PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL"

Transkript

1 Sida 1 av 16 INNEHÅLL SID FÖRORD 2 TAPPVATTENSYSTEM 2 AVLOPPSVATTENSYSTEM 3 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM 5 VÄRMESYSTEM 5 RÖRLEDNINGAR 6 PUMPAR 7 ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER 8 TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER 9 PORSLIN, VITVAROR M.M. 10 MÄRKNING, PROVNING M.M. TEKNISK DOKUMENTATION 10 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSENHETER I TEKNISKA SYSTEM 10 BILAGA 1 12 BILAGA 2 14 BILAGA 3 15 BILAGA 4 16

2 Sida 2 av 16 FÖRORD Projekteringsanvisningarna är till för att klarlägga de tekniska krav som vi ställer utöver myndighetskrav. Gällande BBR är ett krav. Materialval väljs enligt Sunda Hus, helhetsbedömningen A och B skall användas i första hand, materialval med helhetsbedömning C och som är godkända av beställaren är markerade i Sunda Hus med beställarens logo. Övriga materialval med helhetsbedömningen C eller D får inte användas utan beställarens godkännande. Hänsyn skall tas till att vi har sparkrav enligt SABO:s Skåneuppropet, att vi ska sänka energiförbrukningen i bostäder från 2007 års förbrukning till 2016 års förbrukning med 20%, i kommunala fastigheter sänka energiförbrukning från 2009 års förbrukning till 2020 års förbrukning med också 20%. VS-installation är en viktig del i fastighetens totala förbrukning och då måste rätt lösning användas för att uppnå kravet. VVS-installationer skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Trycksatta anläggningar skall installationsbesiktas för att säkerställa säkerhetsaspekterna. Alternativa/förnybara energikällor skall hänsyn tas till. Materialval t.ex. blandare, porslin m.m. skall användas som går att säkerställa att reservdelar finns att tillgå över överskådligtid och som de stora grossisterna lagerhåller. Riskanalys skall genomföras. Installationer skall installeras enligt fabrikanternas anvisningar. TAPPVATTENSYSTEM Installation av tappvattensystemet skall utformas enligt gällande BBR. Tappvattensystemet skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Kallvatten bör ej placeras i samma slits som varmvatten, vvc, avlopp eller värme på grund av värmeöverföring. Kaffe och vattenautomater som är direktanslutna till vattenledning skall ha en magnetventil som bryter vattenflödet vid onormal utströmning. Magnetventilen skall också ha en droppdetektor. Ventilen skall spänningsmatas via transformator och bryta flödet vid spänningsbortfall. Eventuella framtida ledningar som ej tas i bruk omgående får ej anslutas till systemet, skall proppas i bägge ändar. Avstängningsventiler skall monteras på samtliga avstick huvudstråk samt monteras vid varje apparat. Tappvatteninstallationer skall anslutas med rör ej med slang.

3 Sida 3 av 16 Lägenheter: - Tappvattenledningarna skall förläggas på sådant sett att vattenmätare kan monteras för respektive lägenhet, kallt- och varmtvatten och monterade utanför lägenhet. - Varmvattencirkulation installeras. Se bilaga 4. Förskolor, Skolor: - I barnstugor gäller att temperaturen vid blandare skall vara begränsad till max 38º C. Dock skall vattnet vara min 50º C fram till blandaren och i blandaren begränsas till max 38º C. - Vid inkommande vattenmätare monteras magnetventil som skall stänga automatiskt när byggnaden inte är i bruk? (t.ex. när larmet till byggnaden efter arbetsdagen slut sätts på) - Vid montage av magnetventil skall tryckgivare monteras in på varmvattenledningen för att förhindra att vvc - pumpen körs torr vid läckage. - En by pass skall monteras så att magnetventilen går att byta utan att inkommande kallvatten stängs av. Ventilen på by passen skall märkas i klartext, Normalt stängd. - Allmänna utrymmen beröringsfria blandare monteras. Vatten brandposter: - Ersätts med handbrandsläckare, på grund av att det är svårt att inte få stillastående vatten i ledning, risk för bakterietillväxt. Vid montering av hydrofor, hydropress skall placering av anordning för påfyllnad och kontroll av förtryck utformas så att service enkelt kan utföras. Se bilaga 2. AVLOPPSVATTENSYSTEM Installation av avloppssystemen skall utformas enligt gällande BBR. Avloppsvattensystemet skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Dagvattensystem: - Takavvattning ordnas med utvändiga stuprör. Avloppsledningar: - Vid ombyggnation skall befintliga avloppsledningar spolas med högtryck före och efter ombyggnad. Filmning skall beaktas för att fastställa status på ledningar. - Från storkök till fettavskiljare skall rostfria ledningar användas. (Syrafast som tål fett) Spillrör: - Spillrör från t ex tvättmaskin, luftbehandlingsbatterier m.m. skall mynna över golvbrunn med luftgap 30 mm och får ej dras över golv så att snubbelrisk föreligger.

4 Sida 4 av 16 Avluftningar: - Avloppsventilationsstam skall alltid mynna ovan yttertak och vara placerad så att avstånd till luftintag och fönster beaktas. Rensrör: - Rensrör i källare får inte placeras i låsta utrymmen till vilka hyresvärden ej har tillträde. - Rensrör på stående ledning får ej placeras närmare golv än 500 mm. BRUNNAR MM I MARK - Brunnar med större dim. än 200 utföres med invändigt fallskydd av galvaniserat stål. BRUNNAR MM I HUS - Tillsammans med golvbrunnar och golvgropar skall alltid typ av Ram anges t.ex. Ram för plastmatta, klinker, golvmassa etc. - Golvbrunn för golv med plastmatta skall vara utförd med bred fläns för limning mot mattan samt att brunn skruvas fast i bjälklaget. - I städcentraler installeras rostfri golvbrunn dim. 400 x I värmecentraler, fläktrum etc. skall brunnar vara utförda med luktstopp (gastät). - Golvbrunnar med förhöjningsring får ej användas. - Golvbrunnar med extra sidoavlopp under golvets tätskikt får ej användas. - I soprum och apparatrum skall golvbrunn vara utförda med luktstopp (gastät). Fettavskiljare: - Vid ny- och ombyggnation av tillagnings kök skall alltid fettavskiljare monteras och bakterier installeras. - Separat tomledning förläggs mellan fastighet och fettavskiljaren för montering av doserings utrustning för bakterier och luft rör. - Om fettavskiljare monteras inomhus skall en fast sugledning monteras mellan yttervägg och tank. - Vid inomhus montage skall nivålarm monteras. - Vid tank monteras ventil därefter slang som är (skall kunna demonteras) anpassad för ändamålet och skall räcka ned i tanken. - Vid tanken skall spolblandare med kall- och varmvatten monteras för renspolning av slang. Vid utförd arbete skall slang demonteras och hängas upp på vägg. Där fettavskiljaren är placerad krävs det en golvbrunn. - Ute på yttervägg monteras koppling som anpassas till sugbil. Låsbar låda skall monteras runt kopplingen. - För utvändig fettavskiljare skall gastäta betäckningar monteras, samt fallskydd.

5 Sida 5 av 16 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM Installation av systemen skall utformas enligt gällande BBR. System skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Sopprum/avfallsutrymmen skall behandlas med biologisk behandling. - System skall vara förberett för avgasare, avsättningar installeras i systemet enligt fabrikanters rekommendationer. Bergvärme pump/ Frånluftsvärmepump: Dubbla kompressorer monteras, bör utredas för bästa optimering bl.a. vid hetvatten till ventilationssystem. Energimätare installeras på samtliga energislag Värmepumpen dimensioneras för att säkerställer, så att ventilation alltid har tillräkligt med värme vid varmvatten laddning. Vinterdrift- och sommardrift skall optimeras. Värmepump fastighetens styr bör integreras för att säkerställa kommunikation. Spetsvärmen, utreds från fall till fall på tillgång. Fabrikanters garanti gällande anvisning skall beaktas för att få 5års garanti. VÄRMESYSTEM Installation av värmesystem skall utformas enligt gällande BBR. Värmesystemet skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Byggnaden ansluts till kommunal fjärrvärme inom fjärrvärmeområde, enligt Värmeverkets anvisningar. - Vattenburen värme skall installeras, el radiatorer får ej installeras. - Trådbundna rumsgivare i byggnad referensgivare skall monteras samt vindgivare på byggnad för att säkerställa optimal reglering av värme. - Alternativ uppvärmning t.ex. pellets, flis, solvärme, värmepump m.m. beaktas när objektet inte kan fjärrvärmeansluta. - Shuntgrupper installeras för varje luftvärmebatteri i ventilationsaggregat, golvvärmesystem, radiatorer inklusive fläktluftvärmare, samt eventuella övriga system. - Värmesystemet skall vara förberett för avgasare, avsättningar installeras i systemet enligt fabrikanters rekommendationer. Panninstallation - Vid mindre pannanläggningar skall huvudkrets installeras med tvillingpump och konstant flöde genom pannan. I shuntgrupper för luftbehandlingsaggregat och radiatorer installeras 3-vägsventiler. För att säkerställa så att inte panna kockar. - Värmesystemet utföres som öppet system med öppet expansionskärl och tryckhållningspump.

6 Sida 6 av 16 Dimensionerande temperaturer: - Sekundärvärme tilluftsaggregat +55/+30º C. - Sekundärvärme radiatorer.. +55/+45º C. - Vid värmepumps anläggningar beaktas att det är andra utgående temperaturer från värmepump som gäller, golvvärme rekommenderas att användas i första hand. Slutna expansionskärl: - Vid montering av slutna expansionskärl skall placering av anordning för påfyllnad och kontroll av förtryck utformas så att service enkelt kan utföras. Se bilaga 2. - Slutna expansionskärl förses med avstängningsventil med inbyggt avtappningsdom samt koppling, säkerhetsventil placeras på systemsidan om avstängningsventil. Se bilaga 2 - Larm för högt och lågt systemtryck, potentialfri kontakt. - Vid expansionskärl större än 150liter, skall öppna expansionskärl med tryckhållningspump väljas i första hand. Öppna expansionskärl: - Vid större anläggningar är öppna expansionskärl med tryckhållningspump att föredra. Larm för högt och lågt systemtryck (potentialfri kontakt) samt larm för låg nivå i kärl skall kunna anslutas till DUC. - Expansionskärlets volym: max 600 liter. Vid behov av större volym användes flera kommunicerande kärl som ansluts till huvudkärlet. Radiatorer förses normalt med: - typgodkänd termostatventil typ TA eller likvärdigt inställd på föreskriven temp. Se bilaga 1. - Fabriksmonterat radiatorkoppel, och avstängnings bar returventil. - Radiatorer i allmänna utrymmen monteras typ OÖM låsta på föreskriven temp. Se bilaga 1. - Radiator som sitter som lågpunkt skall ha urtappning. RÖRLEDNINGAR Installation av rörledningssystemen skall utformas enligt gällande BBR. Rörledningar skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Materialval skall tas utifrån att heta arbeten beaktas. Likaså tunga lyft. Avtappning, luftning: - Värmesystem och större värmeåtervinningssystem förses med automatisk luft och smutsavskiljare. Typ Spirovent eller likvärdigt. Avskiljaren placeras i undercentral. - Avtappningsdon monteras vid rörlednings och apparats lågpunkt så att slang kan anslutas.

7 Sida 7 av 16 - Luftningsdon monteras på rörlednings och apparats högpunkt och skall placeras i slutände enligt strömningsriktning på tillopp och returledning de utförs med luftklocka och rör ned på vägg med avtappningsventil väl åtkomlig. Se bilaga 3. - Mindre automatluftare får aldrig placeras dold. Får ej monteras utanför teknikrum, om det används skall avstängningsventil monteras innan luftaren. Genomföring i vägg eller bjälklag: - Genomföringar skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. - Hylsor skall användas för samtliga genomföringar. Hylsa i våtrum utförs vätsketät mot byggnadskonstruktionen. Med våtrum avses utrymme med golvbrunn. - Rörledning med kondensisolering förses med rörhylsa med sådan diameter att rörledning med obruten totalisolering och diffusionsspärr passerar fritt genom hylsan samt icke hindras i sin termiska expansion. Montering: - Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering med skyddslock. Infästning genom tätskikt i våtrum förseglas med beständigt tätningsmaterial. - Kortling alt fixturer utföres för armatur, rörklammer och sanitetsporslin. Förläggning: - Förläggning skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. - Förläggning i väggar och bjälklag får utföras endast undantagsvis och då skarvlöst. - Förläggning av tappvattenledningar i vägg och bjälklag som rör i rör system. Fixering skolor/förskolor: - Synliga horisontella ledningar på lägre höjd än 2,5meter dy < 22mm i allmänna lokaler typ korridor wc, dusch, omklädning o.d. klamras med c/c 300mm, dock skall alltid hänsyn tas till åverkan. Max fritt utrymme mellan vägg och oisolerat rör 30mm. Förkromade rör: - Synliga ledningar inom våtrum och WC utföres förkromade. - PUMPAR - Vs-pumpar skall monteras (från dim. 40?) som dubbelpump för att hålla hög säkerhet mot våra hyresgäster. - Pumpar med variabla flöden varvtalsregleras.(ex. pumpar i radiatorsystem) - Pumpar skall vara energisnåla och utförda enligt EU krav/direktiv.? - Pumpen förses med 2st. avstängningsventiler samt avtappning, placerade omedelbart intill pumpen. - Innan pump monteras sil. - Installeras pump med våt motor får kopplingsdosan ej monteras nedåtvänd. - Större pumpar förses med manometer och manometerställ. - Rad/hetvatten- pumpar, tryckstyrda, modell större (dim.40 och större) skall vara av typ tvillingpump, verkningsgradsoptimerad drift 50/50, där växlingen sker baserad på

8 Sida 8 av 16 bästa verkningsgrad för sammanlagt två pumpar, och förses med IF-modul RSK nr , för att uppfylla kriterierna, driftindikering/larm samt extern start och stopp. Klaffpump för manuell påfyllning av miljövänligt, enligt Sunda Hus glykolblandat värmeåtervinningssystem: - Klaffpump skall vara avsedd för miljövänligt glykolblandat vatten och försedd med handtag och flänsanslutning dim Blandningskärl för blandning av vatten/miljövänligtglykol skall vara utfört av plast samt försett med lock. - I kärl skall mynna avloppsledning från säkerhetsventil och avluftare. - Kärlet skall märkas med typ av glykol samt blandningsförhållande och frostskyddstemperatur. - Pumpen förses med rör och avstängningsventiler så att vatten kan pumpas runt i kärlet för blandning av vatten/miljövänligtglykol. Se bilaga 3. ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER Tappventiler och blandare: - Blandare skall vara ettgreppsblandare. I kök, för diskbänk, monteras ettgreppsblandare. - I soprum och apparatrum skall spolblandare försedd med slangkoppling, strålmunstycke, spolslang i erforderlig längd samt slanghållare i rostfritt stål. - Blandare skall alltid injusteras till gällande normflöde och temperatur. Skolor, Förskolor, storkök m.m.: - I allmänna utrymmen skall beröringsfria blandare med sensorstyrning användas. - Elektronik skall spänningsmatas via transformator. - Blandare skall alltid injusteras till gällande normflöde och temperatur. - Förspolningsblandare i storkök förses med separata backventiler. Kar och duschblandare, lägenheter, ombyggnation: - Beakta blandarhöjd om möjlighet att demontera badkar och använda utrymmet enbart som dusch. - I kylt eller ouppvärmt utrymme installeras frostfria väggvattenutkastare för kallvatten. - Blandare till dusch/badkar i bostadshus skall tryckstyrda termostatblandare monteras. Tvättmaskiner, diskmaskiner, Allmänna utrymmen: - I tvättstugor skall kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation vara framdraget så att maskiner som är förbereda, kan installeras med både kallt och varmvatten. - VVC måste koppas in så nära maskin som möjligt för att uppnå rätt effekt. Lika så där större diskmaskiner används.

9 Sida 9 av 16 Diskmaskiner kök, lägenheter: - Vattenavstängare skall vara monterad på blandare alt. ovan diskbänk. Duschar : Förskolor - I groventréer skall tvättbänk förses med handdusch med 2 meter lång slang, borste och tryckomkastare med pip samt tvättho försedd med silkorg. Avloppet skall vara försett med sandfång. - I tvättrum skall skötbord förses med ettgreppsblandare med sidodusch för bänk med 1,5 meter lång slang. Blandaren förses med tryckomkastare och pip. - I våtlekrum installeras handdusch med väggstång. Blandare skall vara omkopplingsbar till tappventil. - Föravstängningsventiler i barnstugor skall finnas till våtlekens tappställen och vara placerade vid ingångsdörren till rummet. - Duschar skall vara tryckstyrda med temperaturbegränsare så att skållningsrisk ej föreligger. Allmänna duschanläggningar: - Allmänna duschanläggningar förses normalt med centralblandare. Kontrollera med projektledaren om så skall ske. - Allmänna duschanläggningar med centralblandare skall vara försedda med automatik för genomspolning, (legionella problemet beaktas) samt automatik som förhindrar att genomspolning kan ske då personer vistas i lokalen. - Infälld sensor för styrning av dusch. - En dusch i varje duschrum förses med möjlighet till inblandning av kallvatten. - Duschhuvuden skall vara vandal säkra. Ögonduschar: Högstadiet, gymnasiet. Kemi- och fysik, laborationssalar. - Ögonduscharna skall vara försedda med skydds - säkerhetsblandare för att förhindra att hett vatten kommer i ögonen. - Blandaren skall stänga varmvattentillförseln vid kallvattenavbrott. - För att möjliggöra regelbundna kontroller skall duscharna anslutas till avlopp. Sprinkler: - Skall följa reglerna från Svenska Brandskyddsföreningen, SBF. Utförare skall vara certifierad enligt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

10 Sida 10 av 16 TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER - Tappvarmvattenledning och varmvattencirkulation samisoleras där så är möjligt. - Synliga isolerade ledningar ytbeklädes, gäller även inom aggregatrum. - Samtliga ledningar, apparater som avger värme, som inte ska tillföra värme till byggnad, skall isoleras så att kontrollerad värmeavgivning uppnås. - Prefabväxlare skall isoleras så att kontrollerad värmeavgivning uppnås. PORSLIN, VITVAROR M.M. - Porslin skall användas som går att säkerställa att reservdelar finns att tillgå över åskådlig tid och som de stora grossisterna lagerhåller. - Toalettstolar skall vara av vuxenhöjd och om möjligt vägghängda. - Tvättställ förses med ettgreppsblandare och plastvattenlås, om möjligt vägganslutet. - Vägghängda toalettstolar och tvättställ förses med fixturer som samordnas med väggkonstruktion vilket redovisas i projekteringen. MÄRKNING, PROVNING M.M. TEKNISK DOKUMENTATION Märkning, provning, information till drift- och underhållspersonal, tillsyn och underhåll. Injustering: - I entreprenadunderlaget angivna föreinställningsvärden är teoretiskt framtagna, varför finjustering enligt temperaturmätningsmetoden utföres i efterhand vid högst 5º C ute temperatur, vid injusteringen skall termostater vara demonterade. Efter utförd injustering skall beställaren beredas möjlighet att kontrollmäta flöden, detta skall vara möjligt även vid golvvärme, innan termostat monteras. - Dimensionerande data skall redovisas i dokumentationen. STYR- OCH ÖVERVAKNINGSENHETER I TEKNISKA SYSTEM Ventiler: - Avstängningsventiler monteras vid undercentral och i fördelningsledningar så att avstängning för reparation kan utföras separat för varje avdelning våningsplan, korridor vis samt kök etc. - Ventiler skall vara lätt åtkomliga. I första hand användes kulventiler som avstängningsventiler. - Ventiler får ej monteras i låsta utrymmen t.ex. lgh förråd. - Tvättställ, blandare, tappventiler o dyl. förses med föravstängningar utan vred. Strypventiler: - Mät- och avstängningsbara strypventiler installeras vid varje avstick från huvudledningar. - Tryckstyrda stamventiler skall beaktas. - Tappvarmvattencirkulationsledning förses med mätbar strypventil, samt termostatisk cirkulationsventil.

11 Sida 11 av 16 - Vid anslutningar till luftvärmare monteras avstängnings-, avtappnings- och strypventiler samt kopplingar så att vattenmängd kan injusteras och rörledningar demonteras vid byte av batteri. Styrventiler: - Styrventilers ventilauktoritet skall vara lägst 50. Temperatur mätområde: - Termometer av vätsketyp med dykrör skall monteras för tappvarmvatten och tappvarmvattencirkulation på utgående ledning och på VVC-retur. - Termometrar av vätsketyp med dykrör installeras vid shuntgrupper och luftvärmare så att samtliga temperaturdifferenser kan avläsas. - Mätområde º C. - Mätnoggrannhet vid + 30º C = + 0,5 º C, vid + 70º C = + 1,5º C. Vattenmätare: - Vattenmätare med pulsgivare monteras innan vvx varmvatten på lämplig avläsningsbar höjd för att kunna mäta totalt åtgång varmvattenåtgång i anläggningen. - Bostäder: I lägenhet skall en passbit med avstängningsventiler på vardera sida monteras för framtida inviduell mätning av respektive kallvatten och varmvatten. Rumsgivare: - Vid nybyggnation skall rumsgivare installeras i lägenheten som skall uppkopplas. - Vid ombyggnation skall rumsgivare installeras i ett antal lägenheter som skall uppkopplas. - Kommunala fastigheter skall rumsgivare installeras och uppkopplas.

12 Sida 12 av 16 Bilaga1 Inomhustemperaturen regleras för de lokaler som uppvärms. Under uppvärmningsperioden skall följande temperaturer hållas i olika lokaler: Skolor Klassrum, övriga arbetslokaler 20 C Uppehållsrum 19 C Offentliga lokaler Bibliotek, museer, teatrar 20 C Samlingslokaler, hörsalar, restauranger etc 20 C Sociala institutioner Bostadshotell, inackorderingshem 20 C Daghem, lekskolor, fritidshem, barnhem, elevhem 20 C Servicehus för äldre, ålderdomshem 23 C Idrotts-, fritids- och motionsanläggningar Simhallar (lufttemp hålls ca 2 C högre än vattentemp) - Vatten temperaturen 25 C - Handikapp- och reumatikerbad 35 C Luftburna hallar (inte för bad) - Fotboll 10 C - Tennis, badminton etc 15 C Gymnastiksalar, sporthallar - För gymnastik 17 C - för bollspel 15 C Omklädningsrum 18 C Duschrum 21 C Fritidsgårdar, klubblokaler 20 C Verkstäder Lokaler där lätt arbete försiggår, lägsta möjliga mellan C Lokaler där hårt arbete försiggår, lägsta möjliga mellan C Omklädningsrum 20 C Kontor Kontorslokaler, sammanträdesrum, expeditioner, receptioner Och övriga liknande arbetslokaler 20 C Övriga utrymmen Trapphus 15 C Källare, förråd, skyddsrum och andra utrymmen där personal endast Tillfälligtvis vistas uppvärms till lägsta möjliga temperatur inom intervallet > 10 Garage Garage som endast används för uppställning av fordon bör inte ha högre temperatur än 5 C Byggnader som inte utnyttjas Sådan byggnad får för undvikande av skador uppvärmas till 5 C Bostäder

13 Sida 13 av 16 Lägenheter, bebodda 20 C Lägenheter, obebodda 15 C Nattemperaturen sänks om möjligt med 2-6 C Kommentarer temperaturer Angivna temperaturer gäller då uppvärmningsbehov föreligger och verksamhet pågår. Lägre temperatur skall eftersträvas så långt som möjligt då lokal ej används. Avvikelser inom intervallet ±1 C godtas för ovan angivna värden. Mätningar av temperaturen sker normalt i lokalens mittpunkt på c:a en meters höjd över golvet. Lufthastigheten i rummet skall understiga 0,2 m/s i vistelsezonen. Vid föreskrivna värden på rumstemperaturen får elradiatorer inte användas för att höja temperaturen däröver. I särskilt energikrävande rum, t ex kylrum, frysrum, klimatrum m m skall utrustningen härför vara avstängd under period de inte används. Om särskilda skäl finns för verksamheten kan angivna temperaturer höjas eller sänkas. Sådana ändringar skall prövas av distriktschef samt skriftligt dokumenteras. För de högsta värdena på solinstrålning och utetemperatur som statistiskt kan förväntas. Kan rumstemperaturen under några timmar per dygn tillåtas stiga upp till 30 C. I byggnad försedd med kylutrustning får denna användas för kylning till en lokaltemperatur av lägst 26 C såvida inte särskild verksamhet motiverar annan temperatur. Under sommartid bör när så erfordras luftbehandlingsanläggning vara i drift för att kyla ner byggnaden med sval nattluft. Nedkylning får dock inte ske så att kompenserande uppvärmning måste tillgripas. Före sådan nedkylning skall värmare vara kall. Anläggning för luftbehandling får vara i drift endast när lokalen används eller när det behövs av särskilda skäl. Tiden för drift av luftbehandlingsanläggning begränsas så långt som möjligt. Anläggning får startas tidigast en timme före arbetstidens början och skall stängas av senast vid arbetstidens slut. I anläggningar där risk för fuktskador föreligger får drifttiden förlängas. Vid punktutsug av frånluft (t ex dragskåp, draghuv, sprutbox m m) skall fläkt stoppas eller spjäll stängas efter användandet. Giftskåp skall ha dygnet runt drift. Befuktningsanläggningar får inte användas. - Undantagna är lokaler som av olika skäl kräver luftfuktning t ex: - Persons hälsotillstånd - Känslig apparatur och material Belysning inomhus skall vara återhållsam Belysning i lokaler som inte utnyttjas skall vara släckt. Där så är möjligt skall manövrering av belysning ske med automatisk tidstyrning eller rörelsevakt för att minska drifttiden.

14 Sida 14 av 16 Bilaga 2 Princip för installation av slutna expansionskärl Vid installation av golvplacerade expansionskärl med kontroll och påfyllningsventil för luft placerad i botten på kärlet, skall kontroll och påfyllningsventilen dras fram utanför kärlets "fot"

15 Sida 15 av 16 Bilaga 3 Princip för installation av expansions- och blandningskärl i glykolcystem Avluftare i glykolsystem får EJ vara av typen automatluftare, utan SKALL vara av typen manuell avluftare.

16 Sida 16 av 16 Bilaga 4 Princip för installation av tappvarmvatten och cirkulation till tappvarmvatten beredare/växlare

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella RISKER I VVS-INSTALLATIONER Göran Stålbom Rolf Kling En handbok utgiven av VVS-Installatörerna 2002 Författarna och

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ. ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU

99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ. ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU 99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU 8W YHULQQHKnOOHWLGHQQDUDSSRUWLQJnUHQVDPOLQJEURVFK\UEODG ²VHVHSDUDWPDSS 7(.1,.833+$1'/,1*99&2&++$1''8.6725.$5

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer