Myndighetsutövningen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndighetsutövningen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade"

Transkript

1 Rapportserien Myndighetsutövningen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade En utvärdering av en organisationsförändring i Härnösands kommun Författare: Eva Rönnbäck och Anna Jakobsson Lund Rapportnr: 2006:14 ISSN: ISBN: FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

2 2

3 Innehåll Sammanfattning 5 1. Inledning 7 Uppdrag och utvärderingens syfte 7 Nuvarande organisation 8 2. Metod och tillvägagångssätt 11 Fokusgruppintervjuer 11 Enkätundersökning En kunskapsöversikt kring ämnet 13 Att hålla samman eller att dela upp 13 Erfarenheter från andra kommuner 15 Utvecklingstendenser 16 Funktionsindelad biståndshandläggning 16 Förenklad biståndshandläggning Den juridiska kontexten 19 Socialtjänstlagen och dess mål 19 Rätten till bistånd 20 Att bedöma rätten till bistånd 21 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 22 Målsättningen med lagen och handikappbegreppet 23 Rätten till insatser 24 Att bedöma rätten till insatser 24 Myndighetsutövning, rättssäkerhet och handläggningsregler 25 Handläggningsregler 27 Riktlinjer som stöd i handläggningen 29 Handläggningens kunskapsområde Personalens uppfattning 32 Organisations genomförande 32 Om det nya uppdraget och kompetensen 33 Om att utredningarnas kvalitet 35 Om för och nackdelar med nuvarande organisationen 36 Samarbetet 37 Vård- och omsorgspersonalens uppfattning Sammanfattning och slutsatser 42 Roller, uppdrag och kompetens 42 Samarbetet mellan myndighetsutövning och verkställighet 43 Organisationens möjlighet att svarar upp mot lagstiftningens krav 44 Riktlinjer som stöd i handläggningen 45 Till sist 46 3

4 Referenser 47 4

5 Sammanfattning FoU Västernorrland har på uppdrag av socialtjänsten i Härnösand utvärderat en organisationsförändring som genomfördes januari Förändringen innebar att man gick från en mer renodlad myndighetsrespektive verkställighetsorganisation till en hybrid organisation där de olika uppgifter både kan sägas vara specialiserade och integrerade inom samma organisation. Delegationen om bistånd för personer som bor inom kommunens äldreboenden flyttades från stöd- och biståndsenheten till de enhetschefer som också ansvarar för verkställigheten på boendena. När det gäller stödet till funktionshindrade enligt LSS delades myndighetsutövningen upp på både stöd- och biståndsenheten och på verkställigheten. Enhetscheferna inom omsorgen för funktionshindrade (LSS-verksamheten) fick i och med beslutet delegation på att fatta beslut om personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson samt daglig verksamhet för de personer som bor i särskild bostad. Syftet med utvärderingen är att beskriva organisationen och hur den uppfattas och fungerar internt bland LSS- och biståndshandläggare, enhetschefer och vårdpersonal. Frågeställningar: Beskriva de lagliga förutsättningarna kring SoL, LSS och myndighetsutövning. Hur fungerar nuvarande organisationen avseende roller, uppdrag och kompetens? Hur fungerar samarbetet mellan handläggarenheten och verkställigheten med tonvikt på de senaste förändringarna? Få en inblick i hur några andra kommuner har organiserat motsvarande uppgifter och vad utvärderingar i andra kommuner ger för bild. Hur svarar organisationen upp gentemot lagstiftningens krav? För att få reda på hur organisationen fungerar i praktiken, d.v.s. hur de olika aktörerna hanterar sina olika roller och hur de samarbetar samlades data in via fokusgruppintervjuer. Ambitionen var även att få vårdoch omsorgspersonalens uppfattning kring hur samarbetet mellan myndighetsutövning och verkställighet fungerar. Med anledning av att de är en stor grupp genomfördes en enkätundersökning till ett slumpmässigt antal utvalda. 5

6 Den bild som personalen ger är till stora delar entydig. Nedan sammanfattas resultatet i ett antal punkter. Personalen ansåg att de inte kunde påverka förändringen. Varför förändringen genomfördes och syftet med förändringen upplevs oklart, vilket leder till olika spekulationer. De enhetschefer som fått delegation på att handlägga ärenden enligt SoL och LSS anser sig varken ha tid eller kunskap för uppgiften, även om enhetscheferna vid äldreomsorgens boenden ser vissa fördelar. Organisationsförändringen ses som en brist på respekt för den kompetens som finns vid stöd- och biståndsenheten. Svårt för enhetscheferna att prioritera myndighetsutövning och handläggning och de upplever att rättssäkerheten blir lidande. Otydligt kring delegation och ansvarsfördelning mellan stödoch beslutsenheten och verkställigheten gällande LSS. Kännedom om brukarna och helheten är de fördelar som lyfts fram när man har ansvar för både myndighetsutövningen och verkställigheten inom ett område. Vård- och omsorgspersonalen anser att de får bra information kring beslutet. Hemtjänstpersonalen har i huvudsak samarbete kring brukaren med handläggarna, personalen vid äldreboendena med arbetsledning och kollegor, medan personalen vid LSS-boendena har främst samarbete med brukaren/ställföreträdare och arbetsledning. Det är tveksamt om organisationen idag klarar av att leva upp på de rättssäkerhetskrav som ställs på myndighetsutövning och handläggning. För att nå dit krävs att organisationen skapar förutsättningar som handlar om ökad tydlighet i ansvars- och rollfördelning och en förståelse för att myndighetsutövning och behovsbedömning är både en tidoch kunskapskrävande process. 6

7 1. Inledning Socialtjänsten i Härnösand beslutade 2004 att förändra sin organisation vad gäller myndighetsutövning. Sedan tidigare finns en stöd- och biståndsenhet som arbetar med att utreda och besluta om hemtjänst och särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL). Den förändrade organisationen innebar att denna enhet även fick ansvaret för att handlägga ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tidigare handlades LSS-ansökningar av särskilda handläggare vid den enhet som även verkställde beslutet. Den beslutade organisationsförändringen blev emellertid inte en renodlad myndighetsenhet respektive verkställighetsenhet. Enligt vård- och omsorgsnämndens beslut ( ) fick boendechefer inom äldreomsorgen delegation på att fatta beslut om bistånd enligt SoL för de personer som bor på äldreboendet och enhetschefer inom omsorg om funktionshindrade fick delegation på att besluta om bistånd och insatser enligt SoL och LSS för boende inom deras verksamhet. Beslutet innebar även att stöd- och biståndsenheten minskades med en årsarbetare. I samband med att den nya organisationen genomfördes beslutade Vård- och omsorgsnämnden att en utvärdering av den nya organisationen skulle ske under Uppdrag och utvärderingens syfte Socialtjänstens ledning gav FoU Västernorrland i uppdrag att utvärdera den nuvarande organisationen med tonvikt på handläggning och myndighetsutövningen. Tillsammans med uppdragsgivaren diskuterades utvärderingen och vilka frågor man ville ha svar på. Med utgångspunkt från den diskussionen och den tid som kan avsättas bestämdes att syftet skulle avgränsas till att beskriva organisationen och hur den uppfattas och fungerar internt bland LSS- och biståndshandläggare, enhetschefer och vårdpersonal. Frågeställningar: Beskriva de lagliga förutsättningarna kring SoL, LSS och myndighetsutövning. Hur fungerar nuvarande organisationen avseende roller, uppdrag och kompetens? Hur fungerar samarbetet mellan handläggarenheten och verkställigheten med tonvikt på de senaste förändringarna? 7

8 Få en inblick i hur några andra kommuner har organiserat motsvarande uppgifter och vad utvärderingar i andra kommuner ger för bild. Hur svarar organisationen upp gentemot lagstiftningens krav? När det gäller brukarnas uppfattning om tillgänglighet och delaktighet hänvisas till den nyligen genomförda brukarundersökning som gjorts inom äldreomsorgens. Brukarundersökningen har utgått från de fastställda kvalitetsmålen och planeras dessutom att genomföras kontinuerligt en gång per år, vilket möjliggör en jämförelse över tid. Inom omsorgen finns inte någon motsvarande studie. Nuvarande organisation Inom äldreomsorgen i Härnösand har, enligt uppgift från november 2006, 573 personer hemtjänst. Det finns dessutom 271 platser vid kommunens särskilda äldreboenden och 81 lägenheter i servicehus. Totalt arbetar 519 vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen, varav 253 arbetar vid hemtjänsten och 266 inom särskilda boendena. Äldreomsorgen leds av en programområdeschef som har 13 enhetschefer underställda, som i sin tur ansvar för verksamheten vid de särskilda boendena och inom hemtjänsten. Dessutom finns en chef för sjuksköterskor och rehab-personal. Antalet underställda varierar mellan 27 till 55 personal för enhetscheferna och medelvärdet (m) är uträknat för respektive grupp, vilket framgår av tabell 1. Inom omsorgen om funktionshindrade har enligt Socialstyrelsens statistik från 2005 totalt 598 personer någon form av insats enligt LSS i Härnösand. Av dessa har 92 personer beslut om boende för vuxna och 4 beslut om boende för unga. Enheten leds av en programområdeschef som har åtta underställda enhetschefer. Hälften av dessa är enhetschefer vid boenden och resterande arbetar som enhetschefer med ansvar för personliga assistenter, daglig verksamhet samt för socialpsykiatrin. Antalet underställda varierar från19 till 46 (tabell 1). 8

9 Tabell 1: Antalet enhetschefer inom äldreomsorg respektive inom omsorgen om funktionshindrade Tjänster Årsarbetare Antal underställda Äldreomsorgen: Programområdeschef 1,00 Enhetschef hemtjänsten 5,00 m = 46 (36-53) Enhetschef särskilda boenden 5,00 m = 41 (27-55) Enhetschef hemtjänst + boende 2,00 m=45,5 (45-46) Chef för ssk + rehab 0,50 27 Omsorg om funktionshindrade: Programområdeschef 1,00 Enhetschef boende vuxna 3,00 m= 34 (32-37) Enhetschef boende unga 1,00 28 Enhetschef personlig assistans 2,00 46* Enhetschef daglig verksamhet 1,00 31 Enhetschef socialpsykiatri 1,00 19 * Uppgiften kring antalet underställda gäller för endast en enhetschef, eftersom det pågick en förändring varför uppgiften var osäker (16 nov -06) Vid socialtjänsten finns även den enhet som enbart arbetar med myndighetsutövning - stöd- och biståndsenheten. De arbetar med att besluta om bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS för äldre och funktionshindrade. Enheten består av en chef och sju handläggare, se tabell 2. I samband med organisationsförändringen minskades personalen med en tjänst. Tabell 2: Tjänster Antalet handläggare vid stöd- och biståndsenheten Årsarbetare Stöd- och biståndsenheten: Programområdeschef 1,00 LSS-handläggare 1,5 SoL-handläggare 5,5 Beslutet i vård och omsorgsnämnden om en förändrad organisation, innebar att delegationen om bistånd för personer som bor inom kommunens äldreboenden flyttades från stöd- och biståndsenheten till de 9

10 enhetschefer som också ansvarar för verkställigheten på boendena. När det gäller beslut som rör personer som bor i ordinärt boende gjordes ingen förändring, utan där kvarstod delegationen hos handläggarna inom stöd- och biståndsenheten. Beträffande stödet till funktionshindrade enligt LSS splittrades myndighetsutövningen upp på både stöd- och biståndsenheten och på verkställigheten. Enligt delegationsbestämmelserna har handläggare vid stöd- och biståndsenheten bl.a. delegation på beslut om personkretstillhörighet, personlig assistent för personer som bor i ordinärt boende, ekonomiskt stöd för personlig assistent, ledsagare i ordinärt boende, kontaktperson i ordinärt boende, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt beslut om daglig verksamhet. Delegation på beslut om boende för både barn, ungdom och vuxna har chefen för stöd- och biståndsenheten. Enhetscheferna inom omsorgen för funktionshindrade (LSSverksamheten) fick i och med den ändrade organisationen delegation att fatta beslut om personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson samt daglig verksamhet för de personer som bor i särskild bostad. I och med beslutet om en förändrad organisation gick man från en mer renodlad myndighets- respektive verkställighetsorganisation till en hybrid organisation där de olika uppgifter både kan sägas vara specialiserade och integrerade inom samma organisation. 10

11 2. Metod och tillvägagångssätt Med utgångspunkt från syftet blir formen för utvärderingen till stora delar deskriptiv. Det handlar både om att beskriva vilka krav som ställs på myndighetsutövning utifrån juridiska och lagliga utgångspunkter och hur nuvarande organisation agerar. För att få denna kunskap har uppgifter dels samlats in via litteratur, dels från olika styrdokument och i samtal med personer i ledande ställning. För att få reda på hur organisationen fungerar i praktiken, dvs. hur de olika aktörerna hanterar sina olika roller och hur de samarbetar har vi valt att samla in data via fokusgruppintervjuer. Vi har även haft ambitionen att få vårdoch omsorgspersonalens uppfattning om hur samarbetet mellan myndighetsutövning och verkställighet fungerar. Med anledning av att de är en stor grupp valde vi att göra en enkätundersökning till ett slumpmässigt antal utvalda. Nedan beskrivs de olika tillvägagångssätten för respektive metod. Fokusgruppintervjuer Totalt har fem intervjuer gjorts med fyra fokusgrupper och en intervju med endast en person. Fokusgrupperna har bestått av LSS- och biståndshandläggare, enhetschefer inom äldreomsorgens särskilda boende, enhetschefer inom hemtjänsten samt enhetschefer inom LSSverksamheten. I tabellen nedan framgår de olika fokusgrupperna samt hur många som medverkat i varje grupp. Tabell 3: Yrkesgrupper som medverkat i fokusgruppintervjuer Yrkesgrupp Antal Bistånds- och LSS-handläggare 6 Enhetschefer boenden Äldreomsorgen 3 Enhetschefer inom LSS med myndighetsutövning 4 Enhetschef inom LSS utan myndighetsutövning 1 Enhetschefer inom hemtjänsten 3 De frågeområden som berördes vid fokusgruppintervjuerna var kring införande av organisationsförändringen, deras olika roller och uppdrag, kompetens för uppgifterna, samarbete med övriga i organisationen samt fördelar respektive nackdelar med nuvarande organisation. Varje intervju tog cirka en timme att genomföra och intervjuerna spelades in på band. Vid analysen avlyssnades samtliga intervjuerna och dokumenterades sedan ordagrant. 11

12 Enkätundersökning För att fånga personalens syn på informationsflödet, den information de får kring beslutet och kring förändringar i brukarnas behov, genomfördes en mindre enkätundersökning. En enkät skickades till 50 personer vardera inom äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden. De som deltog i enkätundersökningen valdes ut slumpmässigt utifrån listor som tillhandahölls av Härnösands Kommun. Denna lista visade sig innehålla felaktigheter, vilket ledde till att 15 personer som valts ut att delta rapporterades ej vara aktuella på arbetsplatsen. Detta gällde i huvudsak inom hemtjänsten. Detta innebar att urvalet reducerades till 135 personer. Tabell 4: Urval och bortfall Hemtjänst Äldreboende LSS-boende Totalt Urval Ej aktuella Slutligt urval Svar Bortfall Svarsfrekvensen var låg men kan sägas vara acceptabel. Totalt svarade 74 personer på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 55 procent. Högst svarsfrekvens hade personalen inom LSS-boenden, där svarade 60 procent av de tillfrågade på enkäten. Svarsfrekvensen inom hemtjänsten var 58 procent, medan motsvarande siffra för äldreboenden var 47 procent. Något internt bortfall av betydelse kan inte ses i enkäten. Någon enstaka har underlåtit att besvara de flesta frågor, men i övrigt har merparten av de tillfrågade besvarat alla frågor. I tabellerna presenteras de som inte har svarat tillsammans med de som sagt att de ej kan ta ställning till frågan. 12

13 3. En kunskapsöversikt kring ämnet Detta kapitel syftar till att ge en inblick i olika sätt att organisera och hantera såväl myndighetsutövning som verkställighet gällande omsorgen om äldre och funktionshindrade. Att hålla samman eller att dela upp Den offentliga omsorgen kan ses som två processområden där det ena området utgörs av det som hör samman med fördelningen av samhällets insatser, medan genomförandet av insatserna tillhör det andra området. Fördelningen av hjälpen till äldre och funktionshindrade sker till stor del via myndighetsutövning där varje enskild ansökan prövas och bedöms individuellt i vad som kallas handläggningsprocess. Resultatet av denna process är den faktiska hjälpen som genomförs av vård- och omsorgspersonalen i hemtjänsten eller i särskilda boenden. I och med beslutet om en förändrad organisation gick man från en mer renodlad myndighets- respektive verkställighetsorganisation till en hybrid organisation där de olika uppgifter både är specialiserade och integrerade inom samma organisation. Figur1: Två processområden. MYNDIGHETSUTÖVNING VERKSTÄLLIGHET Handläggning av ärenden enligt SoL/LSS (fördelningsprocess) från ansökan, bedömning av behov till beslut. Verkställande av beslut om bistånd och insatser (förmedlingsprocess). Hur man väljer att organisera en verksamhet kan ses som ett politiskt styrmedel. När det gäller styrning och implementering talar Sannerstedt (1999) om distinktionen mellan det politiska livets två roller - beslutsfattarrollen och verkställarrollen. Inom äldreomsorgen var det vanligt att dessa två roller var förenade i en och samma yrkesroll under många år, där myndighetsutövningen inklusive beslutsfattandet och verkställigheten hade en nära koppling. I praktiken innebär en sådan koppling att den som handlägger ansökningar om hjälp parallellt ansvarar för hemtjänstverksamheten. Förutom handläggningen ska den tillika verksamhetsansvariga se till att hjälptagaren får den hjälp som beviljats, leda hemtjänstpersonalen i arbetet, svara för ekonomi och för personalens arbetsmiljö. Under 1900-talets sista decennium genomgick organiseringen av äldreomsorgen en förändring och den ovan beskrivna yrkesrollen delades. I en majoritet av landets 13

14 kommuner skildes handläggningen, d v s myndighetsutövningen från ansvaret för verkställigheten och själva hemtjänstverksamheten under denna period. De skäl som angavs till omorganiseringen hade såväl ekonomiska, politiska som ideologiska förtecken (Lindqvist & Borell 1998). De ekonomiska argumenten hänvisade till kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen i förhållande till knappa och ibland krympande resurser. De politiska och ideologiska förtecknen bottnar i ett systemskifte, som inleddes åren runt Den offentliga verksamheten ansågs av många debattörer vara både trög och ineffektiv. Det gällde att få bukt med kostnadsutvecklingen och se till att den offentliga verksamheten utfördes effektivare, helst till en lägre kostnad, samtidigt som man ville möjliggöra för alternativa aktörer i utförarledet. Den uppdelning av yrkesrollen som skedde av dessa skäl skulle också göra det möjligt för politiker att lättare kunna styra och prioritera socialtjänstens verksamhet, utan att behöva involveras i biståndsinsatser till enskilda (Blom 1998). Att skilja på myndighetsutövning och verkställighet anses ha både föroch nackdelar. Enligt en utredning från Socialstyrelsen (1999) var fördelarna med att skilja myndighetsutövningen från verkställigheten bl.a. möjligheten till en professionalisering av handläggningen, enhetligare beslut och enhetligare handläggningsrutiner. De nackdelar som lyftes fram var att avståndet mellan handläggare och utförare skulle kunna ha en negativ inverkan på tillförlitligheten i utredningar och beslut. Oklara ansvarsförhållanden och kommunikationsproblem angavs som andra negativa aspekter av modellen. I tabell 5 ges en samlad bild över tänkbara för- och nackdelar med de två olika sätten att organisera äldreomsorgen (Lindelöf & Rönnbäck 1997). Tabell 5: För- och nackdelar med specialiserade respektive integrerade handläggare enligt tidigare rapporter. Specialiserad Fördelar Rättssäkrare handläggning Ökad utredningskompetens Tydligare myndighetsroll Enhetligare bedömningar och beslut Nackdelar Reducerat perspektiv Bristande kommunikation med verkställigheten (utförarna) Arbetsmiljöfrågor riskerar att hamna i bakgrunden Integrerad Sammanhållen äldreomsorg Enklare och bättre kommunikationsvägar till verkställigheten (utförarna) Helhetsperspektiv Sammanblandning av handläggar- och verkställarrollen Otydligare myndighetsroll 14

15 Utveckling mot en specialiserad biståndshandläggning har gått fort i landets kommuner. Årsskiftet 1992/1993 hade 14 procent av landets kommuner infört specialiserad handläggning och i början av talet var motsvarande siffra 80 procent (Lindelöf & Rönnbäck 2004). Erfarenheter från andra kommuner De flesta kommuner har som nämnts ovan infört en specialiserad organisation och har en s.k. beställar- och utförarorganisation (BUM). Några som studerat effekterna av denna delning menar att det bl.a. lett till en ökad formalisering av innehållet i arbetsuppgifterna för biståndshandläggarna (Arndt & Ingvad 2004, Blomberg 2004, Lindelöf & Rönnbäck 2004). Detta är i sig inte något förvånande, eftersom bristen på formalitet har varit en stående kritik från socialstyrelsen och länsstyrelsen under hela 1990-talet (Lindelöf & Rönnbäck 2004). En ökad formell struktur i handläggningsprocessen kan därför ses som något positivt och som motsvarar förväntningarna. Men den ökade formaliseringen har även lett till en ökad byråkrati (Vabo 2003). Ökade krav på en korrekt bedömning och ett korrekt beslut leder till flera omprövningar, eftersom behoven ofta förändras. En annan effekt är enhetligare bedömningar och enhetligare beslut vilket framgår av en riksomfattande studie från Socialstyrelsen (Lindelöf & Rönnbäck 1997). I denna studie deltog 327 handläggare från 27 kommuner, varav cirka hälften arbetade som specialiserade handläggare och hälften med både handläggning och verkställighet, dvs. integrerade handläggare. Ett av resultaten som presenterade i undersökningen var att specialiserade handläggare var betydligt enhetligare i sina bedömningar och i besluten. En rimlig förklaring till att enhetligheten ökade är dels att antalet som handlägger de facto blir färre i och med specialiseringen, dels att de sitter tillsammans och rådgör med varandra i större utsträckning än de kollegor som har dubbla ansvaret. Dessutom framkom att de specialiserade var restriktivare vid tilldelningen av hjälp. När det gäller brukarna och vård- och omsorgspersonalens erfarenheter framgår i en kunskapsöversikt från Äldrecentrum (2005) att en specialisering kan upplevas förvirrande bland de äldre. Ett av skälen som nämns är ökat avstånd och flera led. Nya gränssättningar har inneburit att både personalen som ska utföra den faktiska hjälpen och de äldre anser sig ha fått mindre möjligheter att påverka. En studie från Stockholm visade på att enhetscheferna för hemtjänstpersonalen var kritiska till specialiseringen och de menade att deras roll förändrats. De ansåg att de var mer tillgängliga för personalen och brukarna när de hade ansvar för både handläggningen och utförandet. Idag har det 15

16 istället uppstått en ny gräns och ett motsatsförhållande mellan dem och biståndshandläggarna. Utvecklingstendenser De utvecklingstendenser man kan se idag kan delas upp i två inriktningar. Den första handlar om ytterligare en specialisering eller funktionsindelning och den andra är en förenklad handläggning. Funktionsindelad biståndshandläggning Av äldrecentrums rapport (2005) framgår att flera kommuner har gått mot en ytterligare specialisering av biståndshandläggningen. Som exempel nämns Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholm. De har inspirerats av hur socialsekreterare har utvecklat sin profession där ökad specialisering har lett till ökad kompetens och fördjupning. I ett projekt kallat BUMS (biståndshandläggning, uppföljning, metoder och samverkan) delade man in beställarenheten i fyra funktionsområden och grupper. Hemtjänst/särskilt boende ordinarie biståndshandläggning inklusive uppföljningar. Information allmän information kring myndighetens ansvarsområde samt uppsökande verksamhet. I den gruppen ingår även anhörigkonsulent och färdtjänsthandläggare. Vårdplanering en särskild grupp som enbart arbetar mot de som skrivs ut från sjukhuset. Handläggarna fattar tidsbegränsade beslut. Till den gruppen finns även en boendesamordnare. Verksamhetsuppföljning består av en utredningssekreterare, biståndshandläggare och den medicinskt ansvarige sjuksköterskan (MAS). Flera andra kommuner har valt att gå mot en ökad specialisering, ex Sundsvall och Karlstad som båda har vårdplaneringsteam som innebär att särskilda biståndshandläggare arbetar enbart mot sjukhuset. Sundsvall har även en disktriktsköterska knuten till teamet. Att ha särskilda boendehandläggare och boendesamordnare är ytterligare exempel på denna funktionsindelning. Kalmar har valt att specialisera sig när den gäller demenssjuka. De har särskilda handläggare som enbart arbetar med personer som har en demenssjukdom. För närvarande arbetar två biståndshandläggare över hela kommunen med personer som efter en demensutredning har fått en demensdiagnos. Deras egna erfarenheter är positiva och de menar 16

17 att de har fått en ökad kunskap och trygghet i yrkesrollen samtidigt som det underlättar för den demenssjuke, anhöriga och samarbetsparterna att ha en särskild biståndshandläggare att vända sig. Förenklad biståndshandläggning Den andra utvecklingstendensen är mot en förenklad biståndshandläggning. Flera kommuner har valt att genom riktlinjer förenkla biståndshandläggningen och minska prövningen för att få del av vissa tjänster inom hemtjänsten. Stadsdelarna Hägersten och Norrmalm i Stockholm har under ett år drivit projektet Hemtjänst med förenklad biståndsprövning. Syftet med projektet var att: Förebygga att större hjälpbehov uppstår. Skapa trygghet genom att kunna få hjälp med sådan man inte längre klarar själv, ex att hänga upp gardiner. Habilitera genom att bibehålla rörlighet både psykiskt och fysiskt. Ge livskvalitet, pröva om möjligheten att själv bestämma vad man vill få hjälp med kan påverka livskvaliteten. Projektet innebar att alla personer som var 80 eller äldre hade rätt att ansöka om 1 4 timmars hemtjänst i månaden med förenklat biståndsbeslut. Erfarenheterna från projektet visade på att en majoritet av de som utnyttjade möjligheten också var nöjda (Hjalmarsson 2006). De äldre var nöjda med både ansökningsförfarandet samt att de själva fick bestämma vad som skulle utföras och hur tiden skulle disponeras. Framför allt ville man ha hjälp med städning, inte sociala aktiviteter. I de flesta fall hade de deltagande äldre varit berättigade till bistånd i form insatser som ingår i ordinarie hemtjänst. Det som var lite förvånande var att det var relativ få personer som valde denna variant. Under året deltog totalt 87 personer varav 21 valde att avsluta av olika skäl. Vid projektets slut var de 66 personer fördelade på de båda stadsdelarna som var kvar i projektet. Andra kommuner som använder sig av en förenklad handläggning är Linköping och Helsingborg (Lindelöf 2006). Linköping var en av de första kommunerna att införa en form av förenkling vid tilldelningen av hjälp. Vid mitten av 1990-talet fick alla personer som har uppnått 75 år med praktiska sysslor som hemmets skötsel, inköp och tvätt om sammanlagt 12 timmar per månad. Idag har denna tid minskats till 8 timmar. För att få hjälp via det som benämns Bo-service kontaktas servicehuset i det område där man bor, med vilken den äldre tecknar 17

18 ett Bo-serviceavtal. Detsamma gäller önskemål om trygghetstelefon och telefonservice. Personer som är yngre hänvisas till den sociala förvaltningens mottagningsenhet, vilket innebär att ansökan om hjälp prövas som ett bistånd. I Helsingborg sker hanteringen av vissa angivna insatser till äldre via en förenklad handläggning. De angivna insatserna benämns hemservice och omfattar av städning, tvätt, strykning och mangling samt inköp och andra ärenden. För att få del av dessa insatser kontaktas serviceenheten och en mycket enkel blankett fylls i. Någon större utredning görs inte. Även Sundsvalls kommun kommer att införa en liknande modell fr.o.m. januari Genom att införa en riktlinje som anger kriterier för en viss grupp att få vissa insatser eller viss tid underlättar man för biståndshandläggarna. I detta fall handlar det om att personer som är 80 år eller äldre får tillgång till valfri hemtjänst upptill fyra timmar/månad. Skälen till att man i Sundsvall inför denna modell är: För att minska utredningsförfarandet där så är lämpligt, för att göra viss hjälp mer lättillgänglig, för att också hålla kostnaderna nere för enskilda äldre och för att också förse dessa personer med beslut av både rättssäkerhets- och inflytandeskäl (Lindelöf 2006 s 31). 18

19 4. Den juridiska kontexten I detta kapitel beskrivs vilka juridiska förutsättningar som styr socialtjänstens verksamhet med äldre och funktionshindrade. Det som tas upp är framförallt SoL och LSS. Verksamheten består både av myndighetsutövning och faktiskt handlande. Tonvikten i detta kapitel, och i hela utvärderingen, ligger på myndighetsutövningen och handläggningen eftersom förändringen av organisationen i Härnösand i huvudsak berör dessa frågor. Kapitlet avslutas med något om den kompetens som krävs för att arbeta med myndighetsutövning och handläggning inom socialtjänsten. Socialtjänstlagen och dess mål SoL är en målinriktad ramlag som lämnar en stor frihet till varje kommun att utforma verksamheten efter behov och lokala förutsättningar. Tanken bakom denna lagkonstruktion är att lagens mål och intentioner ska styra hur verksamheten ska utformas i praktiken. Lagstiftaren har således valt att styra med mål istället för att i detalj reglera verksamheten. Lagen innehåller skyldigheter för myndigheten att tillhandahålla viss service och hjälp till medborgarna blandat med specifika rättigheter för enskilda medborgare. Med de specifika rättigheterna avses de individuellt prövade insatserna, vilka har ett eget kapitel i lagen. Det är också dessa regler som främst styr biståndshandläggningen. Om SoL överhuvudtaget ska betraktas som en rättighetslag har diskuterats genom åren. Det finns visserligen ingen exakt begreppsdefinition för vad som kan betraktas som en rättighetslag, även om det råder en enighet kring ett antal grundläggande krav. De viktigaste kraven är att rättigheten ska vara noggrant preciserad i fråga om innehåll och förutsättningar, att beslutet ska kunna överklagas samt att rättigheterna ska vara utkrävbara (Hollander 1995). När det gäller utkrävbarhet så har detta stärkts genom åren. Från och med den 1 juli 2006 infördes en ändring socialtjänstlagen, som innebär att kommunen kan utdömas vite om de inte verkställer sina beslut. I förarbetena framgår att socialnämndens arbete kan delas in i tre nivåer: strukturella åtgärder generella åtgärder och individuella åtgärder. 19

20 De strukturella åtgärderna är inriktade mot samhälleliga förhållanden och delaktighet i samhällsplaneringen. Generella åtgärder innebär insatser riktade mot hela befolkningen eller breda grupper i samhället, medan individuella åtgärder fokuserar individen och dennes behov. Oavsett på vilken nivå som socialnämnden arbetar är det övergripande målet att samhällets socialtjänst ska bygga på demokratins och solidaritetens grund samt ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt självbestämmande och integritet. Det generella målet - oavsett ålder och behov - framgår av portalparagrafen, där det står att socialnämnden ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. När det gäller det mer specifika målen med samhällets äldrepolitik, som har med de individuella åtgärderna att göra, sägs att äldre människor ska ha möjligheter att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Varje människa oavsett ålder skall betraktas som en unik individ med en egen individuell livshistoria, med en egen uppfattning och en rätt att bestämma hur hon vill leva sitt liv. Dessa mål ska gälla för all personal och all verksamhet inom ramen för socialtjänstens arbete och kan ses som en värdegrund och en bas för arbetet. De vägledande principer som ska styra socialtjänstens arbete är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet samt närhet. Rätten till bistånd Det kanske mest betydelsefulla kapitlet i SoL handlar om den enskildes rättighet, rätten till bistånd. Den enskildes rätt till hjälp eller bistånd regleras i 4 kap 1 första stycket SoL. Behoven och kriterierna är vaga och oprecisa och alla som har ett behov som inte själv eller på annat sätt kan tillgodose, har rätt till bistånd. Biståndet ska tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå och att leva ett självständigt liv. Alla oavsett ålder, bakgrund och behov som vistas i kommunen, har rätt att ansöka om hjälp för sin försörjning eller livsföring i övrigt. Personen behöver inte vara skriven i kommunen, utan det räcker med att man vistas där. När det gäller äldre, funktionshindrade eller personer med allvarlig sjukdom och som har ett varaktigt behov av vårdoch omsorgsinsatser har ett undantag gjorts från vistelsebegreppet. Speciella bestämmelser har införts som ger den äldre rätt att ansöka om hjälp även om han eller hon inte befinner sig i kommunen. Denna bestämmelse har kommit till för de som har för avsikt att flytta till 20

Att ta makten och ansvaret

Att ta makten och ansvaret Rapportserien Att ta makten och ansvaret för sin utredning Om ett utvecklingsprojekt kring biståndshandläggningen i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2008:5 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-28-1

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Palle Storm Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson Rollen som biståndshandläggare Lena Fröjdlund-Göransson FoU-trainee Uppsats nr 13 December 2009 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lena Fröjdlund-Göransson, planeringssekreterare

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG En översikt av aktuell forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering Eva Norman Pär Schön Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2005:4

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Framtidens hemtjänst?

Framtidens hemtjänst? Framtidens hemtjänst? Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller Utvärdering av Askimsmodellen Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer