Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2015"

Transkript

1 Information Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2015 Läs noga igenom den information som finns i dokumentet Information om statsbidrag utbildning i svenska för invandrare 2015, eftersom denna kompletterar informationen i ansökan. Att tänka på Se över att er planerade insats uppfyller samtliga krav i förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare (i fortsättningen förordningen). Ansökan görs genom att fylla i de efterfrågade uppgifterna, specificera och beskriva utförligt. Kontrollera att alla uppgifter fyllts i. Om flera verksamhetsorter berörs, specificera dessa i bladet Verksamhetsorter. Vid samverkan mellan anordnare ska blanketten Intyg vid samverkan fyllas i. Endast den ansvariga anordnaren ska fylla i ansökan. Övriga fyller i intyget. Läs mer i Information om statsbidrag utbildning i svenska för invandrare Överskrid ej angivet max antal tecken. Den text ni skriver kommer då inte att synas. Texten ni skriver utgör tillsammans den sammanlagda ansökan, så ni behöver inte upprepa samma information i flera rutor. Ansökan, beslut och uppföljning Ansökan ska enbart skickas in elektroniskt till: Sista ansökningsdatum är den 17 december Skolverket beslutar om och betalar ut statsbidrag utifrån den information som finns i ansökan. Bidraget beslutas om och betalas ut förutsatt att Skolverket beviljas medel för ändamålet för Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. Mottagaren av statsbidraget ska därför lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Skolverket begär. Observera att den ekonomiska redovisningen ska granskas av en revisor som redogör för sina iakttagelser i ett intyg. Detta intyg ska bifogas redovisningen. Se 7 förordningen för mer information. För att påbörja er ansökan, klicka här Påbörja ansökan

2 Diarienr: 2015:1604 Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2016 Förordning 2012:993 Ansökan om statsbidrag Ansökan för 2016 ska vara Skolverket tillhanda senast den 22 januari 2016! Endast de gröna rutorna ska fyllas i. Alla rutor förutom de gröna är låsta och kan inte ändras. Uppgifter i de grå rutorna hämtas och beräknas automatiskt. Del 1. Anordnarens uppgifter Börja med att ange organisationsnummer Lista med organisationsnummer Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Bank-/plusgiro Typ av anordnare Verksamhetsort Kommun/kommunalförbund Tyresö Komvux/C3L Tyresö kommun Stockholms län Kommun TYRESÖ Övriga anordnare samt ev. korrigeringar Vid entreprenad fyll även i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod Kontaktperson i kommunen ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Namn Telefon E-postadress Vid flera verksamhetsorter fyll i uppgifter för samtliga orter ansökan berör. Se bladet Verksamhetsorter Del 2. Nulägesbeskrivning Hur ser er verksamhet ut idag? Vilka utvecklingsbehov ser ni i er verksamhet utifrån de nationella målen för skolformen? ( max 750 tecken)

3 Under hösten 2015 påbörjades en kurs på grundläggande nivå (SVA) med inriktning mot vård. Skolan rekryterade elever till kursen under våren 2015 när de studerade på sfi, D-nivå. Vid utvärderingen framkom att eleverna var mycket nöjda med utbildningen men de kände att det hade varit bra om de hade haft ett större vårdinriktat ordförråd innan starten. Ange elevunderlag inom utbildning i svenska för invandrare i er verksamhet Ange ungefärligt elevunderlag (oberoende av studietakt). 420 Statsbidrag eller annan särskild ersättning (max 300 tecken) Lämnas statsbidrag eller annan särskild ersättning för någon insats inom utbildning i svenska för invandrare? Ansöker ni, förutom genom denna ansökan, om statsbidrag eller annan särskild ersättning för någon insats inom utbildning i svenska för invandrare? JA/NEJ NEJ Om JA, redogör för vilket statsbidrag eller annan särskild ersättning det gäller samt för vilket ändamål. Beviljades ni bidrag inom ramen för detta statsbidrag för år 2013, 2014 och/eller 2015? JA/NEJ JA Om JA, redogör kortfattat för vilken insats/vilka insatser ni beviljades medel för för inköp av läsplattor för att utveckla individualisering i alfabetiseringsundervisningen för att utveckla distansundervisning för sfi-elever. Del 3. Ny planerad insats (rubrik) Yrkesinriktning på sfi Antal elever som insatsen berör (oberoende av studietakt). 30 Beskrivning av ny planerad insats (max 750 tecken) Ange specifikt vilken insats som planeras inom ramen för statsbidraget. Beskriv den insatsen utifrån syfte, målgrupp, omfattning, metoder, koppling till övrig verksamhet etc.

4 Syftet är att bättre förbereda sfi-elever som ämnar söka sva-grund med vårdinriktning. Målgruppen är sfi-elever på D-nivå. Vi planerar för en förmiddagsgrupp och en eftermiddags grupp som en till två gånger i veckan studerar utbildning svenska för invandrare (sfi) med inriktning mot vårdsvenska. Eleverna kommer att arbeta med vårdtexter tillsammans med en sfi-lärare och vårdlärare enligt PBL-metoden (problembaserat lärande). Kopplingen till övrig verksamhet är övergången från sfi till sva-grund med vårdinriktning. Individanpassningen är att redan på sfi-nivå förbereda eleverna som vill studera vidare inom vården. Dessutom får eleverna som redan har en vårdutbildning från sina hemländer kontakt med vårdsvenska. Under vilken period är insatsen tänkt att genomföras? Startdatum Slutdatum ÅÅMMDD ÅÅMMDD Beskriv hur den planerade insatsen inte är en insats ni redan erbjuder. Inriktning av vårdsvenska på sfi-nivå har inte erbjudits eleverna tidigare. Planerar ni att samverka med annan sfi-anordnare om insatsen inom ramen för statsbidraget? JA/NEJ NEJ Om JA, ange med vilken/vilka sfi-anordnare samverkan sker. Ange namn och ort Intyg om samverkan ska fyllas i av samtliga berörda anordnare och bifogas ansökan. OBS! Om fler rader för samverkande anordnare skulle behövas kontakta Skolverkets kontaktpersoner, se nedan. Del 4. Förväntad effekt och önskat läge Hur bidrar den nya insatsen till höjd kvalitet? (max 500 tecken) Ange på vilka sätt den nya planerade insatsen bidrar till höjd kvalitet utifrån de nationella målen för skolformen samt beskriv den förväntade effekten på kort respektive lång sikt.

5 Förbereda de elever som önskar att studera mot vårdinriktning så tidigt som möjligt. På kort sikt är avsikten att eleven är bättre rustad inför studierna på sva-grund med vårdinriktning. Förhoppningen är också att eleven tidigare kan komma ut i praktik/jobb. På lång sikt tjänar både individen och samhället på att eleven snabbt kommer ut i arbetslivet och har en utbildning som svarar mot en ökad efterfrågan i samhället. Hur bidrar den nya insatsen till ökad flexibilitet? (max 500 tecken) Ange på vilka sätt den nya planerade insatsen bidrar till ökad flexibilitet utifrån de nationella målen för skolformen samt beskriv den förväntade effekten på kort respektive lång sikt. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Eleverna får redan på sfi möjlighet att välja yrkesinriktning och därmed kortas vägen till arbetslivet. Hur bidrar den nya insatsen till ökad individanpassning? (max 500 tecken) Ange på vilka sätt den planerade insatsen bidrar till ökad individanpassning utifrån de nationella målen för skolformen samt beskriv den förväntade effekten på kort respektive lång sikt. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. För de eleverna som redan har en vårdutbildning från sitt hemland och de elever som vill utbilda sig inom vårdyrken anpassas studierna redan på sfi-nivå. Utbildningen måste anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Del 5. Uppföljning Hur tänker ni själva följa upp och utvärdera insatsen? Ange vilka metoder/tillvägagångssätt ni avser att använda för att se om insatsen bidrar till förväntad effekt. Vid kursstart får eleverna dokumentera förväntningar och syn på kommande yrke. Detta följs upp vid kursens slut. Eleverna får i slutet av kursen besvara en enkät om kursens olika delar/insatser. Under terminens gång förs diskussioner mellan lärare och elever om innehåll och upplägg av kursen. Den förväntade effekten är att eleverna har bättre förutsättningar att klara fortsatta studier. Del 6. Kostnader för insatsen Ange kostnader för den nya planerade insatsen med summan för respektive post. De grå rutorna är förtryckta alternativ, för andra alternativ fyll i de gröna rutorna. Om kostnaderna avser annat än personalförstärkningar, kompetensutveckling eller inköp, beskriv kostnadsposten under kostnadspost 4 och 5. Under belopp, ange endast siffror, inga punkter eller dylikt!

6 OBS! Det är viktigt att det tydligt framgår hur kostnaderna är kopplade till insatsen ni har beskrivit i del 3 i ansökan. Personalförstärkningar Specificera vilken typ av personalförstärkning Sfi-lärare Modersmålsstöd Studie-och yrkesvägledare Tolk Vårdlärare Samordnare IT-stöd Kompetensutveckling Specificera vilken typ av kompetensutveckling Kortare kurser, ex. 1-dagskurser Längre kurser, ex. universitets/högskolekurser Litteratur för kompetensutveckling Inbjudna föreläsare Totalt Belopp Belopp 225,000 kr 5,000 kr 60,000 kr 100,000 kr 40,000 kr 430,000 kr 2,000 kr Totalt Inköp Specificera vilken typ av inköp Antal Belopp Läromedel 2,000 kr 4,500 kr Kostnadspost 4 Ange om annat än kostnadsposter ovan Totalt Belopp 4,500 kr Kostnadspost 5 Ange om annat än kostnadsposter ovan Belopp Totalt ansökt bidrag Summeras automatiskt från kostnadsposterna ovan Belopp 436,500 kr OBS! Om fler kostnadsposter skulle behövas meddela Skolverkets kontaktpersoner, se nedan.

7 Kontaktuppgifter till anordnaren Anordnarens namn Rektor/Ansvarig chef Adress Tyresö komvux/c3l Erik Hamner Farmarstigen 7 Postnummer Postort Tyresö Telefonnummer E-postadress Denna ansökan ska skickas ifylld elektroniskt, i Excel-format, till Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast den 22 januari Rektor/Ansvarig chef intygar Intyga nedanstående villkor genom att sätta ett kryss "X" i rutorna X X X - Att sökande har tagit del av förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare - Att ovanstående uppgifter är korrekta och i enlighet med förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare - Att jag som rektor/ansvarig chef har tagit del av denna ansökan om statsbidrag Skolverkets kontaktpersoner Frågor eller funderingar hänvisas till: Ulrika Perry Gustaf Åhman Tel: Tel:

8 Här fyller ni i uppgifter om samtliga verksamhetsorter som ansökan berör. OBS! Detta blad ska enbart fyllas i om anordnaren är verksam i flera orter än den angivna under del 1 i "Ansökan". Verksamhetsort 1 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Verksamhetsort 2 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Verksamhetsort 3 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Verksamhetsort 4

9 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Verksamhetsort 5 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Verksamhetsort 6 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Verksamhetsort 7 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD

10 Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Verksamhetsort 8 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Verksamhetsort 9 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Verksamhetsort 10 Anordnarens namn Huvudman för utbildningen Län Välj i rullistan Typ av anordnare Välj i rullistan Vid entreprenad fyll i nedanstående rutor Nuvarande avtalsperiod ÅÅMMDD - ÅÅMMDD Kontaktperson i kommunen Namn Telefonnummer E-postadress Vid behov av att ange fler verksamhetsorter kontakta Skolverket via e-post:

11

12 Org.nr Namn BG/PG DHS-enkät Postadress 1409 Postnr 1409 Postort 1409 Typ Upplands-Väsby kommun UPPLANDS VÄSBY Kommun Stockholms län Vallentuna kommun VALLENTUNAKommun Stockholms län Värmdö kommun GUSTAVSBERG Kommun Stockholms län Järfälla kommun JÄRFÄLLA Kommun Stockholms län Ekerö kommun BOX EKERÖ Kommun Stockholms län Huddinge kommun HUDDINGE Kommun Stockholms län Haninge kommun HANINGE Kommun Stockholms län Tyresö kommun TYRESÖ Kommun Stockholms län Upplands-Bro kommun KUNGSÄNGENKommun Stockholms län Täby kommun TÄBY Kommun Stockholms län Danderyds kommun BOX DJURSHOLM Kommun Stockholms län Sollentuna kommun SOLLENTUNAKommun Stockholms län Stockholms stad STOCKHOLM Kommun Stockholms län Södertälje kommun SÖDERTÄLJEKommun Stockholms län Nacka kommun NACKA Kommun Stockholms län Sundbybergs stad SUNDBYBERGKommun Stockholms län Solna stad SOLNA Kommun Stockholms län Lidingö stad LIDINGÖ Kommun Stockholms län Norrtälje kommun BOX NORRTÄLJE Kommun Stockholms län Sigtuna kommun MÄRSTA Kommun Stockholms län Nynäshamns kommun NYNÄSHAMNKommun Stockholms län Håbo kommun BÅLSTA Kommun Uppsala län Älvkarleby kommun BOX SKUTSKÄR Kommun Uppsala län Tierps kommun TIERP Kommun Uppsala län Enköpings kommun ENKÖPING Kommun Uppsala län Östhammars kommun BOX ÖSTHAMMARKommun Uppsala län Vingåkers kommun VINGÅKER Kommun Södermanlands län Oxelösunds kommun OXELÖSUND Kommun Södermanlands län Flens kommun FLEN Kommun Södermanlands län Katrineholms kommun KATRINEHOLMKommun Södermanlands län Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Kommun Södermanlands län Strängnäs kommun STRÄNGNÄS Kommun Södermanlands län Ödeshögs kommun ÖDESHÖG Kommun Östergötlands län Ydre kommun TORGET YDRE Kommun Östergötlands län Kinda kommun BOX KISA Kommun Östergötlands län Boxholms kommun BOX BOXHOLM Kommun Östergötlands län Åtvidabergs kommun BOX ÅTVIDABERGKommun Östergötlands län Finspångs kommun FINSPÅNG Kommun Östergötlands län Valdemarsviks kommun VALDEMARSVIK Kommun Östergötlands län Linköpings kommun LINKÖPING Kommun Östergötlands län Norrköpings kommun NORRKÖPINGKommun Östergötlands län Söderköpings kommun SÖDERKÖPINGKommun Östergötlands län Mjölby kommun MJÖLBY Kommun Östergötlands län Aneby kommun BOX ANEBY Kommun Jönköpings län Gnosjö kommun GNOSJÖ Kommun Jönköpings län Gislaveds kommun GISLAVED Kommun Jönköpings län Vaggeryds kommun BOX SKILLINGARYDKommun Jönköpings län Jönköpings kommun JÖNKÖPING Kommun Jönköpings län Nässjö kommun NÄSSJÖ Kommun Jönköpings län

13 Värnamo kommun VÄRNAMO Kommun Jönköpings län Sävsjö kommun SÄVSJÖ Kommun Jönköpings län Vetlanda kommun VETLANDA Kommun Jönköpings län Eksjö kommun EKSJÖ Kommun Jönköpings län Tranås kommun TRANÅS Kommun Jönköpings län Uppvidinge kommun BOX ÅSEDA Kommun Kronobergs län Lessebo kommun BOX LESSEBO Kommun Kronobergs län Tingsryds kommun BOX TINGSRYD Kommun Kronobergs län Alvesta kommun ALVESTA Kommun Kronobergs län Älmhults kommun BOX ÄLMHULT Kommun Kronobergs län Markaryds kommun BOX MARKARYD Kommun Kronobergs län Växjö BOX VÄXJÖ Kommun Kronobergs län Ljungby kommun LJUNGBY Kommun Kronobergs län Högsby kommun HÖGSBY Kommun Kalmar Torsås kommun BOX TORSÅS Kommun Kalmar Mörbylånga kommun MÖRBYLÅNGAKommun Kalmar Hultsfreds kommun BOX HULTSFRED Kommun Kalmar Mönsterås kommun BOX MÖNSTERÅS Kommun Kalmar Emmaboda kommun BOX EMMABODA Kommun Kalmar Kalmar kommun BOX KALMAR Kommun Kalmar Nybro kommun NYBRO Kommun Kalmar Oskarshamns kommun BOX OSKARSHAMNKommun Kalmar Västerviks kommun VÄSTERVIK Kommun Kalmar Vimmerby kommun VIMMERBY Kommun Kalmar Borgholms kommun BOX BORGHOLM Kommun Kalmar Gotlands kommun VISBY Kommun Gotlands län Olofströms kommun BOX OLOFSTRÖM Kommun Blekinge län Karlskrona kommun KARLSKRONAKommun Blekinge län Ronneby kommun RONNEBY Kommun Blekinge län Karlshamns kommun KARLSHAMN Kommun Blekinge län Sölvesborgs kommun SÖLVESBORGKommun Blekinge län Östra-Göinge kommun STORGATAN BROBY Kommun Skåne län Örkelljunga kommun ÖRKELLJUNGAKommun Skåne län Tomelilla kommun TOMELILLA Kommun Skåne län Bromölla kommun BOX BROMÖLLA Kommun Skåne län Osby kommun OSBY Kommun Skåne län Perstorps kommun PERSTORP Kommun Skåne län Klippans kommun KLIPPAN Kommun Skåne län Åstorps kommun ÅSTORP Kommun Skåne län Båstads kommun BÅSTAD Kommun Skåne län Kristianstads kommun KRISTIANSTADKommun Skåne län Simrishamns kommun SIMRISHAMNKommun Skåne län Ängelholms kommun ÄNGELHOLM Kommun Skåne län Hässleholms kommun HÄSSLEHOLMKommun Skåne län Svalövs kommun SVALÖV Kommun Skåne län Staffanstorps kommun STAFFANSTORP Kommun Skåne län Burlövs kommun BOX ARLÖV Kommun Skåne län Vellinge kommun VELLINGE Kommun Skåne län Bjuvs kommun BOX BJUV Kommun Skåne län Kävlinge kommun KÄVLINGE Kommun Skåne län

14 Lomma kommun LOMMA Kommun Skåne län Svedala kommun SVEDALA Kommun Skåne län Skurups kommun SKURUP Kommun Skåne län Sjöbo kommun SJÖBO Kommun Skåne län Hörby kommun HÖRBY Kommun Skåne län Höörs kommun BOX HÖÖR Kommun Skåne län Malmö stad MALMÖ Kommun Skåne län Lunds kommun BOX LUND Kommun Skåne län Landskrona kommun LANDSKRONAKommun Skåne län Helsingborgs stad HELSINGBORGKommun Skåne län Höganäs kommun HÖGANÄS Kommun Skåne län Eslövs kommun ESLÖV Kommun Skåne län Ystads kommun YSTAD Kommun Skåne län Trelleborgs kommun TRELLEBORGKommun Skåne län Hylte kommun HYLTEBRUK Kommun Hallands län Halmstads kommun BOX HALMSTAD Kommun Hallands län Laholms kommun LAHOLM Kommun Hallands län Falkenbergs kommun FALKENBERGKommun Hallands län Varbergs kommun VARBERG Kommun Hallands län Kungsbacka kommun KUNGSBACKAKommun Hallands län Härryda kommun MÖLNLYCKE Kommun Partille kommun PARTILLE Kommun Öckerö kommun ÖCKERÖ Kommun Stenungsunds kommun STENUNGSUND Kommun Tjörns kommun SKÄRHAMN Kommun Orusts kommun HENÅN Kommun Sotenäs kommun KUNGSHAMNKommun Munkedals kommun MUNKEDAL Kommun Tanums kommun TANUMSHEDEKommun Göteborgs stad STADSLEDNINGSKONTORET GÖTEBORG Kommun Mölndals stad MÖLNDAL Kommun Kungälvs kommun KUNGÄLV Kommun Lysekils kommun LYSEKIL Kommun Uddevalla kommun UDDEVALLA Kommun Strömstads kommun STRÖMSTAD Kommun Dals-Eds kommun BOX ED Kommun Färgelanda kommun FÄRGELANDAKommun Ale kommun ALAFORS Kommun Lerums kommun LERUM Kommun Vårgårda kommun VÅRGÅRDA Kommun Tranemo kommun TRANEMO Kommun Bengtsfors kommun BOX BENGTSFORSKommun Melleruds kommun MELLERUD Kommun Lilla-Edets kommun LILLA EDET Kommun Marks kommun KINNA Kommun Svenljunga kommun SVENLJUNGAKommun Herrljunga kommun BOX HERRLJUNGAKommun Vänersborgs kommun VÄNERSBORGKommun Trollhättans stad TROLLHÄTTANKommun Alingsås kommun ALINGSÅS Kommun

15 Borås stad BORÅS Kommun Ulricehamns kommun ULRICEHAMNKommun Åmåls kommun BOX ÅMÅL Kommun Grästorps kommun GRÄSTORP Kommun Mullsjö kommun BOX MULLSJÖ Kommun Habo kommun BOX HABO Kommun Karlsborgs kommun KARLSBORG Kommun Gullspångs kommun BOX HOVA Kommun Götene kommun GÖTENE Kommun Tibro kommun 2,214, TIBRO Kommun Töreboda kommun BOX TÖREBODA Kommun Mariestads kommun MARIESTAD Kommun Lidköpings kommun LIDKÖPING Kommun Skara kommun SKARA Kommun Skövde kommun SKÖVDE Kommun Hjo kommun HJO Kommun Tidaholms kommun TIDAHOLM Kommun Falköpings kommun FALKÖPING Kommun Kils kommun BOX KIL Kommun Värmlands län Eda kommun BOX CHARLOTTENBERG Kommun Värmlands län Torsby kommun STRATEGI- OCH NÄRINGSLIVSAVDELNINGE TORSBY Kommun Värmlands län Storfors kommun BOX STORFORS Kommun Värmlands län Hammarö kommun BOX SKOGHALL Kommun Värmlands län Munkfors kommun BOX MUNKFORS Kommun Värmlands län Forshaga kommun BOX FORSHAGA Kommun Värmlands län Grums kommun GRUMS Kommun Värmlands län Årjängs kommun BOX ÅRJÄNG Kommun Värmlands län Sunne kommun SUNNE Kommun Värmlands län Karlstads kommun 56,957, KARLSTAD Kommun Värmlands län Kristinehamns kommun KRISTINEHAMN Kommun Värmlands län Filipstads kommun BOX FILIPSTAD Kommun Värmlands län Hagfors kommun HAGFORS Kommun Värmlands län Arvika kommun ARVIKA Kommun Värmlands län Säffle kommun SÄFFLE Kommun Värmlands län Laxå kommun LAXÅ Kommun Örebro län Hallsbergs kommun HALLSBERG Kommun Örebro län Degerfors DEGERFORS Kommun Örebro län Hällefors kommun HÄLLEFORS Kommun Örebro län Ljusnarsbergs kommun KOPPARBERGKommun Örebro län Örebro kommun BOX ÖREBRO Kommun Örebro län Kumla kommun KUMLA Kommun Örebro län Askersunds kommun KOMMUNLEDNINGS FV ASKERSUND Kommun Örebro län Karlskoga kommun KOMMUNSTYRELSENS HUS KARLSKOGA Kommun Örebro län Nora kommun NORA Kommun Örebro län Lindesbergs kommun LINDESBERGKommun Örebro län Skinnskatteberg kommun BOX SKINNSKATTEBERG Kommun Västmanlands län Surahammars kommun BOX SURAHAMMARKommun Västmanlands län Heby kommun HEBY Kommun Västmanlands län Kungsörs kommun KUNGSÖR Kommun Västmanlands län Hallstahammars kommun HALLSTAHAMMAR Kommun Västmanlands län

16 Norbergs kommun BOX NORBERG Kommun Västmanlands län Västerås stad VÄSTERÅS Kommun Västmanlands län Sala kommun BOX SALA Kommun Västmanlands län Fagersta kommun FAGERSTA Kommun Västmanlands län Köpings kommun KÖPING Kommun Västmanlands län Arboga kommun BOX ARBOGA Kommun Västmanlands län Vansbro kommun NORRA ALLÉGATAN VANSBRO Kommun Dalarnas län Malungs kommun BOX MALUNG Kommun Dalarnas län Gagnefs kommun GAGNEF Kommun Dalarnas län Leksands kommun LEKSAND Kommun Dalarnas län Rättviks kommun RÄTTVIK Kommun Dalarnas län Orsa kommun BOX ORSA Kommun Dalarnas län Älvdalens kommun BOX ÄLVDALEN Kommun Dalarnas län Smedjebackens kommun SMEDJEBACKEN Kommun Dalarnas län Mora kommun MORA Kommun Dalarnas län Falu kommun FALUN Kommun Dalarnas län Borlänge kommun BORLÄNGE Kommun Dalarnas län Säters kommun BOX SÄTER Kommun Dalarnas län Hedemora kommun BOX HEDEMORA Kommun Dalarnas län Avesta kommun AVESTA Kommun Dalarnas län Ludvika kommun LUDVIKA Kommun Dalarnas län Ockelbo kommun OCKELBO Kommun Gävleborgs län Hofors kommun HOFORS Kommun Gävleborgs län Ovanåkers kommun EDSBYN Kommun Gävleborgs län Nordanstigs kommun BOX BERGSJÖ Kommun Gävleborgs län Ljusdals kommun LJUSDAL Kommun Gävleborgs län Gävle kommun GÄVLE Kommun Gävleborgs län Sandvikens kommun SANDVIKEN Kommun Gävleborgs län Söderhamns kommun SÖDERHAMNKommun Gävleborgs län Bollnäs kommun BOLLNÄS Kommun Gävleborgs län Hudiksvalls kommun HUDIKSVALL Kommun Gävleborgs län Ånge kommun ÅNGE Kommun Västernorrlands län Timrå kommun TIMRÅ Kommun Västernorrlands län Härnösands kommun HÄRNÖSANDKommun Västernorrlands län Sundsvalls kommun 1,258, SUNDSVALL Kommun Västernorrlands län Kramfors kommun KRAMFORS Kommun Västernorrlands län Sollefteå kommun SOLLEFTEÅ Kommun Västernorrlands län Örnsköldsviks kommun ÖRNSKÖLDSVIK Kommun Västernorrlands län Ragunda kommun BOX HAMMARSTRAND Kommun Jämtlands län Bräcke kommun SAKNAS BOX BRÄCKE Kommun Jämtlands län Krokoms kommun KROKOM Kommun Jämtlands län Strömsunds kommun BOX STRÖMSUNDKommun Jämtlands län Åre kommun BOX JÄRPEN Kommun Jämtlands län Bergs kommun BOX SVENSTAVIK Kommun Jämtlands län Härjedalens kommun MEDBORGARHUSET SVEG Kommun Jämtlands län Östersunds kommun ÖSTERSUND Kommun Jämtlands län Nordmalings kommun NORDMALINGKommun Västerbottens län Vindelns kommun VINDELN Kommun Västerbottens län Robertsfors kommun ROBERTSFORS Kommun Västerbottens län Storumans kommun 7,650, STORUMAN Kommun Västerbottens län

17 Sorsele kommun BOX SORSELE Kommun Västerbottens län Vilhelmina kommun VILHELMINA Kommun Västerbottens län Umeå kommun UMEÅ Kommun Västerbottens län Lycksele kommun LYCKSELE Kommun Västerbottens län Skellefteå kommun SKELLEFTEÅKommun Västerbottens län Arvidsjaurs kommun ARVIDSJAUR Kommun Norrbottens län Arjeplogs kommun ARJEPLOG Kommun Norrbottens län Jokkmokks kommun JOKKMOKK Kommun Norrbottens län Överkalix kommun ÖVERKALIX Kommun Norrbottens län Kalix kommun KALIX Kommun Norrbottens län Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅKommun Norrbottens län Pajala kommun PAJALA Kommun Norrbottens län Gällivare kommun GÄLLIVARE Kommun Norrbottens län Älvsbyns kommun ÄLVSBYN Kommun Norrbottens län Luleå kommun LULEÅ Kommun Norrbottens län Piteå kommun PITEÅ Kommun Norrbottens län Bodens kommun BODEN Kommun Norrbottens län Haparanda stad 1,272, HAPARANDA Kommun Norrbottens län Kiruna kommun KIRUNA Kommun Norrbottens län Åsele kommun ÅSELE Kommun Västerbottens län Dorotea kommun DOROTEA Kommun Västerbottens län Motala kommun MOTALA Kommun Östergötlands län Vadstena kommun VADSTENA Kommun Östergötlands län Bjurholms kommun BJURHOLM Kommun Västerbottens län Vännäs kommun VÄNNÄS Kommun Västerbottens län Norsjö kommun NORSJÖ Kommun Västerbottens län Malå kommun STORGATAN MALÅ Kommun Västerbottens län Salems RÖNNINGE Kommun Stockholms län Botkyrka kommun TUMBA Kommun Stockholms län Österåkers kommun ÅKERSBERGAKommun Stockholms län Vaxholms stad VAXHOLM Kommun Stockholms län Essunga kommun NOSSEBRO Kommun Vara kommun VARA Kommun Nyköpings kommun NYKÖPING Kommun Södermanlands län Trosa kommun TROSA Kommun Södermanlands län Gnesta kommun GNESTA Kommun Södermanlands län Bollebygds kommun BOLLEBYGD Kommun Lekebergs kommun FJUGESTA Kommun Örebro län Nykvarns kommun NYKVARN Kommun Stockholms län Uppsala kommun 3,473, UPPSALA Kommun Uppsala län Knivsta kommun KNIVSTA Kommun Uppsala län LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND Kommunalförbund VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM,VBU Kommunalförbund NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND Kommunalförbund SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Kommunalförbund SÖLVESBORGS-BROMÖLLAS KOMMUNALFÖRBUND Kommunalförbund JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND Kommunalförbund KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST Kommunalförbund

18 Län Flera län Uppsala län Uppsala län Uppsala län Uppsala län Södermanlands län Södermanlands län Södermanlands län Södermanlands län Södermanlands län Södermanlands län Östergötlands län Östergötlands län Östergötlands län Östergötlands län Östergötlands län Östergötlands län Östergötlands län Östergötlands län Östergötlands län Östergötlands län Östergötlands län Jönköpings län Jönköpings län Jönköpings län Jönköpings län Jönköpings län Jönköpings län Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Örebro län Östergötlands län

19 Jönköpings län Jönköpings län Jönköpings län Jönköpings län Jönköpings län Kronobergs län Kronobergs län Kronobergs län Kronobergs län Kronobergs län Kronobergs län Kronobergs län Kronobergs län Gotlands län Blekinge län Blekinge län Blekinge län Blekinge län Blekinge län

20 Hallands län Hallands län Hallands län Hallands län Hallands län Hallands län

21 Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Värmlands län Västmanlands län Västmanlands län Västmanlands län Västmanlands län Västmanlands län

22 Västmanlands län Västmanlands län Västmanlands län Västmanlands län Västmanlands län Västmanlands län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Dalarnas län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Västernorrlands län Västernorrlands län Västernorrlands län Västernorrlands län Västernorrlands län Västernorrlands län Västernorrlands län Jämtlands län Jämtlands län Jämtlands län Jämtlands län Jämtlands län Jämtlands län Jämtlands län Jämtlands län Västerbottens län Västerbottens län Västerbottens län Västerbottens län

23 Västerbottens län Västerbottens län Västerbottens län Västerbottens län Västerbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Norrbottens län Västerbottens län Västerbottens län Östergötlands län Östergötlands län Västerbottens län Västerbottens län Västerbottens län Västerbottens län Stockholms län Stockholms län Stockholms län Stockholms län Södermanlands län Södermanlands län Södermanlands län Stockholms län Uppsala län Uppsala län

24 Kommunernas organisationsnummer - sorterat i bokstavsordning. Kommunalförbund återfinns längst ned. Organisationsnummer Kommun Ale kommun Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun Arvika kommun Askersunds kommun Avesta kommun Bengtsfors kommun Bergs kommun Bjurholms kommun Bjuvs kommun Bodens kommun Bollebygds kommun Bollnäs kommun Borgholms kommun Borlänge kommun Borås stad Botkyrka kommun Boxholms kommun Bromölla kommun Bräcke kommun Burlövs kommun Båstads kommun Dals-Eds kommun Danderyds kommun Degerfors Dorotea kommun Eda kommun Ekerö kommun Eksjö kommun Emmaboda kommun Enköpings kommun Eskilstuna kommun Eslövs kommun Essunga kommun Fagersta kommun Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falu kommun Filipstads kommun Finspångs kommun Flens kommun Organisationsnummer

25 Forshaga kommun Färgelanda kommun Gagnefs kommun Gislaveds kommun Gnesta kommun Gnosjö kommun Gotlands kommun Grums kommun Grästorps kommun Gullspångs kommun Gällivare kommun Gävle kommun Göteborgs stad Götene kommun Habo kommun Hagfors kommun Hallsbergs kommun Hallstahammars kommun Halmstads kommun Hammarö kommun Haninge kommun Haparanda stad Heby kommun Hedemora kommun Helsingborgs stad Herrljunga kommun Hjo kommun Hofors kommun Huddinge kommun Hudiksvalls kommun Hultsfreds kommun Hylte kommun Håbo kommun Hällefors kommun Härjedalens kommun Härnösands kommun Härryda kommun Hässleholms kommun Höganäs kommun Högsby kommun Hörby kommun Höörs kommun Jokkmokks kommun Järfälla kommun Jönköpings kommun Kalix kommun Kalmar kommun Karlsborgs kommun Karlshamns kommun Karlskoga kommun

26 Karlskrona kommun Karlstads kommun Katrineholms kommun Kils kommun Kinda kommun Kiruna kommun Klippans kommun Knivsta kommun Kramfors kommun Kristianstads kommun Kristinehamns kommun Krokoms kommun Kumla kommun Kungsbacka kommun Kungsörs kommun Kungälvs kommun Kävlinge kommun Köpings kommun Laholms kommun Landskrona kommun Laxå kommun Lekebergs kommun Leksands kommun Lerums kommun Lessebo kommun Lidingö stad Lidköpings kommun Lilla-Edets kommun Lindesbergs kommun Linköpings kommun Ljungby kommun Ljusdals kommun Ljusnarsbergs kommun Lomma kommun Ludvika kommun Luleå kommun Lunds kommun Lycksele kommun Lysekils kommun Malmö stad Malungs kommun Malå kommun Mariestads kommun Markaryds kommun Marks kommun Melleruds kommun Mjölby kommun Mora kommun Motala kommun Mullsjö kommun

27 Munkedals kommun Munkfors kommun Mölndals stad Mönsterås kommun Mörbylånga kommun Nacka kommun Nora kommun Norbergs kommun Nordanstigs kommun Nordmalings kommun Norrköpings kommun Norrtälje kommun Norsjö kommun Nybro kommun Nykvarns kommun Nyköpings kommun Nynäshamns kommun Nässjö kommun Ockelbo kommun Olofströms kommun Orsa kommun Orusts kommun Osby kommun Oskarshamns kommun Ovanåkers kommun Oxelösunds kommun Pajala kommun Partille kommun Perstorps kommun Piteå kommun Ragunda kommun Robertsfors kommun Ronneby kommun Rättviks kommun Sala kommun Salems Sandvikens kommun Sigtuna kommun Simrishamns kommun Sjöbo kommun Skara kommun Skellefteå kommun Skinnskatteberg kommun Skurups kommun Skövde kommun Smedjebackens kommun Sollefteå kommun Sollentuna kommun Solna stad Sorsele kommun

28 Sotenäs kommun Staffanstorps kommun Stenungsunds kommun Stockholms stad Storfors kommun Storumans kommun Strängnäs kommun Strömstads kommun Strömsunds kommun Sundbybergs stad Sundsvalls kommun Sunne kommun Surahammars kommun Svalövs kommun Svedala kommun Svenljunga kommun Säffle kommun Säters kommun Sävsjö kommun Söderhamns kommun Söderköpings kommun Södertälje kommun Sölvesborgs kommun Tanums kommun Tibro kommun Tidaholms kommun Tierps kommun Timrå kommun Tingsryds kommun Tjörns kommun Tomelilla kommun Torsby kommun Torsås kommun Tranemo kommun Tranås kommun Trelleborgs kommun Trollhättans stad Trosa kommun Tyresö kommun Täby kommun Töreboda kommun Uddevalla kommun Ulricehamns kommun Umeå kommun Upplands-Bro kommun Upplands-Väsby kommun Uppsala kommun Uppvidinge kommun Vadstena kommun Vaggeryds kommun

29 Valdemarsviks kommun Vallentuna kommun Vansbro kommun Vara kommun Varbergs kommun Vaxholms stad Vellinge kommun Vetlanda kommun Vilhelmina kommun Vimmerby kommun Vindelns kommun Vingåkers kommun Vårgårda kommun Vänersborgs kommun Vännäs kommun Värmdö kommun Värnamo kommun Västerviks kommun Västerås stad Växjö Ydre kommun Ystads kommun Åmåls kommun Ånge kommun Åre kommun Årjängs kommun Åsele kommun Åstorps kommun Åtvidabergs kommun Älmhults kommun Älvdalens kommun Älvkarleby kommun Älvsbyns kommun Ängelholms kommun Öckerö kommun Ödeshögs kommun Örebro kommun Örkelljunga kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun Österåkers kommun Östhammars kommun Östra-Göinge kommun Överkalix kommun Övertorneå kommun LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM,VBU NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND SÖLVESBORGS-BROMÖLLAS KOMMUNALFÖRBUND

30 JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST

31 Kommun,Anordn Anordnarens 1. Huvudman för 2. Huvudman för Organisationsnummer arens namn namn utbildningen utbildningen Tyresö Komvux/C3L 0 Tyresö kommun 0 1. Anordnarens uppgifter Län Blekinge län Dalarnas län Flera län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län

32 Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Örebro län Östergötlands län

33 1. Anordnarens uppgifter 1. Län 2. Län 1. BG/PB 2. Bg/PG 1. Typ av anordnare 2. Typ av anordnare 1. Verksam hetsort Stockholms län Kommun 0 TYRESÖ

34

35 Entreprenad 2. Nulägesbeskrivning 2. Verksam hetsort ÅÅMMDD- ÅÅMMDD Namn Tel E-post Nuläge Elevunderlag Annat statsbidrag Under hösten 2015 påbörjades 420 NEJ en kurs på grundläggande nivå (SVA) med inriktn

36

37 2. Nulägesbeskrivning 3. Om, ja Statsbidrag 2013/2014? Om, ja Rubrik Berörda elever 0 JA 2014 för inköp av läsplattor för att utveckla individualisering i alfabetiseringsunder Yrkesinriktning på sfi 30

38

39 3. Ny insats Beskrivning insats Startdatum Slutdatum Inte redan erbjuder Samverkan? JA/NEJ Vilka samverkande anordnare Syftet är att bättre förbereda sfi-elever som ämnar Inriktning söka sva-grund av vårdsvenska NEJ med vårdinriktning. på sfi-nivå har Målgruppen inte erbjudits 0är sfi-elever eleverna på tidigare. D-nivå. Vi plane

40

41 Samverkande 1. samverkan 2. samverkan 3.samverkan 4.samverkan 5.samverkan

42

43 Samverkande 4. Förväntad effekt och önskat läge 6.samverkan 7.samverkan 8.samverkan 9.samverkan Höjd kvalitet Förbereda de elever som önskar att studera mot vå

44

45 4. Förväntad effekt och önskat läge 5. Uppföljning 6. Kostnader Ökad flexilitet Ökad individanpassning Följa upp/utvärdera Sfi-lärare Moders-målsstöd Eleverna ska ges möjligheter Vuxenutbildningen att utveckla ska sina Vid alltid kursstart kunskaper möta varje får och eleverna sin utifrån kompetens dokumentera hans eller i syfte förväntningar hennes att stärka behov sin och ställning syn förutsättningar. 0 på i kommande arbets- och För yrke. samhällsliv de elevern Detta

46

47 6. Kostnader, Personalförstärkning SYV Tolk Fritext1 Belopp Fritext2 Belopp Fritext3 Belopp Totalt: Vårdlärare Samordnare IT-stöd

48

49 Kortare kurser Universitets/h ögskolekurse r Kompetensutveckling Inbjudna Litteratur föreläsare Fritext1 Belopp Fritext2 Belopp Fritext

50

51 Inkö Belopp Totalt: Läromedel Fritext 1, antal, belopp Fritext 2, antal, belopp

52

53 Inköp ritext 2, antal, belopp Fritext 3, antal, belopp Fritext 4, antal, belopp Fritext 5, antal, belopp Fritext 6, antal, belopp

54

55 Kostnadsposter Totalt ansökt bidrag Fritext 6, antal, belopp Totalt Kostnadspost 4, kategori, belopp Kostnadspost 5, kategori, belopp Totalt ansökt bidrag

56

57 Kontaktuppgifter Intyg Anordnarens namn Rektor/ansv arig chef Adress Postnummer Postort Telefon E-post Villkor1 Tyresö komvux/c3l Erik Hamner Farmarstigen Tyresö X

58

59 Intyg 1. Verksamhetsort 1. Kontaktperson i kommun Villkor2 Villkor3 Anordnarens HuvudmanLän namn Anordnar typ AvtalsperiodNamn Telefonnummer X X 0 0 =Verksamhetsorter!H11 =Verksamhetsorter!H12 =Verksamhetsorter!H15 0 =Verksamhetsorter!H17

60

61 ktperson i kommun 2. Verksamhetsort 2. Kontaktperson i kommun E-postadress Anordnarens HuvudmanLän namn Anordnar typ AvtalsperiodNamn Telefonnummer E-postadress =Verksamhetsorter!H25 =Verksamhetsorter!H26 =Verksamhetsorter!H29 0 =Verksamhetsorter!H31 0

62

63 3. Verksamhetsort 3. Kontaktperson i kommun 4. Verksamhetsort Anordnarens HuvudmanLän namn Anordnar typ AvtalsperiodNamn Telefonnummer E-postadress Anordnarens namn 0 0 =Verksamhetsorter!H39 =Verksamhetsorter!H40 =Verksamhetsorter!H43 0 =Verksamhetsorter!H45 0 0

64

65 4. Verksamhetsort 4. Kontaktperson i kommun 5. Verksamhetsort HuvudmanLän Anordnar typ AvtalsperiodNamn Telefonnummer E-postadress Anordnarens Huvudman namn 0 =Verksamhetsorter!H53 =Verksamhetsorter!H54 =Verksamhetsorter!H57 0 =Verksamhetsorter!H

66

67 5. Verksamhetsort 5. Kontaktperson i kommun 6. Verksamhetsort Län Anordnar typ AvtalsperiodNamn Telefonnummer E-postadress Anordnarens HuvudmanLän namn =Verksamhetsorter!H67 =Verksamhetsorter!H =Verksamhetsorter!H =Verksamhetsorter!H81

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr:

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr: DELEGATIONEN FOR UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 I ARBETE beslut Delegi tionen för Unga till arbete 2015-09-03 A 2014 ÅNGEHOLMS KO!> MUNS17 06 2015-09- Enligt sändlista Dnr: 36/2015/364 C.OMMUN RELSEN

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka Pressmeddelande 2015-02-17 Återvinningen av elprodukter fortsätter öka 2014 återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann

Läs mer

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Kommun/län Andel av de riktade statsbidragen, landstingsbidrag Stockholms län 1 847 308 983 - Andel av de riktade statsbidragen, kommunbidrag Botkyrka -

Läs mer

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag Bilaga 2 Kommun Kommuna lskatt år 2000 exkl. kyrkoavgift Avgiftsfinanserad VA, % Avfallskost n (vid 1900 l/v) kr/m2 inkl Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl Färrvärme företag Fjärrvärm e kr per MWh inkl

Läs mer

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade Stöd och service till funktionshindrade den 1 juni 1999 1 Inledning Regeringen uppdrog i maj 1999 åt Socialstyrelsen att ta fram en individbaserad statistik om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

Läs mer

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Pressmeddelande 2016-02-15 Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Producenternas nationella insamlingssystem El-Kretsen har tillsammans med landets kommuner samlat in nästan 140 000 ton

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2006:11 Utkom från trycket den 9 maj

Läs mer

Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag

Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Outhyrda

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Sveriges vatten ochavloppsavgifter

Sveriges vatten ochavloppsavgifter Sveriges vatten ochavloppsavgifter En jämförelse mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Förbundsutredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. TYPKUND 3 3. OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KOMMUNERNA 4 4. De högsta

Läs mer

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2014-10- o 9 Svenskt Vattens statistik över V J~laxo.r.. 2.0.1.4....... Brukningsavgifter för en normalvilla, Typhus A Hela riket Vid presentationer och publiceringar - ange alltid Källa:

Läs mer

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23 Aneby E.ON 7 236 kr 7 172 kr 6 620 kr 616 kr 9% 770 kr 9% 64 kr 0,9% 80 kr 0,9% Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 6 512 kr 2 088 kr 32% 2 610 kr 32% 376 kr 4,6% 470 kr 4,6% Arvidsjaur Vattenfall 8

Läs mer

Avropsberättigade parter

Avropsberättigade parter Fabs AB Alvesta Kommun Aneby Kommun Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) Arboga Kommun Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Kommun Askersunds Kommun Askersundsbostäder AB Avesta Industristad Aktiebolag

Läs mer

Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner

Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner En fullständig förklaring till hur vi gjort rankningen finns i slutet på detta dokument, SKL, SCB, Arbetsförmedlingen / Bearbetat av Dagens Samhälle # Kommun

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Beslutsbilaga. Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015

Beslutsbilaga. Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 1 (17) Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 Skolverket har beslutat om tilldelning av statsbidrag enligt nedan 5568148117 AMISGO AB Aktiebolag 180 16 24 000 49 200 24

Läs mer

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 1 Studiens frågeställning och genomförande 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Studiens frågeställning 2 1.3 Studiens nyckeltal 2 1.4

Läs mer

TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09. Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03

TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09. Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03 TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09 Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03 Författare Lena Orpana Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost lena.orpana@tco.se

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11 Senior alert Sammanfattning 17569 personer har observerats från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 177 kommuner. 31 procent hade ökad risk

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 2016 Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 31 % ekologiskt under 2015! 2016-05-30 EkoMatCentrum Informationscentrum för Ekologiska Produkter har samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska

Läs mer

Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 1 (7) Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 2120001439 ALE KOMMUN 8024097555 AL-KOWNEYN UTBILDNING

Läs mer

Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON

Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON RAPPORT 6668 APRIL 2015 Författare Josefine Nilsson, CMA Research NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

2015-12-17 1 (7) Är eleven behörig till nationellt gymnasieprogram efter sommarskola? (antal elever i åk 9 som huvudmannen fått bidrag för)

2015-12-17 1 (7) Är eleven behörig till nationellt gymnasieprogram efter sommarskola? (antal elever i åk 9 som huvudmannen fått bidrag för) 1 (7) Huvudmannens namn ALE KOMMUN 2 10 12 ALINGSÅS KOMMUN 6 16 22 ALVESTA KOMMUN 0 3 3 AMISGO AB 2 0 2 ANEBY KOMMUN 4 1 5 ASSAREDS SKOLKOOPERATIV EK FÖR. 1 2 3 AVESTA KOMMUN 11 3 14 BJURHOLMS KOMMUN 4

Läs mer

Folkbiblioteken i. Finspång 2008. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Finspång 2008. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Finspång lokala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll är tydlig.

Läs mer

Beräkningsbilaga. industri. Produktionskostnadsvärderad. Fastighetstaxering. När används produktionskostnadsmetoden. Byggnader med olämplig

Beräkningsbilaga. industri. Produktionskostnadsvärderad. Fastighetstaxering. När används produktionskostnadsmetoden. Byggnader med olämplig Beräkningsbilaga Fastighetstaxering Industri Produktionskostnadsvärderad industri Här följer en kort beskrivning av den värderingsmodell som används vid taxering av produktionskostnadsvärderad industri.

Läs mer