Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande organ och styrelsen ansvarar för driften av verksamheten. Antidiskrimineringsbyråns medlemmar består av personer med olika bakgrund, gedigna kunskaper och erfarenheter inom diskrimineringsområdena. Vårt verksamhetsområde täcker följande 15 kommuner i nordvästra och nordöstra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. Vi arbetar i första hand med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Vi arbetar även med utåtriktade aktiviteter som föreläsningar, evenemang och olika kampanjer för att informera om vad vi alla kan göra för att få ett öppnare samhälle. Finansiering Verksamheten finansieras främst med statliga stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) beviljades MRO-Diskanti kronor, till skillnad från föregående år då föreningen fick kr. Beviljade medel avser genomförande av verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering i Helsingborg och nordvästra Skåne. Vi ansökte även om stöd från Socialnämnden i Helsingborg. Till skillnad från föregående år, fick vi beslut om beviljade medel för de kommande tre åren. För 2014 års verksamhet beviljades vi kronor och för år 2015 och kr. En kraftig ökning från tidigare år då vi blivit beviljade kr respektive kr. Utöver de årliga stöden från Ungdomsstyrelsen och Socialnämnden, har vi även ansökt om projektbidrag för genomförande av Antirasistiska filmdagar (ARF). Utvecklingsnämnden beviljade kr och Kulturnämnden kr. Årsmöte och styrelsemöten Årsmötet hölls den 16 mars i Antidiskrimineringsbyråns lokaler på Planteringsvägen 36 i Helsingborg. Totalt deltog 10 medlemmar och inbjuden ordförande var Yasmine Larsson (S). Utöver årsmötet, har styrelsen haft tio (10) protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har tillsammans med anställda under året även haft ett flertal arbetsmöten för att utvärdera verksamhetsåret, arbeta fram en verksamhetsplan för 2015 samt för att diskutera och ta beslut kring organisation för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Styrelse Ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Suppleanter: Minna Harju Wilhelm Berséus Stefano Kuzhicov Dragan Kostic Sara Pärssinen Lisa Olsson Helena Heintz Vicci Nilsson Anna Swan 1 14

3 Styrelsen besitter gedigna kunskaper och har erfarenheter inom olika frågor relaterade till antidiskrimineringsarbete såsom integration, etniska relationer, minoritetsfrågor, funktionshinderfrågor, hbtq och mänskliga rättigheter. Personal Antidiskrimineringsbyrån har under verksamhetsåret haft tre anställda. Under våren 2014 hade vi en anställd på heltid, Sofia Boman, verksamhetsansvarig. Under våren utlystes tjänsten som jurist och i augusti anställdes Susanne Axelsson. För kärnverksamheten har byrån under hösten därmed haft två anställda på 75 % vardera. Efter att ha blivit beviljade medel från Utvecklingsnämnden och Kulturnämnden för att kunna genomföra Antirasistiska filmdagar 2014, anställdes även en projektledare, Jenny Mörk, på deltid (33 %) i 3 månader. Medlemmar Under 2014 har totalt 16 stödmedlemmar betalt in den årliga medlemsavgiften, en minskning med 10 medlemmar från Här är det dock värt att nämna att medlemsantalet på våra facebooksidor uppgår till Praktik- och volontärverksamhet Volontärer och praktikanter berikar vår verksamhet genom att bidra med nya kunskaper, infallsvinklar, erfarenheter och kontaktnät. Då det frivilliga engagemanget är en enorm resurs när personalens tid inte räcker till, utvecklar Antidiskrimineringsbyrån ständigt volontär- och praktikverksamheten. Utöver styrelsen som engagerar sig ideellt, haft vi i år haft en volontär (fd styrelseledamot) som bl a varit behjälplig med att ta fram underlag för rekryteringsprocessen samt planerat och deltagit i byråns utåtriktade aktiviteter. Under året har vi tagit emot två praktikanter, en under våren och en under hösten. Under våren praktiserade Felicia Holmqvist, juridikstuderande, hos oss och på grund av sin utbildningsbakgrund kunde hon bl a vara behjälplig i ärendehanteringen. Under hösten gjorde Joakim Gullin sin praktik hos oss som en del av sin utbildning i Equality and Diversity Management på Campus i Helsingborg. Joakim har utöver att delta i den dagliga verksamheten, gjort en studie om aktiva åtgärder i arbetslivet. Ärenden 2014 Under året har vi handlagt totalt 41 ärenden, varav 28 individärenden och 13 rådgivningsärenden (se tabell nedan för en jämförelse med föregående års statistik). Utöver att föra statistik över antalet inkomna ärenden, började vi år 2013 även registrera ärenden som avslutats och i år har vi även valt att lyfta fram pågående ärenden i statistiken för att ge en rättvis bild över det totala antalet ärenden som vi årligen handlägger. 2 14

4 Ärenden Individärenden Inkomna ärenden Avslutade ärenden Pågående ärenden Ärenden hänvisade till annan byrå Rådgivningsärenden Total * Ärenden som inkommer från ort utanför vårt geografiska upptagningsområde, hänvisas till annan antidiskrimineringsbyrå. Vi för även statistik över vilka kommuner/orter som berörs i ärendehanteringen. Se diagram nedan. Majoriteten av ärendena (81%) berör invånare i vårt upptagningsområde, Helsingborgs kommun (71%) och Nordvästra Skåne (10%), men det inkommer även ärenden från andra orter runtom i Skåne (7%) och närliggande län (12%). I den mån det är möjligt hänvisar vi ärenden som inkommer från ort utanför vårt upptagningsområde till närmst belägna antidiskrimineringsbyrå. Ärenden fördelade på ort/region Helsingborg Nordvästra Skåne Skåne Övriga län Individärenden Under året har vi handlagt 28 individärenden. Med individärenden menar vi de personer som tar kontakt med oss på grund av att de upplever sig diskriminerade och som följs av en åtgärd från byråns sida. Individen ska ha varit med om något som gör att denne upplever sig diskriminerad eller befarar att diskrimineras av olika omständigheter. Vi kan då hjälpa till med att medla lokalt genom att ta kontakt med fackförbund eller andra inblandade aktörer för att få till en lösning eller bara finnas med som stöd under möten och förhandlingar. Vid behov hjälper vi även till med att skriva en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Det kan också handla om ärenden som inte faller inom ramen för diskrimineringslagen, men där personen i fråga blivit kränkt och vi gör bedömningen att ärendet är viktigt att utreda och/eller vidta åtgärder i. 3 14

5 I tabellen nedan har vi redogjort för diskrimineringsgrunderna i individärendena, d.v.s. det som av anmälarna upplevs vara anledningen till diskrimineringen. Observera att antalet diskrimineringsgrunder inte är detsamma som antal ärenden, då det i vissa ärenden handlar om flera diskrimineringsgrunder s.k. multipel diskriminering. Den diskrimineringsgrund som personer oftast uppger som anledning till den upplevda diskrimineringen är etnicitet *Ärenden som inte faller inom ramen för diskrimineringslagen som exempelvis hatbrott, näthat, illa/orättvis behandling i kontakt med myndigheter. Anmälningar och andra åtgärder Under 2014 har vi gjort två (2) anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO), två (2) anmälningar om näthat till Diskrimineringsbyrån i Uppsala, en (1) anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och två (2) anmälningar till Justitieombudsmannen. I övrigt handlar en stor del av ärendehandläggningen alltmer om att finna alternativa lösningar till diskrimineringsärenden bl.a. på grund av att Diskrimineringsombudsmannen enbart driver ett fåtal ärenden. Det kan handla om att skriva ett brev med frågor kring händelsen, medla mellan parterna, hjälpa till med att skriva överklagan eller omprövning av beslut m.m. Det bör även tilläggas att vi sett en ökning av de ärenden som berör nedlagda anmälningar till DO. Personer som gjort anmälningar till DO som blivit nedlagda tar kontakt med oss för att få en förklaring och/eller för att försöka få till en lokal lösning. Exempel på ärenden Ett ärende gällde en rekryteringsprocess där de utannonserade tjänsterna hade gått till tre unga kvinnor. Vår klient hade uppenbart likvärdiga, eller bättre, meriter än de som blivit anställda. Vår klient hade inte ens blivit kallad till intervju. Efter möten med motparten visade det sig dock att orsaken var ett handhavandefel i rekryteringssystemet vilket innebar att flera bättre meriterade personer sorterats bort oavsett faktorer som kön och ålder. Det gick därför inte att visa att det var fråga om diskriminering. Vi kontaktade rekryteringsföretaget och arbetsgivaren och bad dem se över sina rutiner för att undvika att liknande händelser inträffar framöver. 4 14

6 Ett par ärenden har handlat om att personer känt sig diskriminerade, kränkta eller illa behandlade av polisen. Polisen omfattas dock inte av diskrimineringslagens samhällsområden och dessa ärenden kan alltså omöjligt vara fråga om diskriminering ur ett juridiskt perspektiv. I ett av ärendena hjälpte vi ändå klienten att göra en JO-anmälan av handläggningen hos polisen. Flera ärenden under hösten har handlat om socialtjänsten i ett par olika kommuner. Gemensamt för tre av ärendena är att socialtjänstens handläggare har uttryckt sig nedlåtande om våra klienters etniska tillhörighet. Samtliga dessa ärenden pågår fortfarande. Rådgivningsärenden I år har det inkommit 13 rådgivningsärenden. Med rådgivningsärenden menar vi de förfrågningar som vi får från personer som efter rådgivning av oss i stort sett själva kan agera. Dessa ärenden kan handla om diskriminering, men personen i fråga väljer att på egen hand göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen eller att återkomma vid ett senare tillfälle. Oftast handlar det om ärenden som vi bedömer inte har något samband med diskriminering (såsom definierat i Diskrimineringslagen) som t ex arbetsrättsliga frågor, illa behandling på arbetsplatsen, problem med hyresvärd eller granne. Vi informerar alltid personen om vad som gäller i ärendet eller hänvisar denne vidare till aktör som kan vara behjälplig. Informations- och utbildningsinsatser Allmänna informations- och utbildningsinsatser Utöver diskrimineringsärenden får vi förfrågningar från arbetsgivare, skolor och föreningar, om att informera om vår verksamhet, utbilda i diskrimineringslagen och antidiskrimineringsarbete. Under 2014 har vi genomfört följande informations- och utbildningsinsatser: o Vicci Nilsson, styrelseledamot, har hållit en informationsinsats om vår verksamhet och diskrimineringslagen för Råå Rotaryklubb. Antal deltagare: 40 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för KIR, Kommunala integrationsrådet. Antal deltagare: 8 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för teatergruppen på Sundsgården. Informationen avslutades med en teaterworkshop i diskrimineringssituationer. Antal deltagare: 10 o Grundläggande utbildning om diskrimineringslagen för Vorta Droms medlemmar i INVA- SAMs lokaler. Antal deltagare: 15st o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för en klass i allmän kurs på Sundsgården. Antal deltagare: ca 20 o Workshop för studenter på Equality and Diversity Management-programmet på Campus Helsingborg. Antal deltagare: 30. o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen för den romska föreningen Vorta Droms styrelse och medlemmar. Antal deltagare: 12 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen på Alpha Ce i Landskrona. Antal deltagare: 18 o Information om vår verksamhet och diskrimineringslagen på Alpha Ce i Helsingborg. Antal deltagare: 60 o Information/utbildning om användandet av sociala media, t.ex. för att sprida information och opinionsbilda kring tillgänglighet, genomförd i samarbete med DHS. 5 14

7 o Föreläsning under temat Helsingborg, heteronormen och HBTQ, arrangemang av RFSL Helsingborg under stadsfesten HX. Deltagare: 4 Internationella handikappdagen I samarbete med DHS i Helsingborg uppmärksammade vi internationella handikappdagen den 3 december genom att hålla en föreläsning om kommande förändringar i diskrimineringslagen gällande bristande tillgänglighet. Föreläsningen var mycket uppskattad av deltagarna och vi har i efterhand fått in förfrågningar om att genomföra samma koncept på annan ort. Studiecirkel Under hösten startade vi, i samarbete med Sensus studieförbund, en studiecirkel i våra lokaler. Studiecirkeln hölls under 6 tillfällen oktober-december och hade i genomsnitt 8-12 deltagare per tillfälle. Studiecirkeln berörde bl.a. diskrimineringslagstiftningen, likabehandlingsarbete, vårt lokala arbete i Helsingborg och hur man kan jobba ideellt mot diskriminering och för lika rättigheter. Det fanns ett stort intresse för studiecirkeln, och omdömena i den efterföljande utvärderingen var positiva. Utåtriktade insatser och evenemang Verksamhet på Kulturpunkten, Dalhems centrum Under våren 2014 förflyttade vi vår verksamhet på fredagarna till Kulturpunkten på Dalhems centrum för att nå ut till personer i bostadsområdet med vår verksamhet. Internationella Romadagen Internationella Romadagen 8 april, uppmärksammades på Dahlhems centrum, med information, hissning av den romska flaggan, musik, dans och mat. ADB fanns på plats med informationsmaterial och bidrog finansiellt. Övriga utåtriktade insatser och evenemang Under våren arrangerade vi tre mångfaldsdagar på Stadsbiblioteket, se mer information nedan under rubriken Projekt. I samband med International Day Against Homo- Bi and Transphopbia (IDAHOT) den 17 maj hade Antidiskrimineringsbyrån ett informationsbord på campus. Uppmärksammandet av IDAHOT gjordes tillsammans med RFSL Helsingborg Under Helsingborgs stadsfestival, HX augusti, var Antidiskrimineringsbyrån aktiva i flera delar. Det arrangerades ett stort föreningstorg där vi på Antidiskrimineringsbyrån hade ett informationsbord. Kontakter från föreningstorget ledde bl.a. till informationsinsatser på Alpha CE. Vi deltog i Pride-paraden som RFSL Helsingborg arrangerade. Till detta tillfälle tog vi fram en banderoll som vi kan använda oss av när vi deltar i olika parader/marscher/demonstrationståg etc. Vi lyssnade på olika föredrag exempelvis, presentationen av RFSLs stora kommunundersökning och en presentation av rapporten om hbtq-ungdomar i Helsingborg som Studiefrämjandet initierat. 6 14

8 Vi höll en föreläsning under temat Helsingborg, heteronormen och HBTQ (se ovan) Politikerdebatt arrangerades på Dalhems centrum inför EU-valet som en del av projektet Vi ska rösta. Katarina Erbacke, Europa direkt, var moderator för debatten. Samtliga riksdagspartier, förutom ett, var representerade på plats. Tillgänglighetsmarschen 6 september - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg deltog i marschen och i den efterföljande politikerhearingen. I samband med detta lanserades hashtagen #tillgångtillhbg Föreningsmässa Socialförvaltningen 6 november - antidiskrimineringsbyrån deltog vid socialförvaltningens föreningsmässa Jämlikhetsdagar på Campus Helsingborg - den 12 november deltog byrån på jämlikhetsdagar på Campus Helsingborg. Vi hade ett informationsbord samt knöt närmare kontakter med Studentkåren Agora under dagen. Samtal om romernas situation i Europa och Helsingborg, Irka Cederberg, Helsingborgs stadsbibliotek, anordnat av Europa Direkt 26 november. Författaren Irka Cederberg fanns på plats för att berätta om sin bok Född fördömd. Därefter deltog ADB och Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering i Helsingborg, i ett samtal om romer som var mycket uppskattat av såväl arrangörer som åhörare. Exempel på delar av den övriga verksamheten o Möte med gymnasieelever som vill göra ett antirasistiskt projektarbete, oktober 2014 o Rapport om romers situation på bostadsmarknaden släppt av Länsstyrelsen. Förra året deltog vi i en undersökning gällande romers situation på bostadsmarknaden. Boverket intervjuade oss om våra erfarenheter. o Möte med MUCF i Stockholm angående nytt ansökningsförfarande o Referensgruppsmöten angående projektet hbtq/hbg med Studiefrämjandet, RFSL och Sensus studieförbund o Samarbete med Campus Helsingborg bl a inför föreläsningar och planering av mångfaldsvecka under 2015 o Möte med Nordvästra Skånes angående mångfaldsprojekt o Erfarenhetsutbyte med Malmö mot Diskriminering angående utbildningsinsatser o För Sveriges Antidiskrimineringsbyråers räkning författat remissvar till SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering 7 14

9 Projekt Mångfaldsdagar Under hösten 2013 började Antidiskrimineringsbyrån i samarbete med Sensus studieförbund och Helsingborgs stadsbibliotek arrangera Mångfaldsdagar på stadsbiblioteket i Helsingborg. Mångfaldsdagarna syftade till att upplysa och diskutera mångfaldsfrågor tillsammans med Helsingborgs stads invånare, lokala aktörer och politiker. Arrangemangen var välbesökta och publiken efterfrågade fler tillfällen, vilket gjorde att vi även under våren arrangerade tre tillfällen. För 2013 blev vi beviljade medel från Utvecklingsnämnden och med överblivna medel kunde vi finansiera 2014 års mångfaldsdagar. Det första tillfället hade tema (o)tillgänglighet och arrangerades tillsammans med De handikappades Samarbetskommitté (DHS). Vi bjöd in experter på och människor med erfarenhet av (o)tillgängligheten i Helsingborg som höll föredrag om hur synliga och osynliga hinder i omgivningen sätter tillgängligheten på prov. Moderator för tillfället var Anki Celander, ordförande för Kommunala Handikapprådet i Helsingborg. Karin Schlyter, som är rullstolsburen, och Benny Björkman, som lever med dyslexi, berättade om sina personliga erfarenheter vad gäller synliga och osynliga hinder i omgivningen. Björn Tufvesson Alm, ombudsman DHS, berättade om det praktiska tillgänglighetsarbetet i Helsingborgs stad och Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, presenterade Torsdagsaktionen och turerna kring promemorian Bortom fagert tal som handlar om att göra bristen på tillgänglighet till en diskrimineringsfråga. Tillgänglighet klassades då inte som diskriminering. Det andra tillfället fokuserade på mångfalden inom den romska gruppen. Företrädare för romska föreningar i Helsingborg berättade om romernas historia i Sverige och sina respektive föreningars arbete i Helsingborg, och romska brobyggare berättade om sitt arbete för romers rättigheter och möjligheter i Helsingborg. I samband med den andra mångfaldsdagen anordnade vi även en liten utställning i caféet på stadsbiblioteket som visades fram till den internationella romadagen den 8 april. Vi satte upp plakat runtom på väggarna med information om de romska grupperna och årtal över viktiga händelser i Sverige som haft stor betydelse för romer (bl a om lagar som lett till förföljelser och tvångssteriliseringar av romer). I och med att 2014 var valår, valde vi under den tredje och sista mångfaldsdagen att fokusera på hur de politiska partierna ser på och resonerar kring mångfaldsfrågor. Vi bjöd in kommunala representanter från samtliga riksdagspartier till en paneldebatt där de fick möjlighet att uttrycka sin syn på mångfaldsfrågor. Publiken blev också inbjuden att ställa sina frågor till politikerna. Moderator för det sista tillfället var Dragan Kostic, EU- och mångfaldssamordnare på Ängelholms kommun. Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg Antirasistiska filmdagar (ARF) är en religiöst och politiskt obunden verksamhet som har funnits sedan ARF är ett nätverk som finns representerat i flera städer i Sverige. ARF vänder sig främst till barn och ungdomar samt vuxna i deras närhet. Genom att arrangera filmvisningar i kombination med diskussioner eller workshops, nätverkande och andra kulturevenemang, vill ARF synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och demokrati. I samarbete med Sensus Studieförbund har vi för andra året i rad arrangerat Antirasistiska filmdagar (ARF) i Helsingborg på Röda Kvarn. Projektledare för ARF i Helsingborg var Jenny Mörk. Syftet med dagarna var att vidga publikens förståelse för rasism, fördomar, rädslan för det som är främmande och mänskliga rättigheter. Målgrupp för filmdagarna var gymnasieungdomar 8 14

10 och allmänheten. Under tre kvällar, november, visades tre utvalda filmer: Brev till kungen, Raskortet och Den tyske läkaren. Publiken kunde därefter delta i de efterföljande samtalen med inbjudna föreläsare kring teman som lyfts i filmerna. Inför filmvisningarna fanns föreningar på plats i lobbyn för att informera om sina verksamheter. Under de tre dagar som ARF ägde rum hade evenemanget sammanlagt 340 anmälda besökare. #tillgångtillhbg Hashtag som vi tog fram tillsammans med DHS för att sprida kunskap om tillgänglighetsfrågor. Hashtagen togs fram inför tillgänglighetsmarschen, och under marschen spred vi information om den. Vi har därefter haft föreläsning om sociala medier på DHS för att sprida den ytterligare. Vi ska rösta! Studieförbundet Ibn Rushd initierade under våren projektet Vi ska rösta! i samarbete med Uppdrag Ninjas och ADB. Projektet ämnade sprida information om Sveriges och EU:s demokratiska system, upplysa om vilka som har rätt att rösta och uppmuntra till valdeltagande. ADB har varit med och skrivit projektansökan, suttit i referensgruppen, deltagit i arrangerandet av paneldebatter med mera. Samarbeten och nätverk Under året har vi etablerat ett flertal nya samarbetspartners. Nedan har vi presenterat de nätverk och samarbeten som främst varit aktuella under året. Diskrimineringsombudsmannen (DO) Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet vars främsta uppgift är att se till att diskrimineringslagen följs. Med myndigheten har vi dels ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ärendehantering och tillsammans deltar vi i olika evenemang. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella byråer som lokalt, regionalt och nationellt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Alla byråer är fristående, men vi har samma uppdrag och samarbetar med varandra och Diskrimineringsombudsmannen. SADB träffas två gånger årligen för att planera kommande gemensamma aktiviteter samt utbyta kunskaper och erfarenheter. Personal och förtroendevalda från Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg deltog på forummötet i Trollhättan september. Vid detta möte valdes en interimsstyrelse med uppdrag att förbereda för ett formellt årsmöte så att antidiskrimineringsbyråernas samarbete i framtiden istället kommer att ske i en gemensam förening. Region Syd Tillsammans med antidiskrimineringsbyråerna i Region Syd: Malmö mot Diskriminering (MmD), Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Göteborgs Rättighetscenter (GRC) och Integrationsforum i Trollhättan, arbetar vi för att motverka och förebygga diskriminering regionalt. Region Syd träffas 9 14

11 fyra gånger om året för erfarenhetsutbyte och för planering av gemensamma insatser och projekt. Vi har deltagit på dessa möten och varit värdbyrå för ett av årets möten. Vi samarbetar också i ärendehanteringen genom att bl a hänvisa ärenden till varandra. Utvecklingsnämndens förvaltning, Uppdrag Integration Sedan ADB startade i Helsingborg har vi ett nära samarbete med Utvecklingsnämndens förvaltning, integrationsenheten i Helsingborg. Vi informerar regelbundet om vår verksamhet och diskrimineringslagen för studiegrupper på UVN och ibland kommer de kommer till oss för studiebesök. UVN har under året bidragit med projektmedel till Antirasistiska filmdagar och Mångfaldsdagar. Helsingborgs Stadsbibliotek Vi har ett nära samarbete med Helsingborgs stadsbibliotek. Biblioteket har bl a kostnadsfritt bistått med lokaler och tilltugg till föredragshållare under Mångfaldsdagarna. Romsk inkludering Sedan pilotprojektet romsk inkludering startade i Helsingborg, har vi etablerat ett samarbete med aktörer och anställda i projektet bl a brobyggarna i Helsingborg och Romarådet. Vår ordförande, Stefano Kuzhicov, är processledare för projektet i Helsingborg. Under året har vi bland annat deltagit på två konferenser om hur arbetet med romsk inkludering i Helsingborg fortlöper, arrangerat Internationella Romadagen och träffat brobyggarna för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Frivilliga krafter Frivilliga krafter är ett samarbetsorgan för de föreningar och verksamheter som arbetar med socialt frivilligarbete i Helsingborg. Antidiskrimineringsbyrån har under 2014 beslutat att dra sig ur samarbetet. Invandrarföreningarnas samorganisation (INVA-SAM) INVA-SAM är en paraplyorganisation och språkrör för alla invandrarföreningar i Helsingborg, som arbetar med integrationsfrågor, kultur- och samhällsupplysningar. Vi har bl a deltagit på INVA-SAMs möten för att informera om vår verksamhet och diskrimineringslagen och Ungdomsstyrelsens ansökningssystem. Sensus Studieförbund i Skåne-Blekinge Sensus Studieförbund erbjuder studiecirklar, kurser och kulturarrangemang i samarbete med medlemsorganisationer och samarbetsparters. Många med livsfrågor, globala frågor och mångfald i fokus. Tillsammans med Sensus har vi under året bl a arrangerat Mångfaldsdagar på Stadsbiblioteket i Helsingborg, samarrangerat Antirasistiska Filmdagar samt har vi också hållit Antidiskrimineringsbyråns studiecirkel i samarbete med Sensus. Ibn Rushd Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är verksamt över hela Sverige och öppet för alla. Studieförbundet arbetar för att stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Ibn Rushd arbetar med folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang med medlemsföreningar. Tillsammans med Ibn Rushd har vi under året bl a arrangerat kulturkvällar på Dalhems centrum och genomfört projektet Vi ska rösta

12 HBTre Vi har ett etablerat och dynamiskt samarbete med HBTre, som är en utav våra medlemsorganisationer. Vi bistår varandra med konkret hjälp och har stor nytta av att dela kontaktnät då vi på så sätt snabbt kan hitta rätt hjälp till stödsökande. Vorta Drom Vorta Drom, romernas intresseförening, är en utav våra medlemsföreningar. Samarbetet har lett till ett förtroende för vår verksamhet bland Vorta Droms medlemmar och att fler romer vänder sig till oss för stöd och rådgivning i diskrimineringsfrågor. Ett återkommande gemensamt arrangemang är huvudsakligen firandet av den internationella romadagen. Brottsofferjouren i Helsingborg BOJs uppgift är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer samt att ge hjälp och trygghet för vittnen som kallats till rättegång. Jouren har utbildade stödpersoner och vittnesstöd som kostnadsfritt hjälper de som utsatts för brott. BOJ möter personer som upplever sig diskriminerade och vi möter ibland personer som blivit utsatta för brott. Vi har vid flera tillfällen deltagit i utbildningar arrangerade av Brottsofferjouren i Helsingborg. Mötesplatser i Helsingborg Vi har ett etablerat samarbete med mötesplatserna i de mest socio-ekonomiskt utsatta områdena i Helsingborg. Under året har vi bl a genomfört informationsinsatser och deltagit på kulturarrangemang på Kulturpunkten (Dalhems centrum), IdéA (Drottninghögs centrum). Vi har under året även deltagit i ett par nätverksmöten för aktörer som befinner sig på Planteringen. Bland de andra aktörerna i nätverket märks bl.a. stadsdelsmammorna och verdandi söder. Biograf Röda Kvarn Röda Kvarn är en nygammal kulturarena i Helsingborg med kvalitetsfilm. Biografen är en mötesplats för diskussioner, seminarier, interaktiva möten, samarbeten med lokala filmare och festivaler. Antirasistiska filmdagar arrangeras på Röda Kvarn. ARF i Malmö I samband med Antirasistiska filmdagar i Helsingborg har vi samarbetat med ARF i Malmö som har lång erfarenhet av arrangemanget. ARF i Malmö har varit ett viktigt stöd i planeringen av antirasistiska filmdagar i Helsingborg och projektledaren för ARF i Malmö har bistått oss i planeringen inför ARF i Helsingborg. RFSL i Helsingborg Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. I samarbete med RFSL har vi bl.a. deltagit under IDAHOT och arrangemanget Pride på HX

13 De Handikappades Samarbetskommitté (DHS) Under året har vi etablerat ett närmre samarbete med DHS, bl.a. genom hashtagen #tillgångtillhbg och genom utbildningstillfället om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. HIL Helsingborg Independent Living HIL består av arbetsledare med funktionsnedsättningar som slutit sig samman för att gemensamt kunna hantera den administration personlig assistans medför. HIL handhar administrationen, erbjuder råd och stöd samt handledning. HIL är drivande i arrangemanget av tillgänlighetsmarschen i Helsingborg. Deltagande i kompetensutveckling Är vi på rätt väg?, om Romsk inkludering, Norrrehed i Helsingborg 7 mars Besökt forum för levande historia utställningen Vi är romer, Stockholm 19 september Jämställdhetskonferens i Ängelholm 30 september Personalansvarig styrelseledamot, utbildning i Malmö genom KFO (arbetsgivarorganisationen) Handläggarträff i Stockholm 23 oktober, Nyckelaktörskonferens i Stockholm För ett samhälle fritt från diskriminering, SIOS och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 5 november Föreläsning, Feminism inom Islam, Utvecklingsnämnden Uppdrag Integration 13 november Utbildning om brottsutsatthet och funktionsnedsättning arrangerad av brottsofferjouren den 30 september, Uppföljningsutbildning: Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv den 11 november, arrangerad av brottsofferjouren Rekrytera rätt! För en rekrytering fri från diskriminering, halvdagsutbildning arrangerad av Interfem Malmö den 21 november Konferens på Norrehed om romsk inkludering, avstämning 10 dec Informationsmaterial och marknadsföring Litteratur Under året har vi fortsatt prenumerera på den romska tidskriften É Romani Glinda. Vi prenumererar även kostnadsfritt på Malmö Högskolas tidskrift Praktik&Teori, som i varje nummer belyser ett samhällsproblem eller tema

14 Under 2014 har vi fyllt på med ny litteratur, bl a om näthat och resandefolkets historia i Sverige. Vi har även fyllt på vårt material av metodövningar och värderingsövningar. Sociala medier Vi har tre facebooksidor (se nedan) som vi regelbundet uppdaterar för att aktivt nå ut med vårt budskap, informera om våra aktiviteter och projekt samt nyheter kring diskrimineringsfrågor. I skrivande stund uppgår det totala antalet för alla våra sidor till 1044 medlemmar. Mot diskriminering för ett öppnare samhälle Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg Antirasistiska filmdagar i Helsingborg 730 medlemmar 131 medlemmar 183 medlemmar För att nå ut till så många som möjligt om ARF, har vi löpande uppdaterat vår facebooksida: Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg. Via sidan kunde vi sprida information om ARF, program, filmvisningar och inbjudna föreläsare. Det fanns dessutom en länk för bokning av biljetter. ADB i Helsingborg finns även på Twitter, något som ger oss ytterligare en möjlighet att aktivt följa och delta i samhällsdebatten. Nytt för i år är att vi nu även finns på Våra praktikanter har bl a varit behjälpliga med att uppdatera sidan. Antidiskrimineringsbyrån i media Under året har vi och arrangemang där vi har deltagit vid några tillfällen uppmärksammats i media. Se bl.a.: - Debattartikel HBTQ-vänliga Helsingborg? tillsammans med Sensus och RFSL Helsingborg, publicerad i HD Artikel inför Antirasistiska Filmdagar Inspiration för filmare, publicerad i HD Artikel inför Antirasistiska Filmdagar Hudfärg i blick, publicerad i HD

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Verksamhetsplan för 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer och andra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehållsförteckning s. Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg 2 Ärenden 2015 5 Informations- och utbildningsinsatser 8 Projekt 9 Utåtriktade insatser och evenemang 11 Kompetensutveckling

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-10 Diarienummer KSN-2015-2047 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus Förslag till beslut

Läs mer

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Utdrag ur ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - inskickad 2015-11-10

Utdrag ur ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - inskickad 2015-11-10 Verksamhetsplan 2016 Fokus under 2016 föreslås läggas på: - Mångfaldsveckan - planera och något arrangemang - Caféträffar - Helsingborg Pride - parad - Regnbågsmässa - Idahot i samarbete med ADB och Sensus

Läs mer

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013 ANTI RASIST ANTIRASISTISKA 9 11 FILMDAGAR 2013 DEC Ett varmt tack till alla som gjort filmdagarna 2013 möjliga! i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg ARF Malmö Sensus Studieförbund Uppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel Malmö mot Diskriminering Jay Seipel Vilka är MmD? MmD är en av 15 antidiskrimineringsbyråer i Sverige (SADB) MmD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening ingen myndighet MmD är föreningarnas

Läs mer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer Årsrapport 2014 Sveriges antidiskrimineringsbyråer Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Nr. 3 November 2015 Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Antidiskrimineringsbyrån arbetar förebyggande mot diskriminering genom utbildning och genom att stötta människor som upplever sig diskriminerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Integrationsforum mot rasism i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för organisationer och enskilda som verkar mot diskriminering, rasism och för integration

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

För mångfald mot diskriminering

För mångfald mot diskriminering För mångfald mot diskriminering Röda Korsets byrå mot diskriminering Startade i maj 2006 Drivs av Röda Korset, region Norra Norrland Finansieras av Ungdomsstyrelsen (f.d. Integrationsverket) samt EU:s

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Innehåll Föreningens ändamål och uppdrag Föreningens medlemsorganisationer Göteborgs rättighetscenter verksamhetsåret 2014 Utåtriktad verksamhet Rådgivning och individstöd Utbildningsinsatser

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2010 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Styrelse... 4 Personal... 4 Praktikanter... 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten... 5 Projekt och bidrag... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

KS 10 22 MAJ 2013. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att avge yttrande i enlighet med bilaga 1.

KS 10 22 MAJ 2013. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att avge yttrande i enlighet med bilaga 1. KS 10 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-05-07 Diarienummer KSN-2013-0476 Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsdepartementet: Betänkande av utredningen om ett effektivare

Läs mer

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Ökad kunskap... 3 1.2.3 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 3

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Diskrimineringsfunktionärens

Läs mer

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING?

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? UTBILDNINGSKATALOG 2016 GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? Diskriminering innebär att bli behandlad sämre än någon annan utifrån de egenskaper som en har. Det kan finnas många olika anledningar till

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Verksamhetsplan 2015 Om verksamhetsplanen På de kommande sidorna kommer vi att presentera hur vi år 2015 vill utveckla Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Årsrapport 2010. Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland.

Årsrapport 2010. Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland. Årsrapport 2010 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare.

RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare. RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare. Vilka är vi? RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar är en årligen återkommande filmfestival med fokus på mänskliga rättigheter. Vi arrangerar

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Datum: 18 december 2012 Plats: Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Närvarande: Henning Boström, Maria Lyth,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1 Västra Skaraborg Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial sid 1 Facket har förstahandsrätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Den här miniguiden är till för dig som är

Läs mer

Hbtq-personers rättigheter i Sverige

Hbtq-personers rättigheter i Sverige Hbtq-personers rättigheter i Sverige Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling Mångfald och likabehandling Policy och handlingsplan 2009-2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län HR-enheten Wendela Björnell 2009-04-29 POLICY OCH HANDLINGSPLAN 2 (8) Mångfald och likabehandling INNEHÅLL

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet

Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet Beslut 2016-12-16 Sida 1 (5) Högskolan Ärende ANM 2016/253 handling Handläggare Anna Fritshammar Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Den nya diskrimineringslagen från , Vad innebär den för LiU?

Den nya diskrimineringslagen från , Vad innebär den för LiU? Den nya diskrimineringslagen från 2009-01-01, Vad innebär den för LiU? ISY 2009-01-14, 11-12 Elin Liljeblad, universitetsjurist Kristin Ljungemyr, koordinator för lika villkor Syftet med timmen Att ni

Läs mer

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Homo- och bisexuella samt transpersoner och människor med queer identitet eller livstil (hbtq-personer) löper större risk

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Årsrapport 2011. Luleå Röda Korsets byrå mot diskriminering Norrbotten. Umeå Rättighetscentrum Västerbotten

Årsrapport 2011. Luleå Röda Korsets byrå mot diskriminering Norrbotten. Umeå Rättighetscentrum Västerbotten Årsrapport 2011 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Dnr UFV 2011/724 Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Fastställd av Rektor 2011-05-31 Innehållsförteckning Inledning 3 Om diskrimineringslagen (2008:567) 3 Utredningsskyldighet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Förtroendevalda 4 Medlemmar 4 Personal 4 Praktikanter 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten 5 Kompetensutveckling 6 Ansökningar

Läs mer

Herrgårdens förskola

Herrgårdens förskola Herrgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller för perioden 100901-110831 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen

Läs mer

Grundstöd Grundstödet är till för att invandrarföreningar ska kunna finnas till och erbjuda mötesplatser.

Grundstöd Grundstödet är till för att invandrarföreningar ska kunna finnas till och erbjuda mötesplatser. Arbetsmarknadsförvaltningen Riktlinjer för att ansöka om stöd från arbetsmarknadsförvaltningen Ett pulserande föreningsliv är en viktig tillgång för Helsingborg och för helsingborgare. För att stimulera

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Uppgiftslämnare Hans Erik Petersson E-post hans-erik.petersson@vgregion.se Telefon 0525-19921 Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Vision är en jämställd arbetsplats och en skola fri från diskriminering

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Lika villkor. Ylva Eklind. Utbildningsavdelningen. Insparksutbildning 2016

Lika villkor. Ylva Eklind. Utbildningsavdelningen. Insparksutbildning 2016 Lika villkor Ylva Eklind Utbildningsavdelningen Insparksutbildning 2016 Vad menas med Lika villkor och likabehandling? Varför jobbar SLU med dessa frågor, och vilken policy har SLU? Vad har detta med kårernas

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

Till Kulturdepartementet Stockholm. Ang. remissen Kraftsamling mot antiziganism

Till Kulturdepartementet Stockholm. Ang. remissen Kraftsamling mot antiziganism Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ang. remissen Kraftsamling mot antiziganism Kulturdepartementet har gett möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Kraftsamling mot antiziganism. Kommunstyrelsens

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer