Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter med personliga ombud som anges i SFS 2013:522 och Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013: och 8. Behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten ska ansöka om statsbidraget. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella samverkansparter. Sökande kommun Kommunens namn: Trelleborg Förvaltning: Socialförvaltningen Förvaltningschef eller motsvarande: Sara Åhlander Befattning: Tf förvaltningschef Postadress: Trelleborg Tfn: E-post: Nämnd som beslutat om ansökan (bifoga protokollsutdrag) Socialnämnden Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner (bifoga protokollsutdrag från samtliga kommuner) Postadress: Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Telefon/Fax: / Webbadress: E-post:

17 Sida 2(5) Kontaktperson/verksamhetschef Befattning: Enhetschef Socialpsykiatriska enheten Namn: Gunilla Tyrell Postadress: Trelleborg Tfn: E-post: Ansökans omfattning Statsbidrag utgår med kr per år för en heltidstjänst. Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas. Antal årsanställningar (heltid) som ansökan avser: 1 Driftsform/driftsformer och utförare Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som kommunen planerar för och när kommunen beräknar att verksamheten med personligt ombud kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 punkt 3.) Verksamheten startade i mars 2003 och pågår fortfarande. Personligt ombud är organisatoriskt placerad under Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, Socialpsykiatriska enheten.

18 Sida 3(5) Samverkan kring verksamheten Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 och 8 punkt 4) Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? Socialpsykiatriska samverkansgruppen är också ledningsgrupp för POverksamheten. I gruppen ingår det Personliga ombudet, 2 representanter för Trelleborgs kommun, 2 representanter från Psykiatrin, Region Skåne, 1 representant från Försäkringskassan, 2 brukarrepresentanter och 2 anhörigrepresentanter. Dessutom ingår 1 inflytandesamordnare, finansierad av Samordningsförbundet, i ett gemensamt projekt mellan Regionen, kommunen och Försäkringskassan. Gruppen träffas fyra gånger per år för att utbyta information och utvärdera samverkansfrågor. Kontakt är tagen med Arbetsförmedlingen, väntar på svar. Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med? Plan för verksamhetens organisation Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522 8 punkt 5.) Det personliga ombudet ska arbeta för att göra sig känd hos myndigheter och organisationer som har kontakt med personer med psykiatriska funktionshinder. Information ska spridas genom personligt möte, trycksaker och via internet. Om en person ska få personligt ombud grundar sig på pågående psykiatrikontakt/diagnos och/eller ombudets egen bedömning. Ibland kan 2-3 träffas krävas för att komma fram till rätt beslut. Pågående missbruk exkluderar inte, men får inte vara huvudproblemet. Om det visar sig att personen inte är berättigad till personligt ombud, hänvisas till rätt instans/kontakt. I händelse av kö prioriteras klienter som är bostadslösa eller hotas av vräkning och

19 Sida 4(5) klienter som just nu mår så dåligt att man inte kan klara av sin vardag. Finns barn i klientens familj prioriteras denna klient. Ombudet och klienten gör upp en planering/överenskommelse som innehåller målsättning med kontakten och vad ombudet respektive klienten själv kan göra för att målet ska uppfyllas. Uppföljning av planeringen ska ske kontinuerligt. Detta dokument ska förvaras hos klienten. Ombudet skriver verksamhetsberättelse. Planer för arbetets utformning Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om exempelvis utbildning och handledning. ( SFS 2013:522 punkt 6.) Ombudet erbjuds att delta i samma utbildningar och föreläsningar som övrig personal inom enheten. Har ombudet speciella önskemål beaktas dessa. När det gäller handledning kan ombudet välja att ha regelbunden handledning eller situationsbunden handledning.

20 Sida 5(5) Uppföljning Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 punkt 7.) Enhetschef och avdelningschef träffar det personliga ombudet varje termin för genomgång av uppdraget. Enhetschef träffar ombudet en gång per månad. Ombudet deltar också på årligt möte med en utökad samverkansgrupp bestående av chefer och nyckelpersoner i Psykiatri Skåne, Trelleborg och Socialtjänsten i Trelleborg, Svedala och Vellinge. Nämnden följer verksamheten Personligt ombud genom ombudets verksamhetsberättelse och rapportering från ovan nämnda möten. Ort och datum Namnunderskrift av förvaltningschef eller motsvarande Namnförtydligande

21 Tjänsteskrivelse Bilaga 43 1 (5) Datum Diarienummer SN 2014/119 Avdelningschef Stefan Lidberg Utveckling av socialjour Bakgrund Socialnämndens arbetsutskott gav hösten 2011 i uppdrag till verksamhetschefen för IFO att utreda möjligheterna till heltäckande socialjour under dygnets alla timmar utanför ordinarie arbetstid. Frågan har utretts i samverkan med övriga kommuner som ingår i nuvarande socialjour. För att det ska gå att genomföra en förändring till heltäckande social jour behövs det en samverkan i frågan mellan flera kommuner. I social jourarbetet har sedan 2011 Tomelilla tillkommit och nu senast vid årsskiftet tillkom Simrishamn och Skurup är på gång in i vår joursamverkan vilket innebär att alla kommuner i södra Skåne är med i samverkan kring social jour (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad). Det innebär att det finns förutsättningar för att utveckla den professionella jouren till en heltäckande jour enligt socialstyrelsens riktlinjer till en rimlig kostnad. Den sociala jouren idag Vellinge kommun har tagit på sig arbetsgivaransvaret och de anställer och administrerar personalen i socialjouren. Övriga kommuner är anslutna genom avtal. Jouren består av två delar, A-jour och B-jour. A-jouren består av två socionomer som har växelvis beredskap i hemmet. B-jouren består av socionomer från de olika kommunernas IFO-verksamhet och som frivilligt gör detta som arbete vid sidan av den ordinarie tjänsten. Trelleborg1000, v 1.0, Den nuvarande professionella A- jouren tjänstgör söndag-torsdag 18:00-24:00 och fredag-lördag 17:00-02:00. B-jouren tjänstgör endast fredag-lördag 17:00-02:00. Övrig icke kontorstid och jourtid utgörs jour/beredskap ansvarsmässigt av förtroendevalda i de olika kommunerna och det innebär att cheferna inom IFO har en informell bakjour. Förutom att det är en oavlönad jour så innebär det lagmässigt tveksamt ur arbetsmiljösynpunkt att inte kunna vara helt ledig efter arbetstidens slut. Administration Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

22 2 (5) Socionomerna i A-jouren är rekryterade genom personlig kontakt. En av dem har jouren som sin huvudsakliga sysselsättning och går i pension årsskiftet 2014/2015. Den andra har jouren som sidosysselsättning. Den nuvarande sociala jouren säkerställer att det finns en beredskap för akuta behov inom socialtjänstens ansvarsområde under vissa tider under dygnet och övrig tid ligger ansvaret enligt SoL på nämndens ordförande eller dennes ersättare. LVU, LVM och akuta behov av försörjningsstöd är typiska ärenden som det måste finnas en beredskap för. Vid LVU och LVM måste det finnas en beslutsberedskap genom nämndens ordförande eller dennes ersättare. Totala antalet ärenden under 2013 till socialjouren var 400, till detta tillkommer ett okänt antal gånger som politikerna blivit kontaktade direkt under socialjourens icke beredskapstid. Antalet ärenden till socialjouren ökade under den sista tredjedelen av året. Driftskostnaden för den sociala jouren under 2013 var 1,2 mkr. Fasta kostnader fördelades lika över alla kommuner. Kostnader för aktiv tid fördelades efter nyttjande. Kostnaden för Trelleborgs del 2013 var 7,50 kronor per invånare. Framtida krav och utmaningar Kvalitetskrav: Kvalitetskraven inom socialtjänstens ansvarsområde har ökat kraftigt de senaste åren och bedömningen är att trycket kommer att fortsätta öka. Socialstyrelsen kommer framledes ställa krav på att kommunerna vidtar åtgärder för att säkerställa att den sociala beredskapen utformas på ett sådant sätt att den lever upp till kravet på tillgänglighet och kvalitet oavsett vilken dag i veckan eller tid på dygnet det är. En kvalitetssäkrad jour/beredskap i enlighet med socialstyrelsens framtida krav innebär att råd, stöd, bedömningar och beslut inom socialtjänstens ansvarsområde görs dygnet runt av professionell personal. Förtroendevalda har endast beslutsberedskap för socialjouren i ärende enligt LVU/LVM. Personalförsörjning: Dagens sociala jour bygger på två personer i A-jouren som rekryterats genom personlig kontakt till speciella arbetsförhållanden. Det kommer att bli väldigt svårt att ersätta dessa när de väljer att sluta. Vi står inför denna utmaning redan i september när en av personerna går i pension. Det är också svårt att få personal till B-jour. Kommuner som vi har varit i kontakt med bekräftar svårigheten att få personal till jour/beredskap. Attraktiva tjänster, där man kan få kompensation för obekväma arbetstider i form av ekonomisk ersättning eller ledighet, är en förutsättning för att locka personal framöver.

23 3 (5) Samverkan: En rimlig kostnadseffektivitet kräver samverkan mellan flera kommuner kring social jour/beredskap. Skåne kommunerna samverkar i olika kluster kring social jour. I nordväst är nio kommuner anslutna till Helsingborgs jour. I nordost är fyra kommuner anslutna till Kristianstads jour. I Mellanskåne är fyra kommuner anslutna till Lunds jour. Burlövs kommun är ansluten till Malmös jour och i söder har vi vår egen samverkan med åtta deltagande kommuner. Förslag till utveckling av social jour Vellinge kommun som idag är arbetsgivare till social jour, presenterar här ett förslag på en utveckling av den befintliga jouren, där vi i samverkan kan leva upp till ökade kvalitetskrav, säkra personalförsörjningen och få en långsiktigt hållbar lösning. Beskrivning av professionell social jour på all icke kontorstid Formellt utbildad och kompetent personal ska finnas tillgänglig utanför kontorstid för att ta emot och bedöma inkommande samtal från kommunmedborgarna. Fyra erfarna socialsekreterare, varav en 1:e socialsekreterare, anställs på 80 % och bildar en social jour. Utöver de fyra ordinarie i gruppen behövs en vikarieresurs på ca 40 %. De personer som arbetar i gruppen ska ha en mycket god kännedom om arbete inom individ- och familjeomsorg och de ska kunna hantera alla områden som kan bli aktuellt inom jour och beredskap; vuxenvård, barn- och ungdom samt ekonomiskt bistånd. Det skall också finnas kunskaper om vård och omsorg. Rutiner och riktlinjer för verksamheten ska tas fram för att fortlöpande säkerställa kvalitet och att gällande lagstiftning och föreskrifter följs. Medarbetarna i gruppen arbetar två och två efter ett rullande 4 veckors schema. Modellen är hämtad från Kristianstads sociala jour. Önskemålet är att förskjuta arbetstiden för att skapa tillgänglighet utanför kontorstid och öka service till allmänheten samt leva upp till kraven på personal med lämplig utbildning och erfarenhet på även dessa tider. På schemalagd arbetstid, som inte används till jourärenden, kommer det sannolikt att finnas ett visst utrymme för gruppen att utföra arbetsuppgifter inom till exempel öppenvård och förebyggande insatser som till exempel nätchatt. Arbetsuppgifterna måste dock anpassas till att det efter ordinarie kontorstid kan inträffa jourärenden, och då ska andra arbetsuppgifter kunna avbrytas.

24 4 (5) Lokal för schemalagt arbete (dag/kvällstid) finns i dagsläget på brandstationen i Trelleborg och i framtiden på Trygghetens hus i Trelleborg. Beredskapstid befinner sig personalen i hemmet. Den sociala jourens uppdrag skall vara att på jour- och beredskapstid (icke kontorstid) göra snabba bedömningar av situationer, tidigt ge råd och vid behov medla. Säkerhets- och riskbedömningar ska göras och då det är möjligt utan att försumma kvaliteten ska ärenden hänvisas till tjänstemän på kontorsarbetstid. Då detta inte är möjligt ska medborgarna få snabb och kvalificerad hjälp för att minska risken att de behöver fortsatt hjälp eller omfattande insatser från socialtjänsten. Verksamheten ska ha stor tillgänglighet och hög kvalitet. Gruppen får organisatorisk tillhörighet inom individ- och familjeomsorgen i Vellinge. Verksamhetschef IFO i Vellinge blir arbetsledare. En av de fyra inom gruppen är 1:e socialsekreterare. I dennes arbetsuppgifter ingår bland annat schemaläggning, bemanning inkl vikarieanskaffning, ansvar för jourmaterial och lokaler, framtagande av rutiner samt underlag för verksamhetens statistik och uppföljning. Även med detta nya system måste det finnas ordförandeberedskap för de beslut enligt LVU och LVM som inte kan delegeras. Men med den skillnaden att de endast behöver vara tillgängliga för social jour. Driftskostnader 300 % socialsekreterare :- 100 % 1:e socialsekreterare :- 40 % vikarie :- Komputveckling, handledning, bil, lokal, material etc :- Totalt :- Modellen för vårt förslag är Kristianstads sociala jour som hade en totalkostnad på :- under Kristianstad och deras samverkans kommuner har totalt innevånare. Vår befintliga samverkan innefattar totalt innevånare. Förslaget är att kostnaderna fördelas på samverkanskommunerna efter kommuninnevånarstorlek. Utslaget per kommuninvånare blir kostnaden 15:90 kr/kommuninvånare med en heltäckande social jour. Väljer Skurups kommun med innevånare att ansluta sig till samverkan blir kostnaden 14:70 kr/kommuninnevånare. För Trelleborgs del innebär det en ökning av kostnaderna från drygt 300 tkr 2013 till drygt 600 tkr 2015 Plan för införande

25 5 (5) 28/4-14 Avsiktsförklaring från samverkanskommunerna 28/4-14 Avtalsförslag klart 30/6-14 Alla avtal underskrivna och klara 30/6-14 Rekrytering klar av 1:e socialsekreterare 1/9-14 1:e socialsekreterare på plats 1/10-14 Rekrytering klar av 3 socialsekreterare 1/1-15 Start för professionell jour på all icke kontorstid Socialförvaltningen Sara Åhlander Tillförordnad förvaltningschef

26 Trelleborg2000, v 1.0,

27

28

29

30 Produktionsvärde Övriga Rättsväsende Landsting Kommun Försäkringskassa Arbetsförmedling Netto År

31

32 Bilaga 45 1 (4) Datum Dnr SN 2014/111 Avdelningschef Annika Lagerlöw Ahola Socialnämnden, underlag för mål- och budgetdialog Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, LSS- och funktionsnedsättning samt Individ och familjeomsorg (IFO). Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden. Nämndens effektmål Socialförvaltningen bedömer att nämndens effektmål både år 2014 och 2015 kan uppnås. Nämnden fattade den 17 mars beslut om ett antal nya indikatorer för år 2015 medan effektmålen kvarstår i stort sett som tidigare. Nedan följer en kort beskrivning av det arbete som bedrivs inom socialförvaltningens verksamheter för att nå uppsatta mål. Strategisk inriktning: Livskvalitet Insatserna inom socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande. Genom arbetet med beslutade och implementerade etiska riktlinjer och värdighetsgarantin bedömer socialförvaltningen att målvärdena för beslutade i dikatorer 1 nås år Utvecklingsprojektet Larm, säkerhet och service är ett projekt med syfte att undersöka hur nuvarande och framtida tekniska lösningar inom äldreomsorgen kan komma att utveckla verksamheten. Projektet kan i sin förlängning komma att frigöra resurser och skapa utrymme för att använda personalen på det mest optimala sättet i verksamheten. Detta i sin tur kommer att möjliggöra en förbättrad service och ökad tillgänglighet vilket stärker brukarens känsla av trygghet. 1 Trygghet i boende samt individuellt behovsprövad öppenvård inom IFO, Vård och omsorg Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

33 2 (4) Ett metodiskt arbete i både boende och daglig verksamhet för att stärka individens förmåga till självständighet och aktivt deltagande i samhällslivet bidrar till hög livskvalitet. Det leder även till att fler personer avsäger sig insatserna från Socialtjänsten/LSS för att klara sitt boende på egen hand. I arbetet med en långsiktig kompetensutvecklingsplan inom IFO kartläggs behovet av framtida kompetenser för att kunna erbjuda en kunskapsbaserad individ- och familjeomsorg med tidiga insatser. Strategisk inriktning: Arbete Inom ramen för det strategiska inriktningsmålet Arbete lägger tidiga insatser inom Individ- och familjeomsorgen grunden för att framtida stöd från socialtjänsten minskas. Planerad Familjecentral är ett exempel på det arbete som bedrivs för att så tidigt som möjligt nå familjer i behov av olika former av stöd. Att kunna erbjuda attraktiva praktikplatser inom socialförvaltningens verksamheter borgar för att trygga den framtida personalförsörjningen. Efter inventering av andelen personal med handledarutbildning ska en handledare med adekvat utbildning kopplas till varje praktikplats. Att påverka ungas framtida yrkesval genom att kunna erbjuda sommarjobb med meningsfull sysselsättning är ett annat sätt att aktivt arbeta för att säkra den framtida personalförsörjningen. Strategisk inriktning: Långsiktig hållbar tillväxt Införandet av ny teknik genom digitala nycklar inom Äldreomsorgen kommer att innebära att man framöver kan köra direkt till den brukare som larmat, istället för att som idag köra en omväg för att hämta upp nyckel där denna förvaras. Detta leder till minskade transporter och därigenom också en minskad miljöpåverkan. Verksamheten Att på olika sätt fortsätta utveckla verksamheten för att möta brukarnas behov kommer att vara prioriterat under de kommande åren. Detta sker både i den dagliga verksamheten men också genom olika projekt. En ökad samverkan med andra kommuner har flera positiva effekter. Samverkansformerna kommer att fortsätta utvecklas de kommande åren där planerad gemensam socialjour med ett antal skånska kommuner är exempel på kommunövergripande samverkan. Genomslaget av den nya lagstiftningen avseende individuell biståndsbedömning är idag svår att överblicka. Viss utökning av nattbemanning har redan effektuerats men eventuella ytterligare krav på utökning kommer ställa andra krav på verksamheten och dess bemanning. För att kunna utveckla och bedriva en effektiv verksamhet vid korttidsverksamheten och växelvården krävs nya lokaler. Med tidiga insatser, förebyggande åtgärder och en väl utvecklad öppenvård inom IFO kan antalet externa placeringar i viss mån undvikas och familjer därmed slippa splittras. Arbetet med sociala insatsgruppen (SIG - ett samarbete mellan IFO, polisen och skolan) fortsätter. SIG ger möjligheter till uppföljning

34 3 (4) och starka individuellt anpassade insatser på hemmaplan. Planerad Familjecentral, med beräknad driftstart år 2016, har som syfte att fånga upp familjer i behov av olika former av stöd för att förebygga framtida behov av insatser från socialtjänsten. Familjecentralen kommer att vara en samverkan mellan olika verksamheter i kommunen men också med Region Skåne En evidensbaserad socialtjänst ställer krav på såväl kompetensnivå som kompetensutveckling hos medarbetarna. Pågående kompetensutredning inom LSS kan medföra större utbildningskrav och kompetensutveckling av medarbetarna för att möta brukarnas behov. Inom IFO implementeras Funktionell Familjeterapi (FFT) som ett led i att bedriva en evidensbaserad socialtjänst. Strategiskt viktiga frågor För att möta den förväntade demografiska utvecklingen av en åldrande befolkning krävs inom 10 år 100 nya platser på särskilt boende inom äldreomsorgen, och fram till 2032 totalt ca 150 nya platser. Detta motsvarar en kostnadsökning av ca 90 miljoner bara för särskilt boende. För hemtjänstens del förväntas en utökning med knappt 300 brukare fram till 2032, motsvarande en kostnad om ca 45 miljoner. Skulle trygghetsboende finnas som alternativ till särskilt boende skulle bilden dock bli en annan. Undersökningar visar att personer på trygghetsboende använder mindre hemtjänst än personer i samma ålderskategori som bor i eget boende. Flytt från trygghetsboende till särskilt boende sker i 25% lägre omfattning jämfört med från andra boendeformer. De personer som flyttar från trygghetsboende till särskilt boende gör detta i snitt 4 år senare jämfört med flytt från andra boendeformer. Den demografiska utvecklingen gör även personalförsörjningen till en strategiskt viktig fråga framöver. Inom några år väntas stora pensionsavgångar bland personalen inom främst äldreomsorgen, samtidigt som en ökande målgrupp för verksamheten kräver en utökning av personalstyrkan. Allt färre söker till vård- och omsorgscollege, och nämnden/förvaltningen behöver arbeta aktivt med att marknadsföra yrket för att säkra framtida personalförsörjning. Ekonomi Föreslagen teknisk ram för år 2015 i kombination med ett intensivt arbete både under innevarande och föregående år att få en ekonomi i balans gör att socialförvaltningen bedömer att målen år 2015 kan uppfyllas inom tilldelad budgetram. Däremot krävs åtgärder motsvarande mnkr för att även på sikt stärka och säkerställa en ekonomi i balans för nämndens verksamheter. I budgetdialogen inför 2014 presenterade nämnden en möjlig egenfinansiering för viss utökad nattbemanning till följd av den nya lagstiftningen om individuell biståndsbedömning vilken också effektuerats. Skulle ytterligare krav ställas på utökning av nattbemanning krävs åtgärder i verksamheten för att hitta finansiering. Att se över avgifterna inom äldreomsorgen skulle vara en möjlig finansiering - att se över de öppna verksamheterna en annan. Å andra sidan skulle en minskning av öppna insatser kunna öka trycket på behov av plats vid särskilt boende. En annan källa till finansiering är att titta på möjliga positiva

35 4 (4) ekonomiska effekter av att upphandla visa tjänster, t ex tvätt/inköp, i ställt för att ha dem öppna för val av utförare enligt LOV som idag. Arbetet med att Trelleborgaren ska bo i Trelleborg forstätter även kommande år. Verksamheterna arbetar med att bygga upp och hitta åtgärder på hemmaplan för att möta brukarnas behov och på så sätt undvika långa, kostsamma externa placeringar. Möjligheten att tillskapa en enhet vid ett av kommunens särskilda boenden där brukare med blanddiagnoser kan tas om hand är ett sådant exempel. Lika så innebär investeringarna i det förstärkta LSS-boendet samt nytt boende inom Socialpsykiatrin möjligheter att undvika dyra externa kostnader för kommunen. Utvecklingen av förstärkta familjehem inom IFO har motsvarande effekt, men den nya lagstiftningen med utökat antal besök i familjehemmen ökar samtidigt trycket på verksamheten. Nuvarande lokaler för korttidsverksamheten och växelvården är inte ändamålsenliga. Nuvarande fastighetsägare har dessutom gett uttryck för att vilja avsluta hyreskontraktet med Trelleborgs kommun. Det här innebär att framtagandet av nya lokaler är angeläget. Att investeringen i en ny korttidsenhet beräknas vara färdigställd först år 2018 kan medföra att Trelleborgs kommun kan tvingas köpa dyra externa korttidsplatser i än större omfattning än vad som görs idag, alternativt riskera viten. Kostnaden till Region Skåne för utskrivningsklara patienter som kommunen inte har möjlighet att ta hem kan också komma att öka. Personlig assistans har svårigheter att bedriva verksamheten med en ekonomi i balans. Ett alternativ till att bedriva verksamheten i offentlig regi skulle vara att lägga ut den privat, något som enligt de undersökningar som görs kan vara ett sätt att hålla kostnaderna nere. En allt större befolkning i Trelleborgs kommun kommer att ställa större krav på verksamhetens omfattning t ex gällande hemtjänst och antalet platser vid kommunens särskilda boenden. Detta förbereds under de närmaste åren bl a genom beslut om investering i nytt äldreboende. Investeringsram understigande 5 mnkr Med beslutad teknisk budgetram avseende investeringar understigande 5 mnkr kommer inte nödvändiga investeringar för socialnämndens verksamheter kunna genomföras. Beslutat belopp om 2,5 mnkr för respektive år under planperioden täcker endast utbyte av verksamhetens leasingbilar. Reinvesteringsbehovet för annan utrustning uppgår till ca 3 mnkr per år vilket betyder att en ram på 5,5 mnkr är nödvändig. Utan ytterligare investeringsmedel kan t ex inte sjukvårdssängar, larm vid boenden osv. bytas ut vid behov. Socialförvaltningen Sara Åhlander Tf förvaltningschef Marianne Ohrlander Ordförande

Ansökan 2014 Personligt ombud

Ansökan 2014 Personligt ombud SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/5217.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ansökan 2014

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 MEDDELANDE 1 (6) Enheten för social utveckling Birgitta Vigil Tfn.010-2231651 Socialnämnden Järfälla kommun 141 85 Järfälla Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig nämnd

Läs mer

Verksamhetsplan Socialnämnden

Verksamhetsplan Socialnämnden Bilaga 77 Verksamhetsplan 1 (8) Datum Diarienummer 2014-09-23 SN 2014/231 Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden 2 (8) Inledning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande,

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Sida 1(6) Länsstyrelsen Kalmar län Utvecklingsenheten 391 86 Kalmar Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 Behörig

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen Skåne Enheten för social hållbarhet Margareta Johansson 205 15 MALMÖ Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår

Läs mer

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN Verksamhetsplan Socialjouren Nordost 2017 12 SN 2017.061 89 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-04-21 DNR SN 2017.061 MARTIN FROM SID 1/1 NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 1 (8) Enheten för social utveckling Birgitta Vigil Tfn.010-2231651 Socialnämnden Swedenborgsgatan 20 106 64 Stockholm Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig nämnd som

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 Ifylld och underskriven blankett skickas via e-post till följande adress: Länsstyrelsen i Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se Sida 1(6) I andra hand till postadress: Länsstyrelsen Västra

Läs mer

AVTAL OM GEMENSAM SOCIAL JOUR OCH BEREDSKAP

AVTAL OM GEMENSAM SOCIAL JOUR OCH BEREDSKAP 1(4) AVTAL OM GEMENSAM SOCIAL JOUR OCH BEREDSKAP Nämnderna ansvariga för socialtjänsten i Trelleborg och Vellinge har 2014-11-30 träffat avtal om gemensam social jourverksamhet enligt följande. Inledande

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Sida 1(7) Länsstyrelsen Kalmar län Utvecklingsenheten 391 86 Kalmar Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig

Läs mer

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

Utredning avseende utökning av social jour Dnr SO 2014/0025

Utredning avseende utökning av social jour Dnr SO 2014/0025 Socialförvaltningen Mottagning och stöd Tjänsteskrivelse 1(13) Jenny Wiström Utredning avseende utökning av social jour Dnr SO 2014/0025 Sammanfattning Denna utredning om en eventuell utökning av kommunens

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud 2015.

Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud 2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala 2016-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 nämndernas förvaltning Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Nämnden för personer med funktionsnedsättning Kopia till Länsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning social beredskap

Uppföljning social beredskap 2009-12-14 B Gunnar Andersson Uppföljning social beredskap Sammanfattning Kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker och städerna Lidingö och Vaxholm har ett avtal sedan 2008-02-01 om social beredskap.

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 52 Verksamhetsberättelse 2014 Socialjouren Nordost (SN 2015.077) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2016:4-769 Individ- och familjeomsorgen 2016-08-16 1/2 Handläggare Annica Westling Tel. 0152-296 80 Socialnämnden Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005.

Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005. Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Bilaga Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-02-08 Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005. Arbets-/handlingsplan för verksamheten Verksamheten använder

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(9) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.15 15.40 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen Västmanlands län Nämnden för personer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (21) Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-03 71 Verksamhetsberättelse Socialjouren Nordost 2015 (SN 2016.092) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Håkan Andersson

Läs mer

Förändrat resursbehov

Förändrat resursbehov Socialnämnden 2011-01-10 8 12 Dnr 2011/11-04 Förändrat resursbehov 2011 2014 Ärendebeskrivning Förvaltningens analys av hur nämndens uppdrag påverkas av förändringar i omvärlden visar att nämnden har behov

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005 Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD T JÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2006-03-07 DNR 502-73/2006 SDN 2006-03-30 Handläggare: Ann-Charlotte Modigh och Kerstin Larsson Tfn:

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-05-26 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Socialchefsrapport 2012

Socialchefsrapport 2012 Socialchefsrapport 2012 Idag och imorgon september 2012 Socialchefsrapporten idag och imorgon 2012 Inledning I denna undersökning har Sveriges socialchefer fått ge sin syn på de utmaningar som svensk socialtjänst

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson 2014-01-14 SN 2014/0027 0480-450940 Socialnämnden Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Redovisning av statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2012

Redovisning av statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2012 VoO.2013.0033 1 (5) 2013-03-03 Vård och Omsorg Katarina Franzén Redovisning av statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2012 Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv har alltsedan 2006 anlitat Föreningen

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar.

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2017-02-03 Reviderad 2017-02-14 Socialnämnden Dnr Son 2017/2 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden antar

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN

Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN 2011-12-15 1 (6) Till Länsstyrelsen i Stockholm län Att. Juha Mäntymäki Box 22067 106 30 Stockholm Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN Redovisning av verksamhet med personligt ombud under kalenderåret 2011 i Nacka

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015 MEDDELANDE 1 (7) 2015-11-13 8215-590-2015 Enheten för social utveckling Katarina Edlund Tel 010-2231293 Socialnämnden Järfälla kommun 141 85 Järfälla Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-08-26 2 SN 100 Dnr 5.09 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Länsstyrelsens beslut 2009-06-04 ang ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 24 maj 2011 kl 13:30 16:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 24 maj 2011 kl 13:30 16:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-05-24 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 24 maj 2011 kl 13:30 16:00 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Uppdragshandling för boendestödjare

Uppdragshandling för boendestödjare 2013-02-21 Nf 506/2011 Uppdragshandling för boendestödjare Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Antagen av förvaltningschef och samverkad med fackliga representanter, Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer