Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande organ och styrelsen ansvarar för driften av verksamheten. Antidiskrimineringsbyråns medlemmar består av personer med olika bakgrund, gedigna kunskaper och erfarenheter inom diskrimineringsområdena. Vårt verksamhetsområde täcker följande 15 kommuner i nordvästra och nordöstra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. Vi arbetar i första hand med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Vi arbetar även med utåtriktade aktiviteter som föreläsningar, evenemang och olika kampanjer för att informera om vad vi alla kan göra för att få ett öppnare samhälle. Finansiering Verksamheten finansieras främst med statliga stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) beviljades MRO-Diskanti kronor, till skillnad från föregående år då föreningen fick kr. Beviljade medel avser genomförande av verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering i Helsingborg och nordvästra Skåne. Vi ansökte även om stöd från Socialnämnden i Helsingborg. Till skillnad från föregående år, fick vi beslut om beviljade medel för de kommande tre åren. För 2014 års verksamhet beviljades vi kronor och för år 2015 och kr. En kraftig ökning från tidigare år då vi blivit beviljade kr respektive kr. Utöver de årliga stöden från Ungdomsstyrelsen och Socialnämnden, har vi även ansökt om projektbidrag för genomförande av Antirasistiska filmdagar (ARF). Utvecklingsnämnden beviljade kr och Kulturnämnden kr. Årsmöte och styrelsemöten Årsmötet hölls den 16 mars i Antidiskrimineringsbyråns lokaler på Planteringsvägen 36 i Helsingborg. Totalt deltog 10 medlemmar och inbjuden ordförande var Yasmine Larsson (S). Utöver årsmötet, har styrelsen haft tio (10) protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har tillsammans med anställda under året även haft ett flertal arbetsmöten för att utvärdera verksamhetsåret, arbeta fram en verksamhetsplan för 2015 samt för att diskutera och ta beslut kring organisation för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Styrelse Ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Suppleanter: Minna Harju Wilhelm Berséus Stefano Kuzhicov Dragan Kostic Sara Pärssinen Lisa Olsson Helena Heintz Vicci Nilsson Anna Swan 1 14

3 Styrelsen besitter gedigna kunskaper och har erfarenheter inom olika frågor relaterade till antidiskrimineringsarbete såsom integration, etniska relationer, minoritetsfrågor, funktionshinderfrågor, hbtq och mänskliga rättigheter. Personal Antidiskrimineringsbyrån har under verksamhetsåret haft tre anställda. Under våren 2014 hade vi en anställd på heltid, Sofia Boman, verksamhetsansvarig. Under våren utlystes tjänsten som jurist och i augusti anställdes Susanne Axelsson. För kärnverksamheten har byrån under hösten därmed haft två anställda på 75 % vardera. Efter att ha blivit beviljade medel från Utvecklingsnämnden och Kulturnämnden för att kunna genomföra Antirasistiska filmdagar 2014, anställdes även en projektledare, Jenny Mörk, på deltid (33 %) i 3 månader. Medlemmar Under 2014 har totalt 16 stödmedlemmar betalt in den årliga medlemsavgiften, en minskning med 10 medlemmar från Här är det dock värt att nämna att medlemsantalet på våra facebooksidor uppgår till Praktik- och volontärverksamhet Volontärer och praktikanter berikar vår verksamhet genom att bidra med nya kunskaper, infallsvinklar, erfarenheter och kontaktnät. Då det frivilliga engagemanget är en enorm resurs när personalens tid inte räcker till, utvecklar Antidiskrimineringsbyrån ständigt volontär- och praktikverksamheten. Utöver styrelsen som engagerar sig ideellt, haft vi i år haft en volontär (fd styrelseledamot) som bl a varit behjälplig med att ta fram underlag för rekryteringsprocessen samt planerat och deltagit i byråns utåtriktade aktiviteter. Under året har vi tagit emot två praktikanter, en under våren och en under hösten. Under våren praktiserade Felicia Holmqvist, juridikstuderande, hos oss och på grund av sin utbildningsbakgrund kunde hon bl a vara behjälplig i ärendehanteringen. Under hösten gjorde Joakim Gullin sin praktik hos oss som en del av sin utbildning i Equality and Diversity Management på Campus i Helsingborg. Joakim har utöver att delta i den dagliga verksamheten, gjort en studie om aktiva åtgärder i arbetslivet. Ärenden 2014 Under året har vi handlagt totalt 41 ärenden, varav 28 individärenden och 13 rådgivningsärenden (se tabell nedan för en jämförelse med föregående års statistik). Utöver att föra statistik över antalet inkomna ärenden, började vi år 2013 även registrera ärenden som avslutats och i år har vi även valt att lyfta fram pågående ärenden i statistiken för att ge en rättvis bild över det totala antalet ärenden som vi årligen handlägger. 2 14

4 Ärenden Individärenden Inkomna ärenden Avslutade ärenden Pågående ärenden Ärenden hänvisade till annan byrå Rådgivningsärenden Total * Ärenden som inkommer från ort utanför vårt geografiska upptagningsområde, hänvisas till annan antidiskrimineringsbyrå. Vi för även statistik över vilka kommuner/orter som berörs i ärendehanteringen. Se diagram nedan. Majoriteten av ärendena (81%) berör invånare i vårt upptagningsområde, Helsingborgs kommun (71%) och Nordvästra Skåne (10%), men det inkommer även ärenden från andra orter runtom i Skåne (7%) och närliggande län (12%). I den mån det är möjligt hänvisar vi ärenden som inkommer från ort utanför vårt upptagningsområde till närmst belägna antidiskrimineringsbyrå. Ärenden fördelade på ort/region Helsingborg Nordvästra Skåne Skåne Övriga län Individärenden Under året har vi handlagt 28 individärenden. Med individärenden menar vi de personer som tar kontakt med oss på grund av att de upplever sig diskriminerade och som följs av en åtgärd från byråns sida. Individen ska ha varit med om något som gör att denne upplever sig diskriminerad eller befarar att diskrimineras av olika omständigheter. Vi kan då hjälpa till med att medla lokalt genom att ta kontakt med fackförbund eller andra inblandade aktörer för att få till en lösning eller bara finnas med som stöd under möten och förhandlingar. Vid behov hjälper vi även till med att skriva en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Det kan också handla om ärenden som inte faller inom ramen för diskrimineringslagen, men där personen i fråga blivit kränkt och vi gör bedömningen att ärendet är viktigt att utreda och/eller vidta åtgärder i. 3 14

5 I tabellen nedan har vi redogjort för diskrimineringsgrunderna i individärendena, d.v.s. det som av anmälarna upplevs vara anledningen till diskrimineringen. Observera att antalet diskrimineringsgrunder inte är detsamma som antal ärenden, då det i vissa ärenden handlar om flera diskrimineringsgrunder s.k. multipel diskriminering. Den diskrimineringsgrund som personer oftast uppger som anledning till den upplevda diskrimineringen är etnicitet *Ärenden som inte faller inom ramen för diskrimineringslagen som exempelvis hatbrott, näthat, illa/orättvis behandling i kontakt med myndigheter. Anmälningar och andra åtgärder Under 2014 har vi gjort två (2) anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO), två (2) anmälningar om näthat till Diskrimineringsbyrån i Uppsala, en (1) anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och två (2) anmälningar till Justitieombudsmannen. I övrigt handlar en stor del av ärendehandläggningen alltmer om att finna alternativa lösningar till diskrimineringsärenden bl.a. på grund av att Diskrimineringsombudsmannen enbart driver ett fåtal ärenden. Det kan handla om att skriva ett brev med frågor kring händelsen, medla mellan parterna, hjälpa till med att skriva överklagan eller omprövning av beslut m.m. Det bör även tilläggas att vi sett en ökning av de ärenden som berör nedlagda anmälningar till DO. Personer som gjort anmälningar till DO som blivit nedlagda tar kontakt med oss för att få en förklaring och/eller för att försöka få till en lokal lösning. Exempel på ärenden Ett ärende gällde en rekryteringsprocess där de utannonserade tjänsterna hade gått till tre unga kvinnor. Vår klient hade uppenbart likvärdiga, eller bättre, meriter än de som blivit anställda. Vår klient hade inte ens blivit kallad till intervju. Efter möten med motparten visade det sig dock att orsaken var ett handhavandefel i rekryteringssystemet vilket innebar att flera bättre meriterade personer sorterats bort oavsett faktorer som kön och ålder. Det gick därför inte att visa att det var fråga om diskriminering. Vi kontaktade rekryteringsföretaget och arbetsgivaren och bad dem se över sina rutiner för att undvika att liknande händelser inträffar framöver. 4 14

6 Ett par ärenden har handlat om att personer känt sig diskriminerade, kränkta eller illa behandlade av polisen. Polisen omfattas dock inte av diskrimineringslagens samhällsområden och dessa ärenden kan alltså omöjligt vara fråga om diskriminering ur ett juridiskt perspektiv. I ett av ärendena hjälpte vi ändå klienten att göra en JO-anmälan av handläggningen hos polisen. Flera ärenden under hösten har handlat om socialtjänsten i ett par olika kommuner. Gemensamt för tre av ärendena är att socialtjänstens handläggare har uttryckt sig nedlåtande om våra klienters etniska tillhörighet. Samtliga dessa ärenden pågår fortfarande. Rådgivningsärenden I år har det inkommit 13 rådgivningsärenden. Med rådgivningsärenden menar vi de förfrågningar som vi får från personer som efter rådgivning av oss i stort sett själva kan agera. Dessa ärenden kan handla om diskriminering, men personen i fråga väljer att på egen hand göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen eller att återkomma vid ett senare tillfälle. Oftast handlar det om ärenden som vi bedömer inte har något samband med diskriminering (såsom definierat i Diskrimineringslagen) som t ex arbetsrättsliga frågor, illa behandling på arbetsplatsen, problem med hyresvärd eller granne. Vi informerar alltid personen om vad som gäller i ärendet eller hänvisar denne vidare till aktör som kan vara behjälplig. Informations- och utbildningsinsatser Allmänna informations- och utbildningsinsatser Utöver diskrimineringsärenden får vi förfrågningar från arbetsgivare, skolor och föreningar, om att informera om vår verksamhet, utbilda i diskrimineringslagen och antidiskrimineringsarbete. Under 2014 har vi genomfört följande informations- och utbildningsinsatser: o Vicci Nilsson, styrelseledamot, har hållit en informationsinsats om vår verksamhet och diskrimineringslagen för Råå Rotaryklubb. Antal deltagare: 40 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för KIR, Kommunala integrationsrådet. Antal deltagare: 8 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för teatergruppen på Sundsgården. Informationen avslutades med en teaterworkshop i diskrimineringssituationer. Antal deltagare: 10 o Grundläggande utbildning om diskrimineringslagen för Vorta Droms medlemmar i INVA- SAMs lokaler. Antal deltagare: 15st o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för en klass i allmän kurs på Sundsgården. Antal deltagare: ca 20 o Workshop för studenter på Equality and Diversity Management-programmet på Campus Helsingborg. Antal deltagare: 30. o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för den romska föreningen Vorta Droms styrelse och medlemmar. Antal deltagare: 12 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen på Alpha Ce i Landskrona. Antal deltagare: 18 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen på Alpha Ce i Helsingborg. Antal deltagare: 60 o Information/utbildning om användandet av sociala media, t.ex. för att sprida information och opinionsbilda kring tillgänglighet, genomförd i samarbete med DHS. 5 14

7 o Föreläsning under temat Helsingborg, heteronormen och HBTQ, arrangemang av RFSL Helsingborg under stadsfesten HX. Deltagare: 4 Internationella handikappdagen I samarbete med DHS i Helsingborg uppmärksammade vi internationella handikappdagen den 3 december genom att hålla en föreläsning om kommande förändringar i diskrimineringslagen gällande bristande tillgänglighet. Föreläsningen var mycket uppskattad av deltagarna och vi har i efterhand fått in förfrågningar om att genomföra samma koncept på annan ort. Studiecirkel Under hösten startade vi, i samarbete med Sensus studieförbund, en studiecirkel i våra lokaler. Studiecirkeln hölls under 6 tillfällen oktober-december och hade i genomsnitt 8-12 deltagare per tillfälle. Studiecirkeln berörde bl.a. diskrimineringslagstiftningen, likabehandlingsarbete, vårt lokala arbete i Helsingborg och hur man kan jobba ideellt mot diskriminering och för lika rättigheter. Det fanns ett stort intresse för studiecirkeln, och omdömena i den efterföljande utvärderingen var positiva. Utåtriktade insatser och evenemang Verksamhet på Kulturpunkten, Dalhems centrum Under våren 2014 förflyttade vi vår verksamhet på fredagarna till Kulturpunkten på Dalhems centrum för att nå ut till personer i bostadsområdet med vår verksamhet. Internationella Romadagen Internationella Romadagen 8 april, uppmärksammades på Dahlhems centrum, med information, hissning av den romska flaggan, musik, dans och mat. ADB fanns på plats med informationsmaterial och bidrog finansiellt. Övriga utåtriktade insatser och evenemang Under våren arrangerade vi tre mångfaldsdagar på Stadsbiblioteket, se mer information nedan under rubriken Projekt. I samband med International Day Against Homo- Bi and Transphopbia (IDAHOT) den 17 maj hade Antidiskrimineringsbyrån ett informationsbord på campus. Uppmärksammandet av IDAHOT gjordes tillsammans med RFSL Helsingborg Under Helsingborgs stadsfestival, HX augusti, var Antidiskrimineringsbyrån aktiva i flera delar. Det arrangerades ett stort föreningstorg där vi på Antidiskrimineringsbyrån hade ett informationsbord. Kontakter från föreningstorget ledde bl.a. till informationsinsatser på Alpha CE. Vi deltog i Pride-paraden som RFSL Helsingborg arrangerade. Till detta tillfälle tog vi fram en banderoll som vi kan använda oss av när vi deltar i olika parader/marscher/demonstrationståg etc. Vi lyssnade på olika föredrag exempelvis, presentationen av RFSLs stora kommunundersökning och en presentation av rapporten om hbtq-ungdomar i Helsingborg som Studiefrämjandet initierat. 6 14

8 Vi höll en föreläsning under temat Helsingborg, heteronormen och HBTQ (se ovan) Politikerdebatt arrangerades på Dalhems centrum inför EU-valet som en del av projektet Vi ska rösta. Katarina Erbacke, Europa direkt, var moderator för debatten. Samtliga riksdagspartier, förutom ett, var representerade på plats. Tillgänglighetsmarschen 6 september - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg deltog i marschen och i den efterföljande politikerhearingen. I samband med detta lanserades hashtagen #tillgångtillhbg Föreningsmässa Socialförvaltningen 6 november - antidiskrimineringsbyrån deltog vid socialförvaltningens föreningsmässa Jämlikhetsdagar på Campus Helsingborg - den 12 november deltog byrån på jämlikhetsdagar på Campus Helsingborg. Vi hade ett informationsbord samt knöt närmare kontakter med Studentkåren Agora under dagen. Samtal om romernas situation i Europa och Helsingborg, Irka Cederberg, Helsingborgs stadsbibliotek, anordnat av Europa Direkt 26 november. Författaren Irka Cederberg fanns på plats för att berätta om sin bok Född fördömd. Därefter deltog ADB och Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering i Helsingborg, i ett samtal om romer som var mycket uppskattat av såväl arrangörer som åhörare. Exempel på delar av den övriga verksamheten o Möte med gymnasieelever som vill göra ett antirasistiskt projektarbete, oktober 2014 o Rapport om romers situation på bostadsmarknaden släppt av Länsstyrelsen. Förra året deltog vi i en undersökning gällande romers situation på bostadsmarknaden. Boverket intervjuade oss om våra erfarenheter. o Möte med MUCF i Stockholm angående nytt ansökningsförfarande o Referensgruppsmöten angående projektet hbtq/hbg med Studiefrämjandet, RFSL och Sensus studieförbund o Samarbete med Campus Helsingborg bl a inför föreläsningar och planering av mångfaldsvecka under 2015 o Möte med Nordvästra Skånes angående mångfaldsprojekt o Erfarenhetsutbyte med Malmö mot Diskriminering angående utbildningsinsatser o För Sveriges Antidiskrimineringsbyråers räkning författat remissvar till SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering 7 14

9 Projekt Mångfaldsdagar Under hösten 2013 började Antidiskrimineringsbyrån i samarbete med Sensus studieförbund och Helsingborgs stadsbibliotek arrangera Mångfaldsdagar på stadsbiblioteket i Helsingborg. Mångfaldsdagarna syftade till att upplysa och diskutera mångfaldsfrågor tillsammans med Helsingborgs stads invånare, lokala aktörer och politiker. Arrangemangen var välbesökta och publiken efterfrågade fler tillfällen, vilket gjorde att vi även under våren arrangerade tre tillfällen. För 2013 blev vi beviljade medel från Utvecklingsnämnden och med överblivna medel kunde vi finansiera 2014 års mångfaldsdagar. Det första tillfället hade tema (o)tillgänglighet och arrangerades tillsammans med De handikappades Samarbetskommitté (DHS). Vi bjöd in experter på och människor med erfarenhet av (o)tillgängligheten i Helsingborg som höll föredrag om hur synliga och osynliga hinder i omgivningen sätter tillgängligheten på prov. Moderator för tillfället var Anki Celander, ordförande för Kommunala Handikapprådet i Helsingborg. Karin Schlyter, som är rullstolsburen, och Benny Björkman, som lever med dyslexi, berättade om sina personliga erfarenheter vad gäller synliga och osynliga hinder i omgivningen. Björn Tufvesson Alm, ombudsman DHS, berättade om det praktiska tillgänglighetsarbetet i Helsingborgs stad och Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, presenterade Torsdagsaktionen och turerna kring promemorian Bortom fagert tal som handlar om att göra bristen på tillgänglighet till en diskrimineringsfråga. Tillgänglighet klassades då inte som diskriminering. Det andra tillfället fokuserade på mångfalden inom den romska gruppen. Företrädare för romska föreningar i Helsingborg berättade om romernas historia i Sverige och sina respektive föreningars arbete i Helsingborg, och romska brobyggare berättade om sitt arbete för romers rättigheter och möjligheter i Helsingborg. I samband med den andra mångfaldsdagen anordnade vi även en liten utställning i caféet på stadsbiblioteket som visades fram till den internationella romadagen den 8 april. Vi satte upp plakat runtom på väggarna med information om de romska grupperna och årtal över viktiga händelser i Sverige som haft stor betydelse för romer (bl a om lagar som lett till förföljelser och tvångssteriliseringar av romer). I och med att 2014 var valår, valde vi under den tredje och sista mångfaldsdagen att fokusera på hur de politiska partierna ser på och resonerar kring mångfaldsfrågor. Vi bjöd in kommunala representanter från samtliga riksdagspartier till en paneldebatt där de fick möjlighet att uttrycka sin syn på mångfaldsfrågor. Publiken blev också inbjuden att ställa sina frågor till politikerna. Moderator för det sista tillfället var Dragan Kostic, EU- och mångfaldssamordnare på Ängelholms kommun. Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg Antirasistiska filmdagar (ARF) är en religiöst och politiskt obunden verksamhet som har funnits sedan ARF är ett nätverk som finns representerat i flera städer i Sverige. ARF vänder sig främst till barn och ungdomar samt vuxna i deras närhet. Genom att arrangera filmvisningar i kombination med diskussioner eller workshops, nätverkande och andra kulturevenemang, vill ARF synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och demokrati. I samarbete med Sensus Studieförbund har vi för andra året i rad arrangerat Antirasistiska filmdagar (ARF) i Helsingborg på Röda Kvarn. Projektledare för ARF i Helsingborg var Jenny Mörk. Syftet med dagarna var att vidga publikens förståelse för rasism, fördomar, rädslan för det som är främmande och mänskliga rättigheter. Målgrupp för filmdagarna var gymnasieungdomar 8 14

10 och allmänheten. Under tre kvällar, november, visades tre utvalda filmer: Brev till kungen, Raskortet och Den tyske läkaren. Publiken kunde därefter delta i de efterföljande samtalen med inbjudna föreläsare kring teman som lyfts i filmerna. Inför filmvisningarna fanns föreningar på plats i lobbyn för att informera om sina verksamheter. Under de tre dagar som ARF ägde rum hade evenemanget sammanlagt 340 anmälda besökare. #tillgångtillhbg Hashtag som vi tog fram tillsammans med DHS för att sprida kunskap om tillgänglighetsfrågor. Hashtagen togs fram inför tillgänglighetsmarschen, och under marschen spred vi information om den. Vi har därefter haft föreläsning om sociala medier på DHS för att sprida den ytterligare. Vi ska rösta! Studieförbundet Ibn Rushd initierade under våren projektet Vi ska rösta! i samarbete med Uppdrag Ninjas och ADB. Projektet ämnade sprida information om Sveriges och EU:s demokratiska system, upplysa om vilka som har rätt att rösta och uppmuntra till valdeltagande. ADB har varit med och skrivit projektansökan, suttit i referensgruppen, deltagit i arrangerandet av paneldebatter med mera. Samarbeten och nätverk Under året har vi etablerat ett flertal nya samarbetspartners. Nedan har vi presenterat de nätverk och samarbeten som främst varit aktuella under året. Diskrimineringsombudsmannen (DO) Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet vars främsta uppgift är att se till att diskrimineringslagen följs. Med myndigheten har vi dels ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ärendehantering och tillsammans deltar vi i olika evenemang. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella byråer som lokalt, regionalt och nationellt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Alla byråer är fristående, men vi har samma uppdrag och samarbetar med varandra och Diskrimineringsombudsmannen. SADB träffas två gånger årligen för att planera kommande gemensamma aktiviteter samt utbyta kunskaper och erfarenheter. Personal och förtroendevalda från Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg deltog på forummötet i Trollhättan september. Vid detta möte valdes en interimsstyrelse med uppdrag att förbereda för ett formellt årsmöte så att antidiskrimineringsbyråernas samarbete i framtiden istället kommer att ske i en gemensam förening. Region Syd Tillsammans med antidiskrimineringsbyråerna i Region Syd: Malmö mot Diskriminering (MmD), Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Göteborgs Rättighetscenter (GRC) och Integrationsforum i Trollhättan, arbetar vi för att motverka och förebygga diskriminering regionalt. Region Syd träffas 9 14

11 fyra gånger om året för erfarenhetsutbyte och för planering av gemensamma insatser och projekt. Vi har deltagit på dessa möten och varit värdbyrå för ett av årets möten. Vi samarbetar också i ärendehanteringen genom att bl a hänvisa ärenden till varandra. Utvecklingsnämndens förvaltning, Uppdrag Integration Sedan ADB startade i Helsingborg har vi ett nära samarbete med Utvecklingsnämndens förvaltning, integrationsenheten i Helsingborg. Vi informerar regelbundet om vår verksamhet och diskrimineringslagen för studiegrupper på UVN och ibland kommer de kommer till oss för studiebesök. UVN har under året bidragit med projektmedel till Antirasistiska filmdagar och Mångfaldsdagar. Helsingborgs Stadsbibliotek Vi har ett nära samarbete med Helsingborgs stadsbibliotek. Biblioteket har bl a kostnadsfritt bistått med lokaler och tilltugg till föredragshållare under Mångfaldsdagarna. Romsk inkludering Sedan pilotprojektet romsk inkludering startade i Helsingborg, har vi etablerat ett samarbete med aktörer och anställda i projektet bl a brobyggarna i Helsingborg och Romarådet. Vår ordförande, Stefano Kuzhicov, är processledare för projektet i Helsingborg. Under året har vi bland annat deltagit på två konferenser om hur arbetet med romsk inkludering i Helsingborg fortlöper, arrangerat Internationella Romadagen och träffat brobyggarna för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Frivilliga krafter Frivilliga krafter är ett samarbetsorgan för de föreningar och verksamheter som arbetar med socialt frivilligarbete i Helsingborg. Antidiskrimineringsbyrån har under 2014 beslutat att dra sig ur samarbetet. Invandrarföreningarnas samorganisation (INVA-SAM) INVA-SAM är en paraplyorganisation och språkrör för alla invandrarföreningar i Helsingborg, som arbetar med integrationsfrågor, kultur- och samhällsupplysningar. Vi har bl a deltagit på INVA-SAMs möten för att informera om vår verksamhet och diskrimineringslagen och Ungdomsstyrelsens ansökningssystem. Sensus Studieförbund i Skåne-Blekinge Sensus Studieförbund erbjuder studiecirklar, kurser och kulturarrangemang i samarbete med medlemsorganisationer och samarbetsparters. Många med livsfrågor, globala frågor och mångfald i fokus. Tillsammans med Sensus har vi under året bl a arrangerat Mångfaldsdagar på Stadsbiblioteket i Helsingborg, samarrangerat Antirasistiska Filmdagar samt har vi också hållit Antidiskrimineringsbyråns studiecirkel i samarbete med Sensus. Ibn Rushd Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är verksamt över hela Sverige och öppet för alla. Studieförbundet arbetar för att stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Ibn Rushd arbetar med folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang med medlemsföreningar. Tillsammans med Ibn Rushd har vi under året bl a arrangerat kulturkvällar på Dalhems centrum och genomfört projektet Vi ska rösta

12 HBTre Vi har ett etablerat och dynamiskt samarbete med HBTre, som är en utav våra medlemsorganisationer. Vi bistår varandra med konkret hjälp och har stor nytta av att dela kontaktnät då vi på så sätt snabbt kan hitta rätt hjälp till stödsökande. Vorta Drom Vorta Drom, romernas intresseförening, är en utav våra medlemsföreningar. Samarbetet har lett till ett förtroende för vår verksamhet bland Vorta Droms medlemmar och att fler romer vänder sig till oss för stöd och rådgivning i diskrimineringsfrågor. Ett återkommande gemensamt arrangemang är huvudsakligen firandet av den internationella romadagen. Brottsofferjouren i Helsingborg BOJs uppgift är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer samt att ge hjälp och trygghet för vittnen som kallats till rättegång. Jouren har utbildade stödpersoner och vittnesstöd som kostnadsfritt hjälper de som utsatts för brott. BOJ möter personer som upplever sig diskriminerade och vi möter ibland personer som blivit utsatta för brott. Vi har vid flera tillfällen deltagit i utbildningar arrangerade av Brottsofferjouren i Helsingborg. Mötesplatser i Helsingborg Vi har ett etablerat samarbete med mötesplatserna i de mest socio-ekonomiskt utsatta områdena i Helsingborg. Under året har vi bl a genomfört informationsinsatser och deltagit på kulturarrangemang på Kulturpunkten (Dalhems centrum), IdéA (Drottninghögs centrum). Vi har under året även deltagit i ett par nätverksmöten för aktörer som befinner sig på Planteringen. Bland de andra aktörerna i nätverket märks bl.a. stadsdelsmammorna och verdandi söder. Biograf Röda Kvarn Röda Kvarn är en nygammal kulturarena i Helsingborg med kvalitetsfilm. Biografen är en mötesplats för diskussioner, seminarier, interaktiva möten, samarbeten med lokala filmare och festivaler. Antirasistiska filmdagar arrangeras på Röda Kvarn. ARF i Malmö I samband med Antirasistiska filmdagar i Helsingborg har vi samarbetat med ARF i Malmö som har lång erfarenhet av arrangemanget. ARF i Malmö har varit ett viktigt stöd i planeringen av antirasistiska filmdagar i Helsingborg och projektledaren för ARF i Malmö har bistått oss i planeringen inför ARF i Helsingborg. RFSL i Helsingborg Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. I samarbete med RFSL har vi bl.a. deltagit under IDAHOT och arrangemanget Pride på HX

13 De Handikappades Samarbetskommitté (DHS) Under året har vi etablerat ett närmre samarbete med DHS, bl.a. genom hashtagen #tillgångtillhbg och genom utbildningstillfället om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. HIL Helsingborg Independent Living HIL består av arbetsledare med funktionsnedsättningar som slutit sig samman för att gemensamt kunna hantera den administration personlig assistans medför. HIL handhar administrationen, erbjuder råd och stöd samt handledning. HIL är drivande i arrangemanget av tillgänlighetsmarschen i Helsingborg. Deltagande i kompetensutveckling Är vi på rätt väg?, om Romsk inkludering, Norrrehed i Helsingborg 7 mars Besökt forum för levande historia utställningen Vi är romer, Stockholm 19 september Jämställdhetskonferens i Ängelholm 30 september Personalansvarig styrelseledamot, utbildning i Malmö genom KFO (arbetsgivarorganisationen) Handläggarträff i Stockholm 23 oktober, Nyckelaktörskonferens i Stockholm För ett samhälle fritt från diskriminering, SIOS och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 5 november Föreläsning, Feminism inom Islam, Utvecklingsnämnden Uppdrag Integration 13 november Utbildning om brottsutsatthet och funktionsnedsättning arrangerad av brottsofferjouren den 30 september, Uppföljningsutbildning: Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv den 11 november, arrangerad av brottsofferjouren Rekrytera rätt! För en rekrytering fri från diskriminering, halvdagsutbildning arrangerad av Interfem Malmö den 21 november Konferens på Norrehed om romsk inkludering, avstämning 10 dec Informationsmaterial och marknadsföring Litteratur Under året har vi fortsatt prenumerera på den romska tidskriften É Romani Glinda. Vi prenumererar även kostnadsfritt på Malmö Högskolas tidskrift Praktik&Teori, som i varje nummer belyser ett samhällsproblem eller tema

14 Under 2014 har vi fyllt på med ny litteratur, bl a om näthat och resandefolkets historia i Sverige. Vi har även fyllt på vårt material av metodövningar och värderingsövningar. Sociala medier Vi har tre facebooksidor (se nedan) som vi regelbundet uppdaterar för att aktivt nå ut med vårt budskap, informera om våra aktiviteter och projekt samt nyheter kring diskrimineringsfrågor. I skrivande stund uppgår det totala antalet för alla våra sidor till 1044 medlemmar. Mot diskriminering för ett öppnare samhälle Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg Antirasistiska filmdagar i Helsingborg 730 medlemmar 131 medlemmar 183 medlemmar För att nå ut till så många som möjligt om ARF, har vi löpande uppdaterat vår facebooksida: Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg. Via sidan kunde vi sprida information om ARF, program, filmvisningar och inbjudna föreläsare. Det fanns dessutom en länk för bokning av biljetter. ADB i Helsingborg finns även på Twitter, något som ger oss ytterligare en möjlighet att aktivt följa och delta i samhällsdebatten. Nytt för i år är att vi nu även finns på Våra praktikanter har bl a varit behjälpliga med att uppdatera sidan. Antidiskrimineringsbyrån i media Under året har vi och arrangemang där vi har deltagit vid några tillfällen uppmärksammats i media. Se bl.a.: - Debattartikel HBTQ-vänliga Helsingborg? tillsammans med Sensus och RFSL Helsingborg, publicerad i HD Artikel inför Antirasistiska Filmdagar Inspiration för filmare, publicerad i HD Artikel inför Antirasistiska Filmdagar Hudfärg i blick, publicerad i HD

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014-02-13 Sida 1 (76) Ärende 2014/28 handling 1 Status Beslutad Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Box 3686 E-post do@do.se Telefon 08-120 20 700 Organisationsnummer 202100-6073

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer