Möjligheternas Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheternas Helsingborg"

Transkript

1 Kommunalpolitiskt program för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning och föreningsliv 1

2 Helsingborg möjligheternas stad Kommunalpolitiska program för Socialdemokraterna i Helsingborg Innehållsförteckning: Möjligheternas Helsingborg vår vision..1 2 Arbete och näringsliv 2 3 Kommunen som arbetsgivare.3 Kommunala bolag..4 Kommunal upphandling 4 5 Förskola, skola och utbildning 5 6 Äldres rätt till trygghet och aktivitet Funktionsnedsattas villkor.8 9 Social rättvisa.9-10 Alkohol och narkotika 10 Sjukvård.11 Kultur Idrott och fritid Bostad en social rättighet.15 Ett hållbart Helsingborg Mångfaldens Helsingborg Helsingborg Knutpunkten för kommunikationer.19 Trygghet på gator och torg..19 Finansiering..2 2

3 MÖJLIGHETERNAS HELSINGBORG Socialdemokratin är en rörelse som bär på en dröm om frihet. Alla människor ska vara fria att forma sina egna liv och sträva mot sina egna drömmar. Alla ska ges möjlighet att uppfylla sina bästa stämningars längtan med respekt för andras människors val och ansvar för det som är gemensamt. Rättvis fördelning, välfärd åt alla, jämställdhet mellan kvinnor och män skapar den trygghet och ger de möjligheter som gör att friheten kan växa. Därför är vår dröm om frihet också en dröm om jämlikhet. Politikens uppgift är att ge förutsättningar för alla att förverkliga sina drömmar. Därför måste målet vara att alla som står utanför arbetsmarknaden får jobb, att de som är hemlösa får en bostad och att klyftorna undanröjs inom skolan, vården, omsorgen liksom på andra områden i samhället. Vi lever i en demokrati. Demokrati förutsätter människors delaktighet och öppenhet. Det är vår politiska uppgift att skapa denna öppenhet och delaktighet genom en ständigt pågående dialog mellan beslutsfattare och medborgare. Med politiken som verktyg formas ett samhälle som är långsiktigt hållbart ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi har ett ansvar för att överlämna ett samhälle till våra barn och barnbarn som är bättre att leva i än dagens samhälle. Medborgarna och deras behov ska stå i centrum för politiken, inte systemen eller organisationen. Dessa är bara medel för att sätta människan i centrum. 3

4 Vi vill ta tillvara alla medborgares resurser oavsett deras förutsättningar, kön, bakgrund, födelseort, tro eller ålder. Alla behövs och alla har något att bidra med i samhällsbygget. Alla ska få vara med att bidra i detta arbete efter förmåga och efter behov få del av de insatser som vi skapar tillsammans. Politiska beslut har sin grund i värderingar. Våra värderingar ligger till grund för vårt kommunalpolitiska handlingsprogram och för den politik som vi vill föra. För denna politik söker vi helsingborgarnas förtroende. ARBETE OCH NÄRINGSLIV Arbete är grunden för välfärd och för att människor ska få möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. En hög sysselsättning ger högre intäkter till staden och är förutsättningen för att utveckla vården, skolan och omsorgen. Ett gott företagsklimat och sysselsättning hör samman. Sysselsättningsnivån i Helsingborg ligger under genomsnittet i Sverige och arbetslösheten ökar i vår kommun. Kommunen måste bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik tillsammans med Arbetsförmedlingen samtidigt som vi själva vidtar åtgärder i syfte att minska arbetslösheten. Staden ska aktivt arbeta för att alla invånare ges förutsättningar till en meningsfull sysselsättning. Detta är viktigt inte minst för de ungdomar som just avslutat sin utbildning. Vi är positiva till fler lärlingsutbildningar. Vi vill öka möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb. Vi lever i dag i ett samhälle där kunskap har blivit allt viktigare och där ständiga omstruktureringar är en del av vår vardag. Detta ställer krav på ett väl utbyggt utbildningssystem. Förutom den utbildning som företagen själva har ansvaret för spelar vuxenutbildningen med Komvux en stor roll för att enskilda individer ska tillgodogöra sig nya kunskaper och stärka sina möjligheter att få jobb. Helsingborg har med sitt attraktiva geografiska läge nära den europeiska kontinenten goda förutsättningar att dra till sig nya företag. Andra faktorer som stadens ekonomi och tillgången på ett rikt idrotts- och kulturliv, liksom kvaliteten inom barnomsorg och skola har stor betydelse för att företag ska etablera sig i Helsingborg. Helsingborg har ett rikt och varierande näringsliv. Flera stora företag liksom ett stort antal små och medelstora företag har valt att etablera sig i staden. Det är viktigt att företag även i framtiden tycker att Helsingborg är en stad som är attraktiv att etablera sig i. Därför ska vi alltid ha en aktiv dialog med företag som finns etablerade här. Av samma skäl ska vi på alla tänkbara platser och i olika forum, både i Sverige och i andra länder, skapa kontakter med företag. Helsingborgs stad ska tillsammans med näringslivet och universitetet arbeta för att skapa goda förutsättningar för att få företag att utvecklas och växa här. Det kan ske genom att staden medverkar i nätverksbyggande och i kvalificerad rådgivning. Utbildning och framför allt högre utbildning är viktigt för att få företag att etablera sig i kommunen. Därför ska 4

5 samarbetet med Lunds universitet om utvecklingen av Campus utvecklas och förstärkas. Målet är att öka antalet utbildningar och antalet utbildningsplatser. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: utveckla Komvux. skapa fler lärlingsplatser för ungdomar. att fler ungdomar får sommarjobb. utveckla Campus och samarbetet med Lunds universitet. utveckla dialogen med företagen i Helsingborg och locka fler företag till vår kommun. KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE Kommunen är Helsingborgs största arbetsgivare. Kommunen ska vara en föregångare som arbetsgivare. Det är viktigt för kvaliteten i verksamheterna och det kommer att bli alltmer betydelsefullt i ett längre perspektiv inte minst då det på grund av den demografiska utvecklingen kommer att bli brist på arbetskraft. Kommunen ska erbjuda utvecklingsmöjligheter för alla anställda och en god arbetsmiljö. För att kommunen ska uppfattas som en god arbetsgivare av sina anställda ska de verksamheter som kommunen har ansvar för ges möjligheter till en positiv utveckling. Vi kommer inte att slentrianmässigt lämna ut verksamhet på entreprenad. Vår prioritet är att utveckla kommunens egen verksamhet. Kommunen ska ta ett aktivt arbetsgivaransvar. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att kommunen skall bli den bästa arbetsgivaren i vårt närområde. Det sker genom att; o Utveckla fler mönsterarbetsplatser, det vill säga arbetsplatser med god arbetsmiljö, med ett stort inflytande för de anställda och med goda utvecklingsmöjligheter för de anställda. o Sysselsättningsgraden för alla kommunens anställda ska vara frivillig. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. o Jämställdheten ska öka genom att; o Lönerna i de kvinnodominerade yrkena höjs. o Erbjuda så trygga anställningsförhållanden som möjligt. o Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser ska hålla hög standard. Den som är sjukskriven ska erbjudas rehabilitering med målsättningen tillbaka till jobb så snabbt som möjligt. 5

6 KOMMUNALA BOLAG Kommunen är ägare till många bolag. De största är Helsingborgshem, Öresundskraft, Helsingborgs Hamn är helägda av Helsingborgs stad och Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSVA och Sydvatten är bolag vi äger gemensamt med andra kommuner. Tillgångarna i bolagen har byggts upp under lång tid och representerar i dag ett stort värde för helsingborgarna. Det är viktigt att de gemensamma tillgångarna förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och bibehålls i kommunal ägo. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att de kommunala bolagen ska; o ges goda förutsättningar att hävda sig på marknaden. o medverka till att staden får en positiv utveckling inom områdena bostad energi, hamn och avfallshantering. o försöka medverka till att hyror och taxor hålls på en så låg nivå som möjligt. Inom kulturområdet finns två bolag, Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs Konserthus. Dessa två bolag spelar stor betydelse för kulturlivet i vår stad och har också en viktig roll för att göra Helsingborg till en attraktiv stad för människor att bo i och för företag att etablera sig i. Vår politik ska utveckla och stärka de bolag som kommunen har ansvar för. KOMMUNAL UPPHANDLING Kommunen gör många och stora upphandlingar. Kommunens kompetens när det gäller upphandlingar ska vara hög. Priset är givetvis en viktig faktor då en upphandling görs men långt ifrån den enda. Konsekvenserna för miljön är minst lika viktig liksom sociala faktorer. All upphandling ska ske med företag som har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, vilket är förenligt med EU:s upphandlingsdirektiv. Kommunen bör eftersträva att de varor som köps in är miljömärkta och rättvisemärkta. 6

7 Kommunen bör också vid upphandling och förlängning av avtal se till att de styrdokument som kommunal verksamhet ska följa även gäller för entreprenörer. Offentlighetsprincipen ska vara vägledande. Kvaliteten ska styra. Krav ska ställas på meddelarfrihet, rätt till heltid, och detta ska skrivas in i förfrågningsunderlaget. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: att det styrdokument som verksamheten ska följa även gäller för entreprenörer. utveckla de kommunala bolagen så de kan hävda sig i upphandlingar öka kompetensen och bredda synen i den kommunala upphandlingen. att Helsingborg blir en Fair Trade City under nästa mandatperiod, Det innebär en certifiering för miljö- och rättvisemärkning som genomsyrar all verksamhet. FÖRSKOLA, SKOLA OCH UTBILDNING En väl fungerande förskola och skola är viktigt för kommunen. Alla barns och ungdomars rätt till en bra verksamhet och en bra undervisning ska vara vägledande för politiken. I en jämförelse mellan kommunerna i Sverige idag hävdar sig inte Helsingborg särskilt bra. Många elever går idag ut skolan utan fullständiga betyg och det finns stora skillnader mellan olika skolors resultat. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att staden ska erbjuda de bästa förskolorna och skolorna i Sverige och att skillnaderna mellan olika skolors möjlighet att bedriva en bra undervisning ska minimeras. Alla elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg. Därför behövs fler viktiga vuxna i skolan. Därför ska resurserna fördelas på ett sätt så att alla elever ska kunna få en likvärdig utbildning. Vår bedömning är att dessa förändringar i stor utsträckning går att göra genom att så mycket som möjligt av de befintliga resurserna styrs över till direkt arbete med eleverna. Det har skett en snabb utveckling av antalet friskolor i Helsingborg. Kommunen kan inte genom dagens regelverk själv bestämma över denna utveckling trots att kommunen har det samlade ansvaret för utbildningen inklusive finansieringen. Vi vill att kommunernas inflytande över vilka skolor som ska etableras ökar i framtiden. Då är det viktigt att samma kvalitetskrav och samma uppföljning sker i alla skolor oavsett driftsform. 7

8 Alla elever har inte samma möjligheter att få hjälp med sina läxor hemma. Därför bör skolorna sträva efter att erbjuda de elever som önskar få hjälp med sina läxor en lärarledd läxhjälp. Skolan har till uppgift att motverka diskriminering och att lära eleverna att respektera varandra. Därför måste skolan motverka alla former av mobbning. Det ska råda nolltolerans mot mobbning i alla Helsingborgs förskolor och skolor. Alla föräldrar som önskar plats i förskolan för sina barn har rätt till detta. Verksamheten i förskolan och den fritid som finns utanför förskolan hänger ihop. Därför är det viktigt att plats i förskolan i så stor utsträckning som möjligt erbjuds i barnens närområde. Många föräldrar arbetar i dag på obekväma arbetstider. Barnomsorg måste också erbjudas under dessa tider. Fritidsverksamhet ska erbjudas de elever som har behov av sådan verksamhet. Maten har stor betydelse i förskolan och skolan. Detta bland annat för att utvecklandet av goda matvanor har betydelse under hela livet och för att barnen och ungdomarna ska klara av verksamheten och undervisningen. Målet är att den mat som serveras ska hålla hög kvalitet och vara kostnadsfri. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: ha fler vuxna i skolan. ha en mer aktiv resursfördelning inom skolan i syfte att ge mer likvärdiga möjligheter för elever med olika bakgrund och olika förutsättningar. att mer likvärdiga förutsättningar skapas mellan kommunens skolor och friskolorna som är verksamma inom kommunen. att det inom ramen för den kommunala skolan satsas på fler sk profilklasser utöka den lärarledda läxhjälpen. Att nolltolerans mot mobbning råder i kommunens skolor. utöka den barnomsorg som ges på obekväm arbetstid. arbeta för en hög kvalitet på skolmaten och för att den blir kostnadsfri även på gymnasiet. arbeta för säkra skolvägar. Slå vakt om och utveckla elevdemokratin i skolorna. 8

9 ÄLDRES RÄTT TILL TRYGGHET OCH AKTIVITET Att lämna arbetslivet är inte detsamma som att bli inaktiv. Många år med aktivitet återstår för de allra flesta när de går i pension. Det gäller för samhället att ge äldre möjlighet till att utveckla sina intressen och också att ta tillvara äldres erfarenheter. Därför måste det ges goda möjligheter för föreningslivet att verka och att utvecklas. Det gäller för kommunen att använda de forum som finns för att ta tillvara synpunkter från äldre. Pensionärer är ingen homogen grupp i den meningen att alla enskilda har samma intressen och behov. De har inte heller samma värderingar. Bland äldre finns de som har goda ekonomiska villkor medan andra lever under eller kring fattigdomsstrecket. Politiken måste ta hänsyn till denna mångfald och fördela resurserna i syfte att uppnå en större jämlikhet. När man blir äldre ökar behovet av vård och omsorg. Då måste kommunen stå beredd med resurser. Vården och omsorgen måste ta hänsyn till varje äldres behov och önskemål. En dialog med den äldre och den äldres anhöriga är betydelsefull. Kontakten med och stödet till anhöriga är betydelsefull. Många äldre vill bo kvar så länge som möjligt i sitt hem. Denna möjlighet ska erbjudas med en väl utbyggd hemtjänst och hemsjukvård. För de äldre som känner otrygghet i sitt boende och vill flytta till ett särskilt boende ska denna möjlighet erbjudas i så stor utsträckning som möjligt. Nya former av trygghetsboenden ska utvecklas. Många äldre känner sig otrygga. Denna känsla av otrygghet måste tas på allvar. Därför måste vi skapa trygga miljöer för de äldre. Många äldre känner ensamhet. Anhöriga och vänner kanske har gått bort. Vi måste utveckla verksamheten med träffpunkter för äldre liksom den uppsökande verksamheten. 9

10 Personalen är den viktigaste resursen inom vården och omsorgen. Det behövs fler händer i vården, inte minst för att andelen äldre ökar. De som är anställda ska erbjudas en god arbetsmiljö liksom möjligheter att utvecklas i yrket. Många äldre kommer från ett annat land än Sverige och har sent lärt sig det svenska språket. När minnet börjar svikta försvinner ofta förmågan att tala och förstå den inlärda nya språket. Därför är det betydelsefullt att personal som inte bara talar svenska rekryteras till äldreomsorgen. Den äldre i behov av vård och omsorg ska inte behöva träffa alltför många olika personer. Det är organisationen som ska anpassas till den äldres behov och inte tvärtom. Därför behöver organisationen ses över i syfte att minimera antalet personer som den äldre kommer i kontakt med. Likaså ska möjligheter ges för äldre par att bo ihop, när den ena parten behöver plats i ett särskilt boende. Vi behöver bygga ut trygghetsboende och det krävs en gemensam kö för detsamma. Under senare år har delar av äldreomsorgen lämnats ut på entreprenad. Syftet har varit att få en äldreomsorg till lägsta möjliga pris. Vi socialdemokrater tycker att kvaliteten i verksamheten och de äldres behov ska stå i centrum. Därför vill vi att målet ska vara att kommunens egen verksamhet ska hålla högsta möjliga kvalitet. För den verksamhet som sker på entreprenad har kommunen ansvaret för att den håller hög kvalitet. Bra rutiner måste utvecklas för uppföljning av verksamhet som är utlagd på entreprenad genom upphandling. Följer entreprenören inte de avtal som tecknas ska kommunen pröva om avtalen går att riva upp. Socialdemokraterna i Helsingborg vill * ha fler händer i vården o utveckla äldreomsorgen så att personalen på fältet ges större möjlighet att utveckla den egna verksamheten. o ge personalen på fältet ett ökat ansvar för verksamheterna inom de ramar som kommunen ger. sätta den äldre i centrum för verksamheten. skapa fler träffpunkter för äldre. stödja föreningar som organiserar äldre i Helsingborg. begränsa antalet personer som den äldre omsorgstagaren möter. satsa på ökad självförvaltning för de anställda. ha mer flerspråklig personal inom äldreomsorgen. i första hand utveckla den äldreomsorgsverksamhet som kommunen bedriver. att vid upphandlingar ska kvaliteten och inte priset prioriteras. Utveckla trygghetsboenden FUNKTIONSNEDSATTAS VILLKOR De kommuninvånare som lever med en funktionsnedsättning är i behov av insatser från kommunen för att kunna leva ett så drägligt liv som möjligt. Det handlar om att kommunen ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten i ett brett perspektiv. Offentliga lokaler, bostäder och andra miljöer skall göras tillgängliga för alla. Kollektivtrafiken och utemiljöer måste 10

11 göras tillgängliga. Ledsagarservice ska ges till de personer som är behov av en sådan, liksom exempelvis avlastningsservice. En ökad och förbättrad tillgänglig är bra för alla, inte bara för personer med ett funktionshinder. Det är viktigt att använda den resurs som föreningslivet innebär. Inom handikapporganisationerna finns kunskaper och erfarenheter som är ovärderliga och som måste tas tillvara. Därför är stödet till föreningslivet viktigt. Brukarstödcentrum har varit en omtyckt och viktig kanal för människor med funktionsnedsättning. Kommunalt stöd till Brukarstödscentrum ska ges också i framtiden. Insatser för personer med funktionshinder kan utgå i enlighet med socialtjänstlagen eller i enlighet med regler om personlig assistans i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen har ansvaret för socialtjänstlagen och Försäkringskassan har ansvaret för LSS. Det är viktigt att den enskilde får rätt till de insatser som behövs och inte hamnar mellan de två huvudmännens stolar. Inom LSS och handikappomsorgen är andra aktörer än kommunen involverade. Det handlar om kooperativ och i en ökad utsträckning privata utförare. Om kommunal verksamhet överflyttas till andra utförare har ibland informationen och dialogen med de berörda varit bristfällig. Bra rutiner måste utvecklas för uppföljning av verksamhet som är utlagd på privata utförare. Förändringar som berör enskilda individer ska inte göras utan information och dialog. Stor hänsyn ska då tas till de synpunkter som de berörda personerna har. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: öka tillgängligheten i Helsingborg. återinföra Brukarstödscentrum. förbättra dialogen med enskilda personer med funktionsnedsättningar. Anpassa LSS-boende för människors olika behov. SOCIAL RÄTTVISA Fattigdom och utanförskap ökar i vår kommun. Många är hemlösa. Det finns barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt. Många pensionärer har svårt att få de knappa resurserna att räcka till det allra nödvändigaste. Vi ska föra en politik som inte delar invånarna i Helsingborg i en grupp som har väldigt goda ekonomiska resurser och en annan grupp som lever i fattigdom och utanförskap. Därför måste politiken ha som utgångspunkt att aktivt fördela resurser till de personer som har det sämst. Det sker genom samverkan med staten som har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken samt asyl- och flyktingpolitiken, med syftet att alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb. Vi ska också ha en aktiv kommunal fördelningspolitik som har som mål att ge invånare i vår kommun, barn som vuxna, så lika möjligheter som möjligt. Politiken spänner över alla områden såsom bostäder, skola och äldreomsorg. Social rättvisa handlar om människovärde och om rättvisa. Sociala missförhållanden och brister i livsmiljön för människor som utgör grogrund för sociala problem, ska motverkas genom samordnade insatser inom skola, arbetsliv och bostadsområden. Samhället genom 11

12 kommunen har ett grundläggande ansvar för åtgärderna, men problemen kan inte lösas utan medverkan och delaktighet av den enskilde. Socialtjänsten ska vara utformad för att tillgodose krav på frivillighet, möjlighet till val mellan olika behandlingsalternativ och rätt för den enskilde till inflytande. I de fall tvångsåtgärder blir nödvändiga ska de bli så kortvariga som möjligt och syfta till frivillighet och aktiv medverkan av den enskilde. Hemlöshet ska motverkas genom en aktiv bostadspolitik som syftar till att alla ska ha ett eget boende. Stödet till aktiva frivilliga organisationer som i samarbete med kommunen kan hitta lösningar och arbeta på ett individbaserat plan är viktigt. Kyrkan gör sociala insatser tillsammans med staden i Ria. Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas hus är en av organisationerna som ska stödjas. Nya initiativ för att lösa problemen med fattigdom och hemlöshet bör utvecklas och stödjas. Socialdemokraterna i Helsingborg vill; aktivt arbeta för att minska de sociala skillnaderna i Helsingborg. förebygga att sociala problem uppstår. stödja organisationer som tar ett ansvar för hemlösa och utslagna. Utveckla nya former, t ex Housing first metoden för hemlösa Särskilt arbeta för att minska barnfattigdomen. ALKOHOL OCH NARKOTIKA Alkohol och narkotika är droger som alltför ofta är orsak till brott och kriminalitet. Missbruk under längre tid ger ofta upphov till hemlöshet och fattigdom. Medan alkohol är en tillåten drog för personer som uppnått 18 års ålder, är både innehav och bruk av narkotika förbjudet. Därför skiljer sig också de åtgärder som kan vidtas gentemot bruk och innehav. När det gäller narkotikan är det viktigt att de lagar och regler som finns upprätthålls. De personer som är i ett missbruk ska om möjligt erbjudas vård med målet att missbruket ska upphöra. I Helsingborg har alkoholkonsumtionen ökat under senare år. Missbruket går allt längre ner i åldrarna. Problemen ska åtgärdas bland annat med en ökad dialog med ungdomarna. Farorna med drogmissbruk måste ha plats i undervisningen i skolorna. Frivilliga krafter som föräldragrupper och föreningslivet skall stödjas i arbetet mot missbruket av droger. I den mån förbud används för att minska konsumtionen är det viktigt att förbuden uppfattas som meningsfulla och har en acceptans bland Helsingborgs invånare. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: satsa på förebyggande arbete för att minska missbruket av droger. stödja frivilliga som arbetar för att minska missbruket. 12

13 SJUKVÅRD Alla har rätt till en god sjukvård. Sjukvården ska hålla en hög kvalitet och ha en god tillgänglighet. Den ska fördelas efter behov och inte efter plånbokens tjocklek. Region Skåne har huvudansvaret för vården genom sin roll som huvudman för sjukhus och primärvård. Kommunen har också ett ansvar genom hemsjukvården, elevhälsan och äldrevården. Det är viktigt att den enskilde inte faller mellan stolarna när flera huvudmän är ansvariga. Därför måste regionen och kommunen ha ett gott samarbete. Ett sådant samarbete behövs till exempel när det rör vård i livets slutskede, demensvården, vården av multisjuka äldre, samt för vården av barn i behov av särskilt stöd. Den förebyggande vården är viktig framför allt när det gäller ungdomar. Fetma har ökat bland ungdomar. Det ökar påtagligt risken för sjukdomar senare i livet. Därför har skolan och skolhälsovården en stor roll för att minska risken för kommande sjukdomar. Socialdemokraterna i Helsingborg vill; aktivt samarbeta med region Skåne om sjukvården i Helsingborg. satsa på förebyggande vård framför allt bland ungdomar. att alla ska ha tillgång till en god skolhälsovård. Förbättra samarbetet kommuner och region för vård i livets slutskede. 13

14 KULTUR Ett rikt kulturliv bygger på delaktighet och möjligheter till utveckling för varje människa. Kulturen har framförallt ett egenvärde; den utvecklar oss som människor, skapar nya mötesplatser och skänker livsglädje. Tillgång till kultur ska inte vara förbehållet en begränsad del av befolkningen utan nå ut brett. Kulturutbudet för barn och ungdomar är viktigt för att detta ska bli möjligt. En framgångsrik kulturpolitik bygger på ett samspel och en förståelse mellan professionalism, konstnärers möjlighet att verka, och en bas av en engagerad och intresserad bredd. Biblioteken är en mötesplats för många helsingborgare och i en växande stad ska biblioteken ges möjlighet att utvecklas och bli kulturella mötesplatser i våra stadsdelar. Dunkers kulturhus, Stadsteatern, Symfoniorkestern, Fredriksdals friluftsmuseum och Sofiero är uppskattade och välkända kulturbärare för oss helsingborgare och för dem som besöker vår stad. De är viktiga för Helsingborgs profil som kulturstad och är en dynamisk kraft för stadens framtida utveckling. Kultur ska finnas där människor befinner sig och därför är det viktigt att våra barn och ungdomar får möjlighet att prova på de olika konstarterna under sin förskole- och skoltid och att Dunkers unga utvecklas utifrån barn och ungdomars behov. Kultur i vården är ett komplement till den medicinska vården och bygger på en vårdideologi där människan ses som en helhet. För att må bra måste både kropp och själ stimuleras. Kultur ska inte bara utövas vid kommunens institutioner. Kulturen måste utövas på fler arenor så alla helsingborgare kan ta del av utbudet. För att det ska bli möjligt måste alla krafter inom kulturområdet såväl anställda vid kommunens institutioner som andra kulturutövare i Helsingborg engageras. De fria kulturutövarna behöver kommunalt stöd för att delta i utvecklandet av Helsingborg som en levande kulturstad. 14

15 Socialdemokraterna i Helsingborg vill: Stödja och uppmuntra folkbildning och den fria kulturen Alla barn ska delta i kulturaktiviteter genom medverkan i kultur i skolan. att kulturen ska nå ut brett. ska utveckla biblioteken som kulturella mötesplatser. att kulturen ska nå de yngsta i samhället. ska satsa på kultur i vården. värna våra institutioner och den verksamhet som dessa bedriver samtidigt som vi ska stödja de fria kulturutövarna. IDROTT OCH FRITID Idrotten bygger broar mellan människor. Ett varierat fritidsutbud främjar folkhälsa och gemenskap. Det ska finnas välskötta motionsspår, vandringsleder och fritidsområden i Helsingborgs stad. Föreningslivet ska stödjas med särskild tonvikt på att skapa aktiviteter för ungdomar. Ett nära samarbete mellan föreningsliv och skola lägger grunden till ett aktivt idrottsutövade både på motions- och elitnivå. För att avgifterna ska hållas låga och ge möjlighet för så många som möjligt att prova på och utvecklas inom idrotten krävs ett starkt stöd till föreningslivet. Bidragen till föreningarna har urholkats under lång tid samtidigt som det blivit svårare för föreningarna att få in ekonomiska medel från andra håll. Många föreningar har därför svårt att få ekonomin att gå ihop. Det påverkar verksamheten och rekryteringen av ledare negativt. 15

16 Bidragen till föreningslivet måste ses över och ökas. De föreningar som tar ett stort socialt ansvar liksom arbetar för jämställdhet och integration bör i första hand få del av ökade bidrag. För att behålla ungdomar inom idrotten när de kommer upp i tonåren behövs åtgärder. Föreningar har ett eget ansvar för att inte en alltför tidig utsortering inte sker. Det kan också behövas en utökning eller en förändring av aktivitetsstödet så att mer resurser riktas till ungdomar i de övre tonåren. För att nå en bredd fordras elitidrott som uppmuntrar ungdomar att söka sig till idrotten. Helsingborg måste även i fortsättningen satsa på de medie- och publikdragande idrotterna. Olympia är stadens mest kända arena och behöver utvecklas för att internationella matcher ska kunna spelas där, Samtidigt är det av stor vikt att övriga arenor underhålls. Vi behöver många planer och anläggningar för att många ska ges möjlighet att utöva idrott. En multiarena planeras på Olympiaområdet. Den moderatledda femklövern beslutade om placeringen på Olympiaområdet. Vi förordade en annan placering främst av miljöskäl. Nu är det viktigt att föreningslivet ges förutsättningar att bedriva sin verksamhet både i den nya arenan och i andra arenor och på andra idrottsplatser i kommunen. Det finns många andra fritidsaktiviteter som kommunens invånare ägnar sig åt som inte är idrott. Kultur, musik och annat föreningsliv är några av dem. Vår grundfilosofi inom dessa områden och idrotten är att utövaren växer som människa genom en stimulerande fritid, alltså är dessa samhällsnyttiga och att de ur alla perspektiv gagnar kommunen. Det är därför viktigt att på olika sätt stödja dessa aktiviteter. Stödet kan kanaliseras på många olika sätt genom t ex användande av kommunens lokaler, föreningsbidrag och genom det kommunala stödet till folkbildningen som är en viktig aktör. Socialdemokraterna i Helsingborg vill; Öka stödet till föreningar som på olika sätt bidrar till ett brett utbud av fritidsaktiviteter. framför allt öka stödet till föreningar som tar ett socialt ansvar och arbetar för ökad integration och jämställdhet. se över aktivitetsstödet så att ungdomar i de övre tonåren inte lämnar idrotten för tidigt. att Helsingborg ska ha idrottsplatser och arenor spridda inom vår kommun. att övriga arenor i kommunen inte får försämrade förutsättningar om multiarenan driftkostnader blir för höga i förhållande till budget Stimulera kommunens invånare att på olika sätt delta i ett brett spektrum av föreningsliv och en aktiv fritid. 16

17 BOSTAD EN SOCIAL RÄTTIGHET Många vill bo i vår kommun. Samtidigt är bostadsbyggandet lägre än någonsin. Tillgången på tillräckligt många bostäder och ett varierat utbud av bostäder är viktigt för Helsingborgs utveckling. Därför måste vi föra en aktiv bostadspolitik. Vi ska bygga nya bostäder. Vi ska ha olika upplåtelseformer. Vi ska bygga så att det passar både yngre och äldre. Vi ska utnyttja möjligheten till förtätning i äldre områden. Stadens byggnation ska skapa underlag för ökad service i närområdet för de boende och det ska finnas närhet till grön- och rekreationsområden. Helsingborg är en starkt segregerad stad. Planeringen av nya bostadsområden och förtätningar ska ha som mål att minska och motverka segregation. Det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem ska ges förutsättningar att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden. Bolaget ska ges möjlighet att ha ett brett utbud av bostäder. Andra aktörer såsom kooperativa företag ska också ges möjlighet att bygga bostäder i Helsingborg. Allt i syfte att utbudet blir så brett som möjligt. Vi måste skapa möjligheter för personer som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. Därför måste kommunen ta ett aktivt ansvar för förmedlingen av bostäder i vår kommun. Det nya bostadsområde som planeras i de södra delarna av stadskärnan är viktigt. Förutom att området ska bli en tillgång för alla helsingborgare precis som på det sätt Norra Hamnen har blivit, är det viktigt att olika upplåtelseformer finns i området. Hur området byggs kommer också ha stor betydelse för hur utvecklingen av befintliga bostadsområden i de södra stadsdelarna utvecklas. Det är viktigt att befintliga barriärer mellan de gamla områdena och det nya området försvinner liksom att byggnationen sker på ett sätt som gör att segregationen i Helsingborg kan minska. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: bygga fler bostäder i Helsingborg. långsiktigt arbeta för att minska segregationen. utveckla det kommunala bostadsbolaget. Vi ska ha bostadsområden med blandade upplåtelseformer. Vi ska verka för byggandet av billigare bostäder. 17

18 ETT HÅLLBART HELSINGBORG I Helsingborg liksom i övriga delar av vår värld lever vi idag inte på ett hållbart sett. Det handlar om ekologi och om det långsiktiga ansvaret för kommande generationer. För att forma ett mer hållbart Helsingborg måste vi satsa mer på kollektiva transporter. Vi måste skapa fler gröna rum i vår kommun. Vi måste satsa på biologisk mångfald. Åtgärderna innefattar de flesta ansvarsområden. Det handlar till exempel om stadsplaneringen, trafiken, energiproduktionen och avfallshanteringen. Helsingborgs luftkvalitet har förbättrats genom att aktiva åtgärder genomförts. Det är viktigt att åtgärder för att ytterligare förbättra luftkvaliteten vidtas. En utvecklad avfallshantering där så mycket som möjligt av avfallet återanvänds att viktigt liksom att kommunen i sin upphandling väljer varor och tjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Helsingborgs Hamn är viktig för stadens utveckling. Det innebär att transporterna till hamnen måste säkras. Bäst sker detta genom att i första hand satsa på så kallade torrhamnar i direkt anslutning till motorvägarna och därifrån transportera godset på järnväg ner till hamnområdet. Det skulle förbättra transportlogistiken inom staden och även förbättra miljön för helsingborgarna. Även med en utbyggnad av torrhamnar kommer en del gods att transporters med lastbil. Genom att dra transportleder parallellt med de barriärer som redan finns i form av rangerbangården och motorvägen skapar vi långsiktiga möjligheter att utveckla de bostadsområden som är belägna på söder och förbättrar den befintliga boendemiljön. Investeringar på infrastruktur av denna typ måste beakta en långsiktighet som främjar stadsplaneringen. Alltför kortsiktiga ekonomiska ställningstaganden skadar utvecklingen. 18

19 Utbyggnaden av kollektivtrafiken är viktig för miljön. En väl utbyggd kollektivtrafik med tillräcklig turtäthet gör att människor väljer detta alternativ i stället för bilen. Ett väl utbyggt nät av cykelvägar främjar också miljön. Öresundskraft är en viktig aktör på elmarknaden. Genom att övergå till att i större utsträckning sälja grön el skulle bolaget verksamt gå i täten för ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Hållbar utveckling handlar inte bara om ekologi utan också om ekonomi och ett socialt sammanhållet samhälle. Därför är det viktigt att vi hushåller med våra ekonomiska resurser. Vi ska inte överlåta åt framtida generationer att betala för vårt överflöd. Vi ska också minska klyftorna i vår stad. Det är inte hållbart att vissa av oss lever i överflöd medan andra lever i fattigdom. Därför är kampen mot fattigdom och utanförskap en del av kampen för ett mer hållbart samhälle. Kommunen bör i sin upphandling främja social rättvisa och en arbetsmarknad där löntagarna har goda villkor. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: utveckla de kollektiva transporterna i Helsingborg samt till och från staden. att den tunga trafiken i så liten utsträckning som möjligt ska gå genom stadsbebyggt område. att gods i ökad utsträckning transporters genom spårbunden trafik. * aktivt arbeta för en hållbar avfallshantering. bygga fler cykelvägar. utveckla Öresundskraft i miljövänlig riktning genom att bolaget i större utsträckning ska sälja grön el. säkra transporter till hamnen genom torrhamnar i anslutning till motorvägen som förbättrar stadsmiljön för helsingborgarna. ha ett hållbarhetsperspektiv i all upphandling. 19

20 MÅNGFALDENS HELSINGBORG I Helsingborg lever många personer som har sina rötter i andra länder. Det är personer som kom från Baltikum och Finland efter kriget. Det är personer som kom från Balkan när vår industri skrek efter arbetskraft på 1960-talet, eller från samma del av Europa när oroligheterna ökade där under 1990-talet. Det är också personer som flytt från krig och förtryck från Irak, Iran eller Somalia. Dessa personer har sökt en fristad i vårt land och vår kommun. Vi har ett ansvar för att ta emot dem och ge dem förutsättningar att leva ett gott liv bland oss andra. Samtidigt är det viktigt att de som kommit hit tar ett eget ansvar för att integreras i det svenska samhället. Flyktingpolitiken är i grunden ett statligt ansvar, men den kommer inte att fungera om inte kommuner också tar sitt ansvar. Staten måste därför genom ekonomiskt stöd ge kommunerna möjlighet att ta sitt ansvar. Alla kommuner måste därför försöka att ta sin del av ansvaret. Därför bör vår kommun åter teckna avtal med Migrationsverket när det gäller mottagandet av personer som fått uppehållstillstånd. Därför bör Helsingborg teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. För att de personer som flytt från andra länder ska kunna integreras i samhället bör de få möjlighet att så snabbt som möjligt lära sig det svenska språket, lära sig hur Sverige fungerar och få kontakt med arbetslivet. Personer som under årens lopp kommit till vårt land har på ett mycket märkbart sätt bidragit till uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället. De personer som kommer idag kan också med rätt politik att komma att vara med om att utveckla vår välfärd. Mångfalden i sig berikar. Den ger oss alla fler intryck och en bredare erfarenhet. Det kan gälla allt ifrån kultur till mat. Men det är också så att i vårt land och i vår kommun så växer den del av befolkningen som lämnar det aktiva förvärvslivet medan den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Det behövs fler personer som arbetar både på arbetsmarknaden i stort, men också i den kommunala verksamheten. Vi kan försöka föra en aktiv familjepolitik som ger föräldrar bättre förutsättningar att förena arbetsliv med föräldraskap. Men det kommer inte att räcka. Vi behöver också att människor från andra delar av världen kommer till oss. Att komma till ett nytt land innebär att man måste lära sig och förstå en ny kultur och nya levnadsmönster. I många länder är mans- och kvinnorollerna mycket mer cementerade än i vårt land. För att bryta denna cementering och för att förstå det svenska samhället har mansoch kvinnogrupper bildats. 20

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer