Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete."

Transkript

1 1 av 81 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Omsorgsnämnden Sekreterare: Charlotta Sandahl Tfn: E-post: Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. Ärenden Nr Fastställande av dagordning Val av justerare 1 Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp och MBL-förhandling 2 Synpunkter från referensgrupperna för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta 2013/ /535 3 Anmälan av delegeringsbeslut 2013/536 4 Meddelanden/delgivningar/rapporter 2013/537 5 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) 28 f-g per den 11 september 6 Budgetförutsättningar och förslag till inriktning angående resursfördelning / /551 7 Alternativ hantering av matdistribution 2013/550 8 Informationsärenden 2013/538 9 Ärenden enligt lex Sarah 2013/ Information - domar 2013/540 Bo Silverbern Ordförande

2 2 av 81 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1) Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens särskilda utskott, sammanträdesprotokoll Förteckning över avtal Sekretessbelagda delegeringsbeslut (Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm). - Delegeringsrapporter på fattade beslut inom SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det kan till exempel gälla beslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och insatser enligt LSS. - Beslutade bostadsanpassningsbidrag Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Kristianstad vxl

3 Kristianstads kommun Omsorgsnämndens särskilda utskott av 81 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdatum Plats och tid Spannmålsgatan 9, Omsorgsförvaltningen. Klockan Beslutande Bo Silverbem (M), ordförande Marianne Eriksson (S) Lisbeth Thorsson (fp) Ersättare r"\., Eva Dahlqvist Övriga b närvarande e Sekreterare, * Berit Johansson Biståndshandläggare Charlotta Sandahl nämndsekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Marianne Eriksson Den 10 oktober 2013 kl , Omsorgsförvaltningen. Sekreterare Paragrafer 7-8 Eva Dahlqvist Ordförande Bo Silverbern < \ / Marianne Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Omsorgsnämndens särskilda Sammanträdesdatum utskott Datum då Datumdå anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats ~ för protokollet Omsorgsforvaltmngen Underskrift Utdragsbestyrkande Eva Dahlqvist '

4 4 av 81 Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämndens särskilda utskott ONSU 7 Överklagande av Kammarrättens i Göteborg beslut i mål nr , avd 3 ÄnrON 2013/124 Beslut Förslag till överklagande godkänns och ordförande får i uppdrag att underteckna överklagandet som översänds till Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm. Sammanfattning Omsorgsnämnden åberopar vad som tidigare framfört i förvaltningsrätten och i kammarrätten. Omsorgsnämnden vill framhålla att avgörande för prövningen av Humanas Assistans AB krav inte är att det funnits ett behov under tidsperioden utan om behovet verkligen har tillgodosetts Beslutsunderlag Sammanfattning avseende ärendet daterat Omsorgsnämndens begäran om anstånd till Kammarrätten i Göteborg Beslut, Mål nr Tjänsteutlåtande daterat Utdragsbestyrkande Justei irens signatur

5 5 av 81 Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämndens särskilda utskott ONSU 8 Begäran om yttrande med andledning av ej verkställt beslut Änr 2013/501 Beslut Yttrandet antas som Omsorgsnämndens eget samt översänds till Inspektionen för vård och omsorg. Sammanfattning Inspektionen för vård och omsorg har lämnat begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut. Typ av insats: Personlig assistans 9 2 LSS Beslutsdatum: Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämndens särskilda utskott Yttrandet antas som omsorgsnämndens eget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Förvaltningsrättens dom , bil 1 Fullmakt åt Frösunda LSS AB, bil 2 LSS Journal , bil 3 Utdragsbestyrkande Justere rens signatur

6 6 av 81 Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämndens särskilda utskott Innehållsförteckning för beviljad hemtjänst, bil 4 Redovisning av erhållen matdistribution, bil 5 Omsorgsnämndens kostnader för hemtjänst, bil 6 Information från Frösunda LSS, bil 7 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

7 Handlingar 7 av 81 Utskriftsdatum: Utskriven av: Charlotta Sandahl Diareenhet: Datum: Riktning: Status: Dokumenttyp Notering: Sekretess: Omsorgsförvaltningen Alla Alla AVTAL Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Ärendemening Dokumenttyp U Öppningsprotokoll direktupphandling Johanna Johnson Stöd- och serviceenheten Stöd- och serviceenheten 2013/428 Offertförfrågan: Förtäring i samband med föreläsning 3-5 sept AVTAL U Dokumentation av direktupphandling Johanna Johnson Stöd- och serviceenheten Stöd- och serviceenheten 2013/428 Offertförfrågan: Förtäring i samband med föreläsning 3-5 sept U Avtal för styrketräningsutrustning, konditionsmaskiner mm AVTAL Tony Lönnquist Euronor AB Ekonomienheten 2013/452 Direktupphandling av styrketräningsutrustning U Avtal om gemensam upphandling och drift av larmsystem. AVTAL Lars-Åke Nordin Omsorgsförvaltningen / KVH Förvaltningsledning 2013/519 Avtal om gemensam upphandling och drift av larmsystem U Avsiktsförklaring Hyreshantering mellan C4 Teknik och Omsorgsförvaltningen. AVTAL Lars-Åke Nordin Omsorgsförvaltningen Förvaltningsledning 2013/520 Avsiktsförklaring Hyreshantering mellan C4 Teknik och Omsorgsförvaltningen. AVTAL Sidan 1 av 2

8 Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig 8 av 81 Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Ärendemening Dokumenttyp U Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Lars-Åke Nordin Kommunförbundet Skåne Förvaltningsledning 2013/529 Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa U Överenskommelse - Stimulansbidrag för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 AVTAL Per Danebjer Kommunförbundet Skåne Informations- och ITenheten 2013/543 Överenskommelse - Stimulansbidrag för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 AVTAL Sidan 2 av 2

9 9 av 81 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1) Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Meddelanden/delgivningar/rapporter till Omsorgsnämnden Änr 2013/31 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende anmälan enligt lex Maria om felmedicinering. Ärendet avslutas. - Änr 2013/159 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende anmälan enligt lex Maria om förväxling av läkemedel. Ärendet avslutas. - Änr 2012/386 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende klagomål från enskild. Ärendet avslutas. Änr 2013/469 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende tillsyn. Redovisning ska ske av vidtagna åtgärder. - Änr 2013/542 Hid Anmälan enligt lex Maria. - Änr 2013/529 Hid Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. - Överenskommelse om en Etisk Plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering, Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Kristianstad vxl

10 nr~7r^ inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Birgitta Hofvendahl BESLUT Dnr /2013 1(4) Omsorgsnämnden Kristianstad Kristianstads kommun 10 av Kristianstad KRISTIANSTADS KOMMUN Omsorgsförvaitningen Dlarier Ärendet Anmälan enligt lex Maria om felmedicinering vid StafVre, Kristianstads kommun Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Det innebär att ärenden som vid denna tidpunkt ännu inte var avslutade hos Socialstyrelsen flyttades över i sin helhet till IVO. Beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Handlingarna har hos er diarienummer 2013/31. Vårdgivaren har gjort bedömningen att händelsen har medfört allvarlig vårdskada för patienten. Ärendet rör en patient med insulinbehandlad diabetes där en dygnskurva av Plasma Glukos, (plasma är en del av blodet) skulle kontrolleras enligt ordination. I anmälan benämns Plasma Glukos med blodsocker. Omsorgspersonal kontaktade omvårdnadsansvarig (OAS) sjuksköterska på morgonen den 29 oktober 2012 då fastevärdet av blodsockret var lågt. Bedömningen resulterade i att patienten skulle få insulin och frukost som vanligt. Trots låga mätvärden under dagen mådde patienten väl. Omsorgspersonalen på dagen rapporterade till personalen på kvällen att blodsockret hade varit lågt men att patienten mådde väl. OAS rapporterade inte till sjuksköterskan på kvällstid angående patientens blodsockervärden. Vid kvällsmaten var patientens blodsockervärde åter lågt, 3,2 millimol per liter (mmol/l), och omsorgspersonalen resonerade om vad som CO o CN T- Inspektionen för vård och omsorg Box 4106 > MALMÖ Telefon Fax Orgnr

11 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2013 2(4) 11 av 81 skulle göras. De kom överens om att patienten skulle äta först och därefter gav en av omsorgspersonalen insulininjektionen. Omsorgspersonalen kontaktade sjuksköterska ca kl. 19 och rapporterade att patientens blodsockervärde var lågt (3,0 mmol/l) och att patienten mådde väl. Sjuksköterskan ordinerade extra smörgås och mjölk samt ny blodsockerkontroll under natten. Sjuksköterskan kontaktade senare omsorgspersonal och ordinerade ett nytt mätvärde på kvällen och att resultatet skulle rapporteras till sjuksköterskan på natten. Omsorgspersonalen prioriterade att rapportera till nattpersonal och blodsockerkontrollen blev utförd ca kl Omsorgspersonal kontaktade sjuksköterska då patienten inte var kontaktbar och blodsockervärdet var 2,2 millimol per liter (mmol/l). Ambulans tillkallades men det var svårt för ambulanssjuksköterska att lägga en intravenös infart då patienten var arg och utåtagerande. Behandling med Glucos gav högre blodsockervärde men patienten var fortsatt arg och utåtagerande varvid behandling med lugnande och muskelavslappnande läkemedel fick upprepas under natten. Dagen därpå gjordes läkemedelsjusteringar utifrån patientens blodsockervärde och oro. Underlag Anmälan enligt lex Maria Intern utredning/händelseanalys Komplettering av intern utredning Patientjournal, Kristianstads kommun Riktlinje Delegering av arbetsuppgift, Kristianstads kommun Dokument "Praktisk genomgång inför läkemedelsdelegering" samt "Praktisk genomgång inför insulindelegering" Kristianstads kommun Vårdgivarens identifierade orsaker Kommunikation och information: OAS rapporterade inte till sjuksköterska på kvällen angående patientens låga blodsocker. Omsorgspersonal kontaktade inte sjuksköterska, enligt rutin: om blodsockervärde under 5 mmol/l eller över 15 mmol/l skall alltid sjuksköterska kontaktas.

12 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2013 3(4) 12 av 81 Utbildning och kompetens: OAS låter omsorgspersonal ge insulin till patienten på morgonen trots att patientens blodsocker var lågt. OAS hade ingen plan för hur patientens låga blodsockervärden skulle hanteras. OAS har inte haft praktisk genomgång inför insulindelegering. I den interna utredningen framkommer uppgifter om att omsorgspersonalen inte känner till symtom på lågt blodsocker. OAS hade kontakt med patientens läkare på den aktuella dagen men nämnde inte något om patientens blodsockervärde. Delegerande sjuksköterska, enhetschef, omsorgspersonal kände inte till om eller när omsorgspersonal hade genomgått grundutbildning i diabetes i Utbildningsteamets regi. Vårdgivarens vidtagna åtgärder Delegeringsbeslut återtas. Inventering av samtlig omsorgspersonal när och om de genomgått grundutbildning diabetes/läkemedel. Omsorgspersonal ska gå grundutbildning diabetes/läkemedel. Sjuksköterska skall efter omsorgspersonalen gått grundutbildning diabetes/läkemedel göra den praktiska genomgången inför delegering. OAS uppdaterar sina diabeteskunskaper genom diabetesutbildning. Samtliga sjuksköterskor skall vara med på diabetesutbildning vartannat år. Vårdgivarens vidtagna åtgärder efter komplettering av uppgifter Beslutet blev att dra in delegering för den personal som gav insulinet. Samtlig personal på enheten har genomgått grundutbildning, dvs både läkemedelsutbildning och diabetesutbildning. För att erhålla insulindelegering måste personalen först genomgå läkemedelsutbildning. Ansvaret för bevakning ligger på både vårdpersonal och enhetschef för vårdpersonal. Uppföljning ska ske en gång per år både vad det gäller läkemedel och insulin.

13 Inspektionen for vård och omsorg Dnr /2013 4(4) 13 av 81 Det finns en rutin för hur den praktiska genomgången ska gå till, vilket är förtydligat och utbildningsteamet understryker detta i utbildningen att vårdpersonal ska efterfråga denna del. Ansvaret för den praktiska genomgången ligger på den sjuksköterska som delegerar uppgiften. Framöver ska den praktiska genomgången efter genomförandet dokumenteras och dateras i delegeringsmodulen i procapita och därmed kan förvaltningen bättre kunna se att det blivit utfört. Enhetschefen för legitimerad personal kommer att bevaka att sjuksköterskorna går på diabetesutbildning tillsammans med vårdpersonal en gång per år för att hålla sina kunskaper uppdaterade. Någon liknande händelse av liknande art har inte inträffat tidigare i verksamheten. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 3 kap. 5, 7 kap. 8 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Bedömning IVO ska enligt 7 kap. 8 PSL säkerställa att händelser som anmäls till myndigheten enligt 3 kap. 5 PSL har utretts i nödvändig omfattning, samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att hög patientsäkerhet ska uppnås. IVO bedömer att så har skett och ärendet ska därför avslutas. Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Rahm. I den slutliga handläggningen har inspektören Lena Sällström Olsson deltagit. Inspektören Birgitta Hofvendahl har varit föredragande. För Inspektionen för vård och omsorg Lars Rahm Birgitta Hofvendahl

14 nr~7r^ inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Birgitta Hofvendahl KRISTIANSTADS KOMMUN Omsorgsförvaltningen BESLUT Dnr /2013 1(5) Omsorgsnämnden Kristianstad Kristianstads kommun Kristianstad 14 av 81 Diarienr Diarieplanbet. Ärendet Anmälan enligt lex Maria om förväxling av läkemedel vid bostad med särskild service för vuxna i Kristianstads kommun. Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Det innebär att ärenden som vid denna tidpunkt ännu inte var avslutade hos Socialstyrelsen flyttades över i sin helhet till IVO. Beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Handlingarna har hos er diarienummer 2013/159. Vårdgivaren har gjort bedömningen att händelsen har medfört allvarlig vårdskada för patienten. Händelseförlopp Den 24 december 2012 tjänstgjorde tre personal vid serviceboendet. Omsorgspersonal A var medicinansvarig men då läkemedelsöverlämnandet till en av patienterna sammanföll med en omvårdnadsinsats bad omsorgspersonal A en kollega B att överlämna läkemedel till patienten. Omsorgspersonal C frågade på kvällen omsorgspersonal A om två patienters tider för läkemedelsöverlämnande och undrade även om personal A hade en av patienternas mediciner i fickan. När en av patienterna, som hade hjälp av personal med läkemedelsöverlämnande på kvällen, var på väg till sin bostad konstaterade omsorgspersonal A att patienten inte var sig lik. Patienten beskrev att det var svårt att hålla ögonlocket uppe. När omsorgspersonal A en stund senare besökte patienten kunde patienten inte förmedla sig och personal A och larmade sina kollegor om hjälp. Inspektionen för vård och omsorg Jg Box 4106 > MALMÖ Telefon Fax Orgnr

15 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / av 81 2(5) Omsorgspersonal C menade att patientens tillstånd kunde förklaras med att patienten hade fatt fel medicin. Omsorgspersonal B som skulle verkställa läkemedelsöverlämnandet hade förväxlat två patienters läkemedel. Det konstaterades att varken omsorgspersonal B eller C hade kontaktat sjuksköterska när händelsen med felmedicineringen upptäcktes. Efter kontakt med sjuksköterska, som i sin kontaktade läkare, ordinerades regelbunden puls och blodtrycksmätning och sjukhusvård vid försämring. Efter kontroll av mätvärdena tillkallades ambulans. Felmedicineringen i kombination med patientens grundsjukdom krävde inledningsvis några dygns intensiwårdsbehandling. Patienten kunde skrivas ut till bostaden efter en veckas sjukhusvård. Underlag Anmälan enligt lex Maria Intern utredning/händelseanalys Patientjournal, Kristianstads kommun Vårdgivarens identifierade orsaker Kommunikation och information: Omsorgspersonal B och C kontaktar inte sjuksköterskan omedelbart då misstaget upptäcks Utbildning och kompetens: Omsorgspersonal B saknar hälso- och sjukvårdsutbildning Omsorgspersonal B saknar reell förmåga/kunskap att omsätta teori i praktik Procedurer, rutiner och riktlinjer: Det finns sedan några år ett beviljat avsteg för läkemedelshanteringen i aktuell verksamhet. Avsteget från gällande rutin att alla läkemedelsskåp ska finnas inne i patientens egen bostad innebär att läkemedel förflyttas från ett rum till ett annat. Avsteget från gällande rutin försvårar att säkerhetskontroller vid överlämnande av läkemedel kan fullföljas och därmed ökad förväxlingsrisk. Gemensam pärm för flera patienters läkemedelsordinationer och kontrollistor försvårar säkerhetskontrollen vid överlämnande av läkemedel och ökar därmed förväxlingsrisk.

16 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / av 81 3(5) Sjuksköterskan kontrollerar inte att omsorgspersonal B behärskar att omsätta den teoretiska interna läkemedelsutbildning som omsorgspersonal genomgått. Omsorgspersonal B utför inte säkerhetskontroller enligt rutin inför överlämnande av läkemedel. Vårdgivarens interna utredning Vårdgivaren lyfter i intern utredning bland annat fram fakta av betydelse: Delegeringar, som ska ske restriktivt, noteras i organisationsstrukturen att "all" omsorgspersonal delegeras utan bedömning om vad som behövs på arbetsplatsen och den delegerande personalens kompetens att praktiskt kunna utföra arbetsuppgiften. Vidare framgår förutsättningarna för sjuksköterskan att genomföra praktiska genomgångar med den delegerande personalen. Sjuksköterskan ansvarar för ca 100 delegeringar. Det saknas patientsäkerhetskultur - utbildning och diskussionsforum för hur ledare och medarbetare aktivt arbetar utifrån patientsäkerhet. Det finns en otydlighet i ledarskapet och till vilken person en negativ händelse ska förmedlas till. Vårdgivarens vidtagna åtgärder Sjuksköterska ska inför och vid förlängning av delegering försäkra sig om omsorgspersonalens reella läkemedelskompetens genom praktisk undervisning/kontroll enligt skriven rutin. Regelbundna anmälda/oanmälda tillsynsbesök ska årligen genomföras av MAS för att säkerställa att den praktiska kontrollen inför delegering genomförs enligt rutin. En skriftlig rutin ska upprättas för praktisk genomgång vid delegering för att sjuksköterskan ska kunna försäkra sig om den reella kunskapen hos omsorgspersonalen. Rekrytera personal som har förutsättningar att kunna ta emot en delegering avseende kompetens - personliga egenskaper, lämplighet, tidigare reella erfarenheter av läkemedel och delegerad arbetsuppgift. Fastställa hur många delegeringar som är relevant för att delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras på ett patientsäkert sätt.

17 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / av 81 4(5) En rutin ska upprättas för hur avsteg från läkemedelsrutinen ska följas upp i tid och utförande. I rutinen ska det framgå att en riskbedömning om avsteg ska göras individuellt för vaije patient. Alla avsteg från läkemedelsrutinen ska dokumenteras och godkännas av MAS. Efter en ny bedömning ska uppföljningen dokumenteras i omvårdnadsplanen av sjuksköterskan. Om avsteg innebär att patient inte kan ha låst läkemedelsskåp i bostaden ska patienten ha ett enskild låst medicinskåp i annat låst utrymme. Indragen delegering för berörd omsorgspersonal. Tjänsteanteckning med kompletterande uppgift om vårdgivarens vidtagna åtgärder Vid telefonsamtal den 2 oktober 2013 med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) framkommer att det har upprättats en rutin om hur den praktiska genomgången inför en delegerad arbetsuppgift ska genomföras. I rutinen framgår att den praktiska genomgången ska ske hemma hos patienten för att sjuksköterskan ska kunna försäkra sig om den reella kunskapen hos omsorgspersonalen i den miljön som arbetsuppgiften ska utföras. Inget beslut har fattats om hur många delegeringar som är relevant för att delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras på ett patientsäkert sätt men det pågår ett resonemang tillsammans med verksamhetschef och enhetschefer. Rutinen angående hur avsteg från läkemedelsrutinen ska följas upp i tid och utförande har ännu inte upprättats. MAS gjorde i augusti 2013 ett besök och uppföljning i verksamheten. Förändringar har vidtagits med ett separat rum där varje patients läkemedel förvaras i individuella skåp med separata nycklar. En personal är ansvarig för patienternas läkemedelsöverlämnande. Personal utför arbetsuppgiften med läkemedelsöverlämnande enskilt för varje patient för att undvika förväxling. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 3 kap. 5, 7 kap. 8 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

18 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / av 81 5(5) Bedömning IVO ska enligt 7 kap. 8 PSL säkerställa att händelser som anmäls till myndigheten enligt 3 kap. 5 PSL har utretts i nödvändig omfattning, samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att hög patientsäkerhet ska uppnås. IVO bedömer att så har skett och ärendet ska därför avslutas. Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Rahm. I den slutliga handläggningen har inspektören Margaretha Håkansson deltagit. Inspektören Birgitta Hofvendahl har varit föredragande. För Inspektionen för vård och omsorg Lars Rahm Birgitta Hofvendahl

19 nr~7r^ BESLUT 19 av 81 inspektionen för vård och omsorg Dnr / (4) Avdelning öst Susanne Åkerström KRISTIANSTADS KOMMUN O t Änr Vårdgivare Kristianstads kommun, Kristianstad Anmälare Marianne Schutze, Nybodagatan 5, Solna Ärendet Klagomål från enskild. Bristande omvårdnad och övermedicinering vid boende i Kristianstads kommun. Beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Anmälaren anger i sin anmälan inkommen till Socialstyrelsen den 16 januari 2012 bl.a. att hennes närstående, här kallad patienten, tvångsmedicinerades på äldreboendet Åhaga i Åhus. Stora mängder lugnande läkemedel ordinerades av läkaren då personalen uppfattade patienten som orolig. Enligt anmälaren var patienten inte orolig utan hade endast svårt att formulera sig så att hon blev förstådd. När anmälaren ifrågasatte medicineringen svarade personalen, enligt anmälan, att det var de som bestämde. Anmälaren ifrågasätter även personalens kompetens och kunskap om rådande lagar. Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Det innebär att ärenden som vid denna tidpunkt ännu inte var avslutade hos Socialstyrelsen flyttades över i sin helhet till IVO. Underlag kopia av patientjournalen, Åhaga kopia av patientjournalen, Kristianstads sjukhus gemensamt yttrande från personalen, avdelningen violen Åhaga CO o CVJ T- Inspektionen för vård och omsorg Box Stockholm Telefon Fax Org nr

20 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (4) 20 av 81 yttrande från leg sjuksköterskan Anita Risberg Böhlin (AR), Åhaga yttrande från teamchefen Carina Nilsson (CN), Åhaga yttrande från verksamhetschefen Annika Andersson (AA), omsorgsförvaltningen östra området Kristianstads kommun yttrande från ordföranden i omsorgsnämnden Bo Silverbern (BS), Kristianstads kommun Kommunicering har skett med anmälaren och Kristianstads kommun. I ärendet har även anmälarens synpunkter på förslag till beslut inkommit. Redovisning av tillsyn Av patientjournalen från Åhaga och Kristianstads sjukhus framgår det att patienten bl.a. hade Parkinsons sjukdom sedan 20 år tillbaka samt besvär med lunginflammation och utåtvänt ögonlock (ektropion). Från september 2011 till 15 januari 2012 fick patienten lugnande läkemedel på Åhaga, vid ca 50 tillfallen, på grund av oro eller ångest. Läkemedlet gav enligt patientjournalen, oftast en god effekt. Personalen vid Åhaga anför i gemensamt yttrande över anmälan att patienten hade lugnande läkemedel vid behov. Vid oro fick hon dessa om hon ville ha det. De följer läkarordinationen och de riktlinjer för överlämnade av läkemedel som de har delegation på. Enligt yttrandet upplevde de situationen som psykiskt påfrestande på grund av anmälarens förhållningssätt gentemot personalen. AR tillbakavisar i sitt yttrande över anmälan tvångsmedicinering. Enligt AR är deras mål att på bästa sätt samverka med närstående men att det försvårar när anhöriga och vårdgivare har olika åsikter och bedömer olika. AR uppger att hon, som sjuksköterska, och omvårdnadspersonalen observerade symtom hos patienten som anhöriga inte upplevde på samma sätt. Symtomen var framförallt smärta men även oro och ångest. Enligt AR har lugnande tabletter endast överlämnats vid behov och efter kontakt med sjuksköterskan. AR uppger att de respekterat patientens åsikter och inte tvingat henne att ta mediciner som hon inte velat ha. CN anför i yttrande över anmälan att hennes uppfattning är att personalen skött omvårdnaden på bästa sätt. AA anför i yttrande över anmälan att personalens kompetens på Åhaga är god och att CN är väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten. Enligt AA:s bedömning finns inga brister i omvårdnaden. När det gäller medicineringen sker den enligt läkarens ordination. BS anför i yttrande över anmälan att vården som givits till patienten har varit med fokus på patientens bästa. Vården ges enligt de riktlinjer

21 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (4) 21 av 81 och rutiner som finns i förvaltningen. Enligt BS är en del av sjuksköterskans ansvarsområde att följa de ordinationer som läkaren ger. Anmälaren anför i yttrande över inkomna handlingar att hon vidhåller sina tidigare uppgifter. I anmälarens synpunkter på förslag till beslut ifrågasätter hon hur AA och BS kan uttala sig om den vård som patienten far på Åhaga då de aldrig träffat patienten. Den oro och smärta som personalen uppger att de upplevt hos patienten är enligt anmälaren brist på dopamin då patientens medicin inte är lämpligt inställd. Enligt anmälaren är det därför helt olämpligt att bedöva patienten med smärtstillande och lugnande tabletter. Vidare har de enligt anmälaren bett om att få byta läkare men att verksamhetschefen sagt att det inte går utan att patienten är hänvisad till en läkare som anmälaren och patienten inte kan kommunicera med. Anmälaren uppger att det inte finns någon respekt för patientens önskemål och att det är en skrämmande vård av en gammal person. Anmälaren önskar en dialog med ansvariga och att respekt och värdighet ska införas i omsorgen samt att vården bedrivas i samförstånd/samråd med patienten och anhöriga enligt lagtexten. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 6 kap 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 2 a och e hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Bedömning Enligt 6 kap. 1 PSL ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Enligt 2 a och e HSL ska sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vidare är det vårdgivarens ansvar att se till att det finns den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges. Vården och behandlingen av en patient ska så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och dennes åsikter ska respekteras. Tvång utan laglig grund är inte acceptabelt inom hälso- och sjukvården. Ord står mot ord, huruvida de lugnande tabletterna gavs till patienten med tvång. IVO finner dock inte att omständigheterna som framkommer i utredningen ger stöd för felaktig medicinering. IVO bedömer att adekvat läkemedel i rekommenderade doser, vid symtom på oro eller ångest, har givits till patienten. IVO anser vidare att omfattningen av denna medicinering har varit måttlig.

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. 13:00 16.17 Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Birgitta Book (S) Torgil Rundcrantz (M) Birgitta

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00-16.47. ande Bo Silverbern (M), ordförande Jörgen Johnsson (FP) Jessi Norén (S) Torgil Rundcrantz

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-05-12 Dnr 8.5-6836/2015-9 1(10) Avdelning sydöst Alexandra Engelholm, Alexandra.Engelholm@ivo.se Jönköpings kommun Socialnämnden Kansliet för nämndservice

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL BESLUT Expedierat inspektionen för vård och omsorg 2015-03-10 Dnr 8.7.1-6705/2015-1 1(7) Avdelning syd Victor Johansson victor.johansson@ivo.se Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Man kan bli glad av ord. Man kan bli arg av ord. Man kan bli retad

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer