KVALITETSBERAÄTTELSE Vård- och omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1

2 2

3 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring och kvalitetsarbete. Som mått på kvalitet används ibland så kallade kvalitetsdimensioner och exempel på sådana är driftssäkerhet, prestanda och säkerhet. För den personal som arbetar med att ge kommunens invånare en god vård och omsorg finns ytterligare kvalitetsdimensioner: pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet och inlevelseförmåga är några av dem. I Lund bedriver kommunen såväl socialtjänst och verksamhet enligt LSS som hälso- och sjukvård. Därmed finns också ett ansvar för kommunen att ha ett ledningssystem och att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete definieras kvalitet på följande sätt: att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats av sådana föreskrifter. Socialstyrelsen uppmanar verksamheten till att varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse med en beskrivning av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Kvalitetsberättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den och ska tillgodose informationsbehovet för externa intressenter. Författningen trädde i kraft den 1 januari Detta är ett första försök till en kvalitetsberättelse med en redovisning av hur vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med och levt upp till de krav och mål som ställs på verksamheten. I berättelsen ges exempel på förvaltningens kvalitetsarbete och vad det resulterat i. Sist i dokumentet finns hänvisningar till de material som uppgifterna hämtats från för den som vill fördjupa sig inom något område. 3

4 4

5 VÅRD OCH OMSORG Vård- och omsorgsförvaltningen har i uppgift att ge stöd, service och omvårdnad till äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdraget kommer från vårdoch omsorgsnämnden. Nämnden sätter mål för verksamheten och följer, genom förvaltningen, hur verksamheten bedrivs och vilka resultat som uppnås. All verksamhet vilar på den värdegrund som antogs av nämnden Som komplement till värdegrunden finns värdighetsgarantier med inriktning på de olika verksamhetsområdena. De beskriver vad som kan förväntas av kommunens vård och omsorg och syftar även till att öka brukarnas inflytande. Värdegrund Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska anpassas efter den enskildes behov och ge möjlighet till god livskvalitet. Den ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap. Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Vår personal har ett gott bemötande och är kompetent, ansvarstagande och lyhörd för varje enskild brukares behov. Behov och beslut Det individuella behovet är utgångspunkt för de insatser som erbjuds. Behovet prövas av myndighetsfunktionen utifrån aktuell lagstiftning och med hänsyn tagen till personens livssituation liksom till hans/hennes resurser och önskemål. Under 2012 har myndighetsfunktionen handlagt sammanlagt knappt ärenden med beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) om till exempel personlig omvårdnad, service, korttidsvistelse och trygghetslarm. Knappt en tredjedel var omprövningar av tidigare fattade beslut. Drygt en procent av ansökningarna avslogs helt. Kommunen är skyldig att till Socialstyrelsen redovisa alla beslut som inte verkställts inom tre månader. Under 2012 hade alla beslut inom äldreomsorgen blivit verkställda i tid. Däremot fanns det beslut om insatser enligt LSS som inte blivit verkställda, i första hand gällande bostad med särskild service, och för vilka nämnden fått betala sanktionsavgifter. Värdighetsgarantierna sätter en övre gräns för väntetid på beslut och verkställighet. Den som ansöker om särskilt boende för äldre ska få ett skriftligt beslut inom 30 dagar och erbjudande om inflyttning inom 90 dagar. Den som ansöker om LSSinsatser för första gången ska få ett skriftligt beslut inom 90 dagar vid omprövning gäller 30 dagar. Myndighetsfunktionen lever upp till värdighetsgarantierna och utredningstiderna står sig också väl i jämförelse med andra kommuners. 5

6 MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Nämnden har formulerat ett antal övergripande mål som förvaltningen har att förhålla sig till. De olika verksamhetsområdena bryter ner de övergripande målen så de anpassas till den egna verksamheten och kompletterar dessutom med egna delmål. Varje år redovisar såväl interna som externa utförare sin måluppfyllelse i en verksamhetsberättelse. Nämndsmål Brukarna ska ha stor påverkan på innehållet i och utformningen av den vård och omsorg, stöd och service han eller hon har behov av. Alla brukare erbjuds att tillsammans med sin kontaktman skriva ner sina önskemål i en så kallad genomförandeplan om när, hur och på vilket sätt de önskar få sin hjälp utförd. Genomförandeplanen ska hållas aktuell och finnas dokumenterad i verksamhetssystemet. Antalet upprättade genomförandeplaner kan användas som ett mått för att stämma av brukarnas möjlighet till påverkan har alla brukare som så önskar en upprättad genomförandeplan. 63 procent av planerna är uppdaterade och dokumenterade enligt anvisningarna. Under 2013 kommer verksamheterna arbeta vidare med att hålla genomförandeplanerna aktuella och förbättra den sociala dokumentationen. För personer med funktionsnedsättning finns flera olika möjligheter till brukarinflytande. Några av enheterna har mer formaliserade brukarråd men de flesta har spontana möten eller individuella samtal. Flera enheter har deltagit i empowermentgrupper för att stärka brukarnas självkänsla. Metodiken hjälper personalen att uppmärksamma brukarnas egna resurser och förmågor. På så vis underlättas brukarnas möjligheter att påverka och styra sina liv. Nämndsmål Närståendes och intresseorganisationernas kunskap och engagemang ska tillvaratas. Närståendes intressen tas tillvara bland annat genom Anhörigcenter som erbjuder såväl gruppverksamhet som enskild rådgivning. Anhörigombud ger stöd till närstående och bevakar anhörigfrågor. I särskilt boende för äldre anordnas regelbundet träffar där närstående ges möjlighet att diskutera och lämna förslag som kan bidra till en mer innehållsrik vardag för de boende. Under 2012 påbörjade särskilt boende i intern regi en enkätundersökning riktad till anhöriga. Frågorna handlar om hur deras närstående trivs på boendet, bland annat om de känner trygghet, delaktighet och om de bemöts på ett bra sätt. Undersökningen avslutas under våren 2013, och resultatet kommer att redovisas senare samma år. 6

7 VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH UTFÖRARE Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder tjänster inom flera verksamhetsområden till exempel hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende för äldre, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, gruppoch servicebostäder, daglig verksamhet, anhörigstöd, personlig assistans, ledsagaroch avlösarservice. Insatserna stäms av och redovisas per den 1:e oktober varje år. Avstämningen 2012 visade bland annat att antalet beviljade timmar i hemtjänst var drygt varje månad, 792 personer bodde i särskilda boenden för äldre och 264 personer i bostad med särskild service enligt LSS. Nämndsmål Verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av tjänster för att underlätta möjligheterna att bo kvar hemma även vid omfattande behov. Inom några verksamhetsområden tillämpas sedan 2008 valfrihet vilket innebär att verksamheten konkurrensutsatts och drivs av externa utförare. Under 2012 tillkom daglig verksamhet och personlig assistans som valbara områden. Totalt godkände nämnden åtta nya företag under året medan två anbud avvisades. Inom hemvården är det relativt få personer som valt extern utförare, totalt sju procent. Personer med funktionsnedsättning har sedan länge kunnat välja utförare, även innan valfrihetssystem infördes. 20 procent har valt extern utförare för avlösarservice och 14 procent för ledsagarservice. Externa utförare med avtal 2012 Hemvård Attendo Carema Care HomeMaid Poolarna Samhall Svanen Hemtjänst Avlösar- och ledsagarservice Björka assistans Ekens Assistans Kasper Care Poolarna Daglig verksamhet Attendo LSS Höje Hund och Park Kulturcentrum Skåne Misa Särskilt boende för äldre Carema Care Grupp- och servicebostäder Attendo LSS 7

8 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Förvaltningens uppföljningar Utförarnas insatser samt bakomliggande processer och rutiner granskas och följs upp på olika sätt, såväl på individnivå som på en övergripande verksamhetsnivå. Interna och externa utförare ska följas upp på samma villkor. Uppföljningarna kan ske till exempel genom enkäter, besök i verksamheterna, granskning av dokumentation och sammanställning av statistiska uppgifter. Under 2012 granskades förvaltningens hälso- och sjukvård med fokus på dokumentationen. Denna granskning har genomförts tidigare men då resultatet inte varit tillfredsställande upprepades undersökningen. Årets resultat visade på förbättringar men eftersom brister kvarstår kommer en förnyad granskning göras hösten En dokumentationsgrupp arbetar med att utveckla dokumentationen och i verksamheten görs kollegiala journalgranskningar. Nämndsmål Verksamheten ska utföras så att brukarna är nöjda. Två äldreboenden, ett i intern och ett i extern verksamhet, fick oanmälda besök med anledning av att klagomål framförts. Syftet var att få en inblick i den dagliga tillvaron och få träffa brukare, personal, anhöriga med flera. Besöken genomfördes av tre personer under tre timmar på två demensenheter och en äldreenhet på respektive boende. Båda boendena gav ett positivt intryck och klagomålen hade hanterats på ett tillfredsställande sätt. Den sociala dokumentationen behövde dock utvecklas. En uppföljning av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning gjordes våren 2012 med anledning av att valfrihetssystem skulle införas. Uppföljningen gjordes genom besök i verksamheterna och resultatet visade att brukarna erbjuds en individanpassad och flexibel verksamhet med möjlighet till stimulans och utveckling och med brukarinflytandet i fokus. Alla dagliga verksamheter uppfyllde eller var på god väg att uppfylla nämndens mål samt värdegrund och värdighetsgarantier. Intern kontroll Intern kontroll är ett sätt att säkra kvaliteten för att säkerställa att skattemedel används på rätt sätt och undvika att allvarliga fel begås. År 2012 genomfördes intern kontroll på tre kommungemensamma må (t ex systematiskt brandskyddsarbete) och tio verksamhetsmål (t ex attestrutiner). Resultatet visade att det fanns en del brister i de rutiner som ingick i granskningen. Den totala bedömningen var att bristerna i sig inte medförde några större skador sett ur ett ekonomiskt perspektiv men kunde innebära effektivitets- och kapitalförluster inom verksamheten. Uppföljning av resultatet och de åtgärder som vidtagits redovisas våren

9 Nationella uppföljningar På nationell nivå görs flera undersökningar och uppföljningar för att mäta kvaliteten på de insatser som kommunerna utför och för att fånga brukarnas uppfattning om den vård och omsorg som erbjuds. Resultaten publiceras och kommunerna jämförs med varandra. Inom äldreomsorgen finns Öppna jämförelser som sammanställs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Öppna jämförelser finns också för verksamhet gällande personer med funktionsnedsättning. Båda undersökningarna är under utveckling. Under 2012 rapporterades uppgifter till sex nationella uppföljningar. På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfattning om vård och omsorgen. Den sammantagna bedömningen 2012 visar att de allra flesta är positiva till sin hemtjänst och till sitt särskilda boende. Undersökningen visar också att det finns förbättringsområden. Socialstyrelsens nationella undersökning 2012, utdrag Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Hemvård Lund Hemvård Riket Särskilt boende Lund Särskilt boende Riket Bemötande Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 97 % 97 % 94 % 94 % Har du känt dig kränkt av någon personal under senaste året? 14 % 12 % 28 % 23 % Information Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? 71 % 68 % 41 % 46 % Brukar personalen komma på avtalad tid/ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete? 90 % 85 % 55 % 70 % Inflytande Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer/vilka tider du får hjälp? 66 % 60 % 52 % 56 % Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 90 % 85 % 74 % 79 % Trygghet Hur tryggt känns det att bo hemma med stöd av hemtjänsten/att bo på ditt äldreboende? 88 % 86 % 83 % 87 % Nöjdhet Hur nöjd är du sammantaget med din hemtjänst/ditt äldreboende? 86 % 88 % 79 % 80 % Äldreomsorgen i Lund kommer att fokusera på att förbättra kontinuiteten, den personcentrerade omvårdnaden och informationen. 9

10 Jämförelser med andra kommuner Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i kommun- och landstingsdatabasens (Kolada) frivilliga redovisning av kvalitet i äldreomsorgen och i verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Rådet för främjande av kommunala analyser (rka) har arbetat vidare med de nyckeltal som togs fram i nätverk med över 200 deltagande kommuner. Inriktningen är att ge kommunerna möjlighet att jämföra sin verksamhet med andras samt att följa utvecklingen över tid. Målsättningen är att fånga in brukarnära objektiva indikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar. Socialtjänstens uppdrag när det gäller äldreomsorgen är att främja de äldres möjligheter att leva och bo självständigt, under trygga förhållanden och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Nämndens riktlinjer avseende valmöjligheter, omfattning och periodicitet för hemtjänstens service- och omvårdnadstjänster är i nivå med rikets. Ett par nyckeltal med lägre nivå finns - att följa med vid inköp och delta i träffpunktsverksamhet. Det finns också ett nyckeltal med högre nivå - möjlighet att välja personal som talar brukarens språk. Särskilt boende i Lund har genomgående bättre värden än de kommuner vi jämfört oss med (kommuner med till invånare). Det finns ett nyckeltal med lägre värde; andel boendeplatser där den äldre erbjuds daglig utevistelse. Socialtjänstens uppdrag när det gäller personer med funktionsnedsättning är att främja deltagande i samhällets gemenskap och ge förutsättningar för att leva som andra. Generellt sett har personer med funktionsnedsättning goda möjligheter att leva som andra i Lunds LSS-bostäder. Det finns dock förbättringsområden. Uppföljning av insatser på individnivå är till exempel ett område. Kvalitetsnyckeltal i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 (utdrag från Kolada) Boendeplatser enligt LSS 9.9 Lund Helsingborg Västerås Alla kommuner Den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång per månad. 98 % 70 % 98 % 88 % Den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden. 78 % 96 % 49 % 62 % Den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl % 100 % 100 % 98 % Det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende. 87 % 100 % 55 % 86 % 10

11 Nationella kvalitetsregister Förvaltningens verksamheter deltar i tre nationella kvalitetsregister: Svenska palliativregistret, Senior alert och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD). Syftet med registren är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Alla brukare har möjlighet att tacka nej till registrering. Svenska palliativregistret I registret samlas uppgifter om den vård som getts under livets sista vecka. Under 2012 avled 771 personer som var folkbokförda i Lunds kommun, och av dessa registrerades sammanlagt 354 (46%) i registret varav förvaltningens verksamheter stod för 237. Resultatet visar att få personer hade trycksår i livets slutskede och att majoriteten av de avlidna haft mänsklig närvaro i dödsögonblicket. Två gånger årligen kommer registrets kvalitetsindikatorer att följas upp och återkopplas till förvaltningens verksamheter. Indikatorerna redovisas i ett spindeldiagram, se exempel nedan. De områden som visar på brister prioriteras i förbättringsarbetet. Senior alert I Senior alert registreras riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Förvaltningens verksamheter är sedan hösten 2012 med i registret, men något resultat kan inte redovisas då registreringar påbörjades först BPSD I BPSD-registret registreras observation, analys, omvårdnadsåtgärder samt utvärdering av insatta åtgärder gällande beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Ett begränsat antal enheter inom förvaltningen använder sig av BPSDmetodiken i vissa situationer. 11

12 Avvikelser Enligt lagstiftningen ska avvikelser som sker i verksamheten rapporteras. Förvaltningens verksamheter sammanställer och analyserar årligen alla avvikelser för att kunna se mönster och trender som indikerar brister i kvaliteten. Avvikelser utifrån SoL (socialtjänst) och LSS (särskilt stöd och service) kan vara brister i bemötande, i utförande, i dokumentation eller en utebliven insats. Fördelning avvikelser SoL och LSS 2012 Bemötande Utförande Dokumentation Utebliven insats Avvikelser utifrån HSL (hälso- och sjukvård) kan vara att en person faller eller att det finns brister i läkemedelshantering, i omvårdnad, i rehabilitering eller medicinteknik. Fördelning avvikelser HSL 2012 Fall Läkemedelshantering Omvårdnad Rehabilitering Medicinteknik Fyra så kallade Lex Sarah-ärenden rapporterades till Socialstyrelsen som förklarade sig nöjda med de åtgärder som vidtagits. Ärendena omfattade bristande professionalitet från personal, uteblivna hemvårdsinsatser och felaktig användning av hjälpmedel. Antalet avvikelser ökade jämfört med föregående år, vilket kan bero på att verksamheterna under året arbetade aktivt med att informera och uppmuntra personalen till rapportering och registrering. 12

13 MEDARBETARE Kompetens Verksamheten behöver många olika sorters personalkompetenser för att leva upp till behov och kvalitetsmål. Det är viktigt att det i personalgruppen finns personal med såväl bred allmän kunskap som spetskompetens inom sitt arbetsområde. Bland omvårdnadspersonalen har 86 procent en grundutbildning till undersköterska. Utöver grundutbildningen har en del personal även en specialistutbildning som äldrepedagog eller Silviasyster (utbildning i demensvård). En betydande del av personalgruppen har också olika former av spetskompetenser, exempelvis inom vård i livets slut och anhörigstöd. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor är legitimerad personal med skyddad yrkestitel. Spetskompetens och specialistutbildning finns till exempel inom områdena rehabilitering, psykiatri och sårvård. Alla chefer i verksamheten har en högskoleutbildning. I verksamheten finns personal med språkkunskaper utöver svenska och med kunskap om andra kulturer, vilket ytterligare bidrar till att möjliggöra en god vård och omsorg. Utbildning Varje år utarbetas en övergripande kompetensutvecklingsplan som innehåller gemensamma utbildningsinsatser för personalen. Ett stort antal olika utbildningar/kurser genomfördes under Bland de större utbildningsinsatserna kan nämnas en trestegsutbildning om våld mot äldre, demensvård, pedagogiskt förhållningssätt för handledare, brandutbildning och förflyttningsteknik. Cheferna deltog under året i bland annat workshops inom ämnesområdena medarbetarutveckling, mångfald och jämställdhet samt upphandling. Nämndsmål Medarbetarnas olika kompetenser ska motsvara verksamhetens behov. Utveckling Ett ökat antal äldre och ett växande behov av kvalificerad vård och omsorg innebär att de framtida rekryteringsbehoven måste tryggas med välutbildade och kompetenta medarbetare. Förvaltningen står inför utmaningen att kunna rekrytera nya medarbetare men också att behålla, ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. 13

14 UTVECKLINGSOMRÅDEN Rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle Att få rätt insats innebär bland annat att tillgången på insatser motsvarar brukarnas behov och svarar mot lagstiftningen. Socialstyrelsens modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen ska införas. Modellen utgår från ett behovsorienterat arbetssätt och stödjer ett systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation med nationellt fackspråk. Målet är att socialtjänstens insatser, såväl bedömning som beslut, ska vara entydiga, enhetliga och jämförbara. Arbetssättet kommer att implementeras under Bättre liv för sjuka äldre Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre i samverkan mellan sjukvård och socialtjänst är ett utvecklingsprojekt i region Skåne och kommunförbundet Skåne som förvaltningen deltar i. Arbetet med att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre pågår över hela landet och framsteg rapporteras från flera områden. Utvecklingsarbetet innebär bland annat en stark inriktning på förebyggande insatser. Prioriterade områden i projektet är god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling av äldre samt sammanhållen vård och omsorg.i dagsläget är det ännu för tidigt att kunna presentera några tydliga resultat för 2012 på lokal nivå. Demensvård Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden träder i kraft 1 januari Det innebär att det ska finnas ett tydligt beslut om vilka hemtjänstinsatser en person som bor i ett demensboende ska få och att det ska finnas tillräcklig bemanning och tid för att tillgodose behoven. Tillämpningen av författningen ska ske i samklang med de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna är på god väg att implementeras i verksamheten. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Metoder och system för olika kvalitetsmätningar och brukarundersökningar inom vård- och omsorgsverksamheten behöver fortsätta att utvecklas. Nationella kvalitetsindikatorer och utformning av bedömningsinstrument är något som kommer att påverka verksamheten i framtiden. Möjligheten till jämförbarhet mellan kommuner kommer att öka. Det är värt att notera att många kvalitetsaspekter på vård och omsorg helt enkelt inte går att mäta eller redovisa genom statistik. 14

15 LÄNKAR För dig som är intresserad av att få veta mer: Vård- och omsorgsnämndens mål, värdegrund och värdighetsgarantier: Sveriges Kommuner och Landsting: Kommun- och landstingsdatabasen: Socialstyrelsen: Svenska palliativregistret: Senior alert: BPSD: 15

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Årsanalys 2014 Vård- och omsorgsnämnden Dnr VOO 2014/0414

Årsanalys 2014 Vård- och omsorgsnämnden Dnr VOO 2014/0414 Årsanalys 2014 Vård- och omsorgsnämnden Dnr VOO 2014/0414 1 (47) Innehållsförteckning... 2 Vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2014... 2 Årets händelser... 2 Kommunfullmäktiges mål för nämnden... 5 Ekonomi...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län 2015-01-28 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... - 2-2 Datainsamling... - 4-2.1 Datakällor... - 4-2.2

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Hedberg Jenny 2013-07-09 ALN-2013-0199.00 Äldrenämnden Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Arvika kommun. Kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-10-28 Antal sidor: 14

Arvika kommun. Kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-10-28 Antal sidor: 14 Kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 1 (13) Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2014-10-08, 146 ) Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer