PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL"

Transkript

1 Sida 1 av 16 INNEHÅLL SID FÖRORD 2 TAPPVATTENSYSTEM 2 AVLOPPSVATTENSYSTEM 3 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM 5 VÄRMESYSTEM 5 RÖRLEDNINGAR 6 PUMPAR 7 ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER 8 TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER 9 PORSLIN, VITVAROR M.M. 10 MÄRKNING, PROVNING M.M. TEKNISK DOKUMENTATION 10 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSENHETER I TEKNISKA SYSTEM 10 BILAGA 1 12 BILAGA 2 14 BILAGA 3 15 BILAGA 4 16

2 Sida 2 av 16 FÖRORD Projekteringsanvisningarna är till för att klarlägga de tekniska krav som vi ställer utöver myndighetskrav. Gällande BBR är ett krav. Materialval väljs enligt Sunda Hus, helhetsbedömningen A och B skall användas i första hand, materialval med helhetsbedömning C och som är godkända av beställaren är markerade i Sunda Hus med beställarens logo. Övriga materialval med helhetsbedömningen C eller D får inte användas utan beställarens godkännande. Hänsyn skall tas till att vi har sparkrav enligt SABO:s Skåneuppropet, att vi ska sänka energiförbrukningen i bostäder från 2007 års förbrukning till 2016 års förbrukning med 20%, i kommunala fastigheter sänka energiförbrukning från 2009 års förbrukning till 2020 års förbrukning med också 20%. VS-installation är en viktig del i fastighetens totala förbrukning och då måste rätt lösning användas för att uppnå kravet. VVS-installationer skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Trycksatta anläggningar skall installationsbesiktas för att säkerställa säkerhetsaspekterna. Alternativa/förnybara energikällor skall hänsyn tas till. Materialval t.ex. blandare, porslin m.m. skall användas som går att säkerställa att reservdelar finns att tillgå över överskådligtid och som de stora grossisterna lagerhåller. Riskanalys skall genomföras. Installationer skall installeras enligt fabrikanternas anvisningar. TAPPVATTENSYSTEM Installation av tappvattensystemet skall utformas enligt gällande BBR. Tappvattensystemet skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Kallvatten bör ej placeras i samma slits som varmvatten, vvc, avlopp eller värme på grund av värmeöverföring. Kaffe och vattenautomater som är direktanslutna till vattenledning skall ha en magnetventil som bryter vattenflödet vid onormal utströmning. Magnetventilen skall också ha en droppdetektor. Ventilen skall spänningsmatas via transformator och bryta flödet vid spänningsbortfall. Eventuella framtida ledningar som ej tas i bruk omgående får ej anslutas till systemet, skall proppas i bägge ändar. Avstängningsventiler skall monteras på samtliga avstick huvudstråk samt monteras vid varje apparat. Tappvatteninstallationer skall anslutas med rör ej med slang.

3 Sida 3 av 16 Lägenheter: - Tappvattenledningarna skall förläggas på sådant sett att vattenmätare kan monteras för respektive lägenhet, kallt- och varmtvatten och monterade utanför lägenhet. - Varmvattencirkulation installeras. Se bilaga 4. Förskolor, Skolor: - I barnstugor gäller att temperaturen vid blandare skall vara begränsad till max 38º C. Dock skall vattnet vara min 50º C fram till blandaren och i blandaren begränsas till max 38º C. - Vid inkommande vattenmätare monteras magnetventil som skall stänga automatiskt när byggnaden inte är i bruk? (t.ex. när larmet till byggnaden efter arbetsdagen slut sätts på) - Vid montage av magnetventil skall tryckgivare monteras in på varmvattenledningen för att förhindra att vvc - pumpen körs torr vid läckage. - En by pass skall monteras så att magnetventilen går att byta utan att inkommande kallvatten stängs av. Ventilen på by passen skall märkas i klartext, Normalt stängd. - Allmänna utrymmen beröringsfria blandare monteras. Vatten brandposter: - Ersätts med handbrandsläckare, på grund av att det är svårt att inte få stillastående vatten i ledning, risk för bakterietillväxt. Vid montering av hydrofor, hydropress skall placering av anordning för påfyllnad och kontroll av förtryck utformas så att service enkelt kan utföras. Se bilaga 2. AVLOPPSVATTENSYSTEM Installation av avloppssystemen skall utformas enligt gällande BBR. Avloppsvattensystemet skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Dagvattensystem: - Takavvattning ordnas med utvändiga stuprör. Avloppsledningar: - Vid ombyggnation skall befintliga avloppsledningar spolas med högtryck före och efter ombyggnad. Filmning skall beaktas för att fastställa status på ledningar. - Från storkök till fettavskiljare skall rostfria ledningar användas. (Syrafast som tål fett) Spillrör: - Spillrör från t ex tvättmaskin, luftbehandlingsbatterier m.m. skall mynna över golvbrunn med luftgap 30 mm och får ej dras över golv så att snubbelrisk föreligger.

4 Sida 4 av 16 Avluftningar: - Avloppsventilationsstam skall alltid mynna ovan yttertak och vara placerad så att avstånd till luftintag och fönster beaktas. Rensrör: - Rensrör i källare får inte placeras i låsta utrymmen till vilka hyresvärden ej har tillträde. - Rensrör på stående ledning får ej placeras närmare golv än 500 mm. BRUNNAR MM I MARK - Brunnar med större dim. än 200 utföres med invändigt fallskydd av galvaniserat stål. BRUNNAR MM I HUS - Tillsammans med golvbrunnar och golvgropar skall alltid typ av Ram anges t.ex. Ram för plastmatta, klinker, golvmassa etc. - Golvbrunn för golv med plastmatta skall vara utförd med bred fläns för limning mot mattan samt att brunn skruvas fast i bjälklaget. - I städcentraler installeras rostfri golvbrunn dim. 400 x I värmecentraler, fläktrum etc. skall brunnar vara utförda med luktstopp (gastät). - Golvbrunnar med förhöjningsring får ej användas. - Golvbrunnar med extra sidoavlopp under golvets tätskikt får ej användas. - I soprum och apparatrum skall golvbrunn vara utförda med luktstopp (gastät). Fettavskiljare: - Vid ny- och ombyggnation av tillagnings kök skall alltid fettavskiljare monteras och bakterier installeras. - Separat tomledning förläggs mellan fastighet och fettavskiljaren för montering av doserings utrustning för bakterier och luft rör. - Om fettavskiljare monteras inomhus skall en fast sugledning monteras mellan yttervägg och tank. - Vid inomhus montage skall nivålarm monteras. - Vid tank monteras ventil därefter slang som är (skall kunna demonteras) anpassad för ändamålet och skall räcka ned i tanken. - Vid tanken skall spolblandare med kall- och varmvatten monteras för renspolning av slang. Vid utförd arbete skall slang demonteras och hängas upp på vägg. Där fettavskiljaren är placerad krävs det en golvbrunn. - Ute på yttervägg monteras koppling som anpassas till sugbil. Låsbar låda skall monteras runt kopplingen. - För utvändig fettavskiljare skall gastäta betäckningar monteras, samt fallskydd.

5 Sida 5 av 16 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM Installation av systemen skall utformas enligt gällande BBR. System skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Sopprum/avfallsutrymmen skall behandlas med biologisk behandling. - System skall vara förberett för avgasare, avsättningar installeras i systemet enligt fabrikanters rekommendationer. Bergvärme pump/ Frånluftsvärmepump: Dubbla kompressorer monteras, bör utredas för bästa optimering bl.a. vid hetvatten till ventilationssystem. Energimätare installeras på samtliga energislag Värmepumpen dimensioneras för att säkerställer, så att ventilation alltid har tillräkligt med värme vid varmvatten laddning. Vinterdrift- och sommardrift skall optimeras. Värmepump fastighetens styr bör integreras för att säkerställa kommunikation. Spetsvärmen, utreds från fall till fall på tillgång. Fabrikanters garanti gällande anvisning skall beaktas för att få 5års garanti. VÄRMESYSTEM Installation av värmesystem skall utformas enligt gällande BBR. Värmesystemet skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Byggnaden ansluts till kommunal fjärrvärme inom fjärrvärmeområde, enligt Värmeverkets anvisningar. - Vattenburen värme skall installeras, el radiatorer får ej installeras. - Trådbundna rumsgivare i byggnad referensgivare skall monteras samt vindgivare på byggnad för att säkerställa optimal reglering av värme. - Alternativ uppvärmning t.ex. pellets, flis, solvärme, värmepump m.m. beaktas när objektet inte kan fjärrvärmeansluta. - Shuntgrupper installeras för varje luftvärmebatteri i ventilationsaggregat, golvvärmesystem, radiatorer inklusive fläktluftvärmare, samt eventuella övriga system. - Värmesystemet skall vara förberett för avgasare, avsättningar installeras i systemet enligt fabrikanters rekommendationer. Panninstallation - Vid mindre pannanläggningar skall huvudkrets installeras med tvillingpump och konstant flöde genom pannan. I shuntgrupper för luftbehandlingsaggregat och radiatorer installeras 3-vägsventiler. För att säkerställa så att inte panna kockar. - Värmesystemet utföres som öppet system med öppet expansionskärl och tryckhållningspump.

6 Sida 6 av 16 Dimensionerande temperaturer: - Sekundärvärme tilluftsaggregat +55/+30º C. - Sekundärvärme radiatorer.. +55/+45º C. - Vid värmepumps anläggningar beaktas att det är andra utgående temperaturer från värmepump som gäller, golvvärme rekommenderas att användas i första hand. Slutna expansionskärl: - Vid montering av slutna expansionskärl skall placering av anordning för påfyllnad och kontroll av förtryck utformas så att service enkelt kan utföras. Se bilaga 2. - Slutna expansionskärl förses med avstängningsventil med inbyggt avtappningsdom samt koppling, säkerhetsventil placeras på systemsidan om avstängningsventil. Se bilaga 2 - Larm för högt och lågt systemtryck, potentialfri kontakt. - Vid expansionskärl större än 150liter, skall öppna expansionskärl med tryckhållningspump väljas i första hand. Öppna expansionskärl: - Vid större anläggningar är öppna expansionskärl med tryckhållningspump att föredra. Larm för högt och lågt systemtryck (potentialfri kontakt) samt larm för låg nivå i kärl skall kunna anslutas till DUC. - Expansionskärlets volym: max 600 liter. Vid behov av större volym användes flera kommunicerande kärl som ansluts till huvudkärlet. Radiatorer förses normalt med: - typgodkänd termostatventil typ TA eller likvärdigt inställd på föreskriven temp. Se bilaga 1. - Fabriksmonterat radiatorkoppel, och avstängnings bar returventil. - Radiatorer i allmänna utrymmen monteras typ OÖM låsta på föreskriven temp. Se bilaga 1. - Radiator som sitter som lågpunkt skall ha urtappning. RÖRLEDNINGAR Installation av rörledningssystemen skall utformas enligt gällande BBR. Rörledningar skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. Materialval skall tas utifrån att heta arbeten beaktas. Likaså tunga lyft. Avtappning, luftning: - Värmesystem och större värmeåtervinningssystem förses med automatisk luft och smutsavskiljare. Typ Spirovent eller likvärdigt. Avskiljaren placeras i undercentral. - Avtappningsdon monteras vid rörlednings och apparats lågpunkt så att slang kan anslutas.

7 Sida 7 av 16 - Luftningsdon monteras på rörlednings och apparats högpunkt och skall placeras i slutände enligt strömningsriktning på tillopp och returledning de utförs med luftklocka och rör ned på vägg med avtappningsventil väl åtkomlig. Se bilaga 3. - Mindre automatluftare får aldrig placeras dold. Får ej monteras utanför teknikrum, om det används skall avstängningsventil monteras innan luftaren. Genomföring i vägg eller bjälklag: - Genomföringar skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. - Hylsor skall användas för samtliga genomföringar. Hylsa i våtrum utförs vätsketät mot byggnadskonstruktionen. Med våtrum avses utrymme med golvbrunn. - Rörledning med kondensisolering förses med rörhylsa med sådan diameter att rörledning med obruten totalisolering och diffusionsspärr passerar fritt genom hylsan samt icke hindras i sin termiska expansion. Montering: - Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering med skyddslock. Infästning genom tätskikt i våtrum förseglas med beständigt tätningsmaterial. - Kortling alt fixturer utföres för armatur, rörklammer och sanitetsporslin. Förläggning: - Förläggning skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallationer. - Förläggning i väggar och bjälklag får utföras endast undantagsvis och då skarvlöst. - Förläggning av tappvattenledningar i vägg och bjälklag som rör i rör system. Fixering skolor/förskolor: - Synliga horisontella ledningar på lägre höjd än 2,5meter dy < 22mm i allmänna lokaler typ korridor wc, dusch, omklädning o.d. klamras med c/c 300mm, dock skall alltid hänsyn tas till åverkan. Max fritt utrymme mellan vägg och oisolerat rör 30mm. Förkromade rör: - Synliga ledningar inom våtrum och WC utföres förkromade. - PUMPAR - Vs-pumpar skall monteras (från dim. 40?) som dubbelpump för att hålla hög säkerhet mot våra hyresgäster. - Pumpar med variabla flöden varvtalsregleras.(ex. pumpar i radiatorsystem) - Pumpar skall vara energisnåla och utförda enligt EU krav/direktiv.? - Pumpen förses med 2st. avstängningsventiler samt avtappning, placerade omedelbart intill pumpen. - Innan pump monteras sil. - Installeras pump med våt motor får kopplingsdosan ej monteras nedåtvänd. - Större pumpar förses med manometer och manometerställ. - Rad/hetvatten- pumpar, tryckstyrda, modell större (dim.40 och större) skall vara av typ tvillingpump, verkningsgradsoptimerad drift 50/50, där växlingen sker baserad på

8 Sida 8 av 16 bästa verkningsgrad för sammanlagt två pumpar, och förses med IF-modul RSK nr , för att uppfylla kriterierna, driftindikering/larm samt extern start och stopp. Klaffpump för manuell påfyllning av miljövänligt, enligt Sunda Hus glykolblandat värmeåtervinningssystem: - Klaffpump skall vara avsedd för miljövänligt glykolblandat vatten och försedd med handtag och flänsanslutning dim Blandningskärl för blandning av vatten/miljövänligtglykol skall vara utfört av plast samt försett med lock. - I kärl skall mynna avloppsledning från säkerhetsventil och avluftare. - Kärlet skall märkas med typ av glykol samt blandningsförhållande och frostskyddstemperatur. - Pumpen förses med rör och avstängningsventiler så att vatten kan pumpas runt i kärlet för blandning av vatten/miljövänligtglykol. Se bilaga 3. ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER Tappventiler och blandare: - Blandare skall vara ettgreppsblandare. I kök, för diskbänk, monteras ettgreppsblandare. - I soprum och apparatrum skall spolblandare försedd med slangkoppling, strålmunstycke, spolslang i erforderlig längd samt slanghållare i rostfritt stål. - Blandare skall alltid injusteras till gällande normflöde och temperatur. Skolor, Förskolor, storkök m.m.: - I allmänna utrymmen skall beröringsfria blandare med sensorstyrning användas. - Elektronik skall spänningsmatas via transformator. - Blandare skall alltid injusteras till gällande normflöde och temperatur. - Förspolningsblandare i storkök förses med separata backventiler. Kar och duschblandare, lägenheter, ombyggnation: - Beakta blandarhöjd om möjlighet att demontera badkar och använda utrymmet enbart som dusch. - I kylt eller ouppvärmt utrymme installeras frostfria väggvattenutkastare för kallvatten. - Blandare till dusch/badkar i bostadshus skall tryckstyrda termostatblandare monteras. Tvättmaskiner, diskmaskiner, Allmänna utrymmen: - I tvättstugor skall kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation vara framdraget så att maskiner som är förbereda, kan installeras med både kallt och varmvatten. - VVC måste koppas in så nära maskin som möjligt för att uppnå rätt effekt. Lika så där större diskmaskiner används.

9 Sida 9 av 16 Diskmaskiner kök, lägenheter: - Vattenavstängare skall vara monterad på blandare alt. ovan diskbänk. Duschar : Förskolor - I groventréer skall tvättbänk förses med handdusch med 2 meter lång slang, borste och tryckomkastare med pip samt tvättho försedd med silkorg. Avloppet skall vara försett med sandfång. - I tvättrum skall skötbord förses med ettgreppsblandare med sidodusch för bänk med 1,5 meter lång slang. Blandaren förses med tryckomkastare och pip. - I våtlekrum installeras handdusch med väggstång. Blandare skall vara omkopplingsbar till tappventil. - Föravstängningsventiler i barnstugor skall finnas till våtlekens tappställen och vara placerade vid ingångsdörren till rummet. - Duschar skall vara tryckstyrda med temperaturbegränsare så att skållningsrisk ej föreligger. Allmänna duschanläggningar: - Allmänna duschanläggningar förses normalt med centralblandare. Kontrollera med projektledaren om så skall ske. - Allmänna duschanläggningar med centralblandare skall vara försedda med automatik för genomspolning, (legionella problemet beaktas) samt automatik som förhindrar att genomspolning kan ske då personer vistas i lokalen. - Infälld sensor för styrning av dusch. - En dusch i varje duschrum förses med möjlighet till inblandning av kallvatten. - Duschhuvuden skall vara vandal säkra. Ögonduschar: Högstadiet, gymnasiet. Kemi- och fysik, laborationssalar. - Ögonduscharna skall vara försedda med skydds - säkerhetsblandare för att förhindra att hett vatten kommer i ögonen. - Blandaren skall stänga varmvattentillförseln vid kallvattenavbrott. - För att möjliggöra regelbundna kontroller skall duscharna anslutas till avlopp. Sprinkler: - Skall följa reglerna från Svenska Brandskyddsföreningen, SBF. Utförare skall vara certifierad enligt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

10 Sida 10 av 16 TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER - Tappvarmvattenledning och varmvattencirkulation samisoleras där så är möjligt. - Synliga isolerade ledningar ytbeklädes, gäller även inom aggregatrum. - Samtliga ledningar, apparater som avger värme, som inte ska tillföra värme till byggnad, skall isoleras så att kontrollerad värmeavgivning uppnås. - Prefabväxlare skall isoleras så att kontrollerad värmeavgivning uppnås. PORSLIN, VITVAROR M.M. - Porslin skall användas som går att säkerställa att reservdelar finns att tillgå över åskådlig tid och som de stora grossisterna lagerhåller. - Toalettstolar skall vara av vuxenhöjd och om möjligt vägghängda. - Tvättställ förses med ettgreppsblandare och plastvattenlås, om möjligt vägganslutet. - Vägghängda toalettstolar och tvättställ förses med fixturer som samordnas med väggkonstruktion vilket redovisas i projekteringen. MÄRKNING, PROVNING M.M. TEKNISK DOKUMENTATION Märkning, provning, information till drift- och underhållspersonal, tillsyn och underhåll. Injustering: - I entreprenadunderlaget angivna föreinställningsvärden är teoretiskt framtagna, varför finjustering enligt temperaturmätningsmetoden utföres i efterhand vid högst 5º C ute temperatur, vid injusteringen skall termostater vara demonterade. Efter utförd injustering skall beställaren beredas möjlighet att kontrollmäta flöden, detta skall vara möjligt även vid golvvärme, innan termostat monteras. - Dimensionerande data skall redovisas i dokumentationen. STYR- OCH ÖVERVAKNINGSENHETER I TEKNISKA SYSTEM Ventiler: - Avstängningsventiler monteras vid undercentral och i fördelningsledningar så att avstängning för reparation kan utföras separat för varje avdelning våningsplan, korridor vis samt kök etc. - Ventiler skall vara lätt åtkomliga. I första hand användes kulventiler som avstängningsventiler. - Ventiler får ej monteras i låsta utrymmen t.ex. lgh förråd. - Tvättställ, blandare, tappventiler o dyl. förses med föravstängningar utan vred. Strypventiler: - Mät- och avstängningsbara strypventiler installeras vid varje avstick från huvudledningar. - Tryckstyrda stamventiler skall beaktas. - Tappvarmvattencirkulationsledning förses med mätbar strypventil, samt termostatisk cirkulationsventil.

11 Sida 11 av 16 - Vid anslutningar till luftvärmare monteras avstängnings-, avtappnings- och strypventiler samt kopplingar så att vattenmängd kan injusteras och rörledningar demonteras vid byte av batteri. Styrventiler: - Styrventilers ventilauktoritet skall vara lägst 50. Temperatur mätområde: - Termometer av vätsketyp med dykrör skall monteras för tappvarmvatten och tappvarmvattencirkulation på utgående ledning och på VVC-retur. - Termometrar av vätsketyp med dykrör installeras vid shuntgrupper och luftvärmare så att samtliga temperaturdifferenser kan avläsas. - Mätområde º C. - Mätnoggrannhet vid + 30º C = + 0,5 º C, vid + 70º C = + 1,5º C. Vattenmätare: - Vattenmätare med pulsgivare monteras innan vvx varmvatten på lämplig avläsningsbar höjd för att kunna mäta totalt åtgång varmvattenåtgång i anläggningen. - Bostäder: I lägenhet skall en passbit med avstängningsventiler på vardera sida monteras för framtida inviduell mätning av respektive kallvatten och varmvatten. Rumsgivare: - Vid nybyggnation skall rumsgivare installeras i lägenheten som skall uppkopplas. - Vid ombyggnation skall rumsgivare installeras i ett antal lägenheter som skall uppkopplas. - Kommunala fastigheter skall rumsgivare installeras och uppkopplas.

12 Sida 12 av 16 Bilaga1 Inomhustemperaturen regleras för de lokaler som uppvärms. Under uppvärmningsperioden skall följande temperaturer hållas i olika lokaler: Skolor Klassrum, övriga arbetslokaler 20 C Uppehållsrum 19 C Offentliga lokaler Bibliotek, museer, teatrar 20 C Samlingslokaler, hörsalar, restauranger etc 20 C Sociala institutioner Bostadshotell, inackorderingshem 20 C Daghem, lekskolor, fritidshem, barnhem, elevhem 20 C Servicehus för äldre, ålderdomshem 23 C Idrotts-, fritids- och motionsanläggningar Simhallar (lufttemp hålls ca 2 C högre än vattentemp) - Vatten temperaturen 25 C - Handikapp- och reumatikerbad 35 C Luftburna hallar (inte för bad) - Fotboll 10 C - Tennis, badminton etc 15 C Gymnastiksalar, sporthallar - För gymnastik 17 C - för bollspel 15 C Omklädningsrum 18 C Duschrum 21 C Fritidsgårdar, klubblokaler 20 C Verkstäder Lokaler där lätt arbete försiggår, lägsta möjliga mellan C Lokaler där hårt arbete försiggår, lägsta möjliga mellan C Omklädningsrum 20 C Kontor Kontorslokaler, sammanträdesrum, expeditioner, receptioner Och övriga liknande arbetslokaler 20 C Övriga utrymmen Trapphus 15 C Källare, förråd, skyddsrum och andra utrymmen där personal endast Tillfälligtvis vistas uppvärms till lägsta möjliga temperatur inom intervallet > 10 Garage Garage som endast används för uppställning av fordon bör inte ha högre temperatur än 5 C Byggnader som inte utnyttjas Sådan byggnad får för undvikande av skador uppvärmas till 5 C Bostäder

13 Sida 13 av 16 Lägenheter, bebodda 20 C Lägenheter, obebodda 15 C Nattemperaturen sänks om möjligt med 2-6 C Kommentarer temperaturer Angivna temperaturer gäller då uppvärmningsbehov föreligger och verksamhet pågår. Lägre temperatur skall eftersträvas så långt som möjligt då lokal ej används. Avvikelser inom intervallet ±1 C godtas för ovan angivna värden. Mätningar av temperaturen sker normalt i lokalens mittpunkt på c:a en meters höjd över golvet. Lufthastigheten i rummet skall understiga 0,2 m/s i vistelsezonen. Vid föreskrivna värden på rumstemperaturen får elradiatorer inte användas för att höja temperaturen däröver. I särskilt energikrävande rum, t ex kylrum, frysrum, klimatrum m m skall utrustningen härför vara avstängd under period de inte används. Om särskilda skäl finns för verksamheten kan angivna temperaturer höjas eller sänkas. Sådana ändringar skall prövas av distriktschef samt skriftligt dokumenteras. För de högsta värdena på solinstrålning och utetemperatur som statistiskt kan förväntas. Kan rumstemperaturen under några timmar per dygn tillåtas stiga upp till 30 C. I byggnad försedd med kylutrustning får denna användas för kylning till en lokaltemperatur av lägst 26 C såvida inte särskild verksamhet motiverar annan temperatur. Under sommartid bör när så erfordras luftbehandlingsanläggning vara i drift för att kyla ner byggnaden med sval nattluft. Nedkylning får dock inte ske så att kompenserande uppvärmning måste tillgripas. Före sådan nedkylning skall värmare vara kall. Anläggning för luftbehandling får vara i drift endast när lokalen används eller när det behövs av särskilda skäl. Tiden för drift av luftbehandlingsanläggning begränsas så långt som möjligt. Anläggning får startas tidigast en timme före arbetstidens början och skall stängas av senast vid arbetstidens slut. I anläggningar där risk för fuktskador föreligger får drifttiden förlängas. Vid punktutsug av frånluft (t ex dragskåp, draghuv, sprutbox m m) skall fläkt stoppas eller spjäll stängas efter användandet. Giftskåp skall ha dygnet runt drift. Befuktningsanläggningar får inte användas. - Undantagna är lokaler som av olika skäl kräver luftfuktning t ex: - Persons hälsotillstånd - Känslig apparatur och material Belysning inomhus skall vara återhållsam Belysning i lokaler som inte utnyttjas skall vara släckt. Där så är möjligt skall manövrering av belysning ske med automatisk tidstyrning eller rörelsevakt för att minska drifttiden.

14 Sida 14 av 16 Bilaga 2 Princip för installation av slutna expansionskärl Vid installation av golvplacerade expansionskärl med kontroll och påfyllningsventil för luft placerad i botten på kärlet, skall kontroll och påfyllningsventilen dras fram utanför kärlets "fot"

15 Sida 15 av 16 Bilaga 3 Princip för installation av expansions- och blandningskärl i glykolcystem Avluftare i glykolsystem får EJ vara av typen automatluftare, utan SKALL vara av typen manuell avluftare.

16 Sida 16 av 16 Bilaga 4 Princip för installation av tappvarmvatten och cirkulation till tappvarmvatten beredare/växlare

Energipolicy 2009-2014

Energipolicy 2009-2014 Energipolicy 2009-2014 DRIFT Förvaltning och Hyresgäst skall vara så sparsam som möjligt när den förbrukar energi för uppvärmning m.m. Följande anvisningar gäller tills vidare inom Höganäs kommun. Temperaturer

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite Artikelnr: 7575x Produktegenskaper Thermotech Multisystem PE-RT Type 2-rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). En syrediffusionspärr (EVOH) är placerad i mitten av rörväggen.

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(7) VS Version 2 Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Anvisningar ansluter till VVS och kyl-ama 12 - LCC-kostnad skall beaktas vid projekteringen

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem,

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, Ledningssystem Totalt inrapporterades det 2537 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 58 % av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Laddomat 21-100 Laddningspaket

Laddomat 21-100 Laddningspaket Laddomat 21-100 Laddningspaket Laddomat 21-100 har till uppgift att......vid uppeldning snabbt låta pannan nå hög arbetstemperatur....under laddning förvärma det kalla tankvattnet till pannbotten så att

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning Gällande krav för minimiflöde Det finns ett övergripande krav för tillförsel av luft i bostäder. Detta krav är 0.35 l/s och m 2. Detta innebär 35 l/s i en lägenhet på 100 m 2. Alla andra tillämpningar

Läs mer

RIKTLINJE VS OCH KYLA

RIKTLINJE VS OCH KYLA RIKTLINJE VS OCH KYLA KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12 Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12, Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Golvvärmeinstallation i enstaka rum Pump- och shuntgruppen Uponor

Läs mer

Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen

Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen Den här checklistan är en bra hjälp för er i arbetet med att minska er verksamhets energianvändning. Syftet är att minska miljöbelastningen och

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning S-54097-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... 4-5 Skötsel... 6 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

Giraffhus Mariedal Vargvägen Vargskinnet Energiinventering

Giraffhus Mariedal Vargvägen Vargskinnet Energiinventering Stefan Rönnberg Energiretur i Umeå AB Kylgränd 6 A 906 20 Umeå Tel 090-181010, 070-256 26 29 Giraffhus Mariedal Vargvägen Vargskinnet Energiinventering Stefan Rönnberg 2009-05-27 VARGVÄGEN GIRAFFHUS Allmänt

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Installation Drift Skötsel

Installation Drift Skötsel Installation Drift Skötsel Flexibel systemtank Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Säkerhetsföreskrifter Uppställning, ombyggnad Brandfara! Lödnings- och svetsningsarbeten kan försorsaka

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-214 7

Läs mer

TERMOSTATISKA BLANDNINGSVENTILER

TERMOSTATISKA BLANDNINGSVENTILER ESE SYSTEMKUNSKP TERMOSTTISK LNDNINGSVENTILER DIMENSIONERING DIMENSIONERING V TPPVTTENPPLIKTIONER För tappvattenapplikationer kan blandningsventilen dimensioneras efter antal lägenheter eller duschar i

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder Ledningssystem Totalt inrapporterades det 278 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 56% av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Instruktionsmanual Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av fjärrvärmecentral 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 175. Installationsanvisning. Shunt FS 175

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 175. Installationsanvisning. Shunt FS 175 Installationsanvisning Shunt FS 175 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer