Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40"

Transkript

1 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie Palmén (M) t o m 34 Elisabeth Sundström (M) Åsa Johansson (FP) Maria Magnusson (FP) Sigvard Sundkvist (KD) Pell Uno Larsson (S) Bo Fredriksson (S) Inger Göransson (S) Björn Sundin (S) Elvy Wennerström (S) Tjänstgörande ersättare Ulf Södersten (M) fr o m 35 för Ronnie Palmén John Johansson (S) fr o m 29 för Carina Dahl Närvarande ersättare Ulf Södersten (M) t o m 34 Ann-Britt Ivarsson (KD) Gunhild Wallin (C) Anders Hoffström (MP) John Johansson (S) t o m 28 Anna Rosmark (S) Gun Carlestam Lewin (v) Närvarande tjänsteman Tommy Larserö, programchef Ann-Kristin Sundelius, ekonom Gun Berglund, planerare t o m 34 Berit Hjalmarsson, planerare 27 och 28 Malin Duckert, processledare 29 och 30 Sirpa Ljung, processledare 29 och 30 Marie Villman, planerare Förvaltningskontor vård och stöd Markus Jansson, upphandlare 35 1

2 Justerare Murad Artin (V) Ersättare Carina Dahl (S) Sekreterare Susanne Rithander 19 att ta bort högkostnadsskydd på Familjerådgivningen Ärendenummer: Sov 13/2008 Handläggare: Tommy Larserö Familjerådgivningen bedrivs sedan 1995 av Örebro läns landsting på uppdrag av länets samtliga kommuner. En besöksavgift på 150 kronor tas för närvarande ut på familjerådgivningen. Efter 10 besök inträder ett högkostnadsskydd. Under 2007 var 300 av de 2200 besöken avgiftsfria på grund av högkostnadsskyddet. Om högkostnadsskyddet tas bort kan de ökade intäkterna användas till resursförstärkning för att något korta de för långa väntetiderna. sunderlag Regionförbundets förslag daterat 15 december 2009 Programnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att högkostnadsskyddet avskaffas och att besöksavgiften på 150 kronor per besök bibehålls. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 20 Bokslut/årsberättelse 2008 för programnämnd Social välfärd Ärendenummer: Sov 16/2009 Handläggare: Johan Carsbrant och Ann-Kristin Sundelius 2

3 Programnämnden ska för den egna verksamheten och för den programövergripande verksamheten under nämnden upprätta en årsberättelse för Årsberättelsen för programnämnden redovisar nämndens aktiviteter under 2008 för att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag och programnämndens egna uppdrag och mål för Den ekonomiska delen av årsberättelsen visar på ett positivt bokslutsresultatet för programnämndens egen driftbudget. Ett totalt överskott redovisas med tkr. Resultatet består av både över och underskott för olika verksamheter. Bostadsanpassning och äldreomsorgsavgifterna redovisar underskott med 2,3 mnkr respektive 1,4 mnkr. Även de fackliga kostnaderna överskreds med 1,0 mnkr. Vi har även betalat 0,9 mnkr i sanktionsavgifter som inte var budgeterade. IT-verksamheten redovisar ett överskott med 4,2 mnkr vilket består av ej nyttjade projektmedel för införandet av TES. Dessa begär vi att få överförda i sin helhet till Även ej nyttjade projektmedel för upphandling av gruppbostäder på 0,5 mnkr begär vi att få överförda till Ej använd planeringsreserv medför ett överskott på 4,0 mnkr medan resterande verksamhet redovisar ett överskott med 1,9 mnkr. Investeringsredovisningen ger ett överskott med 3,0 mnkr. Av dessa föreslås att programnämnden begär överfört resultat med 788 tkr för IT-utrustning och 500 tkr för inventarier till Kexen. sunderlag Ekonomiskt resultat 2008 för programnämndens egen verksamhet daterat 26 januari Programnämndens årsberättelse 2008 för egen verksamhet fastställs. 2. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om överföring av resultat från 2008 med totalt 4,2 mnkr för fortsatt införande av TES. 3. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om överföring av resultat från 2008 med totalt 0,5 mnkr för upphandling av gruppbostäder. 4. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om kompensation för kostnader för sanktionsavgifter med 870 tkr för

4 5. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om överföring av investeringsanslag med tkr för inventarier. 6. Programnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om överföring av fastighetsinvesteringar med 32 mnkr för LSS-boenden. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 21 Bokslut/årsberättelse för programområde Social välfärd 2008 Ärendenummer: Sov 15/2009 Handläggare: Johan Carsbrant och Ann-Kristin Sundelius Programkansliet håller på att utarbeta slutligt bokslut och årsberättelse 2008 för programområdet utifrån driftnämndernas material. Detta ärende återkommer för redovisning och beslut i programnämnden under mars Programområdets resultat som helhet redovisat ett överskott med 24, 3 mnkr. Vård- och omsorgsnämnderna redovisar ett sammantaget överskott med 17,6 mnkr: Socialnämnderna redovisar ett balanserat resultat medan Nämnden för funktionshindrade redovisar ett överskott med 1,6 mnkr. Av driftresultatets överskott kommer huvuddelen att begäras som grund för överföring av anslag till Investeringsanslag 2008 för pågående projekt inom driftnämnderna som inte fullföljts under året utan som kommer att avslutas under 2009 kommer att begäras överförda till investeringsbudgeten för Underlag Resultat för programområde Social välfärd 2008 daterat 19 januari Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 4

5 22 Utveckling av verksamheten vid motivationsboendet Hjorten Ärendenummer: Sov 29/2008 Handläggare: Mikael Ramnerö och Håkan Gille I kommunens omhändertagande av våldsutsatta kvinnor finns inte möjlighet att ge missbrukande ett tryggt boende. Socialnämnd öster beslutade den 14 oktober i år att utveckla verksamheten vid Hjortens motivationsboende. Syftet är att göra det möjligt att akut ta hand om våldsutsatta missbrukande kvinnor med fyra platser reserverade för dem. Hjorten ska bemannas på natten med väktare från Securitas och fastighetens lås ska ändras för att öka säkerheten. Socialnämnd öster hemställer om 250 tkr från programnämnden för omställningsarbetet. Den 3 december 2008 beviljade programnämnden Socialnämnd öster 250 tkr för detta omställningsarbete. Socialnämnd öster bad även om en förstärkning i budgetramen 2009 med tkr för att säkra nattbemanningen på Hjorten. Denna fråga bereddes av programnämnden den 3 december. I budgetprioritering för 2009 finns det satsningar kring kvinnofrid, hemlöshet och halvvägshus med sammanlagt 3 mnkr. Programnämnden föreslås besluta om ramförstärkning för Hjorten med 1 mnkr fr.o.m sunderlag - Protokollsutdrag från Socialnämnd öster 14 oktober Vuxenenhetens förslag att utveckla verksamheten vid Motivationsboendet Hjorten för att möjliggöra ett akut omhändertagande av våldsutsatta missbrukande kvinnor daterat oktober 2008 Socialnämnd öster beviljas ramförstärkning med 1 mnkr 2009 för att säkra nattbemanningen på Hjorten. 1. Socialnämnd öster beviljas ramförstärkning med 1 mnkr 2009 för att säkra nattbemanningen på Hjorten. 2. Ramförstärkningen täcks av programnämndens anslag för satsningar

6 23 Avtal om halvvägshus för kvinnor Susanne ekonomisk förening Ärendenummer: Sov 7/2009 Handläggare: Gun Berglund Mellan programnämnd Social välfärd och Susanne ekonomisk förening har träffats avtal om boendestöd till kvinnor med kriminell bakgrund och missbruksproblematik. Det sker i ett så kallat halvvägshus. Kommunen abonnerar på två av de fem platserna under I budgetprioritering för 2009 finns det satsningar kring kvinnofrid, hemlöshet, halvvägshus tillsammans 3 mnkr. Programnämnden föreslås besluta om 500 tkr till Susanne ekonomisk förening. Under året kommer programnämnden återkomma med begäran om att resterande belopp ska finansieras av socialnämndernas kostnader för vård och behandling sunderlag Avtal med Susanne ekonomiska förening samt föreningens stadgar och registreringsbevis. Yrkande Susanne ekonomisk förening beviljas 500 tkr för första halvåret 2009 som ersättning för två av föreningens boendeplatser. Rasmus Persson föreslår att programnämnden även ska besluta att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att teckna ramavtal med Sussane ekonomisk förening. 1. Susanne ekonomisk förening beviljas 500 tkr för första halvåret 2009 som ersättning för två av föreningens boendeplatser. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna ramavtal med Susanne ekonomisk förening. 3. Ersättningen täcks inom programnämndens anslag för satsningar

7 24 Projekttjänst vid Kvinnocentrum Ärendenummer: Sov 2/2009 Handläggare: Laila Johansson Kvinnocentrum kom till Verksamheten har sedan 2007 en specialpedagog med inriktning mot barn som bevittnat våld. Denna tjänst finansierades 2007 och 2008 med hjälp av projektmedel från länsstyrelsen. Från start har det varit en stor tillströmning av hjälpsökande kvinnor och barn till Kvinnocentrum. För närvarande är efterfrågan så stor att verksamheten, förutom när det är akut, inte klarar att ta emot alla utan en viss väntetid. Socialnämnd väster anhåller hos programnämnden om täckning av Kvinnocentrums kostnader med 610 tkr för den specialpedagog som har till uppgift att arbeta med barn som bevittnat våld. I budgetprioritering för 2009 finns det satsningar kring kvinnofrid, hemlöshet, halvvägshus tillsammans 3 mnkr. 610 tkr föreslås 2009 gå till täckning av kostnaderna för tjänsten som specialpedagog. sunderlag - Socialförvaltning västers ärende 1 december Socialnämnd västers beslut 316 den 11 december 2008 Socialnämnd väster beviljas ramförstärkning för Kvinnocentrums kostnader med 610 tkr för den specialpedagog som har till uppgift att arbeta med barn som bevittnat våld. 1. Socialnämnd väster beviljas ramförstärkning för Kvinnocentrums kostnader med 610 tkr för den specialpedagog som har till uppgift att arbeta med barn som bevittnat våld. 2. Ramförstärkningen täcks av programnämndens anslag för satsningar

8 25 Resursförstärkning på socialkontoren Ärendenummer: Sov 14/2009 Handläggare: Gun Berglund och Ann-Kristin Sundelius Socialnämnderna har begärt förstärkning av socialkontorens bemanning. Anledningen är dels resultatet av inspektioner från arbetsmiljöverket, dels faktisk ökad ärendemängd och personalens uppfattning att det krävs flera handläggare för att kunna fullfölja socialkontorens uppdrag. En utredning har genomförts utifrån socialnämndernas begäran. Bland annat har jämförelser har gjorts med andra kommuner vad gäller ärendemängd per handläggare. Utredningen föreslår att socialkontorens bemanning ska utökas med 10 tjänster jämfört med grundbemanningen på 63 tjänster. I budgetprioritering för 2009 finns det satsningar för resursförstärkning på socialkontoren. Programnämnden föreslås besluta om förstärkning med 2,5 mnkr för att utöka socialkontorens bemanning. sunderlag Rapport om socialkontoren daterad 18 november Socialnämnderna beviljas 2,5 mnkr för att utöka bemanningen på socialkontoren. 1. Socialnämnderna beviljas 2,5 mnkr för att utöka bemanningen på socialkontoren. 2. Ramförstärkningen täcks av programnämndens anslag för satsningar Programchefens information Programnämndens ledamöter inbjuds till information om kvalitetsledningssystem fredagen den 13 mars kl Inbjudan till och preliminärt program för programnämndens studieresa till Helsingborg delas ut. Avresan blir med tåg på eftermiddagen den 4 maj och återkomsten den 6 maj på kvällen till Örebro. Ordförande för Överförmyndarnämnden, 8

9 förvaltningschefer och kanslichef inom programområdet är också medbjudna. Programnämnden kommer att besluta om programområdets bokslut 2008 på sammanträdet den 4 mars. Respektive driftnämnds ordförande kommer att informera om den egna nämndens resultat. Programnämnden kommer att ha ett halvdagssammanträde den 4 mars på eftermiddagen, 27 Möjlighet att leva som andra ny LSS (SOU 2008:77) Ärendenummer: Sov 69/2008 Handläggare: Berit Hjalmarsson LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning har skickats på remiss till bl.a. 58 kommuner, däribland Örebro, och 7 landsting / regioner. Kommitténs uppdrag är att göra en bred översyn av LSS och personlig assistans, samt av hur LSS fungerar som redskap för att nå de handikapppolitiska målen. Kommitténs förslag har inriktats på lagstiftningens syfte och utformning samt ansvar, kvalitet och kostnader när det gäller insatser och uppgifter som anges i lagstiftningen. Ett speciellt fokus läggs på personlig assistans, där särskilt utförandefrågorna uppmärksammas Det är positivt att översynen av LSS har genomförts och kommitténs förslag är ett steg i rätt riktning. Utredningsdirektiven borde emellertid följts i sin helhet. en som kommittén presenterar är överlag bra, men inte tillräckliga. Översynen av LSS borde ha varit mer omfattande, bl.a. avseende andra insatser än personlig assistans, främst då boende och daglig verksamhet. Örebro kommun stödjer Sveriges kommuner och landstings ställningstagande att staten bör ta över ansvaret för finansiering och beslut om samtliga LSS-insatser. Ärendet bereddes av programnämnden den 14 januari. sunderlag till yttrande över LSS-kommitténs betänkande daterat 23 januari Betänkandet Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:77, besvaras med Social välfärds yttrande 23 januari

10 Yrkanden Rasmus Persson föreslår att ett tillägg görs om att åldersgränsen ska vara samma som den som gäller för ett aktivt yrkesliv. Han föreslår även att programnämnden ger ordföranden i uppdrag att justera yttrandet gällande åldersgränsen enligt programnämndens intentioner. Rasmus Persson föreslår dessutom att den fjärde punkten under rubriken Rätten till stöd och service i förslaget till yttrande ska ersättas med följande text: Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Ett sätt att synliggöra barnets bästa är att analysera konsekvenserna för barn och unga inför varje beslut. Kommunen tillstyrker förslag om att bestämmelse införs i LSS för att stärka barnets ställning inom lagens tillämpningsområde. Bestämmelsen bör svara mot artikel 3 i FN:s barnkonvention och innebär att när åtgärder rör barn ska hänsyn till barnens bästa särskilt beaktas. Metoder bör tas fram som kan användas för att säkerställa att barns och ungas inställning och synpunkter kommer fram inför beslut om insatser. 1. Programnämnden ger ordföranden i uppdrag att justera yttrandet när det gäller åldersgränsen enligt programnämndens intentioner. 2. Betänkandet Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:77, besvaras med Social välfärds reviderade yttrande 5 februari Vårt framtida Örebro Översiktsplan för Örebro kommun Ärendenummer: Sov 91/2008 Handläggare: Berit Hjalmarsson Örebro kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan. Översiktsplanen ska visa hur Örebro kommun kan utvecklas kommande 25 år. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell kommunomfattande översiktsplan. Den ska redovisa grunddragen i mark- och vattenanvändningen, avvägningar mellan allmänna intressen, kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Planen är vägledande för kommande beslut i t.ex. plan- och bygglovsfrågor. Under perioden 10 november 2008 till 27 februari 2009 har allmänheten, myndigheter, kommunala nämnder, föreningar, m.fl. möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. När samrådstiden har gått ut sammanställs 10

11 synpunkter som kommit in och förändringar föreslås. Det nya förslaget kommer därefter att ställas ut under hösten 2009, då det återigen finns möjlighet att komma med synpunkter. Beredning Några medarbetare på Kommunledningskontorets utredningsavdelning har fått i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande för programnämnderna Social välfärd respektive Barn- och utbildning. Det förs även en dialog med förvaltningskontor Vård och stöd om Social välfärds yttrande. Utredningsavdelningen har utgått från samrådshandlig Översiktsplan 22 oktober 2008 med kartbilaga. Projektledning och ansvariga för arbetet med förslag till översiktsplan har informerat utredningsavdelningens arbetsgrupp om planens syfte och tankar, då särskilt med inriktning på sociala frågor. Underlag - Länk - till yttrande utskickat till programnämndens ledamöter. Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 29 Åtta servicetimmar i månaden utan biståndsprövning Ärendenummer: Sov 118/2009 Handläggare: Malin Duckert Lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre kommer att tillämpas i Örebro kommun från maj Syftet med lagstiftningen är att möjliggöra ett förebyggande arbete med starkt medborgarfokus. Det är den enskilde som avgör när eller om den vill köpa tjänsten. Det krävs ingen behovsbedömning för att få tjänsten. I Örebro kommun är kriteriet att den som nyttjar tjänsten ska ha fyllt 75 år Kommunen har valt att ha ett generöst förhållningssätt i utbudet. et är i huvudsak tjänster inom områdena utomhusarbete (trädgårdstjänst), fixartjänst, inköp och mat, städ och tvätt samt en övrigt kategori. Ett av syftena är att möta behoven och efterfrågan som skiljer sig väsentligt mellan 11

12 boende i lägenhet och villa. Det andra syftet är att få ett jämställt utbud i förhållande till ett könsrollsperspektiv. Kommunen har ansvar att informera anställda och uppdragstagare om att olika bestämmelser gäller beroende på enligt vilken lagstiftning en specifik tjänst utförs. Alla medborgare i Örebro kommun kan från och med maj 2009 få information på Servicetorget, tidigare kallad lotsenheten. Där kommer det att finnas lotsar som tillhandahåller medborgarinriktat information om bland annat olika former av servicetjänster. sunderlag Kommunledningskontorets förslag i ärendet Åtta servicetimmar i månaden utan biståndsprövning daterat 14 januari 2009 Innehållet i Örebro kommuns åtta servicetimmar per månad fastställs enligt kommunledningskontorets förslag 14 januari Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 30 Eget val av servicetjänster i Örebro kommun Ärendenummer: Sov 120/2008 Handläggare: Sirpa Ljung Kommunfullmäktige i Örebro kommun har beslutat att införa eget val av servicetjänster med start 4 maj Projektet har sökt och fått statsbidrag på 2 mnkr för att ge brukarna möjlighet till eget val enligt lag om valfrihet (LOV). Eget val av servicetjänster ska göra det möjligt för brukare att välja leverantör (utförare) av de tjänster som önskas. Tjänsterna kan vara ur servicekatalogen eller biståndsbedömd service. Leverantörer inom ramen för LOV ska godkännas av Örebro kommun, som är upphandlande myndighet. Intresserade leverantörer ska besvara ett förfrågningsunderlag som garanterar god kvalitet till ett av Örebro kommun fastslaget pris, vilket är kr per servicetimme. Örebro kommuns förfrågningsunderlag för valfrihetsmodellen Eget val med LOV som grund har arbetats fram med gällande lagar som vägledning. 12

13 sunderlag - Kommunledningskontorets förslag i ärendet Eget val av servicetjänster i Örebro kommun daterat 6 januari F0 Inbjudan till ansökan - F1 Förfrågan - F2 Kravspecifikation - F3 Kontraktsvillkor - F41-46 Bilagor - Information om förhandling med Kommunal enligt 12 den 27 januari. Yrkanden Följande dokument ska gälla för att godkänna leverantör i Örebro kommuns valfrihetssysystem Eget val av servicetjänster : F0 Inbjudan till ansökan, F1 Förfrågan, F2 Kravspecifikation, F3 Kontraktsvillkor samt F41-46 Bilagor Björn Sundin (S) föreslår att programnämnden ska besluta enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets Ronnie Palmén (M) yrkar avslag på Björn Sundins förslag och bifall till kommunledningskontorets Propositionsordning Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att programnämnden beslutat enligt kommunledningskontorets Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig. Reservation Följande dokument ska gälla för att godkänna leverantör i Örebro kommuns valfrihetssysystem Eget val av servicetjänster : F0 Inbjudan till ansökan, F1 Förfrågan, F2 Kravspecifikation, F3 Kontraktsvillkor samt F41-46 Bilagor Murad Artin (V), Pell Uno Larsson (S), Bo Fredriksson (S), Inger Göransson (S), Björn Sundin (S), Elvy Wennerström (S) och John Johansson (S) reserverar sig mot programnämndens beslut till förmån för sitt eget yrkande (bilaga 29). 13

14 31 Rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Diarienummer: Handläggare: Marie Villman En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (SoL) har införts i SoL från och med juli Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Från och med den 1 juli 2008 har samma rapporteringsskyldighet införts i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och gäller alltså ej verkställda gynnande beslut enligt samma lag. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Programnämnd Social välfärd får information om denna rapport vid sammanträdet. Underlag Förvaltningskontor vård och stöds rapport daterad 19 januari Informationen tas till protokollet. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 32 Lokalt program kravspecifikation för projekt Ängen Ärendenummer: Sov 10/2009 Handläggare: Marie Villman Tillsammans med primärvården i Örebro och Länsgården fastigheter AB är planeringen av Ängen i full gång. Planerad byggstart är mars 2009 och målsättningen är att i alla fall delar av huset ska vara klart i augusti För de verksamheter, som för kommunens del, planeras för i huset har ett lokalt program/kravspecifikation tagits fram. Utifrån programmet presenteras på sammanträdet de ritningsförslag som föreligger. 14

15 Underlag Lokalt program kravspecifikation för projekt Ängen daterat 26 januari Programnämnden tar informationen till protokollet. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 33 Ängen flytt av verksamhet Ärendenummer: Sov 10/2009 Handläggare: Marie Villman Örebro kommun och Örebro läns landsting genomförde under 2007 och 2008 en förprojektering med avsikt att etablera ett centrum där vårdcentral, seniorbostäder, särskilt boende för äldre, gruppbostad för funktionshindrade och familjecentral samlokaliseras och samverkar i ett och samma hus. Kommunstyrelsen beslutade i september 2008 att projekt Ängen skulle fullföljas och utföras i samverkan mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting. Det beslutades också att en politisk styrgrupp med tre ledamöter från vardera kommunen och landstinget skulle tillsättas. Under förprojekteringen av Ängen diskuterades också möjligheterna att inrymma såväl hemvården i närområdet som en dagrehabilitering i det hus som ska byggas. Almby hemvård, som i dag har sina lokaler ovanpå Tybble vårdcentral, är uppsagda från dessa. et är att de tillsammans med Almby dagrehab, under förutsättning att nuvarande lokaler kan disponeras fram till flytt, flyttar till det hus som ska byggas och som har arbetsnamnet Ängen. sunderlag Ärendet Ängen - flytt av verksamhet daterat 26 januari

16 1. Almby hemvård flyttas till Ängen under 2010 under förutsättning att nuvarande lokaler kan disponeras fram till flytt. 2. Almby rehab flyttas till Ängen under 2010 under förutsättning att nuvarande lokaler kan disponeras fram till flytt. 3. Programnämnden uppdrar åt de projektgrupper som finns för planeringen av Ängen att också planera lokaler för hemvård och dagrehabilitering i det aktuella huset. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 34 Rapport om genomförande av nollvision Ärendenummer: Sov 17/2009 Handläggare: Marie Villman Under 2007 tog programnämnd Social välfärd beslut om en nollvision vad gällde utskrivningsklara patienter med betalningsansvar på sjukhuset. et innebar ett tydligt uppdrag till respektive driftsförvaltning att ta emot utskrivningsklara patienter i deras hem i avvaktan på annan vårdform. Den 7 november 2007 fick programkansliet i uppdrag att var tredje månad lämna rapport om genomförandet av arbetet med att minska antalet utskrivningsklara med betalningsansvar på USÖ. Om antalet berörda ökar extremt mycket eller vid annan oförutsedd utveckling ska programkansliet lämna rapport på närmast följande sammanträde. Programnämnden fick senaste rapporten i september Underlag Rapport från Förvaltningskontor vård och stöd daterad 26 januari Programnämnden tar informationen till protokollet. Programnämnden beslutar enlig kommunledningskontorets 16

17 35 Upphandling av nytt LSS-boende på Landbotorpsallén Ärendenummer: Sov 117/2008 Handläggare: Ann-Kristin Sundelius och Markus Jansson Programnämnden har beslutat att upphandla driften av det nya LSS-boendet på Landbotorpsallén 3 för sex hyresgäster. Ett förslag till förfrågningsunderlag har tagits fram och som är den viktigaste delen i upphandlingen. I förfrågningsunderlaget fastställes vilket uppdrag som beställs från en anbudsgivare/utförare och hur omfattande det ska vara. När programnämnden sedan fattar beslut om utförare är det de förutsättningar som finns med i förfrågningsunderlaget som man skriver in i avtalet och som sedan gäller för hela avtalsperioden. et till förfrågningsunderlag bereddes av programnämnden den 14 januari. Det kommer att innebära att sista dagen för att inkomma med anbud utifrån förfrågningsunderlaget blir i mitten av mars. Den 5-6 maj ska sedan programnämnden enligt tidsplanen fatta beslut om utförare. sunderlag till förfrågningsunderlag daterat 4 februari skickades ut separat till nämndens ledamöter. Programnämnden antar det föreslagna förfrågningsunderlaget för gruppbostad på Landbotorpsallén daterat 4 februari Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets 36 Skrivelser och diarielista Till programnämnd Social välfärd anmäls följande: Inkomna skrivelser enligt förteckning. Diarielista med ärendenumren Sov 12/2009 Sov 35/

18 Samverkansgruppens protokoll 16 december 2008 samt 8 och 20 januari Anteckningar från presidiesammanträde den 22 januari Programnämnden tar anmälan till protokollet. 37 Delegerade beslut Till programnämnden anmäls följande beslut fattade med stöd av delegation: Avgiftsbeslut vård och omsorg Bostadsanpassningsbidrag Ordförandens information Kommunstyrelsen har gett programnämnderna i uppdrag att göra konsekvensanalyser av alternativa driftbudgetramar. Uppdraget ligger hos programchefen och eventuella ramförändringar kommer upp i programnämnden under våren Nämndledamöter i Örebro ska gå en gemensam utbildning för att uppnå målet att Örebro ska bli en jämställd kommun hållbar över tid. Kursen äger rum den 2 april på förmiddagen och berättigar till arvode och ersättning för förlorad inkomst Susanne Ritahander, sekreterare Justerat den 18 februari 2009 Rasmus Persson, ordförande Murad Artin, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 19 februari

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer