PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL"

Transkript

1 Sida 1 av 16 INNEHÅLL SID FÖRORD 2 TAPPVATTENSYSTEM 2 AVLOPPSVATTENSYSTEM 3 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM 5 VÄRMESYSTEM 5 RÖRLEDNINGAR 6 PUMPAR 7 ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER 8 TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER 9 PORSLIN, VITVAROR M.M. 10 MÄRKNING, PROVNING M.M. TEKNISK DOKUMENTATION 10 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSENHETER I TEKNISKA SYSTEM 10 BILAGA 1 12 BILAGA 2 14 BILAGA 3 15 BILAGA 4 16

2 Sida 2 av 16 FÖRORD Projekteringsanvisningarna är till för att klarlägga de tekniska krav som vi ställer utöver myndighetskrav. Gällande BBR är ett krav. Materialval väljs enligt Sunda Hus, helhetsbedömningen A och B skall användas i första hand, materialval med helhetsbedömning C och som är godkända av beställaren är markerade i Sunda Hus med beställarens logo. Övriga materialval med helhetsbedömningen C eller D får inte användas utan beställarens godkännande. Hänsyn skall tas till att vi har sparkrav enligt SABO:s Skåneuppropet, att vi ska sänka energiförbrukningen i bostäder från 2007 års förbrukning till 2016 års förbrukning med 20%, i kommunala fastigheter sänka energiförbrukning från 2009 års förbrukning till 2020 års förbrukning med också 20%. VS-installation är en viktig del i fastighetens totala förbrukning och då måste rätt lösning användas för att uppnå kravet. VVS-installationer skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Trycksatta anläggningar skall installationsbesiktas för att säkerställa säkerhetsaspekterna. Alternativa/förnybara energikällor skall hänsyn tas till. Materialval t.ex. blandare, porslin m.m. skall användas som går att säkerställa att reservdelar finns att tillgå över överskådligtid och som de stora grossisterna lagerhåller. Riskanalys skall genomföras. Installationer skall installeras enligt fabrikanternas anvisningar. TAPPVATTENSYSTEM Installation av tappvattensystemet skall utformas enligt gällande BBR. Tappvattensystemet skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Kallvatten bör ej placeras i samma slits som varmvatten, vvc, avlopp eller värme på grund av värmeöverföring. Kaffe och vattenautomater som är direktanslutna till vattenledning skall ha en magnetventil som bryter vattenflödet vid onormal utströmning. Magnetventilen skall också ha en droppdetektor. Ventilen skall spänningsmatas via transformator och bryta flödet vid spänningsbortfall. Eventuella framtida ledningar som ej tas i bruk omgående får ej anslutas till systemet, skall proppas i bägge ändar. Avstängningsventiler skall monteras på samtliga avstick huvudstråk samt monteras vid varje apparat. Tappvatteninstallationer skall anslutas med rör ej med slang.

3 Sida 3 av 16 Lägenheter: - Tappvattenledningarna skall förläggas på sådant sett att vattenmätare kan monteras för respektive lägenhet, kallt- och varmtvatten och monterade utanför lägenhet. - Varmvattencirkulation installeras. Se bilaga 4. Förskolor, Skolor: - I barnstugor gäller att temperaturen vid blandare skall vara begränsad till max 38º C. Dock skall vattnet vara min 50º C fram till blandaren och i blandaren begränsas till max 38º C. - Vid inkommande vattenmätare monteras magnetventil som skall stänga automatiskt när byggnaden inte är i bruk? (t.ex. när larmet till byggnaden efter arbetsdagen slut sätts på) - Vid montage av magnetventil skall tryckgivare monteras in på varmvattenledningen för att förhindra att vvc - pumpen körs torr vid läckage. - En by pass skall monteras så att magnetventilen går att byta utan att inkommande kallvatten stängs av. Ventilen på by passen skall märkas i klartext, Normalt stängd. - Allmänna utrymmen beröringsfria blandare monteras. Vatten brandposter: - Ersätts med handbrandsläckare, på grund av att det är svårt att inte få stillastående vatten i ledning, risk för bakterietillväxt. Vid montering av hydrofor, hydropress skall placering av anordning för påfyllnad och kontroll av förtryck utformas så att service enkelt kan utföras. Se bilaga 2. AVLOPPSVATTENSYSTEM Installation av avloppssystemen skall utformas enligt gällande BBR. Avloppsvattensystemet skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Dagvattensystem: - Takavvattning ordnas med utvändiga stuprör. Avloppsledningar: - Vid ombyggnation skall befintliga avloppsledningar spolas med högtryck före och efter ombyggnad. Filmning skall beaktas för att fastställa status på ledningar. - Från storkök till fettavskiljare skall rostfria ledningar användas. (Syrafast som tål fett) Spillrör: - Spillrör från t ex tvättmaskin, luftbehandlingsbatterier m.m. skall mynna över golvbrunn med luftgap 30 mm och får ej dras över golv så att snubbelrisk föreligger.

4 Sida 4 av 16 Avluftningar: - Avloppsventilationsstam skall alltid mynna ovan yttertak och vara placerad så att avstånd till luftintag och fönster beaktas. Rensrör: - Rensrör i källare får inte placeras i låsta utrymmen till vilka hyresvärden ej har tillträde. - Rensrör på stående ledning får ej placeras närmare golv än 500 mm. BRUNNAR MM I MARK - Brunnar med större dim. än 200 utföres med invändigt fallskydd av galvaniserat stål. BRUNNAR MM I HUS - Tillsammans med golvbrunnar och golvgropar skall alltid typ av Ram anges t.ex. Ram för plastmatta, klinker, golvmassa etc. - Golvbrunn för golv med plastmatta skall vara utförd med bred fläns för limning mot mattan samt att brunn skruvas fast i bjälklaget. - I städcentraler installeras rostfri golvbrunn dim. 400 x I värmecentraler, fläktrum etc. skall brunnar vara utförda med luktstopp (gastät). - Golvbrunnar med förhöjningsring får ej användas. - Golvbrunnar med extra sidoavlopp under golvets tätskikt får ej användas. - I soprum och apparatrum skall golvbrunn vara utförda med luktstopp (gastät). Fettavskiljare: - Vid ny- och ombyggnation av tillagnings kök skall alltid fettavskiljare monteras och bakterier installeras. - Separat tomledning förläggs mellan fastighet och fettavskiljaren för montering av doserings utrustning för bakterier och luft rör. - Om fettavskiljare monteras inomhus skall en fast sugledning monteras mellan yttervägg och tank. - Vid inomhus montage skall nivålarm monteras. - Vid tank monteras ventil därefter slang som är (skall kunna demonteras) anpassad för ändamålet och skall räcka ned i tanken. - Vid tanken skall spolblandare med kall- och varmvatten monteras för renspolning av slang. Vid utförd arbete skall slang demonteras och hängas upp på vägg. Där fettavskiljaren är placerad krävs det en golvbrunn. - Ute på yttervägg monteras koppling som anpassas till sugbil. Låsbar låda skall monteras runt kopplingen. - För utvändig fettavskiljare skall gastäta betäckningar monteras, samt fallskydd.

5 Sida 5 av 16 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM Installation av systemen skall utformas enligt gällande BBR. System skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Sopprum/avfallsutrymmen skall behandlas med biologisk behandling. - System skall vara förberett för avgasare, avsättningar installeras i systemet enligt fabrikanters rekommendationer. Bergvärme pump/ Frånluftsvärmepump: Dubbla kompressorer monteras, bör utredas för bästa optimering bl.a. vid hetvatten till ventilationssystem. Energimätare installeras på samtliga energislag Värmepumpen dimensioneras för att säkerställer, så att ventilation alltid har tillräkligt med värme vid varmvatten laddning. Vinterdrift- och sommardrift skall optimeras. Värmepump fastighetens styr bör integreras för att säkerställa kommunikation. Spetsvärmen, utreds från fall till fall på tillgång. Fabrikanters garanti gällande anvisning skall beaktas för att få 5års garanti. VÄRMESYSTEM Installation av värmesystem skall utformas enligt gällande BBR. Värmesystemet skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Byggnaden ansluts till kommunal fjärrvärme inom fjärrvärmeområde, enligt Värmeverkets anvisningar. - Vattenburen värme skall installeras, el radiatorer får ej installeras. - Trådbundna rumsgivare i byggnad referensgivare skall monteras samt vindgivare på byggnad för att säkerställa optimal reglering av värme. - Alternativ uppvärmning t.ex. pellets, flis, solvärme, värmepump m.m. beaktas när objektet inte kan fjärrvärmeansluta. - Shuntgrupper installeras för varje luftvärmebatteri i ventilationsaggregat, golvvärmesystem, radiatorer inklusive fläktluftvärmare, samt eventuella övriga system. - Värmesystemet skall vara förberett för avgasare, avsättningar installeras i systemet enligt fabrikanters rekommendationer. Panninstallation - Vid mindre pannanläggningar skall huvudkrets installeras med tvillingpump och konstant flöde genom pannan. I shuntgrupper för luftbehandlingsaggregat och radiatorer installeras 3-vägsventiler. För att säkerställa så att inte panna kockar. - Värmesystemet utföres som öppet system med öppet expansionskärl och tryckhållningspump.

6 Sida 6 av 16 Dimensionerande temperaturer: - Sekundärvärme tilluftsaggregat +55/+30º C. - Sekundärvärme radiatorer.. +55/+45º C. - Vid värmepumps anläggningar beaktas att det är andra utgående temperaturer från värmepump som gäller, golvvärme rekommenderas att användas i första hand. Slutna expansionskärl: - Vid montering av slutna expansionskärl skall placering av anordning för påfyllnad och kontroll av förtryck utformas så att service enkelt kan utföras. Se bilaga 2. - Slutna expansionskärl förses med avstängningsventil med inbyggt avtappningsdom samt koppling, säkerhetsventil placeras på systemsidan om avstängningsventil. Se bilaga 2 - Larm för högt och lågt systemtryck, potentialfri kontakt. - Vid expansionskärl större än 150liter, skall öppna expansionskärl med tryckhållningspump väljas i första hand. Öppna expansionskärl: - Vid större anläggningar är öppna expansionskärl med tryckhållningspump att föredra. Larm för högt och lågt systemtryck (potentialfri kontakt) samt larm för låg nivå i kärl skall kunna anslutas till DUC. - Expansionskärlets volym: max 600 liter. Vid behov av större volym användes flera kommunicerande kärl som ansluts till huvudkärlet. Radiatorer förses normalt med: - typgodkänd termostatventil typ TA eller likvärdigt inställd på föreskriven temp. Se bilaga 1. - Fabriksmonterat radiatorkoppel, och avstängnings bar returventil. - Radiatorer i allmänna utrymmen monteras typ OÖM låsta på föreskriven temp. Se bilaga 1. - Radiator som sitter som lågpunkt skall ha urtappning. RÖRLEDNINGAR Installation av rörledningssystemen skall utformas enligt gällande BBR. Rörledningar skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Materialval skall tas utifrån att heta arbeten beaktas. Likaså tunga lyft. Avtappning, luftning: - Värmesystem och större värmeåtervinningssystem förses med automatisk luft och smutsavskiljare. Typ Spirovent eller likvärdigt. Avskiljaren placeras i undercentral. - Avtappningsdon monteras vid rörlednings och apparats lågpunkt så att slang kan anslutas.

7 Sida 7 av 16 - Luftningsdon monteras på rörlednings och apparats högpunkt och skall placeras i slutände enligt strömningsriktning på tillopp och returledning de utförs med luftklocka och rör ned på vägg med avtappningsventil väl åtkomlig. Se bilaga 3. - Mindre automatluftare får aldrig placeras dold. Får ej monteras utanför teknikrum, om det används skall avstängningsventil monteras innan luftaren. Genomföring i vägg eller bjälklag: - Genomföringar skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. - Hylsor skall användas för samtliga genomföringar. Hylsa i våtrum utförs vätsketät mot byggnadskonstruktionen. Med våtrum avses utrymme med golvbrunn. - Rörledning med kondensisolering förses med rörhylsa med sådan diameter att rörledning med obruten totalisolering och diffusionsspärr passerar fritt genom hylsan samt icke hindras i sin termiska expansion. Montering: - Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering med skyddslock. Infästning genom tätskikt i våtrum förseglas med beständigt tätningsmaterial. - Kortling alt fixturer utföres för armatur, rörklammer och sanitetsporslin. Förläggning: - Förläggning skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. - Förläggning i väggar och bjälklag får utföras endast undantagsvis och då skarvlöst. - Förläggning av tappvattenledningar i vägg och bjälklag som rör i rör system. Fixering skolor/förskolor: - Synliga horisontella ledningar på lägre höjd än 2,5meter dy < 22mm i allmänna lokaler typ korridor wc, dusch, omklädning o.d. klamras med c/c 300mm, dock skall alltid hänsyn tas till åverkan. Max fritt utrymme mellan vägg och oisolerat rör 30mm. Förkromade rör: - Synliga ledningar inom våtrum och WC utföres förkromade. - PUMPAR - Vs-pumpar skall monteras (från dim. 40?) som dubbelpump för att hålla hög säkerhet mot våra hyresgäster. - Pumpar med variabla flöden varvtalsregleras.(ex. pumpar i radiatorsystem) - Pumpar skall vara energisnåla och utförda enligt EU krav/direktiv.? - Pumpen förses med 2st. avstängningsventiler samt avtappning, placerade omedelbart intill pumpen. - Innan pump monteras sil. - Installeras pump med våt motor får kopplingsdosan ej monteras nedåtvänd. - Större pumpar förses med manometer och manometerställ. - Rad/hetvatten- pumpar, tryckstyrda, modell större (dim.40 och större) skall vara av typ tvillingpump, verkningsgradsoptimerad drift 50/50, där växlingen sker baserad på

8 Sida 8 av 16 bästa verkningsgrad för sammanlagt två pumpar, och förses med IF-modul RSK nr , för att uppfylla kriterierna, driftindikering/larm samt extern start och stopp. Klaffpump för manuell påfyllning av miljövänligt, enligt Sunda Hus glykolblandat värmeåtervinningssystem: - Klaffpump skall vara avsedd för miljövänligt glykolblandat vatten och försedd med handtag och flänsanslutning dim Blandningskärl för blandning av vatten/miljövänligtglykol skall vara utfört av plast samt försett med lock. - I kärl skall mynna avloppsledning från säkerhetsventil och avluftare. - Kärlet skall märkas med typ av glykol samt blandningsförhållande och frostskyddstemperatur. - Pumpen förses med rör och avstängningsventiler så att vatten kan pumpas runt i kärlet för blandning av vatten/miljövänligtglykol. Se bilaga 3. ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER Tappventiler och blandare: - Blandare skall vara ettgreppsblandare. I kök, för diskbänk, monteras ettgreppsblandare. - I soprum och apparatrum skall spolblandare försedd med slangkoppling, strålmunstycke, spolslang i erforderlig längd samt slanghållare i rostfritt stål. - Blandare skall alltid injusteras till gällande normflöde och temperatur. Skolor, Förskolor, storkök m.m.: - I allmänna utrymmen skall beröringsfria blandare med sensorstyrning användas. - Elektronik skall spänningsmatas via transformator. - Blandare skall alltid injusteras till gällande normflöde och temperatur. - Förspolningsblandare i storkök förses med separata backventiler. Kar och duschblandare, lägenheter, ombyggnation: - Beakta blandarhöjd om möjlighet att demontera badkar och använda utrymmet enbart som dusch. - I kylt eller ouppvärmt utrymme installeras frostfria väggvattenutkastare för kallvatten. - Blandare till dusch/badkar i bostadshus skall tryckstyrda termostatblandare monteras. Tvättmaskiner, diskmaskiner, Allmänna utrymmen: - I tvättstugor skall kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation vara framdraget så att maskiner som är förbereda, kan installeras med både kallt och varmvatten. - VVC måste koppas in så nära maskin som möjligt för att uppnå rätt effekt. Lika så där större diskmaskiner används.

9 Sida 9 av 16 Diskmaskiner kök, lägenheter: - Vattenavstängare skall vara monterad på blandare alt. ovan diskbänk. Duschar : Förskolor - I groventréer skall tvättbänk förses med handdusch med 2 meter lång slang, borste och tryckomkastare med pip samt tvättho försedd med silkorg. Avloppet skall vara försett med sandfång. - I tvättrum skall skötbord förses med ettgreppsblandare med sidodusch för bänk med 1,5 meter lång slang. Blandaren förses med tryckomkastare och pip. - I våtlekrum installeras handdusch med väggstång. Blandare skall vara omkopplingsbar till tappventil. - Föravstängningsventiler i barnstugor skall finnas till våtlekens tappställen och vara placerade vid ingångsdörren till rummet. - Duschar skall vara tryckstyrda med temperaturbegränsare så att skållningsrisk ej föreligger. Allmänna duschanläggningar: - Allmänna duschanläggningar förses normalt med centralblandare. Kontrollera med projektledaren om så skall ske. - Allmänna duschanläggningar med centralblandare skall vara försedda med automatik för genomspolning, (legionella problemet beaktas) samt automatik som förhindrar att genomspolning kan ske då personer vistas i lokalen. - Infälld sensor för styrning av dusch. - En dusch i varje duschrum förses med möjlighet till inblandning av kallvatten. - Duschhuvuden skall vara vandal säkra. Ögonduschar: Högstadiet, gymnasiet. Kemi- och fysik, laborationssalar. - Ögonduscharna skall vara försedda med skydds - säkerhetsblandare för att förhindra att hett vatten kommer i ögonen. - Blandaren skall stänga varmvattentillförseln vid kallvattenavbrott. - För att möjliggöra regelbundna kontroller skall duscharna anslutas till avlopp. Sprinkler: - Skall följa reglerna från Svenska Brandskyddsföreningen, SBF. Utförare skall vara certifierad enligt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

10 Sida 10 av 16 TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER - Tappvarmvattenledning och varmvattencirkulation samisoleras där så är möjligt. - Synliga isolerade ledningar ytbeklädes, gäller även inom aggregatrum. - Samtliga ledningar, apparater som avger värme, som inte ska tillföra värme till byggnad, skall isoleras så att kontrollerad värmeavgivning uppnås. - Prefabväxlare skall isoleras så att kontrollerad värmeavgivning uppnås. PORSLIN, VITVAROR M.M. - Porslin skall användas som går att säkerställa att reservdelar finns att tillgå över åskådlig tid och som de stora grossisterna lagerhåller. - Toalettstolar skall vara av vuxenhöjd och om möjligt vägghängda. - Tvättställ förses med ettgreppsblandare och plastvattenlås, om möjligt vägganslutet. - Vägghängda toalettstolar och tvättställ förses med fixturer som samordnas med väggkonstruktion vilket redovisas i projekteringen. MÄRKNING, PROVNING M.M. TEKNISK DOKUMENTATION Märkning, provning, information till drift- och underhållspersonal, tillsyn och underhåll. Injustering: - I entreprenadunderlaget angivna föreinställningsvärden är teoretiskt framtagna, varför finjustering enligt temperaturmätningsmetoden utföres i efterhand vid högst 5º C ute temperatur, vid injusteringen skall termostater vara demonterade. Efter utförd injustering skall beställaren beredas möjlighet att kontrollmäta flöden, detta skall vara möjligt även vid golvvärme, innan termostat monteras. - Dimensionerande data skall redovisas i dokumentationen. STYR- OCH ÖVERVAKNINGSENHETER I TEKNISKA SYSTEM Ventiler: - Avstängningsventiler monteras vid undercentral och i fördelningsledningar så att avstängning för reparation kan utföras separat för varje avdelning våningsplan, korridor vis samt kök etc. - Ventiler skall vara lätt åtkomliga. I första hand användes kulventiler som avstängningsventiler. - Ventiler får ej monteras i låsta utrymmen t.ex. lgh förråd. - Tvättställ, blandare, tappventiler o dyl. förses med föravstängningar utan vred. Strypventiler: - Mät- och avstängningsbara strypventiler installeras vid varje avstick från huvudledningar. - Tryckstyrda stamventiler skall beaktas. - Tappvarmvattencirkulationsledning förses med mätbar strypventil, samt termostatisk cirkulationsventil.

11 Sida 11 av 16 - Vid anslutningar till luftvärmare monteras avstängnings-, avtappnings- och strypventiler samt kopplingar så att vattenmängd kan injusteras och rörledningar demonteras vid byte av batteri. Styrventiler: - Styrventilers ventilauktoritet skall vara lägst 50. Temperatur mätområde: - Termometer av vätsketyp med dykrör skall monteras för tappvarmvatten och tappvarmvattencirkulation på utgående ledning och på VVC-retur. - Termometrar av vätsketyp med dykrör installeras vid shuntgrupper och luftvärmare så att samtliga temperaturdifferenser kan avläsas. - Mätområde º C. - Mätnoggrannhet vid + 30º C = + 0,5 º C, vid + 70º C = + 1,5º C. Vattenmätare: - Vattenmätare med pulsgivare monteras innan vvx varmvatten på lämplig avläsningsbar höjd för att kunna mäta totalt åtgång varmvattenåtgång i anläggningen. - Bostäder: I lägenhet skall en passbit med avstängningsventiler på vardera sida monteras för framtida inviduell mätning av respektive kallvatten och varmvatten. Rumsgivare: - Vid nybyggnation skall rumsgivare installeras i lägenheten som skall uppkopplas. - Vid ombyggnation skall rumsgivare installeras i ett antal lägenheter som skall uppkopplas. - Kommunala fastigheter skall rumsgivare installeras och uppkopplas.

12 Sida 12 av 16 Bilaga1 Inomhustemperaturen regleras för de lokaler som uppvärms. Under uppvärmningsperioden skall följande temperaturer hållas i olika lokaler: Skolor Klassrum, övriga arbetslokaler 20 C Uppehållsrum 19 C Offentliga lokaler Bibliotek, museer, teatrar 20 C Samlingslokaler, hörsalar, restauranger etc 20 C Sociala institutioner Bostadshotell, inackorderingshem 20 C Daghem, lekskolor, fritidshem, barnhem, elevhem 20 C Servicehus för äldre, ålderdomshem 23 C Idrotts-, fritids- och motionsanläggningar Simhallar (lufttemp hålls ca 2 C högre än vattentemp) - Vatten temperaturen 25 C - Handikapp- och reumatikerbad 35 C Luftburna hallar (inte för bad) - Fotboll 10 C - Tennis, badminton etc 15 C Gymnastiksalar, sporthallar - För gymnastik 17 C - för bollspel 15 C Omklädningsrum 18 C Duschrum 21 C Fritidsgårdar, klubblokaler 20 C Verkstäder Lokaler där lätt arbete försiggår, lägsta möjliga mellan C Lokaler där hårt arbete försiggår, lägsta möjliga mellan C Omklädningsrum 20 C Kontor Kontorslokaler, sammanträdesrum, expeditioner, receptioner Och övriga liknande arbetslokaler 20 C Övriga utrymmen Trapphus 15 C Källare, förråd, skyddsrum och andra utrymmen där personal endast Tillfälligtvis vistas uppvärms till lägsta möjliga temperatur inom intervallet > 10 Garage Garage som endast används för uppställning av fordon bör inte ha högre temperatur än 5 C Byggnader som inte utnyttjas Sådan byggnad får för undvikande av skador uppvärmas till 5 C Bostäder

13 Sida 13 av 16 Lägenheter, bebodda 20 C Lägenheter, obebodda 15 C Nattemperaturen sänks om möjligt med 2-6 C Kommentarer temperaturer Angivna temperaturer gäller då uppvärmningsbehov föreligger och verksamhet pågår. Lägre temperatur skall eftersträvas så långt som möjligt då lokal ej används. Avvikelser inom intervallet ±1 C godtas för ovan angivna värden. Mätningar av temperaturen sker normalt i lokalens mittpunkt på c:a en meters höjd över golvet. Lufthastigheten i rummet skall understiga 0,2 m/s i vistelsezonen. Vid föreskrivna värden på rumstemperaturen får elradiatorer inte användas för att höja temperaturen däröver. I särskilt energikrävande rum, t ex kylrum, frysrum, klimatrum m m skall utrustningen härför vara avstängd under period de inte används. Om särskilda skäl finns för verksamheten kan angivna temperaturer höjas eller sänkas. Sådana ändringar skall prövas av distriktschef samt skriftligt dokumenteras. För de högsta värdena på solinstrålning och utetemperatur som statistiskt kan förväntas. Kan rumstemperaturen under några timmar per dygn tillåtas stiga upp till 30 C. I byggnad försedd med kylutrustning får denna användas för kylning till en lokaltemperatur av lägst 26 C såvida inte särskild verksamhet motiverar annan temperatur. Under sommartid bör när så erfordras luftbehandlingsanläggning vara i drift för att kyla ner byggnaden med sval nattluft. Nedkylning får dock inte ske så att kompenserande uppvärmning måste tillgripas. Före sådan nedkylning skall värmare vara kall. Anläggning för luftbehandling får vara i drift endast när lokalen används eller när det behövs av särskilda skäl. Tiden för drift av luftbehandlingsanläggning begränsas så långt som möjligt. Anläggning får startas tidigast en timme före arbetstidens början och skall stängas av senast vid arbetstidens slut. I anläggningar där risk för fuktskador föreligger får drifttiden förlängas. Vid punktutsug av frånluft (t ex dragskåp, draghuv, sprutbox m m) skall fläkt stoppas eller spjäll stängas efter användandet. Giftskåp skall ha dygnet runt drift. Befuktningsanläggningar får inte användas. - Undantagna är lokaler som av olika skäl kräver luftfuktning t ex: - Persons hälsotillstånd - Känslig apparatur och material Belysning inomhus skall vara återhållsam Belysning i lokaler som inte utnyttjas skall vara släckt. Där så är möjligt skall manövrering av belysning ske med automatisk tidstyrning eller rörelsevakt för att minska drifttiden.

14 Sida 14 av 16 Bilaga 2 Princip för installation av slutna expansionskärl Vid installation av golvplacerade expansionskärl med kontroll och påfyllningsventil för luft placerad i botten på kärlet, skall kontroll och påfyllningsventilen dras fram utanför kärlets "fot"

15 Sida 15 av 16 Bilaga 3 Princip för installation av expansions- och blandningskärl i glykolcystem Avluftare i glykolsystem får EJ vara av typen automatluftare, utan SKALL vara av typen manuell avluftare.

16 Sida 16 av 16 Bilaga 4 Princip för installation av tappvarmvatten och cirkulation till tappvarmvatten beredare/växlare

Energipolicy 2009-2014

Energipolicy 2009-2014 Energipolicy 2009-2014 DRIFT Förvaltning och Hyresgäst skall vara så sparsam som möjligt när den förbrukar energi för uppvärmning m.m. Följande anvisningar gäller tills vidare inom Höganäs kommun. Temperaturer

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(7) VS Version 2 Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Anvisningar ansluter till VVS och kyl-ama 12 - LCC-kostnad skall beaktas vid projekteringen

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem,

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, Ledningssystem Totalt inrapporterades det 2537 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 58 % av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

RIKTLINJE VS OCH KYLA

RIKTLINJE VS OCH KYLA RIKTLINJE VS OCH KYLA KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola.

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola. REFERENS WC för skola Allmän beskrivning Toaletter skall vara lätt att hålla fräscha. Golv, väggar och tak skall vara lätt rengörbara och utrustningen tålig och hållbar. Det skall finnas en toalett per

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Energideklaration 2008

Energideklaration 2008 18 Mars 2008 1 (15), Finn Hultman Energideklaration 2008 Brf Visitören, Helsingborg Finn Hultman 046-19 28 19l Annedalsvägen 9 Tel 046-19 28 00 227 64 Lund Fax 046-32 00 39 Organisationsnummer 556471-0423

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05.

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05. Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05 BRF Leporiden 1 Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Traditionellt

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga Koppla Utomhus Kök Tvättstuga Boverkets byggregler (BBR) Enligt Boverkets byggregler får man utan bygglov installera och ändra vatten- och avloppsanordningar, som är kopplade till egen anläggning i alla

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Här ges en närmare beskrivning av de material och ytskikt som förekommer i rumsbeskrivningen. Vissa material förekommer bara i en version av Villa Björkhaga, vilket

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

i Uppsala AB Alternativ 1

i Uppsala AB Alternativ 1 i Uppsala AB Projekt: 42 41 003 Motionsanläggning i kv Blåsenhus VVS, Datum: 2008-04-18 Upprättad av: Yngve Jansson / Per Nordlund Systemvalsutredning: Värme ur avloppsvatten Reviderad: Alternativ 1 REKOMMENDATION

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM... 3 PN RÖRLEDNINGAR M M...

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Rumsanvisningar förskola... 3 Senaste

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer