Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)"

Transkript

1 Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland. De nya reglerna finns samlade i "Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel". Handboken finns enbart i digital form, aspx Dessa lokala rutiner har utarbetats utifrån den regionala handbokens riktlinjer och beskriver allmänt om medicintekniska produkter (MTP), vilka lagar som styr, skillnaden mellan grundutrustning och personliga hjälpmedel och vem som ansvarar för vad. Rutinerna kompletteras med en pärm för grundutrustning där varje enskild produkt beskrivs utifrån ett användar- och skötselperspektiv. Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Carina Stawåsen Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) I arbetsgruppen har dessutom ingått: Ylva Palmgren, arbetsterapeut Birgitta Alvsrud, enhetschef Formaterat Christina Lundin, rehabassistent /MAS/MTP /Lokala rutiner 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 INNEHÅLLSANSVARIGA INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGAR, FÖRFATTNINGAR, RIKTLINJER OM LOKALA RUTINERNA - Syfte - Mål - Placering - Tillgänglighet - Uppdatering - Avvikelsehantering ALLMÄNT om MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - Vad är en medicinteknisk produkt? - I Svenljunga kommun delar vi in medicintekniska produkter i tre grupper Sid. 5 Sid. 6 Sid. 7 MEDICINTEKNISK UTRUSTNING GRUNDUTRUSTNING/tryckavlastande madrasser PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Förskrivningsprocessens faser vid förskrivning av personliga hjälpmedel Sid. 8 ANSVAR och ARBETSUPPGIFTER - Resurs- eller organisationsansvar - Medicinskt och administrativt ledningsansvar - Yrkesansvar - Kostnadsansvar Sid. 9 ANSVARSFÖRDELNING mellan YRKESGRUPPER - Hjälpmedelschef inom Samrehab - Avdelningschef för hälso- och sjukvård Sid Enhetschef Sid Vårdpersonal Sid Sjuksköterska/Distriktssköterska Sid Arbetsterapeut/Sjukgymnast Sid MAS Sid. 15 BILAGA Grundutrustning Sid /MAS/MTP /Lokala rutiner 2

3 Lagar, föreskrifter och riktlinjer med koppling till medicintekniska produkter LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter SFS 1993:584 Svensk författningssamling. Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Svensk författningssamling. Förordning om medicintekniska produkter SFS 1998:531 Svensk författningssamling. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2001:12 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering Västra Götalandsregionens handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel aspx /MAS/MTP /Lokala rutiner 3

4 LOKALA RUTINER Syfte Anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicintekniska produkter skall planeras och utföras effektivt, utifrån gällande regelverk så att såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga mål uppnås. Mål Att vårdtagare och personal inte skadas eller utsätts för obehag vid användning av medicinteknisk produkt Att den medicintekniska produkten under hela sin livslängd skall fylla sin specifika funktion varje gång den används Att all personal ska ha kännedom om dessa rutiner, samt vara väl förtrogna med de delar var och en är berörd av Att på ett enkelt sätt ge vägledning i vars och ens vardagsarbete där en medicinteknisk produkt används. Placering Rutinerna finns på Svenljunga kommuns intranät i Samrehabs SPS-mapp. i varje pärm för grundutrustning. Tillgänglighet Pärmen med grundutrustning och lokala rutiner ska finnas tillgänglig för all berörd personal. Uppdatering Dessa lokala rutiner skall vara aktuella och hålla god standard. Översyn och eventuell uppdatering skall ske en gång per år. Uppdatering kan också ske när ny lagstiftning, förändrad organisation och liknande så kräver och initieras då av den som fått kännedom om förändringen. Avvikelsehantering Med avvikelse avses en icke förväntad händelse, dvs något som inträffar utöver det som är en beräknad och uttalad risktagning (efter genomförd riskbedömning vid en specifik åtgärd) och som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för vårdtagaren. Svenljunga kommuns och Samrehabs riktlinjer för avvikelsehantering ska följas /MAS/MTP /Lokala rutiner 4

5 ALLMÄNT OM MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Vad är en medicinteknisk produkt? En medicinteknisk produkt är en produkt som enligt tillverkaren skall användas för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process kontrollera befruktning Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Formaterat Medicintekniska produkter omfattar därmed en mängd olika produkter, från enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila förband till mer komplicerad utrustning. Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt enligt lagen utan ett läkemedel och behandlas efter lagar och föreskrifter som avser sådana. I Svenljunga kommun delar vi in medicintekniska produkter i tre grupper: 1 Medicinteknisk utrustning 2 Grundutrustning/omvårdnadsutrustning 3 Personliga hjälpmedel, individuellt utprovade och förskrivna Medicinteknisk utrustning Den medicintekniska utrustning som ägs av Svenljunga kommun och används för undersökning och/eller behandling består av blodtrycksmanchetter, p-glukosmätare och otoskop. Den medicintekniska behandlingsutrustning som är individuellt förskriven omhändertas enligt förskrivares/medicinteknisk service SÄS/tillverkarens anvisningar. Blodtrycksmanchetter P-glukosapparater Funktionskontrollmetod När Ansvarig Enligt SÄS medicinteknisk service 1g/år Av MAS utsedd ssk metod. Mätvärde kan jämföras med Vid misstanke Läkemedelansvarig Vårdcentalens Hemocue mätare. om felaktiga sjuksköterska på Enligt svenska diabetesrådet och mätvärden området kvalitetssäkrad metod ISO/DIS skall 95% av värdena under 5,5 mmol inte avvika mer än 1,1 mmol och för mätvärdena över 5,5 mmol skall mindre än 20% avvika 1,1 mmol. Otoskop Lampan ska lysa Vid varje användning Användande ssk /MAS/MTP /Lokala rutiner 5

6 GRUNDUTRUSTNING/tryckavlastande madrasser Enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer för förskrivning av personliga hjälpmedel pdf skall Varje vårdenhet skall vara grundutrustad enligt verksamhetens syfte. Den enskilda kommunen beslutar vilken grundutrustning som skall finnas. Görs bedömningen att patienten/brukaren har behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel förskrivs det som personligt hjälpmedel. Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs. Gruppen omfattar alltså produkter motsvarande dem som i ordinärt boende förskrivs som personliga hjälpmedel. Till gruppen räknar vi också bäddutrustning för tryckavlastning som annars definieras som behandlingshjälpmedel. Produkter som enligt gällande handbok kräver individuell utprovning eller anpassning skall ordineras som personligt hjälpmedel. Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt hos vårdgivaren innan ett personligt hjälpmedel provas eller ordineras. Svenljunga kommuns mål är att alla särskilda boendeplatser inom vård- och omsorg skall ha en grundutrustning (sid. 14), som möjliggör en god vård och därvid tillgodoser såväl vårdtagarens som omvårdnadspersonalens behov. Grundutrustningen sker successivt utifrån vad ekonomin tillåter. Förutom de medicintekniska produkter som grundutrustningen utgör kan den enskilde ha personligt förskrivna hjälpmedel 1. 1 Personliga hjälpmedel kan inte förskrivas till den enskilde utifrån arbetsmiljöskäl /MAS/MTP /Lokala rutiner 6

7 PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer för förskrivning av personliga hjälpmedel ingår i begreppet hjälpmedel för det dagliga livet för personer med funktionshinder - hjälpmedel som fordras för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan skall kunna tillgodose grundläggande personliga behov och utföra vardagslivets aktiviteter, t ex att äta och dricka, klä sig, sköta sin hygien, förflytta sig, och kommunicera med omvärlden (höra, tala, se, känna och förstå). - hjälpmedel som möjliggör vård och behandling i hemmet relaterade till den funktionshindrades individuella behov. - Hjälpmedel som kompenserar förlust av kroppsdel eller nedsatt kroppsfunktion pdf Hjälpmedel är en del av vården och kan inte frikopplas från andra vård och behandlingsinsatser. Varje sjukvårdshuvudman fastställer vilka enskilda produkter som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården som hjälpmedel. Dessa hjälpmedel är ett lån med nyttjanderätt för brukaren. Utgångspunkten för att ett hjälpmedel skall förskrivas är att - hjälpmedlet är en del av en habiliterings- rehabiliterings- och vårdinsats - behovsbedömning skett utifrån en helhetsbedömning av personens situation - gemensamma riktlinjer i Västra Götaland och lokala rutiner hos sjukvårdshuvudmannen beaktats. För att vården skall uppnå sitt syfte och hjälpmedel skall användas på ett riktigt sätt måste den som har en funktionsnedsättning ges möjlighet att få vara delaktig. Rätt använda har hjälpmedel en mycket stor betydelse för personer med funktionsnedsättning. Ju mer kunskap användaren, omvårdnadspersonalen och närstående har om hjälpmedlets funktion och om hur det skall hanteras på ett riktigt och säkert sätt desto bättre blir resultatet av vården. Dialogen mellan personalen och användaren är av stor betydelse. Stora krav ställs därför på att omvårdnadspersonalen är lyhörd för och tar hänsyn till användarens önskemål. I många fall är hjälpmedlet en förutsättning för att en person med funktionsnedsättning ska kunna bo i eget boende och klara den dagliga livsföringen. Förskrivningsprocessens faser vid förskrivning av personliga hjälpmedel; - bedöma behov av insatser - prova ut, anpassa och välja specifik produkt - vid behov specialanpassa dvs. initiera och utfärda anvisning - instruera, träna och informera - följa upp och utvärdera funktion och nytta /MAS/MTP /Lokala rutiner 7

8 5. ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER Resurs - eller organisationsansvar Vårdgivaren (Socialnämnden och Nämnden för Samrehab) skall precisera och fördela ansvar och befogenheter så att var och en vet vad han eller hon har ansvar för. I detta ansvar ligger också att tillse att personalen har de resurser och den kompetens som den behöver för att bedriva vården på ett ändamålsenligt och kvalitativt bra sätt. De har också ansvar för att det finns kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården så att vårdens kvalitet och verksamhet kan följas upp. Resurser måste alltså finnas till utrustning och underhåll av medicintekniska produkter liksom till utbildning av den personal som använder produkterna. Medicinskt och administrativt ledningsansvar Inom den kommunala hälso- och sjukvården har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) och den medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) ansvaret för att säkra produkter används, att säkra rutiner utarbetas i samråd med medicinteknisk och annan produktkunnig personal samt att rutinerna följs upp. Yrkesansvar Var och en som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter lyder under lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet och har ett självständigt ansvar för sitt yrkesmässiga handlande inom sitt kompetensområde. Kostnadsansvar Upphandling/inköp skall följa Svenljunga kommuns riktlinjer. ett enhetligt sortiment skall eftersträvas eftersom det ger säkrare användande och förenklar tillsyn, kontroll och reparation bruksanvisning och skötselanvisning på svenska skall medfölja produkten och i tillräcklig omfattning informera om utrustningens konstruktion och sammansättning styrpaneler och registrerings- och varningsinstrument iordningställande eventuell programvara användarområde och användning, rengöring och återställning krav på användarpersonal eventuella restriktioner för användningen krav på övervakning av patient under användning behovet av avtal om eventuella installationer och montage skall övervägas ny teknik skall värderas med utgångspunkt från vad som är mest säkert och kostnadseffektivt och med hänsyn tagen till behoven inom vård och omsorg i samband med upphandling av ny produkt skall kostnadsansvarig planera för, och/eller meddela enhetschef eventuellt behov av information och demonstration av produkten för den personal som berörs /MAS/MTP /Lokala rutiner 8

9 ANSVARSFÖRDELNING mellan YRKESGRUPPER. Hjälpmedelschef inom Samrehab ansvarar för Budget och inköp av personliga hjälpmedel. Avdelningschef för hälso- och sjukvård ansvarar för planering och beslut, i nära samverkan med hemrehab, enhetschef och berörd vårdpersonal, om upphandling och inköp av grundutrustning till särskilda boenden, inköp av medicintekniska produkter för undersökning och behandling, vid behov efter samråd med MAS, ankomstkontroll av grundutrustning till särskilt boende enligt tillverkarens anvisningar, eller när sådan inte finns, Svenljunga kommuns arbetsbeskrivning för ankomstkontroll, märkning av produkt med inventarienummer och kommuntillhörighet, registrering av grundutrustning i Svenljunga kommuns register för medicintekniska produkter Registret skall innehålla uppgift om; - Utrustningstyp, serie- och typnummer - Inköpsdatum - Placering - Tillverkare/leverantör - Inventarienummer - Säkerhetsklassificering (status 1-5) - Reparationer (akut underhåll) förebyggande underhåll och kvalitetskontroller samt dokumentation av detta enligt tillverkarens anvisning eller med intervall som fastlagts utifrån riskbedömning, att ge information om produktpärmen Grundutrustning till berörda enhetschefer i socialförvaltningen, förebyggande underhåll, kvalitetskontroll och dokumentation av grundutrustning enligt tillverkarens anvisning, eller med intervall som fastlagts lokalt utifrån riskbedömning, Att produkt, t.ex taklyft skall märkas så att det framgår när förebyggande underhåll genomförts /MAS/MTP /Lokala rutiner 9

10 Enhetschefen ansvarar för den övergripande användartillsynen och att all personal har förutsättningar att utföra arbetet. Det innebär t ex information, utbildning och handledning av ny personal, kunskapsnivån bibehålls hos vårdpersonalen genom återkommande utbildning, fortbildning, demonstration och övning, t.ex när nya produkter introduceras, det i kvalitetssystemet finns dokumentation om vilken utbildning/fortbildning som varje medarbetare genomgått, vårdpersonalen har tillräcklig kunskap om de produkter som de hanterar och de riskmoment som är förknippade med användningen, vårdpersonalen har kunskap om hur produkten kontrolleras, iordningställs och rengörs enligt bruksanvisning, det i kvalitetssystemet på enheten finns rutiner för rengöring och kontroll av grundutrustning och personliga hjälpmedel, vårdpersonalen har tillgång till grundutrustningspärmen där bruksanvisningar finns för varje enskild produkt, det i kvalitetssystemet på enheten finns rutiner för hur information om produkter skall spridas inom enheten, eventuell arbetsbeskrivning/instruktion/vårdplan följs, vårdpersonalen har kunskap om de rutiner som gäller vid fel, avvikelser, olyckor och tillbud /MAS/MTP /Lokala rutiner 10

11 Vårdnadspersonal ansvarar för att produkter används enligt instruktion från arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska och på avsett sätt enligt bruksanvisning. Observera att i brådskande fall kan viss grundutrustning kan tas i bruk utan beslut av ovan nämnda yrkeskategorier, se produktpärmen Grundutrustning, att känna till vilka risker som finns i samband med användande av medicinteknisk produkt och hur man kan arbeta för att förebygga skador, att vid användande av hjälpmedel främja vårdtagarens delaktighet i ett aktivt och rehabiliterande förhållningssätt, att produkten är hel och ren och fungerar som den skall. Det innebär också att den skall skötas så att den är säker att använda och att det inte uppstår onödiga kostnader för reparationer mm. Rutiner för rengöring av hjälpmedel och grundutrustning skall finnas på varje enhet. En ren produkt fungerar bättre och ökar trivseln för vårdtagaren, felsökning enligt anvisning i produktpärmen Grundutrustning när en produkt inte fungerar som den skall, om man inte själv kan åtgärda efter felsökning görs felanmälan enligt instruktion i produktpärmen Grundutrustning. Felaktig utrustning får inte tas i bruk innan den reparerats, att rapportera till arbetsledare, sjuksköterska eller hemrehabteam om vårdbehovet förändras eller om hjälpmedlet inte längre fyller den funktion som avsågs från början, att rengöra (och eventuellt desinficera och sterilisera) produkt som skickas från arbetsenheten eller skall användas av annan vårdtagare. Vid infekterade vårdtagare - överlägg med ansvarig sjuksköterska om hur rengöring och desinficering skall utföras, kontroll enligt fastlagd rutin av t ex lyftar och transportrullstolar som inte används regelbundet, att meddela eventuellt utbildningsbehov till enhetschef, avvikelserapportering enligt rutin /MAS/MTP /Lokala rutiner 11

12 Sjuksköterska/Distriktssköterska ansvarar för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen vilket inkluderar att anvisningar för användning, tillsyn, skötsel och egenkontroll mm lämnas till brukaren eller den personal som annars handhar produkten. Informationen skall i de flesta fall vara skriftlig, att bedöma behov, utprova och instruera vid användande av sängar, sänggrindar och antidecubitusmadrasser, samt göra uppföljande kontroller av dessa enligt bruksanvisning, att informera om användandet av grundutrustning, vid behov skriftligt. Informationen lämnas till kontaktman och/eller den arbetsgrupp som är i tjänst vid informationstillfället, att information lämnas till enhetschefen om att grundutrustning tagits i bruk, avvikelsehantering enligt rutin, /MAS/MTP /Lokala rutiner 12

13 Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen vilket inkluderar att anvisningar för användning, daglig tillsyn, skötsel och egenkontroll mm lämnas till vårdtagaren eller den personal som annars handhar produkten, att bedöma behov, utprova och instruera vid användande av grundutrustning, att informera om användandet av grundutrustning, vid behov skriftligt. Informationen lämnas till kontaktman och/eller den arbetsgrupp som är i tjänst vid informationstillfället, att information lämnas till enhetschefen om att grundutrustning tagits i bruk och vilken personal som fått information om användandet. (Anvisningar för dessa produkters dagliga tillsyn, skötsel mm finns i pärmen för grundutrustning), genomförandet av fortbildningsinsatser för omvårdnadspersonal avseende hjälpmedel för enskild patient, förflyttningsteknik och andra generella utbildningar, att teknisk bedömning och reparation utförs av ej funktionsduglig produkt, att inköpta personliga hjälpmedel som återtagits av hemrehab avregistreras, rekonditioneras eller kasseras, att förhyrda hjälpmedel som återtagits av hemrehab avrapporteras och återsänds till HMC, avvikelsehantering enligt rutin /MAS/MTP /Lokala rutiner 13

14 Grundutrustning i SÄBO inom vård- och omsorg Sängar Elektriskt höj- och sänkbar standardsäng med reglerbar rygg inkl tillbehör och madrass Kommentarer Bäddutrustning för tryckavlastning Antidecubitusmadrass Kompressor till antidecubitusmadrass Kilkuddar, hälskydd och liknande Förflyttningshjälpmedel Personlyft, mobil och fast monterad Lyftsele Enkla överflyttningshjälpmedel Gåbord Transportrullstol med vårdarbroms Drivaggregat till rullstol som tillhör grundutrustningen Pump till rullstolsdäck Hygienhjälpmedel Duschstol på hjul samt dito tippbar Duschpall, höj- och sänkbar Födointagshjälpmedel Antihalkunderlägg Bestick med tjocka handtag Pet-emot-kant/tallrik Pipmugg, mugg med handtag, glas med fot Sängtillbehör för att underlätta förflyttning, t ex stöd/vändhandtag, sängdävert, uppresningsstöd provas ut och kan även förskrivas av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Sådana hjälpmedel/tillbehör kan också förskrivas till den boendes personligt ägda säng. Vid användande av sänggrindar se rutin för skyddsutrustning. Bedömning av behov samt information/utbildning om funktion och användning till handhavaren görs av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utan föregående bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast får lyft endast tas i bruk vid akuta och mycket tillfälliga behov, se pärmen Grundutrustning. Lyftselar provas alltid ut individuellt av arbetsterapeut och sjukgymnast. Vridplatta, Vendelalyft, glidlakan, glidmatta, vårdarbälte Kan också förskrivas som personligt hjälp-medel när användningen likställs med ordinärt gåstöd Standardutförande för tillfälliga transporter. Kontroll och förebyggande underhåll /MAS/MTP /Lokala rutiner 14

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att Dokumentnamn: Lokala rutiner för Medicintekniska produkter Berörd verksamhet: Välfärd (FN, ÄO) Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAR MAS 2015-01-01 Lokala rutiner för Medicintekniska produkter i

Läs mer

Lathund för kontroll och skötsel

Lathund för kontroll och skötsel Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: (MTP) Lathund för kontroll och skötsel Sida 2 (13) Innehåll

Läs mer

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och osmorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gäller fr o m: 2016-05-09 Uppdateras

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för lyftar och lyftselar på socialförvaltningen Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 20140122

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Region Gotland 2011-04-01 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Region Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter

MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Sid 1 av 24 MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Region Gotland 2015-03-01 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Region Gotland Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Grundutrustning Grundutrustning är de medicintekniska produkter (MTP) som skall finnas på alla Linköpings kommuns särskilda boendeformer. Grundutrustningen

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinje för tryckavlastande/tryckutjämnande madrasser

Riktlinje för tryckavlastande/tryckutjämnande madrasser RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för tryckavlastande /tryckutjämnande madrasser Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140221

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR ALLMÄNNA ANVISNINGAR Allmänt Hjälpmedelsguiden ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller för hjälpmedelsverksamheten på Gotland. Hjälpmedelsguiden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Ed ditsi sum eum euacillum. Riktlinjer tekniska hjälpmedel

Ed ditsi sum eum euacillum. Riktlinjer tekniska hjälpmedel Ed ditsi sum eum euacillum. Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2016 RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER Från

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Februari 2016 1 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning över 20 år Hjälpmedelsrekommendationer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Tekniska hjälpmedel för daglig livsföring reviderade riktlinjer SN-2010/172

Tekniska hjälpmedel för daglig livsföring reviderade riktlinjer SN-2010/172 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Estelle Karlsson (m) 2010-10-18 Ordförande Socialnämnden Tekniska hjälpmedel för daglig livsföring reviderade riktlinjer SN-2010/172 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Ärende 12 HSS 2014-09-22 12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar föreslagna riktlinjer om ansvarsförhållanden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Uppföljning... 3

Innehållsförteckning. 1 Uppföljning... 3 Uppföljning Navet Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen. GPA står för Granskning, Patientsäkerhet och Ansvar. Modellen består av 9 delar. Varje

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Rehabteam

Kvalitetsplan 2014 Rehabteam Kvalitetsplan 2014 Rehabteam Inledning Rehabteamet består av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i äldreomsorgen. Rehabteamet arbetar med rehabilitering i vård och omsorgsboenden med inriktning på vardagsrehabilitering

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Den hälso- och sjukvårdspersonal som skall använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om produktens

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Fastställd av kommunstyrelsen 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Läsanvisning... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Övergripande mål... 6 4 Organisatoriskt

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared Datum och ansvarig för innehållet 2016 02 25 Tea Hwit verksamhetschef på Breared Mallen är anpassad av Vardaga AB

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 1 Förord Överenskommelsen kring hjälpmedel i pedagogisk verksamhet har arbetats fram gemensamt av Kommunförbundet Skåne

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Utbildning i läkemedelshantering inför delegering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140224 Gemensam

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Lönnens ÄB Järfälla Kommun Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-12 Olga Trupina Pernilla Wåhlin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Vård- och omsorgskontoret 2009-11-17 Uppdaterad 2010-07-08, 2011-01-04, Ann-Mari Godeberg 2011-07-19, 2013-11-01, 2014-04-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-10-01 08-579 214 20 Hälso- och sjukvård

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 10.02.2016. Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef Vardaga/Klippan Äldreboendet Klippan Norra Esplanaden 1 95331 Haparanda

Läs mer

Bilagor Hemsjukvårdsutredningen

Bilagor Hemsjukvårdsutredningen Social och omsorgsförvaltningen 2005-03-02 Bilagor Hemsjukvårdsutredningen Hemsjukvård inom social- och omsorgsnämndens område Nulägesbeskrivning 050302 Bilaga 1 Social- och omsorgsnämnden INRIKTNINGSMÅL,

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Föreningen Blomsterfonden Verksamhetschef/enhetschef: Elisabet Wrahme Adress: Annebodavägen

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer