Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53"

Transkript

1 (31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl , Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande Mats Ekman (c) 29-41,43-52 Elli-Marie Lundgren (m) Staffan Nygren (fp) tjg. ers ,43-52 Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare Mats Morin, socialchef Susanne Sjögren, sekr ,43, 45-46,50-52 Karina Wahlberg, bitr. socialchef Mari Ellingsen, föreståndare, 29 Marianne Berglund, områdeschef 29 Eva Bergström, områdeschef 29 Birgitta Lindberg, områdeschef 29 Jenny Dafors, enhetschef 29 Erica Lundström, ekonom, 29-30,32-34,37 Christine Österman, vik. enhetschef, 40 Anna Andersson, kökschef, 40 Maria Goldring, kokerska, 40 Annika Fjällström, MAS, Sven-Åke Boström, Vindelns hälsocentral, 38 Ewa-May Karlsson, kommunalråd, 38 Liza Wikström, projektledare, 46 Facklig företrädare Utses att justera Åsa Forssell, kommunal, 29-30, 32-41, 43,45-46,50-51 Dan Oskarsson (s) Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 10 mars kl Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer Ordförande Christer Lundgren Dan Oskarsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Susanne Sjögren

2 (31) Innehållsförteckning s verksamhetsberättelse s årsbokslut Anmälan delegeringsbeslut... 5 Budgetuppföljning 2014 års budget... 7 Budget HVB och flyktingmottagning... 8 Uppföljning av granskning av kommunens verksamhet med ensamkommande flyktingbarn... 9 Uppföljning personlig assistans Ökade kostnader inom personlig assistans Budget Framtid samverkan med Vindelns hälsocentral Riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden Nutrition och kostfrågor på äldreboendena Revidering särskilt boende (SÄBO) organisation s lokalstrategi Arbetskläder Samhallsprojektet Stimulansmedel e-hälsa Återrapport på övrig fråga ang. delade turer Förslag till förändrad organisation och ledning för kommunernas och landstingets verksamhet personligt ombud i Umeåregionen Skrivelse från Afasiföreningen ang. logopeder Information från förvaltningschef Kurs- och konferensinbjudningar Ändra sammanträdesdatum Meddelanden s delegeringsordning... 31

3 (31) 29 Dnr 14.S s verksamhetsberättelse 2013 Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström redovisar förslag till socialnämndens verksamhetsberättelse Årets resultat visar ett underskott på ca 780 tkr, resultatet har belastats med kostnader för Pulsen Combine 8oo tkr, byggande av medicinrum och carport med drygt 500 tkr totalt. Inriktning inom äldreomsorg en har varit fortsatta satsningar på kvarboende och utveckling av hemtjänst och andra insatser för detta. Inom individ- och familjeomsorg beror överskridandet på enskilda ärenden, framför allt familjehemsplaceringar. Inom handikappomsorgen har verksamheten i stort sett följt budget och planering. Resultatet har belastats med inköp av buss samt ombyggnation av Dalen 2. Arbetsutskottets förslag till beslut Utskottets har tagit del av den lämnade informationen. Bokslutet med verksamhetsberättelse ska behandlas på socialnämndens sammanträde den 26 februari s verksamhetsberättelse daterad 17 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 7. s behandling Vid dagens sammanträde lämnar enhetscheferna muntliga redovisningar av sin verksamhet under 2013: Enhetschef Marianne Berglund redogör för verksamheten vid handikappomsorgen, Eva Bergström för särskilt boende äldreomsorgen, Birgitta Lindberg för ordinärt boende, Jenny Dafors för individ- och familjeomsorg, Mari Ellingsen för HVB-verksamheten och socialchef Mats Morin för stab och administration. s beslut s verksamhetsberättelse 2013 godkänns.

4 (31) 30 Dnr 14.S s årsbokslut 2013 Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström går igenom socialnämndens årsbokslut som visar ett underskott på 780 tkr. - s årsbokslut 2013, daterad 17 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 7. s beslut s bokslut 2013 godkänns.

5 (31) 31 Anmälan delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut har fattats av tjänstemän inom socialnämndens verksamhetsområde enligt socialnämndens beslut om delegering , 8: 1. Dnr 14.S IFO-beslut enl. Socialtjänstlagen beslutsdatum , beslutsfattare Jenny Dafors, Corinne Borgmästars, Linda Holmlund, Sandra Holmberg, Johanna Persson, Carolina Fransson och Mats Morin, enl. förteckning nr. 1 framställd Dnr 14.S Dödsboanmälan, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr Dnr 14.S Beslut om parkeringstillstånd, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr Dnr 14.S Färdtjänst och riksfärdtjänst, beslutsfattare Marie Granström, Anna Åbjörnsson, Margareta Ekman och Nina Gustafsson perioden , enl. förteckning nr.1, 2, 3 och Dnr 14.S Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), LASS och LSS, beslutsfattare Marie Granström, Anna Åbjörnsson, Margareta Ekman och Nina Gustafsson perioden , enl. förteckning nr, 1, 2, 3 och Arbetsutskottets protokoll den 12 december 2013 och 15 januari 2014 samt sekretessprotokoll den 12 december 2013 och 15 januari Beslut om bostadsanpassningsbidrag, beslutsfattare Karina Wahlberg. 13.S S S S S S S S S S

6 (31) s beslut Delegeringsbesluten är anmälda.

7 (31) 32 Dnr 14.S Budgetuppföljning 2014 års budget Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström redovisar en första preliminär budgetutfallsprognos för helår baserat på utfall för januari månad Prognosen pekar mot ett underskott på ca 490 tkr. Arbetsutskottets förslag till beslut Prognosen är delgiven och inga ytterligare åtgärder föreslås i dagsläget. Prognosen ska redovisas för nämnden den 26 februari Budgetutfallsprognos daterad den 5 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 8. s behandling Socialchef Mats Morin informerar nämnden om att man ser med stor oro på att kostnaderna inom hemsjukvård, hjälpmedel och IFO-verksamheten kommer att öka. s beslut har tagit del av den redovisade prognosen och inga ytterligare åtgärder krävs med anledning av dagens prognos.

8 (31) 33 Dnr 14.S Budget HVB och flyktingmottagning Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström gav en lägesinformation. I budget för 2014 är det antaget att ta emot 20 personer, varav 10 vuxna och 10 barn. Utöver detta har avtalet för platser för ensamkommande barn skrivits om från 12 platser, varav 3 asyl, till 15 platser, varav 5 asyl. Kostnaderna är för introduktionsprogram är 106 tkr/läsår och gäller både för asyl- och PUT-ungdomar och gymnasieprogram kostar 118 tkr/läsår. Intäkterna blir 70,1 tkr/läsår för asylsökande och utbetalas med 7 tkr/fyra veckors period. Förslag: - Socialförvaltningen via HVB-hemmet tar kostnaden för asylsökande. - Barn- och utbildningsnämnden tar över kostnaden vid kommunplacering (2-4 veckor efter PUT). - Återsökning av skolkostnader sker samordnat via ekonomikontoret. - Dessa förutsättningar förutsetts gälla från och med Budgetförutsättningar daterade 10 februari Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande daterad 10 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari s beslut Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med den redovisade inriktningen.

9 (31) 34 Dnr 13.S Uppföljning av granskning av kommunens verksamhet med ensamkommande flyktingbarn De förtroendevalda revisorerna i Vindelns kommun har beslutat att KPMG ska göra en uppföljning av granskningen av kommunens verksamhet med ensamkommande flyktingbarn. Föregående granskning genomfördes Uppföljning av granskning daterad 11 februari s beslut Informationen är delgiven och efter att uppföljning och granskning är gjord så ska ärendet återrapporteras till nämnden.

10 (31) 35 Dnr 13.S Uppföljning personlig assistans Handläggare Margareta Ekman har sammanställt en redovisning av personlig assistans. I Vindelns kommun är totalt 11 vuxna och 5 barn beviljade personlig assistans. Idag är 7 assistentbolag verksamma i Vindelns kommun. Samtliga brukare har valt annan assistansanordnare än kommunen upphandlade. 1 brukare har som assistansberättigad valt att anställa sina egna assistenter i eget namn, d.v.s. utan att bilda aktiebolag, handelsbolag, förening eller kooperativ. Något som är möjligt sedan För detta krävs en godkänd ansökan från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Vindelns kommun har sedan upphandlat utförare av personlig assistans för de brukare som valt kommunen som utförare. Kommunen har för detta avtal med VH assistans. Under 2013 har VH assistans inte haft några brukare som valt Vindelns kommun som utförare. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen är delgiven och eftersom ingen i nuläget har valt Vindelns kommun som utförare finns inget enskilt ärende att tillsyna. - Handläggare Margareta Ekmans tjänsteskrivelse daterad 3 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 10. s beslut Informationen är delgiven och eftersom ingen i nuläget har valt Vindelns kommun som utförare finns inget enskilt ärende att tillsyna.

11 (31) 36 Dnr 14.S Ökade kostnader inom personlig assistans Handläggare Margareta Ekman har sammanställt en rapport angående ökade kostnader inom personlig assistans. De senaste åren ser kommunen en tendens till ökade kostnader/övervältring av kostnader från Försäkringskassan (FK) till kommunerna när det gäller personlig assistans och assistansersättning. FK gör en bedömning av brukarens grundläggande behov och kommer det inte upp över 20 timmar/vecka så avslås ansökan om personlig assistans eller ekonomisk ersättning därtill enligt 51 kap SFB, även om omvårdnadsbehovet totalt sett är stort. FK behöver då inte utreda övriga behov. Bedöms det att brukarens grundläggande behov kommer upp över 20 timmar/vecka, måste även FK räkna med tid för övriga behov i beslutet. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen är delgiven samt att detta ska beaktas i socialnämndens budgetarbete för Handläggare Margareta Ekmans tjänsteskrivelse daterad 3 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 10. s beslut Nämnden har tagit del av informationen och ser med stor oro på konsekvenserna på Försäkringskassans förändrade/skärpta bedömningar. följer noggrant denna utveckling i budgetarbetet.

12 (31) 37 Dnr 14.S Budget 2015 Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström gav en lägesinformation. Nämnden informerades om de ekonomiska förutsättningarna inför budgetarbetet Föreslagen ram 2015 är ,9 tkr. - Nettobesparing mot kostnads- och indexuppräkning med 405,5 tkr. Tänkbara förändringar 2015 för stab, administration och biståndsbedömning, Individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, omsorgen, särskilt boende, hemtjänst, flykting och HVB presenterades. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen är delgiven och förvaltningen uppdras att arbeta vidare. Återrapport till socialnämnden den 26 februari Budget 2015, Möjligheter och utmaningar daterad 17 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 12. s beslut Informationen är delgiven och förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budgetarbetet 2015.

13 (31) 38 Dnr 14.S Framtid samverkan med Vindelns hälsocentral Sven-Åke Boström, verksamhetschef Tre Älvar gav en lägesinformation över Vindelns hälsocentral. Vindelns hälsocentral har tappat många listade och har dåligt ekonomiskt läge. Man kommer att ha stora besvär att få sommaren att fungera. Sven-Åke redovisar en samverkansform där kommunen och landstinget slår ihop resurserna för att klara verksamheterna. Det är viktigt att det finns ett politiskt intresse från både kommun och landsting innan man fortsätter söka samarbetsformer. Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med förslag till samverkan och att frågan tas upp i socialnämnden den 26 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 4. beslut Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med utredning av samverkan mellan landsting och kommun.

14 (31) 39 Dnr 14.S Riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden MAS Annika Fjällström redogör för förslag till riktlinje gällande Palliativ vård och omhändertagande av avliden. Syftet med riktlinjer för vård i livet slutskede är att fungera som arbetsredskap/manual och bidra till en gemensam värdegrund och ett förhållningssätt som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet, där den döendes och dennes närståendes behov är i fokus. Arbetsutskottets förslag till beslut antar riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden daterad den 16 januari MAS Annika Fjällströms förslag till riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden, daterad 16 januari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 13. s beslut Riktlinje Palliativ vård och omhändertagande av avliden daterad 16 januari 2014 antas.

15 (31) 40 Dnr 12.S Nutrition och kostfrågor på äldreboendena Socialchef Mats Morin gav en lägesrapport. Nämnden fick en återrapport från senaste mötet 29 januari 2014 med köksorganisationen. Områdeschef Eva Bergström fick då i uppdrag att utreda alternativ för kosthantering inom äldreomsorg och socialtjänst. Ska återrapporteras på kommande möte med köksorganisationen som är den 11 mars Vik. enhetschef Christine Österman, kökschef Anna Andersson och kokerska Maria Goldring bjöd på smakprover på konsistensanpassad kost. - Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 13. s beslut Nämnden har tagit del av lägesrapporten och tackar för smakproverna som serverades. Återrapportering av utredning till arbetsutskott och nämnd i april 2014.

16 (31) 41 Dnr 14.S Revidering särskilt boende (SÄBO) organisation Bakgrund I dagsläget finns 2 enheter särskilt boende för äldre om totalt 76 platser. Platserna i särskilt boende är fördelade på enheten Älvbacken med 50 platser, samt Almagården med 26 platser. Arbetsledning i nuvarande organisation utgörs av 1 områdeschef samt 1 enhetschef. Utöver detta finns en tjänst som administrativt stöd placerad på Älvbacken. För perioden står socialförvaltningen inför fortsatta krav på effektivisering och omställning för att klara verksamhetens ekonomiska mål. har också ett övergripande uppdrag av fullmäktige att bedriva verksamhet motsvarande den ekonomiska nivån som anges i jämförelse med strukturkostnader redovisade i PWC rapport. Socialförvaltningen har arbetat med kostnadsreducering och effektivisering genom avveckling och nedläggning av Solhaga särskilt boende. Genom införande av nya planeringssystem och verktyg för schemahantering och bemanning. Under våren 2014 påbörjas införande av nytt verksamhetssystem (Pulsen Combine) inom äldreomsorgen. Att nuvarande sammanhållen organisation för SÄBO återgår till två organisatoriska enheter, Älvbacken och Almagården. Verksamheterna organiseras under var sin chef som har eget budget, verksamhet, arbetsmiljö och personalansvar. Genomförandet sker under våren Utgångspunkter Tydlig chef och ledningsfunktion för Älvbacken respektive Almagården. Bägge cheferna ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Återställer en chef med fysisk placering på Almagården. Utveckla och tydliggöra befintliga stödfunktioner för chefer. Nuvarande gemensamma organisation för särskilda boenden uppdelas i två egna enheter Älvbacken och Almagården med uppdelat ansvar för ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö. Respektive chef har tillgång till stödfunktioner för administrativa uppgifter. Inom Älvbacken hanteras utredningsarbetet

17 (31) med övergripande kostfrågor och samverkan med Samhall inom särskilt boende. Almagården utvecklas genom att vakanta lägenheter ställs om till trygghetsboende. Detta förutsätter också en omflyttning av befintliga särskilda boenden. Antalet platser i särskilt boende kommer också att utredas i budgetarbetet inför Utveckling av pooltjänster beräknas ske under 2014 och då knytas mot Almagården. Uppdelningen föreslås genomföras under våren 2014 efter sedvanliga förhandlingar med berörda fackliga organisationer. Arbetsutskottets förslag till beslut Utskottet är positiv till den föreslagna nya ledningsorganisationen för särskilt boende och föreslår socialnämnden att fastställa den. - Socialchef Mats Morins tjänsteskrivelse den 19 februari Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 3. - Socialchef Mats Morins tjänsteskrivelse den 4 februari s beslut Den föreslagna nya ledningsorganisationen för särskilt boende fastställs.

18 (31) 42 Dnr 10.S s lokalstrategi För perioden står socialförvaltningen inför fortsatta krav på effektiviseringar för att klara verksamheten utifrån de givna ekonomiska ramarna. har också ett övergripande uppdrag av fullmäktige att bedriva verksamhet motsvarande den ekonomiska nivån som anges i jämförelse med strukturkostnader enligt PWC rapporter. Socialförvaltningen har genomfört effektiviseringar inom flera områden. Inom äldreomsorgen främst genom avveckling och omställning av Solhaga särskilt boende för äldre. Genom införande av nya planeringssystem och verktyg för schemahantering och bemanning. Under 2014 påbörjas införande av nytt verksamhetssystem inom äldreomsorgen. Under perioden kommer också andelen äldre över 65 totalt att öka baserat på aktuella befolkningsprognoser men också andelen äldre över 80 år. Ökningen beräknas pågå fram till Hemsjukvården är övertagen i kommunal regi från 2013 med drygt 65 ärenden i dagsläget. De statliga kraven på redovisning och biståndsbedömning skärps under 2015 i särskilt boende. Inom särskilt boende finns också utredningsuppdrag som rör den framtida kosthanteringen, samverkan med Samhall och införande och tvätt av arbetskläder. Förvaltningens förslag Våning 1 på Almagården stängs som särskilt boende. Boende på avdelningen har egna kontrakt på lägenheterna men erbjuds i första hand plats i särskilt boende inom Almagården, våning 2, 3 eller 4 alternativt Älvbackens särskilda boende. De kan också välja att bo kvar i sin lägenhet som då kommer att ingå i det kommunala trygghetsboendet och då ansöka om hemtjänstinsatser. - Mats Morins tjänsteskrivelse den 18 februari s beslut Våning 1 på Almagården stängs som särskilt boenden under våren Förvaltningen beslutar och förhandlar om lämplig tidpunkt. I övrigt så återremitteras lokalstrategin till nämndens möte 29 april 2014.

19 (31) 43 Dnr 12.S Arbetskläder Bitr. socialchef Karina Wahlberg gav en lägesinformation. Upphandlingen är klar och arbetskläder ska nu beställas. s beslut Informationen är delgiven. ser med tillfredställelse på att upphandlingen är slutförd och att personalen nu får tillgång till arbetskläder.

20 (31) 44 Dnr 13.S Samhallsprojektet Socialchef Mats Morin tillsammans med kommunchef Mikael Salomonsson har haft möte med projektledare från Samhall. Där diskuterades deras uppdrag samt tjänster som dom kan erbjuda. Arbetsutskottets förslag till beslut uppdrar till förvaltningen att utreda ärendet vidare. - Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 16. s beslut Nämnden har tagit del av den lämnade redovisningen och uppdrar till förvaltningen att utreda ärendet vidare och ta fram ett förslag till socialnämnden i april 2014.

21 (31) 45 Dnr 14.S Stimulansmedel e-hälsa Bakgrund Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen till denna utveckling är många, bland annat har en allt bättre bostadsstandard med moderna bekvämligheter bidragit till denna utveckling. En väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och bra trygghetslarm har också varit viktiga förutsättningar för kvarboende. Detta innebär att det är angeläget för landets samtliga kommuner att så snart som möjligt byta dagens analoga utrustning i hemmen och se till att även larmmottagningen blir digital. Detta är förenat med en icke obetydlig kostnad, varför man inte kan förutsätta att skiftet kan ske under 2014 i samtliga kommuner. Samtidigt är det viktigt att peka på de möjligheter som bytet till digital teknik innebär på sikt både för den enskilde och för kommunerna. Kostnaden följs av möjligheter till ökad trygghet, bättre service och vård för den enskilde och effektiviseringsmöjligheter för kommunen. Modern informations- och kommunikationsteknik samt medicin-tekniska landvinningar kommer successivt göra det än enklare och tryggare att bo kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren. Aktuellt För att få ta del av stimulansmedel från SKL 2014 krävs att varje kommun politiskt i socialnämnden beslutar att påbörja processen om trygghet, service och delaktighet i hemmet samt att övergå till digital teknik för trygghetslarmen och därmed kunna utnyttja nuvarande och kommande möjligheter för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet. Beslutet förutsätter också berörda medarbetare i socialtjänsten och hemsjukvården ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation. Användning av surfplattor, mobiltelefoner och andra tekniska hjälpmedel möjliggör även på sikt mobil dokumentation och åtkomst till relevant information på plats hemma hos brukarna. Varje kommun ska också utifrån den regionala planen för ehälsa ta fram en långsiktig lokal plan för finansiering, organisation och samverkan inom ehälsaområdet. Utvecklingen av ehälsa ska bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med den regionala stödstrukturen för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. - Stimulansmedel ehälsa tjänsteskrivelse Information EBP socialchefer 21 februari 2014.

22 (31) s beslut Nämnden beslutar att påbörja processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet. Förvaltningen får i uppdrag att utifrån Västerbottens regionala långsiktiga plan för ehälsa ta fram en långsiktig lokal plan för finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa.

23 (31) 46 Dnr 14.S Återrapport på övrig fråga ang. delade turer Vid socialnämndens sammanträde 15 januari 2014, 26 fick förvaltning i uppdrag av Dan Oskarsson (s) att utreda och redovisa aktuella situationer kring förekomst av delade turer, aktuella sysselsättningsgrader, helgturer, ekonomiska och andra konsekvenser. Socialchef Mats Morin och projektledare Liza Wikström ger en lägesinformation. - Mats Morins tjänsteskrivelse den 18 februari s beslut Förvaltningen får ett fortsatt uppdrag att jobba vidare med förbättringsområden. Återrapport till socialnämnden den 30 april 2014, samt vid planeringsdag.

24 (31) 47 Dnr 14.S Förslag till förändrad organisation och ledning för kommunernas och landstingets verksamhet personligt ombud i Umeåregionen Personligt ombud har sedan starten drivits av en för ändamålet särskild stiftelse, Stiftelsen Samsyn. Under början av 2013 gjordes på initiativ av ägarna (kommunerna och landstinget) en översyn av verksamheten personligt ombud, med anledning av att stiftelsen haft svårigheter att klara budget, vilket medförde att ägarna förväntades tillskjuta med medel. I samband med ett ägarsamråd 25 oktober 2113 uppdrogs till socialcheferna i Umeåregionen att ta fram ett förslag till ny driftsform. Förslaget skulle vara klart till årsskiftet och stiftelsen skulle sedan informeras om vad man kommit fram till. Förslag till beslut Vid ett sammanträde för Umeåregionens socialchefsgrupp i december, utarbetades följande förslag till organisationsförändring: Verksamheten Personligt ombud föreslås få en ny driftsform genom att Umeåregionens kommuner och Västerbottens läns landsting fr.o.m. 1 mars 2014 övertar driftansvar och ledning/styrning av verksamheten. Arbetsutskottets förslag till beslut ställer sig bakom förslaget till ändrad organisation och ledning för verksamheten Personligt ombud och uppdrar till förvaltningen att fr.o.m. 1 mars 2014 verkställa beslutet. - Tjänsteskrivelse daterad 10 januari Arbetsutskottets beslut den 10 februari i2014, 6. s beslut Nämnden ställer sig bakom förslaget till ändrad organisation och ledning för verksamheten Personligt ombud och uppdrar till förvaltningen att fr.o.m. 1 mars 2014 verkställa beslutet.

25 (31) 48 Dnr 14.S Skrivelse från Afasiföreningen ang. logopeder Hildur Lindqvist, ordförande i Västerbottens Läns Afasiförening tillsammans med Rigmor Isaksson, ordförande i Afasiföreningen i Skellefteå med omnejd och Eva Ahlberg, ordförande i Södra Lappmarkens Afasiförening påtalar i skrivelse, daterad 16 december 2013, till socialnämnderna i Västerbottens kommuner behovet av logopeder som arbetar med Afasi i kommuner och primärvård. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har tagit del av skrivelsen. Skrivelsen delges Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. - Skrivelse från Afasiföreningen daterad dem 16 december Arbetsutskottets beslut den 10 februari 2014, 15. s beslut har tagit del av skrivelsen.

26 (31) 49 Dnr 14.S Information från förvaltningschef 1) Planeringsdag 12 mars Planeringsdag planeras för socialnämndens ordinarie ledamöter onsdag den 12 mars Vi håller till på Granö Beckasin. Samling på kommunkontoret kl för gemensam färd till Granö. Anmäl ev. allergier till sekreterare Susanne Sjögren senast torsdag den 6 mars. Fokus kommer att läggas på mål, strategi och budget. Handlingar kommer att skickas ut innan planeringsdagen. s beslut Informationen är delgiven.

27 (31) 50 Dnr 14.S Kurs- och konferensinbjudningar Inbjudan till politikerdialoger, Fokus Framtid etablering för välfärd, den 13 mars 2014, kl , Scandic Plaza, Umeå Seminarium om Barns och ungas hälsa i Västerbottens län, den 3 april 2014, Folkets hus, Umeå. Region Västerbotten, e-hälsodag, den 13 mars 2014, kl , Folkets hus, Umeå. s beslut Christer Lundgren, (c), Elli-Marie Lundgren, (m) och Dan Oskarsson (s) deltar på Fokus Framtid den 13 mars. Annelii Andersson, (s) deltar på Barns och ungas hälsa den 3 april. Christer Lundgren, (c), Elli-Marie Lundgren, (m) och Annelii Andersson, (s) deltar på e-hälsodag den 13 mars.

28 (31) 51 Dnr 14.S Ändra sammanträdesdatum Förvaltningen har tittat över sammanträdesplanen för 2014 och föreslår att socialnämnden den 30 april 2014 (valborgsmässoafton) flyttas till den 29 april 2014 och att arbetsutskottet den 15 maj 2014 (konferens) flyttas till den 19 maj s beslut Nämndens sammanträde den 30 april flyttas till den 29 april och att arbetsutskottets sammanträde den 15 maj flyttas till den 19 maj.

29 (31) 52 Meddelanden 1 Dnr 14.S Underrättelse om beslut från Polismyndigheten i Västerbottens läns 2 14.S Umeå Tingsrätt, protokoll , Mål nr Ä , särskilt Förordnad vårdnadshavare 3 14.S Umeå Tingsrätt, , begäran om yttrande, Mål nr T , vårdnad 4 06.S Hovrätten för Övre Norrland, dom , Mål nr T , överflyttande av vårdnad 5 14.S Förvaltningsrätten, dom , Mål nr , assistansersättning 6 06.S Hovrätten för Övre Norrland, dom , Mål nr T , överflyttande av vårdnad om barn m.m S Helsingborgs tingsrätt, protokoll , Mål nr T , vårdnad om barn 8 13.S Förvaltningsrätten i Umeå, föreläggande , Mål nr 64-14, insatser enl. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 14.S Umeå Tingsrätt, protokoll , Mål nr Ä , särskilt förordnad vårdnadshavare S Umeå Tingsrätt, dom , Mål nr T , domen har vunnit laga kraft S Social samverkan, protokoll från den 10 december 2013 och 13 januari 2014.

30 (31) s beslut Meddelandena är delgivna.

31 (31) 53 Dnr 14.S s delegeringsordning fastställde 15 januari 2014, 8, nu gällande delegeringsordning. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Fattade delegeringsbeslut ska anmälan till nämnden. Bitr. socialchef Karina Wahlberg informerade om de förändringar som gjorts bl.a. enhetschef på Almagården. - Reviderad delegeringsförteckning för socialnämnden, daterad 21 februari s beslut fastställer den reviderade delegeringsordningen daterad 21 februari 2014.

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer