Barn, Unga och Mitt i Livet plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn, Unga och Mitt i Livet plan"

Transkript

1 TioHundranämndens Barn, Unga och Mitt i Livet plan Verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för barn, unga och personer mitt i livet i Norrtälje kommun Antagen av TioHundranämnden

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Nuläge Omvärldsfaktorer Befolkning och dess utveckling Hälsoläget Beskrivning av kommunen Behovsanalyser för särskilda grupper Personer med psykisk ohälsa samt personer med psykiska funktionshinder Personer med behov av särskilt stöd samt personer med funktionsnedsättning Unga vuxna Personer med ohälsosam livsstil och missbruksproblem Barn och unga med psykiskt och/eller fysiskt sjuk vårdnadshavare Förebyggande insatser/folkhälsa Vård- och omsorg i Norrtälje Ekonomi Nuläge Resursbehov bedömd utveckling Vision Värdegrund Syfte Mål Medborgare - delmål Process/produktion - delmål Utveckling och förnyelse - delmål Ekonomi - delmål Aktiviteter Pågående aktiviteter Medborgarperspektiv Process/produktions perspektiv Utveckling och förnyelse perspektiv Ekonomi perspektiv Kommande aktiviteter Fokusområden Beskrivning och mål för fokusområden Aktiviteter för fokusområdena TioHundranämndens synpunkter kring fokusområdena Kommande aktiviteter i övrigt Information och kommunikation (inkl. medborgararenor) Genomförande av program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun Kundval/Vårdval, Hemtjänst samt Husläkarmottagningar Översyn av resursutnyttjandet på Norrtälje sjukhus Vidareutveckling av anhörigstödet och utveckling av en anhörigstödjande kultur 39 2

3 7.3.6 Vidareutveckling av kompetenscentrum LSS och Habilitering Revidering av Folkhälsoplan för Norrtälje kommun Fortsatt arbete med forskning och utveckling Utarbetande av planeringsunderlag för bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning Öka tillgängligheten till vård och omsorg för Barn & Unga samt personer Mitt i Livet Stimulera utvecklingen av gränsöverskridande arbetsflöden med patienten/brukaren i fokus inom hela TioHundra Organisation Ekonomi/Finansiering Uppföljning BILAGA 1 Definitioner BILAGA 2 Styrkort från TioHundranämndens Verksamhetsplan BILAGA 3 Behovsgrupper

4 1. Uppdrag TioHundranämnden beslutade den 6 september 2007 om verksamhetsplan för utvecklingen av vården och omsorgen i Norrtälje kommun under perioden Planen är framtagen enligt den modell för gemensam verksamhetsplanering som nämnden beslutat om. Det innebär att planen innehåller en gemensam vision och värdegrund för TioHundra 1, en avgränsning av syftet med TioHundra, tydliga mål och aktiviteter för att nå målen samt nämndens slutsatser när det gäller organisation, ekonomiska konsekvenser och hur verksamheten kommer att följas upp. Enligt TioHundranämndens beslut ska det utarbetas verksamhetsplaner enligt samma modell för de tre målgrupperna Barn och unga, Mitt i livet och Äldre. I februari 2008 beslutade nämnden om Äldreplanen för perioden För de båda målgrupperna Barn och unga samt Mitt i livet har en gemensam verksamhetsplan arbetats fram. Detta för att kopplingarna mellan de båda målgrupperna är stark. Personer Mitt i Livet är föräldrar/vårdnadshavare/närstående till målgruppen Barn och unga och insatser för Barn och unga får konsekvenser för personer Mitt i livet och omvänt. Utgångspunkten har varit att bestämma vad som ska göras för att tillgodose behoven av vård och omsorg när det gäller barn och unga samt människor som befinner sig mitt i livet så att utförarna får ett så bra beställningsunderlag som möjligt för sina ställningstaganden till hur olika uppdrag kan genomföras på bästa sätt. Denna verksamhetsplan är resultatet av det underlag som tagits fram under hösten 2008 i nära samarbete mellan TioHundranämnden, TioHundraförvaltningen, vård- och omsorgsgivare, berörda nämnder/förvaltningar i kommunen, andra samarbetsaktörer samt olika intresseorganisationer. Framtagandet av planen baseras på behovsanalyser i ett hälso-, socialt- och befolkningsperspektiv. Att kartlägga befolkningens behov av hälsa, vård och omsorg är en mycket komplex uppgift som kräver en tvärvetenskaplig ansats. Behovsanalyserna måste innehålla en sammanvägning utifrån en rad kunskapsområden såsom medicin, epidemiologi, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, samt administrations- och organisationskunskap. Datakällorna är många och mycket olikartade till sin karaktär. Det är till exempel befolkningsstatistik, uppgifter om köer och väntetider, diagnosstatistik, nyckeltal och hälsostatistik, samt diskussioner och dialoger med vårdgivare, intresseorganisationer, andra intressenter, allmänna möten, m.m. Mängden data som är tillgänglig är således mycket stor. En svårighet är att på ett korrekt sätt väga samman, vikta, alla faktorer till en helhetsbild som kan accepteras av inblandade parter; patienter/brukare, anhöriga, allmänhet, politiker och vårdgivare. 1 TioHundra används som begrepp för den vision och värdegrund som skall prägla alla verksamhet inom och med anknytning till TioHundranämnden. 4

5 2. Nuläge 2.1 Omvärldsfaktorer TioHundranämndens uppdrag styrs av flera lagar som hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB), lag om sekretess, patientdatalagen m.fl. Socialstyrelsen arbetar både med allmänna råd och föreskrifter samt nationella riktlinjer. Allmänna råd och föreskrifter är en del av arbetet med normer utifrån lagstiftning. De Nationella riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Nationella riktlinjer finns för astma och kol, blodpropp, bröst-, kolorektal- och prostatacancer, demens, depression och ångest, diabetes, hjärtsjukdomar, levnadsvanor, lungcancer, missbruk och beroende, rörelseorganens sjukdomar, schizofreni, sjukskrivning, stroke och tandvård. TioHundranämndens uppdrag påverkas av förändringar i lagstiftning, riktlinjer från tillsynsmyndigheter och förändringar i samhället i övrigt. Här nedan presenteras viktiga genomförda förändringar samt förslag till förändringar som påverkar eller kommer att påverka TioHundranämndens arbete. Folkhälsa I mars 2008 lades en folkhälsoproposition fram av regeringen. Propositionen lyfter fram att sjukvården ska främja hälsan, att sociala nätverk är viktiga som skyddsfaktor, att myndigheter i ökad utsträckning ska kunna samarbeta med civilsamhället och att lokalt och regionalt arbete är viktigt. Folkhälsopropositionen innehåller elva målområden: 1. Delaktighet och inflytande i samhället; 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar; 3. Barns och ungas uppväxtvillkor; 4. Hälsa i arbetslivet; 5. Miljöer och produkter; 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård; 7. Skydd mot smittspridning; 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa; 9. Fysisk aktivitet; 10. Matvanor och livsmedel; 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. För att intensifiera och förstärka arbetet inom särskilt viktiga folkhälsopolitiska områden har regeringen avsatt 115 miljoner kronor 2008 och avser att avsätta samma belopp årligen 2009 och Dessa medel kommer framför allt att användas till att stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap, att intensifiera det självmordsförebyggande arbetet, att främja bra kostvanor och fysisk aktivitet samt att minska tobaksbruket. Stockholms läns landsting har beslutat om en handlingsplan för landstingets folkhälsopolicy , Handling för hälsa. Den är ett styrdokument för TioHundranämnden vad gäller ansvaret för hälso- och sjukvård. Handlingsplanen baseras på Stockholms läns landsting antagna folkhälsopolicy. Policyn har fem målområden: Goda livsvillkor God miljö Goda arbetsförhållanden Hälsosamma levnadsvanor God psykisk hälsa Policyn har också två huvudstrategier: att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård att samverka kring hälsa med andra aktörer i länet 5

6 I enlighet med folkhälsopolicyn ska alla förvaltningar och bolag inom SLL: Ha en aktuell handlingsplan med uppföljningsbara mål för arbete med folkhälsopolicyn Integrera folkhälsoperspektivet med annat utvecklingsarbete Följa upp eget arbete med folkhälsopolicyn och redovisa i årsredovisning Utifrån folkhälsopolicyn ställa krav på samverkansaktörer och leverantörer Handikappolitik En handlingsplan för handikappolitiken "Från patient till medborgare" antogs år 2000 av riksdagen och sträcker sig fram till år 2010 och involverar alla samhällsområden. De nationella målen för handikappolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Två uppföljningar har gjorts år 2002 och år den andra uppföljningen pekar på: att arbetet med tillgängligheten i samhället gått framåt men att mycket arbete återstår att det handikappolitiska arbetet blir alltmer systematiskt att utveckla kunskapen om och metoder i det handikappolitiska arbetet vad gäller barn- och genusperspektiv är en utmaning i det fortsatta arbetet att arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning försämrats och att det är angeläget med fokus på förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättning ska få samma möjligheter till utbildning och arbete som andra att det finns drivkrafter och motkrafter som påverkar möjligheten att uppnå de handikappolitiska målen (teknikutveckling, internationalisering, demografisk utveckling, ökat kostnadsmedvetande i kommuner och landsting) Regeringen har i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en strategi för hur målen för tillgänglighet ska nås fram till år 2010 som presenterats den 25 september Det handlar om enkelt avhjälpta hinder, en tillgänglig kollektivtrafik och en tillgänglig statsförvaltning. Detta för att bristande tillgänglighet är ett avgörande hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället som andra. Arbetet med att riva hinder för tillgänglighet är högprioriterat. Vad gäller handikappolitik i kommunen, se avsnitt 2.4. Övriga ändringar i lagstiftning Regeländringar i sjukförsäkringen började gälla från 1 juli Då infördes en rehabiliteringskedja, sjukpenning tidsbegränsas och en förlängd sjukpenning infördes, tidsbegränsad sjukersättning upphörde och nya kriterier för rätt till sjukersättning infördes. Det ställs tydliga krav på försäkringskassa och arbetsförmedling men kommer också att påverka primärvårdens arbetssätt. En oro finns för hur dessa nya regler påverkar människor med olika funktionsnedsättningar. 6

7 Från 1 juli 2008 så infördes motsvarande regler som i socialtjänstlagen om ej verkställda beslut i LSS. Det innebär att kommunen ska rapportera alla beslut om insatser till enskilda som inte verkställts. De områden som kräver insatser i kommunen är dels planering av bostäder med särskild service samt rekrytering av kontaktperson för att minska risken för sanktionsavgifter. En ny patientdatalag (2008:35) trädde också i kraft den 1 juli 2008 och innebär att patientjournallagen (1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister sammanfördes. I lagen regleras bl.a. frågor om journalföring, elektronisk tillgång till patientuppgifter och användningen av patientuppgifter i verksamhetsuppföljning. Regeringen beslutade i november 2008 om lagen om valfrihetssystem (LOV) till riksdagen. Den nya lagen kommer att reglera vad som ska gälla för kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta val av utförare till brukare och patient. Lagen gäller från 1 januari Nationell finansiering Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att inrätta ett Nationellt råd för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syftet med rådet är att ge den finansiella samordningen den dignitet och förankring som är nödvändig. I september presenterade regeringen 2009 års budgetproposition där följande förslag berör kommunerna åren : Arbetsgivaravgiften sänks med 1 procentenhet vilket beräknas ge motsvarande 3 miljarder lägre kostnader för kommuner och landsting. Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar under 26 år innebär drygt 1 miljard i lägre kostnader. 650 miljoner, utöver de 250 miljoner som tidigare aviserats, satsas för att förbättra situationen för de människor som drabbas av psykisk sjukdom och ohälsa. Regeringen ger riktade statsbidrag som kommuner och landsting antingen tilldelas eller får ansöka om. År 2007 ansökte TioHundranämnden om 1,2 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till psykiatrisk vård för barn och ungdom. TioHundranämnden har också fått cirka kr för att utveckla de sociala insatserna för de personer som kan komma att omfattas av den psykiatriska och rättspsykiatriska öppna tvångsvård som infördes 1 september Regeringen satsar 2,7 miljarder kronor under åren för de människor som drabbas av psykisk sjukdom och ohälsa. I satsningen ingår bland annat: Ökad möjlighet till meningsfull sysselsättning. Ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri. Utbildning och kompetens för personal inom vård- och stödverksamheter. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2008 besluta om och fördela 280 miljoner till landets kommuner för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre och handikappomsorg enligt Socialtjänstlagen. TioHundranämnden har ansökt om och blivit beviljade 2 miljoner för sitt arbete med valfrihetssystemen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med regeringen kommit överens om ett omfattande utvecklingsarbete som syftar till att förbättra tillvaron för barn 7

8 och unga som lider av eller riskerar psykisk ohälsa. Till detta får Sveriges Kommuner och Landsting 30,5 miljoner kronor som ska användas till pilotstudier i cirka 8 kommuner/områden som väljs ut av SKL. Arbetet ska redovisas i slutet av Regeringen avsätter 50 miljoner kronor under 2008 för att utveckla det lokala hälsofrämjande arbetet. Medlen ska användas till att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. Sex kommuner har utsetts som ska genomföra satsningen och dessa är Helsingborg, Karlstad, Katrineholm, Skara, Uppsala och Östersund. De medel som regeringen satsar ska användas till att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. Vidare ska medlen generera kunskap om såväl effektiva hälsofrämjande metoder som kostnadseffektiva samverkansformer på lokal nivå. Arbetet ska vila på en vetenskaplig grund vilket innebär att ett samarbete med ett forskningslärosäte måste upprättas. Kommande förändringar Regeringen har överlämnat remiss till lagrådet angående ändringar i hälso- och sjukvårdslagen i syfte att öka patienternas valfrihet och underlätta för vårdgivare att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. Remissen innehåller också förslag om att ta bort bestämmelsen att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin. LSS-kommittén som hade i uppdrag av regeringen att göra en bred översyn av Lag om stöd och service för vissa funktionsnedsättning (LSS) och personlig assistans lämnade i augusti 2008 sitt slutbetänkande. De förändringar som föreslås kan tidigast bli en realitet år De föreslagna förändringarna kan påverka TioHundranämndens ekonomi, exempelvis ändrat huvudmannaskap för personlig assistans, samt hur behov tillgodoses exempelvis preciserade krav för personlig assistans och vilken verksamhet som ska beställas, förslag om ny insats, boendestöd, finns samt rätt för personer med en psykisk funktionsnedsättning att få daglig verksamhet. Socialdepartementet har aviserat satsning på den webbaserade ungdomsmottagningen, UMO.se, för att göra det lättare för ungdomar, mellan 13 och 25 år, att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. UMO.se erbjuder även en frågetjänst där unga anonymt kan ställa frågor som kan uppfattas som känsliga och få personliga svar från ungdomsmottagningarnas yrkesgrupper. Den webbaserade ungdomsmottagningen är utvecklad av Sjukvårdsrådgivningen, SVR AB på uppdrag av regeringen och är framtagen i samarbete med målgruppen. Även om ungdomsmottagningarna har hundratusentals besök per år vet man att det finns många unga i behov av råd och stöd som inte söker sig till mottagningarna. Exempelvis var endast 11,5 procent av dem som besökte ungdomsmottagningarna förra året killar. 2.2 Befolkning och dess utveckling I Norrtälje kommun bor invånare 2 totalt, varav i Norrtälje stad , i tätorterna Hallstavik 4 465, i Rimbo och i Älmsta Av dessa är barn och ungdomar mellan 0-18 år och är personer mitt i livet från år. Sommartid ökar antalet personer i kommunen med cirka stycken. Av dessa vistas/bor 2 Uppgift från 31 december

9 cirka personer i fritidshus. Befolkningen i Norrtälje kommun har de senaste 10 åren ökat med cirka 20 procent. Andelen enpersonshushåll och ensamstående med hemmaboende barn har ökat från 58 procent (14 870)år 1998 av totala antalet hushåll (25 711) till 60 procent (16 847) år 2005 av det totala antalet hushåll (28 099). Motsvarande siffror för länet var 67 procent det vill säga ingen ökning. Andelen enpersonshushåll och ensamstående med hemmaboende barn har ökat mer i Norrtälje kommun, 13 och 14 procent, än i länet, 4 och 10 procent från år 1998 till år Prognos 4 för befolkningsutvecklingen är att befolkningsökningen fortsätter med cirka 4,8 procent eller personer från 2007 till Prognosen innebär att ökningen förväntas ske i åldersgrupperna 65 år och äldre. Enligt prognosen kommer personer mellan år att öka med 2,2 procent (718 personer) och barn och unga från 0-17 år minska med 4,9 procent (565 personer) under samma period. 2.3 Hälsoläget Social och ekonomisk utsatthet Social och ekonomisk utsatthet har ett samband med ohälsa. Det innebär att ohälsa kan medföra negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. Omvänt kan social och ekonomisk utsatthet leda till ohälsa. De grupper som har en ökad risk för ohälsa är arbetslösa, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning och personer med låg utbildningsnivå. Andel personer som är utrikesfödda i Norrtälje är 9 procent av befolkningen mot 13 procent i riket 5. I Norrtälje kommun har 24 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning mot 43 procent i länet och 35 procent i riket 6. Medelinkomsten i Norrtälje kommun är lägre i jämförelse med både länet och riket åren 2004 tom Se figur 1. 3 Uppgifter om hushåll från Regionplane- och trafikkontorets årsstatistik Befolkningsprognos 2007 för perioden , Regionplane- och trafikkontoret Uppgift från år 2007 ur Norrtälje kommunfakta Uppgift från år 2007 ur Norrtälje kommunfakta

10 Figur 1. Medleinkomst i tkr år ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 237,8 244,9 253,4 196,2 203,6 200,3 209,5 206,6 216, Norrtälje Länet Riket Källa: Områdesdatabasen, RTK Ohälsotal Ohälsotalet mäts i antal utbetalda dagar med ersättning från sjukförsäkringssystemet 7 och det har sjunkit åren 2004 tom 2008 men ligger trots detta högre än länet och riket (46,1 för Norrtälje, 31,9 för länet samt 36,4 för riket i augusti 2008) Se figur 2. Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare, det vill säga 14 dagar per sjukperiod. Kvinnorna i Norrtälje har ett högre ohälsotal än männen. Se figur 3. Hallstaviks omland 8 har ett högre ohälsotal (54) än Norrtälje kommun som helhet (44) och ligger också högre än Rimbo omland (43), Norrtälje norra (44) och södra (45) samt Älmsta omland (41) 9 7 Sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension och sjukbidrag) 8 Exklusive Älmsta och Väddö 9 Statistik från Regionplane- och trafikkontoret (RTK) 10

11 Figur 2. Ohälsotal år Antal från försäkringskassan utbetalda dagar från socialförsäkringen per försäkrad individ år Botkyrka Norrtälje Nynäshamn Sigtuna Södertälje Stockholms län Källa: Försäkringskassan, 2008 Figur 3. Ohälsotalet uppdelat på kvinnor och män år Dagar Kvinnor Riket Kvinnor Norrtälje Män Riket Män Norrtälje Källa: Försäkringskassan, 2008 Personer med funktionsnedsättning Det finns hälsoproblem som har ett samband med funktionsnedsättning. Men det finns också funktionshinder som hänger samman med miljö och sociala problem. Dessa funktionshinder begränsar i hög grad aktivitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Enligt nationella beräkningar har cirka 13 procent av befolkningen en funktionsnedsättning. Detta omräknat till Norrtälje kommun innebär att cirka personer har en funktionsnedsättning och att cirka har ett dåligt allmänt hälsotillstånd. För personer med funktionsnedsättning är det mer än tio gånger vanligare att ha dålig hälsa än i övriga befolkningen. Störst är andelen med dålig hälsa bland 11

12 individer med rörelsehinder där 43 procent av männen och 32 procent av kvinnorna rapporterat ett dåligt allmänt hälsotillstånd. 10 Folksjukdomar Enligt Folkhälsorapport 2007 ökar förekomsten av folksjukdomar i riket. Nedan beskrivs några av de vanligaste folksjukdomarna. Cancer Dödligheten i cancer i Stockholms län har minskat till följd av preventiva insatser, tidigare diagnostik och bättre behandling. Det faktiska antalet som diagnostiseras och lever med cancer har ökat, främst till följd av demografiska förändringar med en växande befolkning och en högre andel äldre i befolkningen. Enligt en prognos i Den framtida hälsan, Centrum för folkhälsa, 2005, kommer antalet cancerfall per år att öka med cirka 90 procent för män och 47 procent för kvinnor fram till Av ökningen med 90 procent för män beror 70 procent på förändringar i befolkningen och 20 procent på andra faktorer som förändringar i riskfaktorer och bättre diagnostik. Hjärt- och Kärlsjukdomar Risken att insjukna eller dö i hjärt- kärlsjukdomar har minskat i befolkningen, men om förekomsten av fetma och fysisk inaktivitet ökar kan den hittills gynnsamma utvecklingen komma att vända. Det finns stora skillnader i insjuknanderisk mellan olika befolkningsgrupper (beroende på etniska och socioekonomiska faktorer). Antalet fall av hjärtinfarkter per år beräknas öka med 153 procent för män och 105 procent för kvinnor fram till år Också för denna sjukdom står förändringarna i befolkningen för en stor del men även faktorer som en förändrad livsstil har en stor påverkan. Diabetes I folkhälsoenkäten år 2006 uppger 2,7 procent av länsinvånarna i åldersgruppen år att de har diabetes. I åldersgruppen år uppger 5,5 procent av länsinvånarna att de har diabetes och således betydligt lägre andelar i yngre åldersgrupper (cirka 1 procent). För Norrtäljes befolkning i åldern år indikerar undersökningen att det är en högre andel med diabetes än i länet i övrigt men skillnaden är inte signifikant och därför går det inte att säga med säkerhet. Data från landstingets folkhälsoenkät och de årliga ULF 11 undersökningarna talar för att andelen personer med diabetes har ökat i Stockholms län. Ökningen syns både för män och kvinnor men är störst bland männen. När det gäller diabetes hos barn visar tillgängliga data att risken för barn att drabbas av typ 1 diabetes har fördubblats sedan 70-talet. Som möjlig förklaring till denna ökning har föreslagits snabb vikt- och längduppgång tidigt i livet. 10 Enligt Rapport nr 2008:00 onödig ohälsa, Statens folkhälsoinstitut 11 Statistiska Centralbyråns återkommande ULF-undersökningar (ULF = Undersökning om LevnadsFörhållanden) 12

13 Demens och kognitiv svikt Demenssjukdomar är vanliga, kroniska och invalidiserande sjukdomar, som kan börja smygande redan i medelåldern. I Sverige finns minst personer med demenssjukdomar varav drygt personer under 65 år och troligen minst lika många som har lindrigare former av minnesproblem eller kognitiv svikt där andelen under 65 år är betydligt högre. Den informella omsorgen för personer med demenssjukdomar är stor, beräkningar visar att de totala vård- och omsorgskostnaderna 12 för personer med demenssjukdomar är högre än kostnaderna för rökning och diabetes sammantaget 13. Cirka personer insjuknar årligen i demenssjukdomar. Med det ökande antalet äldre i samhället ökat också antalet demenssjuka; man har beräknat att antalet personer med Alzheimers sjukdom kommer att vara fyrfaldigt år 2050, om man inte finner nya metoder att förebygga sjukdomen. Utifrån samma beräkningar har man visat att om man skulle kunna försena insjuknandet med fem år, skulle man minska förekomsten av demens med 50 procent. Nuförtiden betraktas Alzheimers sjukdom, den vanligaste formen av demens, som en multifaktoriell sjukdom och som ett resultat av ett samspel mellan genetisk sårbarhet och miljörelaterade faktorer. Insikten att sjukdomen kan börja mycket tidigt, ofta i medelåldern, ger möjlighet att på olika sätt ingripa för att motverka sjukdomsutvecklingen. Genom att kontrollera blodtryck, kolesterol, vikt och blodsocker, införa goda kostvanor med mångsidig kost samt skapa möjligheter till fysisk, mental och social aktivitet kan man påverka den kognitiva förmågan. Övervikt/fetma Förekomsten av fetma i Sverige är idag fyra till fem gånger högre än i slutet av talet. Orsaken är obalans mellan intag av energi via maten och energiförbrukning genom fysisk aktivitet. Till grund ligger förändringar i levnadsvanor och i samhällsstruktur. I länet är 30,2 procent av befolkningen mellan år överviktiga (25>BMI 14 <29,9) och 9,2 procent lider av fetma (BMI >30). Norrtäljes befolkning är i högre grad både överviktiga och feta (33,8 procent respektive 15,1 procent). Andel av befolkningen som lider av fetma är högst i länet och detta återspeglas i samtliga åldersgrupper. 12 Informell samt offentlig vård och omsorg 13 Wimo, Jönsson, Winblad, Alzheimer s & Dementia, Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (x.xx m) (l) i meter i kvadrat 13

14 Figur 4. Andel invånare i procent med BMI >30 (fetma) Upplands-Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Huddinge Botkyrka Källa: Folkhälsorapport, 2007 Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Stockholm Alla Data om barns vikt och längd visar i olika studier att procent av barnen är överviktiga, varav 2 8 procent är feta. Resultat från olika studier tyder på att förekomsten av övervikt och fetma bland barn har ökat mellan två och fem gånger sedan mitten av 1980-talet, vilket speglar den internationella trenden. Sedan tre år tillbaka sammanställs vikt- och längduppgifter från länets 4-åringar. Övervikt och fetma i tidig ålder har en tendens att kvarstå. Figur 5. Andelen barn med övervikt och fetma Total andel barn i procent med: varav pojkar varav flickor övervikt fetma övervikt fetma övervikt fetma Norrtälje, Fyraåringar ,4 3,7 14,0 2,3 19,2 5,2 Norrtälje, Fyraåringar ,0 3,0 p 9,1 2,5 11,0 3,5 Stockholms län, Fyraåringar ,6 2,2 8,7 1,9 12,6 2,6 Stockholms län, Fyraåringar ,3 2,1 7,5 1,9 11,1 2,4 Källa: Barnhälsovårdens i SLL s årsrapport, 2006 samt 2007 Norrtälje har jämfört med länet i övrigt en hög andel barn med övervikt och fetma. I Norrtälje kan dock en positiv utveckling konstateras mellan 2006 och 2007, där framförallt andelen flickor med övervikt och fetma har minskat markant. 14

15 Psykisk sjukdom och psykisk ohälsa Enligt Folkhälsorapporten 2007 har cirka 5 procent av befolkningen i Stockholms län en allvarlig depression, denna siffra har varit relativt konstant över tid. Bland unga kvinnor ökar förekomsten av ångest och självmordsförsök. Tänkbara orsaker till denna utveckling är till exempel den ökande individualiseringen i samhället, förlusten av sociala samband och en ökad ekonomisk instabilitet. Även psykossjukdomar har ökat något i befolkningen. Psykisk ohälsa mäts i folkhälsoenkäten genom 12 påståenden, 6 stycken positiva och 6 stycken negativa. De positiva handlar till exempel om man känt sig lycklig eller kunnat uppskatta det man har gjort de senaste veckorna och de negativa om man känt sig olycklig eller tyckt sig vara värdelös de senaste veckorna. Svaren ges poäng utifrån en gradering och om summan av svaren är tre eller mer klassas individen som en person med psykisk ohälsa. I länet uppger 20,2 procent att de lider av psykisk ohälsa i åldersgruppen år. Andelen är större bland yngre (18-24 år) 29,1 procent och lägre bland äldre (45-64 år) 15,2 procent. Ur könsperspektiv är det en signifikant högre andel av kvinnorna (23,8 procent) som upplever psykisk ohälsa än av männen (16,4 procent). Könsskillnaden finns i samtliga åldersgrupper men är som störst hos de yngre med en skillnad på drygt 13 procentenheter (22,2 för män och 35,8 för kvinnor). För Norrtälje är andelen med psykisk ohälsa bland de lägsta i länet med 16,9 procent. Resultatet indikerar att detta förhållande råder för samtliga åldersgrupper men det går inte att säga med säkerhet på grund av för litet svarsunderlag. I Norrtälje skedde en ökning av antalet suicidförsök inom vuxenpsykiatrin mellan åren 2006 till 2007 från 44 till 58. För år 2008 har 43 suicidförsök registrerats perioden januari till och med oktober vilket är en minskning i jämförelse med motsvarande period år Inom barn och ungdomspsykiatrin rapporterades år suicidförsök och för perioden januari till och med oktober 6 suicidförsök. Inga fullbordade suicid har rapporterats 2007 och Suicidförsök följs upp enligt särskilt vårdprogram. Personer med komplexa vårdbehov och psykisk sjukdom har kartlagts i Norrtälje och 70 personer är identifierade. Av dessa är 50 personer aktuella för någon form av insats. Allergisjukdomar Förekomsten av allergisjukdomar har börjat plana ut och även minska i vissa europeiska länder. Detta har framför allt gällt astma och ses nu även i Sverige och Stockholms län. Orsaken till avplaningen är inte klarlagd, men den minskade rökningen och minskad exponering för passiv rökning ses som möjlig förklaring. Även andelen personer med nickelallergi har minskat. Skador Antalet skadade i vägtrafikolyckor har ökat kraftigt det senaste decenniet, utan att dödligheten har påverkats. Varje år avlider cirka individer 15 i Stockholms län i så kallad sjukvårds- och hälsorelaterad åtgärdbar dödlighet, detta motsvarar 3-4 personer om dagen. Det tar 20 år i trafiken för lika många att skadas som det gör under ett år inom hälso- och sjukvården 16. Om man översätter internationella studier som visar 15 Ur Statens Folkhälsoinstitut, Delrapport 4,Långtidsutredningen, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 15

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan

Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan Gunnar Ågren statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Statens folkhälsoinstitut 2003:57, 2:a reviderade upplagan ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-252-3

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer