Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter med personliga ombud som anges i SFS 2013:522 och Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013: och 8. Behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten ska ansöka om statsbidraget. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella samverkansparter. Sökande kommun Kommunens namn: Trelleborg Förvaltning: Socialförvaltningen Förvaltningschef eller motsvarande: Sara Åhlander Befattning: Tf förvaltningschef Postadress: Trelleborg Tfn: E-post: Nämnd som beslutat om ansökan (bifoga protokollsutdrag) Socialnämnden Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner (bifoga protokollsutdrag från samtliga kommuner) Postadress: Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Telefon/Fax: / Webbadress: E-post:

17 Sida 2(5) Kontaktperson/verksamhetschef Befattning: Enhetschef Socialpsykiatriska enheten Namn: Gunilla Tyrell Postadress: Trelleborg Tfn: E-post: Ansökans omfattning Statsbidrag utgår med kr per år för en heltidstjänst. Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas. Antal årsanställningar (heltid) som ansökan avser: 1 Driftsform/driftsformer och utförare Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som kommunen planerar för och när kommunen beräknar att verksamheten med personligt ombud kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 punkt 3.) Verksamheten startade i mars 2003 och pågår fortfarande. Personligt ombud är organisatoriskt placerad under Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, Socialpsykiatriska enheten.

18 Sida 3(5) Samverkan kring verksamheten Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 och 8 punkt 4) Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? Socialpsykiatriska samverkansgruppen är också ledningsgrupp för POverksamheten. I gruppen ingår det Personliga ombudet, 2 representanter för Trelleborgs kommun, 2 representanter från Psykiatrin, Region Skåne, 1 representant från Försäkringskassan, 2 brukarrepresentanter och 2 anhörigrepresentanter. Dessutom ingår 1 inflytandesamordnare, finansierad av Samordningsförbundet, i ett gemensamt projekt mellan Regionen, kommunen och Försäkringskassan. Gruppen träffas fyra gånger per år för att utbyta information och utvärdera samverkansfrågor. Kontakt är tagen med Arbetsförmedlingen, väntar på svar. Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med? Plan för verksamhetens organisation Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522 8 punkt 5.) Det personliga ombudet ska arbeta för att göra sig känd hos myndigheter och organisationer som har kontakt med personer med psykiatriska funktionshinder. Information ska spridas genom personligt möte, trycksaker och via internet. Om en person ska få personligt ombud grundar sig på pågående psykiatrikontakt/diagnos och/eller ombudets egen bedömning. Ibland kan 2-3 träffas krävas för att komma fram till rätt beslut. Pågående missbruk exkluderar inte, men får inte vara huvudproblemet. Om det visar sig att personen inte är berättigad till personligt ombud, hänvisas till rätt instans/kontakt. I händelse av kö prioriteras klienter som är bostadslösa eller hotas av vräkning och

19 Sida 4(5) klienter som just nu mår så dåligt att man inte kan klara av sin vardag. Finns barn i klientens familj prioriteras denna klient. Ombudet och klienten gör upp en planering/överenskommelse som innehåller målsättning med kontakten och vad ombudet respektive klienten själv kan göra för att målet ska uppfyllas. Uppföljning av planeringen ska ske kontinuerligt. Detta dokument ska förvaras hos klienten. Ombudet skriver verksamhetsberättelse. Planer för arbetets utformning Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om exempelvis utbildning och handledning. ( SFS 2013:522 punkt 6.) Ombudet erbjuds att delta i samma utbildningar och föreläsningar som övrig personal inom enheten. Har ombudet speciella önskemål beaktas dessa. När det gäller handledning kan ombudet välja att ha regelbunden handledning eller situationsbunden handledning.

20 Sida 5(5) Uppföljning Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 punkt 7.) Enhetschef och avdelningschef träffar det personliga ombudet varje termin för genomgång av uppdraget. Enhetschef träffar ombudet en gång per månad. Ombudet deltar också på årligt möte med en utökad samverkansgrupp bestående av chefer och nyckelpersoner i Psykiatri Skåne, Trelleborg och Socialtjänsten i Trelleborg, Svedala och Vellinge. Nämnden följer verksamheten Personligt ombud genom ombudets verksamhetsberättelse och rapportering från ovan nämnda möten. Ort och datum Namnunderskrift av förvaltningschef eller motsvarande Namnförtydligande

21 Tjänsteskrivelse Bilaga 43 1 (5) Datum Diarienummer SN 2014/119 Avdelningschef Stefan Lidberg Utveckling av socialjour Bakgrund Socialnämndens arbetsutskott gav hösten 2011 i uppdrag till verksamhetschefen för IFO att utreda möjligheterna till heltäckande socialjour under dygnets alla timmar utanför ordinarie arbetstid. Frågan har utretts i samverkan med övriga kommuner som ingår i nuvarande socialjour. För att det ska gå att genomföra en förändring till heltäckande social jour behövs det en samverkan i frågan mellan flera kommuner. I social jourarbetet har sedan 2011 Tomelilla tillkommit och nu senast vid årsskiftet tillkom Simrishamn och Skurup är på gång in i vår joursamverkan vilket innebär att alla kommuner i södra Skåne är med i samverkan kring social jour (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad). Det innebär att det finns förutsättningar för att utveckla den professionella jouren till en heltäckande jour enligt socialstyrelsens riktlinjer till en rimlig kostnad. Den sociala jouren idag Vellinge kommun har tagit på sig arbetsgivaransvaret och de anställer och administrerar personalen i socialjouren. Övriga kommuner är anslutna genom avtal. Jouren består av två delar, A-jour och B-jour. A-jouren består av två socionomer som har växelvis beredskap i hemmet. B-jouren består av socionomer från de olika kommunernas IFO-verksamhet och som frivilligt gör detta som arbete vid sidan av den ordinarie tjänsten. Trelleborg1000, v 1.0, Den nuvarande professionella A- jouren tjänstgör söndag-torsdag 18:00-24:00 och fredag-lördag 17:00-02:00. B-jouren tjänstgör endast fredag-lördag 17:00-02:00. Övrig icke kontorstid och jourtid utgörs jour/beredskap ansvarsmässigt av förtroendevalda i de olika kommunerna och det innebär att cheferna inom IFO har en informell bakjour. Förutom att det är en oavlönad jour så innebär det lagmässigt tveksamt ur arbetsmiljösynpunkt att inte kunna vara helt ledig efter arbetstidens slut. Administration Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

22 2 (5) Socionomerna i A-jouren är rekryterade genom personlig kontakt. En av dem har jouren som sin huvudsakliga sysselsättning och går i pension årsskiftet 2014/2015. Den andra har jouren som sidosysselsättning. Den nuvarande sociala jouren säkerställer att det finns en beredskap för akuta behov inom socialtjänstens ansvarsområde under vissa tider under dygnet och övrig tid ligger ansvaret enligt SoL på nämndens ordförande eller dennes ersättare. LVU, LVM och akuta behov av försörjningsstöd är typiska ärenden som det måste finnas en beredskap för. Vid LVU och LVM måste det finnas en beslutsberedskap genom nämndens ordförande eller dennes ersättare. Totala antalet ärenden under 2013 till socialjouren var 400, till detta tillkommer ett okänt antal gånger som politikerna blivit kontaktade direkt under socialjourens icke beredskapstid. Antalet ärenden till socialjouren ökade under den sista tredjedelen av året. Driftskostnaden för den sociala jouren under 2013 var 1,2 mkr. Fasta kostnader fördelades lika över alla kommuner. Kostnader för aktiv tid fördelades efter nyttjande. Kostnaden för Trelleborgs del 2013 var 7,50 kronor per invånare. Framtida krav och utmaningar Kvalitetskrav: Kvalitetskraven inom socialtjänstens ansvarsområde har ökat kraftigt de senaste åren och bedömningen är att trycket kommer att fortsätta öka. Socialstyrelsen kommer framledes ställa krav på att kommunerna vidtar åtgärder för att säkerställa att den sociala beredskapen utformas på ett sådant sätt att den lever upp till kravet på tillgänglighet och kvalitet oavsett vilken dag i veckan eller tid på dygnet det är. En kvalitetssäkrad jour/beredskap i enlighet med socialstyrelsens framtida krav innebär att råd, stöd, bedömningar och beslut inom socialtjänstens ansvarsområde görs dygnet runt av professionell personal. Förtroendevalda har endast beslutsberedskap för socialjouren i ärende enligt LVU/LVM. Personalförsörjning: Dagens sociala jour bygger på två personer i A-jouren som rekryterats genom personlig kontakt till speciella arbetsförhållanden. Det kommer att bli väldigt svårt att ersätta dessa när de väljer att sluta. Vi står inför denna utmaning redan i september när en av personerna går i pension. Det är också svårt att få personal till B-jour. Kommuner som vi har varit i kontakt med bekräftar svårigheten att få personal till jour/beredskap. Attraktiva tjänster, där man kan få kompensation för obekväma arbetstider i form av ekonomisk ersättning eller ledighet, är en förutsättning för att locka personal framöver.

23 3 (5) Samverkan: En rimlig kostnadseffektivitet kräver samverkan mellan flera kommuner kring social jour/beredskap. Skåne kommunerna samverkar i olika kluster kring social jour. I nordväst är nio kommuner anslutna till Helsingborgs jour. I nordost är fyra kommuner anslutna till Kristianstads jour. I Mellanskåne är fyra kommuner anslutna till Lunds jour. Burlövs kommun är ansluten till Malmös jour och i söder har vi vår egen samverkan med åtta deltagande kommuner. Förslag till utveckling av social jour Vellinge kommun som idag är arbetsgivare till social jour, presenterar här ett förslag på en utveckling av den befintliga jouren, där vi i samverkan kan leva upp till ökade kvalitetskrav, säkra personalförsörjningen och få en långsiktigt hållbar lösning. Beskrivning av professionell social jour på all icke kontorstid Formellt utbildad och kompetent personal ska finnas tillgänglig utanför kontorstid för att ta emot och bedöma inkommande samtal från kommunmedborgarna. Fyra erfarna socialsekreterare, varav en 1:e socialsekreterare, anställs på 80 % och bildar en social jour. Utöver de fyra ordinarie i gruppen behövs en vikarieresurs på ca 40 %. De personer som arbetar i gruppen ska ha en mycket god kännedom om arbete inom individ- och familjeomsorg och de ska kunna hantera alla områden som kan bli aktuellt inom jour och beredskap; vuxenvård, barn- och ungdom samt ekonomiskt bistånd. Det skall också finnas kunskaper om vård och omsorg. Rutiner och riktlinjer för verksamheten ska tas fram för att fortlöpande säkerställa kvalitet och att gällande lagstiftning och föreskrifter följs. Medarbetarna i gruppen arbetar två och två efter ett rullande 4 veckors schema. Modellen är hämtad från Kristianstads sociala jour. Önskemålet är att förskjuta arbetstiden för att skapa tillgänglighet utanför kontorstid och öka service till allmänheten samt leva upp till kraven på personal med lämplig utbildning och erfarenhet på även dessa tider. På schemalagd arbetstid, som inte används till jourärenden, kommer det sannolikt att finnas ett visst utrymme för gruppen att utföra arbetsuppgifter inom till exempel öppenvård och förebyggande insatser som till exempel nätchatt. Arbetsuppgifterna måste dock anpassas till att det efter ordinarie kontorstid kan inträffa jourärenden, och då ska andra arbetsuppgifter kunna avbrytas.

24 4 (5) Lokal för schemalagt arbete (dag/kvällstid) finns i dagsläget på brandstationen i Trelleborg och i framtiden på Trygghetens hus i Trelleborg. Beredskapstid befinner sig personalen i hemmet. Den sociala jourens uppdrag skall vara att på jour- och beredskapstid (icke kontorstid) göra snabba bedömningar av situationer, tidigt ge råd och vid behov medla. Säkerhets- och riskbedömningar ska göras och då det är möjligt utan att försumma kvaliteten ska ärenden hänvisas till tjänstemän på kontorsarbetstid. Då detta inte är möjligt ska medborgarna få snabb och kvalificerad hjälp för att minska risken att de behöver fortsatt hjälp eller omfattande insatser från socialtjänsten. Verksamheten ska ha stor tillgänglighet och hög kvalitet. Gruppen får organisatorisk tillhörighet inom individ- och familjeomsorgen i Vellinge. Verksamhetschef IFO i Vellinge blir arbetsledare. En av de fyra inom gruppen är 1:e socialsekreterare. I dennes arbetsuppgifter ingår bland annat schemaläggning, bemanning inkl vikarieanskaffning, ansvar för jourmaterial och lokaler, framtagande av rutiner samt underlag för verksamhetens statistik och uppföljning. Även med detta nya system måste det finnas ordförandeberedskap för de beslut enligt LVU och LVM som inte kan delegeras. Men med den skillnaden att de endast behöver vara tillgängliga för social jour. Driftskostnader 300 % socialsekreterare :- 100 % 1:e socialsekreterare :- 40 % vikarie :- Komputveckling, handledning, bil, lokal, material etc :- Totalt :- Modellen för vårt förslag är Kristianstads sociala jour som hade en totalkostnad på :- under Kristianstad och deras samverkans kommuner har totalt innevånare. Vår befintliga samverkan innefattar totalt innevånare. Förslaget är att kostnaderna fördelas på samverkanskommunerna efter kommuninnevånarstorlek. Utslaget per kommuninvånare blir kostnaden 15:90 kr/kommuninvånare med en heltäckande social jour. Väljer Skurups kommun med innevånare att ansluta sig till samverkan blir kostnaden 14:70 kr/kommuninnevånare. För Trelleborgs del innebär det en ökning av kostnaderna från drygt 300 tkr 2013 till drygt 600 tkr 2015 Plan för införande

25 5 (5) 28/4-14 Avsiktsförklaring från samverkanskommunerna 28/4-14 Avtalsförslag klart 30/6-14 Alla avtal underskrivna och klara 30/6-14 Rekrytering klar av 1:e socialsekreterare 1/9-14 1:e socialsekreterare på plats 1/10-14 Rekrytering klar av 3 socialsekreterare 1/1-15 Start för professionell jour på all icke kontorstid Socialförvaltningen Sara Åhlander Tillförordnad förvaltningschef

26 Trelleborg2000, v 1.0,

27

28

29

30 Produktionsvärde Övriga Rättsväsende Landsting Kommun Försäkringskassa Arbetsförmedling Netto År

31

32 Bilaga 45 1 (4) Datum Dnr SN 2014/111 Avdelningschef Annika Lagerlöw Ahola Socialnämnden, underlag för mål- och budgetdialog Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, LSS- och funktionsnedsättning samt Individ och familjeomsorg (IFO). Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden. Nämndens effektmål Socialförvaltningen bedömer att nämndens effektmål både år 2014 och 2015 kan uppnås. Nämnden fattade den 17 mars beslut om ett antal nya indikatorer för år 2015 medan effektmålen kvarstår i stort sett som tidigare. Nedan följer en kort beskrivning av det arbete som bedrivs inom socialförvaltningens verksamheter för att nå uppsatta mål. Strategisk inriktning: Livskvalitet Insatserna inom socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande. Genom arbetet med beslutade och implementerade etiska riktlinjer och värdighetsgarantin bedömer socialförvaltningen att målvärdena för beslutade i dikatorer 1 nås år Utvecklingsprojektet Larm, säkerhet och service är ett projekt med syfte att undersöka hur nuvarande och framtida tekniska lösningar inom äldreomsorgen kan komma att utveckla verksamheten. Projektet kan i sin förlängning komma att frigöra resurser och skapa utrymme för att använda personalen på det mest optimala sättet i verksamheten. Detta i sin tur kommer att möjliggöra en förbättrad service och ökad tillgänglighet vilket stärker brukarens känsla av trygghet. 1 Trygghet i boende samt individuellt behovsprövad öppenvård inom IFO, Vård och omsorg Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

33 2 (4) Ett metodiskt arbete i både boende och daglig verksamhet för att stärka individens förmåga till självständighet och aktivt deltagande i samhällslivet bidrar till hög livskvalitet. Det leder även till att fler personer avsäger sig insatserna från Socialtjänsten/LSS för att klara sitt boende på egen hand. I arbetet med en långsiktig kompetensutvecklingsplan inom IFO kartläggs behovet av framtida kompetenser för att kunna erbjuda en kunskapsbaserad individ- och familjeomsorg med tidiga insatser. Strategisk inriktning: Arbete Inom ramen för det strategiska inriktningsmålet Arbete lägger tidiga insatser inom Individ- och familjeomsorgen grunden för att framtida stöd från socialtjänsten minskas. Planerad Familjecentral är ett exempel på det arbete som bedrivs för att så tidigt som möjligt nå familjer i behov av olika former av stöd. Att kunna erbjuda attraktiva praktikplatser inom socialförvaltningens verksamheter borgar för att trygga den framtida personalförsörjningen. Efter inventering av andelen personal med handledarutbildning ska en handledare med adekvat utbildning kopplas till varje praktikplats. Att påverka ungas framtida yrkesval genom att kunna erbjuda sommarjobb med meningsfull sysselsättning är ett annat sätt att aktivt arbeta för att säkra den framtida personalförsörjningen. Strategisk inriktning: Långsiktig hållbar tillväxt Införandet av ny teknik genom digitala nycklar inom Äldreomsorgen kommer att innebära att man framöver kan köra direkt till den brukare som larmat, istället för att som idag köra en omväg för att hämta upp nyckel där denna förvaras. Detta leder till minskade transporter och därigenom också en minskad miljöpåverkan. Verksamheten Att på olika sätt fortsätta utveckla verksamheten för att möta brukarnas behov kommer att vara prioriterat under de kommande åren. Detta sker både i den dagliga verksamheten men också genom olika projekt. En ökad samverkan med andra kommuner har flera positiva effekter. Samverkansformerna kommer att fortsätta utvecklas de kommande åren där planerad gemensam socialjour med ett antal skånska kommuner är exempel på kommunövergripande samverkan. Genomslaget av den nya lagstiftningen avseende individuell biståndsbedömning är idag svår att överblicka. Viss utökning av nattbemanning har redan effektuerats men eventuella ytterligare krav på utökning kommer ställa andra krav på verksamheten och dess bemanning. För att kunna utveckla och bedriva en effektiv verksamhet vid korttidsverksamheten och växelvården krävs nya lokaler. Med tidiga insatser, förebyggande åtgärder och en väl utvecklad öppenvård inom IFO kan antalet externa placeringar i viss mån undvikas och familjer därmed slippa splittras. Arbetet med sociala insatsgruppen (SIG - ett samarbete mellan IFO, polisen och skolan) fortsätter. SIG ger möjligheter till uppföljning

34 3 (4) och starka individuellt anpassade insatser på hemmaplan. Planerad Familjecentral, med beräknad driftstart år 2016, har som syfte att fånga upp familjer i behov av olika former av stöd för att förebygga framtida behov av insatser från socialtjänsten. Familjecentralen kommer att vara en samverkan mellan olika verksamheter i kommunen men också med Region Skåne En evidensbaserad socialtjänst ställer krav på såväl kompetensnivå som kompetensutveckling hos medarbetarna. Pågående kompetensutredning inom LSS kan medföra större utbildningskrav och kompetensutveckling av medarbetarna för att möta brukarnas behov. Inom IFO implementeras Funktionell Familjeterapi (FFT) som ett led i att bedriva en evidensbaserad socialtjänst. Strategiskt viktiga frågor För att möta den förväntade demografiska utvecklingen av en åldrande befolkning krävs inom 10 år 100 nya platser på särskilt boende inom äldreomsorgen, och fram till 2032 totalt ca 150 nya platser. Detta motsvarar en kostnadsökning av ca 90 miljoner bara för särskilt boende. För hemtjänstens del förväntas en utökning med knappt 300 brukare fram till 2032, motsvarande en kostnad om ca 45 miljoner. Skulle trygghetsboende finnas som alternativ till särskilt boende skulle bilden dock bli en annan. Undersökningar visar att personer på trygghetsboende använder mindre hemtjänst än personer i samma ålderskategori som bor i eget boende. Flytt från trygghetsboende till särskilt boende sker i 25% lägre omfattning jämfört med från andra boendeformer. De personer som flyttar från trygghetsboende till särskilt boende gör detta i snitt 4 år senare jämfört med flytt från andra boendeformer. Den demografiska utvecklingen gör även personalförsörjningen till en strategiskt viktig fråga framöver. Inom några år väntas stora pensionsavgångar bland personalen inom främst äldreomsorgen, samtidigt som en ökande målgrupp för verksamheten kräver en utökning av personalstyrkan. Allt färre söker till vård- och omsorgscollege, och nämnden/förvaltningen behöver arbeta aktivt med att marknadsföra yrket för att säkra framtida personalförsörjning. Ekonomi Föreslagen teknisk ram för år 2015 i kombination med ett intensivt arbete både under innevarande och föregående år att få en ekonomi i balans gör att socialförvaltningen bedömer att målen år 2015 kan uppfyllas inom tilldelad budgetram. Däremot krävs åtgärder motsvarande mnkr för att även på sikt stärka och säkerställa en ekonomi i balans för nämndens verksamheter. I budgetdialogen inför 2014 presenterade nämnden en möjlig egenfinansiering för viss utökad nattbemanning till följd av den nya lagstiftningen om individuell biståndsbedömning vilken också effektuerats. Skulle ytterligare krav ställas på utökning av nattbemanning krävs åtgärder i verksamheten för att hitta finansiering. Att se över avgifterna inom äldreomsorgen skulle vara en möjlig finansiering - att se över de öppna verksamheterna en annan. Å andra sidan skulle en minskning av öppna insatser kunna öka trycket på behov av plats vid särskilt boende. En annan källa till finansiering är att titta på möjliga positiva

35 4 (4) ekonomiska effekter av att upphandla visa tjänster, t ex tvätt/inköp, i ställt för att ha dem öppna för val av utförare enligt LOV som idag. Arbetet med att Trelleborgaren ska bo i Trelleborg forstätter även kommande år. Verksamheterna arbetar med att bygga upp och hitta åtgärder på hemmaplan för att möta brukarnas behov och på så sätt undvika långa, kostsamma externa placeringar. Möjligheten att tillskapa en enhet vid ett av kommunens särskilda boenden där brukare med blanddiagnoser kan tas om hand är ett sådant exempel. Lika så innebär investeringarna i det förstärkta LSS-boendet samt nytt boende inom Socialpsykiatrin möjligheter att undvika dyra externa kostnader för kommunen. Utvecklingen av förstärkta familjehem inom IFO har motsvarande effekt, men den nya lagstiftningen med utökat antal besök i familjehemmen ökar samtidigt trycket på verksamheten. Nuvarande lokaler för korttidsverksamheten och växelvården är inte ändamålsenliga. Nuvarande fastighetsägare har dessutom gett uttryck för att vilja avsluta hyreskontraktet med Trelleborgs kommun. Det här innebär att framtagandet av nya lokaler är angeläget. Att investeringen i en ny korttidsenhet beräknas vara färdigställd först år 2018 kan medföra att Trelleborgs kommun kan tvingas köpa dyra externa korttidsplatser i än större omfattning än vad som görs idag, alternativt riskera viten. Kostnaden till Region Skåne för utskrivningsklara patienter som kommunen inte har möjlighet att ta hem kan också komma att öka. Personlig assistans har svårigheter att bedriva verksamheten med en ekonomi i balans. Ett alternativ till att bedriva verksamheten i offentlig regi skulle vara att lägga ut den privat, något som enligt de undersökningar som görs kan vara ett sätt att hålla kostnaderna nere. En allt större befolkning i Trelleborgs kommun kommer att ställa större krav på verksamhetens omfattning t ex gällande hemtjänst och antalet platser vid kommunens särskilda boenden. Detta förbereds under de närmaste åren bl a genom beslut om investering i nytt äldreboende. Investeringsram understigande 5 mnkr Med beslutad teknisk budgetram avseende investeringar understigande 5 mnkr kommer inte nödvändiga investeringar för socialnämndens verksamheter kunna genomföras. Beslutat belopp om 2,5 mnkr för respektive år under planperioden täcker endast utbyte av verksamhetens leasingbilar. Reinvesteringsbehovet för annan utrustning uppgår till ca 3 mnkr per år vilket betyder att en ram på 5,5 mnkr är nödvändig. Utan ytterligare investeringsmedel kan t ex inte sjukvårdssängar, larm vid boenden osv. bytas ut vid behov. Socialförvaltningen Sara Åhlander Tf förvaltningschef Marianne Ohrlander Ordförande

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Omsorgs och utbildningsutskottet 2015-02-19 Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 25 februari 2015, klockan

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer