VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER"

Transkript

1 VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för brukande av NOSAM-gruppens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA

2 Dessa allmänna bestämmelser reglerar förhållandet mellan Dig som VAabonnent inom Din kommuns verksamhetsområde och huvudmannen för respektive kommun inom NOSAM-gruppen (Nordvästra Skånes kommuner i samverkan). Syftet med NOSAM är att skapa närmare samarbete mellan de nordvästskånska kommunerna och söka effektiva och rationella lösningar för de egna kompetensområdena. Bakgrunden till att Allmänna bestämmelserna, ABVA, reviderats är att det långsiktiga arbetet med att förbättra miljön har medfört skärpta krav på vatten som släpps ut i våra vattendrag. Detta i sin tur medför att huvudmännen måste ställa högre krav på det avloppsvatten som ska avledas till och behandlas i våra reningsverk. De skärpta kraven påverkar inte normalt avloppsvatten från hushåll. Huvudmän för de olika kommunernas allmänna VA-anläggningar är numera : Bjuv företräds av Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Tekniska Kontoret Tekniska Kontoret Tekniska Förvaltningen Tekniska Förvaltningen Tekniska Kontoret Tekniska Verken Samhällsbyggnadskontoret Tekniska Kontoret Tekniska Kontoret Tekniska Enheten Allmänna bestämmelser antogs av NOSAM- gruppens respektive fullmäktigeförsamlingar enligt följande dateringar: Bjuv den ersätter bestämmelse av den Båstad den ersätter bestämmelse av den Helsingborg den ersätter bestämmelse av den Höganäs den ersätter bestämmelse av den Klippan den ersätter bestämmelse av den Landskrona den ersätter bestämmelse av den Svalöv den ersätter bestämmelse av den Åstorp den ersätter bestämmelse av den Ängelholm den ersätter bestämmelse av den Örkelljunga den ersätter bestämmelse av den Nya bestämmelser enligt ABVA skall gälla från och med

3 INNEHÅLL SIDAN ABVA 2002 INLEDNING 5 DEN ALLMÄNNA ANLÄGGNINGEN 6 FÖRBINDELSEPUNKTENS LÄGE 6 INKOPPLING AV VA-INSTALLATION 7 BRUKANDE AV DRICKSVATTENANLÄGGNING 8 BRUKANDE AV AVLOPPSANLÄGGNING 11 ÖVRIGT 17 VID KÄLLARÖVERSVÄMNING 19 VA-LAGEN 23 4

4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NOSAM-KOMMUNERNAS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, ABVA Inledning Lagar, författningar och föreskrifter Punkt 1 För fastighetsägares brukande av kommunens allmänna VA-anläggning gäller vad som föreskrivs i lagen den 5 juni 1970 om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA-lagen, SFS 1970:244) och annan författning samt vad som nedan föreskrivs. Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser och har enligt 23 VA-lagen rätt att bli underrättad om sådana ändringar på sätt som föreskrivs i lagen. Huvudman sköter den allmänna VAanläggningen VA-abonnent är vanligtvis fastighetsägaren Punkt 2 Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är kommunen. Förvaltningen av denna handhas under respektive huvudman. Punkt 3 Med fastighetsägare avses i dessa allmänna bestämmelser ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Uppgift om verksamhetsområdet finns tillgänglig hos huvudmannen och länsstyrelsen. Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om att bruka anläggningen, gäller för denne jämlikt 3 VA-lagen vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. Med fastighet kan enligt 3 VA-lagen i vissa fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken. 5

5 Den allmänna anläggningen Vad den allmänna VA-anläggningen omfattar Punkt 4 Den allmänna anläggningen består av vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som erfordras för att tillgodose anläggningens ändamål. I ledningsnätet ingår allmänna delar av servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen bestämt för varje fastighet. Huvudmannen ombesörjer och bekostar såväl utförande som drift, underhåll och förnyelse av den allmänna anläggningen. Vad fastighetens VA-anläggning omfattar Fastighets VA-installation utgörs av de ledningar, som för fastigheten dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar som förbundits med sådan ledning. Huvudmannen ansvarar inte för VA-installationen på fastigheten, om inte annat framgår av dessa bestämmelser eller avtal. Anordning som erfordras endast för en eller några fastigheter, t ex anordning för tryckstegring, uppfordring eller brandförsvar, bekostas av vederbörande fastighetsägare om ej huvudmannen bestämt annat. Förbindelsepunktens läge Förbindelsepunkten är viktig. Den utgör gräns för vem som ansvarar för ledningen Punkt 5 För fastigheter som är inkopplade till den allmänna anläggningen är förbindelsepunkterna belägna på befintliga ledningar, vanligtvis 0,5 m utanför fastighetens gräns. Då huvudledning ligger inom fastighet är förbindelsepunkten belägen i en omedelbar närhet av den samma. Huvudmannen kan dock ha meddelat annat läge. För fastighet vars VA-installation skall inkopplas till den allmänna anläggningen bestäms förbindelsepunkternas plan- och höjdlägen av huvudmannen och meddelas fastighetsägaren skriftligen. 6

6 Inkoppling av fastighets VA-installation Vad gör man om man vill ansluta sig till den kommunala VA-anläggningen? Punkt 6 Fastighetsägare som vill bruka den allmänna anläggningen skall göra anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan skall göras på fastställd blankett och vara åtföljd av erforderliga ritningar. I förekommande fall bifogas medgivande av den vars rätt berörs av anmälan. Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna får ske under förutsättning att avtal därom träffas med huvudmannen. Ny förbindelsepunkt om fastighetsägaren begär det Punkt 7 Är fastighetsägaren berättigad att bruka anläggningen, drar huvudmannen fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen bestämmer ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande. Huvudmannen är enligt 8 VA-lagen i vissa fall berättigad till anstånd med arbetets utförande. Begär fastighetsägare att ny förbindelsepunkt skall upprättas i stället för redan befintlig och huvudmannen efter ansökan medger detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels bortkoppling av den tidigare servisledningens allmänna del. 7

7 Ny förbindelsepunkt om huvudmannen begär det Finner huvudmannen det påkallat att upprätta ny förbindelsepunkt i stället för och med annat läge än den befintliga är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren för dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och inkoppling av denna med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. Anläggningsavgift Punkt 8 Inkoppling av fastighetens VA-installation till den allmänna anläggningen får ske först efter godkännande av huvudman och när engångsavgift (anläggningsavgift) är erlagd eller om avgiften skall fördelas över tiden, när godtagbar säkerhet ställts. Brukande av den allmänna dricksvattenanläggningen Vattnets kvalitet, tryck och mängd Punkt 9 Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att bruka den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för brukandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten får utnyttjas för värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan medger det. Egen försörjningsanläggning får inte stå i samtidig direktförbindelse med den allmänna dricksvattenanläggningen. Växling mellan försörjningsanläggningar får endast verkställas efter demontering och förnyad montering av rör och rördelar. Samråd skall ske med huvudman. 8

8 Man måste ransonera vattnet om huvudmannen bestämmer det Punkt 10 Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när verket finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande härom. Vattenmätare tillhandahålls av huvudmannen Mätarplacering Punkt 11 Vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte huvudmannen bestämmer annat. Vattenmätare tillhandahålls av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare, som skall användas. Fastighetsägaren skall bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Fastighetsägaren skall tillse att avstängningsventiler kring mätaren hålls i funktionsdugligt skick. Punkt 12 Mätarens plats skall vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning skall fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätarplats utförts innan placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren skyldig att bekosta flyttningen av mätaravsättningen om huvudmannen så kräver. 9

9 Fastighetsägaren ansvarar för vattenmätaren Punkt 13 Fastighetsägare skall vårda mätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig påverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller annan orsak skall anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren. Om vattenmätaren visar fel Punkt 14 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Undersökningen skall bekostas av fastighetsägaren, om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen undersökningen. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan i den ordning VA-lagen stadgar eller på annat sätt som parterna enas om. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätares felvisning i två kontrollpunkter enligt Boverkets föreskrifter om vatten och värmemätare. 10

10 Brukande av den allmänna avloppsanläggningen Huvudmannen tar hand om avloppsvattnet Punkt 15 Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att bruka den allmänna avloppsanläggningen och som följer gällande bestämmelser för brukandet. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens. Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot avloppsvatten som med större fördel kan avledas på annat sätt. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan medger det. Begränsning av avloppsutsläpp Rätt avlopp i rätt ledning Punkt 16 Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att bruka avloppsanläggningen när verket finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. Punkt 17 Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer skall avledas till spillvattenledning. Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl medgivit undantag. 11

11 Dag- och dränvatten Fastighetsägaren måste lägga om dag- och dränvattenledningar om huvudmannen kräver det Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, för vilken avledning av sådant vatten med större fördel kan ske på annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) innebära sådan fördel. Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer inte skall avledas till spillvattenförande ledning. Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom. Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln skall ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LOD-anläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar härför är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen bestämmer. Fastighetsägare får inte släppa ut vad som helst i avloppet Punkt 18 Fastighetsägare får inte tillföra den allmänna avloppsanläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, inverka skadligt på ledningsnätets funktion eller på reningsprocessen i avloppsreningsverk eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet. Huvudmannen kan föreskriva vissa gränsvärden på föroreningar. För ytterligare information, kontakta kommunens reningsverk. 12

12 Fastighetsägare får inte släppa ut vad som helst i avloppet Ånga och varmvatten Fastighetsägare får således inte släppa ut lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 C får inte tillföras i förbindelsepunkten. Oavsiktligt utsläpp av ovan nämnt slag skall ofördröjligen anmälas till huvudmannen. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så, att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade renvattnet. Anmälan Avfallskvarn Särskilda anordningar för avskiljare Fastighetsägare är skyldig att göra anmälan om verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets beskaffenhet, se punkt 21. Avfallskvarn får installeras endast om huvudmannen efter ansökan medger det. Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o d skall tillses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion. Bensin-, olje- och fettavskiljare skall vara försedda med fungerande och godkända larm, och skall tömmas minst en gång per år. Anvisningar för installation av fettavskiljare finns att tillgå hos respektive kommun. Huvudman tar emot spillvatten om följande värden innehålls: Slamhalt 300 mg/l Fettinnehåll 150 mg/l Mineraloljeinnehåll 100 mg/l för bilvårdsanl. 50 mg/l i övriga fall ph-värde 6,5-10 Temperatur C 13

13 Särskilt tillstånd krävs för annat än hushållsavlopp Angående tryckavloppssystem Punkt 19 Huvudmannen kan medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än hushållsspillvatten vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen föreskriver därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten. Lämnas sådant medgivande kan särskilda avgifter tas ut enligt taxa eller avtal. Punkt 20 Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahålls, om inte huvudmannen bestämmer annat, aktuell pumpenhet av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som skall användas. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt. Enhetens plats skall bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensamt har befogenhet att uppsätta, nedtaga, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten. För sådana åtgärder skall huvudmannen äga fritt och obehindrat tillträde till enheten. Fastighetsägaren är skyldig att väl vårda enheten och skydda den mot frost och åverkan samt annan skadlig påverkan samt att den är tillgänglig. För kostnaden för elförsörjning för drift av pumpenheten och för uppvärmning av servisledning fram till förbindelsepunkt svarar fastighetsägaren. 14

14 Särskilda regler för fastighet som används till annat än bostad Punkt 21 Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål skall informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren skall bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet. Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och själv företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar skall göras. Spillvatten ska vara behandlingsbart Punkt 22 Fastighetsägare som brukar eller avser att bruka den allmänna avloppsanläggningen och som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen skall samråda med huvudmannen. Om det är hyresgäst som driver verksamheten är det fastighetsägaren som svarar mot huvudmannen för att bestämmelserna efterlevs. Spillvatten som tillförs den kommunala anläggningen skall vara behandlingsbart i reningsverket. 15

15 Näringsidkare måste samråda med huvudmannen De i spillvatten ingående ämnena skall vara biologiskt nedbrytbara eller avskiljbara i de kemiska fällningsstegen. Det åligger fastighetsägare att redovisa vilka ämnen som kan finnas i spillvatten likaså data om toxicitet mot vattenlevande organismer, bioackumulerbarhet, nitrifikationshämning och respirationshämning. Högsta tillåtna värden av oorganiska ämnen i spillvatten är: Ämne Halt mg/l Kadmium 0,0005 Kvicksilver 0,0005 Bly 0,05 Krom(6-värt) 0,01 Krom totalt 0,05 Nickel 0,05 Silver 0,05 Tenn 0,01 Koppar 0,5 Zink 0,5 Cyanid (fri) 0,2 Vidare får inte avloppsvatten som innehåller nonylfenol eller svartvita framkallare avledas till kommunala anläggningen. Spillvatten anses lättnedbrytbart om BOD7/COD > 0,5 DOC-minskning > 70% BOD28-minskning > 60% Godtagbar nitrifikationshämning anses föreligga vid högst 10% nitrifikationshämning vid 20% inblandning av avloppsvatten i testlösning, baserat på dygnsprov. Industrier skall samråda med huvudmannen Den som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt miljöbalken skall samråda med huvudmannen. 16

16 Övrigt Skötsel av VAinstallationen Punkt 23 En allmän VA-anläggning skall brukas så att det inte uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan eller så att svårigheter inte uppstår för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare ansvarar för att installationen, även sådan som inte kräver byggnadslov, anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt Boverkets byggregler (BFS 1993:57). Således skall installationen utformas så att återsugning av förorenat vatten och andra vätskor förhindras och så att inträngning av gaser och inläckning av vätskor inte kan ske. Huvudmannen har enligt 20 VA-lagen rätt att undersöka VA-installationen och dess brukande. Taxa Punkt 24 Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i för VA-anläggningen gällande taxa. Avviker fastighets VA-förhållanden påtagligt från vad som gäller flertalet fastigheter, har huvudmannen rätt att träffa avtal med ägare till sådan fastighet om särskilda villkor för brukande av VA-anläggningen. Anmäl ändringar till huvudmannen Punkt 25 Fastighetsägare skall på begäran lämna huvudmannen erforderliga uppgifter för avgiftsberäkning. Dessutom skall fastighetsägare utan anmodan anmäla sådan ändring av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt taxan kan inverka på avgiftsberäkningen. 17

17 Anmäl ägarbyte Huvudmannen kan stänga av vattnet om fastighetsägaren inte betalar Punkt 26 Ägare av fastighet, för vilken avgiftsskyldighet föreligger, skall utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag. Punkt 27 Försummar fastighetsägare att betala VA-avgift eller att i annat hänseende iakttaga vad som åligger honom och är försummelsen väsentlig har huvudmannen enligt 30 VA-lagen rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom anmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren skall till huvudmannen erlägga avgift enligt taxa för såväl avstängning som återinkoppling. 18

18 Bor Du i hus med källare? Läs då igenom följande sidor om hur Du genom olika åtgärder kan förhindra eller begränsa omfattningen och skadeverkningarna av översvämningar. Kontakta gärna huvudmannen för mer information enligt adressanvisningar på broschyrens baksida. Orsaker till översvämningar Häftiga regn Tillfälligt stopp Felaktig planering Stopp inom fastighet Översvämning beror oftast på dämning i det allmänna avloppsnätet. Dämning inträffar vanligtvis i samband med häftiga regn eller hastig snösmältning. Det går inte att helt undvika tillfälliga uppdämningar, eftersom ledningsnätet inte kan dimensioneras för att klara de allra kraftigaste regnen. Även vid torrväder kan vatten till följd av stopp, strömavbrott eller haveri i en pumpstation dämmas i avloppsledningen. Stopp kan också bero på skada i en ledning eller på att denna tillförts olämpligt material eller annat främmande föremål. Felaktig planering av tomt kan göra att dagvatten (regnoch smältvatten) rinner ner via källartrappa eller garagenedfart och orsakar översvämning. Vid stopp i en servisledning eller i avloppsledning inom en byggnad begränsas översvämningen till berörd fastighet. Vid inträffad källaröversvämning Ström Inventarier Länspumpning Bryt elektrisk ström inom översvämmade lokaler. Se dock till att ev. dräneringspump inte stannar. Flytta utsatta inventarier. Länsa källaren från inströmmande vatten om det går. Behövs hjälp med länspumpning kontaktas Räddningstjänsten eller huvudmannen. Helger och kvällar ringer man till kommunjouren enligt adressanvisningar på broschyrens baksida. 19

19 Vid inträffad källaröversvämning ( forts.) Hygien Anmälan Skador Iaktta god hygien efter kontakt med inströmmande vatten. Anmälan görs till huvudmannen enligt adresssanvisningar på broschyrens baksida. Vid uppkommen skada, kontakta försäkringsbolaget. Förebyggande åtgärder Som fastighetsägare kan Du också vidta åtgärder som minskar risken för översvämningar och skador. Värdefulla föremål Lämpligt golv Backventil Pumpning Ledningar Undvik att ha värdefulla och ömtåliga föremål i källaren. Saker som måste förvaras i källaren bör inte stå direkt på golvet, utan på pallar eller hyllor. Ha ett källargolv av vattentåligt material, t.ex. klinker. Anordna backventil på avloppsledningen eller avstängningsbara golvbrunnar (se fig. nästa sida). Viktigt att underhålla dessa! Finns misstanke om att dessa inte fungerar, kontakta rörinstallatör. Anordna pumpning av källarens avlopp. Kontrollera att egna ledningar, även dräneringsledningar på tomtmark är i bra kondition. Kontrollera också att regn- och smältvatten leds från fastigheten. Nedfarter till garage och källarutrymmen invallas. 20

20 Golvbrunnar finns i olika utföranden med syfte att förhindra översvämning. Två exempel visas här: A är en manuellt avstängningsbar golvbrunn som normalt hålles stängd när brunnen inte användes. B har en luftfylld boll som flyter upp och tätar mot golvbrunnens lock när vattennivån i brunnen stiger. En sådan anordning kan enkelt monteras i befintliga golvbrunnar. A B C är en backventil monterad direkt på avloppsledningen. Ventilen fungerar automatiskt men kan också stängas för hand. Ventilen kan monteras under källaren eller i brunn utomhus. öppen C stängd 21

21 Vatten- och avloppssystem i en villa utan källare A B C D E F G H I J K L M Gatuledning för dagvatten Gatuledning för spillvatten Gatuledning för dricksvatten Avstängningsventil för dricksvatten Inspektionsbrunn för spillvattenledning Dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång Servisledning för dagvatten Vattenmätare med ventiler Servisledning för spillvatten Golvbrunn Luftningsrör för avloppsledning Servisledning för dricksvatten Dräneringsledning K A B C D G L I E F H J M 22

22 VA-LAGEN Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar Lydelse Vad är en allmän va-anläggning Kommunen är skyldig att ordna allmän va-anläggning Fastighetsägare..va-abonnent Paragraf 1 Med allmän vatten- och avloppsanläggning (allmän vaanläggning) avses anläggning, som har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp och som drives av kommun eller, om den drives av annan, förklaras för allmän enligt 31. Den som driver allmän va-anläggning är anläggningens huvudman. Paragraf 2 Behöver med hänsyn till hälsoskyddet vattenförsörjning och avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett större sammanhang, skall kommunen sörja för eller tillse, att allmän va-anläggning kommer till stånd, så snart det kan ske. Länsstyrelsen kan vid vite ålägga kommunen att fullgöra skyldighet enligt första stycket. Lag 1983:302. R 1975:15 (äldre lag). Paragraf 3 Bestämmelserna i första kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om vem som i vissa fall skall anses som ägare av fastighet gäller också vid tillämpningen av denna lag. Har huvudman för allmän va-anläggning träffat avtal med annan än fastighetsägare om brukande av anläggningen, gäller för denne vad som i lagen föreskrivas om fastighetsägare. När omständigheterna föranleder det tillämpas bestämmelse om fastighet i denna lag på byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken. Vad som i lagen föreskrivas om ägare av fastighet skall därvid gälla anläggningens ägare. Lag 1986:

23 Verksamhetsområde Verksamhetsområdets omfattning Paragraf 4 Allmän va-anläggnings verksamhetsområde är det område, inom vilket vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller skall ordnas genom anläggningen. Verksamhetsområdet skall vara fastställt till sina gränser. Det får ej omfatta endast vissa av de fastigheter som ingår i sådan samfällighet för va-frågor som bildats i särskild ordning. Paragraf 5 Huvudman för allmän va-anläggning bestämmer anläggningens verksamhetsområde med tillämpning av denna lag och föreskrift som meddelats med stöd av lagen. Länsstyrelsen bestämmer området som ska omfattas av allmän vaanläggning Paragraf 6 På begäran av kommun kan länsstyrelsen föreskriva att allmän va-anläggnigs verksamhetsområde skall omfatta sådan del av kommunen, för vilken vattenförsörjning och avlopp ej kan med större fördel ordnas på annat sätt. Önskar huvudman, att verksamhetsområdet för hans va-anläggning skall omfatta område som ingår eller avses ingå i verksamhetsområdet för annan befintlig eller planerad allmän va-anläggning, skall länsstyrelsen, om överenskommelse ej kan träffas, bestämma till vilken anläggning området skall hänföras. Alla inom verksamhetsområdet har rätt att ansluta sig 24 Paragraf 7 Huvudman för allmän va-anläggning skall meddela länsstyrelsen vad han bestämt om anläggningens verksamhetsområde. Försummas det, kan länsstyrelsen vid vite ålägga huvudmannen att fullgöra vad som åligger honom. Uppgift om allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall finnas tillgänglig hos länsstyrelsen. Brukningsrätt och avgiftsskyldighet Paragraf 8 Huvudman för allmän va-anläggning är skyldig att låta ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde bruka anläggningen, om fastigheten behöver anordningar för vattenförsörjning och avlopp samt behovet ej kan med större fördel tillgodoses på annat sätt. Huvudmannen är dock berättigad till det anstånd med utförandet av de för brukandet nödvändiga arbetena som behövs för att samordningen med andra arbeten ej skall väsentligt försvåras.

24 Alla abonnenter är skyldiga att betala va-avgift Obebyggd fastighet kan räknas som bebyggd Paragraf 9 Ägare av fastighet inom en allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall betala avgifter till huvudmannen, om fastigheten behöver anordningar för vattenförsörjning och avlopp samt behovet inte kan med större fördel tillgodoses på annat sätt än genom anläggningen. För obebyggd fastighet, som enligt en detaljplan är avsedd för bebyggande, skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, behovet av anordningar för vattenförsörjning och avlopp bedömas som om fastigheten var bebyggd enligt planen. Avgiftsskyldighet inträder, när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt som anges i 13 och underrättat fastighetsägaren därom. Lag 1987:134, som trätt i kraft 1juli s.å. Jfr PBL 17:4 - Lag (1976:841) om betalnings-föreläggande etc., inf. här nedan - Fråga i visst fall när skyldighet att betala engångsavgift inträtt. H 1981:837. Paragraf 10 Utöver vad som följer av 9 har huvudmannen för en allmän va-anläggning rätt att av ägare till sådan fastighet inom en detaljplan som är avsedd för bebyggande ta ut avgift för att vatten från allmänna platser inom planområdet avleds genom anläggningen. Avgift får inte tas ut innan åtgärder för avledandet blivit utförda. Lag 1987:134. (Se vid 9.) Jfr PBL 17:4. Fastighetsägare behöver inte betala tidigare ägares skulder Paragraf 11 Ny ägare av fastighet svarar ej gentemot huvudman för avgift som förfaller till betalning före tillträdelsedagen. Betalningsansvar ansågs åvila ny fastighetsägare som tillträtt fastigheten innan anfordran på betalning av avgiften först framställdes. H 1982:768. Anläggningen Paragraf 12 Allmän va-anläggning skall utföras så att hälsoskyddets intresse tillgodoses. 25

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Kalmar Vatten AB Box 822 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 Besöksadress: www.kvab.kalmar.se

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledande bestämmelser 3-5 2. Brukande av allmän dricksvattenanläggning

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL VA-taxa 20132015 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige xx, att gälla fr.o.m. 20132015-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 20122013.

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Linköpings kommuns VA-huvudman, Tekniska verken i Linköping AB (publ), Division Vatten Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

Information om källaröversvämningar

Information om källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Broschyren innehåller information för fastighetsägare om vad man kan göra vid källaröversvämning samt vad man som fastighetsägare kan göra för att förhindra eller lindra

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Viktigt att veta om källaröversvämningar februari 2008 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Viktig information om källaröversvämningar

Viktig information om källaröversvämningar Viktig information om källaröversvämningar Version 1 2011-06-10 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få

Läs mer