Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(1) Vård- och omsorgsnämnden Tid: Tisdag den 25 augusti 2015 klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Information 5. Äldresatsningen Budget Fastställande av belopp för ersättning personlig assistans Johnny Kvarnhammar Ordförande Amra Eljami Sekreterare Agne Ingvardsson Justerare Torsdag den 27 augusti 2015, klockan 14:00 Datum och tid för justering

2 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(10) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden Ärendelista Godkännande av dagordning Anmälan om delegationsbeslut Information Äldresatsningen Budget Fastställande av belopp för ersättning personlig assistans Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande I I

3

4 M OSBY \(y KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 3(10) Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande I I

5

6 M OSBY \!.Y KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(10) Anmälan om delegationsbeslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och tjänsteman enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Redovisning innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. a) Juli V0/2015: i. Hemtjänst- Service ii. Hemtjänst - Personlig omvårdnad iii. Matdistribution iv. Vård- och omsorgsboende v. Trygghetslann vi. Avgiftsbeslut vii. Korttidsvistelse SoL viii. Hemtjänst i särskilt boende ix. Avlösning i hemmet Bifall Avslag b) Augusti V0/2015: i. Hemtjänst - Service ii. Hemtjänst - Personlig omvårdnad iii. Matdistribution iv. Vård- och omsorgsboende v. Trygghetslarm vi. K01ttidsvistelse SoL vii. Avlösning i hemmet Bifall Avslag Justerandes sign Expedierat I I Utdragsbestyrkande

7

8 M OSBY \(y KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(10) Information Justerandes sign Expedierat Uldragsbestyrkande I I

9 I

10 ~OSBY ~KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(10) ~ Aldresatsningen 2015 Dm V0/2015: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vårdoch omsorgsnämndens beslut Under 2015 fördelas regeringens äldresatsning enligt följande: 300 tkr till förstärkt bemanning på Rönnebacken 250 tkr till förstärkt bemanning på Lindhem 70 tkr till förstärkt bemanning på Bergfast 570 tkr till förstärkt bemanning i hemtjänsten Lönsboda 400 tkr till förstärkt bemanning i hemtjänsten i Osby 94 tkr till förstärkt bemanning av rehabpersonal Sammanfattning Regeringen har beslutat ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medlen och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen och godkänt Socialstyrelsen förslag till fördelning. Osby kommun har möjlighet att rekvirera drygt tkr för Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Verksamhetsmm ådet föreslår att stimulansbidraget används till ökad bemanning inom hemtjänst, SÄBO och rehaborganisationen. Den ökade bemanningen ska skapa mer utry1mne för omvårdnadspersonal att tillbringa tid med den enskilde, men ska också ge stön e möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten, vilket är i linje med regeringens intentioner med satsningen. Beslutsunderlag Verksamhetsområde vård och omsorgs tjänsteskrivelse Socialstyrelsens anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015, Regeringsbeslut S2015/4099/FST samt S2015/04636/FST inklusive bilagor, Justerandes sign Expedierat I I Uldragsbestyrkande

11 MOSBY ~KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(10) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande I I

12 [W IOSBY -! ~ KOMMUN Vård och omsorg Helena Ståhl, T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1 (4) Äldresatsningen 2015 Dnr V0/2015: Vård och omsorgs förslag till vård-och omsorgsnämnden Arbetsutskottet föreslår Vård och omsorgsnämnden besluta att under 2015 fördela regeringens äldresatsning med : tkr till förstärkt bemanning på Rönnebacken tkr till förstärkt bemanning på Lindhem - 70 tkr till förstärkt bemanning på Bergfast tkr till förstärkt bemanning i hemtjänsten Lönsboda tkr till förstärkt bemanning i hemtjänsten i Osby - 94 tkr till förstärkt bemanning av rehabpersonal Sammanfattning Regeringen har beslutat ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medlen och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på er, ökad bemanning inom äldreomsorgn och godkänt Socialstyrelsen förslag till fördelning. Osby kommun har möjlighet atl rekvirera drygt tkr för Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Verksamhetsområdet föreslår att stimulansbidraget används till ökad bemanning inom hemtjänst, SÄBO och rehaborganisationen. Den ökade bemanningen ska skapa mer utrymme för omvårdnadspersonal att tillbringa tid med den enskilde, men ska också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten, vilket är i linje med regeringens intentioner med satsningen.

13 2(4) Belutsunderlag Socialstyrelsens anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 daterad I Regeringsbeslut angående uppdrag att fördela medel, administrera och och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen inkl bilagaor daterad Ärende Statsbidraget omfattar 995 miljoner kronor för år Fördelningen baseras på standardkostnaden för äldreomsorgen vilket för Osbys del innebär möjlighet att rekvirera tkr. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet ät~ att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Socialstyrelsen påtalar att det är önskvärt med en stabil personalförsö1jning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre, bättre arbetsmiljö och ger en ökad attraktionskraft för yrken inom äldreomsorgen. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i del tidstjänster. Av regeringsbeslutet den 25 juni 2015 framgår att intentionen med satsningen också är att skapa mer utrymme för omvårdnadspersonal att tillbringa tid med den enskilde, men också att ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från bör-kraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvändningen. Ska- kraven omfattar bl a att stimulansmedlen endast får användas till personalkostnader under perioden 1 juli - 31 december 2015 för personalkategorier som arbetar nära den äldre. Åten-appo1tering hur 2015 års medel har använts ska ske till Socialstyrelsen senast den 8 febnmri enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller. Stimulansmedel som inte förbrukats inom given tid eller som inte använts enligt villkoren ska återbetalas. Av bör-kraven framgår bl a att stimulansmedlen bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, sj uksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. Stimulasmedlen bör användas av personal med adekvat utbildning och erfarenhet och vid brist på utbildad eller erfaren personal bör arbetsgivaren erbjuda introduktion, handledning och utbildningsinsatser av nyanställda. Verksamhetsområdet har analyserat, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation, var behoven av förstärkt bemanning är som störst. Faktorer som har vägts in är aktuell bemanning, vårdtyngd och hur behovet

14 3(4) av extrapersonal varit under året och att så snabbt som möjligt ku1ma använda medlen. Diskussioner har förts med ledningsorganisationen, fackliga representanter och medarbetare. Verksamhetsområdet föreslår utifrån diskussionerna följande fördelning för 2015: 1. Rönnebacken vård och omsorgsboende, som har hög vårdtyngd och under året haft återkommande behov av extra bemanning, tillförs 300 tkr. Pengarna ska användas till att öka bemanningen så att vårdtagarna kan få större trygghet genom mer socialt innehåll och meningsfulla aktiviteter. En minskning av antalet delade turer ska beaktas. 2. Lindhem, som har den lägsta personaltätheten av samtliga särskilda boende och en ökande vårdtyngd, tillförs 250 tkr. Pengarna ska användas till att öka bemanningen på vård-och omsorgsboende och demensboende så att vårdtagarna kan få större trygghet genom mer socialt innehåll och meningsfulla aktiviteter. 3. Bergfast, som har hög vårdtyngd och under året haft behov av extra personal, tillförs 70 tkr. Pengarna ska användas till att öka bemanningen så att vårdtagarna kan få större trygghet genom mer socialt innehåll och meningsfulla aktiviteter. 4. Hemtjänst Lönsboda och Osby, som har ett ökande antal beviljade timmar och har under året haft stort behov av extra personal tillförs 570 tkr respektive 400 tkr. Pengarna ska användas till en ökad bemanning, möjliggöra utveckling av verksamheten och ökad trygghet genom bättre kontinuitet för vårdtagarna. 5. Rehaborganisationen tillförs 100 tkr för att öka bemanning av fysioterapeut och arbetsterapeut. Målsättningen är att kunna arbeta mer med förebyggande insatser och genom självhjälpsinsatser minska vårdbehovet vid tex duschning. Funktionsbedömningar och aktivitetsbedömningar på demensboende för att öka kvaliten för vårdtagarna ska också genomföras. Målet är att den ökade bemanningen ska verkställas t ex genom att erbjuda ökad sysselsättningsgrad till befintlig personal och anställning av i första hand utbildad personal. Uppföljning av resultatet av den ökade bemanningen kommer att genomföras varje månad. Uppföljningsparametrar kommer att vara uppföljning av effekter på ökat socialt innehåll, egentids- insatser, arbetsmiljön, uppföljning av ökade sysselsättningsgrader och anställningar. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta 2 miljarder kronor årligen under åren Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2016 års medel i december 2015, så att nya medel kan rekvireras i början av Verksamhetsområdet kommer att under hösten 2015 djupare analysera hur 2016 års medel ska fördelas med utgångspunkt från effekterna av 2015 års fördelning. Bidragskonstruktionen kan komma att justeras efter uppföljningen av satsningens första år.

15 Helena Ståhl Verksamhetsområdeschef 4(4)

16 Ji. Socialstyrelsen I Dnr / (4) Anvisningar för rekvisition at stimulansmooel för öka:t bemanning inom äl droomsorgen 2015 Bidragets storlek Statsbidraget omfattar 995 miljoner kronor för år Fördelningen baseras på standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. I bilaga I till regeringens beslut den 25 juni 2015 (S2015/4099/FST S2015/04636/FST) framgår hur mycket pengar som va1je kommun kan rekvirera för Vilka kan ta del av medlen? Vaije kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel enligt fördelningsnyckeln i regeringsbeslutet. Både hemtjänst och särski It boende kan omfattas. Kommunerna har ett ansvar att se till att alla äldre som behöver hjälp får sina behov tillgodosedda, oavsett vem som utför vården och omsorgen. Det är därför viktigt att kommunerna informerar enski lda utförare om möj ligheten att ta del av stimulansmedlen. Kommunen avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna. Vad kan ni använda medlen till? Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kva litet för den enskilde. I linje med de utmaningar som Socialstyrelsen tidigare har påtalat 1 är det önskvä1t med en stabil personalförsö1jning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i deltidstjänster. Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från bör-kraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvändningen. Ska-krav Stimulansmedlen får endast rekvireras av kommunen som huvudman för sin egen och enskilda utforares verksamhet. Stimulansmedlen ska rekvireras senast den 3 1 oktober Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som genererats under perioden I juli-31 december Med personalkostnader avses här löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner. 1 Socialstyrelsen (20 15) l?edovis11i11g m 11ppdrage1 llll 11tfomw en sa/s11i11g pa ijkad be111a1111i11g inom äldreo111mrge11 (dnr /2015) s:>cials!yrb..s:n Sockholm Telefon Fax socla

17 SOC IALSTYRELSEN Dnr /2015 2(4) Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre. Kommunerna ska informera enskilda utförare om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Va1je kommun ska senast den 8 februari 2016 återrappo1tera till Socialstyrelsen hur 2015 års medel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller. Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats inom given tid, eller som inte använts enligt villkoren. Bör-krav Stimulansmedlen bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. Stimulansmedlen bör användas för anställning av personal som har adekvat utbildning 2 och erfarenhet. Vid brist på utbildad eller erfaren personal bör arbetsgivaren erbjuda introduktion, handledning och en planering för utbildning av nyanställda för att säkerställa att personalrekryteringen står i relation till kvalitetsoch kompetenskravet i socialtjänstlagen (200 I :453). När kan ni använda medlen? Socialstyrelsen betalar ut medlen under år och de kan användas till personalkostnader som genererats under perioden I juli-31 december Socialstyrelsens villkor Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ovan nämnda ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från bör-kraven ska förklaras vid 2 Med hänvisning till Socialstyrelsens ovan nämnda bör-krav om utbildning görs hilr en utdrag från Socialstyrelsens redovisning av uppdraget alt utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen ( I) om vad som har avses med adekvat utbildning för värdbitrllden och undersköterskor: Utbildning enligt den äldre studieordningen: - den illdre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors specialkurs, - utbildning till skötare i psykiatrisk vard, vardinriktad kompletteringskurs, - tvmrig vardlinje, - mcntalskötarntbildning, tv11 eller tre tenniner. O Den äldre b'ynmasieulbildningcn, dvs. treårig omvårdnadslinjc eller omvärdnadsprogrammcl (kurser om minst I 350 gymnasiepoäng i karnktarsämnen). 11 Den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammel GY (kurser om minst I 400 gynmasicpoang i programgemensamma karaktärsämnen samt programfilrdjupning inom geriatrik/gerontologi). I Vissa specialisikompctenser t.ex. äldrepedagog, Silviasystrar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdel, som tjänstgör smn omsorgspersonal. Se även Socialstyrelsens allmänna räd (SOSFS 201 1: 12) om!,'llmdläggande lmnskapcr hos personal som arbetar i socialtjanstens omsorg om äldre och rd11t11l<~1flet -.\'/111redovis11111g av n-geri11ge11s ko111pc1e11s.w1.mi11!( /./ på Socialstyrelsens webbplats.

18 SOC IALSTYR ELS EN I Dnr /2015 3(4) redovisningen av medelsanvändningen. Hur får ni del av medlen? Va1je kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller i ett utskick till registrator i va1je kommun. l bilaga I till regeringsbeslutet den 25 juni står det hur mycket pengar som va1je kommun maximalt kan rekvirera. Socialstyrelsen kommer vid utbetalningen att avrunda beloppen till hela kronor. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas ti ll Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2015 och medlen utbetalas vanligtvis inom 30 dagar. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun. Vi rekommenderar att va1je kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen. Komm unerna föreslås vid behov träffa överenskommelser med enskilda utförare om hanteri ngen och redovisningen av stimulansmedlen. Vad gäller för återbetalning av medel? Om ni inte har använt hela stimulansbidraget under perioden 1 juli-31 december ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med ska-kraven. Återbetalningen ska ske senast den 31 maj Hur återrapporterar ni hur ni har använt medlen? Vaije kommun ska senast den 8 februari redovisa till Socialstyrelsen hur 2015 års stimulansmedel har använts. Myndigheten kommer bl.a. att fö lja upp hur ska- och börkraven har följts. Av redovisningen ska exempelvis framgå vilka personalkategorier som kommunen i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet har anställt och hur många årsarbetare inom respektive personalkategori som stimulansmedlen har finansierat inom särskilt boende och hemtjänst. Redovisni ngen ska vara uppdelad på kön. Socialstyrelsen kommer att utforma uppföljningen av regeringens satsning under hösten och därefter skicka ett frågeformulär till kontaktpersonen i vaije kommun. Va1je kommun behöver utse och meddela en kontaktperson för statsbidraget samt underrätta Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under satsningens gång. Bakgrund Regeringen har den 25 juni gett Socialstyrelsen i uppdrag att under år 2015 fördela 995 miljoner kronor i stimulansmedel för ökad bemanning inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre (S201 5/4099/FST S201 5/04636/FST). Uppdraget bygger på ett tidigare regeringsbeslut den 23 april om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma en sådan satsning för (S20 15/3132/FST).

19 SOCIALSTYRELSEN I Dnr /2015 4(4) Mer information Bevaka uppdateringar om statsbidraget på Kontaktpersoner Åsa Pettersson Ylva Gårdhagen Anna Ahlm (uppfilljning)

20 ) tifi1.f~):'\ i Regeri ngsbesl ut 11 :8 RE G ERI NG EN S20 15/ 4099/ F ST Socialdepartementet Socialstyrelsen S20 15/ 04636/ F ST Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen 2 bilagor Regeringens beslut Regerin gen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren l Socialstyrelsens uppdrag ingår att för I ju li- 31 december 2015 fö rdela kronor till en ökad bemannin g av äldreomsorgen. Fördelning av med el ska ske utifrån den fördelningsnyckel som anges i bilaga l. Socialstyrelsen ska vid genomförandet av sitt uppdrag följa de villkor som an ges i bilaga 2. Socialstyrelsen får för uppdraget använda högst kronor under 2015 till kostnader för att fö rdela medel, administrera, och följa upp satsningen. Socialstyrelsen ska i utformningen av systemet för uppföljning av satsningen samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Sveriges Kommuner och Landsting. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolit iken, anslagsposten 5 Ökad bemanning. Socialstyrelsen ska varje år under åren rapportera t ill Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rapporten ska lämnas senast den I november och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Närmare villkor för redovisningen framgår av bilaga 2. Ärendet Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etn isk Postadress Stockholm Bes6ksadress Fredsgalan e Tele!on\/äxel Tete!ax E-post:

21 2 bakgrund och var de bor. Det är en gru ndläggande förutsättning fö r den svenska äldreomso rgen. De demografiska fö rändringar som Sverige nu möter inn ebär ett stad igt ökande tryck på äldreomsorgen. Det är därför viktigt att arbeta för att skapa en långsiktig och stabil grund för äldrepolitiken att bygga vidare på. Äldreomsorg är en personalintensiv verksamhet där lönekostnaderna uppgår till 80 procent av den totala kostnaden fö r äldreomsorgen. För att påverka kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen utgör tillgången till personal en central faktor. Regeringen fortsätter därför att prioritera en ökad bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen. En ökad bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbrin ga mer tid med den enskilde, men också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till stimulanssatsning fö r en ökad bemanning inom äldreomsorgen samt en modell för fördelning av stimulansbidrag avseende (S2015/3132/ F ST). Förslagen har utgjort utgångspunkt ti Il de särskilda villkor som framgår av bilaga 2 samt den fördelningsnyckel som framgår av bilaga I till beslutet. Fördelningsnyckeln är framtagen och baserad på standardkostnaden för äldreomsorg. Av Socialstyrelsens rapport framgår att uppfölj ningssystemet kommer att utfo rm as närmare under hösten Under förutsättning att riksdagen beviljar medel fö r ändamålet avser regeringen att till bemann ingssatsningen avsätta totalt 7 miljarder kronor, varav 2 miljarder kronor årligen under åren På regeringens vägnar Åsa Regner Monica Malmqvist

22 3 Kopia till Statsrådsberedn in gen/ intern revisionen Finansdepartementet/BA, 0 FA K, EA E2, EA E5 Arbetsmarknadsdepartementet/ A, TU, N äringsdepartementet/n V KSR Regeringskansliets förvaltn in gsavdeln in g/ Ek Socialutskottet Ekonom istyrn ingsverket Kamm arko llegiet Sveriges Kommuner och Landsting Famna Yårdfö retagarna Nationellt kom petenscentrum an höriga Pensionärernas Riksorgan isation Riksförbundet pensionärsgemenskap Svenska Kommunalpensionärernas Förbund Sverigefinska pensionärer Sveriges. Pensionärers Riksförbund Sveriges Pensionärsförbund

23 Bilaga 1 till regeri ngsbesl ut nr 8 Fördelning av stimulansmedel till kommunerna Kommun Andel i% Andel i kronor I B:>tkyrka 0, ,55 Danderyd 0, ,18 B<erö 0, ,01 Haninge 0, ,94 Huddinge 0, ,01 Järfälla 0, ,00 Lidingö 0, ,08 Nacka 0, ,80 Norrtälje 0, ,28 Nykvarn 0, ,08 Nynäshamn 0, ,41 Salem 0, ,99 8gtuna 0, ,64 ~ ll entu na 0, ,14 ~lna 0, ,08 3ockholm 0, ,68 Smdbyberg 0, ,49 3:idertälje 0, ,76 Tyresö 0, ,87 Täby 0, ,37 Upplands Väroy 0, ,38 Upplands-B"o 0, ,92 Vallentuna 0, ,98 Vaxholm 0, ,47 Värmdö 0, ,45 österåker 0, ,88 Ehköping 0, ,48 Heby 0, ,16 Håbo 0, ,53 Knivsta 0, ,32 Tierp 0, ,31 Uppsala 0, , 77 Älvkarleby 0, ,61 öst hammar 0, ,25 Eskilstuna 0, ,46 Ren 0, ,72 Qlesta 0, , 15 f<atrineholm 0, ,06 Nyköping 0, ,23

24 Oxelösund 0, ,52 Srängnäs 0, ,62 Trosa 0, ,24 Vingåker 0, ,62 Boxholm 0, ,88 Rnspång 0, ,50 Kinda 0, ,90 Linköping 0, ,72 Mjölby 0, ,41 Motala 0, ,78 Norrköping 0, ,55 S5derköping 0, ,67 Vadstena 0, ,84 Valdemarsvik 0, ,89 Ydre 0, ,10 Åtvidaberg 0, ,15 CX:leshög 0, ,62 Aneby 0, ,00 Eksjö 0, ,85 Gslaved 0, ,50 Giosjö 0, ,33 Habo 0, ,67..ön köping 0, ,51 Mullsjö 0, ,77 Nässjö 0, ,38 Sävsjö 0, ,23 Tranås 0, ,44 Vaggeryd 0, ,88 Vetlanda 0, ,77 Värnamo 0, ,49 Alvesta 0, ,30 Lessebo 0, ,08 Ljungby 0, ,49 Markaryd 0, ,29 Tingsryd 0, ,86 Uppvidinge 0, ,28 Växjö 0, ,22 Älmhult 0, ,04 Borgholm 0, ,49 8nmaboda 0, ,18 Hultsfred 0, ,22 Högsby 0, ,94 Kalmar 0, ,80 Mönsterås 0, ,21 Mörbylånga 0, ,47 Nybro 0, ,76

25 Oskarshamn 0, ,84 Torsås 0, ,76 Vimmerby 0, ,81 Västervik 0, ,96 Gotland 0, ,84 l<arlshamn 0, ,01 l<arlskrona 0, ,41 Oofström 0, ,66 R:mneby 0, ,10 a>lvesborg 0, ,25 ~uv 0, ,58 Bromölla 0, ,98 B.Jrlöv 0, ,90 Båstad 0, ,36 Eslöv 0, ,69 Helsingborg 0, ,27 Hässleholm 0, ,08 Höganäs 0, ,97 Hörby 0, ,37 Höör 0, ,16 fqippan 0, ,48 ~istianstad 0, ,06 l<åvlinge 0, ,13 Landskrona 0, ,74 Lomma 0, ,98 Ll.md 0, ,12 Malmö 0, ,45 Osby 0, , 12 Perstorp 0, ,56 Smrishamn 0, ,52 ::jöbo 0, ,48 &urup 0, ,13 Saffanstorp 0, , 10 SJalöv 0, ,34 SJedala 0, ,59 Tomelilla 0, ,14 Trelleborg 0, ,17 Vellinge 0, ,76 Ystad 0, ,55 Åstorp 0, ,95 Ängelholm 0, ,74 Ö"kelljunga 0, ,49 östra <?öinge 0, ,52 Falkenberg 0, ,32 Halmstad 0, ,77 Hylte 0, ,82

26 Kungsbacka 0, ,59 Laholm 0, ,84 Varberg 0, ,64 Ale 0, ,59 Alingsås 0, ,86 13engtsfors 0, ,50 13ollebygd 0, ,15 13orås 0, ,29 Dals-Ed 0, ,20 Essunga 0, ,83 Falköping 0, ,66 Färgelanda 0, ,41 G"ästorp 0, ,97 Q.illspång 0, ,43 Göteborg 0, ,30 Götene 0, ,42 Herrljunga 0, ,92 Hjo 0, ,90 Härryda 0, ,02 l<arlsborg 0, ,40 Kungälv 0, ,69 Lerum 0, ,06 Lidköping 0, ,29 Lilla Edet 0, ,75 Lysekil 0, ,75 Mariestad 0, ,85 Mark 0, ,45 Mellerud 0, ,16 Munkedal 0, ,90 Mölndal 0, ,84 0-ust 0, ,57 Partille 0, ,77 S<ara 0, ,87 S<övde 0, ,24 9Jtenäs 0, ,11 aenungsund 0, ,32!:lrömstad 0, ,93 SJenljunga 0, ,66 Tanum 0, ,07 Tibro 0, ,06 Tidaholm 0, ,63 Tjörn 0, ,35 Tranemo 0, ,91 Trollhättan 0, ,22 Töreboda 0, ,78 Uddevalla 0, ,97

27 Ulrirehamn 0, ,82 Vara 0, ,15 Vårgårda 0, ,75 Vänersborg 0, ,15 Åmål 0, ,35 ö:kerö 0, ,31 Arvika 0, ,10 8:la 0, ,71 Rlipstad 0, ,00 Forshaga 0, ,49 Q-ums 0, ,50 Hagfors 0, ,90 Hammarö 0, ,79 l<arlstad 0, ,54 ~I 0, ,63 Kristinehamn 0, ,65 Munkfors 0, ,76 Sorfors 0, ,07 8.Jnne 0, ,92 33ffle 0, ,03 Torsby 0, ,11 Årjäng 0, ,25 Askersund 0, ,58 Clegerfors 0, ,87 Hallsberg 0, ,09 Hällefors 0, ,87 l<arlskoga 0, ,93 Kumla 0, ,26 Laxå 0, , 17 Lekeberg 0, ,70 Lindesberg 0, ,89 Ljusnarsberg 0, ,49 Nora 0, ,27 örebro 0, ,53 Arboga 0, ,48 Fagersta 0, ,97 Hallstahammar 0, , 13 Kungsör 0, ,73 l<öping 0, ,01 Norberg 0, ,36 8:lla 0, ,14 S<innskatteberg 0, ,59 8.Jrahammar 0, ,38 Västerås 0, ,77 Avesta 0, ,57 Borlänge 0, ,13

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Bakgrunden till denna undersökning var rapporterna från FOMS medlemmar

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer