De orättfärdiga skillnaderna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De orättfärdiga skillnaderna"

Transkript

1 De orättfärdiga skillnaderna En rapport om kommunala och regionala skillnader i stödet till människor med funktionsnedsättningar HSO Skåne rapport 2011:1

2 Den orättfärdiga skillnaderna HSO Skåne rapport 2011:1 När vi inför valet 2010 träffade politiker lyfte vi frågan om de stora skillnader som finns i livsvillkor, för människor med funktionsnedsättningar, beroende på var man bor. Flera av de politiker vi träffade efterlyste ett material som på ett enkelt sätt visar dessa skillnader. Denna rapport är ett försök att möta det önskemålet och på ett enkelt sätt visa de i vårt tycke orimliga skillnader som finns, beroende på var i landet en person har turen eller oturen att bo. Rapporten är en sammanställning från undersökningar gjorda av andra organisationer och myndigheter, från vilka vi har plockat exempel på lokala och regionala skillnader. Vi tycker att rapporten, i all sin enkelhet, pekar på det orimliga i att det är var man bor som avgör vilken kvalitet och kostnader det skall vara på insatser, som en människa får på grund av behov grundade på en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Då har behoven, som borde vara det avgörande, skjutits i bakgrunden. Vi vill med denna rapport visa på problematiken och den djupa orättvisa detta innebär. Vi ser också ett behov av bl.a. följande: En fördjupad utredning av de stora geografiska skillnader som finns. Utredningen bör ta ett helhetsgrepp på kostnader och tillgång till stöd på det socialpolitiska området. En rättighetslagstiftning som betydligt tydligare än idag visar vad en medborgare har rätt till, både inom hälso- och sjukvården och de kommunala omvårdnadsinsatserna, samt att lagstiftningen beskriver både kvalitetsnormer och kostnader samt vad som inkluderas i högkostnadsskydd. En bättre tillsyn och kvalitetsuppföljning på det sociala området. Det behövs en jämlikhet och rättvisa, i det stöd och de kostnader människor har, för behov uppkomna på grund av en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Det är inte rimligt att en person skall behöva byta bostadsort för att få insatser av god kvalitet, till rimliga kostnader, lika lite som att en kommun skall kunna köra bort människor genom otillgängliga, dåliga och dyra insatser. Vi hoppas att denna rapport skall leda till att lyfta upp dessa orättvisor på den socialpolitiska agendan. Skåne januari 2011 Lars Gustavsson länsombudsman 1

3 Denna rapport är framtagen för att visa på de skillnader som finns i stödet till människor med funktionsnedsättningar, beroende på i vilken kommun eller vilket landsting, alternativt region, personen ifråga har turen eller oturen att bo i. Vår rapport har inte ambitionen att ge en heltäckande bild, utan visar endast exempel på de stora, och i vårt tycke orimliga, skillnaderna som finns i kostnader och möjligheter att få stöd och hjälp beroende på var man bor. Vår rapport bygger på undersökningar från olika handikapporganisationer, PRO och statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL, Socialstyrelsen m.fl. Till vissa avsnitt ger vi en kort analys, med vår syn på saken. Redan i 1989 års handikapputredning 1 påtalas; Handikapputredningen visade i sin kartläggning att bl.a. detta kunde ge som resultat betydande skillnader i disponibel inkomst beroende på de enskildas bostadsorter (kommuner). I Ett samhälle för alla SOU 1992:52 konstaterades att kostnaderna kan skilja med betydligt mer än 1000 kronor per månad, beroende på bostadskommun. Dessa skillnader finns fortfarande, vilket vi vill belägga med exemplen i denna rapport. HSO Skånes syn är att detta inte är acceptabelt och kostnaderna måste minska och skillnaderna utjämnas. Det kan ske genom lagstiftning så att befintliga högkostnadsskydd inkluderar alla kostnader, som är förknippade med den vård, stöd och service som en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom kräver. Det finns naturligtvis även andra möjligheter till lagstiftning som begränsar kostnaderna. En uttalad princip, som alla politiska partier har ställt sig bakom, är att en funktionsnedsättning inte skall innebära några merkostnader men inte heller fördelar. Denna princip lever inte många kommuner och landsting upp till längre. Vid en undersökning 2 bland medlemmar i handikapprörelsen i Skåne och Östergötland svarade 89 % att det är viktigt med lika utbud i vård och kvalitet, över landet. Detta svar får vi också i samtal med våra medlemmar, att det är en viktig rättvisefaktor med samma kostnader och likartad standard och kvalitet på samhällsinsatser, som riktar sig till människor med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar, oavsett var de bor. Ekonomiska skillnader I denna första del av vår rapport visar vi på de ekonomiska skillnader som existerar, för samma hjälpbehov, beroende på i vilken kommun eller landsting/region som den hjälpbehövande personen bor. I denna del har vi lyft upp skillnader i kostnader för hemtjänst, färdtjänst och hjälpmedel. Hemtjänst Hemtjänst är en service som främst vänder sig till äldre och skall hjälpa dem med mat, hygienservice, att klä sig, sociala kontakter, att hålla rent omkring sig osv. Servicen är behövlig för många äldre personer men också för personer med funktionsnedsättningar, som 1 Handikapp Välfärd Rättvisa SOU 1991:46 2 Enkätundersökningar bland medlemmar i patient/handikappföreningar, Sifo Research International 2007, KG Persson 2

4 inte har personlig assistans eller annan boendeservice (eller anhöriga som ställer upp). Enligt en kartläggning av Pensionärernas riksorganisation, PRO 3, uppvisar hemtjänsten mycket stora skillnader i kostnad beroende på bostadsort. I vissa fall är taxan också uppdelad så att städning och viss annan service har en viss taxa och mer omvårdnadsinriktade insatser har en annan. Taxorna är oftast uppdelade i antingen timtaxa eller nivåtaxa. I timtaxan betalas en timpeng för hemtjänsten, som är kopplad direkt till antalet timmar som den enskilde har behov av. Ju större behov desto högre kostnader. Skillnaden mellan den billigaste kommunen Kävlinge som tar 100 kr/ timme, visar att det nästan är 350 % dyrare i Klippan med 350 kr eller i Båstad med 325 kr/timme. Om vi ser i ett riksperspektiv kan skillnaderna bli ännu större. Vingåker kommun tar 95 kr/timme och Göteborgs kommun tar 85 kr/timme. Vid en jämförelse med nivåtaxorna kan samma stora skillnader komma i dagen. Östra Göinge kommun tar t.ex. 853 kr för en insats var 14:e dag och Skurups kommun tar 459 kr för max tre insatser per månad. Helsingborg tar 100 kr/ månad för omsorg oavsett insatsens storlek och 182 kr/ timme för det som de definierar som service. För larm är skillnaderna lika stora. Malmö kommun leder avgiftsligan där det kan kosta upp till 516 kr/månad vilket är 380:- dyrare än Helsingborg, som tar 136 kr/månad eller Trelleborg som tar 115 kr/månad. Analys Variationer på omkring 400 % i avgifter, för människor vars behov gör dem tvingade till att söka stöd av samhället, är inte acceptabelt. Vi kan också befara att det finns mycket stora kvalitetsskillnader på hemtjänsten, beträffande vad den gör hemma hos de behövande. Vi tror att en del kommuner medvetet sätter höga kostnader (och kanske låg kvalitet) på hemtjänsten och de serviceinsatser de separerar från denna, för att lägga en hög tröskel för användande av tjänsterna. Ett sådant förfaringssätt missgynnar dem som inte har närstående, som de kan få hjälp av eller är i en svag ekonomisk situation. Färdtjänsten Färdtjänsten är en service som skall kompensera den enskildes förmåga att förflytta sig, samt även vara ett komplement för de brister som kollektivtrafiken har i tillgänglighet. Dessa brister gör det vanskligt för människor, som är t.ex. rullstolsanvändare eller som går mycket dåligt, att använda många av kollektivtrafikens linjer. De är då hänvisade till färdtjänsten som även den uppvisar stora kostnadsskillnader 4. I Skåne organiserar och upphandlar Skånetrafiken färdtjänst för 2/3 av kommunerna och resten driver färdtjänsten i egen regi. Inom Skånetrafikens drygt 20 kommuner är grundtaxan 26 kr för turer på upp till 8 km och 160 kr för upp till 96 km. Billigast är Staffanstorp med 12 kr upp till 4 km och 18 kr 3 PRO Pensionären NR 2-10 Guy Lööw 4 Skånetrafiken. Sammanställning av färdtjänsttaxa på utvalda avstånd. I. Bryman. 3

5 upp till 8 km. Vid en resa på upp till 12 kilometer tar Skånetrafikens kommuner betydligt mer än Staffanstorps kommun (33 kr mot 24 kr). Den kommun som kan stå sig allra dyrast, för den som inte har behov av att åka särskilt ofta, är Malmö kommun med en grundavgift på 130 kr vilket inkluderar upp till fem resor. För den som enbart har behov av att åka ett par korta resor är Malmömodellen dyrbar, då kan en resa kosta 130 kr eller två resor 65 kr/styck. Vid fler resor sjunker priset och för storkonsumenter blir Malmö billigare. Gör vi en utblick utanför Skåne, t.ex. mot Stockholm, är kostnaden 70 kr upp till 30 km men det finns ett högkostnadsskydd i två nivåer, så ingen skall behöva betala mer än 690 kr/månad. I Lycksele kommun kostar en resa på upp till 22 km 57 kr. En lika lång resa i Hallstahammars kommun kostar 30 kr. Analys Genom att alltfler kommuner har anslutit sig till Skånetrafiken och de taxor som de håller, har färdtjänsten alltmer kommit att närma sig grundtanken att kostnaderna skall vara ganska jämställda med kollektivtrafikens kostnader. Denna samordning, som finns idag och där förhoppningsvis fler kommuner ansluter sig, gör också att skillnaderna i avgift har minskat mycket i Skåne. Transporthuvudmannens ambition är naturligtvis att alltfler åker med kollektivtrafiken, efterhand som denna blir tillgängligare och förmodligen ligger det därför i deras intresse, att ha en något högre avgift för färdtjänsten. Detta ger ett incitament för färdtjänstresenärer att försöka åka kollektivt istället. En annan skillnad som har dykt upp under senare år, är att pensionärer eller kunder över en viss ålder åker gratis med kollektivtrafiken. Denna ynnest brukar mer sällan visas färdtjänståkare i samma ålderskategorier, vilket är både orättvist och diskriminerande. Hjälpmedel Ett hjälpmedel är till för att kompensera ett funktionsbortfall, vare sig det gäller hörsel, kognitiva funktioner, rörelseförmåga, syn eller annat. Brist på hjälpmedel kan betyda både onödiga slitage på kroppen, fallskador och social isolering. Därför är de stora skillnader som hjälpmedelsverksamheten uppvisar inte bra. Västernorrland har ett högkostnadsskydd på kr för hjälpmedel, Stockholms kostnadstak är på kr. I Uppsala län behöver man inte betala mer än max 900 kr för behövda hjälpmedel. Det blir en kostnadsdifferens för brukaren på drygt 200 %. Hörapparater För dem som behöver en hörapparat 5 är kostnaderna från ingen avgift alls som i t.ex. Halland, Västra Götaland och Örebro län, till kr i utprovningsavgift i t.ex. Kalmar län (samt besöksavgift 100 kr). I vissa län får patienten en grundplåt som t.ex. Gotland där alla kostnader över kr för hörapparaten betalas av brukaren. Samma system har Kronobergs och Jämtlands län fast med grundplåten kr respektive kr. Hörapparatsmarknaden är svåröverblickbar men helt klart är att man som behövande brukare, kan ha skillnader i kostnad på många tals kr beroende på i vilket landsting man råkar bo. De som har svåra hörselnedsättningar och behöver två hörapparater, kan råka ännu mer illa ut eftersom subventioner i flera fall räknas per hörapparat. Detta system innebär att de patienter som har de största behoven, får de högsta kostnaderna. Det är tvärtemot prioriteringslagstiftningens intentioner. 5 Hörselskadades Riksförbund maj

6 Rollatorer och rullstolar Det är främst rollatorer som har blivit ifrågasatta som hjälpmedel. En diskussion om att inte längre förskriva rollatorer har börjat smyga sig in i hjälpmedelsverksamheten. När de förskrivs är kostnaden alltifrån gratis (ännu i ganska många kommuner och landsting) till avgifter på upp till ca 300 kr. Åter finns det en företeelse att de som har behov av två rollatorer och rullstolar kan få kostnader på upp till ett par tusen kr för rollator nummer två (Västmanlands län), medan det är helt gratis att ha samma behov i t.ex. Jämtlands län. Analys En inblick i hjälpmedelsverksamheten visar en komplicerad verksamhet, där hjälpmedlen är uppdelade på många olika huvudmän och med många regelverk. I Skåne hanteras hjälpmedel upp till manuella rullstolar av de 33 kommunerna, medan elrullstolar och vissa dyrare hjälpmedel är en landstingsangelägenhet. Kommunerna hanterar sin hjälpmedelsverksamhet på olika sätt. Det finns samarbete i bolagsform, utlejning till privata aktörer, egen regi, samarbete över kommungränser osv. För en brukare är det naturligtvis oförståeligt och upplevs som djupt orättvist, att hon efter mycket kämpande får ett hjälpmedel som hon får betala en avgift för, medan en annan medlem som bor i grannkommunen får vad hon behöver ganska lätt och utan några avgifter. Ökade kostnader för hjälpmedel slår också mot dem med stora behov och små marginaler. Det riskerar att slå tillbaka med kostnader för förslitnings- och fallskador, social isolering etc. Hjälpmedel måste vara och ses som en naturlig del av sjukvården och alla kostnader bör ingå i högkostnadsskydden. Prioriteringslagstiftningen måste också beaktas, så att det inte som idag blir dyrare, ju större behov man har. Skillnader i tillgänglighet och kvalitet I detta avsnitt har vi i första hand jämfört den kvalitativa möjligheten att få hjälp eller inte, d.v.s. tillgänglighetsaspekten. För att gå in och titta djupare på själva utförandekvaliteten krävs en betydligt större undersökning, med helt andra resurser än vi har till vårt förfogande. Vår rapport visar ändå på de stora skillnaderna i stöd vid t.ex. dyslexi eller att erhålla en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I den sista delen visar vi även stora skillnader i tillgång till nya biologiska läkemedel. Utredning och hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi De kvalitativa skillnaderna kan illustreras t.ex. med möjligheterna att få hjälpmedel vid läsoch skrivsvårigheter/dyslexi 6. Personer med dessa problem som bor i Dalarna, Halland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro samt Skåne län har möjligheter att få hjälpmedel som talsyntes till datorer, Daisy, fickminne, rättstavningsprogram och andra hjälpmedel som behövs för att möta sina behov. Vad som kan fås varierar dock även mellan de landsting som förskriver hjälpmedel. Bor man i något av de övriga länen i Sverige så är det stor risk att man har ett betydligt sämre utgångsläge i livet. Det är även så illa att elva landsting utreder läs- och skrivsvårigheter hos barn under 18 år, medan man i åtta län kan vara hänvisad till att själv hitta behövlig expertis för utredning och ibland bekosta den själv. (Två län har inte svarat i undersökningen). I dessa landsting kan 6 Möjligheterna till förskrivning av hjälpmedel och utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dyslexiförbundet FMLS våren

7 föräldrar som har råd, själva få bekosta en utredning och hjälpmedel för egna medel vilket kan medföra kostnader på upp till kr. Insatser enligt LSS Vid givande av insatser inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är ett mått hur många personer per innevånare som erhåller insatser 7. Vi har lagt märke till att vissa kommuner försöker ge insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, i första hand, för då har de möjlighet att sätta avgifter på en insats. Det kan också finnas andra kvalitativa skillnader eftersom SoL talar om skäliga levnadsvillkor och LSS om goda levnadsvillkor. I Skåne län leder Hässleholm med 91 insatser per innevånare, följt av Eslöv med 88 och Svalöv med 75. I botten ligger Lomma med 30 insatser, Vellinge med 32, Staffanstorp med 40 och Båstad med 41. Ser vi på detta i ett nationellt perspektiv leder Vännäs med 169 insatser per innevånare, följt av Bräcke med 122, Härnösand och Filipstad med 110 insatser. I botten på statistiken ligger fortfarande de skånska kommunerna Lomma och Vellinge. En annan insats, som kan illustrera de stora skillnaderna, är insatsen rådgivning och annat personligt stöd, kallat råd och stöd. Detta är en experthjälp på hög nivå och skall, enligt LSS förarbeten, inte blandas samman med re/habilitering. I Norrbottens län med under innevånare har 630 personer insatsen medan det i Uppsala län med innevånare är 50 personer som får insatsen och i Stockholms län färre än 5 personer som erhåller insatsen. Detta trots att det fortfarande utgår ett statsbidrag till verksamheten på drygt 94 miljoner kronor, fördelat efter folkmängden i resp. landstingsområde. Analys Både möjligheterna till att få hjälpmedel och utredning vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och en mycket olik inställning till att ge LSS-insatser, skapar helt olika förutsättningar för personer med i princip samma behov, att hantera sina liv och sin vardag. Det skapar helt olika förutsättningar vilket är helt oacceptabelt ur ett rättviseperspektiv. Skillnaden i statistiken för givna LSS insatser är för stor för att bortförklaras med demografiska skillnader, även om sådana naturligtvis kan spela in. Beträffande insatsen råd och stöd är det viktigt att påpeka att det i landsting med mindre antal råd och stödinsatser inte är så att barn/ungdomar och deras familjer lämnas utan hjälp. De får antas få stöd inom habiliteringen och de ramar som denna ges inom. Skillnaden kan vara en annan nivå och anpassning på insatserna och att brukaren inte har de överklagningsmöjligheter som finns i LSS, om han eller hon inte är nöjd med insatsens kvalitet, innehåll och utformning. Läkemedel Den svenska hälso- och sjukvården uppvisar stora skillnader i tillgången till läkemedel med ett högt medicinskt värde 8. Läkemedel prövas i Sverige av ett antal olika myndigheter. En av dem är Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, som hälsoekonomiskt prövar om kliniskt godkända läkemedel skall ingå i 7 Personer med funktionsnedsättningar - insatser enligt LSS år Socialstyrelsen. 8 Ojämlik hälso- och sjukvård en rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling i Sverige 2009, IMS Health

8 subventionssystemet. Utöver detta har respektive landsting/region, sin egen överprövning där de rekommenderar läkemedel genom sina s.k. rek-listor. Bland annat dessa rekommendationer tillsammans med andra faktorer som t.ex. läkarens erfarenhet/kompetens, lokala vårdprogram och budgetsystem m.m. påverkar förskrivningen av läkemedel. Patientens tillgång till effektiva läkemedel varierar stort över landet. Användningen av t.ex. TNF-alfa-hämmare som används vid behandling av autoimmunsjukdomar som reumatoid artrit, där det t.ex. i Östergötland endast förskrivs 77 % mot medeltalet för riket (100 %), i Västra Götaland och Södermanland 78 %. I Gotland förskrivs 163 %, i Skåne 151 % och Blekinge-Kalmar 136 %. I dessa län har man förmodligen en bättre situation som reumatiker, genom generösare möjligheter att få dessa effektiva läkemedel. Alzheimer är en sjukdom där nervcellerna i hjärnan successivt förtvinar och dör. Den medicinska behandlingen av Alzheimer syftar till att bromsa sjukdomens förlopp och bidra till att dessa patienter skall upprätthålla sin funktionsförmåga. Vid förskrivning av de läkemedel som används vid behandling av Alzheimer är skillnaderna ännu större än för reumatikerläkemedel. Örebro län ligger lägst med 68 % mot medeltalet för riket (100 %), tillsammans med Västernorrland med 74 % samt Jämtland och Blekinge med 77 %. I topp ligger Västerbotten med 176 %, Stockholm med 166 % och Uppsala med 147 %. Skåne ligger på 90 %. År 2007 behandlades omkring personer med läkemedel mot Alzheimer (ATC-grupp NO6D), medan Socialstyrelsen 9 beräknade att om alla behövande skulle behandlas enligt de nationella riktlinjerna skulle ungefär personer erbjudas sådan behandling. Detta tyder på att det finns en underförskrivning med omkring 50 % eller patienter som inte får behövlig behandling. År 2009 var det endast ett landsting 8, Västerbottens, som nådde upp till Socialstyrelsens rekommendationer, medan Örebro och Skåne låg lägre i av andelen behandlade patienter. Analys De siffror som pekar på skillnader i tillgång till läkemedel, visar kanske inte alltid på vad som är bra eller dålig vård, utan visar endast på de stora skillnader det är i förskrivning, terapier och vårdutbud för vissa sjukdomar. Vi har här valt att spegla två exempel, men det finns betydligt fler. På läkemedelsområdet känns skillnaderna ännu mer anmärkningsvärda än på andra områden, då de handlar om människors överlevnad och möjlighet att fungera kroppsligt. Vad skillnaderna beror på behöver det funderas mycket över, men det är förmodligen faktorer som handlar om landstingens och kommunernas syn på budgeten, hur starka företrädare det finns för olika kliniker och terapiområden, professionens kompetens, samt politisk kunskap och viljeinriktning kring de olika sjukdomsområdena. Diskussion Att det finns stora skillnader mellan grupper i befolkningen och mellan gruppen personer med funktionsnedsättning, har Socialstyrelsen 10 visat i flera rapporter. Folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa 11 visar att det är tio gånger vanligare att uppleva ohälsa bland funktionsnedsatta än bland befolkningen i allmänhet. En av orsakerna till detta är de stora 9 Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg av demens Alltjämt ojämlikt, SoS 2010 och Bra kan bli bättre, SoS Onödig ohälsa, Folkhälsoinstitutet

9 skillnader, som finns i vårt samhälle och de extra kostnader en sjukdom eller funktionsnedsättning för med sig, har betydelse för hälsan. I vår rapport försöker vi peka på de geografiska skillnaderna för kostnader och möjligheter att få eller ha råd med olika stödinsatser. Även om vår rapport inte går på djupet med de olika problemen och kanske dessutom innehåller vissa uppgifter, som är föråldrade eller fel visar den ändå det väsentliga ur vårt perspektiv: De stora och orättvisa skillnader som finns, beroende på var i landet en behövande råkar bo. Vår sammanställning och de rapporter vi hänvisar till visar på de orimliga skillnader som finns, i stödet till människor med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. En del av de skillnader som finns, kan kanske förklaras med demografiska skillnader, att vissa kommuner har en helt annan åldersstruktur än andra, men det kan inte förklara hela skillnaden. Vi har idag både på hälso- och sjukvårds- och socialtjänstområdet en ramlagstiftning. Denna ger huvudmännen kommunerna och landstingen/regionerna, mycket stora friheter att tolka vad som är god vård och bra stöd och service till medborgarna, skälig respektive god levnadsnivå osv. Detta kommunala självstyre försvaras kraftfullt av de flesta politiker på dessa nivåer. De initiativ som kommer från regering och riksdag med att försöka detaljstyra ifråga om kvalitet, kostnader och utbud, motarbetas ofta av regional- och lokalpolitiker och deras lobbyorganisation Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det kommunala självstyret, baserats till stor del på en vid ramlagstiftning, vilket gör att utbudet av välfärdstjänster styrs av kompetens, personliga eller arbetsmässiga intressen, mycket olika ekonomiska prioriteringar, starka företrädare för vissa verksamheter etc. före de faktiska behoven. Det är ibland så illa att brukares behov hålls tillbaka med orimligt höga avgifter, med slentrianmässiga avslag på biståndsansökningar eller undermålig kvalitet på sociala insatser och tjänster. Från ett brukarperspektiv ter sig de stora lokala och regionala skillnaderna helt oacceptabla. Som brukare finns det ingen godtagbar förklaring till att en person i en grannkommun ganska lätt får hjälp och stöd medan en annan behövande fått kämpa sig till det via överklagande. Att brukaren i grannkommunen endast behöver betala häften mot en själv för en färdtjänstresa eller en timme hemtjänst är lika oförståeligt. Än mer orättvist måste det te sig för reumatikern eller den Alzheimersjuke, när man i grannlandstinget får nya effektiva läkemedel, som det bara är en utopi att få ta del av i det egna. För oss som brukarföreträdare och brukare visar detta att det kommunala självstyret inte fungerar på ett bra sätt, när det är upphängt på nuvarande ramlagstiftning. Grunden för det kommunala självstyret bör baseras på en kraftfull rättighetslagstiftning, som på ett mycket tydligare sätt än idag, preciserar samhällets grundutbud för behövande och vad vi har rätt till. Det behöver preciseras vilka kostnader/avgifter som får tas ut för olika insatser, vad som inkluderas ifråga om vård, läkemedel, hjälpmedel, omvårdnad och sociala insatser. För att skapa likhet i sjukvården och läkemedelsbehandlingen behöver vården knytas upp hårdare till de nationella vårdprogrammen och de rekommendationer som dessa ger, genom avtal eller genom bindande föreskrifter. Någon form av heltäckande högkostnadsskydd bör övervägas. Från ett brukarperspektiv är en tydlig rättighetslagstiftning, som ger ökad likhet i riket, en bas för att kunna uppleva legitimitet för det kommunala självstyret. Det måste fungera bra och rättvist. Om lokala och regionala skillnader består eller ökar på det socialpolitiska området, är det svårt att känna något som helst berättigande för det självstyret i sin nuvarande form. 8

10 Ett annat angeläget behov är att kunna få juridisk hjälp vid ansökan om sociala insatser och möjlighet att överklaga, även när en patient uppfattar att behövliga insatser inte erhålls inom sjukvården. Många brukare vittnar om att det blir allt svårare att få hjälp och stöd i behovssituationer och det finns de, som uttrycker att de får överklaga sig till all hjälp som de får från samhället. I sådana situationer kommer de, som har låg utbildning och svårare att hävda sina behov och sin rätt, automatiskt i underläge i förhållande till mer kunniga eller talföra personer eller de som har stöd av starka närstående. Någon form av rättshjälp behövs även på det sociala området. Sammanfattningsvis ser vi ett behov av följande åtgärder: 1. En fördjupad utredning om skillnader i samhällsstöd, som tar helhetsgrepp på hela det socialpolitiska området. Utredningen bör bl.a. undersöka ekonomiska skillnader, skillnader i kvalitet och i tillgänglighet. 2. En fortsättning på den översyn av patientlagstiftning som har påbörjats, med målsättningen att betydligt tydligare än idag visa vad en medborgare har rätt till, både inom hälso- och sjukvården och de kommunala omvårdnadsinsatserna. Att lagstiftningen beskriver både kvalitetsnormer och kostnader samt inkluderar hjälpmedel och annan behövlig vårdutrustning i ett heltäckande högkostnadsskydd. 3. Att möjligheterna till ett rättshjälpssystem inom sociallagstiftningen utreds. En rättshjälp som hjälper människor att ansöka och överklaga myndighetsbeslut inom SoL, LSS och en framtida rättighetslagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet. 4. Att resurserna för tillsyn, avgifts- och kvalitetsuppföljning på det sociala området ökas. 9

11 10

12 HSO Skåne är en samarbetsorganisation för huvuddelen av Skånes handikappföreningar. Dessa har närmare funktionshindrade medlemmar i länet. HSO Skånes uppgift är att arbeta med övergripande frågor som är gemensamma för medlemsföreningarna. Prioriterade arbetsområden är tillgänglighet, vård, rehabilitering/habilitering, hjälpmedel, social service, bemötandefrågor m.m. Vaktgatan 3, Helsingborg Tfn Fax E-post: 11

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna Till mottagaren Vi översänder följande frågor inom riksdagens kompetens- och dess möjlighetsområde som landets lagstiftande organ, som vi hoppas att

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Kommunfrågorna

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Kommunfrågorna Vad valdebatten 2010 bör handla om! Kommunfrågorna Till Mottagaren Vi översänder följande frågor kring er kommun och dess verksamhet, som vi hoppas att ni vill fylla i och redovisa era ståndpunkter kring

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Projektansökan. Redskapsboden. Från FN-konvention till vardagsverklighet. HSO Skåne. Handikapporganisationernas samarbetsorgan

Projektansökan. Redskapsboden. Från FN-konvention till vardagsverklighet. HSO Skåne. Handikapporganisationernas samarbetsorgan Projektansökan Redskapsboden Från FN-konvention till vardagsverklighet HSO Skåne Handikapporganisationernas samarbetsorgan 0 Projektansökan Redskapsboden Från FN-konvention till vardagsverklighet HSO Skåne

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Landstingsfrågorna

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Landstingsfrågorna Vad valdebatten 2010 bör handla om! Landstingsfrågorna Till Mottagaren Vi översänder följande frågor kring Region Skåne och dess verksamhet, som vi hoppas att ni vill fylla i och redovisa era ståndpunkter

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder HSO Skåne rapport 2008:1 Detta är en rapport över hur kommunerna kommit igång med tillgänglighetsarbetet,

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Agenda 1. Vilka behov av information har brukare? 2. Kan ÖJ/Äldreguiden tillgodose det? 3.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Riktning mot framtiden

Riktning mot framtiden Riktning mot framtiden Ett material för utveckling av funktionshinderrörelsen framtaget av HSO Skånes Tankesmedja Riktning mot framtiden HSO Skånes Tankesmedja är namnet på ett projekt med uppgift att

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Förbättringar i hälso- och sjukvården

Förbättringar i hälso- och sjukvården Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1408 av Finn Bengtsson (M) Förbättringar i hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer