? Tidningen Social Omsorg läggs ner 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "? Tidningen Social Omsorg läggs ner 2011"

Transkript

1 SOCIAL OMSORG En tidning från Föreningen Social Omsorg FSO Nr 2/2010 Årgång 11 FSO:s Årsmöte 2010 Beslut angående föreningens framtid Boktipset s. 15 Riktlinjer för psykosociala insatser s. 4? Tidningen Social Omsorg läggs ner 2011 Ny webbadministratör till fso.nu Årets FSO:are korad s. 14 Här finns uppdaterad och löpande information om föreningen och FSO:s verksamhet

2 Utges av Föreningen Social Omsorg FSO Jökelvägen Mjölby AnSvARig UtgivARe Siv Bringetun StYReLSe Ordförande: Siv Bringetun Vice Ordförande: Webbadministratör: Bo Sjöberg Kassör: Sigbritt Bothin Sekreterare: Åsa Vidman Vice sekreterare: Pernilla Risberg Ledamoter Margareta Björk Gitte Olsson AdReSS, MAteRiALOch AnnOnSeR info.fso.nu Annonspriser: V. g. tag kontakt! PRenUMeRAtiOneR MedLeMSkAP Se sista sidan! UtgivningSPLAn 2010 Nr 3 Manusstopp 21 juni 2010 Utgivningsdatum 8 juli 2010 Mot nya tider Tack alla ni som deltog i årsmötet och bidrog till lugn med sakliga diskussioner och till slut även beslut när det gäller FSO:s framtid. Mycket var bra under våra dagar i Kosta. Kronobergskretsen med Ingrid Gunnarsson i spetsen skapade en tillvaro som många kunde njuta av. Man hade plockat fram en kvinna att vara stolt över i Kronoberg, Monica Widnemark. Hon brinner för sitt uppdrag som kommunalråd i Kosta. Monica hade även förmåga att bjuda på sig själv och berättade på ett både underhållande och lärorikt sätt om hur Torsten Jansson byggt upp Kosta glashotell. Hotellet är värt ett besök i sommar. Då har de säkert fått fart på middagarna så väntan inte blir så lång mellan rätterna. Men det var roligt att höra så många chefer diskutera problemen med en vacker servis som dock snart blir ett arbetsmiljöproblem för restaurangchefen. Det var också Monicas förtjänst att vårt årsmöte blev så lyckat. Vad är nu bestämt? Jo, vi lägger ned tidningen du läser nu, den försvinner med nr 2, Vi satsar istället på en utveckling av hemsidan. De få kretsar som finns kvar påbörjar en avvecklingsprocess och vi gör en nystart när det gäller vårt samarbete med SKTF. Riksstyrelsen fick in fyra nya ledamöter vilka presenteras i tidningen. De ska tillsammans med mig, kassören Sigbritt och sekreteraren Åsa arbeta med en yrkesförening i förändring. Styrelsen har nu fler ledamöter än under förra mandatperioden och det kändes att vi fått in nya krafter med olika kompetens. Så det finns hopp! Läs utdrag ur årsmötet i tidningen. Hela årsmötesprotokollet hittar du på hemsidan. Med ett stort stöd och en varm applåd blev Irene Marszalek årets FSO:are. Tyvärr kunde hon inte närvara vid årsmötet, men hon har i tackbrev meddelat att hon känner sig mycket stolt och hedrad över utmärkelsen. Irene är vår äldsta medlem i flera bemärkelser. Ambitionen är att framöver ständigt hänvisa till hemsidan. Bo Sjöberg, vår nya webbansvarige, kommer att få ett tufft arbete att se till att informationen blir dagsaktuell. Gå in på debattsidan och sätt fart på oss alla. Uppmärksamma även annonsen om att ni kan söka FSO:s stipendium. VÅRhälSningaR FRÅn SiV BriNgetuN grafisk FORM & tryck VTT Grafiska AB Vimmerby, SOCIAL OMSORG Nr

3 FÖReningSnYtt REglEMEnTE FÖR FÖREningEn SOCial OMSORgS STiPEnDiEFOnD Ansökan ska göras till Riksstyrelsen senast den 31 maj. Medlem i FSO kan ansöka om ekonomiskt stöd vid t.ex.: fortbildning seminarier studiebesök litteratur vid studier eller liknande som riktats mot social omsorg - I ansökan ska en beskrivning av aktiviteten finnas samt syftet klart framgå. - Bifoga handling som kan styrka din ansökan. - Det är viktigt att göra ansökan i god tid innan aktiviteten, så att styrelsen hinner behandla och besluta i ärendet. - Av de medel som finns i stipendiefonden kan kronor användas per år. - Som motprestation för erhållna medel skall den som fått ett stipendium skriva i tidningen Social Omsorg/på Hemsidan om den aktivitet man deltagit i. fso.nu Nu ska alla medlemmar följa med FSO in i cyberspace! Varför är mer än 1400 personer med i FSO? Jo, det finns ett intresse för frågor rörande social omsorg och våra yrkesfrågor! Var hittar du och diskuterar dessa frågor idag? Berätta för oss var du utbyter erfarenheter och ställer dina frågor! Var diskuterar du frågorna förutom på den egna arbetsplatsen? För att fso.nu ska bli bra är du som medlem mycket viktig! Tala om vad du förväntar dig av fso.nu! På fso.nu kan du hitta nya kontakter som kan vara mycket användbara framöver. /Bosse SOCIAL OMSORG Nr

4 Riktlinjer för psykosociala insatser i mars presenterade Socialstyrelsen preliminära riktlinjer för psykosociala insatser till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Nationella riktlinjer är i första hand något som ska ge stöd för dem som ska fatta beslut i kommuner och landsting för hur resurser ska fördelas. Ett vanligt missförstånd är att man tror att nationella riktlinjer är ett vårdprogram som ska användas i kontakt med den enskilda personen. Nu har Socialstyrelsen presenterat en preliminät version av nationella riklinjer för psykosociala insatser till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. De berör verksamheter både inom kommun och landsting. De preliminära riktlinjerna innehåller 43 olika rekommendationer. Under perioden mars till maj kommer Socialstyrelsen att delta vid ett 15-tal olika seminarier där riktlinjerna kommer att presenteras och diskuteras. Det finns också möjlighet att skicka in synpunkter inför arbetet med att ta fram den slutgiltiga versionen som beräknas vara klar i årsskiftet 2010/11. Det beräknas finnas ca personer med schizofreni har som har behov av olika sorters stöd. Insatserna handlar både om stöd i samband med insjuknandet men också stöd för att den enskilda ska kunna hantera sin vardag. av de rekommenderade insatserna i den preliminära versionen som nu presenterats återfinns bl.a. följande: Samordnade insatser enligt ACT-modellen (Assertive community treatment) med tillägg av familjeintervention och social färdighetsträning. Intensiv case management enligt ACT-modellen för de som har många kontakter med vården Familjeintervention Kognitiv beteendeterapi Supported employment enligt IPSmodellen För den som är intresserad att läsa mer kan gå in på Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se) och ladda ner hela dokument. Där finns också datum för vårens seminarier samt vem man kan kontakta om man har synpunkter eller frågor. En brist som konstateras i det vidare arbetet är avsaknaden av datakällor som kommer att göra det svårt att följa upp på nationell nivå de indikatorer som tagits fram. SUSANNe ROlFNeR SUVANTO 4 SOCIAL OMSORG Nr

5 SMÅTT OCh gott FRÅn OMVäRlDEn tips PÅ WeBB- SidOR! Förbundet DHr har uppmanat Sveriges kommuner att byta namn på de kommunala handikappråden till Råd för funktionshindersfrågor. Läs mer funktionshinder_2010_1.aspx äldre är friskare men ungas hälsa har sämre vilket märks genom en ökning av vård för alkoholrelaterade diagnoser och heldygnsvård för depressioner, ångesttillstånd och självmordsförsök. Läs mer ny broschyr för vägledning om vård och omsorg för äldre Läs mer "guldstunder" en inspirationsfilm (dvd) om Malmö stads satsning på det sociala innehållet i äldreomsorgen kan nu beställas. Läs mer nytt från riksdag och regering i urval: Nya uppdrag och satsningar på äldreområdet: Fyra nya uppdrag till Socialstyrelsen är några av de satsningar som presenterats av regeringen nu under vårvintern: Ta fram en vägledning till kommuner och enskilda utförare om hur lokala värdighetsgarantier för insatser till äldre kan se ut Ta fram system för värdegrundsmärkning av äldreomsorgsverksamhet Utveckla ett nationellt instrument som underlag för behovsbedömning inom äldreomsorgen Vägledning för att utveckla det psykiatriska stödet till äldre med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning. Läs mer s6/d/12861/a/ Medel till prestationsbaserade insatser för äldre: Regeringen har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting om en satsning på tre år för ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete riktat till de mest sjuka äldre. Sammanlagt satsar regeringen 271 miljoner kronor under Läs mer ny proposition: Personlig assistans och andra åtgärder för ökad kvalitet och trygghet. Två delar har regeringen pekat ut som viktiga i propositionen att barnperspektivet i LSS stärks och att en försöksverksamhet för personer med psykiska funktionshinder ska genomföras. Läs mer s6/d/7254/a/ Kalendarietips augusti Demenssjukvård i utveckling. Nya nationella riktlinjer. Stockholm. För mer information oktober ID-dagarna, Nacka/Stockholm. Hjälpmedelsinstitutets informations- och demonstrationsdagar. För mer information oktober Äldreomsorgsdagarna, Älvsjö/Stockholm. För mer information SOCIAL OMSORG Nr

6 Glada deltagare vid årsmötet. För mer info om årsmötet: Yvonne Ahlström, SKTF. Årsmötet 2010 Den stora frågan under årsmötesförhandlingarna var hur föreningen skulle besluta om de två motionerna angående föreningens framtid. Den ena motionen FSO en yrkesförening i avveckling föreslog att avsluta föreningens verksamhet, medan den andra motionen FSO på nätet föreslog att istället utveckla och förändra arbetsformerna. Årsmötet beslutade att bifalla motionen FSO på nätet och att bordlägga motionen FSO en yrkesförening i avveckling till årsmötet På så vis ges möjlighet att under 2010 visa på vilka möjligheter det finns för en förändrad och nätbaserad förening såsom företrädarna för FSO på nätet föreslår. Årsmötet beslutade också att alla kretsar upphör 2011 och att verksamheten avvecklas under Eventuellt kvarvarande medel tillförs sedan riksstyrelsen. Kretsarna fick i uppdrag att upprätta avvecklingsplaner. Samtidigt fick styrelsen i uppdrag att undersöka om det finns vilande kretsar som ännu inte är avslutade och därför har kvarvarande medel. Därför uppmanas samtliga medlemmar att meddela styrelsen om deras krets är vilande, men inte formellt avslutad. I samband med de andra förändringarna angående föreningen, beslutades att tidningen Social Omsorg läggs ned och att sista numret blir efter årsmötet Som verksamhetsplan beslutade årsmötet att styrelsen under 2010 förutom sedvanligt styrelsearbete prioriterar följande: Fortsatt arbete med förslag till revidering av föreningens stadgar Utveckling av hemsidan Föreningens arbetsordning och policy Konsekvensanalys av vad en förändring av föreningens inriktning medför för medlemmarna Översyn av ekonomin om som förberedelse om årsmötet 2011 beslutar lägga ner föreningen Uppdrag åt någon person att mot ersättning nedteckna föreningens historik. Dessutom arbetar styrelsen vidare med: Uppbyggnad av nya kontaktnät mot myndigheter och organisationer Förbättrat medlemsregister För att klara detta digra arbete, har styrelsen utökats från fem till sju ledamöter. Nyvalda i styrelsen är Bo Sjöberg, Gitte Olsson, Margareta Björk och Pernilla Risberg. Dessa presenterar sig själva på annan plats i tidningen. Kvar i styrelsen sedan tidigare är ordföranden Siv Bringetun samt Sigbritt Bothin och Åsa Vidman. För mer information om årsmötet hänvisas till Delar av valberedningen, Vivi-Anne Öberg och Sigrid Näslund Tunegård. åsa vidman Åsa Vidman, del av styrelsen. 6 SOCIAL OMSORG Nr

7 Årsmötet 2010 Förtroendevalda FSO 2010 Styrelse Ordförande: Siv Bringetun Vice ordförande & Webbadministratör: Bo Sjöberg Kassör: Sigbritt Bothin Den samlade manskören, Ove Lindroth, Bo Sjöberg och Charbel Mekdesi. Sekreterare: Åsa Vidman Vice sekreterare: Pernilla Risberg Ledamot: Margareta Björk Ledamot: Gitte Olsson Revisorer Aina Gustavsson Gunilla Nordberg Viviabbe Sterner, Mehri Caven och Lill-Marie Öhman kopplar av i baren. Valberedning Sigrid Näslund Tunegård Vivi-Anne Öquist Ove Lindroth Lyssnande deltagare. SOCIAL OMSORG Nr

8 4 nya styrelsemedlemmar Här kan du läsa de nya styrelsemedlemmarnas egna presentationer; Bo Sjöberg, gitte Olsson, Margareta Björk och Pernilla risberg. Pernilla Risberg Hej! Jag heter Pernilla Risberg och är 36 år, gift med Henrik och har barnen Moa 11år och Mattis 9 år.i familjen ingår nu även en hund! Vi bor i Urshult som ligger i Tingsryds kommun och här finns flera äppel och plommon- odlingar och massor med travhästar då den enda milebanan i Sverige finns här! Vi har även ett, enligt min son väldigt känt hockeylag och en ishall där jag tillbringar den mesta fritiden numera. Jag jobbar som biståndshandläggare i Tingsryds kommun, har ett par år arbetat som områdeschef för personlig assistans i samma kommun. Jag har läst sociala omsorgsprogrammet i Växjö och var klar Ja varför är jag då med i styrelsen? Jag är aktiv i Kronobergskretsen och deltog i höstas i rådslaget om framtida FSO och inför och under det mötet kände jag att FSO i dess form inte fungerar längre då intresset för föreningslivet är dalande. Under rådslaget kände jag att det var viktigt som medlem att tycka till och deltog i avvecklingsgruppen. När jag nu inför årsmötet blev uppringd av valberedningen och fick frågan om jag ville ställa upp i styrelsen blev jag väldigt konfunderad. Varför jag? Jag vill ju lägga ner? Jag vet att det är svårt att få medlemmar att engagera sig, vi är många med mig som har mycket både på jobbet och privat. Tiden är knapp, min fritid sker mest i en bil åkandes mellan olika aktiviteter som hockey, dans, fotboll och en liten kvällskurs för egen del för hinna utveckla mig!? Anledning till att jag tackade ja till att vara med i styrelsen, är för att jag under det här året vill engagera mig i sakfrågan, FSO s framtid. Medlemmarnas engagemang tror jag kommer bli avgörande för hur framtida FSO kommer se ut. Mvh Pernilla Risberg gitte Olsson Hej! Jag heter Gitte Olsson och arbetar som Enhetschef i Vård & Omsorgsförvaltningen, Lund kommun. Jag har ansvaret för tre gruppbostäder för utvecklingsstörda personer med beteendeproblematik. Jag har arbetat som Enhetschef i snart åtta år vilket jag trivs mycket bra med. Gillar de utmaningar som jobbet ger. Dessförinnan arbetade jag som undersköterska, mest inom äldreomsorgen. Jag är gift och har två tonårskillar. Bor i en liten by som ligger mellan Hässleholm och Höör i Skåne. Hälsningar Gitte 8 SOCIAL OMSORG Nr

9 Årsmötet 2010 Bo Sjöberg Hej alla FSO:are, Margareta Björk Jag ska presentera mig själv och alla vet ju hur lätt det är. Jag är ny i FSO:s styrelse. Mitt uppdrag är framförallt att vara webbansvarig. Jag är också vice ordförande. Margareta Björk, är 53 år, bor i Siknäs, 6 mil norr om Luleå. Allt socialt arbete står inför stora förändringar och jag anser det viktigt att FSO lever kvar och står för ett engagemang i att bygga gemenskap mellan människor som jobbar inom denna sektor. Jag är högskoleutbildad, har en magisterexamen i psykologi med inriktning mot personaladministration med fördjupning i ledarskap. Har senare förkovrat mig i förvaltningsrätt och genomfört ledarutvecklingsprogrammet personligt ledarskap och fortsätter nu med mentorskap. Min yrkeserfarenhet är inriktad mot vård- och omsorg; först som sjukvårdsbiträde och undersköterska under många år och efter högskolestudierna har jag haft olika uppdrag som enhetschef, inom äldreomsorgen i Luleå kommun. Är en person som gärna tar på mig utvecklande uppgifter; representerar äldreomsorgen i Luleå kommun i olika sammanhang; i grupp som jobbar med budget kontra vårdbehovsbedömning, i en annan med kvalitetssäkring av kundens väg från korttids till äldreboende och i en tredje plattform hållbar utveckling i Luleå. Är villig att plocka fram mina inre resurser och använda dem för att tillsammans med mina medarbetare skapa goda resultat, där ansvar, engagemang, arbetsglädje, laganda och gemenskap är viktiga parametrar. Margareta Björk Jag gick med i FSO 1978 då jag också började utbildningen var jag med i Stockholmskretsens och Uppsalakretsens förberedelser Inför årsmötesdagarna i Södertälje Jag var ordförande på årsmötet i Södertälje och året därpå deltog även i Jönköping blev jag invald i redaktionen och var kvar till 1998 i amband med att jag flyttade från Sundbyberg till Pajala. Dessa 15 år var fyllda med många konferenser och möteshelger. Tidningen skulle göras 6-8 gånger per år och när ett nummer gick i tryck var det dags att börja med nästa. Under dessa år hade vi också många trevliga upplevelser från cykelturer till buss- och båtutflykter. Från Sunderbyn i norr till Hälsingborg i söder och från Fårö i öster till Göteborg i väster har vi jobbat med frågor som har rört och engagerat många yrkesmänniskor Yrkesmässigt jobbade jag i distrikt 17 (Kista, Husby, Akalla) i Stockholms stad under nästan hela 80-talet. Jag var brevbärare under första halvan 90-talet och prövade också på Partena Care en kortare period. I Pajala fick jag ett projektjobb som innebar att ta fram underlag, för införande av datastöd, inom socialtjänsten. Under 4 år var jag hemtjänstchef, men i samband med en organisationsöversyn ville jag börja med något annat. Det blev it och data! Under 20 års tid har datorer och Internet varit ett stort intresse och jag har också gått några utbildningar på området, bl.a. läst nätverksteknik. Jag har också byggt egna datorer under åren. I augusti fyller jag 58 år. Familjen består av fru Eva och våra tre söner. Den yngsta tar studenten i juni. Jag arbetar halvtid, mest p.g.a. min dåliga syn. Jag tränar regelbundet volleyboll, lite fotboll, innebandy, går med stavar och springer. Jag tycker om att resa, äta och dricka gott och upgås med släkt och vänner. Eftersom jag är uppvuxen med Gustav den VI Adolf och hans motto plikten framför allt så har jag svårt att hålla mig borta från uppdrag. Sen jag flyttade till Pajala har jag varit aktiv i SKTF avdelning i sex år bl.a. som ordförande och när jag avgick så var det snart dags igen. Rådslaget med FSO blev början till något nytt och spännande. FSO ska nu på allvar ta klivet in i webbvärlden och jag vill därför uppmana alla medlemmar att hitta till vår hemsida: fso.nu Du kan nu vara med och forma vårt nya FSO. Tala om vad just du vill ha ut av ditt medlemskap i FSO. Engagera dina arbetskamrater, chefer, medarbetare, elever, studerande, ja alla med ett intresse av frågor rörande social omsorg. VÄL MÖTT PÅ FSO.NU /Bosse SOCIAL OMSORG Nr

10 Årsmötet 2010 FSO Luleå-kretsens reseminne Fredagen den 12 mars startade resan från Kallax flygplats i Luleå för fyra glada FSO:are. Målet var Kosta Boda och FSO:s årsmöte. Inger Kalotini, Margareta Björk, Catherine Andersson-Hortell samt nestorn i gänget Elisabeth Aspegren (medlem sedan 1971). På grund av inställda tåg så blev det hyrbil från Arlanda till Kosta Boda. Men inga problem för Luleågänget som är vana vid långa avstånd. Inger var chaufför och med några stopp efter vägen så var vi framme i de djupa skogarna. Kvällen avslutades i glasbaren som förde tankarna till ishotellet i Jukkasjärvi. Lördag förmiddag ägnades åt shopping för Luleågänget. Många fina glasinköp blev det. FSO:s årsmöte startade med lunch och välkomsttal av kommunalrådet Monica Widnemark, att vi kände oss välkomna kan vi alla intyga. Efter ytterligare shopping så passade Inger och Margareta på att simma en stund i utomhuspoolen. Kvällen avslutades med middag och även om det tog lite tid att få maten serverad så kändes det helt ok eftersom vi var nöjda med både inköp och inkvartering i det fantastiska Art Hotel. För Luleågänget blev det en tidig kväll med tanke på hemresan på söndagen. Förmiddagen på söndagen ägnades åt årsmötesförhandlingarna och vi var alla glada eftersom vi fick ytterligare en representant från norrbotten med i styrelsen, Margareta Björk. Efter avslutningen och lunch så börjde vår resa hem till Luleå. Vår resa slutade vid 24-tiden då vi landade på Kallax flygplats, trötta men glada. Vi vill tacka för en mycket trevlig helg med både gamla och nya bekantskaper och vi ser redan fram mot FSO:s årsmöte i Stockholm nästa år. vid pennan Inger kalotini Eva Andersson, Skåne/Blekinge. Herrarna fortsätter att umgås... Monika Widnemark, Kosta kommun. Delar av styrelsen, Siv Bringetun, Sigbritt Bothin och mötesordförande vid årsmötet. 10 SOCIAL OMSORG Nr

11 Årsmötet 2010 Avvaktande ordförande. Konst från Kosta. Vimmelbilder på föreningens kändisar. Ovan och nedan: Vimmelbilder på föreningens kändisar. Två huvudpersoner under dessa dagar: Monika Widnemark, kommunråd från Kosta, och Ingrid Gunnarsson, Kronobergskretsen. SOCIAL OMSORG Nr

12 Grön omsorg Lantbruk erbjuder sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Konceptet Grön omsorg skapades i Norge och har nu slagit rot också i Sverige. Meningsfull sysselsättning och jobb är viktigt för alla. Det har stor betydelse för både självkänslan och delaktigheten i samhället. För att inte tala om den ekonomiska aspekten att kunna få ett rörelseutrymme. För personer med funktionsnedsättning är det ofta svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och i en lågkonjunktur ökar svårigheten ytterligare då man också ska konkurrera med personer som inte har en funktionsnedsättning. Olika initiativ har tagits för att skapa olika möjligheter att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få ett jobb eller en meningsfull sysselsättning. Ett exempel som sakta börjat växa är Grön omsorg som etablerades i Norge i slutet av 1990-talet och som nu också finns i Sverige. Det handlar om lantbruk som erbjuder arbete och sysselsättning utifrån deltagarnas förmåga. Enligt bl.a. LRF är verksamheten i första hand inriktad på att ge deltagarna en meningsfull vardag och inte att man ska delta i produktionen. Det är en omsorgsverksamhet och därför menar LRF att kommuner ska betala för platserna. Grön omsorg tycks vara en verksamhet i växande om man ser till de olika initiativ som tagits det senaste året. Det har framförallt i nyhetsflödet noterats att kommuner som Gotland, Jönköping och Bollnäs, för at tnämna några, som kan erbjuda verksamhet inom grön omsorg. I Jönköping startade också en pilotutbildning för lantbrukare som ville starta grön omsorgsverksamhet. Det finns också projekt inom den agrara världen som analyserar erfarenheter från grön omsorg bl.a. inom några EU-länder. Grön omsorg finns idag, förutom i Norge och Sverige, också i Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Slovenien och Tyskland. Alla goda initiativ till meningsfulla och hälsofrämjande insatser är välkomna. Och att såväl djur som natur har en positiv verkan på vår hälsa råder det nog inget tvivel om. Men det är viktigt att också kunna garantera att verksamheterna håller en hög kvalitet. Det krävs goda kunskaper om både stödjande och rehabiliterande förhållningssätt. För de som nu startat sin verksamhet blir det intressant att följa utvecklingen både ur den enskildas perspektiv och ur lantbrukarnas. Susanne Rolfner Suvanto 12 SOCIAL OMSORG Nr

13 Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson Stockholm Socialdepartementet Stockholm Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz Utbildningsdepartementet Stockholm Kompetensen inom äldreomsorgen Kompetensen inom äldreomsorgen utarmas Social omsorgsexamen togs bort i och med den nya högskoleförordningen år Målsättning var att delar av denna skulle ingå i den nya socionomexamen. Högskoleverket (2009:36 betonar i sin utvärdering av socionomutbildningarna att det är absolut nödvändigt att det är Social omsorgsexamen togs bort generalistutbildning i och med den nya som högskoleförordningen inte begränsar möjligheterna att arbeta inom hela det socia arbetsfältet. Eventuell specialisering förslås ske genom separata utbildningar på avancerad niv år Mål sättningen var att delar av denna skulle ingå i den nya socionomexamen. Detta innebär att de som har en Socionomexamen saknar en fördjupad kompetens o målgruppen äldre. Denna urholkning av kompetensen drabbar det kostnadsmässigt störs enskilda delområdet inom socialtjänsten: äldreomsorgen. högskoleverket (2009:36R) betonar i sin utvärdering av socionomutbildningarna att det är absolut nödvändigt att det är en generalistutbildning som inte begränsar möjligheterna att arbeta inom hela det sociala arbetsfältet. Eventuell specialisering förslås ske genom separata utbildningar på avancerad nivå. Detta innebär att de som har en Socionomexamen saknar en fördjupad kompetens om målgruppen äldre. Denna urholkning av kompetensen drab bar det kostnadsmässigt största enskilda delområdet inom socialtjänsten: äldreomsorgen. SOCIAL OMSORG Nr Kostnader för verksamhetsområde som andel av socialtjänstens totalkostnader (164 miljarder) år 2007 /Egna beräkningar från Socialstyrelsens statistik) historiska nedslag visar att det allt sedan början av 1900-talet har funnits utbildningar för ledande positioner inom omsorgen om äldre (föreståndare/föreståndarinnor för ålder domshem och även barnhem). På 1940-talet fick Socialstyrelsen i uppdrag att utreda utbildningsbehoven inom åldringsvården (Prop. 1947:243) och riksdagen föreslog att det skulle finnas anställda befattningshavare med sådan utbildning för att de gamla skulle få en tillfredsställande vård. På 50-talet protesterade Kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF) mot att kommunerna anställde personer utan utbildning till föreståndartjänster. Föreståndarinneutbildningen blev 1965 en treårig yrkesskoleutbildning som överfördes till vårdskolorna i landstingsregi. År 1970 antog gymnasie skolan en läroplan för utbild ning av föreståndare för ålderdomshem och öppen åldringsvård. Utbildningen akademiserades år 1977 som en landstingskommunal utbildning med namnet Sociala service linjen. Efter högskolereformen år 1993 skapades den sociala omsorgsexamen med inriktning mot äldre och det som idag benämns funktionshindrade (Trydegård 1990, i artikeln Från kommandora till driftchef). Denna utbildning har garanterat kompetensen och personal försörjningen av främst chefer och biståndshandläggare inom äldreomsorgen ända fram till dagsläget. Äldre Barn- och ungdom Ekonomiskt bistånd Funktionshinder Missbrukarvård vuxna Övrig vuxenvård Vi befarar att den kunskap brukarna inom äldreomsorgen har rätt att förvänta sig av myndighetsutövande socionomer urholkas genom den nya socionomexamens inriktning på att vara en generalistutbildning. I Socialstyrelsens rapport Socialt arbete med äldre. Förslag till kompetensbeskrivning för handläggare inom äldreomsorg (2006) skriver man att äldre människor som kommer i kontakt med socialtjänsten har rätt att ställa krav på den professionelles kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Hand läggaren behöver kunskap om 13 >>>

14 >>> målgruppen och för att kunna bedöma behov hos äldre måste handläggaren ha kunskap om äldres levnadsförhållanden och om vad åldrande innebär ur biologiskt, psykologiskt, kulturellt och socialt perspektiv. Enligt Högskole verkets utvärdering (2009:36R) skall nödvändiga specialiseringar inriktade på t.ex. äldreomsorg ske på avancerad nivå. Förutom att det då finns en risk för att få studenter väljer att specialisera sig inom området äldre och äldreomsorg visar en genomgång som det av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap finansierade nätverket för socialt arbete med äldre gjort, att det i fjol endast vid fem lärosäten i Sverige fanns kurser på avancerad nivå om äldre och äldreomsorg på mellan 7,5 och 15 högskolepoäng (i ett fall 30 hp.). Vi befarar också att denna urholkning genom minskat kursutbud innebär en risk för att hela kunskapsområdet Socialgerontologi marginaliseras. En kraftig reducering till en eller ett fåtal kursmoment om äldre inom socionomutbildningen riskerar att försvåra rekry te ringen av både kvalificerad personal inom äldreomsorgen samt forskare/lärare inom området. Även i Socialstyrelsens rapport Socialt arbete bland äldre. Forskning, utbildning, praktik en pilotstudie (2007) konstateras att det inte hjälper att ha forskar utbildning om gerontologiskt socialt arbete, om det inte finns kurser som rör äldre och åldrande på grundutbildningen. Idealen med en generalistutbildning stämmer inte med dagens verklighet. I ovan nämnda rapport ställer Socialstyrelsen sig frågande till om kompetenskraven för socialt arbete bland äldre och funktionshindrade inom socialtjänsten helt kan tillgodoses inom ramen för en generalistutbildning, och menar att mycket i stället talar för att det krävs vissa specifika kunskaper och färdigheter. Tyngdpunkten i traditionella socionomutbildningar har lagts på de målgrupper som individ- och familjeomsorgen arbetar med. Sveriges Gerontologiska Sällskap uppmanar härmed till att denna fråga lyfts och att konsekvenserna av tidigare beslut analyseras, samt att lämpliga åtgärder vidtas med det snaraste. sveriges Gerontologiska sällskap (sgs) GM. Sandra torres, Ordf. Årets FSO:are 2009:! Irene Marszalek Irene skriver artiklar till Social Omsorg. Trots lång resväg kom Irene till rådslaget och gav FSO historik, och förklarade för oss alla att förening står för förena eder. Siv bringetun 14 SOCIAL OMSORG Nr

15 Ni-na-ni-na-ni-nana... Boktipset Våren 2010 Boktipset har i vår bland annat läst Yarden av Kristoffer Lundberg och Håpas du trifs bra i fengelset av Susanna Alakoski. Böckerna skulle vid en ytlig betraktelse kunna sägas skildra samma sak; utsatta barn, utsatta föräldrar, en form av socialrealistisk berättelse. Men det är två berättelser som spelar i två helt olika ligor; en tafflig metafor skulle beskriva det som Alakoski i Division 2 möter Lundberg i Elitserien. Yarden av Kristian Lundberg Håpas du trifs bra i fengelset av Susanna Alakoski alakoski först. Vi har hört det förut. I ett högt tempo och väl berättat kastas vi in i huvudpersonernas liv. Minnen från barndomen varvas med nutidsglimtar. Den duktiga Anni mot den nedgångne Sami. Mamman och flaskan, fosterfamilj, död, elände. Det är detaljrikt och med en hög igenkänningsfaktor för många av oss men det blir inte mer än en väl skildrad berättelse om livets jävlighet. Och så Lundgren, då. Poetiskt, skitigt och hårt. Orden skär som knivar, sluggar, fastnar någonstans där inuti. Barndomens helvete, trots allt rätt knapphändigt beskrivet, bildar fond till den vuxne mannens sköra tillvaro. Att återvända till sin ursprungliga klass, eller att aldrig ha lämnat. Klass fylls med ett nytt och mycket konkret innehåll. Vara kvar där man ska vara. Hög igenkänningsfaktor också här, men orden blir till stor litteratur. Boktipset rekommenderar båda till läsning; Susanna Alakoski har inte skrivit en dålig roman. Men när man sedan får sjunka in i Kristoffer Lundbergs vackra vemodiga berättande framstår klyftan mellan de två böckerna med obarmhärtig tydlighet. Skillnaden är stor. Susanna Alakoskis berättelse bleknar bort ganska fort och blandas med andra av samma grunda slag. Kristoffer Lundgrens Yarden stannar kvar och sällar sig till övriga läsupplevelser som är rent nödvändiga för oss människor. KallElSE Till ÅRSMÖTE FÖR FSO SKÅNe- OCH BLeKiNgeKretSeN torsdagen den 27 maj klockan Plats: Båtarna i helsingborg helsingör Platsanmälan senast 17 maj till välkomna!

16 Posttidning B Vid obeställbarhet sänd tidningen åter till avsändaren. Avsändare: FCO, c/o SKTF, Att: Ewa Lindgren, Box 7825, Stockholm Ansökan om medlemskap i FSO Enbart prenumeration på Social Omsorg Skickas till: SKTFs medlemsregister, Ewa Lindgren, Box 7825, Stockholm Mail: (150 kr/år 6 nr) Skickas till: SKTF Ewa Lindgren, Box 7825, Stockholm Tel Mail: Namn Adress Postadress Namn Län Personnummer Adress Facklig tillhörighet Medlem = 360 kronor/år Postadress Studerande (Ja) = 0 kronor/år Beräknas klar med studierna (år/mån) Mailadress (frivilligt) Pensionär (Ja) = 175 kronor/år Mailadress (frivilligt)! Ta chansen och annonsera i tidningen! För annons kontakta Siv Bringetun

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer.

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. Psykossjukdom Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. 9.00-11.45 Ett liv med schizofrenisjukdom. Bemötande-Attityder.

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting Vad händer i omvärlden? Ylva Branting EU EU:s definition av sällsynta sjukdomar Kodning och klassificering Omfattar fem gånger så många individer. Europeisk förteckning Standards av hjälpmedel hygienhjälpmedel

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

FSO i dåtid, nutid och framtid!

FSO i dåtid, nutid och framtid! SOCIAL OMSORG En tidning från Föreningen Social Omsorg FSO Nr 2/2011 Årgång 62 Årsmötet 2011 sid 5 Årets FSO:are utsedd! sid 4 Från kamratförening till yrkesförening sid 12 Utbildningen under 60 år sid

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd - sammanställning från workshop Introduktion Socialstyrelsen utger nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV)

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka www.fsa.akademikerhuset.se Foto: Colourbox Grafisk formgivning: Gelinda

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Investera nu! Vad kom man fram till. 10 myndigheter 2004 Förslag till gemensam handlingsplan Vad bör staten göra?

Investera nu! Vad kom man fram till. 10 myndigheter 2004 Förslag till gemensam handlingsplan Vad bör staten göra? Investera nu! 10 myndigheter 2004 Förslag till gemensam handlingsplan Vad bör staten göra? Vad kom man fram till Kvalificerat arbete Få utvecklingsmöjligheter Kunskapsnivån är låg Stora rekryteringsbehov

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar Lillemor Sivemark Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Jag vill medverka att hjälpa personer med ödem av alla

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer