Möjligheternas Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheternas Helsingborg"

Transkript

1 Kommunalpolitiskt program för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning och föreningsliv 1

2 Helsingborg möjligheternas stad Kommunalpolitiska program för Socialdemokraterna i Helsingborg Innehållsförteckning: Möjligheternas Helsingborg vår vision..1 2 Arbete och näringsliv 2 3 Kommunen som arbetsgivare.3 Kommunala bolag..4 Kommunal upphandling 4 5 Förskola, skola och utbildning 5 6 Äldres rätt till trygghet och aktivitet Funktionsnedsattas villkor.8 9 Social rättvisa.9-10 Alkohol och narkotika 10 Sjukvård.11 Kultur Idrott och fritid Bostad en social rättighet.15 Ett hållbart Helsingborg Mångfaldens Helsingborg Helsingborg Knutpunkten för kommunikationer.19 Trygghet på gator och torg..19 Finansiering..2 2

3 MÖJLIGHETERNAS HELSINGBORG Socialdemokratin är en rörelse som bär på en dröm om frihet. Alla människor ska vara fria att forma sina egna liv och sträva mot sina egna drömmar. Alla ska ges möjlighet att uppfylla sina bästa stämningars längtan med respekt för andras människors val och ansvar för det som är gemensamt. Rättvis fördelning, välfärd åt alla, jämställdhet mellan kvinnor och män skapar den trygghet och ger de möjligheter som gör att friheten kan växa. Därför är vår dröm om frihet också en dröm om jämlikhet. Politikens uppgift är att ge förutsättningar för alla att förverkliga sina drömmar. Därför måste målet vara att alla som står utanför arbetsmarknaden får jobb, att de som är hemlösa får en bostad och att klyftorna undanröjs inom skolan, vården, omsorgen liksom på andra områden i samhället. Vi lever i en demokrati. Demokrati förutsätter människors delaktighet och öppenhet. Det är vår politiska uppgift att skapa denna öppenhet och delaktighet genom en ständigt pågående dialog mellan beslutsfattare och medborgare. Med politiken som verktyg formas ett samhälle som är långsiktigt hållbart ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi har ett ansvar för att överlämna ett samhälle till våra barn och barnbarn som är bättre att leva i än dagens samhälle. Medborgarna och deras behov ska stå i centrum för politiken, inte systemen eller organisationen. Dessa är bara medel för att sätta människan i centrum. 3

4 Vi vill ta tillvara alla medborgares resurser oavsett deras förutsättningar, kön, bakgrund, födelseort, tro eller ålder. Alla behövs och alla har något att bidra med i samhällsbygget. Alla ska få vara med att bidra i detta arbete efter förmåga och efter behov få del av de insatser som vi skapar tillsammans. Politiska beslut har sin grund i värderingar. Våra värderingar ligger till grund för vårt kommunalpolitiska handlingsprogram och för den politik som vi vill föra. För denna politik söker vi helsingborgarnas förtroende. ARBETE OCH NÄRINGSLIV Arbete är grunden för välfärd och för att människor ska få möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. En hög sysselsättning ger högre intäkter till staden och är förutsättningen för att utveckla vården, skolan och omsorgen. Ett gott företagsklimat och sysselsättning hör samman. Sysselsättningsnivån i Helsingborg ligger under genomsnittet i Sverige och arbetslösheten ökar i vår kommun. Kommunen måste bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik tillsammans med Arbetsförmedlingen samtidigt som vi själva vidtar åtgärder i syfte att minska arbetslösheten. Staden ska aktivt arbeta för att alla invånare ges förutsättningar till en meningsfull sysselsättning. Detta är viktigt inte minst för de ungdomar som just avslutat sin utbildning. Vi är positiva till fler lärlingsutbildningar. Vi vill öka möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb. Vi lever i dag i ett samhälle där kunskap har blivit allt viktigare och där ständiga omstruktureringar är en del av vår vardag. Detta ställer krav på ett väl utbyggt utbildningssystem. Förutom den utbildning som företagen själva har ansvaret för spelar vuxenutbildningen med Komvux en stor roll för att enskilda individer ska tillgodogöra sig nya kunskaper och stärka sina möjligheter att få jobb. Helsingborg har med sitt attraktiva geografiska läge nära den europeiska kontinenten goda förutsättningar att dra till sig nya företag. Andra faktorer som stadens ekonomi och tillgången på ett rikt idrotts- och kulturliv, liksom kvaliteten inom barnomsorg och skola har stor betydelse för att företag ska etablera sig i Helsingborg. Helsingborg har ett rikt och varierande näringsliv. Flera stora företag liksom ett stort antal små och medelstora företag har valt att etablera sig i staden. Det är viktigt att företag även i framtiden tycker att Helsingborg är en stad som är attraktiv att etablera sig i. Därför ska vi alltid ha en aktiv dialog med företag som finns etablerade här. Av samma skäl ska vi på alla tänkbara platser och i olika forum, både i Sverige och i andra länder, skapa kontakter med företag. Helsingborgs stad ska tillsammans med näringslivet och universitetet arbeta för att skapa goda förutsättningar för att få företag att utvecklas och växa här. Det kan ske genom att staden medverkar i nätverksbyggande och i kvalificerad rådgivning. Utbildning och framför allt högre utbildning är viktigt för att få företag att etablera sig i kommunen. Därför ska 4

5 samarbetet med Lunds universitet om utvecklingen av Campus utvecklas och förstärkas. Målet är att öka antalet utbildningar och antalet utbildningsplatser. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: utveckla Komvux. skapa fler lärlingsplatser för ungdomar. att fler ungdomar får sommarjobb. utveckla Campus och samarbetet med Lunds universitet. utveckla dialogen med företagen i Helsingborg och locka fler företag till vår kommun. KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE Kommunen är Helsingborgs största arbetsgivare. Kommunen ska vara en föregångare som arbetsgivare. Det är viktigt för kvaliteten i verksamheterna och det kommer att bli alltmer betydelsefullt i ett längre perspektiv inte minst då det på grund av den demografiska utvecklingen kommer att bli brist på arbetskraft. Kommunen ska erbjuda utvecklingsmöjligheter för alla anställda och en god arbetsmiljö. För att kommunen ska uppfattas som en god arbetsgivare av sina anställda ska de verksamheter som kommunen har ansvar för ges möjligheter till en positiv utveckling. Vi kommer inte att slentrianmässigt lämna ut verksamhet på entreprenad. Vår prioritet är att utveckla kommunens egen verksamhet. Kommunen ska ta ett aktivt arbetsgivaransvar. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att kommunen skall bli den bästa arbetsgivaren i vårt närområde. Det sker genom att; o Utveckla fler mönsterarbetsplatser, det vill säga arbetsplatser med god arbetsmiljö, med ett stort inflytande för de anställda och med goda utvecklingsmöjligheter för de anställda. o Sysselsättningsgraden för alla kommunens anställda ska vara frivillig. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. o Jämställdheten ska öka genom att; o Lönerna i de kvinnodominerade yrkena höjs. o Erbjuda så trygga anställningsförhållanden som möjligt. o Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser ska hålla hög standard. Den som är sjukskriven ska erbjudas rehabilitering med målsättningen tillbaka till jobb så snabbt som möjligt. 5

6 KOMMUNALA BOLAG Kommunen är ägare till många bolag. De största är Helsingborgshem, Öresundskraft, Helsingborgs Hamn är helägda av Helsingborgs stad och Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSVA och Sydvatten är bolag vi äger gemensamt med andra kommuner. Tillgångarna i bolagen har byggts upp under lång tid och representerar i dag ett stort värde för helsingborgarna. Det är viktigt att de gemensamma tillgångarna förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och bibehålls i kommunal ägo. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att de kommunala bolagen ska; o ges goda förutsättningar att hävda sig på marknaden. o medverka till att staden får en positiv utveckling inom områdena bostad energi, hamn och avfallshantering. o försöka medverka till att hyror och taxor hålls på en så låg nivå som möjligt. Inom kulturområdet finns två bolag, Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs Konserthus. Dessa två bolag spelar stor betydelse för kulturlivet i vår stad och har också en viktig roll för att göra Helsingborg till en attraktiv stad för människor att bo i och för företag att etablera sig i. Vår politik ska utveckla och stärka de bolag som kommunen har ansvar för. KOMMUNAL UPPHANDLING Kommunen gör många och stora upphandlingar. Kommunens kompetens när det gäller upphandlingar ska vara hög. Priset är givetvis en viktig faktor då en upphandling görs men långt ifrån den enda. Konsekvenserna för miljön är minst lika viktig liksom sociala faktorer. All upphandling ska ske med företag som har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, vilket är förenligt med EU:s upphandlingsdirektiv. Kommunen bör eftersträva att de varor som köps in är miljömärkta och rättvisemärkta. 6

7 Kommunen bör också vid upphandling och förlängning av avtal se till att de styrdokument som kommunal verksamhet ska följa även gäller för entreprenörer. Offentlighetsprincipen ska vara vägledande. Kvaliteten ska styra. Krav ska ställas på meddelarfrihet, rätt till heltid, och detta ska skrivas in i förfrågningsunderlaget. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: att det styrdokument som verksamheten ska följa även gäller för entreprenörer. utveckla de kommunala bolagen så de kan hävda sig i upphandlingar öka kompetensen och bredda synen i den kommunala upphandlingen. att Helsingborg blir en Fair Trade City under nästa mandatperiod, Det innebär en certifiering för miljö- och rättvisemärkning som genomsyrar all verksamhet. FÖRSKOLA, SKOLA OCH UTBILDNING En väl fungerande förskola och skola är viktigt för kommunen. Alla barns och ungdomars rätt till en bra verksamhet och en bra undervisning ska vara vägledande för politiken. I en jämförelse mellan kommunerna i Sverige idag hävdar sig inte Helsingborg särskilt bra. Många elever går idag ut skolan utan fullständiga betyg och det finns stora skillnader mellan olika skolors resultat. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att staden ska erbjuda de bästa förskolorna och skolorna i Sverige och att skillnaderna mellan olika skolors möjlighet att bedriva en bra undervisning ska minimeras. Alla elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg. Därför behövs fler viktiga vuxna i skolan. Därför ska resurserna fördelas på ett sätt så att alla elever ska kunna få en likvärdig utbildning. Vår bedömning är att dessa förändringar i stor utsträckning går att göra genom att så mycket som möjligt av de befintliga resurserna styrs över till direkt arbete med eleverna. Det har skett en snabb utveckling av antalet friskolor i Helsingborg. Kommunen kan inte genom dagens regelverk själv bestämma över denna utveckling trots att kommunen har det samlade ansvaret för utbildningen inklusive finansieringen. Vi vill att kommunernas inflytande över vilka skolor som ska etableras ökar i framtiden. Då är det viktigt att samma kvalitetskrav och samma uppföljning sker i alla skolor oavsett driftsform. 7

8 Alla elever har inte samma möjligheter att få hjälp med sina läxor hemma. Därför bör skolorna sträva efter att erbjuda de elever som önskar få hjälp med sina läxor en lärarledd läxhjälp. Skolan har till uppgift att motverka diskriminering och att lära eleverna att respektera varandra. Därför måste skolan motverka alla former av mobbning. Det ska råda nolltolerans mot mobbning i alla Helsingborgs förskolor och skolor. Alla föräldrar som önskar plats i förskolan för sina barn har rätt till detta. Verksamheten i förskolan och den fritid som finns utanför förskolan hänger ihop. Därför är det viktigt att plats i förskolan i så stor utsträckning som möjligt erbjuds i barnens närområde. Många föräldrar arbetar i dag på obekväma arbetstider. Barnomsorg måste också erbjudas under dessa tider. Fritidsverksamhet ska erbjudas de elever som har behov av sådan verksamhet. Maten har stor betydelse i förskolan och skolan. Detta bland annat för att utvecklandet av goda matvanor har betydelse under hela livet och för att barnen och ungdomarna ska klara av verksamheten och undervisningen. Målet är att den mat som serveras ska hålla hög kvalitet och vara kostnadsfri. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: ha fler vuxna i skolan. ha en mer aktiv resursfördelning inom skolan i syfte att ge mer likvärdiga möjligheter för elever med olika bakgrund och olika förutsättningar. att mer likvärdiga förutsättningar skapas mellan kommunens skolor och friskolorna som är verksamma inom kommunen. att det inom ramen för den kommunala skolan satsas på fler sk profilklasser utöka den lärarledda läxhjälpen. Att nolltolerans mot mobbning råder i kommunens skolor. utöka den barnomsorg som ges på obekväm arbetstid. arbeta för en hög kvalitet på skolmaten och för att den blir kostnadsfri även på gymnasiet. arbeta för säkra skolvägar. Slå vakt om och utveckla elevdemokratin i skolorna. 8

9 ÄLDRES RÄTT TILL TRYGGHET OCH AKTIVITET Att lämna arbetslivet är inte detsamma som att bli inaktiv. Många år med aktivitet återstår för de allra flesta när de går i pension. Det gäller för samhället att ge äldre möjlighet till att utveckla sina intressen och också att ta tillvara äldres erfarenheter. Därför måste det ges goda möjligheter för föreningslivet att verka och att utvecklas. Det gäller för kommunen att använda de forum som finns för att ta tillvara synpunkter från äldre. Pensionärer är ingen homogen grupp i den meningen att alla enskilda har samma intressen och behov. De har inte heller samma värderingar. Bland äldre finns de som har goda ekonomiska villkor medan andra lever under eller kring fattigdomsstrecket. Politiken måste ta hänsyn till denna mångfald och fördela resurserna i syfte att uppnå en större jämlikhet. När man blir äldre ökar behovet av vård och omsorg. Då måste kommunen stå beredd med resurser. Vården och omsorgen måste ta hänsyn till varje äldres behov och önskemål. En dialog med den äldre och den äldres anhöriga är betydelsefull. Kontakten med och stödet till anhöriga är betydelsefull. Många äldre vill bo kvar så länge som möjligt i sitt hem. Denna möjlighet ska erbjudas med en väl utbyggd hemtjänst och hemsjukvård. För de äldre som känner otrygghet i sitt boende och vill flytta till ett särskilt boende ska denna möjlighet erbjudas i så stor utsträckning som möjligt. Nya former av trygghetsboenden ska utvecklas. Många äldre känner sig otrygga. Denna känsla av otrygghet måste tas på allvar. Därför måste vi skapa trygga miljöer för de äldre. Många äldre känner ensamhet. Anhöriga och vänner kanske har gått bort. Vi måste utveckla verksamheten med träffpunkter för äldre liksom den uppsökande verksamheten. 9

10 Personalen är den viktigaste resursen inom vården och omsorgen. Det behövs fler händer i vården, inte minst för att andelen äldre ökar. De som är anställda ska erbjudas en god arbetsmiljö liksom möjligheter att utvecklas i yrket. Många äldre kommer från ett annat land än Sverige och har sent lärt sig det svenska språket. När minnet börjar svikta försvinner ofta förmågan att tala och förstå den inlärda nya språket. Därför är det betydelsefullt att personal som inte bara talar svenska rekryteras till äldreomsorgen. Den äldre i behov av vård och omsorg ska inte behöva träffa alltför många olika personer. Det är organisationen som ska anpassas till den äldres behov och inte tvärtom. Därför behöver organisationen ses över i syfte att minimera antalet personer som den äldre kommer i kontakt med. Likaså ska möjligheter ges för äldre par att bo ihop, när den ena parten behöver plats i ett särskilt boende. Vi behöver bygga ut trygghetsboende och det krävs en gemensam kö för detsamma. Under senare år har delar av äldreomsorgen lämnats ut på entreprenad. Syftet har varit att få en äldreomsorg till lägsta möjliga pris. Vi socialdemokrater tycker att kvaliteten i verksamheten och de äldres behov ska stå i centrum. Därför vill vi att målet ska vara att kommunens egen verksamhet ska hålla högsta möjliga kvalitet. För den verksamhet som sker på entreprenad har kommunen ansvaret för att den håller hög kvalitet. Bra rutiner måste utvecklas för uppföljning av verksamhet som är utlagd på entreprenad genom upphandling. Följer entreprenören inte de avtal som tecknas ska kommunen pröva om avtalen går att riva upp. Socialdemokraterna i Helsingborg vill * ha fler händer i vården o utveckla äldreomsorgen så att personalen på fältet ges större möjlighet att utveckla den egna verksamheten. o ge personalen på fältet ett ökat ansvar för verksamheterna inom de ramar som kommunen ger. sätta den äldre i centrum för verksamheten. skapa fler träffpunkter för äldre. stödja föreningar som organiserar äldre i Helsingborg. begränsa antalet personer som den äldre omsorgstagaren möter. satsa på ökad självförvaltning för de anställda. ha mer flerspråklig personal inom äldreomsorgen. i första hand utveckla den äldreomsorgsverksamhet som kommunen bedriver. att vid upphandlingar ska kvaliteten och inte priset prioriteras. Utveckla trygghetsboenden FUNKTIONSNEDSATTAS VILLKOR De kommuninvånare som lever med en funktionsnedsättning är i behov av insatser från kommunen för att kunna leva ett så drägligt liv som möjligt. Det handlar om att kommunen ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten i ett brett perspektiv. Offentliga lokaler, bostäder och andra miljöer skall göras tillgängliga för alla. Kollektivtrafiken och utemiljöer måste 10

11 göras tillgängliga. Ledsagarservice ska ges till de personer som är behov av en sådan, liksom exempelvis avlastningsservice. En ökad och förbättrad tillgänglig är bra för alla, inte bara för personer med ett funktionshinder. Det är viktigt att använda den resurs som föreningslivet innebär. Inom handikapporganisationerna finns kunskaper och erfarenheter som är ovärderliga och som måste tas tillvara. Därför är stödet till föreningslivet viktigt. Brukarstödcentrum har varit en omtyckt och viktig kanal för människor med funktionsnedsättning. Kommunalt stöd till Brukarstödscentrum ska ges också i framtiden. Insatser för personer med funktionshinder kan utgå i enlighet med socialtjänstlagen eller i enlighet med regler om personlig assistans i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen har ansvaret för socialtjänstlagen och Försäkringskassan har ansvaret för LSS. Det är viktigt att den enskilde får rätt till de insatser som behövs och inte hamnar mellan de två huvudmännens stolar. Inom LSS och handikappomsorgen är andra aktörer än kommunen involverade. Det handlar om kooperativ och i en ökad utsträckning privata utförare. Om kommunal verksamhet överflyttas till andra utförare har ibland informationen och dialogen med de berörda varit bristfällig. Bra rutiner måste utvecklas för uppföljning av verksamhet som är utlagd på privata utförare. Förändringar som berör enskilda individer ska inte göras utan information och dialog. Stor hänsyn ska då tas till de synpunkter som de berörda personerna har. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: öka tillgängligheten i Helsingborg. återinföra Brukarstödscentrum. förbättra dialogen med enskilda personer med funktionsnedsättningar. Anpassa LSS-boende för människors olika behov. SOCIAL RÄTTVISA Fattigdom och utanförskap ökar i vår kommun. Många är hemlösa. Det finns barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt. Många pensionärer har svårt att få de knappa resurserna att räcka till det allra nödvändigaste. Vi ska föra en politik som inte delar invånarna i Helsingborg i en grupp som har väldigt goda ekonomiska resurser och en annan grupp som lever i fattigdom och utanförskap. Därför måste politiken ha som utgångspunkt att aktivt fördela resurser till de personer som har det sämst. Det sker genom samverkan med staten som har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken samt asyl- och flyktingpolitiken, med syftet att alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb. Vi ska också ha en aktiv kommunal fördelningspolitik som har som mål att ge invånare i vår kommun, barn som vuxna, så lika möjligheter som möjligt. Politiken spänner över alla områden såsom bostäder, skola och äldreomsorg. Social rättvisa handlar om människovärde och om rättvisa. Sociala missförhållanden och brister i livsmiljön för människor som utgör grogrund för sociala problem, ska motverkas genom samordnade insatser inom skola, arbetsliv och bostadsområden. Samhället genom 11

12 kommunen har ett grundläggande ansvar för åtgärderna, men problemen kan inte lösas utan medverkan och delaktighet av den enskilde. Socialtjänsten ska vara utformad för att tillgodose krav på frivillighet, möjlighet till val mellan olika behandlingsalternativ och rätt för den enskilde till inflytande. I de fall tvångsåtgärder blir nödvändiga ska de bli så kortvariga som möjligt och syfta till frivillighet och aktiv medverkan av den enskilde. Hemlöshet ska motverkas genom en aktiv bostadspolitik som syftar till att alla ska ha ett eget boende. Stödet till aktiva frivilliga organisationer som i samarbete med kommunen kan hitta lösningar och arbeta på ett individbaserat plan är viktigt. Kyrkan gör sociala insatser tillsammans med staden i Ria. Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas hus är en av organisationerna som ska stödjas. Nya initiativ för att lösa problemen med fattigdom och hemlöshet bör utvecklas och stödjas. Socialdemokraterna i Helsingborg vill; aktivt arbeta för att minska de sociala skillnaderna i Helsingborg. förebygga att sociala problem uppstår. stödja organisationer som tar ett ansvar för hemlösa och utslagna. Utveckla nya former, t ex Housing first metoden för hemlösa Särskilt arbeta för att minska barnfattigdomen. ALKOHOL OCH NARKOTIKA Alkohol och narkotika är droger som alltför ofta är orsak till brott och kriminalitet. Missbruk under längre tid ger ofta upphov till hemlöshet och fattigdom. Medan alkohol är en tillåten drog för personer som uppnått 18 års ålder, är både innehav och bruk av narkotika förbjudet. Därför skiljer sig också de åtgärder som kan vidtas gentemot bruk och innehav. När det gäller narkotikan är det viktigt att de lagar och regler som finns upprätthålls. De personer som är i ett missbruk ska om möjligt erbjudas vård med målet att missbruket ska upphöra. I Helsingborg har alkoholkonsumtionen ökat under senare år. Missbruket går allt längre ner i åldrarna. Problemen ska åtgärdas bland annat med en ökad dialog med ungdomarna. Farorna med drogmissbruk måste ha plats i undervisningen i skolorna. Frivilliga krafter som föräldragrupper och föreningslivet skall stödjas i arbetet mot missbruket av droger. I den mån förbud används för att minska konsumtionen är det viktigt att förbuden uppfattas som meningsfulla och har en acceptans bland Helsingborgs invånare. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: satsa på förebyggande arbete för att minska missbruket av droger. stödja frivilliga som arbetar för att minska missbruket. 12

13 SJUKVÅRD Alla har rätt till en god sjukvård. Sjukvården ska hålla en hög kvalitet och ha en god tillgänglighet. Den ska fördelas efter behov och inte efter plånbokens tjocklek. Region Skåne har huvudansvaret för vården genom sin roll som huvudman för sjukhus och primärvård. Kommunen har också ett ansvar genom hemsjukvården, elevhälsan och äldrevården. Det är viktigt att den enskilde inte faller mellan stolarna när flera huvudmän är ansvariga. Därför måste regionen och kommunen ha ett gott samarbete. Ett sådant samarbete behövs till exempel när det rör vård i livets slutskede, demensvården, vården av multisjuka äldre, samt för vården av barn i behov av särskilt stöd. Den förebyggande vården är viktig framför allt när det gäller ungdomar. Fetma har ökat bland ungdomar. Det ökar påtagligt risken för sjukdomar senare i livet. Därför har skolan och skolhälsovården en stor roll för att minska risken för kommande sjukdomar. Socialdemokraterna i Helsingborg vill; aktivt samarbeta med region Skåne om sjukvården i Helsingborg. satsa på förebyggande vård framför allt bland ungdomar. att alla ska ha tillgång till en god skolhälsovård. Förbättra samarbetet kommuner och region för vård i livets slutskede. 13

14 KULTUR Ett rikt kulturliv bygger på delaktighet och möjligheter till utveckling för varje människa. Kulturen har framförallt ett egenvärde; den utvecklar oss som människor, skapar nya mötesplatser och skänker livsglädje. Tillgång till kultur ska inte vara förbehållet en begränsad del av befolkningen utan nå ut brett. Kulturutbudet för barn och ungdomar är viktigt för att detta ska bli möjligt. En framgångsrik kulturpolitik bygger på ett samspel och en förståelse mellan professionalism, konstnärers möjlighet att verka, och en bas av en engagerad och intresserad bredd. Biblioteken är en mötesplats för många helsingborgare och i en växande stad ska biblioteken ges möjlighet att utvecklas och bli kulturella mötesplatser i våra stadsdelar. Dunkers kulturhus, Stadsteatern, Symfoniorkestern, Fredriksdals friluftsmuseum och Sofiero är uppskattade och välkända kulturbärare för oss helsingborgare och för dem som besöker vår stad. De är viktiga för Helsingborgs profil som kulturstad och är en dynamisk kraft för stadens framtida utveckling. Kultur ska finnas där människor befinner sig och därför är det viktigt att våra barn och ungdomar får möjlighet att prova på de olika konstarterna under sin förskole- och skoltid och att Dunkers unga utvecklas utifrån barn och ungdomars behov. Kultur i vården är ett komplement till den medicinska vården och bygger på en vårdideologi där människan ses som en helhet. För att må bra måste både kropp och själ stimuleras. Kultur ska inte bara utövas vid kommunens institutioner. Kulturen måste utövas på fler arenor så alla helsingborgare kan ta del av utbudet. För att det ska bli möjligt måste alla krafter inom kulturområdet såväl anställda vid kommunens institutioner som andra kulturutövare i Helsingborg engageras. De fria kulturutövarna behöver kommunalt stöd för att delta i utvecklandet av Helsingborg som en levande kulturstad. 14

15 Socialdemokraterna i Helsingborg vill: Stödja och uppmuntra folkbildning och den fria kulturen Alla barn ska delta i kulturaktiviteter genom medverkan i kultur i skolan. att kulturen ska nå ut brett. ska utveckla biblioteken som kulturella mötesplatser. att kulturen ska nå de yngsta i samhället. ska satsa på kultur i vården. värna våra institutioner och den verksamhet som dessa bedriver samtidigt som vi ska stödja de fria kulturutövarna. IDROTT OCH FRITID Idrotten bygger broar mellan människor. Ett varierat fritidsutbud främjar folkhälsa och gemenskap. Det ska finnas välskötta motionsspår, vandringsleder och fritidsområden i Helsingborgs stad. Föreningslivet ska stödjas med särskild tonvikt på att skapa aktiviteter för ungdomar. Ett nära samarbete mellan föreningsliv och skola lägger grunden till ett aktivt idrottsutövade både på motions- och elitnivå. För att avgifterna ska hållas låga och ge möjlighet för så många som möjligt att prova på och utvecklas inom idrotten krävs ett starkt stöd till föreningslivet. Bidragen till föreningarna har urholkats under lång tid samtidigt som det blivit svårare för föreningarna att få in ekonomiska medel från andra håll. Många föreningar har därför svårt att få ekonomin att gå ihop. Det påverkar verksamheten och rekryteringen av ledare negativt. 15

16 Bidragen till föreningslivet måste ses över och ökas. De föreningar som tar ett stort socialt ansvar liksom arbetar för jämställdhet och integration bör i första hand få del av ökade bidrag. För att behålla ungdomar inom idrotten när de kommer upp i tonåren behövs åtgärder. Föreningar har ett eget ansvar för att inte en alltför tidig utsortering inte sker. Det kan också behövas en utökning eller en förändring av aktivitetsstödet så att mer resurser riktas till ungdomar i de övre tonåren. För att nå en bredd fordras elitidrott som uppmuntrar ungdomar att söka sig till idrotten. Helsingborg måste även i fortsättningen satsa på de medie- och publikdragande idrotterna. Olympia är stadens mest kända arena och behöver utvecklas för att internationella matcher ska kunna spelas där, Samtidigt är det av stor vikt att övriga arenor underhålls. Vi behöver många planer och anläggningar för att många ska ges möjlighet att utöva idrott. En multiarena planeras på Olympiaområdet. Den moderatledda femklövern beslutade om placeringen på Olympiaområdet. Vi förordade en annan placering främst av miljöskäl. Nu är det viktigt att föreningslivet ges förutsättningar att bedriva sin verksamhet både i den nya arenan och i andra arenor och på andra idrottsplatser i kommunen. Det finns många andra fritidsaktiviteter som kommunens invånare ägnar sig åt som inte är idrott. Kultur, musik och annat föreningsliv är några av dem. Vår grundfilosofi inom dessa områden och idrotten är att utövaren växer som människa genom en stimulerande fritid, alltså är dessa samhällsnyttiga och att de ur alla perspektiv gagnar kommunen. Det är därför viktigt att på olika sätt stödja dessa aktiviteter. Stödet kan kanaliseras på många olika sätt genom t ex användande av kommunens lokaler, föreningsbidrag och genom det kommunala stödet till folkbildningen som är en viktig aktör. Socialdemokraterna i Helsingborg vill; Öka stödet till föreningar som på olika sätt bidrar till ett brett utbud av fritidsaktiviteter. framför allt öka stödet till föreningar som tar ett socialt ansvar och arbetar för ökad integration och jämställdhet. se över aktivitetsstödet så att ungdomar i de övre tonåren inte lämnar idrotten för tidigt. att Helsingborg ska ha idrottsplatser och arenor spridda inom vår kommun. att övriga arenor i kommunen inte får försämrade förutsättningar om multiarenan driftkostnader blir för höga i förhållande till budget Stimulera kommunens invånare att på olika sätt delta i ett brett spektrum av föreningsliv och en aktiv fritid. 16

17 BOSTAD EN SOCIAL RÄTTIGHET Många vill bo i vår kommun. Samtidigt är bostadsbyggandet lägre än någonsin. Tillgången på tillräckligt många bostäder och ett varierat utbud av bostäder är viktigt för Helsingborgs utveckling. Därför måste vi föra en aktiv bostadspolitik. Vi ska bygga nya bostäder. Vi ska ha olika upplåtelseformer. Vi ska bygga så att det passar både yngre och äldre. Vi ska utnyttja möjligheten till förtätning i äldre områden. Stadens byggnation ska skapa underlag för ökad service i närområdet för de boende och det ska finnas närhet till grön- och rekreationsområden. Helsingborg är en starkt segregerad stad. Planeringen av nya bostadsområden och förtätningar ska ha som mål att minska och motverka segregation. Det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem ska ges förutsättningar att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden. Bolaget ska ges möjlighet att ha ett brett utbud av bostäder. Andra aktörer såsom kooperativa företag ska också ges möjlighet att bygga bostäder i Helsingborg. Allt i syfte att utbudet blir så brett som möjligt. Vi måste skapa möjligheter för personer som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. Därför måste kommunen ta ett aktivt ansvar för förmedlingen av bostäder i vår kommun. Det nya bostadsområde som planeras i de södra delarna av stadskärnan är viktigt. Förutom att området ska bli en tillgång för alla helsingborgare precis som på det sätt Norra Hamnen har blivit, är det viktigt att olika upplåtelseformer finns i området. Hur området byggs kommer också ha stor betydelse för hur utvecklingen av befintliga bostadsområden i de södra stadsdelarna utvecklas. Det är viktigt att befintliga barriärer mellan de gamla områdena och det nya området försvinner liksom att byggnationen sker på ett sätt som gör att segregationen i Helsingborg kan minska. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: bygga fler bostäder i Helsingborg. långsiktigt arbeta för att minska segregationen. utveckla det kommunala bostadsbolaget. Vi ska ha bostadsområden med blandade upplåtelseformer. Vi ska verka för byggandet av billigare bostäder. 17

18 ETT HÅLLBART HELSINGBORG I Helsingborg liksom i övriga delar av vår värld lever vi idag inte på ett hållbart sett. Det handlar om ekologi och om det långsiktiga ansvaret för kommande generationer. För att forma ett mer hållbart Helsingborg måste vi satsa mer på kollektiva transporter. Vi måste skapa fler gröna rum i vår kommun. Vi måste satsa på biologisk mångfald. Åtgärderna innefattar de flesta ansvarsområden. Det handlar till exempel om stadsplaneringen, trafiken, energiproduktionen och avfallshanteringen. Helsingborgs luftkvalitet har förbättrats genom att aktiva åtgärder genomförts. Det är viktigt att åtgärder för att ytterligare förbättra luftkvaliteten vidtas. En utvecklad avfallshantering där så mycket som möjligt av avfallet återanvänds att viktigt liksom att kommunen i sin upphandling väljer varor och tjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Helsingborgs Hamn är viktig för stadens utveckling. Det innebär att transporterna till hamnen måste säkras. Bäst sker detta genom att i första hand satsa på så kallade torrhamnar i direkt anslutning till motorvägarna och därifrån transportera godset på järnväg ner till hamnområdet. Det skulle förbättra transportlogistiken inom staden och även förbättra miljön för helsingborgarna. Även med en utbyggnad av torrhamnar kommer en del gods att transporters med lastbil. Genom att dra transportleder parallellt med de barriärer som redan finns i form av rangerbangården och motorvägen skapar vi långsiktiga möjligheter att utveckla de bostadsområden som är belägna på söder och förbättrar den befintliga boendemiljön. Investeringar på infrastruktur av denna typ måste beakta en långsiktighet som främjar stadsplaneringen. Alltför kortsiktiga ekonomiska ställningstaganden skadar utvecklingen. 18

19 Utbyggnaden av kollektivtrafiken är viktig för miljön. En väl utbyggd kollektivtrafik med tillräcklig turtäthet gör att människor väljer detta alternativ i stället för bilen. Ett väl utbyggt nät av cykelvägar främjar också miljön. Öresundskraft är en viktig aktör på elmarknaden. Genom att övergå till att i större utsträckning sälja grön el skulle bolaget verksamt gå i täten för ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Hållbar utveckling handlar inte bara om ekologi utan också om ekonomi och ett socialt sammanhållet samhälle. Därför är det viktigt att vi hushåller med våra ekonomiska resurser. Vi ska inte överlåta åt framtida generationer att betala för vårt överflöd. Vi ska också minska klyftorna i vår stad. Det är inte hållbart att vissa av oss lever i överflöd medan andra lever i fattigdom. Därför är kampen mot fattigdom och utanförskap en del av kampen för ett mer hållbart samhälle. Kommunen bör i sin upphandling främja social rättvisa och en arbetsmarknad där löntagarna har goda villkor. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: utveckla de kollektiva transporterna i Helsingborg samt till och från staden. att den tunga trafiken i så liten utsträckning som möjligt ska gå genom stadsbebyggt område. att gods i ökad utsträckning transporters genom spårbunden trafik. * aktivt arbeta för en hållbar avfallshantering. bygga fler cykelvägar. utveckla Öresundskraft i miljövänlig riktning genom att bolaget i större utsträckning ska sälja grön el. säkra transporter till hamnen genom torrhamnar i anslutning till motorvägen som förbättrar stadsmiljön för helsingborgarna. ha ett hållbarhetsperspektiv i all upphandling. 19

20 MÅNGFALDENS HELSINGBORG I Helsingborg lever många personer som har sina rötter i andra länder. Det är personer som kom från Baltikum och Finland efter kriget. Det är personer som kom från Balkan när vår industri skrek efter arbetskraft på 1960-talet, eller från samma del av Europa när oroligheterna ökade där under 1990-talet. Det är också personer som flytt från krig och förtryck från Irak, Iran eller Somalia. Dessa personer har sökt en fristad i vårt land och vår kommun. Vi har ett ansvar för att ta emot dem och ge dem förutsättningar att leva ett gott liv bland oss andra. Samtidigt är det viktigt att de som kommit hit tar ett eget ansvar för att integreras i det svenska samhället. Flyktingpolitiken är i grunden ett statligt ansvar, men den kommer inte att fungera om inte kommuner också tar sitt ansvar. Staten måste därför genom ekonomiskt stöd ge kommunerna möjlighet att ta sitt ansvar. Alla kommuner måste därför försöka att ta sin del av ansvaret. Därför bör vår kommun åter teckna avtal med Migrationsverket när det gäller mottagandet av personer som fått uppehållstillstånd. Därför bör Helsingborg teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. För att de personer som flytt från andra länder ska kunna integreras i samhället bör de få möjlighet att så snabbt som möjligt lära sig det svenska språket, lära sig hur Sverige fungerar och få kontakt med arbetslivet. Personer som under årens lopp kommit till vårt land har på ett mycket märkbart sätt bidragit till uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället. De personer som kommer idag kan också med rätt politik att komma att vara med om att utveckla vår välfärd. Mångfalden i sig berikar. Den ger oss alla fler intryck och en bredare erfarenhet. Det kan gälla allt ifrån kultur till mat. Men det är också så att i vårt land och i vår kommun så växer den del av befolkningen som lämnar det aktiva förvärvslivet medan den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Det behövs fler personer som arbetar både på arbetsmarknaden i stort, men också i den kommunala verksamheten. Vi kan försöka föra en aktiv familjepolitik som ger föräldrar bättre förutsättningar att förena arbetsliv med föräldraskap. Men det kommer inte att räcka. Vi behöver också att människor från andra delar av världen kommer till oss. Att komma till ett nytt land innebär att man måste lära sig och förstå en ny kultur och nya levnadsmönster. I många länder är mans- och kvinnorollerna mycket mer cementerade än i vårt land. För att bryta denna cementering och för att förstå det svenska samhället har mansoch kvinnogrupper bildats. 20

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

(.vi ser världen med erfarna ögon.)

(.vi ser världen med erfarna ögon.) (.vi ser världen med erfarna ögon.) SPI är besjälade av att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. Vi är övertygade om att välfärden berikas av våra olika erfarenheter. SPI är fria att ta ställning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer