Ärende 3 RS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 3 RS 2012-08-29"

Transkript

1

2

3

4 (4) CIRKULÄR 12:27 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Siv Stjernborg m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m.m. I detta cirkulär presenterar vi: återbetalning av premier för avtalsförsäkringar preliminära arbetsgivaravgifter för 2013 lagrådsremissen Kommunala resultatutjämningsreserver lagrådsremiss om ränteavdragsbegränsningar Beslut i riksdagens finansutskott kring utjämningssystemet Återbetalning av premier för avtalsförsäkringar Styrelsen för AFA Försäkring har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2007 och Bakgrunden är att försäkringen är överkonsoliderad efter den mycket kraftiga nedgången i långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Sammantaget handlar det om belopp motsvarande drygt 4 procent av lönesumman per kommun som kommer att återbetalas. Det innebär c:a 8 miljarder kronor för kommuner, 3 miljarder för landsting och knappt 1 miljard för Pactaföretagen och kyrkan. Återbetalningen kommer ske under slutet av året, preliminärt november. Hur stort belopp man får tillbaks beror på hur stor del verksamhet som låg i egenregi under åren 2007 och 2008, eftersom premien varit en procentsats av lönesumman. För att få fram beloppet för respektive kommun är det enklast att se hur mycket som betalades i premier för dessa försäkringar till AFA Försäkring för 2007 och På uppdrag av AFA Försäkring har Fora skött administrationen av AGS-KL. Mer detaljer om administration av utbetalningarna finns på FORA:s webbplats och klicka på Gå till företag. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr:

5 CIRKULÄR 12:27 Ärende (4) Redovisning Inom en snar framtid förväntas Rådet för kommunal redovisning avge ett yttrande om hur återbetalningen ska hanteras i redovisningen, det mesta talar för att betalningen bör klassificeras som en jämförelsestörande post bland verksamhetens intäkter i resultaträkningen Särskild löneskatt När kommuner och landsting betalat AFA försäkringspremier år 2007 och 2008 har de också betalat löneskatt om 24,26 procent på viss del av beloppet (på Avgiftsbefrielseförsäkringen). När nu premierna inte utnyttjats utan återbetalas torde det vara rimligt att Skatteverket även återbetalar den inbetalda löneskatten. Totalt sett är den av kommuner och landsting inbetalda löneskatten drygt en halv miljard kronor för de två åren. Enligt gällande lagstiftning finns dock inget stöd för återbetalning av sådan löneskatt då lagstiftaren aldrig tänkt sig att ett scenario som detta skulle kunna aktualiseras. SKL undersöker möjligheten för kommuner och landsting att få tillbaka inbetald löneskatt, men utsikterna för att återfå denna löneskatt är små. Preliminära arbetsgivaravgifter för 2013 AFA Försäkring har aviserat att de bedömer att det blir nollpremie även år 2013 för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. AFA Försäkring har under våren genomfört en femårsstudie över förväntad premie/ förmögenhetsutveckling för sina försäkringar. Till grund för analysen har AFA utgått från förväntad skadeutveckling, oförändrade förmåner och förväntad kapitalavkastning. Resultatet av analysen visar på en fortsatt mycket god finansiell utveckling och att bolaget med idag kända förutsättningar för Solvens II-reglerna skulle klara kapitalkraven. För AFA Trygghetsförsäkring medför den goda konsolideringen inte några förändrade premiebehov för TFA-KL inför 2013, varför även denna premie bedöms bli oförändrad. Premieindikationen per juni 2012 är alltså att 2013 års premienivåer kommer att vara oförändrade jämfört med Beslut om premie för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen fattas dock först i december Premieindikationen överensstämmer med uppgifterna i de preliminära Excelfilerna som vi tidigare publicerat i samband med Vårpropositionen. Gå till och välj Vi arbetar med, Ekonomi, Budget och planering, Arbetsgivaravgifter. Lagrådsremissen Kommunala resultatutjämningsreserver Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med innebörden att kommuner och landsting ska få ökade möjligheter att utjämna resultatet mellan åren. Detta ger kommuner och landsting ökade möjligheter att spara i goda tider för att kunna använda dessa medel när ekonomin är sämre. Möjligheten att reservera medel kommer att gälla retroaktivt från och med 2010 års bokslut.

6 CIRKULÄR 12:27 Ärende (4) En del i utredningen Spara i goda tider (SOU 2011:59) byggde på att kommunsektorn skulle spara i en statlig kommunstabiliseringsfond. Denna del var SKL negativ till. Detta förslag till sparande i en statlig fond införs heller inte. Mer om lagrådsremissen och länk till själva dokumentet finns att läsa på vår webbplats, Välj Nyhetsarkiv och artikel från om flexiblare balanskrav för kommunsektorn. När Lagrådet kontrollerat att det nya förslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag läggs en proposition, som sedan ska behandlas av riksdagen. Detta innebär att de nya reglerna troligtvis kommer att gälla från och med 2013 och därmed bör kunna tillämpas redan i bokslutet för Lagrådsremiss om ränteavdragsbegränsningar Vi har tidigare på vår webbplats informerat om regeringens promemoria rörande utvidgade regler om att begränsa avdragsrätten för ränta på skulder till företag i intressegemenskap. SKL yttrade sig över promemorian, se Om SKL, Remisser, Svar på remisser och April 2012: Effektivare ränteavdragsbegränsningar. En lagrådsremiss i detta ärende Effektivare ränteavdragsbegränsningar har nu lagts fram och finns att ladda ned från regeringens webbplats, Klicka på Publikationer och skriv in titeln i sökfältet. I lagrådsremissen finns inga undantagsregler för kommunala bolag, vilket innebär att de problem vi förutsåg i vårt remissvar kvarstår. Om det inte blir någon förändring av Skatteverkets bedömningskriterier innebär det i praktiken att kommunala bolag inte får rätt till kostnadsavdrag för ränta på internt lån från den egna kommunen eller landstinget. Finansutskottet uppmanar regeringen att komma med en proposition om utjämningssystemet Finansutskottets betänkande innebär att en proposition med största sannolikhet är att vänta under hösten Det är dock viktigt att påpeka att betänkandet inte på något sätt anger några ramar för vad proposition ska innehålla eller när förslaget ska träda i kraft. Det är alltså fortfarande oklart om propositionen i sin helhet kommer att utgå från Utjämningskommitténs förslag eller om förändringarna kommer att träda i kraft 2013 eller Finansutskottet formulerade sig så här om utjämningssystemet i sitt betänkande: Utjämningskommittén.08 överlämnade sitt slutbetänkande, Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen [SOU 2011:39], till regeringen i april Kommittén föreslog förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen, med förslag till införande den 1 januari Ett fungerande utjämningssystem är av avgörande betydelse för att kommunerna och landstingen ska ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Den parlamentariska utredningen presenterade, efter flera kompromisser, ett enhälligt förslag. Utskottet erfar att utredningens förslag nu bereds av regeringen. Regeringen ska återkomma till riksdagen under hösten

7

8 (3) CIRKULÄR 12:28 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Peter Sjöquist m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos 2 Med anledning av att Räkenskapssammandraget (RS) för 2011 är färdigt så gör vi en ny prognos för utfallet i LSS-utjämningen för Ett komplett RS, även om korrigeringar fortfarande kan förekomma, ger ett betydligt bättre underlag för beräkning av LSS-utjämningen. Vid förra prognosen i april beräknades personalkostnadsindex (PK- IX) med RS 2011 som underlag för de 227 kommuner som hade skickat in sina Räkenskapssammandrag till SCB senast v 16. De största förändringarna mellan denna prognos och aprilprognosen finns bland de 63 kommuner där det gamla PK-IX har använts i aprilberäkningen. Övriga kommuners utfall påverkas av att genomsnittskostnaderna per insats och totalkostnaderna ändrats. Dessutom finns några smärre korrigeringar av insatser och ekonomiskt underlag för enskilda kommuner med. Avvikelsen mot SCB:s preliminära beräkningar av LSS-utjämningen som ska publiceras senast 1 oktober i år bör bli marginella. I den senaste ändringen av LSS-utjämningen (prop. 2007/08:88) tar regeringen ställning för att PK-IX ska uppdateras ofta för att hålla träffsäkerheten på en hög nivå. Vår bedömning är att träffsäkerheten i systemet skulle påverkas negativt om en fullständig uppdatering inte gjordes. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr:

9 CIRKULÄR 12:28 Ärende (3) Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar: Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2011 enligt uppgifter från Socialstyrelsen. Sedan aprilprognosen har revideringar gjorts för fyra kommuner. Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 2011 enligt uppgifter från Försäkringskassan. Underlaget är oförändrat sedan aprilprognosen. Uppgifter om ersättning till Försäkringskassan enligt RS Personalkostnadsindex (PK-IX) som bl.a. baseras på uppgifter från RS Folkmängdsuppgifter per den 31 mars Genomsnittskostnader beräknade på basis av en preliminär rikstotal från RS Kostnaden per insats som används i beräkningen av standardkostnaden framgår av fliken Bilaga. Standardkostnader som är uppräknade med npi för 2012 och 2013 totalt 2,5 procent. Uppgifter om antal personer som har insatsen daglig verksamhet begränsade till personkretsarna 1 och 2 i likhet med förra året. De totala kostnaderna som utjämningssystemet omfattar uppgick 2011 till 37,1 miljarder kronor, en ökning med ca 5,0 procent jämfört med Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras Prognosunderlag K på vår webbplats på nedanstående länk: Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun. Modellen Skatter & bidrag Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen: Uppdateringsfil_12028nr3.xls från sidan Följ sedan instruktionerna i filen, eller läs det papper som skickades ut i samband med att modellen skickades ut, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär. Kommuner som uppdaterar modellen som vanligt behöver göra nedanstående förändringar i blad 2 Indatabladet. För att ändra i modellen måste man ta bort bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skärmen till meny Verktyg och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord skriver kommun. Skriv in preliminär LSS-utjämning 2013 i cell D70. Värdet hittar du i Prognosunderlag K , cell D29. Eventuell formel ska skrivas över. Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn Verktyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ordet kommun.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Botkyrka x x Botkyrka x x Danderyd Danderyd x Ekerö x Ekerö x Haninge Haninge Huddinge Huddinge Järfälla x x Järfälla x x Lidingö x Lidingö x Nacka x x Nacka x Norrtälje x Norrtälje x Nykvarn x 0 x 18 x Nykvarn x 0 x 11 x Nynäshamn x Nynäshamn x Salem x x Salem x 25 x 12 9 x Sigtuna Sigtuna Sollentuna Sollentuna Solna Solna Stockholm x Stockholm x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 1 (19)

67 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Sundbyberg x Sundbyberg x Södertälje x Södertälje x Tyresö Tyresö Täby Täby Upplands Väsby x x Upplands Väsby x x Upplands-Bro x x Upplands-Bro Vallentuna x x Vallentuna x Vaxholm x 8 5 x Vaxholm x 13 x 9 x x Värmdö x Värmdö Österåker x Österåker x Enköping Enköping x Heby x x Heby x 53 x Håbo x 20 5 x Rev Håbo x Knivsta Knivsta x Tierp x x Tierp x x Uppsala Uppsala x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 2 (19)

68 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Älvkarleby x 0 x x x Älvkarleby x x Östhammar x x x Östhammar x x Eskilstuna x x Eskilstuna x x Flen x 17 7 x Flen x 19 9 x Gnesta x 5 25 x Gnesta x 9 24 x 19 7 x Katrineholm x x Katrineholm x x Nyköping x Nyköping x Oxelösund x 33 x 9 x x Rev Oxelösund x 28 x 10 4 x Strängnäs Strängnäs Trosa x 14 x Trosa x 19 x 14 4 x Vingåker x 6 x x Vingåker x 8 x x Boxholm x 0 x x Boxholm x x 0 x Finspång x Finspång x x Kinda Kinda Linköping Linköping Mjölby x Mjölby x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 3 (19)

69 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Motala x x Motala x x Norrköping x x Norrköping x x Söderköping x Söderköping x x Vadstena x 5 4 x Vadstena x x 4 4 x Valdemarsvik x 43 x 13 5 x Valdemarsvik x 47 x 11 6 x Ydre x x Ydre x x Åtvidaberg x 0 x 29 x x x Åtvidaberg x 0 x x x Ödeshög x Ödeshög x x Aneby x 5 x x Aneby x 16 x 10 x Eksjö x x x Eksjö x x Gislaved x Gislaved x Gnosjö x x Gnosjö x x Habo x x 7 4 x 0 x Habo x x 8 4 x 0 x Jönköping Jönköping Mullsjö x 7 x x Mullsjö x x 6 x x Nässjö x Nässjö x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 4 (19)

70 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Sävsjö x 0 x Sävsjö x x Tranås x Tranås x Vaggeryd x Vaggeryd x Vetlanda Vetlanda x Värnamo x Värnamo x Alvesta x Alvesta x Lessebo x Lessebo Ljungby x x Ljungby x x Markaryd x Markaryd x Tingsryd x Tingsryd x Uppvidinge x Uppvidinge x Växjö x x Växjö x x Älmhult x Älmhult x Borgholm x Borgholm x x x Emmaboda x 15 8 x Emmaboda x x Hultsfred x Hultsfred x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 5 (19)

71 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Högsby x Högsby x 0 0 x Kalmar x Kalmar Mönsterås x x Mönsterås x 6 6 x x Mörbylånga x 9 31 x Mörbylånga x Nybro x Nybro x Oskarshamn x Oskarshamn Torsås x x x 0 x Torsås x x 4 0 x Vimmerby x Vimmerby x Västervik Västervik x x Gotland x x Gotland x Karlshamn x Karlshamn x Karlskrona Karlskrona Olofström x Olofström x x Ronneby x x Ronneby x x Sölvesborg x Sölvesborg x Bjuv x 0 x 39 x 11 x x Bjuv x 0 x 37 x 10 x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 6 (19)

72 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Bromölla x x Bromölla x x Burlöv x x Burlöv x Båstad x x x Båstad x x Eslöv x x Eslöv x Helsingborg x x Helsingborg x x Hässleholm Hässleholm Höganäs x Höganäs Hörby x x x Hörby x x x Höör x Höör x 12 8 x Klippan x Klippan x Kristianstad Kristianstad Kävlinge x Kävlinge x Landskrona x x Landskrona x Lomma x 12 x 10 9 x Lomma x 10 x 8 10 x Lund Lund x Malmö x Malmö x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 7 (19)

73 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Osby x Osby x Perstorp x 0 x 11 x x x Perstorp x x x x Simrishamn x Simrishamn Sjöbo x x Sjöbo x Skurup x x Skurup x x Staffanstorp Staffanstorp Svalöv x x Svalöv x x Svedala x x Svedala x Tomelilla x Tomelilla x Trelleborg x x Trelleborg x Vellinge x x Vellinge x x Ystad x Ystad x Åstorp x x Åstorp x x Ängelholm x x Ängelholm x x Örkelljunga x Örkelljunga x Östra Göinge x x Östra Göinge Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 8 (19)

74 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Falkenberg Falkenberg x Halmstad x x Halmstad x x Hylte x Hylte x Kungsbacka x Kungsbacka x Laholm Laholm Varberg x x Varberg x Ale x x Ale x Alingsås x Alingsås x Bengtsfors x x Bengtsfors x 9 x x Bollebygd x x 13 4 x Bollebygd x x x Borås x Borås Dals-Ed x x x x Dals-Ed x x Essunga x x Essunga x x Falköping x Falköping x Färgelanda x x 6 x Färgelanda x x 7 x x Grästorp x 0 x 9 x 11 x x Grästorp x 0 x 13 x 7 x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 9 (19)

75 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Gullspång x x Gullspång x Göteborg x Göteborg x Götene x x Götene x Herrljunga x Herrljunga x 11 5 x Hjo x 8 x Hjo x 7 x x Härryda x Härryda x Karlsborg x 19 x Karlsborg x x 11 0 x Kungälv Kungälv Lerum x x x Lerum x x Lidköping x Lidköping x Lilla Edet x x 19 x Lilla Edet x x 17 x Lysekil Lysekil x Mariestad x x 21 7 x Mariestad x Mark Mark Mellerud x x Mellerud x x Munkedal x x 9 5 x Munkedal x x 8 6 x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 10 (19)

76 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Mölndal Mölndal Orust x 11 x Orust x x Partille x Partille x x Skara x x x Skara x x 23 9 x x Skövde x x Skövde x x Sotenäs x Sotenäs x x Stenungsund x 19 x Stenungsund x Strömstad x 0 x 32 x 8 x Strömstad x x Svenljunga x x Svenljunga x 16 x Tanum x x 12 x x Tanum x x 10 x Tibro x x Tibro x x 15 8 x Tidaholm x x Tidaholm x Tjörn Rev Tjörn x Tranemo x Tranemo Trollhättan x Trollhättan x x Töreboda x x 10 4 x x Töreboda x x 10 4 x x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 11 (19)

77 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Uddevalla x Uddevalla x Ulricehamn x x Ulricehamn x x Vara x 34 6 x Vara x 25 5 x Vårgårda Vårgårda x Vänersborg Vänersborg Åmål x Åmål x Öckerö x x Öckerö x x Arvika x Rev Arvika x Eda x x x x Eda x 0 x x x Filipstad x x Filipstad x Forshaga x x Forshaga x Grums x x Grums x x Hagfors x 6 x Hagfors x 8 x Hammarö x 7 x x Hammarö x x 11 x Karlstad Karlstad Kil x x Kil x x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 12 (19)

78 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Kristinehamn x Kristinehamn x x Munkfors x x 4 4 x 0 x x Munkfors x x 6 4 x 0 x Storfors x 14 x 8 x x 0 0 x Storfors x 0 x x x 0 0 x Sunne x Rev Sunne x x Säffle Säffle Torsby x 8 x Torsby x x 8 x Årjäng x x Årjäng x x Askersund x 9 6 x Askersund x 10 5 x Degerfors x x Degerfors x Hallsberg x 27 8 x Hallsberg x x Hällefors x x x Hällefors x Karlskoga x Karlskoga x Kumla x Rev Kumla x x Laxå x 8 x Laxå x x 9 x Lekeberg x Lekeberg x x 14 x x Lindesberg x 30 9 x Lindesberg x x 36 4 x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 13 (19)

79 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Ljusnarsberg x Ljusnarsberg x Nora x Nora x Örebro x Örebro x x Arboga x Arboga x Fagersta x 0 x x Fagersta x 0 x Hallstahammar x x x Hallstahammar x x x Kungsör x 0 x 60 x Kungsör x 0 x 53 x 10 x Köping x 6 68 x x Köping x 6 74 x x x Norberg x 0 x 10 x x x Norberg x x 4 x Sala x x Sala x x x Skinnskatteberg x 0 x 10 x x Skinnskatteberg x 0 x 9 x x Surahammar x Surahammar x Västerås Västerås Avesta x 12 5 x Avesta x 15 x x Borlänge x Borlänge Falun Falun Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 14 (19)

80 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Gagnef x Gagnef Hedemora x 16 x Hedemora Leksand x x Leksand x x Ludvika x Ludvika x Malung-Sälen x Malung-Sälen x x Mora Mora x x Orsa x x 5 4 x Orsa x x 7 x Rättvik x Rättvik Smedjebacken x 5 x x Smedjebacken x x 5 x x Säter x x Säter x 5 x Vansbro x 14 x 6 x Vansbro x 16 x 6 x Älvdalen x x x Älvdalen x x x Bollnäs Bollnäs x Gävle x x Gävle x Hofors x x Hofors x x Hudiksvall Hudiksvall Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 15 (19)

81 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Ljusdal x Ljusdal x Nordanstig x Nordanstig x 30 x 7 x 10 x Ockelbo x 0 x 17 x 12 0 x Ockelbo x 0 x 12 x 11 0 x Ovanåker x x Ovanåker x 0 x x Sandviken Sandviken x Söderhamn x x Söderhamn x Härnösand x Härnösand x x x Kramfors x x x Kramfors x Sollefteå x Sollefteå Sundsvall x Sundsvall x x Timrå x Timrå Ånge x Ånge x Örnsköldsvik x Örnsköldsvik x Berg x Berg x Bräcke x x x Bräcke x x 6 x 8 x Härjedalen x 13 x Härjedalen x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 16 (19)

82 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Krokom x Krokom Ragunda x x x x Ragunda x x x Strömsund x 0 x x Strömsund x x Åre x x Åre x Östersund x Östersund x Bjurholm x 0 12 x 4 5 x x Bjurholm x 0 8 x 4 6 x x Dorotea x 0 0 x x Dorotea x x Lycksele x 0 x x Lycksele x 0 x x Malå x 0 x 11 x 5 x x Malå x 5 4 x x Nordmaling x x 14 x Nordmaling x Norsjö x x Norsjö x 13 x Robertsfors x Robertsfors x x x Skellefteå x Skellefteå x Sorsele x x 4 x x Sorsele x x x x x Storuman x x x Storuman x x x Umeå x x Umeå x x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 17 (19)

83 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Vilhelmina x 6 6 x x Vilhelmina x 6 5 x x Vindeln x x x Vindeln x x x Vännäs x 14 4 x Vännäs x Åsele x x 0 x Åsele x x 0 x x Arjeplog x 0 0 x x Arjeplog x 0 0 x x Arvidsjaur x 6 0 x Arvidsjaur x 8 x x Boden Boden x Gällivare x Gällivare x x Haparanda x x Haparanda x Jokkmokk x 0 x 8 0 x Jokkmokk x 0 x 9 0 x Kalix x x 8 6 x Kalix x x 4 7 x Kiruna x x Kiruna x x Luleå x Luleå x Pajala x 0 x 21 0 x 0 x Pajala x 0 x 20 0 x 0 x Piteå Piteå Älvsbyn x x Älvsbyn x x x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 18 (19)

84 Underlag för LSS-utjämningen 2012 och 2013, antal LSS-insatser m.m och Antal insatser Ärende 3 Län Kom- Kommunnamn Utjäm- Verk- Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats Antal Anm. mun nings- sam- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut år hets- lig assi- till boende sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i Barn i Vuxna i verksam- om perstati- stans i bostad ser- per- ser- vis- till- bostad familje- bostad het, per- sonlig stik med sär- vice son vice telse syn med sär- hem med sär- sonkrets ass enl avs. skild ser- skild ser- skild ser- 1 och 2 LASS/ år vice, vuxna vice vice SFB Överkalix x x Överkalix x x Övertorneå x 5 12 x x x Övertorneå x x 9 x 4 x Cirkulär Bilaga 2/Peter Sjöquist 19 (19)

85 CIRKULÄR 12:30 Arbetsgivarpolitik: 12-2:8 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Pactasektionen Anders Bergqvist Nyckelord: ÖLA 12, Fastighets Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor ÖLA 12 träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund Arbetsgivarförbundet Pacta har för sina medlemmar träffat överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor med Fastighetsanställdas Förbund den 31 maj. Eftersom Sveriges Kommuner och Landsting inte är part kan avtalen inte tillämpas på anställda i kommuner, landsting och regioner. För berörda arbetsgivare har i och med denna centrala överenskommelse även lokalt kollektivavtal LOK 12 träffats. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Nedan följer en kort redovisning av överenskommelsen. I den bifogade redogörelsen, som riktar sig till arbetsgivare berörda av dessa avtal, finns en något fylligare redovisning av överenskommelsens innehåll. Överenskommelsen innehåller i korthet: - Avtalsperioden omfattar tiden Löneavtalet - Löneöversyn per den 1 april 2012 och genomförs som traditionell förhandling om parterna inte enas om annat. - Löneutrymmet är 675 kronor - Avtalet innehåller inga individgarantier. - Avtalet lägsta löner höjs med 650 kronor från och med

86

87 Förhandlingsprotokoll Ärende 3 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. ÖLA 12 Parter Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) å den andra. 1 Innehåll m.m. Parterna träffar denna Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 12 för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser AB och som är anställda vid företag som bedriver fastighets- och boendeservice. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1 6a. a) Löneavtal (Bilaga 1), b) Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 (Bilaga 2) med följande underbilagor D, anställning i personalpool, T, särskilda bestämmelser för fastighets- och boendeservice, c) Centrala och lokala protokollsanteckningar (Bilaga 3), d) Centrala protokollsanteckningar (Bilaga 4), e) Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning (Bilaga 5), f) LOK 12 (Bilaga 6 och 6a). 2 Tillämpliga villkor Parterna konstaterar att för berörd arbetstagare tillämpas vid varje tidpunkt gällande BIA, FAS 05, Prellön, Sommartid, TRAKT, AGS-KL, KAP-KL, TFA-KL, TGL-KL samt KOM-KL, såvida överenskommelse inte träffats om annat. 1

88 3 Ändringar och tillägg Ärende 3 I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna under avtalets giltighetsperiod träffar överenskommelse om. 4 Fredsplikt Förhandlingar under avtalsperioden enligt denna överenskommelse ska föras under fredsplikt. 5 Lokalt kollektivavtal LOK 12 m.m. I och med denna överenskommelse träffar arbetsgivare anslutna till arbetsgivarförbundet Pacta, kommunalförbund undantagna, och Fastighets det lokala kollektivavtalet LOK 12 enligt Bilaga 6. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal LOK 12 med den utformning och det innehåll som framgår av Bilaga 6a. 6 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges, gäller ÖLA 12 för perioden med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Har avtalet inte sagts upp inom föreskriven tid, förlängs dess giltighet för en tid av tolv kalendermånader i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal. 7 Avslutning Förhandlingarna förklaras avslutade. Vid protokollet Justeras För Arbetsgivarförbundet Pacta För Fastighetsanställdas Förbund 2

89 Bilaga 1 till ÖLA 12 Löneavtal 1 Grundläggande principer för lönesättningen Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. 2 Löneöversyner Utrymme vid löneöversyn 1. Vid löneöversyn beräknas ett utrymme. Utrymmet, som fastställs vid löneöversynstillfället utgörs av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön och beräknas enligt nedan Utrymmet utgörs av 675 kronor. Fördelning 2. Utrymmet enligt ovan fördelas i förhandlingar med arbetstagarorganisationen med beaktande av bl.a. de grundläggande principerna för lönesättning som framgår av 1. Anmärkningar 1. I Bilaga 5 till ÖLA 12 har de centrala parterna angivit Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. 2. Del av utrymmet kan, efter överenskommelse mellan de lokala parterna, användas till andra åtgärder. 1

90 3. För arbetstagare vars löneökning väsentligt avviker från övriga jämförbara arbetstagares löneökning ska lönen motiveras. 3. Löneöversyn genomförs årligen och löneförändringar ska gälla fr.o.m. 1 april respektive år, såvida inte annat överenskoms. Anmärkning Vid löneöversynstillfället kan avtal om ingångslöner och/eller befattningslöner inom respektive yrke träffas. 4. Lönehöjning för tillsvidareanställda med månadslön avräknas utrymmet. 5. Överenskommelse kan träffas om annan beräkningstidpunkt, beräkning av utrymmet samt avräkning från utrymmet. Lägsta löner 6. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska t.o.m uppgå till lägst kronor per månad och fr.o.m uppgå till lägst kronor per månad. För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år. 7. Lön för arbetstagare med fast kontant lön i yrke där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska t.o.m uppgå till lägst kronor per månad och fr.o.m uppgå till lägst kronor per månad. 8. Överenskomna belopp i centralt eller lokalt kollektivavtal proportioneras med hänsyn till arbetstagarens sysselsättningsgrad. Lokal förhandlingsordning 9. Lokala parter kan träffa överenskommelse om att hantera lönesättnings frågorna på annat sätt än som beskrivs i denna paragraf. Anmärkning Om lönerna ska vara individuellt differentierade med hänsyn till åstadkomna arbetsresultat gäller att Kriterier för sådan differentiering tydliggörs i de olika verksamheterna. Ärende 3 Lönen på individnivå avgörs på den nivå i organisationen där den enskildes arbetsresultat kan bedömas. Individuella samtal förs med arbetstagare om uppställda mål, resultat och med koppling till lön. 2

91 3 Förhandlingar m.m. Ärende 3 1. Förhandlingar om lön upptas då part så begär. 2. Överenskommelse om lön får träffas med enskild arbetstagare. Anmärkningar 1. Vid nyanställning ska lönen sättas med beaktande av lönestrukturen för motsvarande befattningar hos arbetsgivaren. 2. Möjligheterna till överenskommelse om lön mellan arbetsgivare arbetstagare, vid andra tillfällen än nyanställning, förutsätter att de lokala parterna enats om principer härför. 3. Överenskommelse arbetsgivare arbetstagare ska ingå i det kollektivavtal som upprättas mellan parterna i nästkommande löneöversynsförhandling. 3. Central förhandling kan påkallas i fall som framgår av 5. 4 Fredsplikt Förhandlingar som avses i 2 och 3 ska föras under fredsplikt. 5 Förhandlingsordning 1. Central part får påkalla central förhandling senast en månad efter det att den lokala förhandlingen avslutats enbart i fråga om fördelning ( 2 punkt 2) enligt respektive löneöversyn. Anmärkning Vid hantering av lönefrågorna enligt 2 punkt 9 kan centrala förhandlingar påkallas endast då utrymmet inte lagts ut. 2. Enas inte de centrala parterna ska frågan bindande avgöras av särskild skiljenämnd, om central part begär prövning av frågan genom skriftlig framställan inom en månad från den dag, då den centrala förhandlingen anses avslutad. 3

92 Särskilda bestämmelser för anställning i personalpool Definition Ärende 3 Bilaga D till AB 1. Med anställning i personalpool avses en anställning som särskilt tillkommit för att tillgodose ett förutsett behov av vikarier och extra personal. Överenskommelse om avvikelse 2. Överenskommelse om avvikelser från denna bilaga får träffas. Särskilda bestämmelser till AB för anställning i personalpool 13 tillförs 33. Arbetstagare ska ha arbetstidsschema, som bl.a. anger fridagar och huvudsaklig arbetstidsförläggning (normalschema). Under semester, sjukdom och annan ledighet ska normalschemat gälla. Arbetstagare ska ha 8 9 fridagar per fyraveckorsperiod. 20 ersätts med 4. Sedan den ur avräkningssynpunkt tillämpliga perioden löpt ut sammanräknas den arbetstid, som arbetstagaren fullgjort under nämnda period. Med fullgjord arbetstid jämställs semester och ledighet enligt AB 26, För tid utöver den för heltid fastställda totala arbetstiden inom beräkningsperioden utges ersättning med 200 % av lönen per timme. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 5. Deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den fastställda arbetstiden för beräkningsperioden (fyllnadstidsarbete), får fyllnadslön för detta enligt 20 mom. 4 för arbete upp till den för heltid fastställda totala arbetstiden inom beräkningsperioden. Efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare kan fyllnadstidsarbete i stället ersättas med ledighet av motsvarande längd. 1

93 6. Om antalet arbetade timmar inte uppgår till vad som anges i normalschemat, och detta beror på arbetsgivaren, ska ändå lön utges för det i schemat fastställda antalet timmar. 21 ersätts med Ärende 3 7. Tillägget utges för allt arbete som fullgjorts på tid som enligt mom. 1 är obekväm arbetstid. 23 ersätts med 8. Om arbetstagare beordras arbeta enligt annat schema med ändrad fridagsförläggning är den arbetstid som anges i det nya schemat ordinarie arbetstid. Tillsägelse om sådan ändring av arbetet ska lämnas så snart som möjligt. För arbetstid som enligt föregående schema skulle ha varit fridag utges under de 7 första kalenderdygnen enligt det nya schemat tillägg motsvarande 120 % av lönen per timme om meddelande lämnats senare än a) 5 kalenderdagar i förväg vid vikariat som vid vikariatets början bedöms vara högst 14 kalenderdagar och b) 8 kalenderdagar i förväg vid annat arbete. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 2

94 Särskilda bestämmelser för fastighets- och boendeservice Särskilda bestämmelser till AB Arbetstid ( 13) 13 mom. 5 ersätts med 1. Ordinarie arbetstid förläggs måndag fredag med högst 9 timmar per dag inom tidsramen Arbetstidsschema ska upprättas där arbetstidens början och slut samt rasternas förläggning anges. 2. Om behov föreligger kan, efter lokal förhandling, arbetstiden förläggas till annan tid. Sådan arbetstid ska anges i arbetstidsschema och inrymmas inom 40-timmarsveckan. Anmärkning Sådan förhandling kan endast föras som lokal förhandling. Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 MBL. 13 mom. 7 Ärende 3 Bilaga T till AB 3. Parterna har följt utgången av fastighets- och boendeservice sektorns arbete med anledning av ändrad lagstiftning och konstaterar gemensamt att inom sektorns andra avtalsområden har avvikelseavtal från arbetstidslagen (ATL) träffats. Dessa avvikelser skiljer sig från de träffade i AB därför ställer sig centrala parter till förfogande för att om så önskas bistå i lokala förhandlingar enligt AB 13 mom. 7 sista stycket. 1

95 Centrala och lokala protokollsanteckningar Anteckningar till Löneavtalet Löneöversyn 1. Yrkande från respektive part ska, såvida inte annat lokalt överenskoms, presenteras för motparten senast tre månader före den tidpunkt som respektive löneöversyn avses gälla från. Yrkandena förutsätts vara motiverade och ha sin grund såväl i arbetsrättslagstiftningen som i löneavtalets Grundläggande principer för lönesättningen. Annan åtgärd än lön Ärende 3 Bilaga 3 till ÖLA Om lokal överenskommelse innebär annan åtgärd än lön ska detta för berörd arbetstagare särskilt anges. Sådan åtgärd ska även beaktas när arbetsgivaren enligt diskrimineringslagen genomför kartläggning och analys av löner och andra anställningsvillkor. Innehåller överenskommelse enligt ovan avkortad arbetstid ska den för jämförelse enligt diskrimineringslagen i lönehänseende beräknas på följande sätt: Arbetstagarens fasta kontanta lön efter arbetstidsförkortning delas med kvoten av ordinarie arbetstid för arbetstagaren efter arbetstidsförkortning per vecka genom ordinarie arbetstid för heltid enligt centralt kollektivavtal. Anteckningar till AB Arbetstid 1. Om en arbetstagares arbetspass sträcker sig över dygnsgränsen (midnatt) ska arbetspasset hänföras till det dygn under vilket den övervägande delen av arbetspasset infaller. Jour och beredskap 2. Organisatoriska och andra åtgärder bör vidtas så att jouruttag begränsas till vad som sägs i ATL. 1

96 Där detta av bl.a. verksamhetsmässiga skäl inte går att genomföra är parterna beredda att träffa överenskommelse om erforderligt överuttag av jour i kollektivavtal. Semester 3. AB 27 mom. 21 gäller inte. Sjuklön m.m. 4. Har arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffat överenskommelse, som komplement till lön enligt om prestationslön, ackordslön, resultatlön eller liknande eller andra alternativa löneformer, får parterna även träffa kollektivavtal om huruvida och på vilket sätt sådan lön ska ingå i beräkningsunderlag för sjuklön enligt 6 SjLL. Sådan förhandling får endast föras som lokal förhandling. 5. Arbetsgivaren kan efter prövning medge att ersätta arbetstagare för inkomstbortfall, i form av lön och andra anställningsförmåner enligt 28 mom. 5, som uppstått i samband med personskada genom våld och/eller misshandel i arbetet. Ersättning utges endast för den del av lönebortfallet som inte ersätts på annat sätt. Ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning enligt avtalet och semesterlagen. Civil- och värnplikt 6. AB 30 Civil- och värnplikt i dess lydelse gäller såvida inte de lokala parterna träffar överenskommelse om annat. Uppsägningstider Ärende 3 7. AB 33 mom. 2 gäller inte, istället gäller uppsägningstider enligt 11 LAS. Övriga anteckningar Distansarbete 1. Parterna konstaterar att vissa frågor kan behöva regleras i samband med arbete på distans. Vid införande av distansarbete är det därför av vikt att t.ex. följande frågor beaktas: omfattning av distansarbetet, arbetstagarens tillgänglighet, anställningsvillkor, arbetsuppgifter, teknisk utrustning, säkerhets- och skyddsfrågor, arbetsmiljöfrågor, uppföljning och utvärdering. 2

97 Vid sådan reglering är det även av vikt att följande frågor beaktas enligt ramavtalet på europeisk nivå: definition, frivillighet, privatliv och utbildning. Sammanläggning av anställningar 2. Är arbetstagare anställd samtidigt i flera anställningar hos samme arbetsgivare kan lokala förhandlingar upptas syftande till att anställningarna sammanläggs till en anställning. Tvist om sammanläggning i enskilt fall kan inte hänskjutas till central förhandling. Uppstår tvist om den principiella innebörden av denna rekommendation kan sådan tvist däremot föras som central förhandling. Anlitande av bemanningsföretag 3. Överenskommelsen inskränker inte arbetsgivarens skyldigheter enligt 38 MBL. Tillämpningsområde Överenskommelsen tillämpas vid anlitande av bemanningsföretag i verksamhet där medlem i Fastighets har företrädesrätt till återanställning med anledning av uppsägning på grund av arbetsbrist av tillsvidareanställd arbetstagare. Anmärkning Med bemanningsföretag avses bemanningsföretag enligt lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling. Innan bemanningsföretag anlitas för en period överstigande fem veckor ska det klarläggas om det finns företrädesberättigad arbetstagare som är medlem i Fastighets på arbetsstället med tillräckliga kvalifikationer som skulle kunna återanställas. Överläggning Arbetsgivare som avser att anlita bemanningsföretag för tid överstigande fem veckor efter uppsägningstidens utgång ska begära överläggning om den tilltänkta åtgärden. Överläggningen ska genomföras inom 7 kalenderdagar efter det att begäran om överläggning mottagits. Oenighet Ärende 3 Om överläggning avslutas i oenighet kan arbetsgivaren hänskjuta ärendet till överläggning mellan centrala parter. Enas inte centrala parter inom 7 kalenderdagar från det att skriftlig framställan mottagits av centrala parter kan central part begära prövning i nämnden för prövning av anlitande av bemanningsföretag enligt nedan. 3

98 Underlåter arbetsgivarsidan att påkalla central överläggning eller hänskjuta saken till skiljenämnd, kan inhyrning inte vidtas alternativt ska den avslutas inom 14 kalendagar. Nämnden för prövning av anlitande av bemanningsföretag Förfarandet i nämnden ska vara förenklat och snabbt. Ärende 3 Nämnden består av fem ledamöter, två från Fastighets, två från Arbetsgivarförbundet Pacta och en opartisk ordförande som parterna utser gemensamt. Kostnaderna för medverkan av den opartiska ordföranden delas lika mellan parterna. Nämnden ska meddela beslut skyndsamt och som regel senast inom tre veckor från påkallandet. Påkallas prövning kan arbetsgivaren anlita bemanningsföretag i avvaktan på nämndens prövning. Efter nämndens beslut kan bemanningsföretag anlitas ytterligare 7 kalenderdagar. 4

99 Bilaga 4 till ÖLA 12 Centrala protokollsanteckningar Anteckningar till Löneavtalet Skiljenämnd 1. Skiljenämnden består av tre ledamöter, av vilka Pacta utser en, berörd arbetstagarorganisation (den centrala arbetstagarorganisationen) en och nämnda parter gemensamt en, tillika ordförande. De centrala parterna svarar envar för sina representanters kostnader för medverkan i nämnden. Kostnaderna för ordförandens medverkan delas lika mellan parterna. Jämställdhet 2. I diskrimineringslagen åläggs arbetsgivare och arbetstagare att verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. För att en utveckling i denna riktning ska vara möjlig på en övergripande nationell nivå krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Dessutom fordras en samsyn på arbetsmarknaden framför allt inom och mellan de fackliga organisationerna. Partsgemensamt arbete 3. Detta är den tredje centrala överenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor mellan Pacta och Fastighetsanställdas Förbund. Det är därför viktigt att det bedrivs ett partgemensamt arbete om individuell och differentierad lön. 4. Pacta ska senast 31 december 2012 ansöka om övrigt medlemskap i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Pacta och Fastighetsanställdas Förbund kommer under hösten 2012 att förhandla om att införa en ny anställningsform, Utbildnings- och introduktionsanställning. Förhandlingen tar som utgångspunkt principöverenskommelsen om Introduktionsanställningar mellan Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet. 1

100 Lönepolitik 5. Det är angeläget att arbetsgivaren arbetar fram grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättningen. Dessa övergripande riktlinjer bör vara enhetliga för arbetsgivarens olika verksamheter. Anteckningar till AB Arbetstid 1. Dygnsvila enligt arbetstidslagen (ATL) bör så långt det är möjligt följas vid förläggning av ordinarie arbetstid. Om dygnsvilan enligt arbetstidslagen (ATL) utifrån ett verksamhetsperspektiv inte kan uppnås bedömer parterna att objektiva skäl finns till att tillämpa de avvikelser från ATL som anges i AB 13 mom. 6g) h). Parterna anser att arbetstagare därigenom erhåller lämpligt skydd enligt EG:s arbetstidsdirektiv 2003/88/EG, artikel 18, genom gällande kollektivavtalsreglering och lagstiftning. Medbestämmandelagen MBL är inte tillämplig på AB 27, på lokal överenskommelse som kan ha träffats med stöd av bestämmelserna i AB 5 mom. 1b) eller på 27 mom Bestämmelserna i AB och specialbestämmelsen innebär inte någon reglering av MBL:s dispositiva regler med undantag av 4 mom. 2, 10 mom. 7, 11, 12 mom. 1, 13 mom. 5, 22 mom. 6 och 27 mom. 9, samt Bilaga T. Lokal företrädare för arbetstagarorganisation Ärende 3 4. I AB anges att arbetsgivaren och arbetstagarorganisation får träffa kollektivavtal i vissa i avtalet angivna frågor. Sådant kollektivavtal får endast, såvida den centrala arbetstagarorganisationen inte skriftligen meddelar arbetsgivaren annat, träffas med Fastighetsanställdas Förbunds (Fastighets) lokala organisation. Lokal facklig organisation är företrädare för Fastighetsanställdas Förbunds företagsklubb/arbetsplatsombud med förhandlingsmandat eller företrädare för Fastighetsanställdas Förbunds region med förhandlingsmandat. 2

101 Övriga anteckningar Ärende 3 Ändringar i lagstiftning 1. Genomförs under avtalsperioden ändringar i lagstiftning kan förhandlingar påkallas. Stress m.m. 2. Under avtalsförhandlingarna diskuterades de ramavtal som tecknats på EU nivå gällande stress, jämställdhet samt livslångt lärande. Parterna är överens om att bevaka hithörande frågor. Arbetsgivarintyg 3. Enligt lag om arbetslöshetsförsäkring 47 ska arbetsgivare på begäran utfärda arbetsgivarintyg. Parterna är överens om att intyget ska lämnas skyndsamt. För de fall problem uppstår förbinder sig Pacta att kontakta företaget. Arbetsmiljö och samverkan 4. Parterna konstaterar att samverkansavtalet FAS 05 kan tillämpas på företag där Fastighetsanställdas Förbund har medlemmar. 3

102 Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning De grundläggande principerna för lönesättning syftar till att ge vägledning i fråga om hur en önskvärd lönestruktur ska byggas upp och behållas. Dessa grundläggande principer ska vara kända och diskuterade med arbetstagarna i organisationen för att bidra till det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat. För att lönebildningsprocessen ska bli framgångsrik förutsätts att parterna lokalt finner former för hur det lönepolitiska arbetet ska genomföras. En förutsättning för såväl lönesättning som utveckling i arbetet är att regelbundna samtal mellan chef och arbetstagare sker. Sådana samtal bör utifrån ett helhetsperspektiv behandla arbetsgivarens krav, förväntningar och uppnådda resultat i relation till uppsatta mål. I samtalet formulerar chef och arbetstagare bl.a. de individuella mål och de krav och förväntningar som finns från båda sidor. Löneavtalet förutsätter att arbetsgivaren bl.a. kartlägger och analyserar sina löner som underlag inför löneöversynen. Därutöver kräver diskrimineringslagen kartläggning och analys ur jämställdhetssynpunkt. Grunden för att få acceptans för lönebilden hänger samman med en konsekvent tillämpning av lönepolitiken och delaktighet för de anställda. En individuell lönesättning förutsätter att arbetsgivaren tydliggör de grundläggande principerna för lönesättningen. Följande övergripande principer kan beaktas. Lönen ska sättas efter samma principer för alla arbetstagare hos arbetsgivaren. Det bör finnas ett nära samband mellan arbetstagarens lön, motivation och arbetsresultat. Behov av verksamhetsbaserad kompetensutveckling uppmärksammas liksom det positiva sambandet mellan denna och arbetstagarens möjlighet att påverka sin egen löneutveckling. Det är naturligt att i lönebildningsprocessen uppmärksamma också arbetstagare som är frånvarande p.g.a. sjuk- eller föräldraledighet. 1 Ärende 3 Bilaga 5 till ÖLA 12

103 Övergripande utgångspunkter ska även vara lagstiftning om diskriminering beaktas. Utöver detta ska följande särskilt beaktas: Rollfördelning Arbetsgivare har olika förutsättningar för hur lönebildningsprocessen drivs. Oavsett storlek och organisatoriska indelningar förutsätts dock en tydlighet i uppdrag och ansvar för respektive nivå. I detta ligger också att chefens uppdrag och ansvar i löneprocessen tydliggörs. Tidplan för löneöversynsarbetet Ett individuellt lönesystem förutsätter avstämningar och uppföljningar. Därför är det naturligt att även löneöversynen återkommer årligen. Genom en god planering kan respektive löneöversyn slutföras innan tidpunkten för ikraftträdande. Analys av löner Ärende 3 Löneavtalet förutsätter att arbetsgivaren bl.a. kartlägger och analyserar sina löner. Därutöver kräver diskrimineringslagen kartläggning och analys ur jämställdhetssynpunkt. Lönerelationerna mellan och inom olika yrkesgrupper avspeglar arbetsgivarens ställningstaganden. Därför är det en viktig förutsättning att de förtroendevalda diskuterar och tar ställning till rådande och önskvärda lönerelationer. Kartläggning och analys av olika arbeten/yrken som visar lönenivåer/lönespridningar mellan grupper och lönespridningar inom grupper görs utifrån lönepolitisk synpunkt, samt utifrån skillnader i lön kvinnor/män respektive skillnader i lön kvinno-/mansdominerade grupper. Kartläggning och analys följs sedan av en handlingsplan grundad på arbetsgivarens ställningstaganden. Handlingsplanen med koppling till den egna lönepolitiken utvisar arbetsgivarens önskvärda lönerelationer och lönespridningar inför kommande löneöversyner utifrån verksamhetens mål och behov. Det är väsentligt att se analys av löner och den därpå bestämda handlingsplanen tillsammans med arbetsgivarens övriga ambitioner och prioriteringar samt konsekvenser av diskrimineringslagstiftning som en helhet. Detta möjliggör för arbetsgivaren att redan i budgetarbetet ta ett helhetsgrepp på olika verksamheters totala behov av åtgärder. 2

104 Grunden för att få acceptans för lönebilden hänger både samman med en konsekvent tillämpning av lönepolitiken och delaktighet för de anställda. Inför löneöversyn Inför löneöversyn är det angeläget att genomföra en analys av vilka behov av löneökningar som finns med avseende på arbetstagarnas bidrag till verksamhetsförbättringar, behov av nyrekrytering, möjlighet att behålla personal, graden av måluppfyllelse, behov av lönerelationsförändringar osv. Med utgångspunkt från resultatet av denna analys, Löneavtalets 1 och den egna lönepolitiken görs en samlad lönepolitisk bedömning av arbetsgivaren. Det är först därefter, med ovan angivna seriösa prövning som grund, möjligt att göra en bedömning av löneökningsbehovet. Samtal Individuell lönesättning i allmänhet och Löneavtalet i synnerhet förutsätter att samtal förs med arbetstagare om uppställda mål, resultat och koppling till lön. Detta förutsätter att arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål och följer upp resultatet. Likaså att verksamhetsmålen är diskuterade i organisationen och bland medarbetarna. I samtalet formulerar chef och medarbetare bl.a. de individuella mål och de krav och förväntningar som finns från bådas sidor. Vidare sker en uppföljning av åstadkomna resultat så att kopplingen till lön kan göras. En individuell lönesättning kräver chefer med tydlighet såväl i målbeskrivningen som sitt sätt att sätta lön. Svag eller ingen löneutveckling Det är naturligt att ägna mer kraft åt utvidgade och fördjupade insatser för de arbetstagare som inte når uppsatta mål. Arbetsgivare måste ge arbetstagare en möjlighet att kunna påverka sin egen löneutveckling. Svag eller utebliven löneökning över tid ska för den enskilde vara något som framgått och motiverats i dialog mellan arbetstagare och chef. För att åstadkomma förändring är det naturligt att utifrån en handlingsplan göra återkommande uppföljningar i syfte att nå en bättre måluppfyllelse. Avsikten är att lägga grunden för en bättre löneutveckling eller finna alternativa vägar för den anställdes fortsatta arbetsliv. Såväl arbetsgivare som arbetstagare har ansvar för att handlingsplan och uppföljning kommer till stånd. Löneutveckling för äldre arbetstagare I ett personalförsörjningsläge där verksamheterna står inför stora pensionsavgångar och därmed sammanhängande rekryteringssituation är det av stor vikt att 3 Ärende 3

105 arbetsgivarna tar till vara och utvecklar samtliga arbetstagare. Genom att söka bibehålla engagemang och motivation även för/hos de äldre arbetstagarna ökar förutsättningarna för fortsatt verksamhetsutveckling. Därvid kommer deras erfarenhet och kompetens att öka möjligheterna att nå målen för verksamheterna. Det är därför väsentligt att såväl ur lönespridnings- som personalförsörjningssynpunkt uppmärksamma de äldre arbetstagarna. Lönesättning av nyanställda får därför inte leda till en fortgående sammanpressning av lönebilden. 4

106 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 12 1 Innehåll m.m. Till kollektivavtalet mellan de lokala parterna LOK 12 hör mellan de centrala parterna överenskomna bestämmelserna enligt ÖLA 12 1 Bilagorna 4, 5, 6 och 6a undantagna 2, 3 och 4. 2 Giltighet och uppsägning Ärende 3 Säger central part upp ÖLA 12 upphör LOK 12 att gälla vid samma tidpunkt som ÖLA 12 om inte annat överenskoms mellan de centrala parterna. Bilaga 6 till ÖLA 12 1

107 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 12 1 Innehåll m.m. Nedan nämnd arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffar denna dag detta kollektivavtal LOK 12 om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser AB. Till avtalet hör 1. mellan de centrala parterna överenskomna bestämmelserna enligt ÖLA 12 1 Bilagorna 4, 5, 6 och 6a undantagna 2, 3 och 4 samt 2. de bestämmelser i övrigt som parterna nedan träffar överenskommelse om ska ingå i kollektivavtalet. 2 Giltighet och uppsägning Kollektivavtalet avlöser gällande kollektivavtal LOK 10 och gäller t.o.m med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Har avtalet inte sagts upp inom föreskriven tid förlängs dess giltighet för en tid av tolv kalendermånader i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Uppsägningen ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till ett nytt kollektivavtal i frågor som avses i ÖLA 12. Säger central part upp ÖLA 12 upphör LOK 12 att gälla vid samma tidpunkt som ÖLA 12 om inte annat överenskoms mellan de centrala parterna. 3 Övrigt Förhandlingen förklaras avslutad. Ärende 3 Bilaga 6a till ÖLA 12.den 2012 För.. (arbetsgivarparten) 1

108 . (underskrift) För.. (arbetstagarparten). (underskrift) 2

109 Redogörelse till ÖLA 12 Fastighets Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i ÖLA 12, Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor, med Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) inklusive samtliga protokollsanteckningar men exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas i ett särskilt cirkulär, nr 12:22. Arbetsgivarförbundet Pacta tecknar ÖLA, förutom med Fastighets, även med fackförbunden SEKO och Transport. Pactas överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor med Fastighetsanställdas Förbund överensstämmer i stort med övriga överenskommelser inom SKL och Pactas avtalsområde. Allmänt Överenskommelsen gäller för tiden Dock gäller 1 april 2012 som tidpunkt för löneöversyn. Löneavtalet med Fastighets i ÖLA 12 innehåller endast en större förändring, borttagna individgarantier. Denna förändring har medfört att parterna utvecklat skrivningarna i Bilaga 5 till avtalet: Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. Det är ett viktigt steg att de lokala parterna nu förfogar över hela löneutrymmet. Detta får inte leda till en godtycklig lönesättning och för de anställda som har en svag eller utebliven löneutveckling över tid finns ett särskilt avsnitt i Bilaga 5, Centrala parters syn. Löneavtal, Bilaga 1 De grundläggande principerna för lönesättningen, 1 i Löneavtalet, är oförändrade från tidigare avtal. Löneöversyn Utrymmet beräknas på månadslönen för tillsvidareanställd medlem i respektive organisation.

110 Varje medlem i Fastighets som är tillsvidareanställd med månadslön bidrar till utrymmet med 675 kronor. Löneöversynen genomförs i traditionell förhandling om inte de lokala parterna enas om en lokal förhandlingsordning. Löneförändring ska gälla fr.o.m. den 1 april om ej annat överenskoms lokalt. Lägstlöner Avtalets lägsta löner höjs med 650 kronor från den 1 september Nya belopp enligt nedan. Lönen för arbetstagare med fast kontant lön som har fyllt 19 år är lägst kronor t.o.m och höjs till lägst kronor fr.o.m För arbetstagare som har den yrkesförberedande gymnasieutbildning som arbetsgivaren efterfrågar och ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning är lägst kronor t.o.m och höjs till lägst kronor fr.o.m Proportionalitet Samtliga belopp omnämnda i denna redogörelse avser heltidsarbetande. Enligt en bestämmelse i löneavtalet ska belopp i centrala och lokala kollektivavtal räknas ner i förhållande till sysselsättningsgraden. Kommentar till Löneavtalet Borttagna individgarantier Ärende 3 Löneavtalet innehåller inga garanterade löneökningar för individen. För arbetstagare vars löneökning väsentligt avviker från övriga jämförbara arbetstagares löneökning ska lönen motiveras, vilket framgår av en anmärkning till 2 Löneöversyn under rubriken Fördelning. Därutöver finns det anledning att påminna om Bilaga 5 till ÖLA 12, Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning, där beskrivs bl.a. att det är naturligt att ägna mer kraft åt utvidgade och fördjupade insatser för de arbetstagare som inte når uppsatta mål. För att åstadkomma förändring är det rimligt att utifrån en handlingsplan göra återkommande uppföljningar i syfte att nå en bättre måluppfyllelse. Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för att handlingsplan upprättas och att uppföljning blir av.

111 Allmänna bestämmelser AB, Bilaga 2 Ärende 3 Ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35. Behandlas i ett särskilt cirkulär, nr 12:22. (Samtliga cirkulär nås enkelt via förstasidan på Med Fastighets tecknas underbilagorna D samt T till AB. I dessa återfinns inga ändringar från föregående avtal. Centrala och lokala protokollsanteckningar, Bilaga 3 Inga ändringar i denna bilaga. I protokollsanteckningarna finns tillägg till och avvikelser från andra delar av kollektivavtalet. I de centrala och lokala behandlas bl.a. annan åtgärd än lön, arbetstider och sjuklön. Centrala protokollsanteckningar, Bilaga 4 Ändringar i Anteckningar till Löneavtalet: 3. Detta är den tredje centrala överenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor mellan Pacta och Fastighetsanställdas Förbund. Det är därför viktigt att det bedrivs ett partgemensamt arbete om individuell och differentierad lön. 4. Pacta ska senast 31 december 2012 ansöka om övrigt medlemskap i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Pacta och Fastighetsanställdas Förbund kommer under hösten 2012 att förhandla om att införa en ny anställningsform, Utbildnings- och introduktionsanställning. Förhandlingen tar som utgångspunkt principöverenskommelsen om Introduktionsanställningar mellan Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ändringar i Anteckningar till AB: Lokal facklig organisation är företrädare för Fastighetsanställdas Förbunds företagsklubb/arbetsplatsombud med förhandlingsmandat eller företrädare för Fastighetsanställdas Förbunds region med förhandlingsmandat. Ändringar i Övriga Anteckningar: Arbetsmiljö och samverkan 4. Parterna konstaterar att samverkansavtalet FAS 05 kan tillämpas på företag där Fastighetsanställdas Förbund har medlemmar.

112 Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning, Bilaga 5 I överenskommelsen finns nya avsnitt i denna del som kompletterar löneavtalet och behandlar den lokala löneprocessen. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 12, Bilaga 6 och 6a Inga ändringar.

113 Ärende 3 1 (2) CIRKULÄR 12:31 Arbetsgivarpolitik: 12-2:12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Susanne Lavemark Nicklas Lindahl John Nilsson Nyckelord: HÖK 12, AKV Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 12- med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 16 maj 2012 en Huvudöverenskommelse, HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets 1, Innehåll m.m. I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor utom Allmänna bestämmelser. Bilaga 2, Allmänna bestämmelser, som kommenteras i ett särskilt cirkulär, nr 12:22. Därutöver finns ett särskilt cirkulär, nr 10:30, som behandlar Löneavtalens olika delar samt det lönepolitiska arbete som är en förutsättning för en god tillämpning av respektive Löneavtal. Detta cirkulär är gemensamt för alla Huvudöverenskommelser. Nedan följer en kort redovisning i punktform, exklusive Allmänna bestämmelser och underbilagor, av överenskommelsen. Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 12 Allmän kommunal verksamhet utgörs av Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet Avtalsperioden omfattar tiden Löneavtalet Löneöversyn per den 1 april 2012 med ett garanterat utfall på 2,6 %. Ny skrivning har införts i 2 i Löneavtalet om ökad lönespridning. Syftet är att arbetsgivaren i arbetet inför löneöversyn ska tydliggöra kopplingen mellan Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. - HOK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. - HOK 12 LS \lo5~mh Förhandlingsprotokoll HÖK 12 2012-04-29 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. - HOK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer