Mänsklig rätt eller slumpmässig bedömning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mänsklig rätt eller slumpmässig bedömning"

Transkript

1 Södertörns högskola Institutionen för Kultur och kommunikation Kandidatuppsats 15 hp Pedagogik med interkulturell inriktning C Höstterminen 2010 Mänsklig rätt eller slumpmässig bedömning - En kvalitativ vinjettstudie av berättigande till personlig assistans Av: Lejla Kemura Handledare: Farhad Jahanmahan 1

2 Department of Culture and Communication Södertörns University Bachelor thesis Autumn term 2010 Mänsklig rätt eller slumpmässig bedömning - En kvalitativ vinjettstudie av berättigande till personlig assistans Human rights or random assessment - A qualitative vignette study of eligibility for personal assistance By Lejla Kemura Abstract An LSS officer s activities are governed by laws and regulations and it has great power in influencing the individual's situation when reweaving its case. Officer s actions have effects on the applicant and it can use its power and not look after the individual's best. Its interest can lie in community and his own position. This study deals with the officers ways to assess and officers in it are working for two different municipalities in Sweden. The purpose of this study is to determine if the assessment of the right to personal assistance is consistent with what the law stipulates. The intention is to find out whether it differs between different officers, that is, if the various municipalities relate to the same principles. If municipalities do not consider the same premises, there is a risk that the individual does not get the help that it needs. For this topic I used a vignette study, which aims to find out how people are reviewing different situations. Informants may have access to one or more hypothetical situation and were asked to answer questions and talk about how they appreciate the situation. In this study, the different municipalities gave different rulings. Keywords: Disabilities, stroke, LSS, officer, personal assistance, SoL 2

3 Innehållsförteckning Förord... 4 Begreppsdefinitioner... 5 Bakgrund... 5 Historisk återblick... 5 Införandet av LSS... 6 Bestämmelser inom LSS... 7 Rätten till insatser... 8 SoL Tidigare forskning Interkulturell pedagogik och LSS Problem, syfte och frågeställningar Problem Syfte Frågeställningar Teori Metod Problematik kring intervjuvalet Avgränsningar Genomförande Reflexivitet Resultat Analys Avslutande sammanfattning Förslag till fortsatt forskning Referenslista

4 Förord Jag uppmärksammade mig för detta område när jag började arbeta som personlig assistent till en medelålders man med stora funktionsnedsättningar. Det var då jag för första gången hörde och kom i kontakt med LSS lagstiftningen och fick se vilka prövningar en person med funktionsnedsättningar fick ställas inför i sin vardag. Via mitt arbete som personlig assistent har jag sett både personen med funktionsnedsättningar och dennes familjs situation med utgångspunkt i LSS. Jag insåg deras behov av samhället och upplevde att en handläggare har en stor påverkan på människor med funktionsnedsättningar. De personliga erfarenheterna gjorde mig nyfiken på handläggares sätt att arbeta på och jag blev intresserad av att titta närmare på bedömningen av den enskildes rätt till assistans. Det har varit väldigt intressant att göra denna studie och har lärt mig väldigt mycket. Jag vill passa på att tacka mina informanter för deras bidrag till denna studie. Ännu ett tack vill jag ge till min bror, Mirza, som har varit ett stort stöd och gett mig uppmuntran när jag behövde den som mest. Lejla Kemura,

5 Begreppsdefinitioner Med den enskilde menas den funktionshindrade, såsom mina informanter kallade dem. Jag har valt att kalla dessa för denna term, eftersom jag vill se varje människa för vad den är, och inte dess funktionsnedsättningar. Ett funktionshinder är att personen i fråga är begränsad i relation till dess omgivning på grund av dess funktionsnedsättningar. Detta kan exempelvis vara svårigheter i dess liv som hindrar denne från att leva ett liv som alla andra. Jag har dessutom valt att skriva funktionsnedsättning, snarare än funktionshinder, då jag nämner den enskilde. Detta för att jag vill se personen utifrån behoven. Undantag görs vid beskrivning av personkretsen, vid LASS samt SoLs definitioner eftersom jag då refererar till vad som står i deras skildringar, samt i resultatdelen då jag citerar mina informatörer, det vill säga handläggare. Ordet handikapp är en term som har avstyrkts (Socialstyrelsen, 2010), men kommer att användas inom rubriken Bakgrund på grund av de historiska begreppen, samt under en av frågorna under mina frågeställningar. Bakgrund Historisk återblick I försök att skapa en indelningsgrupp för personer som hade olika funktionsnedsättningar och därmed inte kunde delta i samhället som alla andra, introducerade man i mitten av 1900-talet begreppet handikapp. Denna indelning skulle hjälpa införandet av stödåtgärder (Gustavsson & Szönyi, 2004). Synen på vården av de funktionshindrade förändrades och avgörande för denna omställning v ar normaliseringsprincipen som i Sverige introducerades av Bengt Nirje. Denna normaliseringsprincip innebar att de funktionshindrade skulle ha levnadsförhållande som så mycket det var utförbart var lik levnadsförhållandet i det övriga samhället. Även om samhället uppmärksammade livsvillkoren för denna grupp visste ingen egentlig begreppsförklaring av ett normalt liv (Nirje, 2003). Under talet skulle samhället rätta sig efter sig efter de handikappade. Vid århundrades slut startades en protest mot hållningen gentemot de funktionshindrade. Det ansågs att de olika ansatserna i samhället behandlade dessa som omyndighetsförklarade där de funktionshindrade inte skulle veta vad som var bäst för dem. De 5

6 funktionshindrade ansåg sig själva veta bäst hur de vill leva och ville själva bestämma över sina liv. Många tog därför stort avstånd från normaliseringsprincipen (Askheim, 2004). Införandet av LSS År 1994 var ett bra år för människor med funktionsnedsättningar, eftersom det var då personlig assistans som stöd till dessa människor som är i behov av stöd, infördes. Personlig assistans är en av insatserna i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och justeras även i Lag om assistansersättning, LASS. Vid införandet av personlig assistans las det tonvikt på att människor med funktionsnedsättningar skulle genom påverkan av hur stödet utformades, få makt över sina liv och få leva ett liv som människor utan funktionshinder, där deras handikapp inte skulle vara ett hinder (Regeringskansliet, LSS och LASS, 2010). När den svenska handikappspolitiken utformades år 1994, blev personlig assistans en lagstadgad rättighet (SOU 2008:77). Människor vars funktionsnedsättningar hindrar denne från att klara sin vardag kan ha rätt till personlig assistans. Detta innebär att denne har personliga assistenter, vilka de får själva välja, som hjälper till under mindre eller större delen av vardagen, allt beroende på hur stor nedsättningen är. Rätten till assistans regleras i två lagar; LSS (1993:387) och LASS (1993:389). LSS är en lag om service och stöd till vissa funktionshindrade, medan LASS reglerar den statliga assistansersättningen som är avsedd för att täcka en del av kostnaden för personlig assistent (Bengtsson & Gynnerstedt, 2003). Lagen (1993:378) om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer 1. med utvecklingsstörning eller autism och autismliknande tillstånd 2. med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. (Bergstrand, 2005, s. 12) 6

7 Bestämmelser inom LSS LSS inkluderar alltså inte alla personer med funktionshinder. Den som ska få ta del av insatserna som anges i lagen måste ingå i personkretsen som i 1 preciseras i tre punkter; I personkrets ett uppges personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande befinnanden. Här står det att det med utvecklingsstörning menas en intellektuell funktionsnedsättning som infallit under personens utvecklingsperiod, före 16 års ålder. Med autism och autismliknande befinnanden menas barndomspsykos där det handlar om en personlighetsstörning som är mer djup och framträder före 7 års ålder. Störningen uttrycker sig i sociala och känslomässiga avvikelser och i språksvårigheter. Detta anses vara ett livslångt funktionshinder. I personkrets två ingår människor med funktionshinder som är begåvningsmässiga, som de har fått efter en hjärnskada i vuxen ålder. Hjärnskadan ska i detta fall ha uppkommit genom yttre våld, till exempel genom olycksfall eller sjukdom, hjärnblödning etc. Här tillhör dock inte personer vars befinnanden har förorsakat begåvningshandikapp såsom demens och inte heller personer med sjukdomar som är en följd av missbruk. I personkrets tre ingår personer med andra bestående fysiska eller psykiska funktionshinder. Dessa hinder är stora och är orsak till stora svårigheter i det dagliga levnadssättet. Dessa personer är i stora behov av stöd eller service. Inom denna punkt åsyftas samtliga; barn, ungdomar och vuxna. Dessa ska ha långvariga habiliterings- och rehabiliteringsbehov. Om personens funktionshinder beror på missbruk och har stora svårigheter i det vardagliga livet och till följd av detta har enorma behov av stöd eller service, till följd av missbruket eller inte, innefattas den av lagen. Detta gäller också personer med psykiska störningar som är varaktiga, där yttringarna leder till nedsättningar i psykiska och fysiska funktioner. Lagen gäller inte om funktionshindret beror på normalt åldrande, dock kan funktionshindret uppenbara sig i hög ålder utan att det har en anknytning till åldrandet, exempelvis vid en olycka. Personen kan i detta fall ingå i personkretsen. Viktigt att nämna är att det inte finns någon bestämd åldersgräns i LSS. 7

8 Med funktionshinder menas i lagen medfödda eller inte, psykiska eller fysiska, vare sig de beror på grund av skada eller sjukdom. Hindret innebär begränsning som gör att personen i fråga till följd av en sjukdom eller skada inte kan utföra en aktivitet på det sätt som anses normalt. För att inkluderas av lagen ska funktionshindret vara stort, med vilket menas att den ska starkt påverka flera viktiga livsområden samtidigt. Det innebär också att personen ska vara osjälvständigt utan hjälpmedel eller ha regelbundet krav av en annan persons hjälp för att klara av det dagliga livet i boendet, att förflytta sig, ta emot information, på arbetet eller utbildningen etc. Funktionshindret ska också vara omfattande och betydande. Med den förstnämnda menas att personen i fråga ska ha dagliga behov av särskilt stöd eller service. Den andra innebär att hindret ska vara stort och bestående. Den ska vålla hinder för personen i det dagliga levnadssättet (Bergstrand, 2005). Funktionshindrade personer med stort och bestående funktionsnedsättning som behöver hjälp med hygien, måltid, att klä på och av sig, att kommunicera med andra utgör det huvudsakliga till att ha rätten till biträde av personlig assistent eller stöd till skäliga kostnader för sådan assistans (Bergstrand, 2005, s. 25). Den personliga assistansen ska stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Rätten till insatser Insatserna för särskilt stöd och särskilt service: 9 1. Rådgivning och personligt stöd som ställer krav på särskilt kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till rimliga kostnader för assistans. Detta gäller personer under 65år och om de själva inte kan motsvara de huvudsakliga behov som är hjälp med måltider (intagande av föda), hygien, på/avklädande och behov av annan hjälp som kräver detaljerade kunskaper om den enskilde eller behov av hjälp med att kommunicera med andra. Om behovet av personlig assistans är över 20 timmar per vecka går fallet vidare till Försäkringskassan där en ansökan sker enligt LASS, lagen om assistansersättning. Är den sökandes behov mindre än 20 timmar per vecka vänder man sig till Biståndsenheten. 8

9 3. Ledsagarservice, som är till för den som behöver hjälp med att komma ut på fritidsaktiviteter eller för att kunna delta i samhällslivet. Detta gäller dock inte den enskilde som bor på gruppbostad eller korttidsvistelse. 4. Biträde av kontaktperson. Kontaktperson är ett stöd som inte är professionellt och denna måste inte ha formell yrkeskompetens. 5. Avlösarservice i hemmet, vilket innebär att en person kommer hem till familjen och ger omvårdnad till den enskilde. 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet som den enskilde kan få, för att byta miljö och på samma gång ge anhöriga tillfällen att få avlastning. Detta kan ges på korttidshem, hos en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet. 7. Korttidstillsyn som är för skolungdom över 12 år utanför deras hem och sker i samband till skoldagen samt under lov. 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service. Detta gäller barn eller ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehem går ut på att barnet bor hos en annan familj än sin egna. 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Personal är tillgänglig för att ge de boende det stöd de behöver. Insatsen prövas individuellt. 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar sysselsättning och inte utbildar sig. Personer som ingår i 1 har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskilt service enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt (Bergstrand, 2005, sid. 20). Personer som ingår personkrets 1-3 har rätt till insatser, enligt Rätt till 9 10 har endast personer som ingår i personkrets 1 och 2. Rätten till en viss insats enligt LSS betyder inte automatisk rätt till övriga insatser. Att tillhöra en av personkretsen medför inte att alla insatser skall beviljas. Personer som ingår i personkretsen har rätt till insatser enligt 9 under antaganden att dessa vill ha insatsen, att dessa behöver en sådan insats och att behovet inte tillgodoses på annat sätt. Alla avslag måste motiveras och personen i fråga har rätten att överklaga. Avslaget ska bero på att den sökande inte tillhör personkretsen, att denne inte har behov av insatsen eller att sökandet får de facto sina behov 9

10 tillgodosedda på annat sätt (Bergstrand, 2005). Insatserna ska ha ett avtryck med största syftet att likaledes den som har betydande funktionsnedsättning i största möjliga grad skall kunna bo självständigt och arbeta som andra. SoL Personer med väsentliga funktionshinder har oftast inte allt som är självklart för andra människor. Socialtjänstelagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) gäller personer med stora funktionsnedsättningar. Insatser från dessa två har inte räckt för att skapa levnadsförhållanden som är jämförbara med andra människor och LSS är en viktigt lag som fullständigar och träder in när annan lagstiftning, såsom SoL och HSL, inte räcker till för att försäkra den enskilde goda levnadsvillkor (Bergstrand, 2005). SoL har som mål att se till att människor med funktionsnedsättningar, vare sig dessa är psykiska eller fysiska, ska kunna vara delaktiga i samhällets samvaro och leva som andra. SoL är likaså skyldig att informera om vilka insatser den enskilde har rätt till, med stöd av socialtjänstelagen och LSS. Socialtjänstelagen gäller i första hand personer under 65 år eller för personer vars funktionsnedsättning inte är åldersrelaterat. Denna ska bidra till att den sökande får bo på ett sätt som är lämpat till dess behov av stöd, genom att bland annat ordna bostäder med särskilt stöd. SoL ska dessutom bidra till att den sökande får en meningsfull verksamhet (Bergstrand, 2005). Tidigare forskning Tidigare forskning om personlig assistans har presenterats av bland annat Monica Larsson (2008) i hennes avhandling Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans där hon undersöker på vilka sätt personlig assistans kan förverkligas för personer med funktionsnedsättning. Hon behandlar personlig assistans från och med införandet av det till hur den ser ut idag. Larsson har två synsätt på begreppet rättighet, där den ena är juridisk rättighet medan den andra är rättigheter såsom sociala mål. Hon skriver att om rättigheten är lagstadgat betyder det att individen kan ha rätt till den om vissa kriterier uppfylls, men om det är ett socialt mål kan det bara vara något som kan uppnås, ingenting någon har rätt till. Med rättighet syftas det att alla ska ha rätt till ett liv som är likställig. Personer med funktionsnedsättningar ska ha 10

11 sådant stöd som gör att deras blir likvärdigt som om de inte skulle ha nedsättningen. Personlig assistans är utformad som en juridisk rättighet, men Larsson påpekar ändå att utformningen av den inte är en garanterad hållbar. Allt sedan rättigheten infördes 1994 i LSS har den förändrats och reducerats. Hon menar att den med stor sannolikhet kommer att reduceras ännu mera. Enligt hennes studie kommer LSS kommittén i sitt slutbetänkande att föreslå att staten ska spara tre miljarder på stödformen personlig assistans (Larsson, 2008). LSS-handläggare granskar varandra är en rapport som har gjorts av Ritva Gough (2005). Rapporten visar hur LSS handläggare i Kalmar län inom använder en speciell metod, vilket innebär att de gör kontroller av varandras arbete. Denna granskning är till för att förbättra arbetet och utväxla erfarenheter inom yrket. Dessa handläggare möts vartannat år och använder en manual med frågor. Resultatet ska sedan visa vad som kan förbättras, även om det sedan är upp till varje enskild kommun ifall de ska genomgå dessa så kallade förfiningar. I artikeln Det gäller att hushålla med kommunens resurser - biståndsbedömares syn på äldres sociala behov skriver Katarina Andersson (2004) hur biståndsbedömarna slits mellan att vara organisationens representant och samtidigt se till den enskildes bästa. Enligt texten slits handläggarna mellan organisationens budget och klientens behov. Tidspressen och dåliga resurser påverkar situationen. Enligt förslag i SOU 2008:77 (Regeringskansliets hemsida) kommer det femte grundläggande behovet att plockas bort. Detta behov är enligt Försäkringskassans vägledning behov av annan hjälp som förutsätter i kunskaper om den funktionshindrade. Det femte grundläggande behovet finns till för att tillgodose den enskilde som har psykiska funktionsnedsättningar. Här tillämpas den enskilde som är fara för sig själv eller/och för andra. Går detta förslag igenom kommer personer med psykisk nedsättning att ha svårt att få assistans. Psykisk funktionsnedsättning syns oftast inte för den andre och då är det av stor vikt att den enskilde har en person som är där för en. Personen kan också ha epilepsi på grund av vilken denne kan behöva tillsyn och övervakning, i och med andningssvårigheterna. 11

12 Interkulturell pedagogik och LSS Två studenter på Göteborgs Universitet för institutionen för socialt arbete har gjort en kvantitativ studie kring LSS handläggare i Göteborg. Denna handlar om en precisering om yrkesrollen och studenternas syfte var att bland annat ta en närmare titt på yrkesrollen. De tittade dessutom på relationen mellan organisationen och relationer mellan andra yrkeskategorier. 92 personer deltog i studien med åldern mellan år 69 % av dessa hade Socionom examen. Deras synpunkt på handläggarna var att dessa hade en svårighet med att tolka lagstiftningen och att den kan vara svår att praktisera. Lagen visade sig vara svår att definiera och att ansvarsfördelningen var otydlig samt att det inte fanns skarpa gränser. I lagstiftningen finns ingen särskild regel om vilken utbildning som behövs för att arbeta med lagen och deras uppgifter i arbetet kan tyckas vara både suddiga och klara. Handläggaren får inte heller så mycket stöd från lagen om hur den skall skapa sin yrkesroll vilket kan skapa en otydlighet i kommuniceringen i arbetet. Studenterna såg dock inga tecken på dispyter inom organisationen och menade att handläggarna styrs av lagstiftningen och den kommunala riktlinjen. Samtidigt betraktade de att det är viktigt med fasta vanor och en fallenhet att förhålla sig till sin egen myndighetsutövande roll (Eklund, Karlsson- Kallas, 2007) Interkulturalitet betyder interaktion mellan olika sorts kulturer. Interkulturell pedagogik är ett sätt att sammansmälta olika kulturer, minoriteter och länder i en gemensam värld och få dessa att känna samhörighet sinsemellan. Mångfalden innefattar alltifrån etnicitet, sexuell läggning till funktionsnedsättningar (Lahdenperä, 2004). Accepterandet av mångfalden är viktig för allas rätt och likavärde. Människor med funktionsnedsättningar ska ha samma rätt till ett liv som är lika respektabelt som hos människor utan så kallade begränsningar (Larsson, 2008). Vad som kan tyckas är att en handläggare ska ha kunskap i sitt arbete och hur den ska bemöta olika människor. De behöver ett interkulturellt förhållningssätt för att kunna hitta rätt roll i rätt sammanhang. En LSS handläggare ska inte bemöta en person med funktionsnedsättningar och en person från sitt kontor på samma sätt. Under forskningens gång har det inte hittats några artiklar eller litteratur huruvida dessa handläggare har en utbildning med ett sådant synsätt. Det möjliga är att den interkulturella pedagogiken är något som inte varit aktuellt tidigare och att handläggarna inte råder över kunskap om den, vilket i sig kan ses som ett problem inom bemötandet av den enskilda och bedömningen av dess tillstånd. 12

13 Problem, syfte och frågeställningar Problem Det som uppmärksammas under den tidigare forskningen är att det finns ovissheter kring kommunernas sätt att arbeta på. Det är oklart hur de bedömer den enskildes fall och hur de tolkar LSS lagen. Alla kommuner ska enligt LSS lagen bedöma likartat, men problemet är dock att de inte verkar tolka LSS lagen på samma sätt. Om kommunerna inte bedömer enligt samma premisser, såsom tidigare forskning påpekar, är det ett problem för den som ska granskas. Risken finns att det enskildes fall bedöms som något lindrigare och att personen ifråga inte får den hjälp som den i själva verket behöver. Syfte Syftet med denna undersökning är ta reda på om bedömningen av rätten till personlig assistans stämmer överens med vad lagen stipulerar. Avsikten är att ta reda på om den skiljer sig åt mellan olika handläggare, det vill säga om olika kommuner förhåller sig till samma principer. Frågeställningar Frågor som jag vill gå igenom handlar om de olika kommunernas sätt att bedöma den enskilde. - När är man tillräckligt handikappad för att ha rätt till personlig assistans? handläggarens uppfattning om LSS - Vilka problem ställs en handläggare för inför bedömning till rätten av stöd? - Vad är avgörande inom förverkligandet av stöd såsom personlig assistans? 13

14 Teori Inom denna studie använder jag mig utav maktteorin, där maktens utförande i relationer beskrivs. Handläggarens frihet att handla på sitt sätt styrs av lagar och regler, och detta påverkar i sin tur den sökandes inflytande och makt. Franzéns syn på makt bygger på Foucaults maktbegrepp. Här ses makt som något vardagligt i varje relation, där makt verkställs och således leder samhället framåt. Med stöd av Franzén ses makt som ett subjekt som kan vara en person, grupp eller organisation med ett mål. Vid forskning av relationer, diskurser/värderingar kring hur något är som formar dessa och vilka medel som finns till handa i sin kontext, kan man få en möjlighet att begripa hur makt verkar i arbetet med individuella planer (Franzén, 2005). En diskurs är, enligt Franzén, ett system av mening och föreställning som kan innebära värderingar och hur någonting är. Många diskurser är självklara och därför tänker vi inte igenom dem. I och med det ger vi dem makt att påverka våra dåd och föreställningar. Ett exempel på hur resurser och relationer kan arbeta tillsammans är organisering, genom vilken maktrelationer varierar. Organisering kan användas för att skaffa sig makt och skapa ändringar, och fackföreningar och handikapporganisationer är två exempel. Det är antaget att den sistnämnda består av människor med funktionsnedsättning som har organiserat sig själva. Franzén beskriver maktens diskurser som utgör de diskurser som har mycket makt och inflytande över människor (Franzén, 2005). Enligt Birgitta Svensson (1993) finns makt överallt och skapas hela tiden. Hon nämner att utövning av makt är lika med strukturering av andra handlingsfält. Makt finns alltså inte, den utövas endast. Den går nerifrån uppåt, då utgångspunkten är den utsatta för maktutövningen. I Svenssons bok Bortom all ära och redlighet, Tattarnas spel med rättvisan (1993, sid 53) formuleras makten som den mångfald av styrkeförhållanden som är immanent/naturligt/medfött i det området där de driver sitt spel och som är grundläggande för ordningen; växelspelet, som genom kamp och oupphörliga konfrontationer omvandlar dem, förstärker dem, kastar om dem; stöden, som dessa styrkeförhållanden finner i varandra, så att de bildar kedja eller system, eller, i motsatt fall, rubbningarna, motsättningarna som isolerar dem från varandra; strategierna, slutligen, som de verkar genom och vilka allmänna mönster eller 14

15 utkristalliseringar i institutioner förkroppsligas i statsapparaterna, i formuleringen av lagen, i samhällets hegemonier... - Maktens allestädes närvaro; inte därför att den skulle ha förmånen att samla allt under sin okuvliga enhet, utan därför att den skapas i varje ögonblick. Maktrelationer beskrivs bara kunna uppstå då det finns motstånd, alltså där det finns konflikt och någon vill påverka någon annans handlande. Den kan utövas även om motståndet är svagt och kan ha till avsikt att hindra motståndet att samla sig. Det som också viktigt att nämna är att den moderna maktutövningen inte bygger så mycket på lagen, utan på normen. Normaliseringen går vidare än statens kontroll och arbetar på olika nivåer. En övergång från auktoritet och tvång till manipulation och övertalning förekommer. Makten grundas på en symbolisk manipulation och inte genom våld. Även statens sätt att utöva makt via lagen sker normativt. Den moderna maktutövningen bygger inte så mycket på lagen, som på normen, och ju effektivare makten legitimerar normen, desto tydligare blir avvikelsen. Normaliseringsmakten (andra bestämmer vad som är bäst för den med funktionsnedsättningen) står i motsatsställning till personlig makt eller makt utövad med lagens hjälp (Svensson, 1993, sid. 58). Eftersom makt inte kan synas i bokstavlig mening kan den ibland vara osynlig för oss. Beskrivningen som följer kan ge en enklare bild av hur makt kan brukas mot människan. Om A har makt över B kan denne få att den göra något som den inte skulle göra i vanligt fall. Aktörer som ingår i beslutprocessen är de som är centrala inom denna dimension. Makten som denna kan studeras genom att man tar en närmare titt på vilka som deltar, vilka som förlorar och vilka som lyckas driva igenom sin vilja. Denna typ av makt är synligt och i motsats till den finns den osynliga makten. Denna innebär att arbetsordningen kontrolleras, att frågor hindras från att komma upp. Detta leder till att deltagare hindras från att handla. Person A kan också utöva makt genom att få person B att göra något denne inte vill. Detta gör person A genom att påverka person B via övertalning, omformning eller genom att bestämma över dennes behov (Petersson, 1987). I detta fall kan det handla om en person med funktionsnedsättning som är beroende i förhållande till handläggaren, som i sig har stor makt att kunna påverka livssituationen för den enskilda. 15

16 Problemet som kan uppstå är att handläggaren utnyttjar sin makt och inte ser efter den enskildes bästa. Metod För att undersöka detta ämnesområde och på bästa möjliga sätt få svar på mina frågor, använde jag mig av en vinjettstudie. En sådan studie syftar till att ta reda på hur människor granskar olika situationer (Soydan, 2005). Studien går ut på att informatörer får ta del av en eller flera situationer som är hypotetiska. Sedan ombads dessa att svara på frågor utifrån beskrivningen samt berätta om hur de uppskattar situationen i fråga och hur de reagerar på den (Soydan, 2005). Kortare sagt är en vinjett en uppdiktad berättelse som bör vara så realistisk som möjligt och som också innehåller olika faktorer som forskaren menar är väsentliga när det gäller att bedöma en speciell situation. Vinjettstudien kommer ifrån den kvantitativa kunskapsteorin där kunskap bygger på siffror, men med tiden har forskare också börjat använda sig av öppna frågor, vilket har gjort att metoden även kopplats samman med kvalitativa studier (Jergeby, 1999). Personen i min studie är könlös, för att undvika möjlig könsdiskrimering, då kvinnan kan tänkas vara den som tar handom mannen och inte tvärtom. Jag gjorde mitt bästa för att göra en så neutral beskrivning av personen som möjligt. Med detta menar jag att etnicitet och andra kulturella beskrivningar som kan riskera att påverka bedömningen. Eftersom mitt syfte är att söka efter en helhetsbild av hur kommunerna fungerar och hur handläggarna lever upp till lagen inom personlig assistans medför det att jag också ställde intervjufrågor till dessa. Således använde jag mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Kunskapen om varför bedömningen om personlig assistans fungerar på ett visst sätt ska hjälpa mig att förstå omständigheterna kring det (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). Allteftersom jag ville förstå en viss situation var detta någonting att gå på. På detta sätt kunde mina informatörer förmedla sina erfarenheter och all information med egna ord. Kvalitativ intervju innebär också att följdfrågor kan komma att ställas, men också att deras svar kan komma att utvecklas om så behövs. Till min undersökning intervjuades två handläggare, från skilda kommuner i Sverige. Det skedde genom mejl, eftersom jag räknade med att mina informatörer hade mycket att göra och föredrog detta tillvägagångssätt. 16

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

C-UPPSATS. Möjligheter till val av assistansanordnare

C-UPPSATS. Möjligheter till val av assistansanordnare C-UPPSATS 2009:293 Möjligheter till val av assistansanordnare - en studie ur brukarperspektiv Nataliya Nilsson Annika Åström Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Arbetsvetenskap

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

En ryggradslös lag? Om LSS-besvär hos länsrätten rörande personkrets tre. Författare: Pia Ekman och Kristian Josefsson. Handledare: Osman Aytar

En ryggradslös lag? Om LSS-besvär hos länsrätten rörande personkrets tre. Författare: Pia Ekman och Kristian Josefsson. Handledare: Osman Aytar En ryggradslös lag? Om LSS-besvär hos länsrätten rörande personkrets tre. Examensarbete i: Social omsorg Nivå: C Högskolepoäng: 15 hp Program/utbildning: Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg

Läs mer

PERSONLIG ASSISTENT. en släkting eller arbetstagare?

PERSONLIG ASSISTENT. en släkting eller arbetstagare? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsatsen ÄF-6, VT-2012 PERSONLIG ASSISTENT en släkting eller arbetstagare? En kvalitativ studie om balansgången mellan arbets- och familjeförhållandena

Läs mer

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD Lunds universitet Socialhögskolan SOL 061 VT-2001 PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD BARFOTA - ADVOKAT FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADES RÄTT I SAMHÄLLET Författare : Gunwor Nilsson Handledare: Staffan Blomberg

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson C-UPPSATS 2007:029 Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv Anna Strömberg Charlotte Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Social

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Ett normalt liv? - En netografisk studie om att leva med personlig assistans. Av: Disa Hernnäs LUNDS UNIVERSITET

Ett normalt liv? - En netografisk studie om att leva med personlig assistans. Av: Disa Hernnäs LUNDS UNIVERSITET Ett normalt liv? - En netografisk studie om att leva med personlig assistans Av: Disa Hernnäs LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA 63) VT 2014 Antal ord: 13819 Kandidatuppsats (SOPA63)

Läs mer

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet i Stockholms län Rapport 2011 Sammanfattning Denna rapport beskriver utfallet av domar enligt LSS i Kammarrätten. Vi

Läs mer

Att vara en räckande hand

Att vara en räckande hand Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Social omsorgsvetenskap Agnieszka Gustafsson Marie Wennerstrand Att vara en räckande hand Personliga assistenters förhållande till den andres självbestämmanderätt

Läs mer

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP?

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för socionomer Vt 2009 SQ4613 Examensarbete 15 poäng MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? psykiatrihandläggares maktposition gentemot

Läs mer

- en beskrivning och analys av yrket

- en beskrivning och analys av yrket Lunds Universitet Socialhögskolan SOPA63 PERSONLIG ASSISTENT - en beskrivning och analys av yrket Författare: Johan Larsson Handledare: Anders Östnäs Lund 8 juni 2009 Abstract Author: Johan Larsson Title:

Läs mer

Att arbeta som Personlig Assistent

Att arbeta som Personlig Assistent Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 38, 2006 Att arbeta som Personlig Assistent Susanne Burman Karina Renberg V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 www. founorrbotten.se Förord Denna

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.«

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Humanas juridiska årsbok 2014» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Förord I praktiken har det blivit svårare att få assistans. I år är det supervalår och de närmaste månaderna kommer debattvågorna

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer