Möjligheternas Helsingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheternas Helsingborg"

Transkript

1 Kommunalpolitiskt program för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning och föreningsliv 1

2 Helsingborg möjligheternas stad Kommunalpolitiska program för Socialdemokraterna i Helsingborg Innehållsförteckning: Möjligheternas Helsingborg vår vision..1 2 Arbete och näringsliv 2 3 Kommunen som arbetsgivare.3 Kommunala bolag..4 Kommunal upphandling 4 5 Förskola, skola och utbildning 5 6 Äldres rätt till trygghet och aktivitet Funktionsnedsattas villkor.8 9 Social rättvisa.9-10 Alkohol och narkotika 10 Sjukvård.11 Kultur Idrott och fritid Bostad en social rättighet.15 Ett hållbart Helsingborg Mångfaldens Helsingborg Helsingborg Knutpunkten för kommunikationer.19 Trygghet på gator och torg..19 Finansiering..2 2

3 MÖJLIGHETERNAS HELSINGBORG Socialdemokratin är en rörelse som bär på en dröm om frihet. Alla människor ska vara fria att forma sina egna liv och sträva mot sina egna drömmar. Alla ska ges möjlighet att uppfylla sina bästa stämningars längtan med respekt för andras människors val och ansvar för det som är gemensamt. Rättvis fördelning, välfärd åt alla, jämställdhet mellan kvinnor och män skapar den trygghet och ger de möjligheter som gör att friheten kan växa. Därför är vår dröm om frihet också en dröm om jämlikhet. Politikens uppgift är att ge förutsättningar för alla att förverkliga sina drömmar. Därför måste målet vara att alla som står utanför arbetsmarknaden får jobb, att de som är hemlösa får en bostad och att klyftorna undanröjs inom skolan, vården, omsorgen liksom på andra områden i samhället. Vi lever i en demokrati. Demokrati förutsätter människors delaktighet och öppenhet. Det är vår politiska uppgift att skapa denna öppenhet och delaktighet genom en ständigt pågående dialog mellan beslutsfattare och medborgare. Med politiken som verktyg formas ett samhälle som är långsiktigt hållbart ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi har ett ansvar för att överlämna ett samhälle till våra barn och barnbarn som är bättre att leva i än dagens samhälle. Medborgarna och deras behov ska stå i centrum för politiken, inte systemen eller organisationen. Dessa är bara medel för att sätta människan i centrum. 3

4 Vi vill ta tillvara alla medborgares resurser oavsett deras förutsättningar, kön, bakgrund, födelseort, tro eller ålder. Alla behövs och alla har något att bidra med i samhällsbygget. Alla ska få vara med att bidra i detta arbete efter förmåga och efter behov få del av de insatser som vi skapar tillsammans. Politiska beslut har sin grund i värderingar. Våra värderingar ligger till grund för vårt kommunalpolitiska handlingsprogram och för den politik som vi vill föra. För denna politik söker vi helsingborgarnas förtroende. ARBETE OCH NÄRINGSLIV Arbete är grunden för välfärd och för att människor ska få möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. En hög sysselsättning ger högre intäkter till staden och är förutsättningen för att utveckla vården, skolan och omsorgen. Ett gott företagsklimat och sysselsättning hör samman. Sysselsättningsnivån i Helsingborg ligger under genomsnittet i Sverige och arbetslösheten ökar i vår kommun. Kommunen måste bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik tillsammans med Arbetsförmedlingen samtidigt som vi själva vidtar åtgärder i syfte att minska arbetslösheten. Staden ska aktivt arbeta för att alla invånare ges förutsättningar till en meningsfull sysselsättning. Detta är viktigt inte minst för de ungdomar som just avslutat sin utbildning. Vi är positiva till fler lärlingsutbildningar. Vi vill öka möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb. Vi lever i dag i ett samhälle där kunskap har blivit allt viktigare och där ständiga omstruktureringar är en del av vår vardag. Detta ställer krav på ett väl utbyggt utbildningssystem. Förutom den utbildning som företagen själva har ansvaret för spelar vuxenutbildningen med Komvux en stor roll för att enskilda individer ska tillgodogöra sig nya kunskaper och stärka sina möjligheter att få jobb. Helsingborg har med sitt attraktiva geografiska läge nära den europeiska kontinenten goda förutsättningar att dra till sig nya företag. Andra faktorer som stadens ekonomi och tillgången på ett rikt idrotts- och kulturliv, liksom kvaliteten inom barnomsorg och skola har stor betydelse för att företag ska etablera sig i Helsingborg. Helsingborg har ett rikt och varierande näringsliv. Flera stora företag liksom ett stort antal små och medelstora företag har valt att etablera sig i staden. Det är viktigt att företag även i framtiden tycker att Helsingborg är en stad som är attraktiv att etablera sig i. Därför ska vi alltid ha en aktiv dialog med företag som finns etablerade här. Av samma skäl ska vi på alla tänkbara platser och i olika forum, både i Sverige och i andra länder, skapa kontakter med företag. Helsingborgs stad ska tillsammans med näringslivet och universitetet arbeta för att skapa goda förutsättningar för att få företag att utvecklas och växa här. Det kan ske genom att staden medverkar i nätverksbyggande och i kvalificerad rådgivning. Utbildning och framför allt högre utbildning är viktigt för att få företag att etablera sig i kommunen. Därför ska 4

5 samarbetet med Lunds universitet om utvecklingen av Campus utvecklas och förstärkas. Målet är att öka antalet utbildningar och antalet utbildningsplatser. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: utveckla Komvux. skapa fler lärlingsplatser för ungdomar. att fler ungdomar får sommarjobb. utveckla Campus och samarbetet med Lunds universitet. utveckla dialogen med företagen i Helsingborg och locka fler företag till vår kommun. KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE Kommunen är Helsingborgs största arbetsgivare. Kommunen ska vara en föregångare som arbetsgivare. Det är viktigt för kvaliteten i verksamheterna och det kommer att bli alltmer betydelsefullt i ett längre perspektiv inte minst då det på grund av den demografiska utvecklingen kommer att bli brist på arbetskraft. Kommunen ska erbjuda utvecklingsmöjligheter för alla anställda och en god arbetsmiljö. För att kommunen ska uppfattas som en god arbetsgivare av sina anställda ska de verksamheter som kommunen har ansvar för ges möjligheter till en positiv utveckling. Vi kommer inte att slentrianmässigt lämna ut verksamhet på entreprenad. Vår prioritet är att utveckla kommunens egen verksamhet. Kommunen ska ta ett aktivt arbetsgivaransvar. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att kommunen skall bli den bästa arbetsgivaren i vårt närområde. Det sker genom att; o Utveckla fler mönsterarbetsplatser, det vill säga arbetsplatser med god arbetsmiljö, med ett stort inflytande för de anställda och med goda utvecklingsmöjligheter för de anställda. o Sysselsättningsgraden för alla kommunens anställda ska vara frivillig. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. o Jämställdheten ska öka genom att; o Lönerna i de kvinnodominerade yrkena höjs. o Erbjuda så trygga anställningsförhållanden som möjligt. o Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser ska hålla hög standard. Den som är sjukskriven ska erbjudas rehabilitering med målsättningen tillbaka till jobb så snabbt som möjligt. 5

6 KOMMUNALA BOLAG Kommunen är ägare till många bolag. De största är Helsingborgshem, Öresundskraft, Helsingborgs Hamn är helägda av Helsingborgs stad och Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSVA och Sydvatten är bolag vi äger gemensamt med andra kommuner. Tillgångarna i bolagen har byggts upp under lång tid och representerar i dag ett stort värde för helsingborgarna. Det är viktigt att de gemensamma tillgångarna förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och bibehålls i kommunal ägo. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att de kommunala bolagen ska; o ges goda förutsättningar att hävda sig på marknaden. o medverka till att staden får en positiv utveckling inom områdena bostad energi, hamn och avfallshantering. o försöka medverka till att hyror och taxor hålls på en så låg nivå som möjligt. Inom kulturområdet finns två bolag, Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs Konserthus. Dessa två bolag spelar stor betydelse för kulturlivet i vår stad och har också en viktig roll för att göra Helsingborg till en attraktiv stad för människor att bo i och för företag att etablera sig i. Vår politik ska utveckla och stärka de bolag som kommunen har ansvar för. KOMMUNAL UPPHANDLING Kommunen gör många och stora upphandlingar. Kommunens kompetens när det gäller upphandlingar ska vara hög. Priset är givetvis en viktig faktor då en upphandling görs men långt ifrån den enda. Konsekvenserna för miljön är minst lika viktig liksom sociala faktorer. All upphandling ska ske med företag som har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, vilket är förenligt med EU:s upphandlingsdirektiv. Kommunen bör eftersträva att de varor som köps in är miljömärkta och rättvisemärkta. 6

7 Kommunen bör också vid upphandling och förlängning av avtal se till att de styrdokument som kommunal verksamhet ska följa även gäller för entreprenörer. Offentlighetsprincipen ska vara vägledande. Kvaliteten ska styra. Krav ska ställas på meddelarfrihet, rätt till heltid, och detta ska skrivas in i förfrågningsunderlaget. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: att det styrdokument som verksamheten ska följa även gäller för entreprenörer. utveckla de kommunala bolagen så de kan hävda sig i upphandlingar öka kompetensen och bredda synen i den kommunala upphandlingen. att Helsingborg blir en Fair Trade City under nästa mandatperiod, Det innebär en certifiering för miljö- och rättvisemärkning som genomsyrar all verksamhet. FÖRSKOLA, SKOLA OCH UTBILDNING En väl fungerande förskola och skola är viktigt för kommunen. Alla barns och ungdomars rätt till en bra verksamhet och en bra undervisning ska vara vägledande för politiken. I en jämförelse mellan kommunerna i Sverige idag hävdar sig inte Helsingborg särskilt bra. Många elever går idag ut skolan utan fullständiga betyg och det finns stora skillnader mellan olika skolors resultat. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att staden ska erbjuda de bästa förskolorna och skolorna i Sverige och att skillnaderna mellan olika skolors möjlighet att bedriva en bra undervisning ska minimeras. Alla elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg. Därför behövs fler viktiga vuxna i skolan. Därför ska resurserna fördelas på ett sätt så att alla elever ska kunna få en likvärdig utbildning. Vår bedömning är att dessa förändringar i stor utsträckning går att göra genom att så mycket som möjligt av de befintliga resurserna styrs över till direkt arbete med eleverna. Det har skett en snabb utveckling av antalet friskolor i Helsingborg. Kommunen kan inte genom dagens regelverk själv bestämma över denna utveckling trots att kommunen har det samlade ansvaret för utbildningen inklusive finansieringen. Vi vill att kommunernas inflytande över vilka skolor som ska etableras ökar i framtiden. Då är det viktigt att samma kvalitetskrav och samma uppföljning sker i alla skolor oavsett driftsform. 7

8 Alla elever har inte samma möjligheter att få hjälp med sina läxor hemma. Därför bör skolorna sträva efter att erbjuda de elever som önskar få hjälp med sina läxor en lärarledd läxhjälp. Skolan har till uppgift att motverka diskriminering och att lära eleverna att respektera varandra. Därför måste skolan motverka alla former av mobbning. Det ska råda nolltolerans mot mobbning i alla Helsingborgs förskolor och skolor. Alla föräldrar som önskar plats i förskolan för sina barn har rätt till detta. Verksamheten i förskolan och den fritid som finns utanför förskolan hänger ihop. Därför är det viktigt att plats i förskolan i så stor utsträckning som möjligt erbjuds i barnens närområde. Många föräldrar arbetar i dag på obekväma arbetstider. Barnomsorg måste också erbjudas under dessa tider. Fritidsverksamhet ska erbjudas de elever som har behov av sådan verksamhet. Maten har stor betydelse i förskolan och skolan. Detta bland annat för att utvecklandet av goda matvanor har betydelse under hela livet och för att barnen och ungdomarna ska klara av verksamheten och undervisningen. Målet är att den mat som serveras ska hålla hög kvalitet och vara kostnadsfri. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: ha fler vuxna i skolan. ha en mer aktiv resursfördelning inom skolan i syfte att ge mer likvärdiga möjligheter för elever med olika bakgrund och olika förutsättningar. att mer likvärdiga förutsättningar skapas mellan kommunens skolor och friskolorna som är verksamma inom kommunen. att det inom ramen för den kommunala skolan satsas på fler sk profilklasser utöka den lärarledda läxhjälpen. Att nolltolerans mot mobbning råder i kommunens skolor. utöka den barnomsorg som ges på obekväm arbetstid. arbeta för en hög kvalitet på skolmaten och för att den blir kostnadsfri även på gymnasiet. arbeta för säkra skolvägar. Slå vakt om och utveckla elevdemokratin i skolorna. 8

9 ÄLDRES RÄTT TILL TRYGGHET OCH AKTIVITET Att lämna arbetslivet är inte detsamma som att bli inaktiv. Många år med aktivitet återstår för de allra flesta när de går i pension. Det gäller för samhället att ge äldre möjlighet till att utveckla sina intressen och också att ta tillvara äldres erfarenheter. Därför måste det ges goda möjligheter för föreningslivet att verka och att utvecklas. Det gäller för kommunen att använda de forum som finns för att ta tillvara synpunkter från äldre. Pensionärer är ingen homogen grupp i den meningen att alla enskilda har samma intressen och behov. De har inte heller samma värderingar. Bland äldre finns de som har goda ekonomiska villkor medan andra lever under eller kring fattigdomsstrecket. Politiken måste ta hänsyn till denna mångfald och fördela resurserna i syfte att uppnå en större jämlikhet. När man blir äldre ökar behovet av vård och omsorg. Då måste kommunen stå beredd med resurser. Vården och omsorgen måste ta hänsyn till varje äldres behov och önskemål. En dialog med den äldre och den äldres anhöriga är betydelsefull. Kontakten med och stödet till anhöriga är betydelsefull. Många äldre vill bo kvar så länge som möjligt i sitt hem. Denna möjlighet ska erbjudas med en väl utbyggd hemtjänst och hemsjukvård. För de äldre som känner otrygghet i sitt boende och vill flytta till ett särskilt boende ska denna möjlighet erbjudas i så stor utsträckning som möjligt. Nya former av trygghetsboenden ska utvecklas. Många äldre känner sig otrygga. Denna känsla av otrygghet måste tas på allvar. Därför måste vi skapa trygga miljöer för de äldre. Många äldre känner ensamhet. Anhöriga och vänner kanske har gått bort. Vi måste utveckla verksamheten med träffpunkter för äldre liksom den uppsökande verksamheten. 9

10 Personalen är den viktigaste resursen inom vården och omsorgen. Det behövs fler händer i vården, inte minst för att andelen äldre ökar. De som är anställda ska erbjudas en god arbetsmiljö liksom möjligheter att utvecklas i yrket. Många äldre kommer från ett annat land än Sverige och har sent lärt sig det svenska språket. När minnet börjar svikta försvinner ofta förmågan att tala och förstå den inlärda nya språket. Därför är det betydelsefullt att personal som inte bara talar svenska rekryteras till äldreomsorgen. Den äldre i behov av vård och omsorg ska inte behöva träffa alltför många olika personer. Det är organisationen som ska anpassas till den äldres behov och inte tvärtom. Därför behöver organisationen ses över i syfte att minimera antalet personer som den äldre kommer i kontakt med. Likaså ska möjligheter ges för äldre par att bo ihop, när den ena parten behöver plats i ett särskilt boende. Vi behöver bygga ut trygghetsboende och det krävs en gemensam kö för detsamma. Under senare år har delar av äldreomsorgen lämnats ut på entreprenad. Syftet har varit att få en äldreomsorg till lägsta möjliga pris. Vi socialdemokrater tycker att kvaliteten i verksamheten och de äldres behov ska stå i centrum. Därför vill vi att målet ska vara att kommunens egen verksamhet ska hålla högsta möjliga kvalitet. För den verksamhet som sker på entreprenad har kommunen ansvaret för att den håller hög kvalitet. Bra rutiner måste utvecklas för uppföljning av verksamhet som är utlagd på entreprenad genom upphandling. Följer entreprenören inte de avtal som tecknas ska kommunen pröva om avtalen går att riva upp. Socialdemokraterna i Helsingborg vill * ha fler händer i vården o utveckla äldreomsorgen så att personalen på fältet ges större möjlighet att utveckla den egna verksamheten. o ge personalen på fältet ett ökat ansvar för verksamheterna inom de ramar som kommunen ger. sätta den äldre i centrum för verksamheten. skapa fler träffpunkter för äldre. stödja föreningar som organiserar äldre i Helsingborg. begränsa antalet personer som den äldre omsorgstagaren möter. satsa på ökad självförvaltning för de anställda. ha mer flerspråklig personal inom äldreomsorgen. i första hand utveckla den äldreomsorgsverksamhet som kommunen bedriver. att vid upphandlingar ska kvaliteten och inte priset prioriteras. Utveckla trygghetsboenden FUNKTIONSNEDSATTAS VILLKOR De kommuninvånare som lever med en funktionsnedsättning är i behov av insatser från kommunen för att kunna leva ett så drägligt liv som möjligt. Det handlar om att kommunen ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten i ett brett perspektiv. Offentliga lokaler, bostäder och andra miljöer skall göras tillgängliga för alla. Kollektivtrafiken och utemiljöer måste 10

11 göras tillgängliga. Ledsagarservice ska ges till de personer som är behov av en sådan, liksom exempelvis avlastningsservice. En ökad och förbättrad tillgänglig är bra för alla, inte bara för personer med ett funktionshinder. Det är viktigt att använda den resurs som föreningslivet innebär. Inom handikapporganisationerna finns kunskaper och erfarenheter som är ovärderliga och som måste tas tillvara. Därför är stödet till föreningslivet viktigt. Brukarstödcentrum har varit en omtyckt och viktig kanal för människor med funktionsnedsättning. Kommunalt stöd till Brukarstödscentrum ska ges också i framtiden. Insatser för personer med funktionshinder kan utgå i enlighet med socialtjänstlagen eller i enlighet med regler om personlig assistans i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen har ansvaret för socialtjänstlagen och Försäkringskassan har ansvaret för LSS. Det är viktigt att den enskilde får rätt till de insatser som behövs och inte hamnar mellan de två huvudmännens stolar. Inom LSS och handikappomsorgen är andra aktörer än kommunen involverade. Det handlar om kooperativ och i en ökad utsträckning privata utförare. Om kommunal verksamhet överflyttas till andra utförare har ibland informationen och dialogen med de berörda varit bristfällig. Bra rutiner måste utvecklas för uppföljning av verksamhet som är utlagd på privata utförare. Förändringar som berör enskilda individer ska inte göras utan information och dialog. Stor hänsyn ska då tas till de synpunkter som de berörda personerna har. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: öka tillgängligheten i Helsingborg. återinföra Brukarstödscentrum. förbättra dialogen med enskilda personer med funktionsnedsättningar. Anpassa LSS-boende för människors olika behov. SOCIAL RÄTTVISA Fattigdom och utanförskap ökar i vår kommun. Många är hemlösa. Det finns barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt. Många pensionärer har svårt att få de knappa resurserna att räcka till det allra nödvändigaste. Vi ska föra en politik som inte delar invånarna i Helsingborg i en grupp som har väldigt goda ekonomiska resurser och en annan grupp som lever i fattigdom och utanförskap. Därför måste politiken ha som utgångspunkt att aktivt fördela resurser till de personer som har det sämst. Det sker genom samverkan med staten som har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken samt asyl- och flyktingpolitiken, med syftet att alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb. Vi ska också ha en aktiv kommunal fördelningspolitik som har som mål att ge invånare i vår kommun, barn som vuxna, så lika möjligheter som möjligt. Politiken spänner över alla områden såsom bostäder, skola och äldreomsorg. Social rättvisa handlar om människovärde och om rättvisa. Sociala missförhållanden och brister i livsmiljön för människor som utgör grogrund för sociala problem, ska motverkas genom samordnade insatser inom skola, arbetsliv och bostadsområden. Samhället genom 11

12 kommunen har ett grundläggande ansvar för åtgärderna, men problemen kan inte lösas utan medverkan och delaktighet av den enskilde. Socialtjänsten ska vara utformad för att tillgodose krav på frivillighet, möjlighet till val mellan olika behandlingsalternativ och rätt för den enskilde till inflytande. I de fall tvångsåtgärder blir nödvändiga ska de bli så kortvariga som möjligt och syfta till frivillighet och aktiv medverkan av den enskilde. Hemlöshet ska motverkas genom en aktiv bostadspolitik som syftar till att alla ska ha ett eget boende. Stödet till aktiva frivilliga organisationer som i samarbete med kommunen kan hitta lösningar och arbeta på ett individbaserat plan är viktigt. Kyrkan gör sociala insatser tillsammans med staden i Ria. Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas hus är en av organisationerna som ska stödjas. Nya initiativ för att lösa problemen med fattigdom och hemlöshet bör utvecklas och stödjas. Socialdemokraterna i Helsingborg vill; aktivt arbeta för att minska de sociala skillnaderna i Helsingborg. förebygga att sociala problem uppstår. stödja organisationer som tar ett ansvar för hemlösa och utslagna. Utveckla nya former, t ex Housing first metoden för hemlösa Särskilt arbeta för att minska barnfattigdomen. ALKOHOL OCH NARKOTIKA Alkohol och narkotika är droger som alltför ofta är orsak till brott och kriminalitet. Missbruk under längre tid ger ofta upphov till hemlöshet och fattigdom. Medan alkohol är en tillåten drog för personer som uppnått 18 års ålder, är både innehav och bruk av narkotika förbjudet. Därför skiljer sig också de åtgärder som kan vidtas gentemot bruk och innehav. När det gäller narkotikan är det viktigt att de lagar och regler som finns upprätthålls. De personer som är i ett missbruk ska om möjligt erbjudas vård med målet att missbruket ska upphöra. I Helsingborg har alkoholkonsumtionen ökat under senare år. Missbruket går allt längre ner i åldrarna. Problemen ska åtgärdas bland annat med en ökad dialog med ungdomarna. Farorna med drogmissbruk måste ha plats i undervisningen i skolorna. Frivilliga krafter som föräldragrupper och föreningslivet skall stödjas i arbetet mot missbruket av droger. I den mån förbud används för att minska konsumtionen är det viktigt att förbuden uppfattas som meningsfulla och har en acceptans bland Helsingborgs invånare. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: satsa på förebyggande arbete för att minska missbruket av droger. stödja frivilliga som arbetar för att minska missbruket. 12

13 SJUKVÅRD Alla har rätt till en god sjukvård. Sjukvården ska hålla en hög kvalitet och ha en god tillgänglighet. Den ska fördelas efter behov och inte efter plånbokens tjocklek. Region Skåne har huvudansvaret för vården genom sin roll som huvudman för sjukhus och primärvård. Kommunen har också ett ansvar genom hemsjukvården, elevhälsan och äldrevården. Det är viktigt att den enskilde inte faller mellan stolarna när flera huvudmän är ansvariga. Därför måste regionen och kommunen ha ett gott samarbete. Ett sådant samarbete behövs till exempel när det rör vård i livets slutskede, demensvården, vården av multisjuka äldre, samt för vården av barn i behov av särskilt stöd. Den förebyggande vården är viktig framför allt när det gäller ungdomar. Fetma har ökat bland ungdomar. Det ökar påtagligt risken för sjukdomar senare i livet. Därför har skolan och skolhälsovården en stor roll för att minska risken för kommande sjukdomar. Socialdemokraterna i Helsingborg vill; aktivt samarbeta med region Skåne om sjukvården i Helsingborg. satsa på förebyggande vård framför allt bland ungdomar. att alla ska ha tillgång till en god skolhälsovård. Förbättra samarbetet kommuner och region för vård i livets slutskede. 13

14 KULTUR Ett rikt kulturliv bygger på delaktighet och möjligheter till utveckling för varje människa. Kulturen har framförallt ett egenvärde; den utvecklar oss som människor, skapar nya mötesplatser och skänker livsglädje. Tillgång till kultur ska inte vara förbehållet en begränsad del av befolkningen utan nå ut brett. Kulturutbudet för barn och ungdomar är viktigt för att detta ska bli möjligt. En framgångsrik kulturpolitik bygger på ett samspel och en förståelse mellan professionalism, konstnärers möjlighet att verka, och en bas av en engagerad och intresserad bredd. Biblioteken är en mötesplats för många helsingborgare och i en växande stad ska biblioteken ges möjlighet att utvecklas och bli kulturella mötesplatser i våra stadsdelar. Dunkers kulturhus, Stadsteatern, Symfoniorkestern, Fredriksdals friluftsmuseum och Sofiero är uppskattade och välkända kulturbärare för oss helsingborgare och för dem som besöker vår stad. De är viktiga för Helsingborgs profil som kulturstad och är en dynamisk kraft för stadens framtida utveckling. Kultur ska finnas där människor befinner sig och därför är det viktigt att våra barn och ungdomar får möjlighet att prova på de olika konstarterna under sin förskole- och skoltid och att Dunkers unga utvecklas utifrån barn och ungdomars behov. Kultur i vården är ett komplement till den medicinska vården och bygger på en vårdideologi där människan ses som en helhet. För att må bra måste både kropp och själ stimuleras. Kultur ska inte bara utövas vid kommunens institutioner. Kulturen måste utövas på fler arenor så alla helsingborgare kan ta del av utbudet. För att det ska bli möjligt måste alla krafter inom kulturområdet såväl anställda vid kommunens institutioner som andra kulturutövare i Helsingborg engageras. De fria kulturutövarna behöver kommunalt stöd för att delta i utvecklandet av Helsingborg som en levande kulturstad. 14

15 Socialdemokraterna i Helsingborg vill: Stödja och uppmuntra folkbildning och den fria kulturen Alla barn ska delta i kulturaktiviteter genom medverkan i kultur i skolan. att kulturen ska nå ut brett. ska utveckla biblioteken som kulturella mötesplatser. att kulturen ska nå de yngsta i samhället. ska satsa på kultur i vården. värna våra institutioner och den verksamhet som dessa bedriver samtidigt som vi ska stödja de fria kulturutövarna. IDROTT OCH FRITID Idrotten bygger broar mellan människor. Ett varierat fritidsutbud främjar folkhälsa och gemenskap. Det ska finnas välskötta motionsspår, vandringsleder och fritidsområden i Helsingborgs stad. Föreningslivet ska stödjas med särskild tonvikt på att skapa aktiviteter för ungdomar. Ett nära samarbete mellan föreningsliv och skola lägger grunden till ett aktivt idrottsutövade både på motions- och elitnivå. För att avgifterna ska hållas låga och ge möjlighet för så många som möjligt att prova på och utvecklas inom idrotten krävs ett starkt stöd till föreningslivet. Bidragen till föreningarna har urholkats under lång tid samtidigt som det blivit svårare för föreningarna att få in ekonomiska medel från andra håll. Många föreningar har därför svårt att få ekonomin att gå ihop. Det påverkar verksamheten och rekryteringen av ledare negativt. 15

16 Bidragen till föreningslivet måste ses över och ökas. De föreningar som tar ett stort socialt ansvar liksom arbetar för jämställdhet och integration bör i första hand få del av ökade bidrag. För att behålla ungdomar inom idrotten när de kommer upp i tonåren behövs åtgärder. Föreningar har ett eget ansvar för att inte en alltför tidig utsortering inte sker. Det kan också behövas en utökning eller en förändring av aktivitetsstödet så att mer resurser riktas till ungdomar i de övre tonåren. För att nå en bredd fordras elitidrott som uppmuntrar ungdomar att söka sig till idrotten. Helsingborg måste även i fortsättningen satsa på de medie- och publikdragande idrotterna. Olympia är stadens mest kända arena och behöver utvecklas för att internationella matcher ska kunna spelas där, Samtidigt är det av stor vikt att övriga arenor underhålls. Vi behöver många planer och anläggningar för att många ska ges möjlighet att utöva idrott. En multiarena planeras på Olympiaområdet. Den moderatledda femklövern beslutade om placeringen på Olympiaområdet. Vi förordade en annan placering främst av miljöskäl. Nu är det viktigt att föreningslivet ges förutsättningar att bedriva sin verksamhet både i den nya arenan och i andra arenor och på andra idrottsplatser i kommunen. Det finns många andra fritidsaktiviteter som kommunens invånare ägnar sig åt som inte är idrott. Kultur, musik och annat föreningsliv är några av dem. Vår grundfilosofi inom dessa områden och idrotten är att utövaren växer som människa genom en stimulerande fritid, alltså är dessa samhällsnyttiga och att de ur alla perspektiv gagnar kommunen. Det är därför viktigt att på olika sätt stödja dessa aktiviteter. Stödet kan kanaliseras på många olika sätt genom t ex användande av kommunens lokaler, föreningsbidrag och genom det kommunala stödet till folkbildningen som är en viktig aktör. Socialdemokraterna i Helsingborg vill; Öka stödet till föreningar som på olika sätt bidrar till ett brett utbud av fritidsaktiviteter. framför allt öka stödet till föreningar som tar ett socialt ansvar och arbetar för ökad integration och jämställdhet. se över aktivitetsstödet så att ungdomar i de övre tonåren inte lämnar idrotten för tidigt. att Helsingborg ska ha idrottsplatser och arenor spridda inom vår kommun. att övriga arenor i kommunen inte får försämrade förutsättningar om multiarenan driftkostnader blir för höga i förhållande till budget Stimulera kommunens invånare att på olika sätt delta i ett brett spektrum av föreningsliv och en aktiv fritid. 16

17 BOSTAD EN SOCIAL RÄTTIGHET Många vill bo i vår kommun. Samtidigt är bostadsbyggandet lägre än någonsin. Tillgången på tillräckligt många bostäder och ett varierat utbud av bostäder är viktigt för Helsingborgs utveckling. Därför måste vi föra en aktiv bostadspolitik. Vi ska bygga nya bostäder. Vi ska ha olika upplåtelseformer. Vi ska bygga så att det passar både yngre och äldre. Vi ska utnyttja möjligheten till förtätning i äldre områden. Stadens byggnation ska skapa underlag för ökad service i närområdet för de boende och det ska finnas närhet till grön- och rekreationsområden. Helsingborg är en starkt segregerad stad. Planeringen av nya bostadsområden och förtätningar ska ha som mål att minska och motverka segregation. Det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem ska ges förutsättningar att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden. Bolaget ska ges möjlighet att ha ett brett utbud av bostäder. Andra aktörer såsom kooperativa företag ska också ges möjlighet att bygga bostäder i Helsingborg. Allt i syfte att utbudet blir så brett som möjligt. Vi måste skapa möjligheter för personer som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. Därför måste kommunen ta ett aktivt ansvar för förmedlingen av bostäder i vår kommun. Det nya bostadsområde som planeras i de södra delarna av stadskärnan är viktigt. Förutom att området ska bli en tillgång för alla helsingborgare precis som på det sätt Norra Hamnen har blivit, är det viktigt att olika upplåtelseformer finns i området. Hur området byggs kommer också ha stor betydelse för hur utvecklingen av befintliga bostadsområden i de södra stadsdelarna utvecklas. Det är viktigt att befintliga barriärer mellan de gamla områdena och det nya området försvinner liksom att byggnationen sker på ett sätt som gör att segregationen i Helsingborg kan minska. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: bygga fler bostäder i Helsingborg. långsiktigt arbeta för att minska segregationen. utveckla det kommunala bostadsbolaget. Vi ska ha bostadsområden med blandade upplåtelseformer. Vi ska verka för byggandet av billigare bostäder. 17

18 ETT HÅLLBART HELSINGBORG I Helsingborg liksom i övriga delar av vår värld lever vi idag inte på ett hållbart sett. Det handlar om ekologi och om det långsiktiga ansvaret för kommande generationer. För att forma ett mer hållbart Helsingborg måste vi satsa mer på kollektiva transporter. Vi måste skapa fler gröna rum i vår kommun. Vi måste satsa på biologisk mångfald. Åtgärderna innefattar de flesta ansvarsområden. Det handlar till exempel om stadsplaneringen, trafiken, energiproduktionen och avfallshanteringen. Helsingborgs luftkvalitet har förbättrats genom att aktiva åtgärder genomförts. Det är viktigt att åtgärder för att ytterligare förbättra luftkvaliteten vidtas. En utvecklad avfallshantering där så mycket som möjligt av avfallet återanvänds att viktigt liksom att kommunen i sin upphandling väljer varor och tjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Helsingborgs Hamn är viktig för stadens utveckling. Det innebär att transporterna till hamnen måste säkras. Bäst sker detta genom att i första hand satsa på så kallade torrhamnar i direkt anslutning till motorvägarna och därifrån transportera godset på järnväg ner till hamnområdet. Det skulle förbättra transportlogistiken inom staden och även förbättra miljön för helsingborgarna. Även med en utbyggnad av torrhamnar kommer en del gods att transporters med lastbil. Genom att dra transportleder parallellt med de barriärer som redan finns i form av rangerbangården och motorvägen skapar vi långsiktiga möjligheter att utveckla de bostadsområden som är belägna på söder och förbättrar den befintliga boendemiljön. Investeringar på infrastruktur av denna typ måste beakta en långsiktighet som främjar stadsplaneringen. Alltför kortsiktiga ekonomiska ställningstaganden skadar utvecklingen. 18

19 Utbyggnaden av kollektivtrafiken är viktig för miljön. En väl utbyggd kollektivtrafik med tillräcklig turtäthet gör att människor väljer detta alternativ i stället för bilen. Ett väl utbyggt nät av cykelvägar främjar också miljön. Öresundskraft är en viktig aktör på elmarknaden. Genom att övergå till att i större utsträckning sälja grön el skulle bolaget verksamt gå i täten för ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Hållbar utveckling handlar inte bara om ekologi utan också om ekonomi och ett socialt sammanhållet samhälle. Därför är det viktigt att vi hushåller med våra ekonomiska resurser. Vi ska inte överlåta åt framtida generationer att betala för vårt överflöd. Vi ska också minska klyftorna i vår stad. Det är inte hållbart att vissa av oss lever i överflöd medan andra lever i fattigdom. Därför är kampen mot fattigdom och utanförskap en del av kampen för ett mer hållbart samhälle. Kommunen bör i sin upphandling främja social rättvisa och en arbetsmarknad där löntagarna har goda villkor. Socialdemokraterna i Helsingborg vill: utveckla de kollektiva transporterna i Helsingborg samt till och från staden. att den tunga trafiken i så liten utsträckning som möjligt ska gå genom stadsbebyggt område. att gods i ökad utsträckning transporters genom spårbunden trafik. * aktivt arbeta för en hållbar avfallshantering. bygga fler cykelvägar. utveckla Öresundskraft i miljövänlig riktning genom att bolaget i större utsträckning ska sälja grön el. säkra transporter till hamnen genom torrhamnar i anslutning till motorvägen som förbättrar stadsmiljön för helsingborgarna. ha ett hållbarhetsperspektiv i all upphandling. 19

20 MÅNGFALDENS HELSINGBORG I Helsingborg lever många personer som har sina rötter i andra länder. Det är personer som kom från Baltikum och Finland efter kriget. Det är personer som kom från Balkan när vår industri skrek efter arbetskraft på 1960-talet, eller från samma del av Europa när oroligheterna ökade där under 1990-talet. Det är också personer som flytt från krig och förtryck från Irak, Iran eller Somalia. Dessa personer har sökt en fristad i vårt land och vår kommun. Vi har ett ansvar för att ta emot dem och ge dem förutsättningar att leva ett gott liv bland oss andra. Samtidigt är det viktigt att de som kommit hit tar ett eget ansvar för att integreras i det svenska samhället. Flyktingpolitiken är i grunden ett statligt ansvar, men den kommer inte att fungera om inte kommuner också tar sitt ansvar. Staten måste därför genom ekonomiskt stöd ge kommunerna möjlighet att ta sitt ansvar. Alla kommuner måste därför försöka att ta sin del av ansvaret. Därför bör vår kommun åter teckna avtal med Migrationsverket när det gäller mottagandet av personer som fått uppehållstillstånd. Därför bör Helsingborg teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. För att de personer som flytt från andra länder ska kunna integreras i samhället bör de få möjlighet att så snabbt som möjligt lära sig det svenska språket, lära sig hur Sverige fungerar och få kontakt med arbetslivet. Personer som under årens lopp kommit till vårt land har på ett mycket märkbart sätt bidragit till uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället. De personer som kommer idag kan också med rätt politik att komma att vara med om att utveckla vår välfärd. Mångfalden i sig berikar. Den ger oss alla fler intryck och en bredare erfarenhet. Det kan gälla allt ifrån kultur till mat. Men det är också så att i vårt land och i vår kommun så växer den del av befolkningen som lämnar det aktiva förvärvslivet medan den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Det behövs fler personer som arbetar både på arbetsmarknaden i stort, men också i den kommunala verksamheten. Vi kan försöka föra en aktiv familjepolitik som ger föräldrar bättre förutsättningar att förena arbetsliv med föräldraskap. Men det kommer inte att räcka. Vi behöver också att människor från andra delar av världen kommer till oss. Att komma till ett nytt land innebär att man måste lära sig och förstå en ny kultur och nya levnadsmönster. I många länder är mans- och kvinnorollerna mycket mer cementerade än i vårt land. För att bryta denna cementering och för att förstå det svenska samhället har mansoch kvinnogrupper bildats. 20

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

(.vi ser världen med erfarna ögon.)

(.vi ser världen med erfarna ögon.) (.vi ser världen med erfarna ögon.) SPI är besjälade av att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. Vi är övertygade om att välfärden berikas av våra olika erfarenheter. SPI är fria att ta ställning

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Vad är en god välfärd för dig?

Vad är en god välfärd för dig? RÅDSLAG VÄLFÄRD V I SO C I A L D E M O K R AT E R V I L L B J U D A IN till en öppen och kritisk diskussion om välfärdspolitiken och hur den kan utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Välfärd är

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

ANTAGEN KF 2012-06-18 118

ANTAGEN KF 2012-06-18 118 ANTAGEN KF 2012-06-18 118 2 (5) INLEDNING Folkhälso- och Trygghetsplanen omfattar alla kommunmedborgare i Borgholm och utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälso- och trygghetsfrågor.

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer