Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(1) Vård- och omsorgsnämnden Tid: Tisdag den 25 augusti 2015 klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Information 5. Äldresatsningen Budget Fastställande av belopp för ersättning personlig assistans Johnny Kvarnhammar Ordförande Amra Eljami Sekreterare Agne Ingvardsson Justerare Torsdag den 27 augusti 2015, klockan 14:00 Datum och tid för justering

2 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(10) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden Ärendelista Godkännande av dagordning Anmälan om delegationsbeslut Information Äldresatsningen Budget Fastställande av belopp för ersättning personlig assistans Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande I I

3

4 M OSBY \(y KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 3(10) Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande I I

5

6 M OSBY \!.Y KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(10) Anmälan om delegationsbeslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och tjänsteman enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Redovisning innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. a) Juli V0/2015: i. Hemtjänst- Service ii. Hemtjänst - Personlig omvårdnad iii. Matdistribution iv. Vård- och omsorgsboende v. Trygghetslann vi. Avgiftsbeslut vii. Korttidsvistelse SoL viii. Hemtjänst i särskilt boende ix. Avlösning i hemmet Bifall Avslag b) Augusti V0/2015: i. Hemtjänst - Service ii. Hemtjänst - Personlig omvårdnad iii. Matdistribution iv. Vård- och omsorgsboende v. Trygghetslarm vi. K01ttidsvistelse SoL vii. Avlösning i hemmet Bifall Avslag Justerandes sign Expedierat I I Utdragsbestyrkande

7

8 M OSBY \(y KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(10) Information Justerandes sign Expedierat Uldragsbestyrkande I I

9 I

10 ~OSBY ~KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(10) ~ Aldresatsningen 2015 Dm V0/2015: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vårdoch omsorgsnämndens beslut Under 2015 fördelas regeringens äldresatsning enligt följande: 300 tkr till förstärkt bemanning på Rönnebacken 250 tkr till förstärkt bemanning på Lindhem 70 tkr till förstärkt bemanning på Bergfast 570 tkr till förstärkt bemanning i hemtjänsten Lönsboda 400 tkr till förstärkt bemanning i hemtjänsten i Osby 94 tkr till förstärkt bemanning av rehabpersonal Sammanfattning Regeringen har beslutat ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medlen och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen och godkänt Socialstyrelsen förslag till fördelning. Osby kommun har möjlighet att rekvirera drygt tkr för Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Verksamhetsmm ådet föreslår att stimulansbidraget används till ökad bemanning inom hemtjänst, SÄBO och rehaborganisationen. Den ökade bemanningen ska skapa mer utry1mne för omvårdnadspersonal att tillbringa tid med den enskilde, men ska också ge stön e möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten, vilket är i linje med regeringens intentioner med satsningen. Beslutsunderlag Verksamhetsområde vård och omsorgs tjänsteskrivelse Socialstyrelsens anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015, Regeringsbeslut S2015/4099/FST samt S2015/04636/FST inklusive bilagor, Justerandes sign Expedierat I I Uldragsbestyrkande

11 MOSBY ~KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(10) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande I I

12 [W IOSBY -! ~ KOMMUN Vård och omsorg Helena Ståhl, T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1 (4) Äldresatsningen 2015 Dnr V0/2015: Vård och omsorgs förslag till vård-och omsorgsnämnden Arbetsutskottet föreslår Vård och omsorgsnämnden besluta att under 2015 fördela regeringens äldresatsning med : tkr till förstärkt bemanning på Rönnebacken tkr till förstärkt bemanning på Lindhem - 70 tkr till förstärkt bemanning på Bergfast tkr till förstärkt bemanning i hemtjänsten Lönsboda tkr till förstärkt bemanning i hemtjänsten i Osby - 94 tkr till förstärkt bemanning av rehabpersonal Sammanfattning Regeringen har beslutat ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medlen och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på er, ökad bemanning inom äldreomsorgn och godkänt Socialstyrelsen förslag till fördelning. Osby kommun har möjlighet atl rekvirera drygt tkr för Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Verksamhetsområdet föreslår att stimulansbidraget används till ökad bemanning inom hemtjänst, SÄBO och rehaborganisationen. Den ökade bemanningen ska skapa mer utrymme för omvårdnadspersonal att tillbringa tid med den enskilde, men ska också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten, vilket är i linje med regeringens intentioner med satsningen.

13 2(4) Belutsunderlag Socialstyrelsens anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 daterad I Regeringsbeslut angående uppdrag att fördela medel, administrera och och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen inkl bilagaor daterad Ärende Statsbidraget omfattar 995 miljoner kronor för år Fördelningen baseras på standardkostnaden för äldreomsorgen vilket för Osbys del innebär möjlighet att rekvirera tkr. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet ät~ att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Socialstyrelsen påtalar att det är önskvärt med en stabil personalförsö1jning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre, bättre arbetsmiljö och ger en ökad attraktionskraft för yrken inom äldreomsorgen. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i del tidstjänster. Av regeringsbeslutet den 25 juni 2015 framgår att intentionen med satsningen också är att skapa mer utrymme för omvårdnadspersonal att tillbringa tid med den enskilde, men också att ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från bör-kraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvändningen. Ska- kraven omfattar bl a att stimulansmedlen endast får användas till personalkostnader under perioden 1 juli - 31 december 2015 för personalkategorier som arbetar nära den äldre. Åten-appo1tering hur 2015 års medel har använts ska ske till Socialstyrelsen senast den 8 febnmri enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller. Stimulansmedel som inte förbrukats inom given tid eller som inte använts enligt villkoren ska återbetalas. Av bör-kraven framgår bl a att stimulansmedlen bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, sj uksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. Stimulasmedlen bör användas av personal med adekvat utbildning och erfarenhet och vid brist på utbildad eller erfaren personal bör arbetsgivaren erbjuda introduktion, handledning och utbildningsinsatser av nyanställda. Verksamhetsområdet har analyserat, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation, var behoven av förstärkt bemanning är som störst. Faktorer som har vägts in är aktuell bemanning, vårdtyngd och hur behovet

14 3(4) av extrapersonal varit under året och att så snabbt som möjligt ku1ma använda medlen. Diskussioner har förts med ledningsorganisationen, fackliga representanter och medarbetare. Verksamhetsområdet föreslår utifrån diskussionerna följande fördelning för 2015: 1. Rönnebacken vård och omsorgsboende, som har hög vårdtyngd och under året haft återkommande behov av extra bemanning, tillförs 300 tkr. Pengarna ska användas till att öka bemanningen så att vårdtagarna kan få större trygghet genom mer socialt innehåll och meningsfulla aktiviteter. En minskning av antalet delade turer ska beaktas. 2. Lindhem, som har den lägsta personaltätheten av samtliga särskilda boende och en ökande vårdtyngd, tillförs 250 tkr. Pengarna ska användas till att öka bemanningen på vård-och omsorgsboende och demensboende så att vårdtagarna kan få större trygghet genom mer socialt innehåll och meningsfulla aktiviteter. 3. Bergfast, som har hög vårdtyngd och under året haft behov av extra personal, tillförs 70 tkr. Pengarna ska användas till att öka bemanningen så att vårdtagarna kan få större trygghet genom mer socialt innehåll och meningsfulla aktiviteter. 4. Hemtjänst Lönsboda och Osby, som har ett ökande antal beviljade timmar och har under året haft stort behov av extra personal tillförs 570 tkr respektive 400 tkr. Pengarna ska användas till en ökad bemanning, möjliggöra utveckling av verksamheten och ökad trygghet genom bättre kontinuitet för vårdtagarna. 5. Rehaborganisationen tillförs 100 tkr för att öka bemanning av fysioterapeut och arbetsterapeut. Målsättningen är att kunna arbeta mer med förebyggande insatser och genom självhjälpsinsatser minska vårdbehovet vid tex duschning. Funktionsbedömningar och aktivitetsbedömningar på demensboende för att öka kvaliten för vårdtagarna ska också genomföras. Målet är att den ökade bemanningen ska verkställas t ex genom att erbjuda ökad sysselsättningsgrad till befintlig personal och anställning av i första hand utbildad personal. Uppföljning av resultatet av den ökade bemanningen kommer att genomföras varje månad. Uppföljningsparametrar kommer att vara uppföljning av effekter på ökat socialt innehåll, egentids- insatser, arbetsmiljön, uppföljning av ökade sysselsättningsgrader och anställningar. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta 2 miljarder kronor årligen under åren Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2016 års medel i december 2015, så att nya medel kan rekvireras i början av Verksamhetsområdet kommer att under hösten 2015 djupare analysera hur 2016 års medel ska fördelas med utgångspunkt från effekterna av 2015 års fördelning. Bidragskonstruktionen kan komma att justeras efter uppföljningen av satsningens första år.

15 Helena Ståhl Verksamhetsområdeschef 4(4)

16 Ji. Socialstyrelsen I Dnr / (4) Anvisningar för rekvisition at stimulansmooel för öka:t bemanning inom äl droomsorgen 2015 Bidragets storlek Statsbidraget omfattar 995 miljoner kronor för år Fördelningen baseras på standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. I bilaga I till regeringens beslut den 25 juni 2015 (S2015/4099/FST S2015/04636/FST) framgår hur mycket pengar som va1je kommun kan rekvirera för Vilka kan ta del av medlen? Vaije kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel enligt fördelningsnyckeln i regeringsbeslutet. Både hemtjänst och särski It boende kan omfattas. Kommunerna har ett ansvar att se till att alla äldre som behöver hjälp får sina behov tillgodosedda, oavsett vem som utför vården och omsorgen. Det är därför viktigt att kommunerna informerar enski lda utförare om möj ligheten att ta del av stimulansmedlen. Kommunen avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna. Vad kan ni använda medlen till? Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kva litet för den enskilde. I linje med de utmaningar som Socialstyrelsen tidigare har påtalat 1 är det önskvä1t med en stabil personalförsö1jning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i deltidstjänster. Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från bör-kraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvändningen. Ska-krav Stimulansmedlen får endast rekvireras av kommunen som huvudman för sin egen och enskilda utforares verksamhet. Stimulansmedlen ska rekvireras senast den 3 1 oktober Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som genererats under perioden I juli-31 december Med personalkostnader avses här löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner. 1 Socialstyrelsen (20 15) l?edovis11i11g m 11ppdrage1 llll 11tfomw en sa/s11i11g pa ijkad be111a1111i11g inom äldreo111mrge11 (dnr /2015) s:>cials!yrb..s:n Sockholm Telefon Fax socla

17 SOC IALSTYRELSEN Dnr /2015 2(4) Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre. Kommunerna ska informera enskilda utförare om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Va1je kommun ska senast den 8 februari 2016 återrappo1tera till Socialstyrelsen hur 2015 års medel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller. Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats inom given tid, eller som inte använts enligt villkoren. Bör-krav Stimulansmedlen bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. Stimulansmedlen bör användas för anställning av personal som har adekvat utbildning 2 och erfarenhet. Vid brist på utbildad eller erfaren personal bör arbetsgivaren erbjuda introduktion, handledning och en planering för utbildning av nyanställda för att säkerställa att personalrekryteringen står i relation till kvalitetsoch kompetenskravet i socialtjänstlagen (200 I :453). När kan ni använda medlen? Socialstyrelsen betalar ut medlen under år och de kan användas till personalkostnader som genererats under perioden I juli-31 december Socialstyrelsens villkor Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ovan nämnda ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från bör-kraven ska förklaras vid 2 Med hänvisning till Socialstyrelsens ovan nämnda bör-krav om utbildning görs hilr en utdrag från Socialstyrelsens redovisning av uppdraget alt utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen ( I) om vad som har avses med adekvat utbildning för värdbitrllden och undersköterskor: Utbildning enligt den äldre studieordningen: - den illdre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors specialkurs, - utbildning till skötare i psykiatrisk vard, vardinriktad kompletteringskurs, - tvmrig vardlinje, - mcntalskötarntbildning, tv11 eller tre tenniner. O Den äldre b'ynmasieulbildningcn, dvs. treårig omvårdnadslinjc eller omvärdnadsprogrammcl (kurser om minst I 350 gymnasiepoäng i karnktarsämnen). 11 Den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammel GY (kurser om minst I 400 gynmasicpoang i programgemensamma karaktärsämnen samt programfilrdjupning inom geriatrik/gerontologi). I Vissa specialisikompctenser t.ex. äldrepedagog, Silviasystrar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdel, som tjänstgör smn omsorgspersonal. Se även Socialstyrelsens allmänna räd (SOSFS 201 1: 12) om!,'llmdläggande lmnskapcr hos personal som arbetar i socialtjanstens omsorg om äldre och rd11t11l<~1flet -.\'/111redovis11111g av n-geri11ge11s ko111pc1e11s.w1.mi11!( /./ på Socialstyrelsens webbplats.

18 SOC IALSTYR ELS EN I Dnr /2015 3(4) redovisningen av medelsanvändningen. Hur får ni del av medlen? Va1je kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller i ett utskick till registrator i va1je kommun. l bilaga I till regeringsbeslutet den 25 juni står det hur mycket pengar som va1je kommun maximalt kan rekvirera. Socialstyrelsen kommer vid utbetalningen att avrunda beloppen till hela kronor. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas ti ll Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2015 och medlen utbetalas vanligtvis inom 30 dagar. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun. Vi rekommenderar att va1je kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen. Komm unerna föreslås vid behov träffa överenskommelser med enskilda utförare om hanteri ngen och redovisningen av stimulansmedlen. Vad gäller för återbetalning av medel? Om ni inte har använt hela stimulansbidraget under perioden 1 juli-31 december ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med ska-kraven. Återbetalningen ska ske senast den 31 maj Hur återrapporterar ni hur ni har använt medlen? Vaije kommun ska senast den 8 februari redovisa till Socialstyrelsen hur 2015 års stimulansmedel har använts. Myndigheten kommer bl.a. att fö lja upp hur ska- och börkraven har följts. Av redovisningen ska exempelvis framgå vilka personalkategorier som kommunen i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet har anställt och hur många årsarbetare inom respektive personalkategori som stimulansmedlen har finansierat inom särskilt boende och hemtjänst. Redovisni ngen ska vara uppdelad på kön. Socialstyrelsen kommer att utforma uppföljningen av regeringens satsning under hösten och därefter skicka ett frågeformulär till kontaktpersonen i vaije kommun. Va1je kommun behöver utse och meddela en kontaktperson för statsbidraget samt underrätta Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under satsningens gång. Bakgrund Regeringen har den 25 juni gett Socialstyrelsen i uppdrag att under år 2015 fördela 995 miljoner kronor i stimulansmedel för ökad bemanning inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre (S201 5/4099/FST S201 5/04636/FST). Uppdraget bygger på ett tidigare regeringsbeslut den 23 april om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma en sådan satsning för (S20 15/3132/FST).

19 SOCIALSTYRELSEN I Dnr /2015 4(4) Mer information Bevaka uppdateringar om statsbidraget på Kontaktpersoner Åsa Pettersson Ylva Gårdhagen Anna Ahlm (uppfilljning)

20 ) tifi1.f~):'\ i Regeri ngsbesl ut 11 :8 RE G ERI NG EN S20 15/ 4099/ F ST Socialdepartementet Socialstyrelsen S20 15/ 04636/ F ST Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen 2 bilagor Regeringens beslut Regerin gen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren l Socialstyrelsens uppdrag ingår att för I ju li- 31 december 2015 fö rdela kronor till en ökad bemannin g av äldreomsorgen. Fördelning av med el ska ske utifrån den fördelningsnyckel som anges i bilaga l. Socialstyrelsen ska vid genomförandet av sitt uppdrag följa de villkor som an ges i bilaga 2. Socialstyrelsen får för uppdraget använda högst kronor under 2015 till kostnader för att fö rdela medel, administrera, och följa upp satsningen. Socialstyrelsen ska i utformningen av systemet för uppföljning av satsningen samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Sveriges Kommuner och Landsting. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolit iken, anslagsposten 5 Ökad bemanning. Socialstyrelsen ska varje år under åren rapportera t ill Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rapporten ska lämnas senast den I november och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Närmare villkor för redovisningen framgår av bilaga 2. Ärendet Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etn isk Postadress Stockholm Bes6ksadress Fredsgalan e Tele!on\/äxel Tete!ax E-post:

21 2 bakgrund och var de bor. Det är en gru ndläggande förutsättning fö r den svenska äldreomso rgen. De demografiska fö rändringar som Sverige nu möter inn ebär ett stad igt ökande tryck på äldreomsorgen. Det är därför viktigt att arbeta för att skapa en långsiktig och stabil grund för äldrepolitiken att bygga vidare på. Äldreomsorg är en personalintensiv verksamhet där lönekostnaderna uppgår till 80 procent av den totala kostnaden fö r äldreomsorgen. För att påverka kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen utgör tillgången till personal en central faktor. Regeringen fortsätter därför att prioritera en ökad bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen. En ökad bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbrin ga mer tid med den enskilde, men också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till stimulanssatsning fö r en ökad bemanning inom äldreomsorgen samt en modell för fördelning av stimulansbidrag avseende (S2015/3132/ F ST). Förslagen har utgjort utgångspunkt ti Il de särskilda villkor som framgår av bilaga 2 samt den fördelningsnyckel som framgår av bilaga I till beslutet. Fördelningsnyckeln är framtagen och baserad på standardkostnaden för äldreomsorg. Av Socialstyrelsens rapport framgår att uppfölj ningssystemet kommer att utfo rm as närmare under hösten Under förutsättning att riksdagen beviljar medel fö r ändamålet avser regeringen att till bemann ingssatsningen avsätta totalt 7 miljarder kronor, varav 2 miljarder kronor årligen under åren På regeringens vägnar Åsa Regner Monica Malmqvist

22 3 Kopia till Statsrådsberedn in gen/ intern revisionen Finansdepartementet/BA, 0 FA K, EA E2, EA E5 Arbetsmarknadsdepartementet/ A, TU, N äringsdepartementet/n V KSR Regeringskansliets förvaltn in gsavdeln in g/ Ek Socialutskottet Ekonom istyrn ingsverket Kamm arko llegiet Sveriges Kommuner och Landsting Famna Yårdfö retagarna Nationellt kom petenscentrum an höriga Pensionärernas Riksorgan isation Riksförbundet pensionärsgemenskap Svenska Kommunalpensionärernas Förbund Sverigefinska pensionärer Sveriges. Pensionärers Riksförbund Sveriges Pensionärsförbund

23 Bilaga 1 till regeri ngsbesl ut nr 8 Fördelning av stimulansmedel till kommunerna Kommun Andel i% Andel i kronor I B:>tkyrka 0, ,55 Danderyd 0, ,18 B<erö 0, ,01 Haninge 0, ,94 Huddinge 0, ,01 Järfälla 0, ,00 Lidingö 0, ,08 Nacka 0, ,80 Norrtälje 0, ,28 Nykvarn 0, ,08 Nynäshamn 0, ,41 Salem 0, ,99 8gtuna 0, ,64 ~ ll entu na 0, ,14 ~lna 0, ,08 3ockholm 0, ,68 Smdbyberg 0, ,49 3:idertälje 0, ,76 Tyresö 0, ,87 Täby 0, ,37 Upplands Väroy 0, ,38 Upplands-B"o 0, ,92 Vallentuna 0, ,98 Vaxholm 0, ,47 Värmdö 0, ,45 österåker 0, ,88 Ehköping 0, ,48 Heby 0, ,16 Håbo 0, ,53 Knivsta 0, ,32 Tierp 0, ,31 Uppsala 0, , 77 Älvkarleby 0, ,61 öst hammar 0, ,25 Eskilstuna 0, ,46 Ren 0, ,72 Qlesta 0, , 15 f<atrineholm 0, ,06 Nyköping 0, ,23

24 Oxelösund 0, ,52 Srängnäs 0, ,62 Trosa 0, ,24 Vingåker 0, ,62 Boxholm 0, ,88 Rnspång 0, ,50 Kinda 0, ,90 Linköping 0, ,72 Mjölby 0, ,41 Motala 0, ,78 Norrköping 0, ,55 S5derköping 0, ,67 Vadstena 0, ,84 Valdemarsvik 0, ,89 Ydre 0, ,10 Åtvidaberg 0, ,15 CX:leshög 0, ,62 Aneby 0, ,00 Eksjö 0, ,85 Gslaved 0, ,50 Giosjö 0, ,33 Habo 0, ,67..ön köping 0, ,51 Mullsjö 0, ,77 Nässjö 0, ,38 Sävsjö 0, ,23 Tranås 0, ,44 Vaggeryd 0, ,88 Vetlanda 0, ,77 Värnamo 0, ,49 Alvesta 0, ,30 Lessebo 0, ,08 Ljungby 0, ,49 Markaryd 0, ,29 Tingsryd 0, ,86 Uppvidinge 0, ,28 Växjö 0, ,22 Älmhult 0, ,04 Borgholm 0, ,49 8nmaboda 0, ,18 Hultsfred 0, ,22 Högsby 0, ,94 Kalmar 0, ,80 Mönsterås 0, ,21 Mörbylånga 0, ,47 Nybro 0, ,76

25 Oskarshamn 0, ,84 Torsås 0, ,76 Vimmerby 0, ,81 Västervik 0, ,96 Gotland 0, ,84 l<arlshamn 0, ,01 l<arlskrona 0, ,41 Oofström 0, ,66 R:mneby 0, ,10 a>lvesborg 0, ,25 ~uv 0, ,58 Bromölla 0, ,98 B.Jrlöv 0, ,90 Båstad 0, ,36 Eslöv 0, ,69 Helsingborg 0, ,27 Hässleholm 0, ,08 Höganäs 0, ,97 Hörby 0, ,37 Höör 0, ,16 fqippan 0, ,48 ~istianstad 0, ,06 l<åvlinge 0, ,13 Landskrona 0, ,74 Lomma 0, ,98 Ll.md 0, ,12 Malmö 0, ,45 Osby 0, , 12 Perstorp 0, ,56 Smrishamn 0, ,52 ::jöbo 0, ,48 &urup 0, ,13 Saffanstorp 0, , 10 SJalöv 0, ,34 SJedala 0, ,59 Tomelilla 0, ,14 Trelleborg 0, ,17 Vellinge 0, ,76 Ystad 0, ,55 Åstorp 0, ,95 Ängelholm 0, ,74 Ö"kelljunga 0, ,49 östra <?öinge 0, ,52 Falkenberg 0, ,32 Halmstad 0, ,77 Hylte 0, ,82

26 Kungsbacka 0, ,59 Laholm 0, ,84 Varberg 0, ,64 Ale 0, ,59 Alingsås 0, ,86 13engtsfors 0, ,50 13ollebygd 0, ,15 13orås 0, ,29 Dals-Ed 0, ,20 Essunga 0, ,83 Falköping 0, ,66 Färgelanda 0, ,41 G"ästorp 0, ,97 Q.illspång 0, ,43 Göteborg 0, ,30 Götene 0, ,42 Herrljunga 0, ,92 Hjo 0, ,90 Härryda 0, ,02 l<arlsborg 0, ,40 Kungälv 0, ,69 Lerum 0, ,06 Lidköping 0, ,29 Lilla Edet 0, ,75 Lysekil 0, ,75 Mariestad 0, ,85 Mark 0, ,45 Mellerud 0, ,16 Munkedal 0, ,90 Mölndal 0, ,84 0-ust 0, ,57 Partille 0, ,77 S<ara 0, ,87 S<övde 0, ,24 9Jtenäs 0, ,11 aenungsund 0, ,32!:lrömstad 0, ,93 SJenljunga 0, ,66 Tanum 0, ,07 Tibro 0, ,06 Tidaholm 0, ,63 Tjörn 0, ,35 Tranemo 0, ,91 Trollhättan 0, ,22 Töreboda 0, ,78 Uddevalla 0, ,97

27 Ulrirehamn 0, ,82 Vara 0, ,15 Vårgårda 0, ,75 Vänersborg 0, ,15 Åmål 0, ,35 ö:kerö 0, ,31 Arvika 0, ,10 8:la 0, ,71 Rlipstad 0, ,00 Forshaga 0, ,49 Q-ums 0, ,50 Hagfors 0, ,90 Hammarö 0, ,79 l<arlstad 0, ,54 ~I 0, ,63 Kristinehamn 0, ,65 Munkfors 0, ,76 Sorfors 0, ,07 8.Jnne 0, ,92 33ffle 0, ,03 Torsby 0, ,11 Årjäng 0, ,25 Askersund 0, ,58 Clegerfors 0, ,87 Hallsberg 0, ,09 Hällefors 0, ,87 l<arlskoga 0, ,93 Kumla 0, ,26 Laxå 0, , 17 Lekeberg 0, ,70 Lindesberg 0, ,89 Ljusnarsberg 0, ,49 Nora 0, ,27 örebro 0, ,53 Arboga 0, ,48 Fagersta 0, ,97 Hallstahammar 0, , 13 Kungsör 0, ,73 l<öping 0, ,01 Norberg 0, ,36 8:lla 0, ,14 S<innskatteberg 0, ,59 8.Jrahammar 0, ,38 Västerås 0, ,77 Avesta 0, ,57 Borlänge 0, ,13

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Stimulansmedel - Ökad bemanning inom äldreomsorgen

Stimulansmedel - Ökad bemanning inom äldreomsorgen Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 10(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 99 Stimulansmedel - Ökad bemanning inom äldreomsorgen Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämndens tackar för

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Särskilt yttrande. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015, STK-2015-946

Vård- och omsorgsberedningen. Särskilt yttrande. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015, STK-2015-946 Vård- och omsorgsberedningen Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015, STK-2015-946 Särskilt yttrande Vi i Sverigedemokraterna är positiva till den satsningen i form av utökad bemanning

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer