Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter med personliga ombud som anges i SFS 2013:522 och Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013: och 8. Behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten ska ansöka om statsbidraget. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella samverkansparter. Sökande kommun Kommunens namn: Trelleborg Förvaltning: Socialförvaltningen Förvaltningschef eller motsvarande: Sara Åhlander Befattning: Tf förvaltningschef Postadress: Trelleborg Tfn: E-post: Nämnd som beslutat om ansökan (bifoga protokollsutdrag) Socialnämnden Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner (bifoga protokollsutdrag från samtliga kommuner) Postadress: Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Telefon/Fax: / Webbadress: E-post:

17 Sida 2(5) Kontaktperson/verksamhetschef Befattning: Enhetschef Socialpsykiatriska enheten Namn: Gunilla Tyrell Postadress: Trelleborg Tfn: E-post: Ansökans omfattning Statsbidrag utgår med kr per år för en heltidstjänst. Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas. Antal årsanställningar (heltid) som ansökan avser: 1 Driftsform/driftsformer och utförare Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som kommunen planerar för och när kommunen beräknar att verksamheten med personligt ombud kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 punkt 3.) Verksamheten startade i mars 2003 och pågår fortfarande. Personligt ombud är organisatoriskt placerad under Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, Socialpsykiatriska enheten.

18 Sida 3(5) Samverkan kring verksamheten Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 och 8 punkt 4) Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? Socialpsykiatriska samverkansgruppen är också ledningsgrupp för POverksamheten. I gruppen ingår det Personliga ombudet, 2 representanter för Trelleborgs kommun, 2 representanter från Psykiatrin, Region Skåne, 1 representant från Försäkringskassan, 2 brukarrepresentanter och 2 anhörigrepresentanter. Dessutom ingår 1 inflytandesamordnare, finansierad av Samordningsförbundet, i ett gemensamt projekt mellan Regionen, kommunen och Försäkringskassan. Gruppen träffas fyra gånger per år för att utbyta information och utvärdera samverkansfrågor. Kontakt är tagen med Arbetsförmedlingen, väntar på svar. Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med? Plan för verksamhetens organisation Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522 8 punkt 5.) Det personliga ombudet ska arbeta för att göra sig känd hos myndigheter och organisationer som har kontakt med personer med psykiatriska funktionshinder. Information ska spridas genom personligt möte, trycksaker och via internet. Om en person ska få personligt ombud grundar sig på pågående psykiatrikontakt/diagnos och/eller ombudets egen bedömning. Ibland kan 2-3 träffas krävas för att komma fram till rätt beslut. Pågående missbruk exkluderar inte, men får inte vara huvudproblemet. Om det visar sig att personen inte är berättigad till personligt ombud, hänvisas till rätt instans/kontakt. I händelse av kö prioriteras klienter som är bostadslösa eller hotas av vräkning och

19 Sida 4(5) klienter som just nu mår så dåligt att man inte kan klara av sin vardag. Finns barn i klientens familj prioriteras denna klient. Ombudet och klienten gör upp en planering/överenskommelse som innehåller målsättning med kontakten och vad ombudet respektive klienten själv kan göra för att målet ska uppfyllas. Uppföljning av planeringen ska ske kontinuerligt. Detta dokument ska förvaras hos klienten. Ombudet skriver verksamhetsberättelse. Planer för arbetets utformning Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om exempelvis utbildning och handledning. ( SFS 2013:522 punkt 6.) Ombudet erbjuds att delta i samma utbildningar och föreläsningar som övrig personal inom enheten. Har ombudet speciella önskemål beaktas dessa. När det gäller handledning kan ombudet välja att ha regelbunden handledning eller situationsbunden handledning.

20 Sida 5(5) Uppföljning Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 punkt 7.) Enhetschef och avdelningschef träffar det personliga ombudet varje termin för genomgång av uppdraget. Enhetschef träffar ombudet en gång per månad. Ombudet deltar också på årligt möte med en utökad samverkansgrupp bestående av chefer och nyckelpersoner i Psykiatri Skåne, Trelleborg och Socialtjänsten i Trelleborg, Svedala och Vellinge. Nämnden följer verksamheten Personligt ombud genom ombudets verksamhetsberättelse och rapportering från ovan nämnda möten. Ort och datum Namnunderskrift av förvaltningschef eller motsvarande Namnförtydligande

21 Tjänsteskrivelse Bilaga 43 1 (5) Datum Diarienummer SN 2014/119 Avdelningschef Stefan Lidberg Utveckling av socialjour Bakgrund Socialnämndens arbetsutskott gav hösten 2011 i uppdrag till verksamhetschefen för IFO att utreda möjligheterna till heltäckande socialjour under dygnets alla timmar utanför ordinarie arbetstid. Frågan har utretts i samverkan med övriga kommuner som ingår i nuvarande socialjour. För att det ska gå att genomföra en förändring till heltäckande social jour behövs det en samverkan i frågan mellan flera kommuner. I social jourarbetet har sedan 2011 Tomelilla tillkommit och nu senast vid årsskiftet tillkom Simrishamn och Skurup är på gång in i vår joursamverkan vilket innebär att alla kommuner i södra Skåne är med i samverkan kring social jour (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad). Det innebär att det finns förutsättningar för att utveckla den professionella jouren till en heltäckande jour enligt socialstyrelsens riktlinjer till en rimlig kostnad. Den sociala jouren idag Vellinge kommun har tagit på sig arbetsgivaransvaret och de anställer och administrerar personalen i socialjouren. Övriga kommuner är anslutna genom avtal. Jouren består av två delar, A-jour och B-jour. A-jouren består av två socionomer som har växelvis beredskap i hemmet. B-jouren består av socionomer från de olika kommunernas IFO-verksamhet och som frivilligt gör detta som arbete vid sidan av den ordinarie tjänsten. Trelleborg1000, v 1.0, Den nuvarande professionella A- jouren tjänstgör söndag-torsdag 18:00-24:00 och fredag-lördag 17:00-02:00. B-jouren tjänstgör endast fredag-lördag 17:00-02:00. Övrig icke kontorstid och jourtid utgörs jour/beredskap ansvarsmässigt av förtroendevalda i de olika kommunerna och det innebär att cheferna inom IFO har en informell bakjour. Förutom att det är en oavlönad jour så innebär det lagmässigt tveksamt ur arbetsmiljösynpunkt att inte kunna vara helt ledig efter arbetstidens slut. Administration Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

22 2 (5) Socionomerna i A-jouren är rekryterade genom personlig kontakt. En av dem har jouren som sin huvudsakliga sysselsättning och går i pension årsskiftet 2014/2015. Den andra har jouren som sidosysselsättning. Den nuvarande sociala jouren säkerställer att det finns en beredskap för akuta behov inom socialtjänstens ansvarsområde under vissa tider under dygnet och övrig tid ligger ansvaret enligt SoL på nämndens ordförande eller dennes ersättare. LVU, LVM och akuta behov av försörjningsstöd är typiska ärenden som det måste finnas en beredskap för. Vid LVU och LVM måste det finnas en beslutsberedskap genom nämndens ordförande eller dennes ersättare. Totala antalet ärenden under 2013 till socialjouren var 400, till detta tillkommer ett okänt antal gånger som politikerna blivit kontaktade direkt under socialjourens icke beredskapstid. Antalet ärenden till socialjouren ökade under den sista tredjedelen av året. Driftskostnaden för den sociala jouren under 2013 var 1,2 mkr. Fasta kostnader fördelades lika över alla kommuner. Kostnader för aktiv tid fördelades efter nyttjande. Kostnaden för Trelleborgs del 2013 var 7,50 kronor per invånare. Framtida krav och utmaningar Kvalitetskrav: Kvalitetskraven inom socialtjänstens ansvarsområde har ökat kraftigt de senaste åren och bedömningen är att trycket kommer att fortsätta öka. Socialstyrelsen kommer framledes ställa krav på att kommunerna vidtar åtgärder för att säkerställa att den sociala beredskapen utformas på ett sådant sätt att den lever upp till kravet på tillgänglighet och kvalitet oavsett vilken dag i veckan eller tid på dygnet det är. En kvalitetssäkrad jour/beredskap i enlighet med socialstyrelsens framtida krav innebär att råd, stöd, bedömningar och beslut inom socialtjänstens ansvarsområde görs dygnet runt av professionell personal. Förtroendevalda har endast beslutsberedskap för socialjouren i ärende enligt LVU/LVM. Personalförsörjning: Dagens sociala jour bygger på två personer i A-jouren som rekryterats genom personlig kontakt till speciella arbetsförhållanden. Det kommer att bli väldigt svårt att ersätta dessa när de väljer att sluta. Vi står inför denna utmaning redan i september när en av personerna går i pension. Det är också svårt att få personal till B-jour. Kommuner som vi har varit i kontakt med bekräftar svårigheten att få personal till jour/beredskap. Attraktiva tjänster, där man kan få kompensation för obekväma arbetstider i form av ekonomisk ersättning eller ledighet, är en förutsättning för att locka personal framöver.

23 3 (5) Samverkan: En rimlig kostnadseffektivitet kräver samverkan mellan flera kommuner kring social jour/beredskap. Skåne kommunerna samverkar i olika kluster kring social jour. I nordväst är nio kommuner anslutna till Helsingborgs jour. I nordost är fyra kommuner anslutna till Kristianstads jour. I Mellanskåne är fyra kommuner anslutna till Lunds jour. Burlövs kommun är ansluten till Malmös jour och i söder har vi vår egen samverkan med åtta deltagande kommuner. Förslag till utveckling av social jour Vellinge kommun som idag är arbetsgivare till social jour, presenterar här ett förslag på en utveckling av den befintliga jouren, där vi i samverkan kan leva upp till ökade kvalitetskrav, säkra personalförsörjningen och få en långsiktigt hållbar lösning. Beskrivning av professionell social jour på all icke kontorstid Formellt utbildad och kompetent personal ska finnas tillgänglig utanför kontorstid för att ta emot och bedöma inkommande samtal från kommunmedborgarna. Fyra erfarna socialsekreterare, varav en 1:e socialsekreterare, anställs på 80 % och bildar en social jour. Utöver de fyra ordinarie i gruppen behövs en vikarieresurs på ca 40 %. De personer som arbetar i gruppen ska ha en mycket god kännedom om arbete inom individ- och familjeomsorg och de ska kunna hantera alla områden som kan bli aktuellt inom jour och beredskap; vuxenvård, barn- och ungdom samt ekonomiskt bistånd. Det skall också finnas kunskaper om vård och omsorg. Rutiner och riktlinjer för verksamheten ska tas fram för att fortlöpande säkerställa kvalitet och att gällande lagstiftning och föreskrifter följs. Medarbetarna i gruppen arbetar två och två efter ett rullande 4 veckors schema. Modellen är hämtad från Kristianstads sociala jour. Önskemålet är att förskjuta arbetstiden för att skapa tillgänglighet utanför kontorstid och öka service till allmänheten samt leva upp till kraven på personal med lämplig utbildning och erfarenhet på även dessa tider. På schemalagd arbetstid, som inte används till jourärenden, kommer det sannolikt att finnas ett visst utrymme för gruppen att utföra arbetsuppgifter inom till exempel öppenvård och förebyggande insatser som till exempel nätchatt. Arbetsuppgifterna måste dock anpassas till att det efter ordinarie kontorstid kan inträffa jourärenden, och då ska andra arbetsuppgifter kunna avbrytas.

24 4 (5) Lokal för schemalagt arbete (dag/kvällstid) finns i dagsläget på brandstationen i Trelleborg och i framtiden på Trygghetens hus i Trelleborg. Beredskapstid befinner sig personalen i hemmet. Den sociala jourens uppdrag skall vara att på jour- och beredskapstid (icke kontorstid) göra snabba bedömningar av situationer, tidigt ge råd och vid behov medla. Säkerhets- och riskbedömningar ska göras och då det är möjligt utan att försumma kvaliteten ska ärenden hänvisas till tjänstemän på kontorsarbetstid. Då detta inte är möjligt ska medborgarna få snabb och kvalificerad hjälp för att minska risken att de behöver fortsatt hjälp eller omfattande insatser från socialtjänsten. Verksamheten ska ha stor tillgänglighet och hög kvalitet. Gruppen får organisatorisk tillhörighet inom individ- och familjeomsorgen i Vellinge. Verksamhetschef IFO i Vellinge blir arbetsledare. En av de fyra inom gruppen är 1:e socialsekreterare. I dennes arbetsuppgifter ingår bland annat schemaläggning, bemanning inkl vikarieanskaffning, ansvar för jourmaterial och lokaler, framtagande av rutiner samt underlag för verksamhetens statistik och uppföljning. Även med detta nya system måste det finnas ordförandeberedskap för de beslut enligt LVU och LVM som inte kan delegeras. Men med den skillnaden att de endast behöver vara tillgängliga för social jour. Driftskostnader 300 % socialsekreterare :- 100 % 1:e socialsekreterare :- 40 % vikarie :- Komputveckling, handledning, bil, lokal, material etc :- Totalt :- Modellen för vårt förslag är Kristianstads sociala jour som hade en totalkostnad på :- under Kristianstad och deras samverkans kommuner har totalt innevånare. Vår befintliga samverkan innefattar totalt innevånare. Förslaget är att kostnaderna fördelas på samverkanskommunerna efter kommuninnevånarstorlek. Utslaget per kommuninvånare blir kostnaden 15:90 kr/kommuninvånare med en heltäckande social jour. Väljer Skurups kommun med innevånare att ansluta sig till samverkan blir kostnaden 14:70 kr/kommuninnevånare. För Trelleborgs del innebär det en ökning av kostnaderna från drygt 300 tkr 2013 till drygt 600 tkr 2015 Plan för införande

25 5 (5) 28/4-14 Avsiktsförklaring från samverkanskommunerna 28/4-14 Avtalsförslag klart 30/6-14 Alla avtal underskrivna och klara 30/6-14 Rekrytering klar av 1:e socialsekreterare 1/9-14 1:e socialsekreterare på plats 1/10-14 Rekrytering klar av 3 socialsekreterare 1/1-15 Start för professionell jour på all icke kontorstid Socialförvaltningen Sara Åhlander Tillförordnad förvaltningschef

26 Trelleborg2000, v 1.0,

27

28

29

30 Produktionsvärde Övriga Rättsväsende Landsting Kommun Försäkringskassa Arbetsförmedling Netto År

31

32 Bilaga 45 1 (4) Datum Dnr SN 2014/111 Avdelningschef Annika Lagerlöw Ahola Socialnämnden, underlag för mål- och budgetdialog Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, LSS- och funktionsnedsättning samt Individ och familjeomsorg (IFO). Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden. Nämndens effektmål Socialförvaltningen bedömer att nämndens effektmål både år 2014 och 2015 kan uppnås. Nämnden fattade den 17 mars beslut om ett antal nya indikatorer för år 2015 medan effektmålen kvarstår i stort sett som tidigare. Nedan följer en kort beskrivning av det arbete som bedrivs inom socialförvaltningens verksamheter för att nå uppsatta mål. Strategisk inriktning: Livskvalitet Insatserna inom socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande. Genom arbetet med beslutade och implementerade etiska riktlinjer och värdighetsgarantin bedömer socialförvaltningen att målvärdena för beslutade i dikatorer 1 nås år Utvecklingsprojektet Larm, säkerhet och service är ett projekt med syfte att undersöka hur nuvarande och framtida tekniska lösningar inom äldreomsorgen kan komma att utveckla verksamheten. Projektet kan i sin förlängning komma att frigöra resurser och skapa utrymme för att använda personalen på det mest optimala sättet i verksamheten. Detta i sin tur kommer att möjliggöra en förbättrad service och ökad tillgänglighet vilket stärker brukarens känsla av trygghet. 1 Trygghet i boende samt individuellt behovsprövad öppenvård inom IFO, Vård och omsorg Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

33 2 (4) Ett metodiskt arbete i både boende och daglig verksamhet för att stärka individens förmåga till självständighet och aktivt deltagande i samhällslivet bidrar till hög livskvalitet. Det leder även till att fler personer avsäger sig insatserna från Socialtjänsten/LSS för att klara sitt boende på egen hand. I arbetet med en långsiktig kompetensutvecklingsplan inom IFO kartläggs behovet av framtida kompetenser för att kunna erbjuda en kunskapsbaserad individ- och familjeomsorg med tidiga insatser. Strategisk inriktning: Arbete Inom ramen för det strategiska inriktningsmålet Arbete lägger tidiga insatser inom Individ- och familjeomsorgen grunden för att framtida stöd från socialtjänsten minskas. Planerad Familjecentral är ett exempel på det arbete som bedrivs för att så tidigt som möjligt nå familjer i behov av olika former av stöd. Att kunna erbjuda attraktiva praktikplatser inom socialförvaltningens verksamheter borgar för att trygga den framtida personalförsörjningen. Efter inventering av andelen personal med handledarutbildning ska en handledare med adekvat utbildning kopplas till varje praktikplats. Att påverka ungas framtida yrkesval genom att kunna erbjuda sommarjobb med meningsfull sysselsättning är ett annat sätt att aktivt arbeta för att säkra den framtida personalförsörjningen. Strategisk inriktning: Långsiktig hållbar tillväxt Införandet av ny teknik genom digitala nycklar inom Äldreomsorgen kommer att innebära att man framöver kan köra direkt till den brukare som larmat, istället för att som idag köra en omväg för att hämta upp nyckel där denna förvaras. Detta leder till minskade transporter och därigenom också en minskad miljöpåverkan. Verksamheten Att på olika sätt fortsätta utveckla verksamheten för att möta brukarnas behov kommer att vara prioriterat under de kommande åren. Detta sker både i den dagliga verksamheten men också genom olika projekt. En ökad samverkan med andra kommuner har flera positiva effekter. Samverkansformerna kommer att fortsätta utvecklas de kommande åren där planerad gemensam socialjour med ett antal skånska kommuner är exempel på kommunövergripande samverkan. Genomslaget av den nya lagstiftningen avseende individuell biståndsbedömning är idag svår att överblicka. Viss utökning av nattbemanning har redan effektuerats men eventuella ytterligare krav på utökning kommer ställa andra krav på verksamheten och dess bemanning. För att kunna utveckla och bedriva en effektiv verksamhet vid korttidsverksamheten och växelvården krävs nya lokaler. Med tidiga insatser, förebyggande åtgärder och en väl utvecklad öppenvård inom IFO kan antalet externa placeringar i viss mån undvikas och familjer därmed slippa splittras. Arbetet med sociala insatsgruppen (SIG - ett samarbete mellan IFO, polisen och skolan) fortsätter. SIG ger möjligheter till uppföljning

34 3 (4) och starka individuellt anpassade insatser på hemmaplan. Planerad Familjecentral, med beräknad driftstart år 2016, har som syfte att fånga upp familjer i behov av olika former av stöd för att förebygga framtida behov av insatser från socialtjänsten. Familjecentralen kommer att vara en samverkan mellan olika verksamheter i kommunen men också med Region Skåne En evidensbaserad socialtjänst ställer krav på såväl kompetensnivå som kompetensutveckling hos medarbetarna. Pågående kompetensutredning inom LSS kan medföra större utbildningskrav och kompetensutveckling av medarbetarna för att möta brukarnas behov. Inom IFO implementeras Funktionell Familjeterapi (FFT) som ett led i att bedriva en evidensbaserad socialtjänst. Strategiskt viktiga frågor För att möta den förväntade demografiska utvecklingen av en åldrande befolkning krävs inom 10 år 100 nya platser på särskilt boende inom äldreomsorgen, och fram till 2032 totalt ca 150 nya platser. Detta motsvarar en kostnadsökning av ca 90 miljoner bara för särskilt boende. För hemtjänstens del förväntas en utökning med knappt 300 brukare fram till 2032, motsvarande en kostnad om ca 45 miljoner. Skulle trygghetsboende finnas som alternativ till särskilt boende skulle bilden dock bli en annan. Undersökningar visar att personer på trygghetsboende använder mindre hemtjänst än personer i samma ålderskategori som bor i eget boende. Flytt från trygghetsboende till särskilt boende sker i 25% lägre omfattning jämfört med från andra boendeformer. De personer som flyttar från trygghetsboende till särskilt boende gör detta i snitt 4 år senare jämfört med flytt från andra boendeformer. Den demografiska utvecklingen gör även personalförsörjningen till en strategiskt viktig fråga framöver. Inom några år väntas stora pensionsavgångar bland personalen inom främst äldreomsorgen, samtidigt som en ökande målgrupp för verksamheten kräver en utökning av personalstyrkan. Allt färre söker till vård- och omsorgscollege, och nämnden/förvaltningen behöver arbeta aktivt med att marknadsföra yrket för att säkra framtida personalförsörjning. Ekonomi Föreslagen teknisk ram för år 2015 i kombination med ett intensivt arbete både under innevarande och föregående år att få en ekonomi i balans gör att socialförvaltningen bedömer att målen år 2015 kan uppfyllas inom tilldelad budgetram. Däremot krävs åtgärder motsvarande mnkr för att även på sikt stärka och säkerställa en ekonomi i balans för nämndens verksamheter. I budgetdialogen inför 2014 presenterade nämnden en möjlig egenfinansiering för viss utökad nattbemanning till följd av den nya lagstiftningen om individuell biståndsbedömning vilken också effektuerats. Skulle ytterligare krav ställas på utökning av nattbemanning krävs åtgärder i verksamheten för att hitta finansiering. Att se över avgifterna inom äldreomsorgen skulle vara en möjlig finansiering - att se över de öppna verksamheterna en annan. Å andra sidan skulle en minskning av öppna insatser kunna öka trycket på behov av plats vid särskilt boende. En annan källa till finansiering är att titta på möjliga positiva

35 4 (4) ekonomiska effekter av att upphandla visa tjänster, t ex tvätt/inköp, i ställt för att ha dem öppna för val av utförare enligt LOV som idag. Arbetet med att Trelleborgaren ska bo i Trelleborg forstätter även kommande år. Verksamheterna arbetar med att bygga upp och hitta åtgärder på hemmaplan för att möta brukarnas behov och på så sätt undvika långa, kostsamma externa placeringar. Möjligheten att tillskapa en enhet vid ett av kommunens särskilda boenden där brukare med blanddiagnoser kan tas om hand är ett sådant exempel. Lika så innebär investeringarna i det förstärkta LSS-boendet samt nytt boende inom Socialpsykiatrin möjligheter att undvika dyra externa kostnader för kommunen. Utvecklingen av förstärkta familjehem inom IFO har motsvarande effekt, men den nya lagstiftningen med utökat antal besök i familjehemmen ökar samtidigt trycket på verksamheten. Nuvarande lokaler för korttidsverksamheten och växelvården är inte ändamålsenliga. Nuvarande fastighetsägare har dessutom gett uttryck för att vilja avsluta hyreskontraktet med Trelleborgs kommun. Det här innebär att framtagandet av nya lokaler är angeläget. Att investeringen i en ny korttidsenhet beräknas vara färdigställd först år 2018 kan medföra att Trelleborgs kommun kan tvingas köpa dyra externa korttidsplatser i än större omfattning än vad som görs idag, alternativt riskera viten. Kostnaden till Region Skåne för utskrivningsklara patienter som kommunen inte har möjlighet att ta hem kan också komma att öka. Personlig assistans har svårigheter att bedriva verksamheten med en ekonomi i balans. Ett alternativ till att bedriva verksamheten i offentlig regi skulle vara att lägga ut den privat, något som enligt de undersökningar som görs kan vara ett sätt att hålla kostnaderna nere. En allt större befolkning i Trelleborgs kommun kommer att ställa större krav på verksamhetens omfattning t ex gällande hemtjänst och antalet platser vid kommunens särskilda boenden. Detta förbereds under de närmaste åren bl a genom beslut om investering i nytt äldreboende. Investeringsram understigande 5 mnkr Med beslutad teknisk budgetram avseende investeringar understigande 5 mnkr kommer inte nödvändiga investeringar för socialnämndens verksamheter kunna genomföras. Beslutat belopp om 2,5 mnkr för respektive år under planperioden täcker endast utbyte av verksamhetens leasingbilar. Reinvesteringsbehovet för annan utrustning uppgår till ca 3 mnkr per år vilket betyder att en ram på 5,5 mnkr är nödvändig. Utan ytterligare investeringsmedel kan t ex inte sjukvårdssängar, larm vid boenden osv. bytas ut vid behov. Socialförvaltningen Sara Åhlander Tf förvaltningschef Marianne Ohrlander Ordförande

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 MEDDELANDE 1 (6) Enheten för social utveckling Birgitta Vigil Tfn.010-2231651 Socialnämnden Järfälla kommun 141 85 Järfälla Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig nämnd

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Sida 1(6) Länsstyrelsen Kalmar län Utvecklingsenheten 391 86 Kalmar Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 Behörig

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen Västmanlands län Nämnden för personer

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Håkan Andersson

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson 2014-01-14 SN 2014/0027 0480-450940 Socialnämnden Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-06-20 2 SN 79 Dnr Redovisning arbetslagsutbildning Kosta hemtjänstområde Thomas Rosendal och Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i norra Dalarna

Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i norra Dalarna 2014-04-14 Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i norra Dalarna Bakgrund Denna beskrivning av hur verksamheten är organiserad och hur man arbetar som Personligt Ombud i norra Dalarna bygger på den

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2014-08-12 1. Weine Bäck (KD), ordförande Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Maria Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2014-08-12 1. Weine Bäck (KD), ordförande Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Maria Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög 2014-08-12 1 Plats och tid Beslutande Ellen Key-rummet, kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen den 12 augusti 2014, kl 08:15-11:30 Weine Bäck (KD), ordförande Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Frånvarande -

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 1 (8) Datum 2013-09-20 Dnr 2013/343 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 74 391 96 067 110 994 14 927 varav

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2013-02-25 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 14.00-15.50 Beslutande Bengt Andersson, (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Agneta

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-08-27 7 (xx) Dnr SN 2015/35 Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer