Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40"

Transkript

1 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie Palmén (M) t o m 34 Elisabeth Sundström (M) Åsa Johansson (FP) Maria Magnusson (FP) Sigvard Sundkvist (KD) Pell Uno Larsson (S) Bo Fredriksson (S) Inger Göransson (S) Björn Sundin (S) Elvy Wennerström (S) Tjänstgörande ersättare Ulf Södersten (M) fr o m 35 för Ronnie Palmén John Johansson (S) fr o m 29 för Carina Dahl Närvarande ersättare Ulf Södersten (M) t o m 34 Ann-Britt Ivarsson (KD) Gunhild Wallin (C) Anders Hoffström (MP) John Johansson (S) t o m 28 Anna Rosmark (S) Gun Carlestam Lewin (v) Närvarande tjänsteman Tommy Larserö, programchef Ann-Kristin Sundelius, ekonom Gun Berglund, planerare t o m 34 Berit Hjalmarsson, planerare 27 och 28 Malin Duckert, processledare 29 och 30 Sirpa Ljung, processledare 29 och 30 Marie Villman, planerare Förvaltningskontor vård och stöd Markus Jansson, upphandlare 35 1

2 Justerare Murad Artin (V) Ersättare Carina Dahl (S) Sekreterare Susanne Rithander 19 att ta bort högkostnadsskydd på Familjerådgivningen Ärendenummer: Sov 13/2008 Handläggare: Tommy Larserö Familjerådgivningen bedrivs sedan 1995 av Örebro läns landsting på uppdrag av länets samtliga kommuner. En besöksavgift på 150 kronor tas för närvarande ut på familjerådgivningen. Efter 10 besök inträder ett högkostnadsskydd. Under 2007 var 300 av de 2200 besöken avgiftsfria på grund av högkostnadsskyddet. Om högkostnadsskyddet tas bort kan de ökade intäkterna användas till resursförstärkning för att något korta de för långa väntetiderna. sunderlag Regionförbundets förslag daterat 15 december 2009 Programnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att högkostnadsskyddet avskaffas och att besöksavgiften på 150 kronor per besök bibehålls. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 20 Bokslut/årsberättelse 2008 för programnämnd Social välfärd Ärendenummer: Sov 16/2009 Handläggare: Johan Carsbrant och Ann-Kristin Sundelius 2

3 Programnämnden ska för den egna verksamheten och för den programövergripande verksamheten under nämnden upprätta en årsberättelse för Årsberättelsen för programnämnden redovisar nämndens aktiviteter under 2008 för att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag och programnämndens egna uppdrag och mål för Den ekonomiska delen av årsberättelsen visar på ett positivt bokslutsresultatet för programnämndens egen driftbudget. Ett totalt överskott redovisas med tkr. Resultatet består av både över och underskott för olika verksamheter. Bostadsanpassning och äldreomsorgsavgifterna redovisar underskott med 2,3 mnkr respektive 1,4 mnkr. Även de fackliga kostnaderna överskreds med 1,0 mnkr. Vi har även betalat 0,9 mnkr i sanktionsavgifter som inte var budgeterade. IT-verksamheten redovisar ett överskott med 4,2 mnkr vilket består av ej nyttjade projektmedel för införandet av TES. Dessa begär vi att få överförda i sin helhet till Även ej nyttjade projektmedel för upphandling av gruppbostäder på 0,5 mnkr begär vi att få överförda till Ej använd planeringsreserv medför ett överskott på 4,0 mnkr medan resterande verksamhet redovisar ett överskott med 1,9 mnkr. Investeringsredovisningen ger ett överskott med 3,0 mnkr. Av dessa föreslås att programnämnden begär överfört resultat med 788 tkr för IT-utrustning och 500 tkr för inventarier till Kexen. sunderlag Ekonomiskt resultat 2008 för programnämndens egen verksamhet daterat 26 januari Programnämndens årsberättelse 2008 för egen verksamhet fastställs. 2. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om överföring av resultat från 2008 med totalt 4,2 mnkr för fortsatt införande av TES. 3. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om överföring av resultat från 2008 med totalt 0,5 mnkr för upphandling av gruppbostäder. 4. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om kompensation för kostnader för sanktionsavgifter med 870 tkr för

4 5. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om överföring av investeringsanslag med tkr för inventarier. 6. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om överföring av fastighetsinvesteringar med 32 mnkr för LSS-boenden. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 21 Bokslut/årsberättelse för programområde Social välfärd 2008 Ärendenummer: Sov 15/2009 Handläggare: Johan Carsbrant och Ann-Kristin Sundelius Programkansliet håller på att utarbeta slutligt bokslut och årsberättelse 2008 för programområdet utifrån driftnämndernas material. Detta ärende återkommer för redovisning och beslut i programnämnden under mars Programområdets resultat som helhet redovisat ett överskott med 24, 3 mnkr. Vård- och omsorgsnämnderna redovisar ett sammantaget överskott med 17,6 mnkr: Socialnämnderna redovisar ett balanserat resultat medan Nämnden för funktionshindrade redovisar ett överskott med 1,6 mnkr. Av driftresultatets överskott kommer huvuddelen att begäras som grund för överföring av anslag till Investeringsanslag 2008 för pågående projekt inom driftnämnderna som inte fullföljts under året utan som kommer att avslutas under 2009 kommer att begäras överförda till investeringsbudgeten för Underlag Resultat för programområde Social välfärd 2008 daterat 19 januari Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 4

5 22 Utveckling av verksamheten vid motivationsboendet Hjorten Ärendenummer: Sov 29/2008 Handläggare: Mikael Ramnerö och Håkan Gille I kommunens omhändertagande av våldsutsatta kvinnor finns inte möjlighet att ge missbrukande ett tryggt boende. Socialnämnd öster beslutade den 14 oktober i år att utveckla verksamheten vid Hjortens motivationsboende. Syftet är att göra det möjligt att akut ta hand om våldsutsatta missbrukande kvinnor med fyra platser reserverade för dem. Hjorten ska bemannas på natten med väktare från Securitas och fastighetens lås ska ändras för att öka säkerheten. Socialnämnd öster hemställer om 250 tkr från programnämnden för omställningsarbetet. Den 3 december 2008 beviljade programnämnden Socialnämnd öster 250 tkr för detta omställningsarbete. Socialnämnd öster bad även om en förstärkning i budgetramen 2009 med tkr för att säkra nattbemanningen på Hjorten. Denna fråga bereddes av programnämnden den 3 december. I budgetprioritering för 2009 finns det satsningar kring kvinnofrid, hemlöshet och halvvägshus med sammanlagt 3 mnkr. Programnämnden föreslås besluta om ramförstärkning för Hjorten med 1 mnkr fr.o.m sunderlag - Protokollsutdrag från Socialnämnd öster 14 oktober Vuxenenhetens förslag att utveckla verksamheten vid Motivationsboendet Hjorten för att möjliggöra ett akut omhändertagande av våldsutsatta missbrukande kvinnor daterat oktober 2008 Socialnämnd öster beviljas ramförstärkning med 1 mnkr 2009 för att säkra nattbemanningen på Hjorten. 1. Socialnämnd öster beviljas ramförstärkning med 1 mnkr 2009 för att säkra nattbemanningen på Hjorten. 2. Ramförstärkningen täcks av programnämndens anslag för satsningar

6 23 Avtal om halvvägshus för kvinnor Susanne ekonomisk förening Ärendenummer: Sov 7/2009 Handläggare: Gun Berglund Mellan programnämnd Social välfärd och Susanne ekonomisk förening har träffats avtal om boendestöd till kvinnor med kriminell bakgrund och missbruksproblematik. Det sker i ett så kallat halvvägshus. Kommunen abonnerar på två av de fem platserna under I budgetprioritering för 2009 finns det satsningar kring kvinnofrid, hemlöshet, halvvägshus tillsammans 3 mnkr. Programnämnden föreslås besluta om 500 tkr till Susanne ekonomisk förening. Under året kommer programnämnden återkomma med begäran om att resterande belopp ska finansieras av socialnämndernas kostnader för vård och behandling sunderlag Avtal med Susanne ekonomiska förening samt föreningens stadgar och registreringsbevis. Yrkande Susanne ekonomisk förening beviljas 500 tkr för första halvåret 2009 som ersättning för två av föreningens boendeplatser. Rasmus Persson föreslår att programnämnden även ska besluta att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att teckna ramavtal med Sussane ekonomisk förening. 1. Susanne ekonomisk förening beviljas 500 tkr för första halvåret 2009 som ersättning för två av föreningens boendeplatser. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna ramavtal med Susanne ekonomisk förening. 3. Ersättningen täcks inom programnämndens anslag för satsningar

7 24 Projekttjänst vid Kvinnocentrum Ärendenummer: Sov 2/2009 Handläggare: Laila Johansson Kvinnocentrum kom till Verksamheten har sedan 2007 en specialpedagog med inriktning mot barn som bevittnat våld. Denna tjänst finansierades 2007 och 2008 med hjälp av projektmedel från länsstyrelsen. Från start har det varit en stor tillströmning av hjälpsökande kvinnor och barn till Kvinnocentrum. För närvarande är efterfrågan så stor att verksamheten, förutom när det är akut, inte klarar att ta emot alla utan en viss väntetid. Socialnämnd väster anhåller hos programnämnden om täckning av Kvinnocentrums kostnader med 610 tkr för den specialpedagog som har till uppgift att arbeta med barn som bevittnat våld. I budgetprioritering för 2009 finns det satsningar kring kvinnofrid, hemlöshet, halvvägshus tillsammans 3 mnkr. 610 tkr föreslås 2009 gå till täckning av kostnaderna för tjänsten som specialpedagog. sunderlag - Socialförvaltning västers ärende 1 december Socialnämnd västers beslut 316 den 11 december 2008 Socialnämnd väster beviljas ramförstärkning för Kvinnocentrums kostnader med 610 tkr för den specialpedagog som har till uppgift att arbeta med barn som bevittnat våld. 1. Socialnämnd väster beviljas ramförstärkning för Kvinnocentrums kostnader med 610 tkr för den specialpedagog som har till uppgift att arbeta med barn som bevittnat våld. 2. Ramförstärkningen täcks av programnämndens anslag för satsningar

8 25 Resursförstärkning på socialkontoren Ärendenummer: Sov 14/2009 Handläggare: Gun Berglund och Ann-Kristin Sundelius Socialnämnderna har begärt förstärkning av socialkontorens bemanning. Anledningen är dels resultatet av inspektioner från arbetsmiljöverket, dels faktisk ökad ärendemängd och personalens uppfattning att det krävs flera handläggare för att kunna fullfölja socialkontorens uppdrag. En utredning har genomförts utifrån socialnämndernas begäran. Bland annat har jämförelser har gjorts med andra kommuner vad gäller ärendemängd per handläggare. Utredningen föreslår att socialkontorens bemanning ska utökas med 10 tjänster jämfört med grundbemanningen på 63 tjänster. I budgetprioritering för 2009 finns det satsningar för resursförstärkning på socialkontoren. Programnämnden föreslås besluta om förstärkning med 2,5 mnkr för att utöka socialkontorens bemanning. sunderlag Rapport om socialkontoren daterad 18 november Socialnämnderna beviljas 2,5 mnkr för att utöka bemanningen på socialkontoren. 1. Socialnämnderna beviljas 2,5 mnkr för att utöka bemanningen på socialkontoren. 2. Ramförstärkningen täcks av programnämndens anslag för satsningar Programchefens information Programnämndens ledamöter inbjuds till information om kvalitetsledningssystem fredagen den 13 mars kl Inbjudan till och preliminärt program för programnämndens studieresa till Helsingborg delas ut. Avresan blir med tåg på eftermiddagen den 4 maj och återkomsten den 6 maj på kvällen till Örebro. Ordförande för Överförmyndarnämnden, 8

9 förvaltningschefer och kanslichef inom programområdet är också medbjudna. Programnämnden kommer att besluta om programområdets bokslut 2008 på sammanträdet den 4 mars. Respektive driftnämnds ordförande kommer att informera om den egna nämndens resultat. Programnämnden kommer att ha ett halvdagssammanträde den 4 mars på eftermiddagen, 27 Möjlighet att leva som andra ny LSS (SOU 2008:77) Ärendenummer: Sov 69/2008 Handläggare: Berit Hjalmarsson LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning har skickats på remiss till bl.a. 58 kommuner, däribland Örebro, och 7 landsting / regioner. Kommitténs uppdrag är att göra en bred översyn av LSS och personlig assistans, samt av hur LSS fungerar som redskap för att nå de handikapppolitiska målen. Kommitténs förslag har inriktats på lagstiftningens syfte och utformning samt ansvar, kvalitet och kostnader när det gäller insatser och uppgifter som anges i lagstiftningen. Ett speciellt fokus läggs på personlig assistans, där särskilt utförandefrågorna uppmärksammas Det är positivt att översynen av LSS har genomförts och kommitténs förslag är ett steg i rätt riktning. Utredningsdirektiven borde emellertid följts i sin helhet. en som kommittén presenterar är överlag bra, men inte tillräckliga. Översynen av LSS borde ha varit mer omfattande, bl.a. avseende andra insatser än personlig assistans, främst då boende och daglig verksamhet. Örebro kommun stödjer Sveriges kommuner och landstings ställningstagande att staten bör ta över ansvaret för finansiering och beslut om samtliga LSS-insatser. Ärendet bereddes av programnämnden den 14 januari. sunderlag till yttrande över LSS-kommitténs betänkande daterat 23 januari Betänkandet Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:77, besvaras med Social välfärds yttrande 23 januari

10 Yrkanden Rasmus Persson föreslår att ett tillägg görs om att åldersgränsen ska vara samma som den som gäller för ett aktivt yrkesliv. Han föreslår även att programnämnden ger ordföranden i uppdrag att justera yttrandet gällande åldersgränsen enligt programnämndens intentioner. Rasmus Persson föreslår dessutom att den fjärde punkten under rubriken Rätten till stöd och service i förslaget till yttrande ska ersättas med följande text: Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Ett sätt att synliggöra barnets bästa är att analysera konsekvenserna för barn och unga inför varje beslut. Kommunen tillstyrker förslag om att bestämmelse införs i LSS för att stärka barnets ställning inom lagens tillämpningsområde. Bestämmelsen bör svara mot artikel 3 i FN:s barnkonvention och innebär att när åtgärder rör barn ska hänsyn till barnens bästa särskilt beaktas. Metoder bör tas fram som kan användas för att säkerställa att barns och ungas inställning och synpunkter kommer fram inför beslut om insatser. 1. Programnämnden ger ordföranden i uppdrag att justera yttrandet när det gäller åldersgränsen enligt programnämndens intentioner. 2. Betänkandet Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:77, besvaras med Social välfärds reviderade yttrande 5 februari Vårt framtida Örebro Översiktsplan för Örebro kommun Ärendenummer: Sov 91/2008 Handläggare: Berit Hjalmarsson Örebro kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan. Översiktsplanen ska visa hur Örebro kommun kan utvecklas kommande 25 år. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell kommunomfattande översiktsplan. Den ska redovisa grunddragen i mark- och vattenanvändningen, avvägningar mellan allmänna intressen, kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Planen är vägledande för kommande beslut i t.ex. plan- och bygglovsfrågor. Under perioden 10 november 2008 till 27 februari 2009 har allmänheten, myndigheter, kommunala nämnder, föreningar, m.fl. möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. När samrådstiden har gått ut sammanställs 10

11 synpunkter som kommit in och förändringar föreslås. Det nya förslaget kommer därefter att ställas ut under hösten 2009, då det återigen finns möjlighet att komma med synpunkter. Beredning Några medarbetare på Kommunledningskontorets utredningsavdelning har fått i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande för programnämnderna Social välfärd respektive Barn- och utbildning. Det förs även en dialog med förvaltningskontor Vård och stöd om Social välfärds yttrande. Utredningsavdelningen har utgått från samrådshandlig Översiktsplan 22 oktober 2008 med kartbilaga. Projektledning och ansvariga för arbetet med förslag till översiktsplan har informerat utredningsavdelningens arbetsgrupp om planens syfte och tankar, då särskilt med inriktning på sociala frågor. Underlag - Länk - till yttrande utskickat till programnämndens ledamöter. Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 29 Åtta servicetimmar i månaden utan biståndsprövning Ärendenummer: Sov 118/2009 Handläggare: Malin Duckert Lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre kommer att tillämpas i Örebro kommun från maj Syftet med lagstiftningen är att möjliggöra ett förebyggande arbete med starkt medborgarfokus. Det är den enskilde som avgör när eller om den vill köpa tjänsten. Det krävs ingen behovsbedömning för att få tjänsten. I Örebro kommun är kriteriet att den som nyttjar tjänsten ska ha fyllt 75 år Kommunen har valt att ha ett generöst förhållningssätt i utbudet. et är i huvudsak tjänster inom områdena utomhusarbete (trädgårdstjänst), fixartjänst, inköp och mat, städ och tvätt samt en övrigt kategori. Ett av syftena är att möta behoven och efterfrågan som skiljer sig väsentligt mellan 11

12 boende i lägenhet och villa. Det andra syftet är att få ett jämställt utbud i förhållande till ett könsrollsperspektiv. Kommunen har ansvar att informera anställda och uppdragstagare om att olika bestämmelser gäller beroende på enligt vilken lagstiftning en specifik tjänst utförs. Alla medborgare i Örebro kommun kan från och med maj 2009 få information på Servicetorget, tidigare kallad lotsenheten. Där kommer det att finnas lotsar som tillhandahåller medborgarinriktat information om bland annat olika former av servicetjänster. sunderlag Kommunledningskontorets förslag i ärendet Åtta servicetimmar i månaden utan biståndsprövning daterat 14 januari 2009 Innehållet i Örebro kommuns åtta servicetimmar per månad fastställs enligt kommunledningskontorets förslag 14 januari Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 30 Eget val av servicetjänster i Örebro kommun Ärendenummer: Sov 120/2008 Handläggare: Sirpa Ljung Kommunfullmäktige i Örebro kommun har beslutat att införa eget val av servicetjänster med start 4 maj Projektet har sökt och fått statsbidrag på 2 mnkr för att ge brukarna möjlighet till eget val enligt lag om valfrihet (LOV). Eget val av servicetjänster ska göra det möjligt för brukare att välja leverantör (utförare) av de tjänster som önskas. Tjänsterna kan vara ur servicekatalogen eller biståndsbedömd service. Leverantörer inom ramen för LOV ska godkännas av Örebro kommun, som är upphandlande myndighet. Intresserade leverantörer ska besvara ett förfrågningsunderlag som garanterar god kvalitet till ett av Örebro kommun fastslaget pris, vilket är kr per servicetimme. Örebro kommuns förfrågningsunderlag för valfrihetsmodellen Eget val med LOV som grund har arbetats fram med gällande lagar som vägledning. 12

13 sunderlag - Kommunledningskontorets förslag i ärendet Eget val av servicetjänster i Örebro kommun daterat 6 januari F0 Inbjudan till ansökan - F1 Förfrågan - F2 Kravspecifikation - F3 Kontraktsvillkor - F41-46 Bilagor - Information om förhandling med Kommunal enligt 12 den 27 januari. Yrkanden Följande dokument ska gälla för att godkänna leverantör i Örebro kommuns valfrihetssysystem Eget val av servicetjänster : F0 Inbjudan till ansökan, F1 Förfrågan, F2 Kravspecifikation, F3 Kontraktsvillkor samt F41-46 Bilagor Björn Sundin (S) föreslår att programnämnden ska besluta enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets Ronnie Palmén (M) yrkar avslag på Björn Sundins förslag och bifall till kommunledningskontorets Propositionsordning Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att programnämnden beslutat enligt kommunledningskontorets Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig. Reservation Följande dokument ska gälla för att godkänna leverantör i Örebro kommuns valfrihetssysystem Eget val av servicetjänster : F0 Inbjudan till ansökan, F1 Förfrågan, F2 Kravspecifikation, F3 Kontraktsvillkor samt F41-46 Bilagor Murad Artin (V), Pell Uno Larsson (S), Bo Fredriksson (S), Inger Göransson (S), Björn Sundin (S), Elvy Wennerström (S) och John Johansson (S) reserverar sig mot programnämndens beslut till förmån för sitt eget yrkande (bilaga 29). 13

14 31 Rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Diarienummer: Handläggare: Marie Villman En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (SoL) har införts i SoL från och med juli Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Från och med den 1 juli 2008 har samma rapporteringsskyldighet införts i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och gäller alltså ej verkställda gynnande beslut enligt samma lag. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Programnämnd Social välfärd får information om denna rapport vid sammanträdet. Underlag Förvaltningskontor vård och stöds rapport daterad 19 januari Informationen tas till protokollet. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 32 Lokalt program kravspecifikation för projekt Ängen Ärendenummer: Sov 10/2009 Handläggare: Marie Villman Tillsammans med primärvården i Örebro och Länsgården fastigheter AB är planeringen av Ängen i full gång. Planerad byggstart är mars 2009 och målsättningen är att i alla fall delar av huset ska vara klart i augusti För de verksamheter, som för kommunens del, planeras för i huset har ett lokalt program/kravspecifikation tagits fram. Utifrån programmet presenteras på sammanträdet de ritningsförslag som föreligger. 14

15 Underlag Lokalt program kravspecifikation för projekt Ängen daterat 26 januari Programnämnden tar informationen till protokollet. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 33 Ängen flytt av verksamhet Ärendenummer: Sov 10/2009 Handläggare: Marie Villman Örebro kommun och Örebro läns landsting genomförde under 2007 och 2008 en förprojektering med avsikt att etablera ett centrum där vårdcentral, seniorbostäder, särskilt boende för äldre, gruppbostad för funktionshindrade och familjecentral samlokaliseras och samverkar i ett och samma hus. Kommunstyrelsen beslutade i september 2008 att projekt Ängen skulle fullföljas och utföras i samverkan mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting. Det beslutades också att en politisk styrgrupp med tre ledamöter från vardera kommunen och landstinget skulle tillsättas. Under förprojekteringen av Ängen diskuterades också möjligheterna att inrymma såväl hemvården i närområdet som en dagrehabilitering i det hus som ska byggas. Almby hemvård, som i dag har sina lokaler ovanpå Tybble vårdcentral, är uppsagda från dessa. et är att de tillsammans med Almby dagrehab, under förutsättning att nuvarande lokaler kan disponeras fram till flytt, flyttar till det hus som ska byggas och som har arbetsnamnet Ängen. sunderlag Ärendet Ängen - flytt av verksamhet daterat 26 januari

16 1. Almby hemvård flyttas till Ängen under 2010 under förutsättning att nuvarande lokaler kan disponeras fram till flytt. 2. Almby rehab flyttas till Ängen under 2010 under förutsättning att nuvarande lokaler kan disponeras fram till flytt. 3. Programnämnden uppdrar åt de projektgrupper som finns för planeringen av Ängen att också planera lokaler för hemvård och dagrehabilitering i det aktuella huset. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 34 Rapport om genomförande av nollvision Ärendenummer: Sov 17/2009 Handläggare: Marie Villman Under 2007 tog programnämnd Social välfärd beslut om en nollvision vad gällde utskrivningsklara patienter med betalningsansvar på sjukhuset. et innebar ett tydligt uppdrag till respektive driftsförvaltning att ta emot utskrivningsklara patienter i deras hem i avvaktan på annan vårdform. Den 7 november 2007 fick programkansliet i uppdrag att var tredje månad lämna rapport om genomförandet av arbetet med att minska antalet utskrivningsklara med betalningsansvar på USÖ. Om antalet berörda ökar extremt mycket eller vid annan oförutsedd utveckling ska programkansliet lämna rapport på närmast följande sammanträde. Programnämnden fick senaste rapporten i september Underlag Rapport från Förvaltningskontor vård och stöd daterad 26 januari Programnämnden tar informationen till protokollet. Programnämnden beslutar enlig kommunledningskontorets 16

17 35 Upphandling av nytt LSS-boende på Landbotorpsallén Ärendenummer: Sov 117/2008 Handläggare: Ann-Kristin Sundelius och Markus Jansson Programnämnden har beslutat att upphandla driften av det nya LSS-boendet på Landbotorpsallén 3 för sex hyresgäster. Ett förslag till förfrågningsunderlag har tagits fram och som är den viktigaste delen i upphandlingen. I förfrågningsunderlaget fastställes vilket uppdrag som beställs från en anbudsgivare/utförare och hur omfattande det ska vara. När programnämnden sedan fattar beslut om utförare är det de förutsättningar som finns med i förfrågningsunderlaget som man skriver in i avtalet och som sedan gäller för hela avtalsperioden. et till förfrågningsunderlag bereddes av programnämnden den 14 januari. Det kommer att innebära att sista dagen för att inkomma med anbud utifrån förfrågningsunderlaget blir i mitten av mars. Den 5-6 maj ska sedan programnämnden enligt tidsplanen fatta beslut om utförare. sunderlag till förfrågningsunderlag daterat 4 februari skickades ut separat till nämndens ledamöter. Programnämnden antar det föreslagna förfrågningsunderlaget för gruppbostad på Landbotorpsallén daterat 4 februari Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 36 Skrivelser och diarielista Till programnämnd Social välfärd anmäls följande: Inkomna skrivelser enligt förteckning. Diarielista med ärendenumren Sov 12/2009 Sov 35/

18 Samverkansgruppens protokoll 16 december 2008 samt 8 och 20 januari Anteckningar från presidiesammanträde den 22 januari Programnämnden tar anmälan till protokollet. 37 Delegerade beslut Till programnämnden anmäls följande beslut fattade med stöd av delegation: Avgiftsbeslut vård och omsorg Bostadsanpassningsbidrag Ordförandens information Kommunstyrelsen har gett programnämnderna i uppdrag att göra konsekvensanalyser av alternativa driftbudgetramar. Uppdraget ligger hos programchefen och eventuella ramförändringar kommer upp i programnämnden under våren Nämndledamöter i Örebro ska gå en gemensam utbildning för att uppnå målet att Örebro ska bli en jämställd kommun hållbar över tid. Kursen äger rum den 2 april på förmiddagen och berättigar till arvode och ersättning för förlorad inkomst Susanne Ritahander, sekreterare Justerat den 18 februari 2009 Rasmus Persson, ordförande Murad Artin, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 19 februari

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth Sundström (M) Karolina

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 1 april 2009 kl. 14:00 16:45. Ajournering Mellan 53 och 54 samt före beslut i 54. Plats Sessionssalen, Rådhuset

Protokoll. Tid Onsdagen den 1 april 2009 kl. 14:00 16:45. Ajournering Mellan 53 och 54 samt före beslut i 54. Plats Sessionssalen, Rådhuset Tid Onsdagen den 1 april 2009 kl. 14:00 16:45 Ajournering Mellan 53 och 54 samt före beslut i 54. Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP)

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl. 8.30-9.30 Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Fredrik Idevall (FP) Ingrid

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 208/2010 Programnämnd Social välfärd Datum: 2010-12-01 Klockan: 14:00-16:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 3 december 2008 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 3 december 2008 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 3 december 2008 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen. Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie Palmén (M) Elisabeth Sundström

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 november 2009 klockan 14:00 16:30

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 november 2009 klockan 14:00 16:30 Tid Onsdagen den 4 november 2009 klockan 14:00 16:30 Plats Sessionssalen i Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 21 augusti 2008, kl 09.00-12.40

Protokoll. Tid: Torsdagen den 21 augusti 2008, kl 09.00-12.40 Tid: Torsdagen den 21 augusti 2008, kl 09.00-12.40 Plats: Ribbingsgatan 1 (Kexen), Sammanträdesrum Jätten, vån 3 Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Maria Magnusson (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 15 januari 2009, kl 09.00-12.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 15 januari 2009, kl 09.00-12.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3 Tid: Torsdagen den 15 januari 2009, kl 09.00-12.30 Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3 Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Maria Magnusson (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Programnämnd social välfärd

Programnämnd social välfärd Protokoll Programnämnd social välfärd Sammanträdesdatum: 2015-04-09 Justeringsdatum: 2015-04-09 Anslagsdatum: 2015-04-10 45 Åtgärdsplan utskrivningsklara med betalningsansvar Ärendenummer: Sov 140/2015

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 26/2017 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2017-02-09 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dojan höger, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Programnämnd social välfärd

Programnämnd social välfärd Ärendelista Sov 7/2017 Programnämnd social välfärd Datum: 2017-03-02 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kallelse och gruppmöten 2 Val av justerare 3 Anmälan av övriga ärenden 4 Anmälan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 387/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-11-19 Klockan: 14:00-16:15 Plats: Ringgatan 32, Dojan (3 tr) Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten.

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S) 2:e

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 190/2011

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 190/2011 Protokoll Sö 190/2011 Socialnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Tomas Bergh (S) Ingrid

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 25/2012 Programnämnd Social välfärd Datum: 2012-04-04 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Jan Zetterqvist

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010, kl Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010, kl Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten 2010-10-14 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010, kl 09.00 12.00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Programnämnd social välfärd

Programnämnd social välfärd Protokoll Sov 42/2014 Programnämnd social välfärd Datum: 2014-10-09 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Fisun Yavas (S) Susanne Lindholm (KD) Lars

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 209/2011 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00 16.55 Plats: Sessionssalen, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Ronnie Palmén (M), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 49/2015 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2015-10-08 Klockan: 14:00 16:45 Plats: Ringgatan 32, Dojan 3 tr Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Lindha Wetterberg

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 344/2011 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2011-06-15 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Stadsbyggnadshus II, Sessionssalen Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Emil Eriksson Risve (FP) Kristina

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 405/2016. Datum: Klockan: 14:00 16:40 Plats: Jätten. Paragraf Carina Engback, sekreterare

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 405/2016. Datum: Klockan: 14:00 16:40 Plats: Jätten. Paragraf Carina Engback, sekreterare Protokoll Sö 405/2016 Socialnämnd öster Datum: 2017-02-16 Klockan: 14:00 16:40 Plats: Jätten Närvarande ledamöter John Johansson (S) Sara Maxe (KD) Carl-Johan Wase (M) Carola Johansson (S) Kjell Henriksson

Läs mer

Programnämnd social välfärd

Programnämnd social välfärd Ärendelista Sov 22/2015 Programnämnd social välfärd Datum: 2015-10-01 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Upprop, kallelse 2 Anmälan av övriga ärenden 3 Anmälan om jäv 4 Svar på remiss

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Protokoll Sv 2/2015. jäv

Protokoll Sv 2/2015. jäv Protokoll Sv 2/2015 Socialnämnd väster Datum: 2015-02-12 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Evariste Nkurikiye (S)

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 15/2015. Datum: Klockan: 8:45-11:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 15/2015. Datum: Klockan: 8:45-11:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Protokoll Sv 15/2015 Socialnämnd väster Datum: 2015-09-17 Klockan: 8:45-11:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Evariste Nkurikiye (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 463/2014 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2015-01-14 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Ringgatan 32, Dojan 3 tr Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Victor Silwerfeldt (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Protokoll Ön 327/2014. Datum: Klockan: Plats: Konferensrum, Ribbingsgatan 11, 5 trappor

Protokoll Ön 327/2014. Datum: Klockan: Plats: Konferensrum, Ribbingsgatan 11, 5 trappor Protokoll Ön 327/2014 Överförmyndarnämnden Datum: 2015-01-21 Klockan: 9.00 11.40 Plats: Konferensrum, Ribbingsgatan 11, 5 trappor Närvarande ledamöter Elvy Wennerström (S) Sigvard Sundkvist (KD) Per-Anders

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 260/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-10-18 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 215/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-05-15 Klockan: 9.00 12.00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil Eriksson Risve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 110/2012 Programnämnd Social välfärd Datum: 2012-09-06 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Fisun Yavas (S) Ia Malmqvist (MP) Susanne

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 266/2010 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2011-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Ia Malmqvist

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Programnämnd social välfärd

Programnämnd social välfärd ~ ' ÖREBRO Protokoll Sov 22/2015 Programnämnd social välfärd Datum: 2015-10-01 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen och Representationsvåningen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fisun Yavas (S) Ulf Södersten

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 31/2011 Programnämnd Social välfärd Datum: 2011-03-09 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) ordförande Murad Artin (V) 1:e vice ordförande Fisun

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Protokoll Sv 14/2015 Socialnämnd väster Datum: 2015-08-13 Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Azita Iranipour (FP)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 247/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2013-09-17 Klockan: 14:00 18:00 Plats: Askenäshemmet Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 205/2012 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2012-09-19 Klockan: 14:00-17:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Ia Malmqvist

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Protokoll Ön 159/2015. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Konferensrum, Ribbingsgatan 11, 5 trappor

Protokoll Ön 159/2015. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Konferensrum, Ribbingsgatan 11, 5 trappor Protokoll Ön 159/2015 Överförmyndarnämnden Datum: 2015-09-16 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Konferensrum, Ribbingsgatan 11, 5 trappor Närvarande ledamöter Elvy Wennerström (S) Sigvard Sundkvist (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Kallelse 2017-02-01 Vård- och omsorgsnämnd öster Tid: Torsdagen den 9 februari 2017 kl. 14.00 OBS! Av hänsyn till dem som är allergiska/överkänsliga: Undvik dofter, tack! Plats: Ringgatan 32, lokal: Dojan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18 Protokoll Ft 6/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-02-07 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 11-18 Annika Tholster (C) 11-18 Sebastian Cehlin (M) 11-18 Ingela

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 430/2016 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2017-01-18 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Dojan vänster, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer