Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53"

Transkript

1 (31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl , Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande Mats Ekman (c) 29-41,43-52 Elli-Marie Lundgren (m) Staffan Nygren (fp) tjg. ers ,43-52 Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare Mats Morin, socialchef Susanne Sjögren, sekr ,43, 45-46,50-52 Karina Wahlberg, bitr. socialchef Mari Ellingsen, föreståndare, 29 Marianne Berglund, områdeschef 29 Eva Bergström, områdeschef 29 Birgitta Lindberg, områdeschef 29 Jenny Dafors, enhetschef 29 Erica Lundström, ekonom, 29-30,32-34,37 Christine Österman, vik. enhetschef, 40 Anna Andersson, kökschef, 40 Maria Goldring, kokerska, 40 Annika Fjällström, MAS, Sven-Åke Boström, Vindelns hälsocentral, 38 Ewa-May Karlsson, kommunalråd, 38 Liza Wikström, projektledare, 46 Facklig företrädare Utses att justera Åsa Forssell, kommunal, 29-30, 32-41, 43,45-46,50-51 Dan Oskarsson (s) Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 10 mars kl Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer Ordförande Christer Lundgren Dan Oskarsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Susanne Sjögren

2 (31) Innehållsförteckning s verksamhetsberättelse s årsbokslut Anmälan delegeringsbeslut... 5 Budgetuppföljning 2014 års budget... 7 Budget HVB och flyktingmottagning... 8 Uppföljning av granskning av kommunens verksamhet med ensamkommande flyktingbarn... 9 Uppföljning personlig assistans Ökade kostnader inom personlig assistans Budget Framtid samverkan med Vindelns hälsocentral Riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden Nutrition och kostfrågor på äldreboendena Revidering särskilt boende (SÄBO) organisation s lokalstrategi Arbetskläder Samhallsprojektet Stimulansmedel e-hälsa Återrapport på övrig fråga ang. delade turer Förslag till förändrad organisation och ledning för kommunernas och landstingets verksamhet personligt ombud i Umeåregionen Skrivelse från Afasiföreningen ang. logopeder Information från förvaltningschef Kurs- och konferensinbjudningar Ändra sammanträdesdatum Meddelanden s delegeringsordning... 31

3 (31) 29 Dnr 14.S s verksamhetsberättelse 2013 Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström redovisar förslag till socialnämndens verksamhetsberättelse Årets resultat visar ett underskott på ca 780 tkr, resultatet har belastats med kostnader för Pulsen Combine 8oo tkr, byggande av medicinrum och carport med drygt 500 tkr totalt. Inriktning inom äldreomsorg en har varit fortsatta satsningar på kvarboende och utveckling av hemtjänst och andra insatser för detta. Inom individ- och familjeomsorg beror överskridandet på enskilda ärenden, framför allt familjehemsplaceringar. Inom handikappomsorgen har verksamheten i stort sett följt budget och planering. Resultatet har belastats med inköp av buss samt ombyggnation av Dalen 2. Arbetsutskottets förslag till beslut Utskottets har tagit del av den lämnade informationen. Bokslutet med verksamhetsberättelse ska behandlas på socialnämndens sammanträde den 26 februari s verksamhetsberättelse daterad 17 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 7. s behandling Vid dagens sammanträde lämnar enhetscheferna muntliga redovisningar av sin verksamhet under 2013: Enhetschef Marianne Berglund redogör för verksamheten vid handikappomsorgen, Eva Bergström för särskilt boende äldreomsorgen, Birgitta Lindberg för ordinärt boende, Jenny Dafors för individ- och familjeomsorg, Mari Ellingsen för HVB-verksamheten och socialchef Mats Morin för stab och administration. s beslut s verksamhetsberättelse 2013 godkänns.

4 (31) 30 Dnr 14.S s årsbokslut 2013 Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström går igenom socialnämndens årsbokslut som visar ett underskott på 780 tkr. - s årsbokslut 2013, daterad 17 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 7. s beslut s bokslut 2013 godkänns.

5 (31) 31 Anmälan delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut har fattats av tjänstemän inom socialnämndens verksamhetsområde enligt socialnämndens beslut om delegering , 8: 1. Dnr 14.S IFO-beslut enl. Socialtjänstlagen beslutsdatum , beslutsfattare Jenny Dafors, Corinne Borgmästars, Linda Holmlund, Sandra Holmberg, Johanna Persson, Carolina Fransson och Mats Morin, enl. förteckning nr. 1 framställd Dnr 14.S Dödsboanmälan, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr Dnr 14.S Beslut om parkeringstillstånd, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr Dnr 14.S Färdtjänst och riksfärdtjänst, beslutsfattare Marie Granström, Anna Åbjörnsson, Margareta Ekman och Nina Gustafsson perioden , enl. förteckning nr.1, 2, 3 och Dnr 14.S Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), LASS och LSS, beslutsfattare Marie Granström, Anna Åbjörnsson, Margareta Ekman och Nina Gustafsson perioden , enl. förteckning nr, 1, 2, 3 och Arbetsutskottets protokoll den 12 december 2013 och 15 januari 2014 samt sekretessprotokoll den 12 december 2013 och 15 januari Beslut om bostadsanpassningsbidrag, beslutsfattare Karina Wahlberg. 13.S S S S S S S S S S

6 (31) s beslut Delegeringsbesluten är anmälda.

7 (31) 32 Dnr 14.S Budgetuppföljning 2014 års budget Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström redovisar en första preliminär budgetutfallsprognos för helår baserat på utfall för januari månad Prognosen pekar mot ett underskott på ca 490 tkr. Arbetsutskottets förslag till beslut Prognosen är delgiven och inga ytterligare åtgärder föreslås i dagsläget. Prognosen ska redovisas för nämnden den 26 februari Budgetutfallsprognos daterad den 5 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 8. s behandling Socialchef Mats Morin informerar nämnden om att man ser med stor oro på att kostnaderna inom hemsjukvård, hjälpmedel och IFO-verksamheten kommer att öka. s beslut har tagit del av den redovisade prognosen och inga ytterligare åtgärder krävs med anledning av dagens prognos.

8 (31) 33 Dnr 14.S Budget HVB och flyktingmottagning Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström gav en lägesinformation. I budget för 2014 är det antaget att ta emot 20 personer, varav 10 vuxna och 10 barn. Utöver detta har avtalet för platser för ensamkommande barn skrivits om från 12 platser, varav 3 asyl, till 15 platser, varav 5 asyl. Kostnaderna är för introduktionsprogram är 106 tkr/läsår och gäller både för asyl- och PUT-ungdomar och gymnasieprogram kostar 118 tkr/läsår. Intäkterna blir 70,1 tkr/läsår för asylsökande och utbetalas med 7 tkr/fyra veckors period. Förslag: - Socialförvaltningen via HVB-hemmet tar kostnaden för asylsökande. - Barn- och utbildningsnämnden tar över kostnaden vid kommunplacering (2-4 veckor efter PUT). - Återsökning av skolkostnader sker samordnat via ekonomikontoret. - Dessa förutsättningar förutsetts gälla från och med Budgetförutsättningar daterade 10 februari Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande daterad 10 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari s beslut Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med den redovisade inriktningen.

9 (31) 34 Dnr 13.S Uppföljning av granskning av kommunens verksamhet med ensamkommande flyktingbarn De förtroendevalda revisorerna i Vindelns kommun har beslutat att KPMG ska göra en uppföljning av granskningen av kommunens verksamhet med ensamkommande flyktingbarn. Föregående granskning genomfördes Uppföljning av granskning daterad 11 februari s beslut Informationen är delgiven och efter att uppföljning och granskning är gjord så ska ärendet återrapporteras till nämnden.

10 (31) 35 Dnr 13.S Uppföljning personlig assistans Handläggare Margareta Ekman har sammanställt en redovisning av personlig assistans. I Vindelns kommun är totalt 11 vuxna och 5 barn beviljade personlig assistans. Idag är 7 assistentbolag verksamma i Vindelns kommun. Samtliga brukare har valt annan assistansanordnare än kommunen upphandlade. 1 brukare har som assistansberättigad valt att anställa sina egna assistenter i eget namn, d.v.s. utan att bilda aktiebolag, handelsbolag, förening eller kooperativ. Något som är möjligt sedan För detta krävs en godkänd ansökan från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Vindelns kommun har sedan upphandlat utförare av personlig assistans för de brukare som valt kommunen som utförare. Kommunen har för detta avtal med VH assistans. Under 2013 har VH assistans inte haft några brukare som valt Vindelns kommun som utförare. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen är delgiven och eftersom ingen i nuläget har valt Vindelns kommun som utförare finns inget enskilt ärende att tillsyna. - Handläggare Margareta Ekmans tjänsteskrivelse daterad 3 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 10. s beslut Informationen är delgiven och eftersom ingen i nuläget har valt Vindelns kommun som utförare finns inget enskilt ärende att tillsyna.

11 (31) 36 Dnr 14.S Ökade kostnader inom personlig assistans Handläggare Margareta Ekman har sammanställt en rapport angående ökade kostnader inom personlig assistans. De senaste åren ser kommunen en tendens till ökade kostnader/övervältring av kostnader från Försäkringskassan (FK) till kommunerna när det gäller personlig assistans och assistansersättning. FK gör en bedömning av brukarens grundläggande behov och kommer det inte upp över 20 timmar/vecka så avslås ansökan om personlig assistans eller ekonomisk ersättning därtill enligt 51 kap SFB, även om omvårdnadsbehovet totalt sett är stort. FK behöver då inte utreda övriga behov. Bedöms det att brukarens grundläggande behov kommer upp över 20 timmar/vecka, måste även FK räkna med tid för övriga behov i beslutet. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen är delgiven samt att detta ska beaktas i socialnämndens budgetarbete för Handläggare Margareta Ekmans tjänsteskrivelse daterad 3 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 10. s beslut Nämnden har tagit del av informationen och ser med stor oro på konsekvenserna på Försäkringskassans förändrade/skärpta bedömningar. följer noggrant denna utveckling i budgetarbetet.

12 (31) 37 Dnr 14.S Budget 2015 Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström gav en lägesinformation. Nämnden informerades om de ekonomiska förutsättningarna inför budgetarbetet Föreslagen ram 2015 är ,9 tkr. - Nettobesparing mot kostnads- och indexuppräkning med 405,5 tkr. Tänkbara förändringar 2015 för stab, administration och biståndsbedömning, Individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, omsorgen, särskilt boende, hemtjänst, flykting och HVB presenterades. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen är delgiven och förvaltningen uppdras att arbeta vidare. Återrapport till socialnämnden den 26 februari Budget 2015, Möjligheter och utmaningar daterad 17 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 12. s beslut Informationen är delgiven och förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budgetarbetet 2015.

13 (31) 38 Dnr 14.S Framtid samverkan med Vindelns hälsocentral Sven-Åke Boström, verksamhetschef Tre Älvar gav en lägesinformation över Vindelns hälsocentral. Vindelns hälsocentral har tappat många listade och har dåligt ekonomiskt läge. Man kommer att ha stora besvär att få sommaren att fungera. Sven-Åke redovisar en samverkansform där kommunen och landstinget slår ihop resurserna för att klara verksamheterna. Det är viktigt att det finns ett politiskt intresse från både kommun och landsting innan man fortsätter söka samarbetsformer. Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med förslag till samverkan och att frågan tas upp i socialnämnden den 26 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 4. beslut Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med utredning av samverkan mellan landsting och kommun.

14 (31) 39 Dnr 14.S Riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden MAS Annika Fjällström redogör för förslag till riktlinje gällande Palliativ vård och omhändertagande av avliden. Syftet med riktlinjer för vård i livet slutskede är att fungera som arbetsredskap/manual och bidra till en gemensam värdegrund och ett förhållningssätt som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet, där den döendes och dennes närståendes behov är i fokus. Arbetsutskottets förslag till beslut antar riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden daterad den 16 januari MAS Annika Fjällströms förslag till riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden, daterad 16 januari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 13. s beslut Riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden daterad 16 januari 2014 antas.

15 (31) 40 Dnr 12.S Nutrition och kostfrågor på äldreboendena Socialchef Mats Morin gav en lägesrapport. Nämnden fick en återrapport från senaste mötet 29 januari 2014 med köksorganisationen. Områdeschef Eva Bergström fick då i uppdrag att utreda alternativ för kosthantering inom äldreomsorg och socialtjänst. Ska återrapporteras på kommande möte med köksorganisationen som är den 11 mars Vik. enhetschef Christine Österman, kökschef Anna Andersson och kokerska Maria Goldring bjöd på smakprover på konsistensanpassad kost. - Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 13. s beslut Nämnden har tagit del av lägesrapporten och tackar för smakproverna som serverades. Återrapportering av utredning till arbetsutskott och nämnd i april 2014.

16 (31) 41 Dnr 14.S Revidering särskilt boende (SÄBO) organisation Bakgrund I dagsläget finns 2 enheter särskilt boende för äldre om totalt 76 platser. Platserna i särskilt boende är fördelade på enheten Älvbacken med 50 platser, samt Almagården med 26 platser. Arbetsledning i nuvarande organisation utgörs av 1 områdeschef samt 1 enhetschef. Utöver detta finns en tjänst som administrativt stöd placerad på Älvbacken. För perioden står socialförvaltningen inför fortsatta krav på effektivisering och omställning för att klara verksamhetens ekonomiska mål. har också ett övergripande uppdrag av fullmäktige att bedriva verksamhet motsvarande den ekonomiska nivån som anges i jämförelse med strukturkostnader redovisade i PWC rapport. Socialförvaltningen har arbetat med kostnadsreducering och effektivisering genom avveckling och nedläggning av Solhaga särskilt boende. Genom införande av nya planeringssystem och verktyg för schemahantering och bemanning. Under våren 2014 påbörjas införande av nytt verksamhetssystem (Pulsen Combine) inom äldreomsorgen. Att nuvarande sammanhållen organisation för SÄBO återgår till två organisatoriska enheter, Älvbacken och Almagården. Verksamheterna organiseras under var sin chef som har eget budget, verksamhet, arbetsmiljö och personalansvar. Genomförandet sker under våren Utgångspunkter Tydlig chef och ledningsfunktion för Älvbacken respektive Almagården. Bägge cheferna ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Återställer en chef med fysisk placering på Almagården. Utveckla och tydliggöra befintliga stödfunktioner för chefer. Nuvarande gemensamma organisation för särskilda boenden uppdelas i två egna enheter Älvbacken och Almagården med uppdelat ansvar för ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö. Respektive chef har tillgång till stödfunktioner för administrativa uppgifter. Inom Älvbacken hanteras utredningsarbetet

17 (31) med övergripande kostfrågor och samverkan med Samhall inom särskilt boende. Almagården utvecklas genom att vakanta lägenheter ställs om till trygghetsboende. Detta förutsätter också en omflyttning av befintliga särskilda boenden. Antalet platser i särskilt boende kommer också att utredas i budgetarbetet inför Utveckling av pooltjänster beräknas ske under 2014 och då knytas mot Almagården. Uppdelningen föreslås genomföras under våren 2014 efter sedvanliga förhandlingar med berörda fackliga organisationer. Arbetsutskottets förslag till beslut Utskottet är positiv till den föreslagna nya ledningsorganisationen för särskilt boende och föreslår socialnämnden att fastställa den. - Socialchef Mats Morins tjänsteskrivelse den 19 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 3. - Socialchef Mats Morins tjänsteskrivelse den 4 februari s beslut Den föreslagna nya ledningsorganisationen för särskilt boende fastställs.

18 (31) 42 Dnr 10.S s lokalstrategi För perioden står socialförvaltningen inför fortsatta krav på effektiviseringar för att klara verksamheten utifrån de givna ekonomiska ramarna. har också ett övergripande uppdrag av fullmäktige att bedriva verksamhet motsvarande den ekonomiska nivån som anges i jämförelse med strukturkostnader enligt PWC rapporter. Socialförvaltningen har genomfört effektiviseringar inom flera områden. Inom äldreomsorgen främst genom avveckling och omställning av Solhaga särskilt boende för äldre. Genom införande av nya planeringssystem och verktyg för schemahantering och bemanning. Under 2014 påbörjas införande av nytt verksamhetssystem inom äldreomsorgen. Under perioden kommer också andelen äldre över 65 totalt att öka baserat på aktuella befolkningsprognoser men också andelen äldre över 80 år. Ökningen beräknas pågå fram till Hemsjukvården är övertagen i kommunal regi från 2013 med drygt 65 ärenden i dagsläget. De statliga kraven på redovisning och biståndsbedömning skärps under 2015 i särskilt boende. Inom särskilt boende finns också utredningsuppdrag som rör den framtida kosthanteringen, samverkan med Samhall och införande och tvätt av arbetskläder. Förvaltningens förslag Våning 1 på Almagården stängs som särskilt boende. Boende på avdelningen har egna kontrakt på lägenheterna men erbjuds i första hand plats i särskilt boende inom Almagården, våning 2, 3 eller 4 alternativt Älvbackens särskilda boende. De kan också välja att bo kvar i sin lägenhet som då kommer att ingå i det kommunala trygghetsboendet och då ansöka om hemtjänstinsatser. - Mats Morins tjänsteskrivelse den 18 februari s beslut Våning 1 på Almagården stängs som särskilt boenden under våren Förvaltningen beslutar och förhandlar om lämplig tidpunkt. I övrigt så återremitteras lokalstrategin till nämndens möte 29 april 2014.

19 (31) 43 Dnr 12.S Arbetskläder Bitr. socialchef Karina Wahlberg gav en lägesinformation. Upphandlingen är klar och arbetskläder ska nu beställas. s beslut Informationen är delgiven. ser med tillfredställelse på att upphandlingen är slutförd och att personalen nu får tillgång till arbetskläder.

20 (31) 44 Dnr 13.S Samhallsprojektet Socialchef Mats Morin tillsammans med kommunchef Mikael Salomonsson har haft möte med projektledare från Samhall. Där diskuterades deras uppdrag samt tjänster som dom kan erbjuda. Arbetsutskottets förslag till beslut uppdrar till förvaltningen att utreda ärendet vidare. - Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 16. s beslut Nämnden har tagit del av den lämnade redovisningen och uppdrar till förvaltningen att utreda ärendet vidare och ta fram ett förslag till socialnämnden i april 2014.

21 (31) 45 Dnr 14.S Stimulansmedel e-hälsa Bakgrund Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen till denna utveckling är många, bland annat har en allt bättre bostadsstandard med moderna bekvämligheter bidragit till denna utveckling. En väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och bra trygghetslarm har också varit viktiga förutsättningar för kvarboende. Detta innebär att det är angeläget för landets samtliga kommuner att så snart som möjligt byta dagens analoga utrustning i hemmen och se till att även larmmottagningen blir digital. Detta är förenat med en icke obetydlig kostnad, varför man inte kan förutsätta att skiftet kan ske under 2014 i samtliga kommuner. Samtidigt är det viktigt att peka på de möjligheter som bytet till digital teknik innebär på sikt både för den enskilde och för kommunerna. Kostnaden följs av möjligheter till ökad trygghet, bättre service och vård för den enskilde och effektiviseringsmöjligheter för kommunen. Modern informations- och kommunikationsteknik samt medicin-tekniska landvinningar kommer successivt göra det än enklare och tryggare att bo kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren. Aktuellt För att få ta del av stimulansmedel från SKL 2014 krävs att varje kommun politiskt i socialnämnden beslutar att påbörja processen om trygghet, service och delaktighet i hemmet samt att övergå till digital teknik för trygghetslarmen och därmed kunna utnyttja nuvarande och kommande möjligheter för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet. Beslutet förutsätter också berörda medarbetare i socialtjänsten och hemsjukvården ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation. Användning av surfplattor, mobiltelefoner och andra tekniska hjälpmedel möjliggör även på sikt mobil dokumentation och åtkomst till relevant information på plats hemma hos brukarna. Varje kommun ska också utifrån den regionala planen för ehälsa ta fram en långsiktig lokal plan för finansiering, organisation och samverkan inom ehälsaområdet. Utvecklingen av ehälsa ska bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med den regionala stödstrukturen för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. - Stimulansmedel ehälsa tjänsteskrivelse Information EBP socialchefer 21 februari 2014.

22 (31) s beslut Nämnden beslutar att påbörja processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet. Förvaltningen får i uppdrag att utifrån Västerbottens regionala långsiktiga plan för ehälsa ta fram en långsiktig lokal plan för finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa.

23 (31) 46 Dnr 14.S Återrapport på övrig fråga ang. delade turer Vid socialnämndens sammanträde 15 januari 2014, 26 fick förvaltning i uppdrag av Dan Oskarsson (s) att utreda och redovisa aktuella situationer kring förekomst av delade turer, aktuella sysselsättningsgrader, helgturer, ekonomiska och andra konsekvenser. Socialchef Mats Morin och projektledare Liza Wikström ger en lägesinformation. - Mats Morins tjänsteskrivelse den 18 februari s beslut Förvaltningen får ett fortsatt uppdrag att jobba vidare med förbättringsområden. Återrapport till socialnämnden den 30 april 2014, samt vid planeringsdag.

24 (31) 47 Dnr 14.S Förslag till förändrad organisation och ledning för kommunernas och landstingets verksamhet personligt ombud i Umeåregionen Personligt ombud har sedan starten drivits av en för ändamålet särskild stiftelse, Stiftelsen Samsyn. Under början av 2013 gjordes på initiativ av ägarna (kommunerna och landstinget) en översyn av verksamheten personligt ombud, med anledning av att stiftelsen haft svårigheter att klara budget, vilket medförde att ägarna förväntades tillskjuta med medel. I samband med ett ägarsamråd 25 oktober 2113 uppdrogs till socialcheferna i Umeåregionen att ta fram ett förslag till ny driftsform. Förslaget skulle vara klart till årsskiftet och stiftelsen skulle sedan informeras om vad man kommit fram till. Förslag till beslut Vid ett sammanträde för Umeåregionens socialchefsgrupp i december, utarbetades följande förslag till organisationsförändring: Verksamheten Personligt ombud föreslås få en ny driftsform genom att Umeåregionens kommuner och Västerbottens läns landsting fr.o.m. 1 mars 2014 övertar driftansvar och ledning/styrning av verksamheten. Arbetsutskottets förslag till beslut ställer sig bakom förslaget till ändrad organisation och ledning för verksamheten Personligt ombud och uppdrar till förvaltningen att fr.o.m. 1 mars 2014 verkställa beslutet. - Tjänsteskrivelse daterad 10 januari Arbetsutskottets beslut den 10 februari i2014, 6. s beslut Nämnden ställer sig bakom förslaget till ändrad organisation och ledning för verksamheten Personligt ombud och uppdrar till förvaltningen att fr.o.m. 1 mars 2014 verkställa beslutet.

25 (31) 48 Dnr 14.S Skrivelse från Afasiföreningen ang. logopeder Hildur Lindqvist, ordförande i Västerbottens Läns Afasiförening tillsammans med Rigmor Isaksson, ordförande i Afasiföreningen i Skellefteå med omnejd och Eva Ahlberg, ordförande i Södra Lappmarkens Afasiförening påtalar i skrivelse, daterad 16 december 2013, till socialnämnderna i Västerbottens kommuner behovet av logopeder som arbetar med Afasi i kommuner och primärvård. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har tagit del av skrivelsen. Skrivelsen delges Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. - Skrivelse från Afasiföreningen daterad dem 16 december Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 15. s beslut har tagit del av skrivelsen.

26 (31) 49 Dnr 14.S Information från förvaltningschef 1) Planeringsdag 12 mars Planeringsdag planeras för socialnämndens ordinarie ledamöter onsdag den 12 mars Vi håller till på Granö Beckasin. Samling på kommunkontoret kl för gemensam färd till Granö. Anmäl ev. allergier till sekreterare Susanne Sjögren senast torsdag den 6 mars. Fokus kommer att läggas på mål, strategi och budget. Handlingar kommer att skickas ut innan planeringsdagen. s beslut Informationen är delgiven.

27 (31) 50 Dnr 14.S Kurs- och konferensinbjudningar Inbjudan till politikerdialoger, Fokus Framtid etablering för välfärd, den 13 mars 2014, kl , Scandic Plaza, Umeå Seminarium om Barns och ungas hälsa i Västerbottens län, den 3 april 2014, Folkets hus, Umeå. Region Västerbotten, e-hälsodag, den 13 mars 2014, kl , Folkets hus, Umeå. s beslut Christer Lundgren, (c), Elli-Marie Lundgren, (m) och Dan Oskarsson (s) deltar på Fokus Framtid den 13 mars. Annelii Andersson, (s) deltar på Barns och ungas hälsa den 3 april. Christer Lundgren, (c), Elli-Marie Lundgren, (m) och Annelii Andersson, (s) deltar på e-hälsodag den 13 mars.

28 (31) 51 Dnr 14.S Ändra sammanträdesdatum Förvaltningen har tittat över sammanträdesplanen för 2014 och föreslår att socialnämnden den 30 april 2014 (valborgsmässoafton) flyttas till den 29 april 2014 och att arbetsutskottet den 15 maj 2014 (konferens) flyttas till den 19 maj s beslut Nämndens sammanträde den 30 april flyttas till den 29 april och att arbetsutskottets sammanträde den 15 maj flyttas till den 19 maj.

29 (31) 52 Meddelanden 1 Dnr 14.S Underrättelse om beslut från Polismyndigheten i Västerbottens läns 2 14.S Umeå Tingsrätt, protokoll , Mål nr Ä , särskilt Förordnad vårdnadshavare 3 14.S Umeå Tingsrätt, , begäran om yttrande, Mål nr T , vårdnad 4 06.S Hovrätten för Övre Norrland, dom , Mål nr T , överflyttande av vårdnad 5 14.S Förvaltningsrätten, dom , Mål nr , assistansersättning 6 06.S Hovrätten för Övre Norrland, dom , Mål nr T , överflyttande av vårdnad om barn m.m S Helsingborgs tingsrätt, protokoll , Mål nr T , vårdnad om barn 8 13.S Förvaltningsrätten i Umeå, föreläggande , Mål nr 64-14, insatser enl. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 14.S Umeå Tingsrätt, protokoll , Mål nr Ä , särskilt förordnad vårdnadshavare S Umeå Tingsrätt, dom , Mål nr T , domen har vunnit laga kraft S Social samverkan, protokoll från den 10 december 2013 och 13 januari 2014.

30 (31) s beslut Meddelandena är delgivna.

31 (31) 53 Dnr 14.S s delegeringsordning fastställde 15 januari 2014, 8, nu gällande delegeringsordning. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Fattade delegeringsbeslut ska anmälan till nämnden. Bitr. socialchef Karina Wahlberg informerade om de förändringar som gjorts bl.a. enhetschef på Almagården. - Reviderad delegeringsförteckning för socialnämnden, daterad 21 februari s beslut fastställer den reviderade delegeringsordningen daterad 21 februari 2014.

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 21 januari 2015 kl ,

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 21 januari 2015 kl , 2015-01-21 1(20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 21 januari 2015 kl. 09.00 12.30, 13.15 16.00 Beslutande Dan Oskarssson (s) ordförande Annelii Andersson (s) Elin Palmgren

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrumet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 18 juni 2014 kl. 08.30 11.30, 12.45 15.30

Plats och tid Stora sammanträdesrumet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 18 juni 2014 kl. 08.30 11.30, 12.45 15.30 2014-06-18 1(18) Plats och tid Stora sammanträdesrumet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 18 juni 2014 kl. 08.30 11.30, 12.45 15.30 Beslutande Övriga deltagande Facklig företrädare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(26)

Sammanträdesdatum 1(26) 1(26) Plats och tid Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Facklig företrädare Kommunkontoret, lilla sammanträdesrummet onsdag den 12 december 2012 kl. 08.30-12.15 13.00 16.15 Christer Lundgren, (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdag den 22 oktober 2014 kl. 08.30 12.15, 13.00 14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdag den 22 oktober 2014 kl. 08.30 12.15, 13.00 14.30 2014-10-22 1(26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdag den 22 oktober 2014 kl. 08.30 12.15, 13.00 14.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande Elli-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-09 1(20)

Socialnämnden 2012-05-09 1(20) Socialnämnden 2012-05-09 1(20) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, onsdag den 5 maj 2012, kl. 08.30 12.20, 13.00 17.00 Beslutande ledamöter Tjg ersättare Christer Lundgren, (c) ordförande

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 10 september 2014 kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 10 september 2014 kl 2014-09-10 1(28) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 10 september 2014 kl. 08.30 12.15 Beslutande Christer Lundgren, (c) ordförande Mats Ekman, (c) Elli-Marie

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(23)

Sammanträdesdatum 1(23) 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet måndag den 3 september 2012 kl. 08.30 11.55, 12.55 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Facklig företrädare Christer Lundgren, (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 25 februari 2015 kl. 09.45 12.00, 13.00 16.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 25 februari 2015 kl. 09.45 12.00, 13.00 16.00 2015-02-25 1(27) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 25 februari 2015 kl. 09.45 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Dan Oskarsson (s) ordförande Annelii Andersson (s) Elin Palmgren

Läs mer

Socialnämnden (16)

Socialnämnden (16) Socialnämnden 2014-12-09 1(16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunhuset, kl.10.00-16.30 Mötet startar med invigning av nya HVB-hemmet för ensamkommande barn på Sätter Margareta Ivarsson (C) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-22 1(29) februari 2012, kl. 08.30 12.00, 13.00 16.15

Socialnämnden 2012-02-22 1(29) februari 2012, kl. 08.30 12.00, 13.00 16.15 Socialnämnden 2012-02-22 1(29) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, onsdag den 22 februari 2012, kl. 08.30 12.00, 13.00 16.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Plats och tid Älvbacken, Vindeln, tisdagen den 29 april 2014, kl. 08.30 12.00, 13.00 15.00

Plats och tid Älvbacken, Vindeln, tisdagen den 29 april 2014, kl. 08.30 12.00, 13.00 15.00 2014-04-29 1(27) Plats och tid Älvbacken, Vindeln, tisdagen den 29 april 2014, kl. 08.30 12.00, 13.00 15.00 Beslutande Christer Lundgren (c) ordförande Mats Ekman (c) Elli-Marie Lundgren (m) Staffan Nygren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29 s arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll !i. HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (16) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-09-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 79 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 80 Delårsrapport per juli månad 2011 äldreomsorgen 81 Socialnämndens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-15:25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Janet Kling (S) vice ordförande Elisabeth Henningsson (S) Peter Agelii (S) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-28 1(5) Folkhälsorådet

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-28 1(5) Folkhälsorådet 2014-02-28 1(5) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, VIndelns kommun, fredagen den 28 februari 2014, kl. 09.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, ordförande Harriet Hedlund, FoP Umeå Kerstin Nilsson,

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet måndagen den 17 december 2012, kl

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet måndagen den 17 december 2012, kl 1 Tid och plats: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet måndagen den 17 december 2012, kl. 08.30 12.00 Christer Lundgren, ordförande Georg Åström, SPF Bengt Rending, PRO Elsy Eklund, PRO Erling

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-01-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 7 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 8 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 9 Trygg

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 20 augusti 2015 klockan 13:30-14:40 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Annica Jonsson (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 14 december 2015 kl. 17.25 19.15, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm (np) Eva

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1 Socialnämnden 2012-04-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 44 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 45 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 46 Information

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kavelbro event, kl 15.00-16.45 ande Bengt Andersson (C) Per Gren (S) Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm (S) Roger Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer