 1. Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning - ABVA Gällande från och med 2013-01-01 Diarienummer 281/12-340 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-03, 101 Utöver

Läs mer

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB INLEDNING Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

ABVA 09. Information till fastighetsägare om Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

ABVA 09. Information till fastighetsägare om Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster ABVA 09 Information till fastighetsägare om Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Innehållsförteckning Inledning... 3 Förbindelsepunkters lägen... 4 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen...

Läs mer

ABVA, allmänna bestämmelser för användande av Örebro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

ABVA, allmänna bestämmelser för användande av Örebro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare ABVA, allmänna bestämmelser för användande av Örebro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare ABVA. Gäller från 2010 01 01 1 ABVA, allmänna bestämmelser för

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Mullsjö Energi & Miljö AB ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige (

Läs mer

Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2014

Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2014 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 att gälla from 2009-01-01.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Innehållsförteckning ABVA... 3 Inledning... 3 Inkoppling

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 (Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008) (Gäller från och med den 1 januari 2009) ABVA 2009 Allmänna bestämmelser

Läs mer

ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Ersätter Svenskt Vattens P87, januari 2002 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 Gäller från 2009-02-01 Inledande bestämmelser Huvudman

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 09

Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 09 TEKNISKA KONTORET Inledning 1. Huvudman för den allmänna VAanläggningen är Norrtälje kommun. 2.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Ersätter ABVA 1972-06-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inkoppling

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE K O M M U N ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING samt INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE 2008-06-23 Fastställda av kommunfullmäktige 2008-10-30

Läs mer

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser vatten och avlopp

ABVA Allmänna bestämmelser vatten och avlopp REGLEMENTE ABVA Allmänna bestämmelser vatten och avlopp Till detta dokument finns tillhörande information till fastighetsägare om Vårgårda kommuns allmänna vatten och avloppstjänster Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 Inledning 1

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 12 Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antaget av kommunfullmäktige den 4 december 2008

Läs mer

Information till fastighetsägare om SEVABs allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om SEVABs allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om SEVABs allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA 2012 Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunfullmäktige (KF 43) 2011-06-16 att gälla från

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning DESSA ABVA HAR ANTAGITS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I NYBRO KOMMUN DEN 15 DEC 2008 OCH GÄLLER FR. O. M. DEN 1

Läs mer

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22 att gälla från och med 2009-01-01 INLEDNING... 2 1. ALLMÄNT... 3 1.1 HUVUDMAN

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare

Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Gäller ifrån 2009-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 Kf

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Fastställd av kommunfullmäktige 2009-03-26 65 Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Fastställd av Kommunfullmäktige i Olofströms kommun 2008-02-11

Läs mer

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP 2012 VATTEN & AVLOPP Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 1 2012 Allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige i Alingsås kommun 2008 12 17 227 att gälla från och med 2009 01 01.

Fastställd av kommunfullmäktige i Alingsås kommun 2008 12 17 227 att gälla från och med 2009 01 01. ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Alingsås kommun. Användande av allmänna dricksvatten, spillvatten och dagvattenanläggningar. Fastställd av kommunfullmäktige i Alingsås kommun

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för den allmänna

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare www.pireva.se Innehållsförteckning ABVA 07... 1 Inledning...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA Sunne kommun Allmänna bestämmelser För brukande av Sunne kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Kommunfullmäktige

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2012, paragraf 184,

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 2 ABVA Allmänna

Läs mer

Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter

Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Förbindelsepunkters lägen... 5 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen... 5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 60,

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 60, ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 60, 2009-09-28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Inkoppling till den allmänna

Läs mer