Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter

2 Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps skola Påarps rektorsområde Västra Ramlösa skola

3 Adolfsbergs rektorsområde Utbildningsinspektion i grundskolorna Adolfsbergsskolan och Idrottsskolan Västergård UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning Inspektionsutredningen har inriktats mot sju områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Normer och värden 2. Kunskaper Verksamheten: 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser I denna rapport behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning, stödinsatser, arbetet med övergripande hälsomål i läroplanerna, bedömning av lärandet och betygssättningen. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden. 1

4 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET Adolfsbergs rektorsområde Beskrivning av skolan/rektorsområdet Antal barn/elever Grundskola Adolfsbergsskolan 211 Förskoleverksamhet 151 Skolbarnsomsorg 74 Grundskola Idrottsskolan Västergård, Äppelgårdens skola, Förskoleklass 21 Förberedelseklass 19 Adolfsbergsskolans närområde utgörs av bostadsområdena Adolfsberg, Ragnvalla och Västergård. Området domineras av flerbostadshus som byggdes under och 1970 talen, Västergård tillkom något senare. Även bostadsrätter och villor från 1970-talet förekommer. Området har en relativt större andel invandrare, arbetslösa, socialbidragstagare och lågutbildade än genomsnittet i Helsingborgs kommun. Bostadsområdet består av cirka 50 procent invånare med annan kulturell bakgrund, men eftersom många svenska familjer väljer annan skola för sina barn har Adolfsbergsskolan cirka 78 procent elever med annan kulturell bakgrund. Adolfsbergs rektorsområde omfattar förutom huvudskolan Adolfsbergsskolan med verksamheterna F-årskurs 6 även Idrottsskolan Västergård med årskurserna 4-6, Äppelgårdens skola med årskurserna 1-3 samt skolbarnsomsorg och två förskolor. Elevunderlaget minskar under de närmaste åren vilket bl.a. får som konsekvens att Äppelgårdens skola kommer att läggas ner inför nästa läsår och behandlas därför inte i denna rapport. Verksamheten kommer att flyttas över till Adolfsbergsskolan. På Adolfsbergsskolan finns även en förberedelseklass för nyanlända invandrarelever i årskurserna 1-6. Eleverna är skolplacerade vid andra skolor inom kommunen men under den tid de får sin undervisning i förberedelseklassen, ligger rektorsansvaret på Adolfbergsskolans rektor. Adolfsbergsskolans elever och pedagogiska personal arbetar i två arbetslag, Pastellen, som även innehåller förskoleklass, och Regnbågen inom vars verksamhet det även finns montessoriinspirerad undervisning med utbildad personal. Eleverna i Adolfsbergs rektorsområde får i årskurs 6 sin undervisning i moderna språk på den näraliggande Fredriksdalsskolan, som är närområdesskola för årskurserna 7-9. Från och med nästa läsår kommer denna språkundervisning att bedrivas inom Adolfsbergsskolan. På ca 10 minuters gångavstånd från Adolfsbergsskolan ligger Idrottsskolan Västergård som startade läsåret 1998/99 genom ett samarbete mellan skolan och idrottsföreningarna Högaborg BK och Eskilsminne IF. Skolan har inget eget upptagningsområde utan får sitt elevunderlag från hela kommunen genom val till skolan. Idag får ett 60-tal elever sin undervisning vid skolan. Lokalerna, som hyrs av idrottsföreningarna, utgörs av två sammanbyggda paviljonger med skolmatsal i angränsande paviljong vilken också innehåller omklädningsrum. Stora 2

5 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde idrottsplaner ligger i anslutning till skolan men för inomhusundervisning i idrott och hälsa samt för undervisning i slöjd förflyttar sig eleverna till Adolfsbergsskolans lokaler och undervisningen i moderna språk är förlagd till Fredriksdalsskolan. Andel elever med annan kulturell bakgrund är vid Idrottsskolan Västergård ca 20 procent. Personalen vid Adolfsbergsskolan och Idrottsskolan Västergård samverkar i olika arbetsgrupper och träffas även vid gemensamma personalmöten. Eleverna vid de båda skolorna har emellertid inga aktiviteter gemensamt. I likhet med övriga grundskolor i Helsingborgs kommun deltar Adolfsbergs rektorsområde i Försöksverksamhet med utbildning utan nationell timplan i grundskolan. Genomförandet av inspektionen i Adolfsbergs rektorsområde Skolverket sände den 11 november 2003 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för inspektionen i Adolfsbergs rektorsområde har bestått av undervisningsråden Sonja Arnman och Lena Wikström. Besök i Adolfsbergs rektorsområde genomfördes den 3-4 maj Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen och Adolfsbergs rektorsområde, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt. I Adolfsbergs rektorsområde genomfördes formella intervjuer med skolledning och resursteam samt med representanter för personal, elever och föräldrar vid såväl Adolfsbergsskolan som vid Idrottsskolan Västergård. Lektioner i huvudsakligen årskurserna 2 och 6 besöktes. Under besöket fördes också spontana samtal med personal och elever. Övrig information av betydelse för inspektionen har varit den attitydundersökning som Helsingborgs kommun nyligen genomfört, Kvalitetsmätning

6 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET Bedömning 1. Normer och värden Enligt skollagen skall utbildningen för barn och ungdom främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanerna framhålls att barnen och eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet. Eleverna skall också utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Eleverna skall kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. Inom detta granskningsområde behandlas resultaten av arbetet för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att utveckla normer och värden enligt läroplanernas mål. Adolfsbergsskolan utgör en trygghet för eleverna. Det är ett påstående som samtliga intervjugrupper framför. Resursteamet framhåller att detta är ett resultat av det värdegrundsarbete som ständigt sker. Skolan har fått ett tuffare klimat vilket bland annat visar sig i språkbruket och att respekten för vuxna har minskat, men detta hanteras genom att diskussioner om värdegrundsfrågor förs kontinuerligt. I de tidigare åldrarna är resultatet mycket bra enligt pedagogerna. Konflikter i värderingar kan förekomma mellan hem och skola. Det finns också en spänning mellan olika folkgrupper i området. Även föräldrarna nämner att konflikter mellan olika kulturer kan förekomma på skolan. Glåpord sägs men det är sällan slagsmål förekommer och det har blivit lugnare på skolan. Eleverna anser att alla är snälla mot varandra och om det skulle inträffa något bråk så tar lärarna hand om det och pratar med elever som inte sköter sig. Inspektörerna möter en varm och generös miljö och omsorgskultur såväl i klassrummen som i skolan för övrigt. Stämningen i klassrummet är lugn. Umgängessättet är ansvarstagande. Elever samtalar i låg ton och arbetar målmedvetet med egna uppgifter. Eleverna på Idrottsskolan Västergård är trygga och ser fram emot att få gå till skolan varje dag. På båda skolorna anger eleverna högre värden än genomsnittet i Helsingborg på området Trygghet och trivsel i Kvalitetsmätning Sammanfattningsvis bedömer inspektörsteamet att eleverna i Adolfsbergs rektorsområde visar varandra respekt och hänsyn i undervisningssituationen. Språkbruk och mindre konflikter som kan uppstå under raster, bemöts av personalen med ständiga värdegrundsdiskussioner. 4

7 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde 2. Kunskaper Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga och en nyfikenhet och lust att lära. Målen för lärandet anges närmare i de nationella läroplanerna och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Alla elever i Adolfsbergs rektorsområde följs kontinuerligt i sin utveckling. Under våren görs en samlad inventering och dokumentation över elevernas kunskaper i svenska, svenska som andraspråk och matematik samt de nationella proven för skolår 5. Resultatet i de nationella ämnesproven 2003 för skolår 5 visade att vid Adolfsbergsskolan var det i svenska 21 procent, i matematik 34 procent och i engelska 15 procent av de 38 eleverna som inte nådde målen. Vid Idrottsskolan Västergård klarade samtliga 20 elever proven. Personalen anser att utformningen av de nationella proven i matematik är problematisk för barn med annan kulturell bakgrund. Vid besök i årskurs 2-3 erfar inspektörerna att eleverna i slutet av varje vecka gör en egen bedömning av sitt arbete och tar hem veckoplaneringen till föräldrarna för att de skall få se vad eleven arbetat med och eventuellt kommentera detta. Vid besök i årskurs 6 observerar inspektörsteamet att när en elev skall redovisa ett arbete ber läraren alla lägga undan sina egna arbeten och lyssna. Detta sker snabbt och tyst. Eleverna lyssnar på föredragaren och ger sedan konstruktiv kritik. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling sker kontinuerligt. Eleverna tränas i att bedöma sina egna arbeten. De nationella proven för skolår 5 visar för Adolfsbergsskolan ett mindre gott resultat, i synnerhet i ämnet matematik. 3. Arbetsmiljö och delaktighet Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. All personal skall samverka med elever och föräldrar i arbetet för att forma en god miljö fysiskt och psykosocialt - för utveckling och lärande. Granskningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan. Vid ankomsten till Adolfsbergsskolan möts inspektörerna redan vid bostadsområdets infart av elever iklädda särskilda västar som agerar vakter vid övergångsställena. De ser till att övriga elever tryggt kommer över gatan. Det finns 5

8 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET även ansvarsområden för eleverna i form av att städa skolgården två gånger i veckan efter uppgjort schema. På skolan finns Kompispatrullen som består av elever från årskurserna 4-6 som har till uppgift att hjälpa andra elever om de blir utsatta för kränkningar och rapportera till mobbingteamet om de ser någon mobbing. De finns ute på skolgården och har gröna västar på sig så att alla känner igen dem. Skolsköterskan, som också är hälsopedagog, har ansvar för Kompispatrullen. Månadstempen är en minienkät som genomförs varje månad och eleverna får där bland annat ange hur de trivs i klassen, med skolans personal, om det finns någon som bär sig dumt åt mot dem och om de anser att de klarar av att ta ansvar för sitt skolarbete. Adolfsbergs rektorsområde arbetar på ett föredömligt sätt med att förebygga kränkande behandling. Ett mobbningsteam finns och man har tagit fram en arbetsplan. Mobbningsteamet menar att uttrycken för mobbing har förändrats, idag sker mobbning även genom Lunarstorm på Internet eller på mobilen. Det finns även en handlingsplan för situationer där personal uppträder olämpligt mot elev. I denna definieras olämpligt beteende och olika handlingsrutiner om man upptäcker att en kollega uppträder olämpligt eller om man blir kontaktad av elev eller förälder angående elev som blivit kränkt av någon anställd på skolan. På klassråd behandlas frågor som berör klassen gemensamt och på elevråd diskuteras frågor som rör hela skolan. I elevrådet deltar en elev från varje klass och en av lärarna fungerar som stöd. Ordförande och sekreterare håller i elevrådet. Återkoppling sker till klassråden Elevinflytande i undervisningen sker genom att eleverna gör egna veckoplaneringar som sedan godkänns av läraren. När veckan är slut utvärderar eleven sitt arbete. Eleverna på Idrottsskolan Västergård menar att de kan påverka undervisningen. De är med och planerar vad de ska göra inom idrott och hälsa och deras åsikter efterhörs även när man ska köpa in nytt material till skolan. Samverkan med föräldrar uppges av rektorn inte vara så lätt på Adolfbergsskolan. En del föräldrar kommer inte ens till utvecklingssamtalen. En föräldraförening finns dock och skolan är alltid tillgänglig för föräldrarna. Föräldraföreningen får information om skolan och verksamheten. Månadsblad, veckoinformation och kontaktbok är andra informationskanaler. Vid intervjun med föräldrarepresentanterna framgår det att även från föräldrahåll önskar man ett ökat föräldraengagemang och att man vill arbeta för att samhörigheten mellan olika kulturer skall bli bättre. Rektorn framför att man på skolan saknar ett fungerande samarbete med sociala myndigheter. Hon säger att den dåliga kontakten eventuellt kan bero på att den sociala verksamheten nyligen har genomgått en omorganisation och att det ideligen kommer nya socialsekreterare med brist på erfarenhet. Dessa orkar inte stå emot när det gäller. Behov av en tät samverkan finns, eftersom cirka var tredje familj i bostadsområdet har kontakt med sociala myndigheter. Verksamheten vid Idrottsskolan Västergård kan ses som ett övergripande hälsoarbete. Eleverna har ett pass i ämnet idrott och hälsa varje dag. Plan för nor- 6

9 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde mer och värde har tagits fram i samarbete med föräldrar och lärarna är mycket engagerade i detta arbete. Sammanfattningsvis arbetar man inom Adolfsbergs rektorsområde på ett föredömligt sätt med att förebygga kränkande behandling. Man arbetar också på ett bra sätt för att ge eleverna inflytande och delaktighet i arbetet. Samverkan med föräldrar är däremot ett förbättringsområde vid Adolfsbergsskolan. Problematik finns på grund av den mångkulturella situationen men ambitioner att förbättra samverkan uttrycks såväl från personalens som från föräldrarnas sida 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning Arbetet för att nå de nationella målen för utveckling och lärande skall främst utformas av eleverna och personalen. Skolan skall samverka med hemmen. Läroplanerna, andra statliga förordningar och kursplanerna ger riktlinjer för arbetet. Det finns bestämmelser om timplaner och ämnes- och kursstruktur, riktlinjer för stödinsatser, för betygssättning och utvecklingssamtal, för utbildning på arbetsplatser, en garanterad undervisningstid etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och övrig utveckling barnen och ungdomarna skall nå. Granskningen riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. I Adolfsbergs rektorsområde arbetar man, i likhet med alla skolor i kommunen, utan nationell timplan och individuella utvecklingsplaner är ett redskap för att alla elever skall nå målen. Den modell av individuell utvecklingsplan som man använder sig av är en omarbetad version av den så kallade Östers IUP. Under hösten arbetade en personalgrupp fram denna och hänsyn har tagits till att skolan har många elever med annan kulturell bakgrund. Personalen anser att arbetet utan nationell timplan ger större möjligheter till att arbeta med varje elevs utveckling mot målen. De individuella utvecklingsplanerna ger också ett bra underlag för utvecklingssamtalen och föräldrarna har god kännedom om arbetssättet. Inför utvecklingssamtalen sänds som underlag ett frågeformulär hem till föräldrarna som eleven skall fylla i inför samtalet. I klassrummen finns målen för de olika stegen i svenska, matematik och engelska uppsatta på väggen så att eleverna alltid kan ha dem aktuella. Eleven fyller i sin IUP när de är färdiga med ett målområde och läraren markerar när hon/han har kontrollerat eleven. Stegbladen, protokollen och personbladen som ingår i den individuella utvecklingsplanen skall eleverna ta med sig till nästa skola. Vid lektionsbesöken möter inspektörerna engagerade elever som arbetar efter sin egen planering och är väl insatta i arbetsrutinerna. Riktlinjer för elevvård och arbetsgång för åtgärdsprogram finns utarbetade för Adolfsbergs rektorsområde. Resursteamet träffas en gång i månaden. Det består av skolsköterskan, en speciallärare som delar sin tjänst mellan Adolfsbergsskolan och Idrottsskolan Västergård, två specialpedagoger och en fritidspedagog. De elever som är i behov av särskilt stöd placeras i resursteamets verksamhet som bedrivs i egna lokaler inom skolan. Eleverna kan få från några timmars stöd i veckan till att ingå i en särskild undervisningsgrupp som finns på skolan. I den särskilda undervisnings- 7

10 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET gruppen undervisas för närvarande två elever och beslut om denna placering finns. Samverkan finns med Resursskolan Maria Park som är ett skoldaghem inom kommunen. En elev kan vara placerad där under högst två år, därefter slussas eleven tillbaka till hemskolan. Under elevens tid på Resursskolan finns kontaktpersoner för eleven på båda skolorna. Adolfsbergsskolan har många elever i behov av stöd och under en treårsperiod har två elever fått sin undervisning på Resursskolan. Två pedagoger i resursteamet har kontakt med Resursskolan. Adolfsbergsskolan har även några särskoleelever som integreras i vanlig klass. Varje elev tilldelas fem stödtimmar/vecka och kontakt hålles med särskolan som även svarar för handledning ett par gånger per termin. För hörselskadad elev finns hörselslinga i klassrummet och tillgång till hörselpedagog från Slottsvångsskolan. Två assistenter finns på skolan, en i årskurs 2 och en i förskoleklassen. Skolsköterskan finns på skolan tre dagar i veckan. Vid föräldraintervjun framkommer önskemål om mer stöd till elever med svårigheter i svenska språket. Om barnen inte får hjälp tidigt blir problemen bara värre längre fram. Eleverna har möjlighet till läshjälp två gånger i veckan om de så önskar. Arbetslaget på Idrottsskolan Västergård samverkar i stor utsträckning och utgår från de kompetenser som finns. I årskurs 4 och 5 fördelar pedagogerna ämnena matematik och svenska mellan sig. I årskurs 6 används en digital portfolio. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att den pedagogiska verksamheten och undervisningen är god såväl vid Adolfsbergsskolan som vid Idrottsskolan Västergård. Adolfsbergsskolans undervisningssituation är tung men personalen anpassar arbetet till de olika behov som finns hos eleverna på ett bra sätt. 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Kommunerna har ett övergripande ansvar för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan på lokal nivå. Kommunerna är också huvudmän för de flesta verksamheterna. Läroplanerna lägger tydliga ansvarsområden på rektor och personal för skolornas inre organisation och arbete. Sammantaget har dessa skyldighet att se till att rätten till utbildning och till att nå nationella mål tillgodoses. Frågor som behandlas vid inspektionen är exempelvis om verksamheten har en ledning enligt de nationella bestämmelserna, hur denna fungerar i praktiken och om det finns system för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen samt värna enskildas rättsäkerhet. I Adolfsbergs rektorsområde består skolledningen av en rektor och en biträdande rektor, båda med förskollärarutbildning. Rektorn, som har genomgått den statliga rektorsutbildningen, har tjänstgjort vid rektorsområdet sedan Biträdande rektorn, som har tjänstgjort inom områdets förskoleverksamhet sedan 1991, tillträdde nuvarande tjänst 2000 och har ett övergripande ansvar för förskoleverksamheten och samverkan mellan denna och skolan. 8

11 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde Personalen vid Adolfsbergsskolan och Idrottsskolan Västergård har gemensamma personalmöten och ingår i gemensamma arbetsgrupper. Arbetslagsledarna utgör tillsammans med skolledning en ledningsgrupp för skolorna. Rektorn är väl förtrogen med den dagliga verksamheten vid båda skolorna. Arbetsplanen för Adolfsbergs rektorsområde utgörs av ett styrkort där de prioriterade målen finns angivna samt vad och hur man ska utvärdera och vilket resultat man vill nå. Representanter för föräldrar och elever har inte deltagit i framtagandet av styrkortet utan endast personalen vid rektorsområdet. Dokumentationskrav och uppföljningar av målarbetet upplevs som positivt av personalen. Varje arbetslag har utifrån styrkortet tagit fram handlingsplaner för hur de skall nå målen. Enkäter, diagnoser och tester används för att utvärdera om målen nåtts. Rektor skall också samtala med alla klasser på skolan under våren. Vid läsårets slut redovisas detta och sammanställs för hela skolan i kvalitetsredovisningen. Inspektörsteamet bedömer att ett kontinuerligt kvalitetsarbete pågår. Det finns en kvalitetsredovisning för såväl Adolfsbergsskolan som Idrottsskolan Västergård. De är identiska förutom nyckeltal och resultaten på nationella prov och inspektörsteamet bedömer att en gemensam kvalitetsredovisning vore lämplig såvida det inte finns några större skiljaktligheter skolorna emellan. Enligt förordning om kvalitetsredovisning skall åtgärder anges när man inte nått målen. Detta saknas i rektorsområdets kvalitetsredovisning. Nedskärningar, organisationsförändring och rektorsbyte har gjort att det under en tid har varit en turbulent situation inom Adolfsbergs rektorsområde. Detta har nu satt sig och ledningsfunktionen visar en god stabilitet. På Adolfsbergsskolan finns en förberedelseklass för årskurserna 1-6 och nyanlända invandrarelever som är skolplacerade vid andra skolor inom kommunen får starta sin undervisning i förberedelseklassen. Så länge de går på Adolfsbergsskolan är rektorsansvaret förlagt hit. Beslut fattas av avlämnande skola. Eleven återgår till sin hemskola efter det att språkkunskaperna anses tillfyllest för ordinarie undervisning. Förberedelseklassen är enligt inspektörernas bedömning en särskild undervisningsgrupp. Dock fattas inga formella beslut om placering i särskild undervisningsgrupp med överklagandehänvisning. Sammanfattningsvis bedömer inspektörsteamet att styrning och ledning inom Adolfsbergs rektorsområde övergripande sker på ett bra sätt och efter det att rektorsområdet har haft en något turbulent situation med ledarbyte och organisationsförändringar är nu stabiliteten god. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete pågår. I den mån styrkortet utgör rektorsområdets arbetsplan vill inspektörerna fästa uppmärksamhet på att denna skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Representanter för elever och föräldrar har inte medverkat i detta arbete vid Adolfsbergs rektorsområde. De två skolorna har varsin kvalitetsredovisning och dessa är i stort sett identiska. Inspektörerna ifrågasätter om verksamheten vid de två skolorna är lika identiska. Kvalitetsredovisningarna behandlar inte vilka åtgärder man ämnar vidta när man inte nått målen. Beslut om placering vid förberedelseklass, vilken är att betrakta som särskild undervisningsgrupp, sker inte på ett sådant sätt att överklagandehänvisning finns. 9

12 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning Lika tillgång till utbildning, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, är en grundprincip för det offentliga skolväsendet. Barnoch ungdomsutbildningen omfattar förskoleklassen, grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det skall finnas lika möjligheter till utbildning för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och möjligheter till utbildning i särskilda utbildningsformer. Inom skolformerna skall det också finnas olika möjligheter för eleverna att individuellt göra val av ämnen, program, inriktningar och kurser. En skola kan, enligt skollagen, profilera sig för att tillgodose olika elevers behov eller öka elevernas motivation för lärande. Granskningen gäller om det finns tillgång till utbildning i den omfattning och med den valfrihet som anges i de statliga bestämmelserna. Även informationen om möjligheter till olika val av fördjupning, kurser, skolor och utbildningsvägar behandlas. Genom val av skola, som Helsingborg aktivt genomför årligen, söker sig elever till Idrottsskolan Västergård. Skolledningen ser helst att det är idrottsintresserade elever som söker till skolan men det finns inget inträdesprov till skolan. Språkvalet inom rektorsområdet startar i årskurs 6 och är förlagt till Fredriksdalsskolan. Under höstterminen får eleverna pröva de olika språken för att slutligt välja språk inför vårterminen. Nästa läsår kommer Adolfsbergsskolan själv att anordna undervisning i spanska, franska och tyska bland annat på grund av att undervisningen på annan skola gör schemat onödigt upplåst. Enligt rektorn finns en lärare på skolan som har kompetens i alla tre språken. Modersmålsundervisning, som ges i albanska, arabiska, persiska, romanska, serbokroatiska och vietnamesiska, är förlagd efter ordinarie skoltid. Tidigare bedrevs undervisning i svenska som andraspråk i egna grupper med utbildad lärare, men eleverna gick motvilligt ifrån sin ordinarie grupptillhörighet. När en lärare i svenska som andraspråk flyttade från skolan hade man att välja mellan att anställa en ny med samma kompetens eller att låta undervisningen bedrivas inom klassernas ram och på så sätt få möjlighet att göra mindre grupper. Nu sker denna undervisning inom den ordinarie undervisningen och lärare med kompetens i svenska som andraspråk finns i alla arbetslag och handleder övriga lärare i arbetslaget. Skolan använder också medel från Växtkraft mål 3 för att kompetensutveckla lärare inom svenska som andraspråk och öka den generella kompetensen om problematiken kring flerspråkiga barn. En ansökan om ledighet för elev från skolan under september-april sändes vidare från rektorn till Bildningsnämnden som avslog ansökan. Familjen reste ändå till utlandet och rektorn har anmält fallet till Bildningsnämnden. Tid för elevens val är inlagt i schemat vid Idrottsskolan Västergård. Eleverna får välja på olika aktiviteter inom idrott och hälsa, bild och färdigställande av övrigt skolarbete. Inom temaarbeten får eleverna fördjupa sig i ämnen som de själva väljer. På Adolfsbergsskolan finns ingen särskild tid angiven för elevens val. Det förutsätts att valet tillgodoses inom elevernas egen planering av veckan. I årskurs 2 väljer exempelvis eleverna vilka tre områden de vill arbeta med i matematik under veckan. Även planering i svenska, engelska och orienteringsämnen görs på detta sätt. Läraren godkänner veckoplaneringen. När veckan är slut 10

13 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde utvärderar eleven sitt arbete. I årskurs 6 arbetar eleverna efter veckoplanering i svenska, matematik, biologi, geografi och engelska. Till varje område skriver eleverna också ett mål för veckan. Informationen om skolans verksamhet är god och sker dels via olika meddelande till hemmen dels via skolans hemsida. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning vid Adolfsbergs rektorsområde är god. 7. Resurser Huvudmannen och skolans ledning beslutar hur och med vilka resurser utbildningen skall genomföras för att de lärande skall nå de nationella målen för utbildningen. I skollagen finns dock bestämmelser om några viktiga förutsättningar för att säkra kvaliteten i utbildningen. Dessa avser främst krav på personalens kompetens, tillgång till ändamålsenliga lokaler, läromedel och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. Även principerna för resursfördelningen aktualiseras vid inspektionen. Adolfsbergsskolan byggdes 1972 och har efter det genomgått ombyggnation. Den är centralt belägen i bostadsområdet och flyter naturligt in i omgivningen. De två arbetslagen har sina lokaler sammanhållna med klassrum, rum för gruppverksamhet och kök med spis, kylskåp och diskmaskin. Idrottshall, slöjdsalar och matsal finns på skolan. Hemkunskap bedrivs i köken ute i verksamheten. Läromedel och annan utrustning håller god kvalitet. Bibliotek finns. Idrottsskolan Västergårds lokaler består av två sammanbyggda paviljonger som inrymmer fyra klassrum och personalrum. Skolan ger ett något påvert intryck trots att paviljongerna renoverades för något år sedan. Eftersom lokalerna var lyhörda isolerades väggar och dörrar, nya golv lades och lokalerna målades. Matsal finns i en angränsande paviljong och här bedrivs även en viss undervisning i hem- och konsumentkunskap. Skolan saknar lokal för inomhusidrott och slöjd. Eleverna får denna undervisning i Adolfsbergsskolans lokaler som ligger på cirka 10 minuters gångavstånd. Biblioteket består av ett litet bokbestånd som förvaras i två skåp i korridoren. Ett stort antal datorer, som enligt uppgift en förälder donerat, finns uppställda i ett av klassrummen men flertalet av dessa var vid besöket ännu inte inkopplade. Inspektörerna bedömer att läromedel och annan utrustning inom Idrottsskolan Västergård inte är av den omfattning som man kan kräva av en tidsenlig undervisning, speciellt gäller detta material för undervisning i naturorienterande ämnen. Personalen har i huvudsak utbildning för den undervisning de bedriver. Kompetensutvecklingsplanen för läsåret fördelar sju dagar för skolans gemensamma kompetensutveckling, fem dagar för arbetslaget och fyra dagar för enskild utveckling. Kompetensutveckling har bland annat skett inom svenska som andraspråk. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att Adolfsbergs rektorsområde har personal som är utbildad för den undervisning de i huvudsak bedriver. Lokaler och material vid Adolfsbergsskolan håller god standard. Undervisningen vid Idrottsskolan Västergård bedrivs i paviljonger som trots att de upprustats är i mindre gott skick. Inspektörerna bedömer att bibliotek, läromedel och annan 11

14 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET utrustning inom Idrottsskolan Västergård inte är av den omfattning som man kan kräva av en tidsenlig undervisning, speciellt gäller detta material för undervisning i naturorienterande ämnen. Sammanfattande bedömning Inspektörerna bedömer att verksamheten i Adolfsbergs rektorsområde övergripande är av god kvalitet. Man arbetar på ett föredömligt sätt med att förebygga kränkande behandling. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete pågår. Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande områden: - de nationella proven för skolår 5 visar för Adolfsbergsskolan ett mindre gott resultat, i synnerhet i ämnet matematik, - samverkan med föräldrar vid Adolfsbergsskolan bör förbättras samt - arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas. - Kvalitetsredovisningarna behandlar inte vilka åtgärder man ämnar vidta när man inte nått målen (1 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet). - Bibliotek, läromedel och annan utrustning inom Idrottsskolan Västergård inte är inte av den omfattning som man kan kräva av en tidsenlig undervisning, speciellt gäller detta material för undervisning i naturorienterande ämnen (2 kap 24 grundskoleförordningen). - Formella beslut om placering i särskild undervisningsgrupp med överklagandehänvisning förekommer inte vid placering av elever vid förberedelseklassen (5 kap. 5 och 8 kap. 1 grundskoleförordningen). Datum Ort Lund Sonja Arnman Lena Wikström 12

15 Brunnsparksskolan Utbildningsinspektion i grundskolan Brunnsparksskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning Inspektionsutredningen har inriktats mot sju områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Normer och värden 2. Kunskaper Verksamheten: 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser I denna rapport behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning, stödinsatser, arbetet med övergripande hälsomål i läroplanerna, bedömning av lärandet och betygssättningen. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden. 1

16 Brunnsparksskolan SKOLVERKET Brunnsparksskolan Beskrivning av skolan/rektorsområdet Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet 135 Grundskola 120 Skolbarnsomsorg 100 Förskoleklass 40 Särskola 16 Område Brunnsparken ligger intill Ramlösa Brunnspark i de södra delarna av Helsingborg. Området består av två förskolor, en öppen förskola och en skola F-3. På skolan finns dessutom fritidshem och särskoleklasser. I området finns 290 barn och 60 personal. Samhället präglas av en stabil socioekonomisk miljö, ett medelklassområde med få sociala problem. För närvarande finns en verksamhet på skolan från förskoleklass till skolår 3. Från och med nästa läsår skall skolan kompletteras med skolår 4. Enligt planerna skall skolan framledas omfatta åldrarna F-5. Skolan är byggd på 1980-talet. På skolan samarbetar lärare, förskollärare, fritidspedagoger och speciallärare i fyra arbetslag. Verksamheten är samlad i en byggnad med undantag av ett arbetslag med verksamhet från skolår 1 till och med skolår 3 och ett arbetslag som arbetar i särskolan. Särskolan har sin verksamhet i en närliggande byggnad. I gruppen finns 16 barn med olika behov av stöd. Det andra arbetslaget har sin verksamhet i en byggnad som ligger en bit bort. På skolan finns en lokal föräldrastyrelse. I likhet med övriga grundskolor deltar Brunnsparksskolan i Försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Genomförandet av inspektionen i Brunnsparksskolan Skolverket sände den 11 november 2003 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för inspektionen i Brunnsparksskolan har bestått av experten Arne Huseby och undervisningsrådet Per-Ingvar de la Motte. Besök i Brunnsparksskolan inleddes den 10 februari och avslutades den 10 februari Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. 2

17 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Brunnsparksskolan Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen och Brunnsparksskolan, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt. I Brunnsparksskolan genomfördes formella intervjuer med elever, föräldrarepresentanter från den lokala styrelsen, skolledning samt personal. Lektioner i de olika åldersblandade klasserna besöktes samt särskolan. Övrig information av betydelse för inspektionen har varit den attitydundersökning som Helsingborg kommun nyligen genomfört, Kvalitetsmätning Normer och värden Bedömning Enligt skollagen skall utbildningen för barn och ungdom främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanerna framhålls att barnen och eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet. Eleverna skall också utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Eleverna skall kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. Inom detta granskningsområde behandlas resultaten av arbetet för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att utveckla normer och värden enligt läroplanernas mål. Inom Brunnsparksenheten framstår elevernas skolmiljö som trygg, välordnad och inbjudande. Klimatet på skolan är öppet och känns trivsamt. Eleverna vågar hantera konflikter och vill ofta reda ut dessa själva. Den goda stämningen mellan elever och mellan elever och vuxna bekräftas i intervjuerna med elever, föräldrar, lärare och skolledning. Elever uttrycker att det råder god stämning på skolan. Mobbning förekommer men inte i någon större utsträckning. Dock berättar eleverna att det förkommer några enstaka elever som känner ett utanförskap. Eleverna är duktiga på att ta eget ansvar och kan arbeta självständigt. De är också noga med att slutföra sina arbeten. Eleverna påpekar att det oftast är lärarna som styr sammansättningen då man arbetar i grupp. Verksamheten i särskolan bedöms som mycket bra. Detta bekräftas vid intervjuer med både personal och föräldrar. Eleverna uttrycker också att de tycker det är roligt att gå till skolan och att de trivs. Sammanfattningsvis utvecklar eleverna i Brunnsparksskolan normer, värden och förhållningssätt som ligger väl i linje med de nationella målen i läroplanen för förskoleklass, grundskola och särskola. Ytterligare arbete återstår dock för att helt eliminera kränkningar. 3

18 Brunnsparksskolan SKOLVERKET 2. Kunskaper Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga och en nyfikenhet och lust att lära. Målen för lärandet anges närmare i de nationella läroplanerna och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Kunskapsmålen och läroplanens mål att sträva mot har brutits ner och används som ett verktyg i undervisningen. Skolan har i detta hänseende inte lyckats involvera eleverna i tillräcklig utsträckning. Föräldrarepresentanterna uttrycker emellertid att de känner sig väl informerade vad gäller såväl individuella utvecklingsplaner som kursplanemål. Skolledningen uttrycker att eleverna överlag har goda kunskaper och att man på skolan har bra kontroll över den enskilde elevens status. Vid inspektionstillfället framkom att eleverna behärskar såväl att arbeta självständigt som att arbeta i grupp. Skolan har också en organisation som kan erbjuda eleverna möjligheten att arbeta individanpassat utifrån elevens specifika förutsättningar. Sammanfattningsvis har det vid inspektionen framkommit att kunskapsresultaten håller god nivå utifrån vad som kan förväntas och vad som är fallet på skolor med likartade förutsättningar. 3. Arbetsmiljö och delaktighet Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. All personal skall samverka med elever och föräldrar i arbetet för att forma en god miljö fysiskt och psykosocialt - för utveckling och lärande. Granskningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan. Skolans arbete kring normer och värde skall enligt skolledningen genomsyra all verksamhet i skolan och vara föremål för en ständigt pågående diskussion, ett arbete som skall leda till en samsyn. Normer och värden diskuteras bland annat under olika temaarbeten. Värdegrunden är tydliggjord för föräldrarna och de är involverade i värdegrundsarbetet. Skolledningen uttrycker vikten av att vara goda förebilder i värdegrundsarbetet och betonar att respektera, att lyssna in och att ange tonen. Skolan arbetar regelbundet med kompissamtal. Då har eleverna möjlighet att ta upp frågor kring konflikter mobbing och utanförskap. Skolan har kamratstödjare och genomför s.k. kamratveckor. Vid kamratveckorna arbetar man med värdegrundsarbetet. Vid utelekar låter man barnen leka med olika kamrater. Målsättningen med detta är att skapa förutsättningar för skolan att bli en skola där alla känner alla. 4

19 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Brunnsparksskolan Rektorsområdet har en handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling. Den formella organisationen kring elevernas inflytande utgörs av klassråd, matråd och elevråd. Dessa fungerar väl enligt skolledning och personal. Klassrådens utformning varierar, liksom hur ofta men genomför dessa. I klassråden diskuteras oftast den fysiska miljön som exempelvis inköp av prylar och redskap till skolgården. Det är vanligt att klassens sociala liv diskuteras men frågor om undervisningens innehåll och undervisningsprocessen berörs mera sällan. Läraren styr planeringen av undervisningen. Eleverna får vara med och bestämma arbetssätt och när de skall utföra arbetsuppgifterna. Vid utvecklingssamtal diskuteras mål och måluppfyllelse. Då formuleras också framåtsyftande mål för eleven. Dessa mål försöker man koppla till den veckoplanering som eleven har. Inspektörerna bedömer att eleverna är medvetna om verksamhetens mål liksom begreppet utvärdering. Vid temainriktat arbete har eleverna större möjlighet till inflytande. Då är eleverna bland annat med om att bestämma de mål man ska uppnå och hur man ska disponera den anslagna tiden. Lärare och föräldrar menar att eleverna har ett reellt inflytande utifrån deras ålder och mognad. En gång i veckan finns skolsköterska på skolan. Skolsköterskan ingår i områdets elevvårdsteam tillsammans med rektorn och en specialpedagog. Vid behov finns skolpsykolog att tillgå. Vid samtliga elevvårdskonferenser skrivs elevvårdsprotokoll enligt författningarna. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att eleverna har goda möjligheter till inflytande över sitt lärande, efter ålder och egna förutsättningar. Dock bör elevernas möjlighet till inflytande över den vardagliga undervisningssituationen utvecklas. 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning Arbetet för att nå de nationella målen för utveckling och lärande skall främst utformas av eleverna och personalen. Skolan skall samverka med hemmen. Läroplanerna, andra statliga förordningar och kursplanerna ger riktlinjer för arbetet. Det finns bestämmelser om timplaner och ämnes- och kursstruktur, riktlinjer för stödinsatser, för betygssättning och utvecklingssamtal, för utbildning på arbetsplatser, en garanterad undervisningstid etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och övrig utveckling barnen och ungdomarna skall nå. Granskningen riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. Den tillgängliga dokumentationen och iakttagelserna under inspektionen visar att de lokala målen för och innehållet i utbildningen i Brunnsparksskolan står i överensstämmelse med de nationella målen i läroplanen och i kursplanerna. 5

20 Brunnsparksskolan SKOLVERKET Skolan är organiserad i arbetslag där förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare samverkar. Man arbetar åldersblandat skolår 1-3. Arbetet pågår mestadels i klasserna och någon större samverkan med de andra klasserna eller verksamhet i flexibla grupper förekommer inte. Inspektörerna har vid observationerna uppfattat att arbetssättet varierade mellan enskilt arbete, där lärarna bestämmer ramarna, och undervisning, där alla elever arbetade med samma sak. De läromedel skolan använder styr till en stor det skolans arbete. Detta gäller även det tematiska arbetet. Arbetslagen strävar mot ett mer flexibelt arbetslag. Ett av arbetslagen arbetar mer flexibelt än de andra. Skolans morgonomsorg startar kl Lokalvårdarna ansvarar för morgonomsorgen. Alla lärare börjar 7.45 och övriga pedagoger mellan kl Man betonar att läraren har ansvaret för arbetet i klassen, förskolläraren för förskoleklassen och fritidspedagogen för skolbarnsomsorgen. Hela arbetslaget planerar gemensamma aktiviteter men tar inte ansvar för elevernas hela pedagogiska verksamhet under dagen. Samverkan mellan förskoleklassen och skolår 1 intensifieras under vårterminen. Skolans syn på kunskap diskuteras kontinuerligt vid konferenser och andra sammankomster. Varje elev på Brunnsparksskolan har en portfolio och en individuell utvecklingsplan (IUP). Planen skall upprättas gemensamt av barn, förälder och lärare. Syftet med planen är att tydliggöra och följa upp barnets utveckling. Planen skall också vara ett stöd vid övergångar. Den individuella utvecklingsplanen är väl känd av eleverna. Som grund för elevernas IUP ligger de nationella kursplanerna. Detta innebär också att eleverna känner till de mål som finns för verksamheten. Elevernas personliga mål diskuteras och formuleras tillsammans med eleverna. Barnen har god förmåga i att jobba självständigt. Verksamheten utvärderas både på individuell basis och vid tema även i storgrupp. Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Vid dessa diskuteras eleverna utveckling och behov utifrån den dokumentation som gjorts i elevens IUP. Man diskuterar också hur väl eleverna uppnått de mål som man har satt upp och formulerar sedan nya framåtsyftande mål. Klasslärare eller speciallärare är ansvariga för samtalen. Eleverna deltar och föräldrarna känner att de blivit allt mera involverade. Inspektörerna bedömer att den garanterade undervisningstiden tillgodoses. Vid varje läsårsstart kartlägger specialpedagogerna de behov av särskilt stöd som finns. Detta sker genom så kallad screening. De barn som är i behov av särskilt stöd får detta i den utsträckning de behöver. Detta arbete inriktas i huvudsak mot matematik och svenska. Dessutom förekommer talpedagogiska insatser samt i begränsad omfattning insatser gällande social problematik. Skolledningen påpekar den lilla skolans fördelar där det är lätt att upptäcka och åtgärda särskilda behov i god tid. Åtgärdsprogram upprättas för de elever som har behov av särskilt stöd. 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum Inspektionsrapport från Skolverket 2004:57 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum Skolrapporter Område Centrum Gustav Adolfskolan Husensjö skola Nanny Palmkvistskolan Slottsvångsskolan

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Skolenhet Syd Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:58 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Skolrapporter Område Väst Borgmästarskolan, Rönnbäcksskolan Laröds rektorsområde Magnus Stenbocksskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger

Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger Inspektionsrapport från från Skolverket 2005:39 Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger Skolrapporter Skolrapporter Innehåll Skolrapporter Höglunda/Nacksta Höglundaskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Nord

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Nord Inspektionsrapport från Skolverket 2004:56 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Nord Skolrapporter Område Nord Allerum, Kattarps, Rögle rektorsområde Dalhems rektorsområde Drottninghögsskolan

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL BESLUT 2004-03-08 1 (3) Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL Genomförd utbildningsinspektion i Lysekils kommun Skolverket har genomfört inspektion i Lysekils kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Vålbergsskolan Nors skolområde 660 50 Vålberg 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Karlstad kommun 651 84 Karlstad Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Skola; Vålbergsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm

Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm 1 (9) Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm 1 Inledning 1.1 Inspektionens syfte och genomförande Utbildningen vid fristående förskoleklasser

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(13) Göteborg Gull Olsson Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Sveriges Islamiska Skolor

Sveriges Islamiska Skolor Sveriges Islamiska Skolor 2008 SIS, Sveriges Islamiska Skolor SIS veriges Islamiska Skolor, som förkortas SIS, är en intresseorganisation för fristående skolor i Sverige som har muslimsk inriktning eller

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer