Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter

2 Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps skola Påarps rektorsområde Västra Ramlösa skola

3 Adolfsbergs rektorsområde Utbildningsinspektion i grundskolorna Adolfsbergsskolan och Idrottsskolan Västergård UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning Inspektionsutredningen har inriktats mot sju områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Normer och värden 2. Kunskaper Verksamheten: 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser I denna rapport behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning, stödinsatser, arbetet med övergripande hälsomål i läroplanerna, bedömning av lärandet och betygssättningen. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden. 1

4 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET Adolfsbergs rektorsområde Beskrivning av skolan/rektorsområdet Antal barn/elever Grundskola Adolfsbergsskolan 211 Förskoleverksamhet 151 Skolbarnsomsorg 74 Grundskola Idrottsskolan Västergård, Äppelgårdens skola, Förskoleklass 21 Förberedelseklass 19 Adolfsbergsskolans närområde utgörs av bostadsområdena Adolfsberg, Ragnvalla och Västergård. Området domineras av flerbostadshus som byggdes under och 1970 talen, Västergård tillkom något senare. Även bostadsrätter och villor från 1970-talet förekommer. Området har en relativt större andel invandrare, arbetslösa, socialbidragstagare och lågutbildade än genomsnittet i Helsingborgs kommun. Bostadsområdet består av cirka 50 procent invånare med annan kulturell bakgrund, men eftersom många svenska familjer väljer annan skola för sina barn har Adolfsbergsskolan cirka 78 procent elever med annan kulturell bakgrund. Adolfsbergs rektorsområde omfattar förutom huvudskolan Adolfsbergsskolan med verksamheterna F-årskurs 6 även Idrottsskolan Västergård med årskurserna 4-6, Äppelgårdens skola med årskurserna 1-3 samt skolbarnsomsorg och två förskolor. Elevunderlaget minskar under de närmaste åren vilket bl.a. får som konsekvens att Äppelgårdens skola kommer att läggas ner inför nästa läsår och behandlas därför inte i denna rapport. Verksamheten kommer att flyttas över till Adolfsbergsskolan. På Adolfsbergsskolan finns även en förberedelseklass för nyanlända invandrarelever i årskurserna 1-6. Eleverna är skolplacerade vid andra skolor inom kommunen men under den tid de får sin undervisning i förberedelseklassen, ligger rektorsansvaret på Adolfbergsskolans rektor. Adolfsbergsskolans elever och pedagogiska personal arbetar i två arbetslag, Pastellen, som även innehåller förskoleklass, och Regnbågen inom vars verksamhet det även finns montessoriinspirerad undervisning med utbildad personal. Eleverna i Adolfsbergs rektorsområde får i årskurs 6 sin undervisning i moderna språk på den näraliggande Fredriksdalsskolan, som är närområdesskola för årskurserna 7-9. Från och med nästa läsår kommer denna språkundervisning att bedrivas inom Adolfsbergsskolan. På ca 10 minuters gångavstånd från Adolfsbergsskolan ligger Idrottsskolan Västergård som startade läsåret 1998/99 genom ett samarbete mellan skolan och idrottsföreningarna Högaborg BK och Eskilsminne IF. Skolan har inget eget upptagningsområde utan får sitt elevunderlag från hela kommunen genom val till skolan. Idag får ett 60-tal elever sin undervisning vid skolan. Lokalerna, som hyrs av idrottsföreningarna, utgörs av två sammanbyggda paviljonger med skolmatsal i angränsande paviljong vilken också innehåller omklädningsrum. Stora 2

5 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde idrottsplaner ligger i anslutning till skolan men för inomhusundervisning i idrott och hälsa samt för undervisning i slöjd förflyttar sig eleverna till Adolfsbergsskolans lokaler och undervisningen i moderna språk är förlagd till Fredriksdalsskolan. Andel elever med annan kulturell bakgrund är vid Idrottsskolan Västergård ca 20 procent. Personalen vid Adolfsbergsskolan och Idrottsskolan Västergård samverkar i olika arbetsgrupper och träffas även vid gemensamma personalmöten. Eleverna vid de båda skolorna har emellertid inga aktiviteter gemensamt. I likhet med övriga grundskolor i Helsingborgs kommun deltar Adolfsbergs rektorsområde i Försöksverksamhet med utbildning utan nationell timplan i grundskolan. Genomförandet av inspektionen i Adolfsbergs rektorsområde Skolverket sände den 11 november 2003 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för inspektionen i Adolfsbergs rektorsområde har bestått av undervisningsråden Sonja Arnman och Lena Wikström. Besök i Adolfsbergs rektorsområde genomfördes den 3-4 maj Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen och Adolfsbergs rektorsområde, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt. I Adolfsbergs rektorsområde genomfördes formella intervjuer med skolledning och resursteam samt med representanter för personal, elever och föräldrar vid såväl Adolfsbergsskolan som vid Idrottsskolan Västergård. Lektioner i huvudsakligen årskurserna 2 och 6 besöktes. Under besöket fördes också spontana samtal med personal och elever. Övrig information av betydelse för inspektionen har varit den attitydundersökning som Helsingborgs kommun nyligen genomfört, Kvalitetsmätning

6 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET Bedömning 1. Normer och värden Enligt skollagen skall utbildningen för barn och ungdom främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanerna framhålls att barnen och eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet. Eleverna skall också utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Eleverna skall kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. Inom detta granskningsområde behandlas resultaten av arbetet för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att utveckla normer och värden enligt läroplanernas mål. Adolfsbergsskolan utgör en trygghet för eleverna. Det är ett påstående som samtliga intervjugrupper framför. Resursteamet framhåller att detta är ett resultat av det värdegrundsarbete som ständigt sker. Skolan har fått ett tuffare klimat vilket bland annat visar sig i språkbruket och att respekten för vuxna har minskat, men detta hanteras genom att diskussioner om värdegrundsfrågor förs kontinuerligt. I de tidigare åldrarna är resultatet mycket bra enligt pedagogerna. Konflikter i värderingar kan förekomma mellan hem och skola. Det finns också en spänning mellan olika folkgrupper i området. Även föräldrarna nämner att konflikter mellan olika kulturer kan förekomma på skolan. Glåpord sägs men det är sällan slagsmål förekommer och det har blivit lugnare på skolan. Eleverna anser att alla är snälla mot varandra och om det skulle inträffa något bråk så tar lärarna hand om det och pratar med elever som inte sköter sig. Inspektörerna möter en varm och generös miljö och omsorgskultur såväl i klassrummen som i skolan för övrigt. Stämningen i klassrummet är lugn. Umgängessättet är ansvarstagande. Elever samtalar i låg ton och arbetar målmedvetet med egna uppgifter. Eleverna på Idrottsskolan Västergård är trygga och ser fram emot att få gå till skolan varje dag. På båda skolorna anger eleverna högre värden än genomsnittet i Helsingborg på området Trygghet och trivsel i Kvalitetsmätning Sammanfattningsvis bedömer inspektörsteamet att eleverna i Adolfsbergs rektorsområde visar varandra respekt och hänsyn i undervisningssituationen. Språkbruk och mindre konflikter som kan uppstå under raster, bemöts av personalen med ständiga värdegrundsdiskussioner. 4

7 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde 2. Kunskaper Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga och en nyfikenhet och lust att lära. Målen för lärandet anges närmare i de nationella läroplanerna och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Alla elever i Adolfsbergs rektorsområde följs kontinuerligt i sin utveckling. Under våren görs en samlad inventering och dokumentation över elevernas kunskaper i svenska, svenska som andraspråk och matematik samt de nationella proven för skolår 5. Resultatet i de nationella ämnesproven 2003 för skolår 5 visade att vid Adolfsbergsskolan var det i svenska 21 procent, i matematik 34 procent och i engelska 15 procent av de 38 eleverna som inte nådde målen. Vid Idrottsskolan Västergård klarade samtliga 20 elever proven. Personalen anser att utformningen av de nationella proven i matematik är problematisk för barn med annan kulturell bakgrund. Vid besök i årskurs 2-3 erfar inspektörerna att eleverna i slutet av varje vecka gör en egen bedömning av sitt arbete och tar hem veckoplaneringen till föräldrarna för att de skall få se vad eleven arbetat med och eventuellt kommentera detta. Vid besök i årskurs 6 observerar inspektörsteamet att när en elev skall redovisa ett arbete ber läraren alla lägga undan sina egna arbeten och lyssna. Detta sker snabbt och tyst. Eleverna lyssnar på föredragaren och ger sedan konstruktiv kritik. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling sker kontinuerligt. Eleverna tränas i att bedöma sina egna arbeten. De nationella proven för skolår 5 visar för Adolfsbergsskolan ett mindre gott resultat, i synnerhet i ämnet matematik. 3. Arbetsmiljö och delaktighet Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. All personal skall samverka med elever och föräldrar i arbetet för att forma en god miljö fysiskt och psykosocialt - för utveckling och lärande. Granskningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan. Vid ankomsten till Adolfsbergsskolan möts inspektörerna redan vid bostadsområdets infart av elever iklädda särskilda västar som agerar vakter vid övergångsställena. De ser till att övriga elever tryggt kommer över gatan. Det finns 5

8 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET även ansvarsområden för eleverna i form av att städa skolgården två gånger i veckan efter uppgjort schema. På skolan finns Kompispatrullen som består av elever från årskurserna 4-6 som har till uppgift att hjälpa andra elever om de blir utsatta för kränkningar och rapportera till mobbingteamet om de ser någon mobbing. De finns ute på skolgården och har gröna västar på sig så att alla känner igen dem. Skolsköterskan, som också är hälsopedagog, har ansvar för Kompispatrullen. Månadstempen är en minienkät som genomförs varje månad och eleverna får där bland annat ange hur de trivs i klassen, med skolans personal, om det finns någon som bär sig dumt åt mot dem och om de anser att de klarar av att ta ansvar för sitt skolarbete. Adolfsbergs rektorsområde arbetar på ett föredömligt sätt med att förebygga kränkande behandling. Ett mobbningsteam finns och man har tagit fram en arbetsplan. Mobbningsteamet menar att uttrycken för mobbing har förändrats, idag sker mobbning även genom Lunarstorm på Internet eller på mobilen. Det finns även en handlingsplan för situationer där personal uppträder olämpligt mot elev. I denna definieras olämpligt beteende och olika handlingsrutiner om man upptäcker att en kollega uppträder olämpligt eller om man blir kontaktad av elev eller förälder angående elev som blivit kränkt av någon anställd på skolan. På klassråd behandlas frågor som berör klassen gemensamt och på elevråd diskuteras frågor som rör hela skolan. I elevrådet deltar en elev från varje klass och en av lärarna fungerar som stöd. Ordförande och sekreterare håller i elevrådet. Återkoppling sker till klassråden Elevinflytande i undervisningen sker genom att eleverna gör egna veckoplaneringar som sedan godkänns av läraren. När veckan är slut utvärderar eleven sitt arbete. Eleverna på Idrottsskolan Västergård menar att de kan påverka undervisningen. De är med och planerar vad de ska göra inom idrott och hälsa och deras åsikter efterhörs även när man ska köpa in nytt material till skolan. Samverkan med föräldrar uppges av rektorn inte vara så lätt på Adolfbergsskolan. En del föräldrar kommer inte ens till utvecklingssamtalen. En föräldraförening finns dock och skolan är alltid tillgänglig för föräldrarna. Föräldraföreningen får information om skolan och verksamheten. Månadsblad, veckoinformation och kontaktbok är andra informationskanaler. Vid intervjun med föräldrarepresentanterna framgår det att även från föräldrahåll önskar man ett ökat föräldraengagemang och att man vill arbeta för att samhörigheten mellan olika kulturer skall bli bättre. Rektorn framför att man på skolan saknar ett fungerande samarbete med sociala myndigheter. Hon säger att den dåliga kontakten eventuellt kan bero på att den sociala verksamheten nyligen har genomgått en omorganisation och att det ideligen kommer nya socialsekreterare med brist på erfarenhet. Dessa orkar inte stå emot när det gäller. Behov av en tät samverkan finns, eftersom cirka var tredje familj i bostadsområdet har kontakt med sociala myndigheter. Verksamheten vid Idrottsskolan Västergård kan ses som ett övergripande hälsoarbete. Eleverna har ett pass i ämnet idrott och hälsa varje dag. Plan för nor- 6

9 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde mer och värde har tagits fram i samarbete med föräldrar och lärarna är mycket engagerade i detta arbete. Sammanfattningsvis arbetar man inom Adolfsbergs rektorsområde på ett föredömligt sätt med att förebygga kränkande behandling. Man arbetar också på ett bra sätt för att ge eleverna inflytande och delaktighet i arbetet. Samverkan med föräldrar är däremot ett förbättringsområde vid Adolfsbergsskolan. Problematik finns på grund av den mångkulturella situationen men ambitioner att förbättra samverkan uttrycks såväl från personalens som från föräldrarnas sida 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning Arbetet för att nå de nationella målen för utveckling och lärande skall främst utformas av eleverna och personalen. Skolan skall samverka med hemmen. Läroplanerna, andra statliga förordningar och kursplanerna ger riktlinjer för arbetet. Det finns bestämmelser om timplaner och ämnes- och kursstruktur, riktlinjer för stödinsatser, för betygssättning och utvecklingssamtal, för utbildning på arbetsplatser, en garanterad undervisningstid etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och övrig utveckling barnen och ungdomarna skall nå. Granskningen riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. I Adolfsbergs rektorsområde arbetar man, i likhet med alla skolor i kommunen, utan nationell timplan och individuella utvecklingsplaner är ett redskap för att alla elever skall nå målen. Den modell av individuell utvecklingsplan som man använder sig av är en omarbetad version av den så kallade Östers IUP. Under hösten arbetade en personalgrupp fram denna och hänsyn har tagits till att skolan har många elever med annan kulturell bakgrund. Personalen anser att arbetet utan nationell timplan ger större möjligheter till att arbeta med varje elevs utveckling mot målen. De individuella utvecklingsplanerna ger också ett bra underlag för utvecklingssamtalen och föräldrarna har god kännedom om arbetssättet. Inför utvecklingssamtalen sänds som underlag ett frågeformulär hem till föräldrarna som eleven skall fylla i inför samtalet. I klassrummen finns målen för de olika stegen i svenska, matematik och engelska uppsatta på väggen så att eleverna alltid kan ha dem aktuella. Eleven fyller i sin IUP när de är färdiga med ett målområde och läraren markerar när hon/han har kontrollerat eleven. Stegbladen, protokollen och personbladen som ingår i den individuella utvecklingsplanen skall eleverna ta med sig till nästa skola. Vid lektionsbesöken möter inspektörerna engagerade elever som arbetar efter sin egen planering och är väl insatta i arbetsrutinerna. Riktlinjer för elevvård och arbetsgång för åtgärdsprogram finns utarbetade för Adolfsbergs rektorsområde. Resursteamet träffas en gång i månaden. Det består av skolsköterskan, en speciallärare som delar sin tjänst mellan Adolfsbergsskolan och Idrottsskolan Västergård, två specialpedagoger och en fritidspedagog. De elever som är i behov av särskilt stöd placeras i resursteamets verksamhet som bedrivs i egna lokaler inom skolan. Eleverna kan få från några timmars stöd i veckan till att ingå i en särskild undervisningsgrupp som finns på skolan. I den särskilda undervisnings- 7

10 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET gruppen undervisas för närvarande två elever och beslut om denna placering finns. Samverkan finns med Resursskolan Maria Park som är ett skoldaghem inom kommunen. En elev kan vara placerad där under högst två år, därefter slussas eleven tillbaka till hemskolan. Under elevens tid på Resursskolan finns kontaktpersoner för eleven på båda skolorna. Adolfsbergsskolan har många elever i behov av stöd och under en treårsperiod har två elever fått sin undervisning på Resursskolan. Två pedagoger i resursteamet har kontakt med Resursskolan. Adolfsbergsskolan har även några särskoleelever som integreras i vanlig klass. Varje elev tilldelas fem stödtimmar/vecka och kontakt hålles med särskolan som även svarar för handledning ett par gånger per termin. För hörselskadad elev finns hörselslinga i klassrummet och tillgång till hörselpedagog från Slottsvångsskolan. Två assistenter finns på skolan, en i årskurs 2 och en i förskoleklassen. Skolsköterskan finns på skolan tre dagar i veckan. Vid föräldraintervjun framkommer önskemål om mer stöd till elever med svårigheter i svenska språket. Om barnen inte får hjälp tidigt blir problemen bara värre längre fram. Eleverna har möjlighet till läshjälp två gånger i veckan om de så önskar. Arbetslaget på Idrottsskolan Västergård samverkar i stor utsträckning och utgår från de kompetenser som finns. I årskurs 4 och 5 fördelar pedagogerna ämnena matematik och svenska mellan sig. I årskurs 6 används en digital portfolio. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att den pedagogiska verksamheten och undervisningen är god såväl vid Adolfsbergsskolan som vid Idrottsskolan Västergård. Adolfsbergsskolans undervisningssituation är tung men personalen anpassar arbetet till de olika behov som finns hos eleverna på ett bra sätt. 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Kommunerna har ett övergripande ansvar för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan på lokal nivå. Kommunerna är också huvudmän för de flesta verksamheterna. Läroplanerna lägger tydliga ansvarsområden på rektor och personal för skolornas inre organisation och arbete. Sammantaget har dessa skyldighet att se till att rätten till utbildning och till att nå nationella mål tillgodoses. Frågor som behandlas vid inspektionen är exempelvis om verksamheten har en ledning enligt de nationella bestämmelserna, hur denna fungerar i praktiken och om det finns system för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen samt värna enskildas rättsäkerhet. I Adolfsbergs rektorsområde består skolledningen av en rektor och en biträdande rektor, båda med förskollärarutbildning. Rektorn, som har genomgått den statliga rektorsutbildningen, har tjänstgjort vid rektorsområdet sedan Biträdande rektorn, som har tjänstgjort inom områdets förskoleverksamhet sedan 1991, tillträdde nuvarande tjänst 2000 och har ett övergripande ansvar för förskoleverksamheten och samverkan mellan denna och skolan. 8

11 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde Personalen vid Adolfsbergsskolan och Idrottsskolan Västergård har gemensamma personalmöten och ingår i gemensamma arbetsgrupper. Arbetslagsledarna utgör tillsammans med skolledning en ledningsgrupp för skolorna. Rektorn är väl förtrogen med den dagliga verksamheten vid båda skolorna. Arbetsplanen för Adolfsbergs rektorsområde utgörs av ett styrkort där de prioriterade målen finns angivna samt vad och hur man ska utvärdera och vilket resultat man vill nå. Representanter för föräldrar och elever har inte deltagit i framtagandet av styrkortet utan endast personalen vid rektorsområdet. Dokumentationskrav och uppföljningar av målarbetet upplevs som positivt av personalen. Varje arbetslag har utifrån styrkortet tagit fram handlingsplaner för hur de skall nå målen. Enkäter, diagnoser och tester används för att utvärdera om målen nåtts. Rektor skall också samtala med alla klasser på skolan under våren. Vid läsårets slut redovisas detta och sammanställs för hela skolan i kvalitetsredovisningen. Inspektörsteamet bedömer att ett kontinuerligt kvalitetsarbete pågår. Det finns en kvalitetsredovisning för såväl Adolfsbergsskolan som Idrottsskolan Västergård. De är identiska förutom nyckeltal och resultaten på nationella prov och inspektörsteamet bedömer att en gemensam kvalitetsredovisning vore lämplig såvida det inte finns några större skiljaktligheter skolorna emellan. Enligt förordning om kvalitetsredovisning skall åtgärder anges när man inte nått målen. Detta saknas i rektorsområdets kvalitetsredovisning. Nedskärningar, organisationsförändring och rektorsbyte har gjort att det under en tid har varit en turbulent situation inom Adolfsbergs rektorsområde. Detta har nu satt sig och ledningsfunktionen visar en god stabilitet. På Adolfsbergsskolan finns en förberedelseklass för årskurserna 1-6 och nyanlända invandrarelever som är skolplacerade vid andra skolor inom kommunen får starta sin undervisning i förberedelseklassen. Så länge de går på Adolfsbergsskolan är rektorsansvaret förlagt hit. Beslut fattas av avlämnande skola. Eleven återgår till sin hemskola efter det att språkkunskaperna anses tillfyllest för ordinarie undervisning. Förberedelseklassen är enligt inspektörernas bedömning en särskild undervisningsgrupp. Dock fattas inga formella beslut om placering i särskild undervisningsgrupp med överklagandehänvisning. Sammanfattningsvis bedömer inspektörsteamet att styrning och ledning inom Adolfsbergs rektorsområde övergripande sker på ett bra sätt och efter det att rektorsområdet har haft en något turbulent situation med ledarbyte och organisationsförändringar är nu stabiliteten god. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete pågår. I den mån styrkortet utgör rektorsområdets arbetsplan vill inspektörerna fästa uppmärksamhet på att denna skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Representanter för elever och föräldrar har inte medverkat i detta arbete vid Adolfsbergs rektorsområde. De två skolorna har varsin kvalitetsredovisning och dessa är i stort sett identiska. Inspektörerna ifrågasätter om verksamheten vid de två skolorna är lika identiska. Kvalitetsredovisningarna behandlar inte vilka åtgärder man ämnar vidta när man inte nått målen. Beslut om placering vid förberedelseklass, vilken är att betrakta som särskild undervisningsgrupp, sker inte på ett sådant sätt att överklagandehänvisning finns. 9

12 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning Lika tillgång till utbildning, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, är en grundprincip för det offentliga skolväsendet. Barnoch ungdomsutbildningen omfattar förskoleklassen, grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det skall finnas lika möjligheter till utbildning för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och möjligheter till utbildning i särskilda utbildningsformer. Inom skolformerna skall det också finnas olika möjligheter för eleverna att individuellt göra val av ämnen, program, inriktningar och kurser. En skola kan, enligt skollagen, profilera sig för att tillgodose olika elevers behov eller öka elevernas motivation för lärande. Granskningen gäller om det finns tillgång till utbildning i den omfattning och med den valfrihet som anges i de statliga bestämmelserna. Även informationen om möjligheter till olika val av fördjupning, kurser, skolor och utbildningsvägar behandlas. Genom val av skola, som Helsingborg aktivt genomför årligen, söker sig elever till Idrottsskolan Västergård. Skolledningen ser helst att det är idrottsintresserade elever som söker till skolan men det finns inget inträdesprov till skolan. Språkvalet inom rektorsområdet startar i årskurs 6 och är förlagt till Fredriksdalsskolan. Under höstterminen får eleverna pröva de olika språken för att slutligt välja språk inför vårterminen. Nästa läsår kommer Adolfsbergsskolan själv att anordna undervisning i spanska, franska och tyska bland annat på grund av att undervisningen på annan skola gör schemat onödigt upplåst. Enligt rektorn finns en lärare på skolan som har kompetens i alla tre språken. Modersmålsundervisning, som ges i albanska, arabiska, persiska, romanska, serbokroatiska och vietnamesiska, är förlagd efter ordinarie skoltid. Tidigare bedrevs undervisning i svenska som andraspråk i egna grupper med utbildad lärare, men eleverna gick motvilligt ifrån sin ordinarie grupptillhörighet. När en lärare i svenska som andraspråk flyttade från skolan hade man att välja mellan att anställa en ny med samma kompetens eller att låta undervisningen bedrivas inom klassernas ram och på så sätt få möjlighet att göra mindre grupper. Nu sker denna undervisning inom den ordinarie undervisningen och lärare med kompetens i svenska som andraspråk finns i alla arbetslag och handleder övriga lärare i arbetslaget. Skolan använder också medel från Växtkraft mål 3 för att kompetensutveckla lärare inom svenska som andraspråk och öka den generella kompetensen om problematiken kring flerspråkiga barn. En ansökan om ledighet för elev från skolan under september-april sändes vidare från rektorn till Bildningsnämnden som avslog ansökan. Familjen reste ändå till utlandet och rektorn har anmält fallet till Bildningsnämnden. Tid för elevens val är inlagt i schemat vid Idrottsskolan Västergård. Eleverna får välja på olika aktiviteter inom idrott och hälsa, bild och färdigställande av övrigt skolarbete. Inom temaarbeten får eleverna fördjupa sig i ämnen som de själva väljer. På Adolfsbergsskolan finns ingen särskild tid angiven för elevens val. Det förutsätts att valet tillgodoses inom elevernas egen planering av veckan. I årskurs 2 väljer exempelvis eleverna vilka tre områden de vill arbeta med i matematik under veckan. Även planering i svenska, engelska och orienteringsämnen görs på detta sätt. Läraren godkänner veckoplaneringen. När veckan är slut 10

13 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Adolfsbergs rektorsområde utvärderar eleven sitt arbete. I årskurs 6 arbetar eleverna efter veckoplanering i svenska, matematik, biologi, geografi och engelska. Till varje område skriver eleverna också ett mål för veckan. Informationen om skolans verksamhet är god och sker dels via olika meddelande till hemmen dels via skolans hemsida. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning vid Adolfsbergs rektorsområde är god. 7. Resurser Huvudmannen och skolans ledning beslutar hur och med vilka resurser utbildningen skall genomföras för att de lärande skall nå de nationella målen för utbildningen. I skollagen finns dock bestämmelser om några viktiga förutsättningar för att säkra kvaliteten i utbildningen. Dessa avser främst krav på personalens kompetens, tillgång till ändamålsenliga lokaler, läromedel och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. Även principerna för resursfördelningen aktualiseras vid inspektionen. Adolfsbergsskolan byggdes 1972 och har efter det genomgått ombyggnation. Den är centralt belägen i bostadsområdet och flyter naturligt in i omgivningen. De två arbetslagen har sina lokaler sammanhållna med klassrum, rum för gruppverksamhet och kök med spis, kylskåp och diskmaskin. Idrottshall, slöjdsalar och matsal finns på skolan. Hemkunskap bedrivs i köken ute i verksamheten. Läromedel och annan utrustning håller god kvalitet. Bibliotek finns. Idrottsskolan Västergårds lokaler består av två sammanbyggda paviljonger som inrymmer fyra klassrum och personalrum. Skolan ger ett något påvert intryck trots att paviljongerna renoverades för något år sedan. Eftersom lokalerna var lyhörda isolerades väggar och dörrar, nya golv lades och lokalerna målades. Matsal finns i en angränsande paviljong och här bedrivs även en viss undervisning i hem- och konsumentkunskap. Skolan saknar lokal för inomhusidrott och slöjd. Eleverna får denna undervisning i Adolfsbergsskolans lokaler som ligger på cirka 10 minuters gångavstånd. Biblioteket består av ett litet bokbestånd som förvaras i två skåp i korridoren. Ett stort antal datorer, som enligt uppgift en förälder donerat, finns uppställda i ett av klassrummen men flertalet av dessa var vid besöket ännu inte inkopplade. Inspektörerna bedömer att läromedel och annan utrustning inom Idrottsskolan Västergård inte är av den omfattning som man kan kräva av en tidsenlig undervisning, speciellt gäller detta material för undervisning i naturorienterande ämnen. Personalen har i huvudsak utbildning för den undervisning de bedriver. Kompetensutvecklingsplanen för läsåret fördelar sju dagar för skolans gemensamma kompetensutveckling, fem dagar för arbetslaget och fyra dagar för enskild utveckling. Kompetensutveckling har bland annat skett inom svenska som andraspråk. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att Adolfsbergs rektorsområde har personal som är utbildad för den undervisning de i huvudsak bedriver. Lokaler och material vid Adolfsbergsskolan håller god standard. Undervisningen vid Idrottsskolan Västergård bedrivs i paviljonger som trots att de upprustats är i mindre gott skick. Inspektörerna bedömer att bibliotek, läromedel och annan 11

14 Adolfsbergs rektorsområde SKOLVERKET utrustning inom Idrottsskolan Västergård inte är av den omfattning som man kan kräva av en tidsenlig undervisning, speciellt gäller detta material för undervisning i naturorienterande ämnen. Sammanfattande bedömning Inspektörerna bedömer att verksamheten i Adolfsbergs rektorsområde övergripande är av god kvalitet. Man arbetar på ett föredömligt sätt med att förebygga kränkande behandling. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete pågår. Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande områden: - de nationella proven för skolår 5 visar för Adolfsbergsskolan ett mindre gott resultat, i synnerhet i ämnet matematik, - samverkan med föräldrar vid Adolfsbergsskolan bör förbättras samt - arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas. - Kvalitetsredovisningarna behandlar inte vilka åtgärder man ämnar vidta när man inte nått målen (1 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet). - Bibliotek, läromedel och annan utrustning inom Idrottsskolan Västergård inte är inte av den omfattning som man kan kräva av en tidsenlig undervisning, speciellt gäller detta material för undervisning i naturorienterande ämnen (2 kap 24 grundskoleförordningen). - Formella beslut om placering i särskild undervisningsgrupp med överklagandehänvisning förekommer inte vid placering av elever vid förberedelseklassen (5 kap. 5 och 8 kap. 1 grundskoleförordningen). Datum Ort Lund Sonja Arnman Lena Wikström 12

15 Brunnsparksskolan Utbildningsinspektion i grundskolan Brunnsparksskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning Inspektionsutredningen har inriktats mot sju områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Normer och värden 2. Kunskaper Verksamheten: 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser I denna rapport behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning, stödinsatser, arbetet med övergripande hälsomål i läroplanerna, bedömning av lärandet och betygssättningen. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden. 1

16 Brunnsparksskolan SKOLVERKET Brunnsparksskolan Beskrivning av skolan/rektorsområdet Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet 135 Grundskola 120 Skolbarnsomsorg 100 Förskoleklass 40 Särskola 16 Område Brunnsparken ligger intill Ramlösa Brunnspark i de södra delarna av Helsingborg. Området består av två förskolor, en öppen förskola och en skola F-3. På skolan finns dessutom fritidshem och särskoleklasser. I området finns 290 barn och 60 personal. Samhället präglas av en stabil socioekonomisk miljö, ett medelklassområde med få sociala problem. För närvarande finns en verksamhet på skolan från förskoleklass till skolår 3. Från och med nästa läsår skall skolan kompletteras med skolår 4. Enligt planerna skall skolan framledas omfatta åldrarna F-5. Skolan är byggd på 1980-talet. På skolan samarbetar lärare, förskollärare, fritidspedagoger och speciallärare i fyra arbetslag. Verksamheten är samlad i en byggnad med undantag av ett arbetslag med verksamhet från skolår 1 till och med skolår 3 och ett arbetslag som arbetar i särskolan. Särskolan har sin verksamhet i en närliggande byggnad. I gruppen finns 16 barn med olika behov av stöd. Det andra arbetslaget har sin verksamhet i en byggnad som ligger en bit bort. På skolan finns en lokal föräldrastyrelse. I likhet med övriga grundskolor deltar Brunnsparksskolan i Försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Genomförandet av inspektionen i Brunnsparksskolan Skolverket sände den 11 november 2003 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för inspektionen i Brunnsparksskolan har bestått av experten Arne Huseby och undervisningsrådet Per-Ingvar de la Motte. Besök i Brunnsparksskolan inleddes den 10 februari och avslutades den 10 februari Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. 2

17 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Brunnsparksskolan Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen och Brunnsparksskolan, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt. I Brunnsparksskolan genomfördes formella intervjuer med elever, föräldrarepresentanter från den lokala styrelsen, skolledning samt personal. Lektioner i de olika åldersblandade klasserna besöktes samt särskolan. Övrig information av betydelse för inspektionen har varit den attitydundersökning som Helsingborg kommun nyligen genomfört, Kvalitetsmätning Normer och värden Bedömning Enligt skollagen skall utbildningen för barn och ungdom främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanerna framhålls att barnen och eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet. Eleverna skall också utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Eleverna skall kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. Inom detta granskningsområde behandlas resultaten av arbetet för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att utveckla normer och värden enligt läroplanernas mål. Inom Brunnsparksenheten framstår elevernas skolmiljö som trygg, välordnad och inbjudande. Klimatet på skolan är öppet och känns trivsamt. Eleverna vågar hantera konflikter och vill ofta reda ut dessa själva. Den goda stämningen mellan elever och mellan elever och vuxna bekräftas i intervjuerna med elever, föräldrar, lärare och skolledning. Elever uttrycker att det råder god stämning på skolan. Mobbning förekommer men inte i någon större utsträckning. Dock berättar eleverna att det förkommer några enstaka elever som känner ett utanförskap. Eleverna är duktiga på att ta eget ansvar och kan arbeta självständigt. De är också noga med att slutföra sina arbeten. Eleverna påpekar att det oftast är lärarna som styr sammansättningen då man arbetar i grupp. Verksamheten i särskolan bedöms som mycket bra. Detta bekräftas vid intervjuer med både personal och föräldrar. Eleverna uttrycker också att de tycker det är roligt att gå till skolan och att de trivs. Sammanfattningsvis utvecklar eleverna i Brunnsparksskolan normer, värden och förhållningssätt som ligger väl i linje med de nationella målen i läroplanen för förskoleklass, grundskola och särskola. Ytterligare arbete återstår dock för att helt eliminera kränkningar. 3

18 Brunnsparksskolan SKOLVERKET 2. Kunskaper Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga och en nyfikenhet och lust att lära. Målen för lärandet anges närmare i de nationella läroplanerna och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Kunskapsmålen och läroplanens mål att sträva mot har brutits ner och används som ett verktyg i undervisningen. Skolan har i detta hänseende inte lyckats involvera eleverna i tillräcklig utsträckning. Föräldrarepresentanterna uttrycker emellertid att de känner sig väl informerade vad gäller såväl individuella utvecklingsplaner som kursplanemål. Skolledningen uttrycker att eleverna överlag har goda kunskaper och att man på skolan har bra kontroll över den enskilde elevens status. Vid inspektionstillfället framkom att eleverna behärskar såväl att arbeta självständigt som att arbeta i grupp. Skolan har också en organisation som kan erbjuda eleverna möjligheten att arbeta individanpassat utifrån elevens specifika förutsättningar. Sammanfattningsvis har det vid inspektionen framkommit att kunskapsresultaten håller god nivå utifrån vad som kan förväntas och vad som är fallet på skolor med likartade förutsättningar. 3. Arbetsmiljö och delaktighet Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. All personal skall samverka med elever och föräldrar i arbetet för att forma en god miljö fysiskt och psykosocialt - för utveckling och lärande. Granskningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan. Skolans arbete kring normer och värde skall enligt skolledningen genomsyra all verksamhet i skolan och vara föremål för en ständigt pågående diskussion, ett arbete som skall leda till en samsyn. Normer och värden diskuteras bland annat under olika temaarbeten. Värdegrunden är tydliggjord för föräldrarna och de är involverade i värdegrundsarbetet. Skolledningen uttrycker vikten av att vara goda förebilder i värdegrundsarbetet och betonar att respektera, att lyssna in och att ange tonen. Skolan arbetar regelbundet med kompissamtal. Då har eleverna möjlighet att ta upp frågor kring konflikter mobbing och utanförskap. Skolan har kamratstödjare och genomför s.k. kamratveckor. Vid kamratveckorna arbetar man med värdegrundsarbetet. Vid utelekar låter man barnen leka med olika kamrater. Målsättningen med detta är att skapa förutsättningar för skolan att bli en skola där alla känner alla. 4

19 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Brunnsparksskolan Rektorsområdet har en handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling. Den formella organisationen kring elevernas inflytande utgörs av klassråd, matråd och elevråd. Dessa fungerar väl enligt skolledning och personal. Klassrådens utformning varierar, liksom hur ofta men genomför dessa. I klassråden diskuteras oftast den fysiska miljön som exempelvis inköp av prylar och redskap till skolgården. Det är vanligt att klassens sociala liv diskuteras men frågor om undervisningens innehåll och undervisningsprocessen berörs mera sällan. Läraren styr planeringen av undervisningen. Eleverna får vara med och bestämma arbetssätt och när de skall utföra arbetsuppgifterna. Vid utvecklingssamtal diskuteras mål och måluppfyllelse. Då formuleras också framåtsyftande mål för eleven. Dessa mål försöker man koppla till den veckoplanering som eleven har. Inspektörerna bedömer att eleverna är medvetna om verksamhetens mål liksom begreppet utvärdering. Vid temainriktat arbete har eleverna större möjlighet till inflytande. Då är eleverna bland annat med om att bestämma de mål man ska uppnå och hur man ska disponera den anslagna tiden. Lärare och föräldrar menar att eleverna har ett reellt inflytande utifrån deras ålder och mognad. En gång i veckan finns skolsköterska på skolan. Skolsköterskan ingår i områdets elevvårdsteam tillsammans med rektorn och en specialpedagog. Vid behov finns skolpsykolog att tillgå. Vid samtliga elevvårdskonferenser skrivs elevvårdsprotokoll enligt författningarna. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att eleverna har goda möjligheter till inflytande över sitt lärande, efter ålder och egna förutsättningar. Dock bör elevernas möjlighet till inflytande över den vardagliga undervisningssituationen utvecklas. 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning Arbetet för att nå de nationella målen för utveckling och lärande skall främst utformas av eleverna och personalen. Skolan skall samverka med hemmen. Läroplanerna, andra statliga förordningar och kursplanerna ger riktlinjer för arbetet. Det finns bestämmelser om timplaner och ämnes- och kursstruktur, riktlinjer för stödinsatser, för betygssättning och utvecklingssamtal, för utbildning på arbetsplatser, en garanterad undervisningstid etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och övrig utveckling barnen och ungdomarna skall nå. Granskningen riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. Den tillgängliga dokumentationen och iakttagelserna under inspektionen visar att de lokala målen för och innehållet i utbildningen i Brunnsparksskolan står i överensstämmelse med de nationella målen i läroplanen och i kursplanerna. 5

20 Brunnsparksskolan SKOLVERKET Skolan är organiserad i arbetslag där förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare samverkar. Man arbetar åldersblandat skolår 1-3. Arbetet pågår mestadels i klasserna och någon större samverkan med de andra klasserna eller verksamhet i flexibla grupper förekommer inte. Inspektörerna har vid observationerna uppfattat att arbetssättet varierade mellan enskilt arbete, där lärarna bestämmer ramarna, och undervisning, där alla elever arbetade med samma sak. De läromedel skolan använder styr till en stor det skolans arbete. Detta gäller även det tematiska arbetet. Arbetslagen strävar mot ett mer flexibelt arbetslag. Ett av arbetslagen arbetar mer flexibelt än de andra. Skolans morgonomsorg startar kl Lokalvårdarna ansvarar för morgonomsorgen. Alla lärare börjar 7.45 och övriga pedagoger mellan kl Man betonar att läraren har ansvaret för arbetet i klassen, förskolläraren för förskoleklassen och fritidspedagogen för skolbarnsomsorgen. Hela arbetslaget planerar gemensamma aktiviteter men tar inte ansvar för elevernas hela pedagogiska verksamhet under dagen. Samverkan mellan förskoleklassen och skolår 1 intensifieras under vårterminen. Skolans syn på kunskap diskuteras kontinuerligt vid konferenser och andra sammankomster. Varje elev på Brunnsparksskolan har en portfolio och en individuell utvecklingsplan (IUP). Planen skall upprättas gemensamt av barn, förälder och lärare. Syftet med planen är att tydliggöra och följa upp barnets utveckling. Planen skall också vara ett stöd vid övergångar. Den individuella utvecklingsplanen är väl känd av eleverna. Som grund för elevernas IUP ligger de nationella kursplanerna. Detta innebär också att eleverna känner till de mål som finns för verksamheten. Elevernas personliga mål diskuteras och formuleras tillsammans med eleverna. Barnen har god förmåga i att jobba självständigt. Verksamheten utvärderas både på individuell basis och vid tema även i storgrupp. Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Vid dessa diskuteras eleverna utveckling och behov utifrån den dokumentation som gjorts i elevens IUP. Man diskuterar också hur väl eleverna uppnått de mål som man har satt upp och formulerar sedan nya framåtsyftande mål. Klasslärare eller speciallärare är ansvariga för samtalen. Eleverna deltar och föräldrarna känner att de blivit allt mera involverade. Inspektörerna bedömer att den garanterade undervisningstiden tillgodoses. Vid varje läsårsstart kartlägger specialpedagogerna de behov av särskilt stöd som finns. Detta sker genom så kallad screening. De barn som är i behov av särskilt stöd får detta i den utsträckning de behöver. Detta arbete inriktas i huvudsak mot matematik och svenska. Dessutom förekommer talpedagogiska insatser samt i begränsad omfattning insatser gällande social problematik. Skolledningen påpekar den lilla skolans fördelar där det är lätt att upptäcka och åtgärda särskilda behov i god tid. Åtgärdsprogram upprättas för de elever som har behov av särskilt stöd. 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolorna Bondstorps, Byarums och Götafors skolor

Utbildningsinspektion i grundskolorna Bondstorps, Byarums och Götafors skolor Utbildningsinspektion i grundskolorna Bondstorps, Byarums och Götafors skolor UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kvisthamraskolan

Utbildningsinspektion i Kvisthamraskolan Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Rinkaby och Viby skola Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Rinkaby skola Förskoleklass, Grundskola årskurserna 1 5 Viby skola Förskoleklass,

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolorna Halltorps-, Hagby-, Påryds- och Tvärskogsskolan

Utbildningsinspektion i grundskolorna Halltorps-, Hagby-, Påryds- och Tvärskogsskolan Utbildningsinspektion i grundskolorna UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hammars skola

Utbildningsinspektion i Hammars skola Utbildningsinspektion i Kristianstad kommun Hammars skola Dnr 53-2006:3213 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Hammars skola Grundskola årskurserna 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stige skola grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Stige skola grundskola F 6 Utbildningsinspektion i grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolan, Lekebergsskolan 3 6

Utbildningsinspektion i grundskolan, Lekebergsskolan 3 6 Utbildningsinspektion i grundskolan, UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolorna Sörgården och Åker samt förskolan Bullerbyn

Utbildningsinspektion i grundskolorna Sörgården och Åker samt förskolan Bullerbyn Sörgården/Åker/Bullerbyn Utbildningsinspektion i grundskolorna Sörgården och Åker samt förskolan Bullerbyn UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kopparbergsskolan

Utbildningsinspektion i Kopparbergsskolan Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hallenskolan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6

Utbildningsinspektion i Hallenskolan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 Utbildningsinspektion i Mölndals kommun Hallenskolan Dnr 53-2006:1618 Utbildningsinspektion i Hallenskolan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Utbildningsinspektion i Sigtuna kommun S:t Pers skola Dnr 53-2005:3132 Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sigfridsborgs skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Innehåll. Inledning. Underlag

Innehåll. Inledning. Underlag Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Hägerstensåsens och Hägerstenshamnens skolor Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Hägerstensåsens skola, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 samt Hägerstenshamnens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grycksboskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Grycksboskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Näsby skola

Utbildningsinspektion i Näsby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Näsby skola Dnr 53 2006:3213 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Näsby skola Grundskola årskurserna 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vrångö skola, grundskola F-3

Utbildningsinspektion i Vrångö skola, grundskola F-3 Utbildningsinspektion i Vrångö skola, grundskola F-3 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Älta skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sågtorpsskolan Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Utbildningsinspektion i Flyingeskolan och Harlösa skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Utbildningsinspektion i Flyingeskolan och Harlösa skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Utbildningsinspektion i Eslövs kommun Flyinge-Harlösa rektorsområde Dnr 53-2007:59 Utbildningsinspektion i Flyingeskolan och Harlösa skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Furuby och Åryds skolor

Utbildningsinspektion i Furuby och Åryds skolor Utbildningsinspektion i Växjö kommun Furuby och Åryds skolor Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Furuby och Åryds skolor Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Tvetenskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Tvetenskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Tvetenskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Tvetenskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hultetskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Hultetskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Hultetskolan Dnr 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Hultetskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Hultetskolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Johannebergsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Johannebergsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Johannebergsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Parkskolan Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Parkskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Utbildningsinspektion i Krusboda skola

Utbildningsinspektion i Krusboda skola Utbildningsinspektion i Tyresö kommun Krusboda skola Dnr 53-2006:3383 Utbildningsinspektion i Krusboda skola Förskoleklass Grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariebergsskolan förskoleklass och grundskola åk 1 6

Utbildningsinspektion i Mariebergsskolan förskoleklass och grundskola åk 1 6 Utbildningsinspektion i förskoleklass och grundskola åk 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Boo Gårds skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Boo Gårds skola, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Boo Gårds skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Boo Gårds skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Herrängens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Ektorp och Borgvalla skolor Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1

Läs mer

Utbildningsinspektion i förskoleklass och grundskola, Mullhyttans skola

Utbildningsinspektion i förskoleklass och grundskola, Mullhyttans skola Utbildningsinspektion i förskoleklass och grundskola, UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Solbackeskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Solbackeskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Solbackeskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Parkskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Laholms kommun Parkskolan Dnr 53-2005:3224 Utbildningsinspektion i Parkskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Torna Hällestad skola Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bagaregårdsskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bagaregårdsskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Bagaregårdsskolan, grundskola F 5 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Staffanstorps kommun Hagalidskolan Dnr 53-2006:3275 Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stugsunds skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Stugsunds skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Söderhamns kommun Stugsunds skola Dnr 53-2006:3379 Utbildningsinspektion i Stugsunds skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Piteå resursskolor

Utbildningsinspektion i Piteå resursskolor Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Lilla Adolf Fredriks skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sjöboskolan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6

Utbildningsinspektion i Sjöboskolan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 Utbildningsinspektion i Borås Kommun Sjöboskolan Dnr 53-2005:3222 Utbildningsinspektion i Sjöboskolan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hedebyskolan

Utbildningsinspektion i Hedebyskolan Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Tranås kommun Rektorsområde 5 Dnr 53-2008:198 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan Grundskola årskurserna 1 5 Obligatorisk särskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket

Läs mer

Utbildningsinspektion i Strömnäs skola

Utbildningsinspektion i Strömnäs skola Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kvarnbyskolan, grundskola årskurserna 7 9

Utbildningsinspektion i Kvarnbyskolan, grundskola årskurserna 7 9 Utbildningsinspektion i Mölndals kommun Kvarnbyskolan Dnr 53-2006:1618 Utbildningsinspektion i Kvarnbyskolan, grundskola årskurserna 7 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Linköpings kommun kommun@linkoping.se Rektorn vid Ljungs och Ljungsbro skolenhet Margareta.lundgren@linkoping.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ljungs och Ljungsbro skolenhet i Linköpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i Glanshammars skola förskoleklass, grundskola årskurs 1 8

Utbildningsinspektion i Glanshammars skola förskoleklass, grundskola årskurs 1 8 Utbildningsinspektion i förskoleklass, grundskola årskurs 1 8 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gustaviskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Gustaviskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Gustaviskolan, grundskola F 3 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer