ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar"

Transkript

1 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Innehåller även annan information till fastighetsägare med kommunalt VA

2 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar från och med Antagna av kommunfullmäktige den 17 december Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige antagna allmänna bestämmelser, från den 26 januari 1973, att gälla. Lagstiftning Inledning 1. För fastighetsägares brukande av kommunens allmänna va-anläggning gäller bestämmelser i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar ("va-lagen"), i annan lag eller författning samt i föreskrifterna här nedan. Fastighetsägare är skyldig att underkasta sig ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser och har enligt 23 va-lagen rätt att bli underrättad härom på sätt som stadgas i lagen. Kommunen är huvudman Fastighetsägare, verksamhetsområde 2. Kommunen är huvudman för den allmänna va-anläggningen. Förvaltningen handhas under kommunens styrelse eller särskilt nämnd av va-verket. 3. Med fastighetsägare avses i dessa allmänna bestämmelser ägare av fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde. Uppgifter om verksamhetsområdets omfattning finns hos va-verket och länsstyrelsen. Om va-verket har ingått avtal med annan än fastighetsägare, t.ex. nyttjanderättshavare, om brukande av anläggningen skall för denne gälla vad som i 3 va-lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. Med fastighet avses i vissa fall även byggnad eller annan anläggning som ej tillhör markens ägare. I så fall skall vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser om fastighetsägare gälla byggnadens eller anläggningens ägare. Den allmänna anläggningens olika delar Den allmänna anläggningen 4. Den allmänna anläggningen består av vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoar och pumpstationer samt andra anordningar som behövs för att tillgodose anläggningens ändamål. I ledningsnätet ingår allmänna delar av servisledningar fram till förbindelsepunkter som va-verket bestämt för varje fastighet. Alla anordningar som hör till den allmänna anläggningen utförs av va-verket. Va-verket ombesörjer och bekostar drift, underhåll och förnyelse av den allmänna anläggningen. En fastighets va-installation utgörs av de ledningar för fastigheten som dragits fram från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, exempelvis vattenmätarbrunn, som förbundits med sådan ledning. Om det behövs en anordning endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordningar för tryckstegring, uppfordring eller brandförsvar, skall kostnaden betalas av vederbörande fastighetsägare, om inte va-verket bestämmer annat.

3 Gräns mellan det enskilda och den allmänna anläggningen Förbindelsepunkters lägen 5. För fastigheter som är inkopplade till den allmänna anläggningen är förbindelsepunkterna belägna på befintliga ledningar, vanligtvis 0,5 m utanför fastighetens gräns. Va-verket kan dock ha meddelat annat läge i det enskilda fallet. För fastighet vars va-installation skall inkopplas till den allmänna anläggningen bestämmer va-verket förbindelsepunkternas lägen och meddelar fastighetsägaren skriftligen om det. Ansökan om anslutning Inkoppling av fastighets va-installation m.m. 6. Fastighetsägare som vill bruka den allmänna anläggningen skall ansöka om detta till va-verket. Ansökan skall göras på fastställd blankett som lämnas ut av va-verket. Ansökan skall vara åtföljd av ritningar som va-verket anser behövs och av skriftligt medgivande från annan person vars rätt berörs av ansökan. Inkoppling av två eller flera fastigheters va-installationer till den allmänna anläggningen genom servisledningar som är gemensamma för fastigheterna, får ske endast om det medges skriftligen av va-verket. Förbindelsepunkt 7. Är fastighetsägaren berättigad att bruka anläggningen drar Va-verket fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Va-verket bestämmer ledningarnas antal, dimensioner och utförande. Va-verket är enligt 8 va-lagen i vissa fall berättigad till anstånd med arbetets utförande. Om fastighetsägaren begär att ny förbindelsepunkt skall utföras i stället för en befintlig ledning och va-verket efter ansökan medger detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del, efter skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels bortkoppling av den tidigare servisledningens allmänna del. Anser va-verket att en ny förbindelsepunkt behöver upprättas i stället för och med annat läge än den befintliga skall va-verket ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och inkoppling av denna, efter skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. Inkoppling 8. Inkoppling av fastighetens va-installation till den allmänna anläggningen skall överenskommas med va-verket. Inkoppling sker först sedan fastighetsägaren har betalt anläggningsavgift (engångsavgift enligt va-taxan) eller ställt godtagbar säkerhet för avgiften. Va-verkets leveransskyldighet Brukande av den allmänna renvattenanläggningen 9. Va-verket levererar vatten till en fastighet om dess ägare har rätt att bruka den allmänna anläggningen och iakttar de bestämmelser som gäller för brukandet. Va-verkets leveransskyldighet avser endast vatten av den kvalitet som behövs för hushållsändamål. Va-verket garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten får utnyttjas för värmeutvinning endast om va-verket efter ansökan medger det.

4 Leveransavbrott, ransonering 10. Va-verket har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen om vaverket finner att det behövs för att förebygga, hindra eller motverka personeller egendomsskada. Vattenleveransen får avbrytas också för reparation, ändring, kontroll och annan åtgärd som berör va-verkets egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt va-verkets anvisningar. Vid planerat leveransavbrott skall va-verket i förväg på lämpligt sätt lämna berörda fastighetsägare meddelande om avbrottet. Vattenmätare Mätarens plats, avläsning Vård av vattenmätare, vattenmätarbrunn 11. En fastighetsägares förbrukning av vatten fastställs genom mätning, det vill säga allt vatten som tillförs en fastighet skall gå via vattenmätare, om inte va-verket bestämmer annat. Vattenmätare tillhandahålles av va-verket och förblir va-verkets egendom. Va-verket bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som skall användas. Fastighetsägaren skall bekosta anordningar som behövs för att sätta upp och koppla samman mätaren med installationen i övrigt. Med anordning avses även vattenmätarbrunn. 12. Mätarens plats skall vara godkänd av va-verket och placeras så att den lätt kan läsas av eller bytas ut. Vid ny- eller ombyggnation skall mätarplatsen utformas enligt VAV:s publikation P34. Va-verket har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och har ensamt befogenhet att sätta upp, taga ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder och för avläsning skall fastighetsägaren lämna va-verket fritt tillträde till mätaren. 13. Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost, åverkan, återströmning av varmvatten, värmepåverkan och annan skadlig påverkan. Om fastighetsägaren önskar att vattenmätaren skall tagas bort tillfälligt, t.ex. på grund av frostrisk eller annan orsak, skall han anmäla detta till va-verket, som på fastighetsägarens bekostnad tar bort och åter sätter upp mätaren. Fastighetsägaren skall rengöra och länspumpa vattenmätarbrunnen. Om fastighetsägaren önskar kan va-verket utföra rensning och länspumpning av vattenmätarbrunnen mot ersättning. Närmaste område omkring vattenmätarbrunnen skall röjas. Mätningsfel 14. Om det kan antas att mätaren utvisat annan förbrukning än den verkliga eller att den inte har fungerat, skall va-verket låta undersöka mätaren om vaverket finner att det behövs eller fastighetsägaren begär det. Kostnaden för undersökningen skall betalas av fastighetsägaren om denne begärt undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall skall kostnaden betalas av va-verket. Om mätfelets storlek inte kan bestämmas eller mätaren inte har fungerat, har va-verket rätt att uppskatta förbrukningen. Om fastighetsägaren inte vill godta va-verkets beslut efter undersökningen eller va-verkets uppskattning av förbrukningen, har han rätt att begära prövning av frågan vid Statens va-nämnd eller på annat sätt som parterna enas om. Vid en undersökning enligt första stycket skall mätarens felvisning bestämmas i två kontrollpunkter, nämligen vid flödena qn och 0,06 x qn för mätare med qn mindre än 15 m3 /timme samt vid flödena qn och 0,1 x qn för

5 mätare med qn större än 15 m3 /timme *. Mätare och mätresultat betraktas som godkända om felvisningen i de båda kontrollpunkterna är högst 5%. Mottagande av avloppsvatten Brukande av den allmänna avloppsanläggningen 15. Va-verket tar emot avloppsvatten från en fastighet om dess ägare har rätt att bruka anläggningen och iakttar de bestämmelser som gäller för brukandet. Va-verket är inte skyldigt att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten. Va-verket är inte heller skyldigt att ta emot avloppsvatten som med större fördel kan avledas på annat sätt. Vatten som har utnyttjats för värmeåtervinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om va-verket efter ansökan medger detta. Avbrott i mottagandet 16. Va-verket har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägarens möjlighet att bruka avloppsanläggningen när va-verket finner att det behövs för att förebygga, hindra eller motverka person- eller egendomsskada. Brukningsmöjligheten får begränsas också vid reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör va-verkets egna eller därmed förbundna anläggningar. Rätt avloppsvatten till rätt ledning 17. Det är förbjudet att leda spillvatten till en allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. Vid tillämpning av denna bestämmelse skall med spillvatten likställas allt avloppsvatten som enligt vaverkets bedömning skall avledas till spillvattenledning. Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant vatten, om inte va-verket av särskilda skäl medgivit undantag. Va-verket är inte skyldigt att ta emot dag- och dränvatten från en fastighet för vilken avledning av sådant vatten med större fördel kan ske på annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) innebära större fördel. Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som enligt va-verkets bedömning inte skall avledas till spillvattenförande ledning. Om dag- och dränvatten avleds från en fastighet till spillvattenförande ledning får avledandet inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet har upprättats och fastighetsägaren har underrättats om det. Vaverket bestämmer den tidsrymd inom vilken avledandet skall ha upphört. Vaverket kan medge undantag från förbudet eller anstånd med att upphöra med avledandet om det föreligger särskilda skäl. Om någon särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte har upprättats, kan va-verket ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningarna härför är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på något annat sätt, dels att va-verket i skälig omfattning ersätter fastighetsägarens kostnader för den omläggning som behövs. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den va-verket bestämmer. * Nominellt flöde qn definieras som 0,5 x qmax där qn är det största flöde för vilket vattenmätare skall ge resultat under begränsad tid utan att största tillåten onoggrannhet och största tryckfall överskrids samt utan att mätaren skadas.

6 Utsläppsförbud, olyckshändelser m.m. 18. Fastighetsägaren får inte släppa ut eller på annat sätt tillföra den allmänna avloppsanläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet eller dess funktion eller reningsprocessen i avloppsreningsverket eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet. Exempel på detta är lösningsmedel, avfettningsmedel, metaller, färger, fett annat än från enskilt hushåll, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, sura, frätande eller giftiga vätskor och andra vätskor, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 C får inte tillföras förbindelsepunkten. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i avloppsvattnet som släpps ut underskrider temperaturen hos det renvatten som va-verket levererar. Oavsiktliga utsläpp av ovan nämnt slag eller annan olyckshändelse skall genast anmälas av fastighetsägaren till va-verket. Avfallskvarn får installeras endast om va-verkets efter skriftligt ansökan medger det. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren (se punkt 3) är skyldig att göra anmälan om verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets beskaffenhet, se punkt 20. Särskilt tillstånd krävs för annat spillvatten än hushållsavlopp, se punkt 19. Fettavskiljare skall alltid installeras, om behov därav föreligger, så att fett inte kommer ut i avloppsnätet. Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar och liknande skall av fastighetsägaren regelbundet tillses och tömmas så att de alltid fyller sin funktion. Om så ej sker har va-verket rätt att bestämma och fastställa tömningsintervall. Annat än hushållsspillvatten 19. Va-verket kan efter skriftlig ansökan medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än hushållsspillvatten vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Va-verket föreskriver därvid villkor med för kommunen gällande gränsvärden för föroreningar som grund. Lämnas sådant medgivande kan särskilda avgifter tas ut enligt taxa eller avtal. Belastningsföreskrifter som bl a innehåller information om gällande riktvärde som skall uppfyllas för anslutning av annat spillvatten kan hämtas från vaverket. Industrier, hantverksrörelser, kontor m.m. 20. Om fastighetsägaren helt eller delvis använder eller upplåter fastigheten till annat än bostadsändamål och verksamheten kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten, skall han skriftligen informera va-verket om upplåtelsen och användningen. Detsamma gäller vid ändrad verksamhet. Fastighetsägaren skall bekosta de provtagningar och analyser som va-verket anser behövs för att kontrollera avloppsvattnet. Va-verket har rätt att kräva att fastighetsägaren för journal över verksamheten som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och att fastighetsägaren själv kontrollerar vattnet genom provtagningar och analyser. Va-verket anger hur journalföring och provtagningar skall göras.

7 Miljöprövning, samrådsskyldighet Skötsel av vainstallationen, föreskrifter m.m. 21. En fastighetsägare eller nyttjanderättshavare (se punkt 3) som brukar eller avser att bruka den allmänna avloppsanläggningen och som skall söka tillstånd till eller göra anmälan om avloppsutsläpp enligt miljöbalken, är skyldig att samråda med va-verket. Övrigt 22.Fastighetsägare som brukar den allmänna va-anläggningen skall sköta och underhålla va-installationen väl och bruka den så att det inte uppstår skada eller olägenhet för va-verket eller någon annan. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen oavsett om den är bygglovspliktig eller inte anordnas och utförs så att den uppfyller kraven enligt gällande byggregler som t ex Boverkets Byggregler 94, BBF 94, BFS 1993:57. Det är förbjudet att ha så kallad korskopplingar, d v s vatteninstallation som är ansluten till den allmänna anläggningen får ej stå i direktförbindelse med annan vattenförsörjningsanläggning. Va-verket har enligt 20 va-lagen rätt att undersöka fastighetsägarens vainstallation och dess brukande samt på fastighetsägarens bekostnad undersöka avloppsvattnet vid misstanke om att krav enligt punkt 17 och 18 ej uppfylls. Avtal omsprinkleranläggning Avgiftsskyldighet 23. Innan sprinkleranläggning tas i bruk skall särskilt avtal träffas med vaverket om villkoren för brukandet av den allmänna anläggningen. 24. Fastighetsägarens skyldigheter att betala avgifter till va-verket regleras i gällande va-taxa. Avviker en fastighets va-förhållande påtagligt från vad som gäller flertalet fastigheter, har va-verket rätt att ingå avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för brukandet av den allmänna va-anläggningen. 25. Fastighetsägare är betalningsskyldig för allt vatten som tillförts dennes va-installation. Uppgiftsskyldighet 26. Fastighetsägaren skall på begäran lämna va-verket uppgifter som behövs för avgiftsberäkningen. Fastighetsägaren skall utan anmodan skriftligen anmäla sådan ändring av va-installationen eller annat förhållande som enligt va-taxan kan inverka på avgiftsberäkningen. Ägarbyte 27. Ägaren av en fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger skall utan dröjsmål underrätta va-verket när fastigheten skall byta ägare och uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag. Anmälan skall göras på särskild blankett som lämnas ut av va-verket. Ny ägare av fastighet svarar ej gentemot huvudman för avgift som förfaller till betalning före tillträdesdagen. Vattenavstängning 28. Om fastighetsägaren försummar att betala va-avgift eller att iaktta andrabestämmelser som gäller har va-verket rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Vattentillförseln stängs av om rättelse inte skett efter anmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren skall till va-verket betala kostnaden för avstängning, nedstrypning och återinkoppling.

8 Ordlista Allmän VA-anläggning: VA-anläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommun, eller om den drivs av annan förklarats för allmän enligt lag. Avloppsvatten: Vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike eller liknande. Avloppsvatten kan bestå av spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Dagvatten: Tillfälligt förekommande avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten. Dricksvatten: Vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt. Dränvatten: dräneringsvatten: Vatten som avleds genom dränering. Förbindelsepunkt: Punkt där fastighets ledning kopplas in till den kommunala va-anläggningen; jämför allmän va-anläggning, servisledning. Dess förmodligen viktigaste funktion är att den markerar den rättsliga gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens installation. Pumpstation: Behövs när avloppsvattnet inte kan rinna med hjälp av självfall på ledningsnätet. Recipient: Mottagande sjö- eller vattendrag. Samfällighetsförening: Sammanslutning av delägare, registrerad hos länsstyrelsen och bildad för förvaltning av samfällighet, t ex marksamfällighet, anläggningssamfällighet, gemensam servitut. Samfällighetsföreningen sluter avtal om och förvaltar t ex VA-installation som är gemensam för flera fastigheter. Servisledning (i VA-installation): Ledning som sammanbinder byggnad eller fastighet med förbindelsepunkt. Spillvatten: I regel förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning mm; jfr avloppsvatten. VA: Förkortning av vatten och avlopp. VA-installation: Ledningsnät för vatten och avlopp beläget inom fastighet och draget från förbindelsepunkt samt anordning förbunden med sådan ledningsnät. Till VA-installationen räknas sålunda dels anordningar inom byggnad, dels servisledning och andra inom fastigheten och förbindelsepunkten belägna markledningar.

9 Placering av vattenmätaren Vattenmätarplats. Utrymmes behov för en mätare med q n 2,5, 6 eller 10 m 3 /h Belysning Gånghöjd minst 210 cm m cm Fritt utrymme ovanför mätaren minst 70 cm Konsol fästes i vägg Golvbrunn Sektion Mätaren monteras horisontell och skall vara försedd med avstängningsventiler. Allmänt Mätaren är huvudmannens egendom Mätarens plats skall godkännas av va-verket Mätaren anordnas anordnas så att de skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan Golv och närbeläget väggparti vid mätarplatsen bör utföras så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet måste vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Det är önskvärt att mätaren placeras i våtutrymme med golvbrunn Små vattenläckage Visste du att? En droppande kran motsvarar en extra förbrukning på ungefär 15 m3 per år. Vid tät droppning, där läckans naturliga storlek vid runt hål är cirka 0,3 mm, ger en extra förbrukning på ungefär 30 m3 per år. Tunn stråle motsvarande en synål med diameter 0,9 mm ger en förbrukning på ca 300 m3 per år. En toalett som smårinner ger en extra förbrukning på hela 700 m3 per år!

10 Översvämmningrisk Bor du i hus med källare? Tillfälliga uppdämningar uppstår inom enstaka delar i kommunens avloppsnät som av olika skäl inte är möjligt att med säkerhet förebygga. Den högsta nivå till vilken avloppsvattnet vid uppdämning skulle stiga i en fastighets avloppsledningar kallas uppdämningshöjd. Finns det golvbrunn eller annan avloppsenhet av normalt utförande i källaren, på nivå under uppdämningshöjden, förligger risk för källaröversvämning, då avloppsvatten strömmar ut i källaren genom golvbrunn vid uppdämning i ledningsnätet. Uppdämningshöjden kan inte anges generellt, utan måste bedömas från fall till fall beroende på olika omständigheter somill exempel ledningssystemet och avrinningsförhållanden. Som regel kan, med betryggande säkerhet, anges att uppdämningshöjden inte överstiger gatuplanets nivå. Undantag finns dock beroende på ledningens lutning och vid mycket kraftiga nederbörd. Vad som sagts ovan om uppdämningshöjd gäller uppdämning i det allmänna ledningsnätet. Vad gäller uppdämning i servisledning kan uppdämningshöjden ligga högre än uppdämningshöjden i den allmänna delen av ledningsnätet. Förebyggande åtgärder mot översvämningsskador Det åligger fastighetsägare att vidta åtgärder för att i största möjliga utsträckning förebygga att skador uppstår inom fastigheten vid uppdämningar i ledningsnätet. Fullständigt ekonomiskt skydd mot förluster genom översvämningsskador av ifrågavarande slag har hittills inte kunnat erhållas genom försäkringar. Kommunen kan inte göras ansvarig för översvämning såvida den inte beror på att kommunen åsidosatt sin skyldighet. Att överdimensionera ledningssystemet högre än nödvändig för att kunna ta upp den stora nederbördsmängden vid stora kraftiga regn är av teknisk- och ekonomisk skäl inte försvarsbart. Fastighetsägaren måste därför vara medveten om att dagvattenförande ledningar kan komma att dämmas upp som medför att vattnet pressas upp genom fria inloppsöppningar, exempelvis golvbrunnar. Källare där varor och föremål som är värdefulla och känsliga för fukt förvaras skall vara avloppslösa. Förutom att sådana källare saknar avlopp skall även dessa vara utförda av vattentät betong. I annan källare bör varor inte förvaras så nära golvet att de kan skadas av inträngande vatten. Källare med golvbrunn, toalett, tvättställ med mera skall vara försedd med avstängningsanordning för att förhindra avloppsvattnet att tränga in i fastigheten vid uppdämning i ledningsnätet. Avstängningsanordningen tillhör fastighetens va-installation. Ansvaret att se till att ventilen är avstängd vid misstanke om dämning i ledningsnätet, orsakad av vad som beskrivits ovan, åligger fastighetsägare. Automatiska avstängningsanordningar finns på marknaden. Det är önskvärt att dessa kompletteras med anordning för manuell avstängning i händelse att den automatiska anordningen inte fungerar. Förekomsten av avstängningsventil bör upplysas med exempelvis en skylt. Instruktion om hur man stänger av ventilen skall finnas. Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden. När olyckan är framme Även om ovannämnda råd följs kan man inte vara fullständigt skyddad mot källaröversvämning. Skulle olyckan vara framme, tänk på att: Bryta elektrisk ström inom översvämmade lokaler. Se dock till att dräneringspumpen inte stannar om den används för länsning av källaren.

11 Flytta utsatta inventarier. Iakttag god hygien efter kontakt med inströmmande vatten. Kontakta kommunen och/eller räddningstjänsten. Kontakta ditt försäkringsbolag. Upplysningar för bedömande av risken för uppdämning inom olika delar av den allmänna vaanläggningens verksamhetsområde kan erhållas genom Samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon (växel).

12 Viktiga telefonnummer Vid akut fara - ring 112 Felanmälan Under ordinarie arbetstid Ljusdal, Färila, Järvsö Los Ramsjö Under icke ordinarie arbetstid (gäller hela kommunen) Vattenmätarefrågor Tfn.tid 07:00-08: Abonnemang, flyttning, fakturor Se även hemsidan för information och blanketter

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Kalmar Vatten AB Box 822 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 Besöksadress: www.kvab.kalmar.se

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledande bestämmelser 3-5 2. Brukande av allmän dricksvattenanläggning

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Information om källaröversvämningar

Information om källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Broschyren innehåller information för fastighetsägare om vad man kan göra vid källaröversvämning samt vad man som fastighetsägare kan göra för att förhindra eller lindra

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Viktigt att veta om källaröversvämningar februari 2008 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Linköpings kommuns VA-huvudman, Tekniska verken i Linköping AB (publ), Division Vatten Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Smedjebacken Energi &

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar augusti 2013 2 (26) Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Viktigt att veta om Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska

Läs mer

Viktig information om källaröversvämningar

Viktig information om källaröversvämningar Viktig information om källaröversvämningar Version 1 2011-06-10 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få

Läs mer

för fastighetsägare Informationsskrift om källaröversvämningar

för fastighetsägare Informationsskrift om källaröversvämningar för fastighetsägare Informationsskrift om källaröversvämningar Att tänka på om man drabbas av översvämning Nedan redovisas en checklista över vad man bör tänka på om man drabbas av källaröversvämning.

Läs mer