Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete."

Transkript

1 1 av 81 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Omsorgsnämnden Sekreterare: Charlotta Sandahl Tfn: E-post: Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. Ärenden Nr Fastställande av dagordning Val av justerare 1 Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp och MBL-förhandling 2 Synpunkter från referensgrupperna för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta 2013/ /535 3 Anmälan av delegeringsbeslut 2013/536 4 Meddelanden/delgivningar/rapporter 2013/537 5 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) 28 f-g per den 11 september 6 Budgetförutsättningar och förslag till inriktning angående resursfördelning / /551 7 Alternativ hantering av matdistribution 2013/550 8 Informationsärenden 2013/538 9 Ärenden enligt lex Sarah 2013/ Information - domar 2013/540 Bo Silverbern Ordförande

2 2 av 81 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1) Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens särskilda utskott, sammanträdesprotokoll Förteckning över avtal Sekretessbelagda delegeringsbeslut (Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm). - Delegeringsrapporter på fattade beslut inom SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det kan till exempel gälla beslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och insatser enligt LSS. - Beslutade bostadsanpassningsbidrag Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Kristianstad vxl

3 Kristianstads kommun Omsorgsnämndens särskilda utskott av 81 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdatum Plats och tid Spannmålsgatan 9, Omsorgsförvaltningen. Klockan Beslutande Bo Silverbem (M), ordförande Marianne Eriksson (S) Lisbeth Thorsson (fp) Ersättare r"\., Eva Dahlqvist Övriga b närvarande e Sekreterare, * Berit Johansson Biståndshandläggare Charlotta Sandahl nämndsekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Marianne Eriksson Den 10 oktober 2013 kl , Omsorgsförvaltningen. Sekreterare Paragrafer 7-8 Eva Dahlqvist Ordförande Bo Silverbern < \ / Marianne Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Omsorgsnämndens särskilda Sammanträdesdatum utskott Datum då Datumdå anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats ~ för protokollet Omsorgsforvaltmngen Underskrift Utdragsbestyrkande Eva Dahlqvist '

4 4 av 81 Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämndens särskilda utskott ONSU 7 Överklagande av Kammarrättens i Göteborg beslut i mål nr , avd 3 ÄnrON 2013/124 Beslut Förslag till överklagande godkänns och ordförande får i uppdrag att underteckna överklagandet som översänds till Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm. Sammanfattning Omsorgsnämnden åberopar vad som tidigare framfört i förvaltningsrätten och i kammarrätten. Omsorgsnämnden vill framhålla att avgörande för prövningen av Humanas Assistans AB krav inte är att det funnits ett behov under tidsperioden utan om behovet verkligen har tillgodosetts Beslutsunderlag Sammanfattning avseende ärendet daterat Omsorgsnämndens begäran om anstånd till Kammarrätten i Göteborg Beslut, Mål nr Tjänsteutlåtande daterat Utdragsbestyrkande Justei irens signatur

5 5 av 81 Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämndens särskilda utskott ONSU 8 Begäran om yttrande med andledning av ej verkställt beslut Änr 2013/501 Beslut Yttrandet antas som Omsorgsnämndens eget samt översänds till Inspektionen för vård och omsorg. Sammanfattning Inspektionen för vård och omsorg har lämnat begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut. Typ av insats: Personlig assistans 9 2 LSS Beslutsdatum: Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämndens särskilda utskott Yttrandet antas som omsorgsnämndens eget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Förvaltningsrättens dom , bil 1 Fullmakt åt Frösunda LSS AB, bil 2 LSS Journal , bil 3 Utdragsbestyrkande Justere rens signatur

6 6 av 81 Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämndens särskilda utskott Innehållsförteckning för beviljad hemtjänst, bil 4 Redovisning av erhållen matdistribution, bil 5 Omsorgsnämndens kostnader för hemtjänst, bil 6 Information från Frösunda LSS, bil 7 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

7 Handlingar 7 av 81 Utskriftsdatum: Utskriven av: Charlotta Sandahl Diareenhet: Datum: Riktning: Status: Dokumenttyp Notering: Sekretess: Omsorgsförvaltningen Alla Alla AVTAL Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Ärendemening Dokumenttyp U Öppningsprotokoll direktupphandling Johanna Johnson Stöd- och serviceenheten Stöd- och serviceenheten 2013/428 Offertförfrågan: Förtäring i samband med föreläsning 3-5 sept AVTAL U Dokumentation av direktupphandling Johanna Johnson Stöd- och serviceenheten Stöd- och serviceenheten 2013/428 Offertförfrågan: Förtäring i samband med föreläsning 3-5 sept U Avtal för styrketräningsutrustning, konditionsmaskiner mm AVTAL Tony Lönnquist Euronor AB Ekonomienheten 2013/452 Direktupphandling av styrketräningsutrustning U Avtal om gemensam upphandling och drift av larmsystem. AVTAL Lars-Åke Nordin Omsorgsförvaltningen / KVH Förvaltningsledning 2013/519 Avtal om gemensam upphandling och drift av larmsystem U Avsiktsförklaring Hyreshantering mellan C4 Teknik och Omsorgsförvaltningen. AVTAL Lars-Åke Nordin Omsorgsförvaltningen Förvaltningsledning 2013/520 Avsiktsförklaring Hyreshantering mellan C4 Teknik och Omsorgsförvaltningen. AVTAL Sidan 1 av 2

8 Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig 8 av 81 Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Ärendemening Dokumenttyp U Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Lars-Åke Nordin Kommunförbundet Skåne Förvaltningsledning 2013/529 Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa U Överenskommelse - Stimulansbidrag för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 AVTAL Per Danebjer Kommunförbundet Skåne Informations- och ITenheten 2013/543 Överenskommelse - Stimulansbidrag för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 AVTAL Sidan 2 av 2

9 9 av 81 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1) Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden Meddelanden/delgivningar/rapporter till Omsorgsnämnden Änr 2013/31 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende anmälan enligt lex Maria om felmedicinering. Ärendet avslutas. - Änr 2013/159 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende anmälan enligt lex Maria om förväxling av läkemedel. Ärendet avslutas. - Änr 2012/386 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende klagomål från enskild. Ärendet avslutas. Änr 2013/469 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende tillsyn. Redovisning ska ske av vidtagna åtgärder. - Änr 2013/542 Hid Anmälan enligt lex Maria. - Änr 2013/529 Hid Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. - Överenskommelse om en Etisk Plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering, Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Kristianstad vxl

10 nr~7r^ inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Birgitta Hofvendahl BESLUT Dnr /2013 1(4) Omsorgsnämnden Kristianstad Kristianstads kommun 10 av Kristianstad KRISTIANSTADS KOMMUN Omsorgsförvaitningen Dlarier Ärendet Anmälan enligt lex Maria om felmedicinering vid StafVre, Kristianstads kommun Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Det innebär att ärenden som vid denna tidpunkt ännu inte var avslutade hos Socialstyrelsen flyttades över i sin helhet till IVO. Beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Handlingarna har hos er diarienummer 2013/31. Vårdgivaren har gjort bedömningen att händelsen har medfört allvarlig vårdskada för patienten. Ärendet rör en patient med insulinbehandlad diabetes där en dygnskurva av Plasma Glukos, (plasma är en del av blodet) skulle kontrolleras enligt ordination. I anmälan benämns Plasma Glukos med blodsocker. Omsorgspersonal kontaktade omvårdnadsansvarig (OAS) sjuksköterska på morgonen den 29 oktober 2012 då fastevärdet av blodsockret var lågt. Bedömningen resulterade i att patienten skulle få insulin och frukost som vanligt. Trots låga mätvärden under dagen mådde patienten väl. Omsorgspersonalen på dagen rapporterade till personalen på kvällen att blodsockret hade varit lågt men att patienten mådde väl. OAS rapporterade inte till sjuksköterskan på kvällstid angående patientens blodsockervärden. Vid kvällsmaten var patientens blodsockervärde åter lågt, 3,2 millimol per liter (mmol/l), och omsorgspersonalen resonerade om vad som CO o CN T- Inspektionen för vård och omsorg Box 4106 > MALMÖ Telefon Fax Orgnr

11 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2013 2(4) 11 av 81 skulle göras. De kom överens om att patienten skulle äta först och därefter gav en av omsorgspersonalen insulininjektionen. Omsorgspersonalen kontaktade sjuksköterska ca kl. 19 och rapporterade att patientens blodsockervärde var lågt (3,0 mmol/l) och att patienten mådde väl. Sjuksköterskan ordinerade extra smörgås och mjölk samt ny blodsockerkontroll under natten. Sjuksköterskan kontaktade senare omsorgspersonal och ordinerade ett nytt mätvärde på kvällen och att resultatet skulle rapporteras till sjuksköterskan på natten. Omsorgspersonalen prioriterade att rapportera till nattpersonal och blodsockerkontrollen blev utförd ca kl Omsorgspersonal kontaktade sjuksköterska då patienten inte var kontaktbar och blodsockervärdet var 2,2 millimol per liter (mmol/l). Ambulans tillkallades men det var svårt för ambulanssjuksköterska att lägga en intravenös infart då patienten var arg och utåtagerande. Behandling med Glucos gav högre blodsockervärde men patienten var fortsatt arg och utåtagerande varvid behandling med lugnande och muskelavslappnande läkemedel fick upprepas under natten. Dagen därpå gjordes läkemedelsjusteringar utifrån patientens blodsockervärde och oro. Underlag Anmälan enligt lex Maria Intern utredning/händelseanalys Komplettering av intern utredning Patientjournal, Kristianstads kommun Riktlinje Delegering av arbetsuppgift, Kristianstads kommun Dokument "Praktisk genomgång inför läkemedelsdelegering" samt "Praktisk genomgång inför insulindelegering" Kristianstads kommun Vårdgivarens identifierade orsaker Kommunikation och information: OAS rapporterade inte till sjuksköterska på kvällen angående patientens låga blodsocker. Omsorgspersonal kontaktade inte sjuksköterska, enligt rutin: om blodsockervärde under 5 mmol/l eller över 15 mmol/l skall alltid sjuksköterska kontaktas.

12 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2013 3(4) 12 av 81 Utbildning och kompetens: OAS låter omsorgspersonal ge insulin till patienten på morgonen trots att patientens blodsocker var lågt. OAS hade ingen plan för hur patientens låga blodsockervärden skulle hanteras. OAS har inte haft praktisk genomgång inför insulindelegering. I den interna utredningen framkommer uppgifter om att omsorgspersonalen inte känner till symtom på lågt blodsocker. OAS hade kontakt med patientens läkare på den aktuella dagen men nämnde inte något om patientens blodsockervärde. Delegerande sjuksköterska, enhetschef, omsorgspersonal kände inte till om eller när omsorgspersonal hade genomgått grundutbildning i diabetes i Utbildningsteamets regi. Vårdgivarens vidtagna åtgärder Delegeringsbeslut återtas. Inventering av samtlig omsorgspersonal när och om de genomgått grundutbildning diabetes/läkemedel. Omsorgspersonal ska gå grundutbildning diabetes/läkemedel. Sjuksköterska skall efter omsorgspersonalen gått grundutbildning diabetes/läkemedel göra den praktiska genomgången inför delegering. OAS uppdaterar sina diabeteskunskaper genom diabetesutbildning. Samtliga sjuksköterskor skall vara med på diabetesutbildning vartannat år. Vårdgivarens vidtagna åtgärder efter komplettering av uppgifter Beslutet blev att dra in delegering för den personal som gav insulinet. Samtlig personal på enheten har genomgått grundutbildning, dvs både läkemedelsutbildning och diabetesutbildning. För att erhålla insulindelegering måste personalen först genomgå läkemedelsutbildning. Ansvaret för bevakning ligger på både vårdpersonal och enhetschef för vårdpersonal. Uppföljning ska ske en gång per år både vad det gäller läkemedel och insulin.

13 Inspektionen for vård och omsorg Dnr /2013 4(4) 13 av 81 Det finns en rutin för hur den praktiska genomgången ska gå till, vilket är förtydligat och utbildningsteamet understryker detta i utbildningen att vårdpersonal ska efterfråga denna del. Ansvaret för den praktiska genomgången ligger på den sjuksköterska som delegerar uppgiften. Framöver ska den praktiska genomgången efter genomförandet dokumenteras och dateras i delegeringsmodulen i procapita och därmed kan förvaltningen bättre kunna se att det blivit utfört. Enhetschefen för legitimerad personal kommer att bevaka att sjuksköterskorna går på diabetesutbildning tillsammans med vårdpersonal en gång per år för att hålla sina kunskaper uppdaterade. Någon liknande händelse av liknande art har inte inträffat tidigare i verksamheten. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 3 kap. 5, 7 kap. 8 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Bedömning IVO ska enligt 7 kap. 8 PSL säkerställa att händelser som anmäls till myndigheten enligt 3 kap. 5 PSL har utretts i nödvändig omfattning, samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att hög patientsäkerhet ska uppnås. IVO bedömer att så har skett och ärendet ska därför avslutas. Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Rahm. I den slutliga handläggningen har inspektören Lena Sällström Olsson deltagit. Inspektören Birgitta Hofvendahl har varit föredragande. För Inspektionen för vård och omsorg Lars Rahm Birgitta Hofvendahl

14 nr~7r^ inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Birgitta Hofvendahl KRISTIANSTADS KOMMUN Omsorgsförvaltningen BESLUT Dnr /2013 1(5) Omsorgsnämnden Kristianstad Kristianstads kommun Kristianstad 14 av 81 Diarienr Diarieplanbet. Ärendet Anmälan enligt lex Maria om förväxling av läkemedel vid bostad med särskild service för vuxna i Kristianstads kommun. Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Det innebär att ärenden som vid denna tidpunkt ännu inte var avslutade hos Socialstyrelsen flyttades över i sin helhet till IVO. Beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Handlingarna har hos er diarienummer 2013/159. Vårdgivaren har gjort bedömningen att händelsen har medfört allvarlig vårdskada för patienten. Händelseförlopp Den 24 december 2012 tjänstgjorde tre personal vid serviceboendet. Omsorgspersonal A var medicinansvarig men då läkemedelsöverlämnandet till en av patienterna sammanföll med en omvårdnadsinsats bad omsorgspersonal A en kollega B att överlämna läkemedel till patienten. Omsorgspersonal C frågade på kvällen omsorgspersonal A om två patienters tider för läkemedelsöverlämnande och undrade även om personal A hade en av patienternas mediciner i fickan. När en av patienterna, som hade hjälp av personal med läkemedelsöverlämnande på kvällen, var på väg till sin bostad konstaterade omsorgspersonal A att patienten inte var sig lik. Patienten beskrev att det var svårt att hålla ögonlocket uppe. När omsorgspersonal A en stund senare besökte patienten kunde patienten inte förmedla sig och personal A och larmade sina kollegor om hjälp. Inspektionen för vård och omsorg Jg Box 4106 > MALMÖ Telefon Fax Orgnr

15 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / av 81 2(5) Omsorgspersonal C menade att patientens tillstånd kunde förklaras med att patienten hade fatt fel medicin. Omsorgspersonal B som skulle verkställa läkemedelsöverlämnandet hade förväxlat två patienters läkemedel. Det konstaterades att varken omsorgspersonal B eller C hade kontaktat sjuksköterska när händelsen med felmedicineringen upptäcktes. Efter kontakt med sjuksköterska, som i sin kontaktade läkare, ordinerades regelbunden puls och blodtrycksmätning och sjukhusvård vid försämring. Efter kontroll av mätvärdena tillkallades ambulans. Felmedicineringen i kombination med patientens grundsjukdom krävde inledningsvis några dygns intensiwårdsbehandling. Patienten kunde skrivas ut till bostaden efter en veckas sjukhusvård. Underlag Anmälan enligt lex Maria Intern utredning/händelseanalys Patientjournal, Kristianstads kommun Vårdgivarens identifierade orsaker Kommunikation och information: Omsorgspersonal B och C kontaktar inte sjuksköterskan omedelbart då misstaget upptäcks Utbildning och kompetens: Omsorgspersonal B saknar hälso- och sjukvårdsutbildning Omsorgspersonal B saknar reell förmåga/kunskap att omsätta teori i praktik Procedurer, rutiner och riktlinjer: Det finns sedan några år ett beviljat avsteg för läkemedelshanteringen i aktuell verksamhet. Avsteget från gällande rutin att alla läkemedelsskåp ska finnas inne i patientens egen bostad innebär att läkemedel förflyttas från ett rum till ett annat. Avsteget från gällande rutin försvårar att säkerhetskontroller vid överlämnande av läkemedel kan fullföljas och därmed ökad förväxlingsrisk. Gemensam pärm för flera patienters läkemedelsordinationer och kontrollistor försvårar säkerhetskontrollen vid överlämnande av läkemedel och ökar därmed förväxlingsrisk.

16 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / av 81 3(5) Sjuksköterskan kontrollerar inte att omsorgspersonal B behärskar att omsätta den teoretiska interna läkemedelsutbildning som omsorgspersonal genomgått. Omsorgspersonal B utför inte säkerhetskontroller enligt rutin inför överlämnande av läkemedel. Vårdgivarens interna utredning Vårdgivaren lyfter i intern utredning bland annat fram fakta av betydelse: Delegeringar, som ska ske restriktivt, noteras i organisationsstrukturen att "all" omsorgspersonal delegeras utan bedömning om vad som behövs på arbetsplatsen och den delegerande personalens kompetens att praktiskt kunna utföra arbetsuppgiften. Vidare framgår förutsättningarna för sjuksköterskan att genomföra praktiska genomgångar med den delegerande personalen. Sjuksköterskan ansvarar för ca 100 delegeringar. Det saknas patientsäkerhetskultur - utbildning och diskussionsforum för hur ledare och medarbetare aktivt arbetar utifrån patientsäkerhet. Det finns en otydlighet i ledarskapet och till vilken person en negativ händelse ska förmedlas till. Vårdgivarens vidtagna åtgärder Sjuksköterska ska inför och vid förlängning av delegering försäkra sig om omsorgspersonalens reella läkemedelskompetens genom praktisk undervisning/kontroll enligt skriven rutin. Regelbundna anmälda/oanmälda tillsynsbesök ska årligen genomföras av MAS för att säkerställa att den praktiska kontrollen inför delegering genomförs enligt rutin. En skriftlig rutin ska upprättas för praktisk genomgång vid delegering för att sjuksköterskan ska kunna försäkra sig om den reella kunskapen hos omsorgspersonalen. Rekrytera personal som har förutsättningar att kunna ta emot en delegering avseende kompetens - personliga egenskaper, lämplighet, tidigare reella erfarenheter av läkemedel och delegerad arbetsuppgift. Fastställa hur många delegeringar som är relevant för att delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras på ett patientsäkert sätt.

17 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / av 81 4(5) En rutin ska upprättas för hur avsteg från läkemedelsrutinen ska följas upp i tid och utförande. I rutinen ska det framgå att en riskbedömning om avsteg ska göras individuellt för vaije patient. Alla avsteg från läkemedelsrutinen ska dokumenteras och godkännas av MAS. Efter en ny bedömning ska uppföljningen dokumenteras i omvårdnadsplanen av sjuksköterskan. Om avsteg innebär att patient inte kan ha låst läkemedelsskåp i bostaden ska patienten ha ett enskild låst medicinskåp i annat låst utrymme. Indragen delegering för berörd omsorgspersonal. Tjänsteanteckning med kompletterande uppgift om vårdgivarens vidtagna åtgärder Vid telefonsamtal den 2 oktober 2013 med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) framkommer att det har upprättats en rutin om hur den praktiska genomgången inför en delegerad arbetsuppgift ska genomföras. I rutinen framgår att den praktiska genomgången ska ske hemma hos patienten för att sjuksköterskan ska kunna försäkra sig om den reella kunskapen hos omsorgspersonalen i den miljön som arbetsuppgiften ska utföras. Inget beslut har fattats om hur många delegeringar som är relevant för att delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras på ett patientsäkert sätt men det pågår ett resonemang tillsammans med verksamhetschef och enhetschefer. Rutinen angående hur avsteg från läkemedelsrutinen ska följas upp i tid och utförande har ännu inte upprättats. MAS gjorde i augusti 2013 ett besök och uppföljning i verksamheten. Förändringar har vidtagits med ett separat rum där varje patients läkemedel förvaras i individuella skåp med separata nycklar. En personal är ansvarig för patienternas läkemedelsöverlämnande. Personal utför arbetsuppgiften med läkemedelsöverlämnande enskilt för varje patient för att undvika förväxling. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 3 kap. 5, 7 kap. 8 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

18 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / av 81 5(5) Bedömning IVO ska enligt 7 kap. 8 PSL säkerställa att händelser som anmäls till myndigheten enligt 3 kap. 5 PSL har utretts i nödvändig omfattning, samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att hög patientsäkerhet ska uppnås. IVO bedömer att så har skett och ärendet ska därför avslutas. Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Rahm. I den slutliga handläggningen har inspektören Margaretha Håkansson deltagit. Inspektören Birgitta Hofvendahl har varit föredragande. För Inspektionen för vård och omsorg Lars Rahm Birgitta Hofvendahl

19 nr~7r^ BESLUT 19 av 81 inspektionen för vård och omsorg Dnr / (4) Avdelning öst Susanne Åkerström KRISTIANSTADS KOMMUN O t Änr Vårdgivare Kristianstads kommun, Kristianstad Anmälare Marianne Schutze, Nybodagatan 5, Solna Ärendet Klagomål från enskild. Bristande omvårdnad och övermedicinering vid boende i Kristianstads kommun. Beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Anmälaren anger i sin anmälan inkommen till Socialstyrelsen den 16 januari 2012 bl.a. att hennes närstående, här kallad patienten, tvångsmedicinerades på äldreboendet Åhaga i Åhus. Stora mängder lugnande läkemedel ordinerades av läkaren då personalen uppfattade patienten som orolig. Enligt anmälaren var patienten inte orolig utan hade endast svårt att formulera sig så att hon blev förstådd. När anmälaren ifrågasatte medicineringen svarade personalen, enligt anmälan, att det var de som bestämde. Anmälaren ifrågasätter även personalens kompetens och kunskap om rådande lagar. Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Det innebär att ärenden som vid denna tidpunkt ännu inte var avslutade hos Socialstyrelsen flyttades över i sin helhet till IVO. Underlag kopia av patientjournalen, Åhaga kopia av patientjournalen, Kristianstads sjukhus gemensamt yttrande från personalen, avdelningen violen Åhaga CO o CVJ T- Inspektionen för vård och omsorg Box Stockholm Telefon Fax Org nr

20 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (4) 20 av 81 yttrande från leg sjuksköterskan Anita Risberg Böhlin (AR), Åhaga yttrande från teamchefen Carina Nilsson (CN), Åhaga yttrande från verksamhetschefen Annika Andersson (AA), omsorgsförvaltningen östra området Kristianstads kommun yttrande från ordföranden i omsorgsnämnden Bo Silverbern (BS), Kristianstads kommun Kommunicering har skett med anmälaren och Kristianstads kommun. I ärendet har även anmälarens synpunkter på förslag till beslut inkommit. Redovisning av tillsyn Av patientjournalen från Åhaga och Kristianstads sjukhus framgår det att patienten bl.a. hade Parkinsons sjukdom sedan 20 år tillbaka samt besvär med lunginflammation och utåtvänt ögonlock (ektropion). Från september 2011 till 15 januari 2012 fick patienten lugnande läkemedel på Åhaga, vid ca 50 tillfallen, på grund av oro eller ångest. Läkemedlet gav enligt patientjournalen, oftast en god effekt. Personalen vid Åhaga anför i gemensamt yttrande över anmälan att patienten hade lugnande läkemedel vid behov. Vid oro fick hon dessa om hon ville ha det. De följer läkarordinationen och de riktlinjer för överlämnade av läkemedel som de har delegation på. Enligt yttrandet upplevde de situationen som psykiskt påfrestande på grund av anmälarens förhållningssätt gentemot personalen. AR tillbakavisar i sitt yttrande över anmälan tvångsmedicinering. Enligt AR är deras mål att på bästa sätt samverka med närstående men att det försvårar när anhöriga och vårdgivare har olika åsikter och bedömer olika. AR uppger att hon, som sjuksköterska, och omvårdnadspersonalen observerade symtom hos patienten som anhöriga inte upplevde på samma sätt. Symtomen var framförallt smärta men även oro och ångest. Enligt AR har lugnande tabletter endast överlämnats vid behov och efter kontakt med sjuksköterskan. AR uppger att de respekterat patientens åsikter och inte tvingat henne att ta mediciner som hon inte velat ha. CN anför i yttrande över anmälan att hennes uppfattning är att personalen skött omvårdnaden på bästa sätt. AA anför i yttrande över anmälan att personalens kompetens på Åhaga är god och att CN är väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten. Enligt AA:s bedömning finns inga brister i omvårdnaden. När det gäller medicineringen sker den enligt läkarens ordination. BS anför i yttrande över anmälan att vården som givits till patienten har varit med fokus på patientens bästa. Vården ges enligt de riktlinjer

21 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (4) 21 av 81 och rutiner som finns i förvaltningen. Enligt BS är en del av sjuksköterskans ansvarsområde att följa de ordinationer som läkaren ger. Anmälaren anför i yttrande över inkomna handlingar att hon vidhåller sina tidigare uppgifter. I anmälarens synpunkter på förslag till beslut ifrågasätter hon hur AA och BS kan uttala sig om den vård som patienten far på Åhaga då de aldrig träffat patienten. Den oro och smärta som personalen uppger att de upplevt hos patienten är enligt anmälaren brist på dopamin då patientens medicin inte är lämpligt inställd. Enligt anmälaren är det därför helt olämpligt att bedöva patienten med smärtstillande och lugnande tabletter. Vidare har de enligt anmälaren bett om att få byta läkare men att verksamhetschefen sagt att det inte går utan att patienten är hänvisad till en läkare som anmälaren och patienten inte kan kommunicera med. Anmälaren uppger att det inte finns någon respekt för patientens önskemål och att det är en skrämmande vård av en gammal person. Anmälaren önskar en dialog med ansvariga och att respekt och värdighet ska införas i omsorgen samt att vården bedrivas i samförstånd/samråd med patienten och anhöriga enligt lagtexten. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 6 kap 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 2 a och e hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Bedömning Enligt 6 kap. 1 PSL ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Enligt 2 a och e HSL ska sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vidare är det vårdgivarens ansvar att se till att det finns den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges. Vården och behandlingen av en patient ska så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och dennes åsikter ska respekteras. Tvång utan laglig grund är inte acceptabelt inom hälso- och sjukvården. Ord står mot ord, huruvida de lugnande tabletterna gavs till patienten med tvång. IVO finner dock inte att omständigheterna som framkommer i utredningen ger stöd för felaktig medicinering. IVO bedömer att adekvat läkemedel i rekommenderade doser, vid symtom på oro eller ångest, har givits till patienten. IVO anser vidare att omfattningen av denna medicinering har varit måttlig.

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan 13.00-17.55. ande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Tommy Carlsson

Läs mer

Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan

Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan 13.00-16.20. ande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Birgitta Book

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

När det inte blev som det var tänkt

När det inte blev som det var tänkt 1 Rutin för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter inom socialtjänsten Framtagen av: Perarne Petersson, utredare Maria Söderstedt, utvecklingsledare Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer