KVALITETSBERAÄTTELSE Vård- och omsorgsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1

2 2

3 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring och kvalitetsarbete. Som mått på kvalitet används ibland så kallade kvalitetsdimensioner och exempel på sådana är driftssäkerhet, prestanda och säkerhet. För den personal som arbetar med att ge kommunens invånare en god vård och omsorg finns ytterligare kvalitetsdimensioner: pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet och inlevelseförmåga är några av dem. I Lund bedriver kommunen såväl socialtjänst och verksamhet enligt LSS som hälso- och sjukvård. Därmed finns också ett ansvar för kommunen att ha ett ledningssystem och att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete definieras kvalitet på följande sätt: att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats av sådana föreskrifter. Socialstyrelsen uppmanar verksamheten till att varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse med en beskrivning av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Kvalitetsberättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den och ska tillgodose informationsbehovet för externa intressenter. Författningen trädde i kraft den 1 januari Detta är ett första försök till en kvalitetsberättelse med en redovisning av hur vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med och levt upp till de krav och mål som ställs på verksamheten. I berättelsen ges exempel på förvaltningens kvalitetsarbete och vad det resulterat i. Sist i dokumentet finns hänvisningar till de material som uppgifterna hämtats från för den som vill fördjupa sig inom något område. 3

4 4

5 VÅRD OCH OMSORG Vård- och omsorgsförvaltningen har i uppgift att ge stöd, service och omvårdnad till äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdraget kommer från vårdoch omsorgsnämnden. Nämnden sätter mål för verksamheten och följer, genom förvaltningen, hur verksamheten bedrivs och vilka resultat som uppnås. All verksamhet vilar på den värdegrund som antogs av nämnden Som komplement till värdegrunden finns värdighetsgarantier med inriktning på de olika verksamhetsområdena. De beskriver vad som kan förväntas av kommunens vård och omsorg och syftar även till att öka brukarnas inflytande. Värdegrund Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska anpassas efter den enskildes behov och ge möjlighet till god livskvalitet. Den ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap. Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Vår personal har ett gott bemötande och är kompetent, ansvarstagande och lyhörd för varje enskild brukares behov. Behov och beslut Det individuella behovet är utgångspunkt för de insatser som erbjuds. Behovet prövas av myndighetsfunktionen utifrån aktuell lagstiftning och med hänsyn tagen till personens livssituation liksom till hans/hennes resurser och önskemål. Under 2012 har myndighetsfunktionen handlagt sammanlagt knappt ärenden med beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) om till exempel personlig omvårdnad, service, korttidsvistelse och trygghetslarm. Knappt en tredjedel var omprövningar av tidigare fattade beslut. Drygt en procent av ansökningarna avslogs helt. Kommunen är skyldig att till Socialstyrelsen redovisa alla beslut som inte verkställts inom tre månader. Under 2012 hade alla beslut inom äldreomsorgen blivit verkställda i tid. Däremot fanns det beslut om insatser enligt LSS som inte blivit verkställda, i första hand gällande bostad med särskild service, och för vilka nämnden fått betala sanktionsavgifter. Värdighetsgarantierna sätter en övre gräns för väntetid på beslut och verkställighet. Den som ansöker om särskilt boende för äldre ska få ett skriftligt beslut inom 30 dagar och erbjudande om inflyttning inom 90 dagar. Den som ansöker om LSSinsatser för första gången ska få ett skriftligt beslut inom 90 dagar vid omprövning gäller 30 dagar. Myndighetsfunktionen lever upp till värdighetsgarantierna och utredningstiderna står sig också väl i jämförelse med andra kommuners. 5

6 MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Nämnden har formulerat ett antal övergripande mål som förvaltningen har att förhålla sig till. De olika verksamhetsområdena bryter ner de övergripande målen så de anpassas till den egna verksamheten och kompletterar dessutom med egna delmål. Varje år redovisar såväl interna som externa utförare sin måluppfyllelse i en verksamhetsberättelse. Nämndsmål Brukarna ska ha stor påverkan på innehållet i och utformningen av den vård och omsorg, stöd och service han eller hon har behov av. Alla brukare erbjuds att tillsammans med sin kontaktman skriva ner sina önskemål i en så kallad genomförandeplan om när, hur och på vilket sätt de önskar få sin hjälp utförd. Genomförandeplanen ska hållas aktuell och finnas dokumenterad i verksamhetssystemet. Antalet upprättade genomförandeplaner kan användas som ett mått för att stämma av brukarnas möjlighet till påverkan har alla brukare som så önskar en upprättad genomförandeplan. 63 procent av planerna är uppdaterade och dokumenterade enligt anvisningarna. Under 2013 kommer verksamheterna arbeta vidare med att hålla genomförandeplanerna aktuella och förbättra den sociala dokumentationen. För personer med funktionsnedsättning finns flera olika möjligheter till brukarinflytande. Några av enheterna har mer formaliserade brukarråd men de flesta har spontana möten eller individuella samtal. Flera enheter har deltagit i empowermentgrupper för att stärka brukarnas självkänsla. Metodiken hjälper personalen att uppmärksamma brukarnas egna resurser och förmågor. På så vis underlättas brukarnas möjligheter att påverka och styra sina liv. Nämndsmål Närståendes och intresseorganisationernas kunskap och engagemang ska tillvaratas. Närståendes intressen tas tillvara bland annat genom Anhörigcenter som erbjuder såväl gruppverksamhet som enskild rådgivning. Anhörigombud ger stöd till närstående och bevakar anhörigfrågor. I särskilt boende för äldre anordnas regelbundet träffar där närstående ges möjlighet att diskutera och lämna förslag som kan bidra till en mer innehållsrik vardag för de boende. Under 2012 påbörjade särskilt boende i intern regi en enkätundersökning riktad till anhöriga. Frågorna handlar om hur deras närstående trivs på boendet, bland annat om de känner trygghet, delaktighet och om de bemöts på ett bra sätt. Undersökningen avslutas under våren 2013, och resultatet kommer att redovisas senare samma år. 6

7 VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH UTFÖRARE Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder tjänster inom flera verksamhetsområden till exempel hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende för äldre, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, gruppoch servicebostäder, daglig verksamhet, anhörigstöd, personlig assistans, ledsagaroch avlösarservice. Insatserna stäms av och redovisas per den 1:e oktober varje år. Avstämningen 2012 visade bland annat att antalet beviljade timmar i hemtjänst var drygt varje månad, 792 personer bodde i särskilda boenden för äldre och 264 personer i bostad med särskild service enligt LSS. Nämndsmål Verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av tjänster för att underlätta möjligheterna att bo kvar hemma även vid omfattande behov. Inom några verksamhetsområden tillämpas sedan 2008 valfrihet vilket innebär att verksamheten konkurrensutsatts och drivs av externa utförare. Under 2012 tillkom daglig verksamhet och personlig assistans som valbara områden. Totalt godkände nämnden åtta nya företag under året medan två anbud avvisades. Inom hemvården är det relativt få personer som valt extern utförare, totalt sju procent. Personer med funktionsnedsättning har sedan länge kunnat välja utförare, även innan valfrihetssystem infördes. 20 procent har valt extern utförare för avlösarservice och 14 procent för ledsagarservice. Externa utförare med avtal 2012 Hemvård Attendo Carema Care HomeMaid Poolarna Samhall Svanen Hemtjänst Avlösar- och ledsagarservice Björka assistans Ekens Assistans Kasper Care Poolarna Daglig verksamhet Attendo LSS Höje Hund och Park Kulturcentrum Skåne Misa Särskilt boende för äldre Carema Care Grupp- och servicebostäder Attendo LSS 7

8 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Förvaltningens uppföljningar Utförarnas insatser samt bakomliggande processer och rutiner granskas och följs upp på olika sätt, såväl på individnivå som på en övergripande verksamhetsnivå. Interna och externa utförare ska följas upp på samma villkor. Uppföljningarna kan ske till exempel genom enkäter, besök i verksamheterna, granskning av dokumentation och sammanställning av statistiska uppgifter. Under 2012 granskades förvaltningens hälso- och sjukvård med fokus på dokumentationen. Denna granskning har genomförts tidigare men då resultatet inte varit tillfredsställande upprepades undersökningen. Årets resultat visade på förbättringar men eftersom brister kvarstår kommer en förnyad granskning göras hösten En dokumentationsgrupp arbetar med att utveckla dokumentationen och i verksamheten görs kollegiala journalgranskningar. Nämndsmål Verksamheten ska utföras så att brukarna är nöjda. Två äldreboenden, ett i intern och ett i extern verksamhet, fick oanmälda besök med anledning av att klagomål framförts. Syftet var att få en inblick i den dagliga tillvaron och få träffa brukare, personal, anhöriga med flera. Besöken genomfördes av tre personer under tre timmar på två demensenheter och en äldreenhet på respektive boende. Båda boendena gav ett positivt intryck och klagomålen hade hanterats på ett tillfredsställande sätt. Den sociala dokumentationen behövde dock utvecklas. En uppföljning av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning gjordes våren 2012 med anledning av att valfrihetssystem skulle införas. Uppföljningen gjordes genom besök i verksamheterna och resultatet visade att brukarna erbjuds en individanpassad och flexibel verksamhet med möjlighet till stimulans och utveckling och med brukarinflytandet i fokus. Alla dagliga verksamheter uppfyllde eller var på god väg att uppfylla nämndens mål samt värdegrund och värdighetsgarantier. Intern kontroll Intern kontroll är ett sätt att säkra kvaliteten för att säkerställa att skattemedel används på rätt sätt och undvika att allvarliga fel begås. År 2012 genomfördes intern kontroll på tre kommungemensamma må (t ex systematiskt brandskyddsarbete) och tio verksamhetsmål (t ex attestrutiner). Resultatet visade att det fanns en del brister i de rutiner som ingick i granskningen. Den totala bedömningen var att bristerna i sig inte medförde några större skador sett ur ett ekonomiskt perspektiv men kunde innebära effektivitets- och kapitalförluster inom verksamheten. Uppföljning av resultatet och de åtgärder som vidtagits redovisas våren

9 Nationella uppföljningar På nationell nivå görs flera undersökningar och uppföljningar för att mäta kvaliteten på de insatser som kommunerna utför och för att fånga brukarnas uppfattning om den vård och omsorg som erbjuds. Resultaten publiceras och kommunerna jämförs med varandra. Inom äldreomsorgen finns Öppna jämförelser som sammanställs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Öppna jämförelser finns också för verksamhet gällande personer med funktionsnedsättning. Båda undersökningarna är under utveckling. Under 2012 rapporterades uppgifter till sex nationella uppföljningar. På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfattning om vård och omsorgen. Den sammantagna bedömningen 2012 visar att de allra flesta är positiva till sin hemtjänst och till sitt särskilda boende. Undersökningen visar också att det finns förbättringsområden. Socialstyrelsens nationella undersökning 2012, utdrag Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Hemvård Lund Hemvård Riket Särskilt boende Lund Särskilt boende Riket Bemötande Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 97 % 97 % 94 % 94 % Har du känt dig kränkt av någon personal under senaste året? 14 % 12 % 28 % 23 % Information Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? 71 % 68 % 41 % 46 % Brukar personalen komma på avtalad tid/ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete? 90 % 85 % 55 % 70 % Inflytande Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer/vilka tider du får hjälp? 66 % 60 % 52 % 56 % Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 90 % 85 % 74 % 79 % Trygghet Hur tryggt känns det att bo hemma med stöd av hemtjänsten/att bo på ditt äldreboende? 88 % 86 % 83 % 87 % Nöjdhet Hur nöjd är du sammantaget med din hemtjänst/ditt äldreboende? 86 % 88 % 79 % 80 % Äldreomsorgen i Lund kommer att fokusera på att förbättra kontinuiteten, den personcentrerade omvårdnaden och informationen. 9

10 Jämförelser med andra kommuner Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i kommun- och landstingsdatabasens (Kolada) frivilliga redovisning av kvalitet i äldreomsorgen och i verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Rådet för främjande av kommunala analyser (rka) har arbetat vidare med de nyckeltal som togs fram i nätverk med över 200 deltagande kommuner. Inriktningen är att ge kommunerna möjlighet att jämföra sin verksamhet med andras samt att följa utvecklingen över tid. Målsättningen är att fånga in brukarnära objektiva indikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar. Socialtjänstens uppdrag när det gäller äldreomsorgen är att främja de äldres möjligheter att leva och bo självständigt, under trygga förhållanden och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Nämndens riktlinjer avseende valmöjligheter, omfattning och periodicitet för hemtjänstens service- och omvårdnadstjänster är i nivå med rikets. Ett par nyckeltal med lägre nivå finns - att följa med vid inköp och delta i träffpunktsverksamhet. Det finns också ett nyckeltal med högre nivå - möjlighet att välja personal som talar brukarens språk. Särskilt boende i Lund har genomgående bättre värden än de kommuner vi jämfört oss med (kommuner med till invånare). Det finns ett nyckeltal med lägre värde; andel boendeplatser där den äldre erbjuds daglig utevistelse. Socialtjänstens uppdrag när det gäller personer med funktionsnedsättning är att främja deltagande i samhällets gemenskap och ge förutsättningar för att leva som andra. Generellt sett har personer med funktionsnedsättning goda möjligheter att leva som andra i Lunds LSS-bostäder. Det finns dock förbättringsområden. Uppföljning av insatser på individnivå är till exempel ett område. Kvalitetsnyckeltal i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 (utdrag från Kolada) Boendeplatser enligt LSS 9.9 Lund Helsingborg Västerås Alla kommuner Den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång per månad. 98 % 70 % 98 % 88 % Den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden. 78 % 96 % 49 % 62 % Den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl % 100 % 100 % 98 % Det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende. 87 % 100 % 55 % 86 % 10

11 Nationella kvalitetsregister Förvaltningens verksamheter deltar i tre nationella kvalitetsregister: Svenska palliativregistret, Senior alert och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD). Syftet med registren är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Alla brukare har möjlighet att tacka nej till registrering. Svenska palliativregistret I registret samlas uppgifter om den vård som getts under livets sista vecka. Under 2012 avled 771 personer som var folkbokförda i Lunds kommun, och av dessa registrerades sammanlagt 354 (46%) i registret varav förvaltningens verksamheter stod för 237. Resultatet visar att få personer hade trycksår i livets slutskede och att majoriteten av de avlidna haft mänsklig närvaro i dödsögonblicket. Två gånger årligen kommer registrets kvalitetsindikatorer att följas upp och återkopplas till förvaltningens verksamheter. Indikatorerna redovisas i ett spindeldiagram, se exempel nedan. De områden som visar på brister prioriteras i förbättringsarbetet. Senior alert I Senior alert registreras riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Förvaltningens verksamheter är sedan hösten 2012 med i registret, men något resultat kan inte redovisas då registreringar påbörjades först BPSD I BPSD-registret registreras observation, analys, omvårdnadsåtgärder samt utvärdering av insatta åtgärder gällande beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Ett begränsat antal enheter inom förvaltningen använder sig av BPSDmetodiken i vissa situationer. 11

12 Avvikelser Enligt lagstiftningen ska avvikelser som sker i verksamheten rapporteras. Förvaltningens verksamheter sammanställer och analyserar årligen alla avvikelser för att kunna se mönster och trender som indikerar brister i kvaliteten. Avvikelser utifrån SoL (socialtjänst) och LSS (särskilt stöd och service) kan vara brister i bemötande, i utförande, i dokumentation eller en utebliven insats. Fördelning avvikelser SoL och LSS 2012 Bemötande Utförande Dokumentation Utebliven insats Avvikelser utifrån HSL (hälso- och sjukvård) kan vara att en person faller eller att det finns brister i läkemedelshantering, i omvårdnad, i rehabilitering eller medicinteknik. Fördelning avvikelser HSL 2012 Fall Läkemedelshantering Omvårdnad Rehabilitering Medicinteknik Fyra så kallade Lex Sarah-ärenden rapporterades till Socialstyrelsen som förklarade sig nöjda med de åtgärder som vidtagits. Ärendena omfattade bristande professionalitet från personal, uteblivna hemvårdsinsatser och felaktig användning av hjälpmedel. Antalet avvikelser ökade jämfört med föregående år, vilket kan bero på att verksamheterna under året arbetade aktivt med att informera och uppmuntra personalen till rapportering och registrering. 12

13 MEDARBETARE Kompetens Verksamheten behöver många olika sorters personalkompetenser för att leva upp till behov och kvalitetsmål. Det är viktigt att det i personalgruppen finns personal med såväl bred allmän kunskap som spetskompetens inom sitt arbetsområde. Bland omvårdnadspersonalen har 86 procent en grundutbildning till undersköterska. Utöver grundutbildningen har en del personal även en specialistutbildning som äldrepedagog eller Silviasyster (utbildning i demensvård). En betydande del av personalgruppen har också olika former av spetskompetenser, exempelvis inom vård i livets slut och anhörigstöd. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor är legitimerad personal med skyddad yrkestitel. Spetskompetens och specialistutbildning finns till exempel inom områdena rehabilitering, psykiatri och sårvård. Alla chefer i verksamheten har en högskoleutbildning. I verksamheten finns personal med språkkunskaper utöver svenska och med kunskap om andra kulturer, vilket ytterligare bidrar till att möjliggöra en god vård och omsorg. Utbildning Varje år utarbetas en övergripande kompetensutvecklingsplan som innehåller gemensamma utbildningsinsatser för personalen. Ett stort antal olika utbildningar/kurser genomfördes under Bland de större utbildningsinsatserna kan nämnas en trestegsutbildning om våld mot äldre, demensvård, pedagogiskt förhållningssätt för handledare, brandutbildning och förflyttningsteknik. Cheferna deltog under året i bland annat workshops inom ämnesområdena medarbetarutveckling, mångfald och jämställdhet samt upphandling. Nämndsmål Medarbetarnas olika kompetenser ska motsvara verksamhetens behov. Utveckling Ett ökat antal äldre och ett växande behov av kvalificerad vård och omsorg innebär att de framtida rekryteringsbehoven måste tryggas med välutbildade och kompetenta medarbetare. Förvaltningen står inför utmaningen att kunna rekrytera nya medarbetare men också att behålla, ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. 13

14 UTVECKLINGSOMRÅDEN Rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle Att få rätt insats innebär bland annat att tillgången på insatser motsvarar brukarnas behov och svarar mot lagstiftningen. Socialstyrelsens modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen ska införas. Modellen utgår från ett behovsorienterat arbetssätt och stödjer ett systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation med nationellt fackspråk. Målet är att socialtjänstens insatser, såväl bedömning som beslut, ska vara entydiga, enhetliga och jämförbara. Arbetssättet kommer att implementeras under Bättre liv för sjuka äldre Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre i samverkan mellan sjukvård och socialtjänst är ett utvecklingsprojekt i region Skåne och kommunförbundet Skåne som förvaltningen deltar i. Arbetet med att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre pågår över hela landet och framsteg rapporteras från flera områden. Utvecklingsarbetet innebär bland annat en stark inriktning på förebyggande insatser. Prioriterade områden i projektet är god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling av äldre samt sammanhållen vård och omsorg.i dagsläget är det ännu för tidigt att kunna presentera några tydliga resultat för 2012 på lokal nivå. Demensvård Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden träder i kraft 1 januari Det innebär att det ska finnas ett tydligt beslut om vilka hemtjänstinsatser en person som bor i ett demensboende ska få och att det ska finnas tillräcklig bemanning och tid för att tillgodose behoven. Tillämpningen av författningen ska ske i samklang med de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna är på god väg att implementeras i verksamheten. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Metoder och system för olika kvalitetsmätningar och brukarundersökningar inom vård- och omsorgsverksamheten behöver fortsätta att utvecklas. Nationella kvalitetsindikatorer och utformning av bedömningsinstrument är något som kommer att påverka verksamheten i framtiden. Möjligheten till jämförbarhet mellan kommuner kommer att öka. Det är värt att notera att många kvalitetsaspekter på vård och omsorg helt enkelt inte går att mäta eller redovisa genom statistik. 14

15 LÄNKAR För dig som är intresserad av att få veta mer: Vård- och omsorgsnämndens mål, värdegrund och värdighetsgarantier: Sveriges Kommuner och Landsting: Kommun- och landstingsdatabasen: Socialstyrelsen: Svenska palliativregistret: Senior alert: BPSD: 15

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Vård-och omsorgsförvaltningen, kvalitetsenheten Elisabeth Fagerström/Linda Svensson 046-35 55 58/35 64 55 elisabeth.fagerstrom@lund.se/linda.svensson@lund.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

KVALITETSBERA TTELSE 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERA TTELSE 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERA TTELSE 2014 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 Vad styr kvalitetsarbetet? Förvaltningens kvalitetsarbete utgår från de olika lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen?

Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen? Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen? 151022, Aros Congress Center, Västerås Lena Karlsson, VKL Karina Tilling, VKL Välkommen! Dagens syfte Ett steg

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-26 Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care i egenregi. Frösunda har 40 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning.

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning. Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav för kunder i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning i Varbergs kommun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kommun har som en av sina strategiska målsättningar

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Årsanalys 2014 Vård- och omsorgsnämnden Dnr VOO 2014/0414

Årsanalys 2014 Vård- och omsorgsnämnden Dnr VOO 2014/0414 Årsanalys 2014 Vård- och omsorgsnämnden Dnr VOO 2014/0414 1 (47) Innehållsförteckning... 2 Vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2014... 2 Årets händelser... 2 Kommunfullmäktiges mål för nämnden... 5 Ekonomi...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Förebyggande insatser vid särskilt boende

Förebyggande insatser vid särskilt boende www.pwc.se Revisionsrapport Lars Näsström Förebyggande insatser vid särskilt boende Marks kommun Förebyggande insatser vid särskilt boende Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser.

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser. Patientsäkerhetsberättelse 2015 Attendo Postiljonen Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra enheter enligt Attendos rutiner och riktlinjer.

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Information om hemsjukvård

Information om hemsjukvård Information om hemsjukvård Version 9 20150116 Vård- och omsorg Vad är hemsjukvård? Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvård

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Kvalitetsredovisning Individ- och omsorgsförvaltningen 2013

Kvalitetsredovisning Individ- och omsorgsförvaltningen 2013 Skurup 2014-03-06 Kvalitetsredovisning Individ- och omsorgsförvaltningen 2013 Syfte Syftet med denna kvalitetsredovisning är att på ett kort och sammanfattande vis redovisa stora delar av det kvalitetsarbete

Läs mer