Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande organ och styrelsen ansvarar för driften av verksamheten. Antidiskrimineringsbyråns medlemmar består av personer med olika bakgrund, gedigna kunskaper och erfarenheter inom diskrimineringsområdena. Vårt verksamhetsområde täcker följande 15 kommuner i nordvästra och nordöstra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. Vi arbetar i första hand med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Vi arbetar även med utåtriktade aktiviteter som föreläsningar, evenemang och olika kampanjer för att informera om vad vi alla kan göra för att få ett öppnare samhälle. Finansiering Verksamheten finansieras främst med statliga stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) beviljades MRO-Diskanti kronor, till skillnad från föregående år då föreningen fick kr. Beviljade medel avser genomförande av verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering i Helsingborg och nordvästra Skåne. Vi ansökte även om stöd från Socialnämnden i Helsingborg. Till skillnad från föregående år, fick vi beslut om beviljade medel för de kommande tre åren. För 2014 års verksamhet beviljades vi kronor och för år 2015 och kr. En kraftig ökning från tidigare år då vi blivit beviljade kr respektive kr. Utöver de årliga stöden från Ungdomsstyrelsen och Socialnämnden, har vi även ansökt om projektbidrag för genomförande av Antirasistiska filmdagar (ARF). Utvecklingsnämnden beviljade kr och Kulturnämnden kr. Årsmöte och styrelsemöten Årsmötet hölls den 16 mars i Antidiskrimineringsbyråns lokaler på Planteringsvägen 36 i Helsingborg. Totalt deltog 10 medlemmar och inbjuden ordförande var Yasmine Larsson (S). Utöver årsmötet, har styrelsen haft tio (10) protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har tillsammans med anställda under året även haft ett flertal arbetsmöten för att utvärdera verksamhetsåret, arbeta fram en verksamhetsplan för 2015 samt för att diskutera och ta beslut kring organisation för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Styrelse Ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Suppleanter: Minna Harju Wilhelm Berséus Stefano Kuzhicov Dragan Kostic Sara Pärssinen Lisa Olsson Helena Heintz Vicci Nilsson Anna Swan 1 14

3 Styrelsen besitter gedigna kunskaper och har erfarenheter inom olika frågor relaterade till antidiskrimineringsarbete såsom integration, etniska relationer, minoritetsfrågor, funktionshinderfrågor, hbtq och mänskliga rättigheter. Personal Antidiskrimineringsbyrån har under verksamhetsåret haft tre anställda. Under våren 2014 hade vi en anställd på heltid, Sofia Boman, verksamhetsansvarig. Under våren utlystes tjänsten som jurist och i augusti anställdes Susanne Axelsson. För kärnverksamheten har byrån under hösten därmed haft två anställda på 75 % vardera. Efter att ha blivit beviljade medel från Utvecklingsnämnden och Kulturnämnden för att kunna genomföra Antirasistiska filmdagar 2014, anställdes även en projektledare, Jenny Mörk, på deltid (33 %) i 3 månader. Medlemmar Under 2014 har totalt 16 stödmedlemmar betalt in den årliga medlemsavgiften, en minskning med 10 medlemmar från Här är det dock värt att nämna att medlemsantalet på våra facebooksidor uppgår till Praktik- och volontärverksamhet Volontärer och praktikanter berikar vår verksamhet genom att bidra med nya kunskaper, infallsvinklar, erfarenheter och kontaktnät. Då det frivilliga engagemanget är en enorm resurs när personalens tid inte räcker till, utvecklar Antidiskrimineringsbyrån ständigt volontär- och praktikverksamheten. Utöver styrelsen som engagerar sig ideellt, haft vi i år haft en volontär (fd styrelseledamot) som bl a varit behjälplig med att ta fram underlag för rekryteringsprocessen samt planerat och deltagit i byråns utåtriktade aktiviteter. Under året har vi tagit emot två praktikanter, en under våren och en under hösten. Under våren praktiserade Felicia Holmqvist, juridikstuderande, hos oss och på grund av sin utbildningsbakgrund kunde hon bl a vara behjälplig i ärendehanteringen. Under hösten gjorde Joakim Gullin sin praktik hos oss som en del av sin utbildning i Equality and Diversity Management på Campus i Helsingborg. Joakim har utöver att delta i den dagliga verksamheten, gjort en studie om aktiva åtgärder i arbetslivet. Ärenden 2014 Under året har vi handlagt totalt 41 ärenden, varav 28 individärenden och 13 rådgivningsärenden (se tabell nedan för en jämförelse med föregående års statistik). Utöver att föra statistik över antalet inkomna ärenden, började vi år 2013 även registrera ärenden som avslutats och i år har vi även valt att lyfta fram pågående ärenden i statistiken för att ge en rättvis bild över det totala antalet ärenden som vi årligen handlägger. 2 14

4 Ärenden Individärenden Inkomna ärenden Avslutade ärenden Pågående ärenden Ärenden hänvisade till annan byrå Rådgivningsärenden Total * Ärenden som inkommer från ort utanför vårt geografiska upptagningsområde, hänvisas till annan antidiskrimineringsbyrå. Vi för även statistik över vilka kommuner/orter som berörs i ärendehanteringen. Se diagram nedan. Majoriteten av ärendena (81%) berör invånare i vårt upptagningsområde, Helsingborgs kommun (71%) och Nordvästra Skåne (10%), men det inkommer även ärenden från andra orter runtom i Skåne (7%) och närliggande län (12%). I den mån det är möjligt hänvisar vi ärenden som inkommer från ort utanför vårt upptagningsområde till närmst belägna antidiskrimineringsbyrå. Ärenden fördelade på ort/region Helsingborg Nordvästra Skåne Skåne Övriga län Individärenden Under året har vi handlagt 28 individärenden. Med individärenden menar vi de personer som tar kontakt med oss på grund av att de upplever sig diskriminerade och som följs av en åtgärd från byråns sida. Individen ska ha varit med om något som gör att denne upplever sig diskriminerad eller befarar att diskrimineras av olika omständigheter. Vi kan då hjälpa till med att medla lokalt genom att ta kontakt med fackförbund eller andra inblandade aktörer för att få till en lösning eller bara finnas med som stöd under möten och förhandlingar. Vid behov hjälper vi även till med att skriva en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Det kan också handla om ärenden som inte faller inom ramen för diskrimineringslagen, men där personen i fråga blivit kränkt och vi gör bedömningen att ärendet är viktigt att utreda och/eller vidta åtgärder i. 3 14

5 I tabellen nedan har vi redogjort för diskrimineringsgrunderna i individärendena, d.v.s. det som av anmälarna upplevs vara anledningen till diskrimineringen. Observera att antalet diskrimineringsgrunder inte är detsamma som antal ärenden, då det i vissa ärenden handlar om flera diskrimineringsgrunder s.k. multipel diskriminering. Den diskrimineringsgrund som personer oftast uppger som anledning till den upplevda diskrimineringen är etnicitet *Ärenden som inte faller inom ramen för diskrimineringslagen som exempelvis hatbrott, näthat, illa/orättvis behandling i kontakt med myndigheter. Anmälningar och andra åtgärder Under 2014 har vi gjort två (2) anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO), två (2) anmälningar om näthat till Diskrimineringsbyrån i Uppsala, en (1) anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och två (2) anmälningar till Justitieombudsmannen. I övrigt handlar en stor del av ärendehandläggningen alltmer om att finna alternativa lösningar till diskrimineringsärenden bl.a. på grund av att Diskrimineringsombudsmannen enbart driver ett fåtal ärenden. Det kan handla om att skriva ett brev med frågor kring händelsen, medla mellan parterna, hjälpa till med att skriva överklagan eller omprövning av beslut m.m. Det bör även tilläggas att vi sett en ökning av de ärenden som berör nedlagda anmälningar till DO. Personer som gjort anmälningar till DO som blivit nedlagda tar kontakt med oss för att få en förklaring och/eller för att försöka få till en lokal lösning. Exempel på ärenden Ett ärende gällde en rekryteringsprocess där de utannonserade tjänsterna hade gått till tre unga kvinnor. Vår klient hade uppenbart likvärdiga, eller bättre, meriter än de som blivit anställda. Vår klient hade inte ens blivit kallad till intervju. Efter möten med motparten visade det sig dock att orsaken var ett handhavandefel i rekryteringssystemet vilket innebar att flera bättre meriterade personer sorterats bort oavsett faktorer som kön och ålder. Det gick därför inte att visa att det var fråga om diskriminering. Vi kontaktade rekryteringsföretaget och arbetsgivaren och bad dem se över sina rutiner för att undvika att liknande händelser inträffar framöver. 4 14

6 Ett par ärenden har handlat om att personer känt sig diskriminerade, kränkta eller illa behandlade av polisen. Polisen omfattas dock inte av diskrimineringslagens samhällsområden och dessa ärenden kan alltså omöjligt vara fråga om diskriminering ur ett juridiskt perspektiv. I ett av ärendena hjälpte vi ändå klienten att göra en JO-anmälan av handläggningen hos polisen. Flera ärenden under hösten har handlat om socialtjänsten i ett par olika kommuner. Gemensamt för tre av ärendena är att socialtjänstens handläggare har uttryckt sig nedlåtande om våra klienters etniska tillhörighet. Samtliga dessa ärenden pågår fortfarande. Rådgivningsärenden I år har det inkommit 13 rådgivningsärenden. Med rådgivningsärenden menar vi de förfrågningar som vi får från personer som efter rådgivning av oss i stort sett själva kan agera. Dessa ärenden kan handla om diskriminering, men personen i fråga väljer att på egen hand göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen eller att återkomma vid ett senare tillfälle. Oftast handlar det om ärenden som vi bedömer inte har något samband med diskriminering (såsom definierat i Diskrimineringslagen) som t ex arbetsrättsliga frågor, illa behandling på arbetsplatsen, problem med hyresvärd eller granne. Vi informerar alltid personen om vad som gäller i ärendet eller hänvisar denne vidare till aktör som kan vara behjälplig. Informations- och utbildningsinsatser Allmänna informations- och utbildningsinsatser Utöver diskrimineringsärenden får vi förfrågningar från arbetsgivare, skolor och föreningar, om att informera om vår verksamhet, utbilda i diskrimineringslagen och antidiskrimineringsarbete. Under 2014 har vi genomfört följande informations- och utbildningsinsatser: o Vicci Nilsson, styrelseledamot, har hållit en informationsinsats om vår verksamhet och diskrimineringslagen för Råå Rotaryklubb. Antal deltagare: 40 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för KIR, Kommunala integrationsrådet. Antal deltagare: 8 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för teatergruppen på Sundsgården. Informationen avslutades med en teaterworkshop i diskrimineringssituationer. Antal deltagare: 10 o Grundläggande utbildning om diskrimineringslagen för Vorta Droms medlemmar i INVA- SAMs lokaler. Antal deltagare: 15st o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för en klass i allmän kurs på Sundsgården. Antal deltagare: ca 20 o Workshop för studenter på Equality and Diversity Management-programmet på Campus Helsingborg. Antal deltagare: 30. o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för den romska föreningen Vorta Droms styrelse och medlemmar. Antal deltagare: 12 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen på Alpha Ce i Landskrona. Antal deltagare: 18 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen på Alpha Ce i Helsingborg. Antal deltagare: 60 o Information/utbildning om användandet av sociala media, t.ex. för att sprida information och opinionsbilda kring tillgänglighet, genomförd i samarbete med DHS. 5 14

7 o Föreläsning under temat Helsingborg, heteronormen och HBTQ, arrangemang av RFSL Helsingborg under stadsfesten HX. Deltagare: 4 Internationella handikappdagen I samarbete med DHS i Helsingborg uppmärksammade vi internationella handikappdagen den 3 december genom att hålla en föreläsning om kommande förändringar i diskrimineringslagen gällande bristande tillgänglighet. Föreläsningen var mycket uppskattad av deltagarna och vi har i efterhand fått in förfrågningar om att genomföra samma koncept på annan ort. Studiecirkel Under hösten startade vi, i samarbete med Sensus studieförbund, en studiecirkel i våra lokaler. Studiecirkeln hölls under 6 tillfällen oktober-december och hade i genomsnitt 8-12 deltagare per tillfälle. Studiecirkeln berörde bl.a. diskrimineringslagstiftningen, likabehandlingsarbete, vårt lokala arbete i Helsingborg och hur man kan jobba ideellt mot diskriminering och för lika rättigheter. Det fanns ett stort intresse för studiecirkeln, och omdömena i den efterföljande utvärderingen var positiva. Utåtriktade insatser och evenemang Verksamhet på Kulturpunkten, Dalhems centrum Under våren 2014 förflyttade vi vår verksamhet på fredagarna till Kulturpunkten på Dalhems centrum för att nå ut till personer i bostadsområdet med vår verksamhet. Internationella Romadagen Internationella Romadagen 8 april, uppmärksammades på Dahlhems centrum, med information, hissning av den romska flaggan, musik, dans och mat. ADB fanns på plats med informationsmaterial och bidrog finansiellt. Övriga utåtriktade insatser och evenemang Under våren arrangerade vi tre mångfaldsdagar på Stadsbiblioteket, se mer information nedan under rubriken Projekt. I samband med International Day Against Homo- Bi and Transphopbia (IDAHOT) den 17 maj hade Antidiskrimineringsbyrån ett informationsbord på campus. Uppmärksammandet av IDAHOT gjordes tillsammans med RFSL Helsingborg Under Helsingborgs stadsfestival, HX augusti, var Antidiskrimineringsbyrån aktiva i flera delar. Det arrangerades ett stort föreningstorg där vi på Antidiskrimineringsbyrån hade ett informationsbord. Kontakter från föreningstorget ledde bl.a. till informationsinsatser på Alpha CE. Vi deltog i Pride-paraden som RFSL Helsingborg arrangerade. Till detta tillfälle tog vi fram en banderoll som vi kan använda oss av när vi deltar i olika parader/marscher/demonstrationståg etc. Vi lyssnade på olika föredrag exempelvis, presentationen av RFSLs stora kommunundersökning och en presentation av rapporten om hbtq-ungdomar i Helsingborg som Studiefrämjandet initierat. 6 14

8 Vi höll en föreläsning under temat Helsingborg, heteronormen och HBTQ (se ovan) Politikerdebatt arrangerades på Dalhems centrum inför EU-valet som en del av projektet Vi ska rösta. Katarina Erbacke, Europa direkt, var moderator för debatten. Samtliga riksdagspartier, förutom ett, var representerade på plats. Tillgänglighetsmarschen 6 september - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg deltog i marschen och i den efterföljande politikerhearingen. I samband med detta lanserades hashtagen #tillgångtillhbg Föreningsmässa Socialförvaltningen 6 november - antidiskrimineringsbyrån deltog vid socialförvaltningens föreningsmässa Jämlikhetsdagar på Campus Helsingborg - den 12 november deltog byrån på jämlikhetsdagar på Campus Helsingborg. Vi hade ett informationsbord samt knöt närmare kontakter med Studentkåren Agora under dagen. Samtal om romernas situation i Europa och Helsingborg, Irka Cederberg, Helsingborgs stadsbibliotek, anordnat av Europa Direkt 26 november. Författaren Irka Cederberg fanns på plats för att berätta om sin bok Född fördömd. Därefter deltog ADB och Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering i Helsingborg, i ett samtal om romer som var mycket uppskattat av såväl arrangörer som åhörare. Exempel på delar av den övriga verksamheten o Möte med gymnasieelever som vill göra ett antirasistiskt projektarbete, oktober 2014 o Rapport om romers situation på bostadsmarknaden släppt av Länsstyrelsen. Förra året deltog vi i en undersökning gällande romers situation på bostadsmarknaden. Boverket intervjuade oss om våra erfarenheter. o Möte med MUCF i Stockholm angående nytt ansökningsförfarande o Referensgruppsmöten angående projektet hbtq/hbg med Studiefrämjandet, RFSL och Sensus studieförbund o Samarbete med Campus Helsingborg bl a inför föreläsningar och planering av mångfaldsvecka under 2015 o Möte med Nordvästra Skånes angående mångfaldsprojekt o Erfarenhetsutbyte med Malmö mot Diskriminering angående utbildningsinsatser o För Sveriges Antidiskrimineringsbyråers räkning författat remissvar till SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering 7 14

9 Projekt Mångfaldsdagar Under hösten 2013 började Antidiskrimineringsbyrån i samarbete med Sensus studieförbund och Helsingborgs stadsbibliotek arrangera Mångfaldsdagar på stadsbiblioteket i Helsingborg. Mångfaldsdagarna syftade till att upplysa och diskutera mångfaldsfrågor tillsammans med Helsingborgs stads invånare, lokala aktörer och politiker. Arrangemangen var välbesökta och publiken efterfrågade fler tillfällen, vilket gjorde att vi även under våren arrangerade tre tillfällen. För 2013 blev vi beviljade medel från Utvecklingsnämnden och med överblivna medel kunde vi finansiera 2014 års mångfaldsdagar. Det första tillfället hade tema (o)tillgänglighet och arrangerades tillsammans med De handikappades Samarbetskommitté (DHS). Vi bjöd in experter på och människor med erfarenhet av (o)tillgängligheten i Helsingborg som höll föredrag om hur synliga och osynliga hinder i omgivningen sätter tillgängligheten på prov. Moderator för tillfället var Anki Celander, ordförande för Kommunala Handikapprådet i Helsingborg. Karin Schlyter, som är rullstolsburen, och Benny Björkman, som lever med dyslexi, berättade om sina personliga erfarenheter vad gäller synliga och osynliga hinder i omgivningen. Björn Tufvesson Alm, ombudsman DHS, berättade om det praktiska tillgänglighetsarbetet i Helsingborgs stad och Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, presenterade Torsdagsaktionen och turerna kring promemorian Bortom fagert tal som handlar om att göra bristen på tillgänglighet till en diskrimineringsfråga. Tillgänglighet klassades då inte som diskriminering. Det andra tillfället fokuserade på mångfalden inom den romska gruppen. Företrädare för romska föreningar i Helsingborg berättade om romernas historia i Sverige och sina respektive föreningars arbete i Helsingborg, och romska brobyggare berättade om sitt arbete för romers rättigheter och möjligheter i Helsingborg. I samband med den andra mångfaldsdagen anordnade vi även en liten utställning i caféet på stadsbiblioteket som visades fram till den internationella romadagen den 8 april. Vi satte upp plakat runtom på väggarna med information om de romska grupperna och årtal över viktiga händelser i Sverige som haft stor betydelse för romer (bl a om lagar som lett till förföljelser och tvångssteriliseringar av romer). I och med att 2014 var valår, valde vi under den tredje och sista mångfaldsdagen att fokusera på hur de politiska partierna ser på och resonerar kring mångfaldsfrågor. Vi bjöd in kommunala representanter från samtliga riksdagspartier till en paneldebatt där de fick möjlighet att uttrycka sin syn på mångfaldsfrågor. Publiken blev också inbjuden att ställa sina frågor till politikerna. Moderator för det sista tillfället var Dragan Kostic, EU- och mångfaldssamordnare på Ängelholms kommun. Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg Antirasistiska filmdagar (ARF) är en religiöst och politiskt obunden verksamhet som har funnits sedan ARF är ett nätverk som finns representerat i flera städer i Sverige. ARF vänder sig främst till barn och ungdomar samt vuxna i deras närhet. Genom att arrangera filmvisningar i kombination med diskussioner eller workshops, nätverkande och andra kulturevenemang, vill ARF synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och demokrati. I samarbete med Sensus Studieförbund har vi för andra året i rad arrangerat Antirasistiska filmdagar (ARF) i Helsingborg på Röda Kvarn. Projektledare för ARF i Helsingborg var Jenny Mörk. Syftet med dagarna var att vidga publikens förståelse för rasism, fördomar, rädslan för det som är främmande och mänskliga rättigheter. Målgrupp för filmdagarna var gymnasieungdomar 8 14

10 och allmänheten. Under tre kvällar, november, visades tre utvalda filmer: Brev till kungen, Raskortet och Den tyske läkaren. Publiken kunde därefter delta i de efterföljande samtalen med inbjudna föreläsare kring teman som lyfts i filmerna. Inför filmvisningarna fanns föreningar på plats i lobbyn för att informera om sina verksamheter. Under de tre dagar som ARF ägde rum hade evenemanget sammanlagt 340 anmälda besökare. #tillgångtillhbg Hashtag som vi tog fram tillsammans med DHS för att sprida kunskap om tillgänglighetsfrågor. Hashtagen togs fram inför tillgänglighetsmarschen, och under marschen spred vi information om den. Vi har därefter haft föreläsning om sociala medier på DHS för att sprida den ytterligare. Vi ska rösta! Studieförbundet Ibn Rushd initierade under våren projektet Vi ska rösta! i samarbete med Uppdrag Ninjas och ADB. Projektet ämnade sprida information om Sveriges och EU:s demokratiska system, upplysa om vilka som har rätt att rösta och uppmuntra till valdeltagande. ADB har varit med och skrivit projektansökan, suttit i referensgruppen, deltagit i arrangerandet av paneldebatter med mera. Samarbeten och nätverk Under året har vi etablerat ett flertal nya samarbetspartners. Nedan har vi presenterat de nätverk och samarbeten som främst varit aktuella under året. Diskrimineringsombudsmannen (DO) Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet vars främsta uppgift är att se till att diskrimineringslagen följs. Med myndigheten har vi dels ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ärendehantering och tillsammans deltar vi i olika evenemang. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella byråer som lokalt, regionalt och nationellt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Alla byråer är fristående, men vi har samma uppdrag och samarbetar med varandra och Diskrimineringsombudsmannen. SADB träffas två gånger årligen för att planera kommande gemensamma aktiviteter samt utbyta kunskaper och erfarenheter. Personal och förtroendevalda från Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg deltog på forummötet i Trollhättan september. Vid detta möte valdes en interimsstyrelse med uppdrag att förbereda för ett formellt årsmöte så att antidiskrimineringsbyråernas samarbete i framtiden istället kommer att ske i en gemensam förening. Region Syd Tillsammans med antidiskrimineringsbyråerna i Region Syd: Malmö mot Diskriminering (MmD), Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Göteborgs Rättighetscenter (GRC) och Integrationsforum i Trollhättan, arbetar vi för att motverka och förebygga diskriminering regionalt. Region Syd träffas 9 14

11 fyra gånger om året för erfarenhetsutbyte och för planering av gemensamma insatser och projekt. Vi har deltagit på dessa möten och varit värdbyrå för ett av årets möten. Vi samarbetar också i ärendehanteringen genom att bl a hänvisa ärenden till varandra. Utvecklingsnämndens förvaltning, Uppdrag Integration Sedan ADB startade i Helsingborg har vi ett nära samarbete med Utvecklingsnämndens förvaltning, integrationsenheten i Helsingborg. Vi informerar regelbundet om vår verksamhet och diskrimineringslagen för studiegrupper på UVN och ibland kommer de kommer till oss för studiebesök. UVN har under året bidragit med projektmedel till Antirasistiska filmdagar och Mångfaldsdagar. Helsingborgs Stadsbibliotek Vi har ett nära samarbete med Helsingborgs stadsbibliotek. Biblioteket har bl a kostnadsfritt bistått med lokaler och tilltugg till föredragshållare under Mångfaldsdagarna. Romsk inkludering Sedan pilotprojektet romsk inkludering startade i Helsingborg, har vi etablerat ett samarbete med aktörer och anställda i projektet bl a brobyggarna i Helsingborg och Romarådet. Vår ordförande, Stefano Kuzhicov, är processledare för projektet i Helsingborg. Under året har vi bland annat deltagit på två konferenser om hur arbetet med romsk inkludering i Helsingborg fortlöper, arrangerat Internationella Romadagen och träffat brobyggarna för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Frivilliga krafter Frivilliga krafter är ett samarbetsorgan för de föreningar och verksamheter som arbetar med socialt frivilligarbete i Helsingborg. Antidiskrimineringsbyrån har under 2014 beslutat att dra sig ur samarbetet. Invandrarföreningarnas samorganisation (INVA-SAM) INVA-SAM är en paraplyorganisation och språkrör för alla invandrarföreningar i Helsingborg, som arbetar med integrationsfrågor, kultur- och samhällsupplysningar. Vi har bl a deltagit på INVA-SAMs möten för att informera om vår verksamhet och diskrimineringslagen och Ungdomsstyrelsens ansökningssystem. Sensus Studieförbund i Skåne-Blekinge Sensus Studieförbund erbjuder studiecirklar, kurser och kulturarrangemang i samarbete med medlemsorganisationer och samarbetsparters. Många med livsfrågor, globala frågor och mångfald i fokus. Tillsammans med Sensus har vi under året bl a arrangerat Mångfaldsdagar på Stadsbiblioteket i Helsingborg, samarrangerat Antirasistiska Filmdagar samt har vi också hållit Antidiskrimineringsbyråns studiecirkel i samarbete med Sensus. Ibn Rushd Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är verksamt över hela Sverige och öppet för alla. Studieförbundet arbetar för att stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Ibn Rushd arbetar med folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang med medlemsföreningar. Tillsammans med Ibn Rushd har vi under året bl a arrangerat kulturkvällar på Dalhems centrum och genomfört projektet Vi ska rösta

12 HBTre Vi har ett etablerat och dynamiskt samarbete med HBTre, som är en utav våra medlemsorganisationer. Vi bistår varandra med konkret hjälp och har stor nytta av att dela kontaktnät då vi på så sätt snabbt kan hitta rätt hjälp till stödsökande. Vorta Drom Vorta Drom, romernas intresseförening, är en utav våra medlemsföreningar. Samarbetet har lett till ett förtroende för vår verksamhet bland Vorta Droms medlemmar och att fler romer vänder sig till oss för stöd och rådgivning i diskrimineringsfrågor. Ett återkommande gemensamt arrangemang är huvudsakligen firandet av den internationella romadagen. Brottsofferjouren i Helsingborg BOJs uppgift är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer samt att ge hjälp och trygghet för vittnen som kallats till rättegång. Jouren har utbildade stödpersoner och vittnesstöd som kostnadsfritt hjälper de som utsatts för brott. BOJ möter personer som upplever sig diskriminerade och vi möter ibland personer som blivit utsatta för brott. Vi har vid flera tillfällen deltagit i utbildningar arrangerade av Brottsofferjouren i Helsingborg. Mötesplatser i Helsingborg Vi har ett etablerat samarbete med mötesplatserna i de mest socio-ekonomiskt utsatta områdena i Helsingborg. Under året har vi bl a genomfört informationsinsatser och deltagit på kulturarrangemang på Kulturpunkten (Dalhems centrum), IdéA (Drottninghögs centrum). Vi har under året även deltagit i ett par nätverksmöten för aktörer som befinner sig på Planteringen. Bland de andra aktörerna i nätverket märks bl.a. stadsdelsmammorna och verdandi söder. Biograf Röda Kvarn Röda Kvarn är en nygammal kulturarena i Helsingborg med kvalitetsfilm. Biografen är en mötesplats för diskussioner, seminarier, interaktiva möten, samarbeten med lokala filmare och festivaler. Antirasistiska filmdagar arrangeras på Röda Kvarn. ARF i Malmö I samband med Antirasistiska filmdagar i Helsingborg har vi samarbetat med ARF i Malmö som har lång erfarenhet av arrangemanget. ARF i Malmö har varit ett viktigt stöd i planeringen av antirasistiska filmdagar i Helsingborg och projektledaren för ARF i Malmö har bistått oss i planeringen inför ARF i Helsingborg. RFSL i Helsingborg Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. I samarbete med RFSL har vi bl.a. deltagit under IDAHOT och arrangemanget Pride på HX

13 De Handikappades Samarbetskommitté (DHS) Under året har vi etablerat ett närmre samarbete med DHS, bl.a. genom hashtagen #tillgångtillhbg och genom utbildningstillfället om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. HIL Helsingborg Independent Living HIL består av arbetsledare med funktionsnedsättningar som slutit sig samman för att gemensamt kunna hantera den administration personlig assistans medför. HIL handhar administrationen, erbjuder råd och stöd samt handledning. HIL är drivande i arrangemanget av tillgänlighetsmarschen i Helsingborg. Deltagande i kompetensutveckling Är vi på rätt väg?, om Romsk inkludering, Norrrehed i Helsingborg 7 mars Besökt forum för levande historia utställningen Vi är romer, Stockholm 19 september Jämställdhetskonferens i Ängelholm 30 september Personalansvarig styrelseledamot, utbildning i Malmö genom KFO (arbetsgivarorganisationen) Handläggarträff i Stockholm 23 oktober, Nyckelaktörskonferens i Stockholm För ett samhälle fritt från diskriminering, SIOS och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 5 november Föreläsning, Feminism inom Islam, Utvecklingsnämnden Uppdrag Integration 13 november Utbildning om brottsutsatthet och funktionsnedsättning arrangerad av brottsofferjouren den 30 september, Uppföljningsutbildning: Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv den 11 november, arrangerad av brottsofferjouren Rekrytera rätt! För en rekrytering fri från diskriminering, halvdagsutbildning arrangerad av Interfem Malmö den 21 november Konferens på Norrehed om romsk inkludering, avstämning 10 dec Informationsmaterial och marknadsföring Litteratur Under året har vi fortsatt prenumerera på den romska tidskriften É Romani Glinda. Vi prenumererar även kostnadsfritt på Malmö Högskolas tidskrift Praktik&Teori, som i varje nummer belyser ett samhällsproblem eller tema

14 Under 2014 har vi fyllt på med ny litteratur, bl a om näthat och resandefolkets historia i Sverige. Vi har även fyllt på vårt material av metodövningar och värderingsövningar. Sociala medier Vi har tre facebooksidor (se nedan) som vi regelbundet uppdaterar för att aktivt nå ut med vårt budskap, informera om våra aktiviteter och projekt samt nyheter kring diskrimineringsfrågor. I skrivande stund uppgår det totala antalet för alla våra sidor till 1044 medlemmar. Mot diskriminering för ett öppnare samhälle Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg Antirasistiska filmdagar i Helsingborg 730 medlemmar 131 medlemmar 183 medlemmar För att nå ut till så många som möjligt om ARF, har vi löpande uppdaterat vår facebooksida: Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg. Via sidan kunde vi sprida information om ARF, program, filmvisningar och inbjudna föreläsare. Det fanns dessutom en länk för bokning av biljetter. ADB i Helsingborg finns även på Twitter, något som ger oss ytterligare en möjlighet att aktivt följa och delta i samhällsdebatten. Nytt för i år är att vi nu även finns på Våra praktikanter har bl a varit behjälpliga med att uppdatera sidan. Antidiskrimineringsbyrån i media Under året har vi och arrangemang där vi har deltagit vid några tillfällen uppmärksammats i media. Se bl.a.: - Debattartikel HBTQ-vänliga Helsingborg? tillsammans med Sensus och RFSL Helsingborg, publicerad i HD Artikel inför Antirasistiska Filmdagar Inspiration för filmare, publicerad i HD Artikel inför Antirasistiska Filmdagar Hudfärg i blick, publicerad i HD

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013 ANTI RASIST ANTIRASISTISKA 9 11 FILMDAGAR 2013 DEC Ett varmt tack till alla som gjort filmdagarna 2013 möjliga! i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg ARF Malmö Sensus Studieförbund Uppdrag

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Ökad kunskap... 3 1.2.3 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 3

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Verksamhetsplan 2015 Om verksamhetsplanen På de kommande sidorna kommer vi att presentera hur vi år 2015 vill utveckla Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Förtroendevalda 4 Medlemmar 4 Personal 4 Praktikanter 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten 5 Kompetensutveckling 6 Ansökningar

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Lisa Ericson Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter - Bildades 1950 - Arbetar för att

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2014

Copyright Brottsanalys 2014 Copyright Brottsanalys 2014 BROTTSA ALYS Alice Bah Kuhnke vill använda muslimsk expertis Kulturdepartementet har tidigare anordnat ett dialogmöte med en rad organisationer och trossamfund för att diskutera

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117 Banafjälskolan förskolan 2012-2013 Version: 20120117 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Vår vision på Banafjälskolan... 3 2. Bakgrund... 4 3. Främjande och förebyggande arbete... 4 3.1 Planerade

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Ett starkare skydd mot diskriminering

Ett starkare skydd mot diskriminering Ett starkare skydd mot diskriminering Diskrimineringsombudsmannen www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 eva.nikell@do.se, 08-120 20 716 Det här är DO Statlig myndighet Nationell MR-Institution Arbetar mot

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Diskriminering på bostadsmarknaden. Slutrapport år 2 Malmö mot Diskriminering 2014/2015

Diskriminering på bostadsmarknaden. Slutrapport år 2 Malmö mot Diskriminering 2014/2015 Diskriminering på bostadsmarknaden Slutrapport år 2 Malmö mot Diskriminering 2014/2015 1 Slutrapport för Malmö mot Diskriminerings projekt: Diskriminering på bostadsmarknaden Projektår 2, 2014/2015 Malmö

Läs mer

Ärendesammanfattningar 2009. Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931

Ärendesammanfattningar 2009. Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931 Ärendesammanfattningar 2009 Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931 Örebro Rättighetscenter är en ideell antidiskrimineringsbyrå som arbetar mot diskriminering och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 ORGANISATION...4 Förtroendevalda... 4 Medlemmar... 4 Personal... 5 Kompetensutveckling 2008... 5 VERKSAMHET...7 Tillgänglighet... 7 ÖRC i

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Alla människor har lika värde Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Liten ordlista En del ord i broschyren Alla människor har lika värde kan man med fördel arbeta lite extra kring. Här är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

FN-dagen. mot rasism och diskriminering 2014. Antirasism och antirasister våga tala, agera och diskutera!

FN-dagen. mot rasism och diskriminering 2014. Antirasism och antirasister våga tala, agera och diskutera! FN-dagen mot rasism och diskriminering 2014 Antirasism och antirasister våga tala, agera och diskutera! Malmö högskola, 21 mars kl 8 16. Citadellsvägen 7 Varför är FN-dagen mot rasism så viktig? För att

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-02-16

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-02-16 2014 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 4 2.1 Medlemmar... 4 2.2 Styrelse... 4 2.3 Verksamhetens

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013 Föreningen har till ändamål att på lämpligt sätt lämna stöd och hjälp till personer som blivit utsatta för kriminella övergrepp och våldshandlingar. Föreningen

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Månadsbrev AKTUELLT I MAJ MÅNADENS HÖJDPUNKT

Månadsbrev AKTUELLT I MAJ MÅNADENS HÖJDPUNKT Romano Tšiviba Nyhetsbrev 2014 Månadsbrev AKTUELLT I MAJ Att sprida innehållet i vitboken och göra det känt för romer i Luleå, kommunanställda men även andra kommuninnevånare är en av de viktigaste uppgifterna

Läs mer