Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning"

Transkript

1 1(7) VS Version 2 Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Anvisningar ansluter till VVS och kyl-ama 12 - LCC-kostnad skall beaktas vid projekteringen så att kostnaden för drift och underhåll blir så låg som möjlig under anläggningens livstid. Gavlefastigheter bygger och förvaltar sina fastigheter för långsiktigt ägande. Tekniska förutsättningar Allt arbete med tappvatten-, avloppsvatten- och värmeinstallationer enligt ovan ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation, utgiven av VVSAuktorisation. Branschreglerna kan hämtas på Om det under entreprenadtiden ges ut en uppdaterad utgåva av branschreglerna ska entreprenören uppmärksamma beställaren på detta. Entreprenören ska avisera om tilllämpning av den nya utgåvan innebär behov av tilläggs- eller ändringsarbeten. Om föreskrifter i bygghandlingarna eller andra förhållanden strider mot branschreglerna ska entreprenören i god tid före arbetets utförande uppmärksamma beställaren på detta, och avisera att avvikelserapport i enlighet med branschreglerna kommer att lämnas. Montering ska göras enligt produktleverantörens dokumenterade anvisningar. Entreprenören ska där så är möjligt välja produkter som har monteringsanvisningar som följer branschreglerna. För krav på material, rördragning, utbytbarhet, åtkomlighet, fogning och placering av fogar gäller branschregler Säker Vatteninstallation före AMA. Pos Inarbetat Ej aktuellt Avsteg V1 Tappvatten V1.1 I förskolor ska samtliga blandare där barn vistas vara temperaturbegränsade till 38 C V1.2 Kallvatten till storköksmaskiner ska vara avhärdat till ugnar, diskmaskiner och kokgrytor. V1.3 Samtliga Prefab produkter ska vara uppkopplingsbara till GFABs överordnade system V1.4 All rördragning av tappvatten och värme ska vara synligt och rörschakt ska ha slitsbotten med skvallerrör V1.5 På Wc stolar ska alltid spola 6 l/s och alltid vägghängda med vandalsäker knapp typ Gustavsberg. V1.6 I tappvattensystem ska sil behöva monteras före känsliga maskiner och utrustningar som diskmaskiner, kombiugnar etc. V1.7 Tappventil antiblock ska installeras i duschrum för påfyllning av vattenflaskor. V1.8 Silikonering utföres mellan vägg och tvättställ V1.9 Tvättställ utföres med avlopp mot vägg i förskolor med höj- och sänkbar konsol måste höjd anges på avlopp i vägg fast avlopp inte slanganslutning.

2 2(7) V1.10 V1.11 V1.12 V1.13 V1.14 V1.15 V1.16 V1.17 Antiblockblandare typ Heno föreskrivs i skol- och gymnastiklokaler I lokaler där livsmedel hanteras föreskrivs beröringsfri blandare. Höj- och sänkbara konsoler till tvättställ för förskolor ej slanganslutna avlopp. Spolcistern till WC monteras synlig, icke dold i vägg eller slits. Samtliga tappventiler och blandare skall förses med väggfästen och föravstängningsventiler. Utvändigt placerad vattenutkastare förses med en extra avstängning på väggens insida i varmt utrymme. Vattenutkastaren skall placeras i närheten av soprum, fläktrum, vid entréer till förskolor eller undercentral där sådan finnes. I omklädnings- och duschrum monteras blandare för städ tvågerppsblandare med lösa vred. Spolblandare med varmt- och kalltvatten 10 mtrl gummislang, strålmunstrycke, slangkopplingar och snabbkoppling mot blandare monteras i fläkt- och apparatrum. Rostfri slanghylla monteras. V1.18 V1.19 V1.20 V1.21 Vattenmätare som tillhandahålls enligt anvisning av Gästrike Vatten respektive entreprenör monteras med konsol och avstängningsventiler Skumrengöring i kök förses med blandare med varmt- och kalltvatten.. Luddlåda till tvättmaskiner och silkorg i brunnen i tvättstugor. I förskolor och låg/mellanstadium ska typ Henos tempo softblandare användas. V2 Värmesystem V2.1 Temperaturkrav: Dim. lägsta inomhustemperaturen, klassrum 20 C Dim. lägsta inomhustemperaturen, gymnastiksal 17 C Dim. lägsta inomhustemperaturen, omklädnad 22 C Dim. lägsta inomhustemperaturen, kontor 21 C Dim. lägsta inomhustemperaturen, förskolor 22 C - Radiatorer, lågtemperaturs, typ panel 2-rörs o C - Lufteftervärmare, luftbehandling o C - Golvvärme (entréer och korridorer) o C - Golvvärme skolor och förskolor o C V2.2 Magnetit filter ska placeras på huvudledningen i samtliga fastigheter. V2.3 Undertrycksavgasare ska alltid installeras vid tillbyggnader och nybyggen. V2.4 Smutsfilter monteras i värmeledningssystemet huvudledning. OBS! Skall vara monterat servicevänligt och rengjort vid slutbesiktning. V2.5 V2.6 Uppdimensionering av rören till dubbla diametern på en längd av ca 500 mm skall utföras vid luftningsanordning. I första hand skall rör dras ned på vägg med kikventil. Automatiska luftklockor skall vara synliga, får ej sitta ovan undertak.

3 3(7) V2.7 Huvudpumpar skall vid större anläggningar än 2000m² vara tvillingpumpar. Pumparna skall vara utrustade med tryckstyrning. V2.9 Termometrar med dykrör installeras så att anläggningens funktion och temperaturfall kan kontrolleras både totalt samt före och efter shuntningar V2.10 Alla anläggningar med golvvärme och fastigheter större än 1000m² ska ha permanent undertrycksavgasare förses vid värmesystemets lägsta statiska tryck två avsättningar med avstängningsventiler DN 25. V2.11 V2.12 V2.13 V2.14 V2.15 V2.16 V2.17 Vid ombyggnad av befintlig anläggning skall total rör- och injusteringsberäkning utföras. Våt motor väljs i första hand i pumpar. Inbyggd tryckstyrning och frekvensomformare väljs för värmesystem dock ej för värmebatterier i luftbehandlingsaggregat. Pumppelare eller konsol vid pumpar större än DN 50. Sil monteras i värmesystemets returledning före värmeväxlare. I entreprenaden ska ingå erforderliga nedtappningar, påfyllningar och avluftningar vid inkoppling och anslutning av olika rörsystem. Efter alla inkopplingar renspolas rörsystemet, påfyllning i returledning först och luftas. Flottörstyrd automatisk luftavledare med manuell avstängningssventil monteras på horisontell ledning. Luftningsledning vinklas i 45 o för att hindra eventuellt läckage från luftavledaren att blöta ned medieledning och rörisolering. V2.18 Expansionskärl med tryckhållningspump och undertrycksavgasare i fastigheter över 2000m². V2.19 Pumpar ska alltid levereras med uppkopplingsbar modul anpassat till styrsystemet. V.3 Rörledningar V3.1 V3.2 V3.3 Utsatta rör i allmänna utrymmen som trapphus, korridorer, omklädningsrum etc. skall skyddas med plåtinklädnader. PP-rör med Nordic polymark godkänd i mark och grundplatta samt ingjutet men storköksavlopp i rostfritt. Gjutjärn typ MA för brand- och ljudavskiljning V3.4 Vid dåliga markförhållanden och pålad grundplatta skall avloppsledningar föreskrivas med rostfri pendling. Detta utförande beskrives i detalj V3.5 Vid olje- och fettbemängt avloppsvatten samt vid höga temperaturer skall rätt tätningsringar observeras.

4 4(7) V3.6 Kopparrör med hårdlödning alt. Presskoppling i tappvattensystem. Alternativt Uponors plaströr i lämpliga miljöer. V3.7 Synlig rörförläggning i våtrum och storkök utföres med halvhårda förkromade kopparrör. V3.8 Enbart kopparrör med hårdlödning alt. presskoppling i värmesystem upp till DN.50 och i dimensioner över DN50 handelsstålrör med gängade delar eller svetsning. V3.9 Anslutning av luftintag/luftbehandling för dränering av regn- och smältvatten, ledning PP DN 50. V3.10 Avlopp: övergång från stående till liggande samlingsledning skall utföras med 2 st 45 graders böjar. V3.11 Rensanordning på horisontell avloppsledning utföres komplett med stigarrör och tätt lock anpassat till golvmaterialet. V3.12 Proppade avstick skall inte finnas på tappvattenledningar V3.13 Rörledning eller ansluten apparat, som inte kan avtappas på annat sätt, skall förses med avtappningsdon med slangförskruvning. V3.14 Horisontell rörledning skall förläggas med stigning mot vertikal ledning, om inte skall luftdon monteras vid lokala högpunkter. V3.15 V3.16 Blåsningsledning från säkerhetsventil skall dras direkt till eller via spilltratt till golvbrunn. Luftningsledningar i avloppsvattensystem dras upp över yttertak. V3.17 Rörklammring i skolor och förskolor ska klammas med c/c 400mm. V3.18 Kallvattenledning ska separeras i en enskild slits i rörschakt. V3.19 Vattenledningar i mark ska förses med undermätare. V3.20 Vattenledningar förläggs alltid under bärlagret. V3.21 Avlopp skall alltid filmas efter ombyggnad och nyinstallation. V.4 Golvbrunnar V4.1 V4.2 Vid val av golvbrunnar tas hänsyn till golvbeläggning Vid klinkergolv och rostfri fyrkantfläns och sil skall kraftigt utförande föreskrivas, plattfirmornas tunna utförande godtas ej. V4.3 Golvbrunnar förses med luktstopp i utrymmen där man anta att uttorkning kan ske ex.vis i fläktrum, undercentraler, matsalar, omklädningsrum, vid nöd- och ögonduschar. V4.4 Golvbrunnar och golvrännor i kök och vid annan livsmedelshantering skall vara i rostfritt utförande med lätt urtagbar silkorg V4.5 Fyrkantsgaller till golvbrunnar och golvrännor i kök skall vara dimensionerade så att spill respektive stänk vid tömning av kokgrytor o.dyl. undvikes djupa brunnar krävs. V4.6 Golvbrunnar placerade i utrymmen där tyngre trafik kan förekomma skall vara försedda med för ändamålet avsedd körbar sil. V4.7 Inlopp i sida, från spygatt, till golvbrunnar bör undvikas. V4.8 Fläktrum skall alltid ha två golvbrunnar och alltid en vid aggregatet. V4.9 Duschrum ska förses med rostfria brunnar typ Purus bigg. V4.10 Omklädningsrum i fritidsanläggningar ska ha golvbrunn.

5 5(7) V.5 Avstängningsventil med ställdon för montage direkt före vattenmätare vid inkommande servisledning V5.1 V5.2 V5.3 V5.4 Tvåvägs mjukstängande styrventil i avzinkningshärdigt material godkänt för montage i tappvattenanläggning fabrikat Belimo typ R el. likv. Styrventil skall aktiveras och stänga via signal från styr- och regleranläggning, samordnas med DE4. Ställdon skall vara för 24 V och spänninglöst stängd. Förbigångsledning anordnas via erforderligt antal avstängningsventiler. V.6 Radiatorer V6.1 Koppel skall vara avstängbart för demontering av radiator. V6.2 Ventil och koppel skall vara utförda för tvårörssystem V6.3 Radiatorer monterade i lågpunkter skall vara försedda med avtappningsdon. V6.4 V6.5 V6.6 V6.7 Radiatorer i matsalar och kök skall vara utförda med helt slät front sk. hygienradiatorer. I korridorer skall enkelpaneler eftersträvas. I normalfallet föreskrivs termostatdel med stängningstemperatur 23 o C för att hålla rumstemperatur 21 och ej avstängningsbara i skolor spärrad på 17 C. Typ Danfoss och TA I matsalar, gymnastiksalar och klassrum vilka kan befaras bli utsatta för vandalisering bör det övervägas central reglering. V6.8 Val av strålvärmetak kan övervägas i lokaler med hög takhöjd och där låg rumstemperatur är önskvärt. V m höga radiatorer får ej föreskrivas V6.10 Ventiler till radiatorer ska vara lågflödes V6.11 Radiatorer i korridorer och uppehållsrum ska förses med skyddsrumsbygel i alla hörn. V6.12 Förstärkt skolkonsol ska användas i skollokaler. V.7 Golvvärme V7.1 V7.2 V7.3 Golvvärmesystem övervägs i lokaler för förskolor, omklädnings- och duschutrymmen, entreér etc. och utföres i PEX-rör klassade NT VVS 129. Erforderliga fördelningsskåp enligt enligt PPC.43 placeras på lämpligt sätt i byggnaden ej i förråd. Respektiva slinga förses med styrventiler styrda av ställbara rumstemperaturgivare i fastigheter med DUC styr DE4 styrventilen med en

6 6(7) egen givare, Injusteringsventil på returledning och avstängningsventil på framledning. V7.4 Rumsreglering skall via via trådburet system. V7.5 Före golvläggning skall fotodokumentation av golvslingor ske. V7.6 Förläggninsdjup skall alltid anges se separat bilaga för dimensionering. V7.7 Max delta t 5 C på tillopp och returledningen. V.8 Legionella spolning V8.1 System A3000 Open från ACSS eller likvärdigt. Duschrum skall förses med elektronisk touchknapp som är infälld i vägg samt duschhuvud på vägg med dold rördragning i vägg. Vattensäker installation med godkänd väggdosa. Touchknapp och duschhuvud skall vara utformade för att minimera risk för vandalism. Duscharna skall ha ställbar duschtid (förinställd på 30 sek). Duscharna skall matas med förblandat vatten via en eller flera centralblandare. Systemet skall ha möjlighet till hetvattenspolning (s.k. legionellaspolning) som initieras från DUC. Tillfällig temperaturhöjning till min. 70 C ska vara möjlig vid hetvattenspolning. Spolningen skall förreglas med inbrottslarm så att den enbart kan genomföras då inbrottslarm är aktiverat och ej indikerar närvaro. Systemet ska ha funktion för att kontrollera och lagra information om temperaturer vid duscharna under hetvattenspolning. Spolning skall kunna ske gruppvis så att inte alla duschar i ett duschutrymme spolas samtidigt. Vatten och energiåtgång vid hetvattenspolning skall beaktas så att vattenförbrukningen och driftkostnaden minimeras. Övervakning/styrning skall kunna ske från driftcentral via anslutning till lokalt nätverk. Övervakning/styrning skall kunna ske från driftcentral med Modbus/Bacnet via anslutning till lokalt nätverk.

7 7(7)

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisningar med installationsexempel Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering och

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer