Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor"

Transkript

1 sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker: Miljörisker: Brandrisker: Fysik/kemiska risker: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Observera brandrisken Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft Observera självantändningsrisken av trasor, trassel, papper mm som använts för upptorkning av spill Kan skada packningar, vissa lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt material av naturgummi 3 Sammansättning/Ämnenas klassificering Ämnen klassificerade som brand-, hälso- eller miljöfarliga i enlighet med gällande föreskrifter från Kemikalieinspektionen, om klassificering och märkning av kemiska produkter, samt ämnen med hygieniska gränsvärden enligt gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket Ämne Cas-nr Halt % Symboler R-fraser* HGV Alifatnafta % Xn, X Koboltkarboxylat ,1-1% Xi Metyletylketoxim ,1-1% Xn ,5-Dikloro-2-oktyl- 2H-isotiazol-3-on ,1-1% T-N 21/ * ordalydelsen finns under sektion 16

2 sida 2, 6 4 Första hjälpen Allmän information: Inandning: Ögonkontakt: Hudkontakt: Förtäring: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare Ge aldrig en medvetslös person något att äta och dricka Sörj för frisk luft, värme och vila Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andning upphört Ge inget att äta och dricka Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär Kontakta läkare Tag av nedstänkta kläder Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringsmedel Använd inte organiska lösningsmedel Om produkten av misstag svalts, sök läkarvård Vila Framkalla ej kräkning 5 Åtgärder vid brand Brandsläckningsmedel: Rekommendationer: Rekommenderas: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma Använd inte direktriktad vattenstråle/högtryck Brand kan ge upphov till tät svart rök Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt Lämplig andningsapparat kan behövas Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag 6 Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp Håll åtskilt från antändningskällor och ventilera området Undvik inandning av ångor Beakta nedanstående skyddsåtgärder listade under punkt 7 och 8 Valla in med icke brännbart material tex sand, jord, vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13) Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet

3 sida 3, 6 7 Hantering och lagring Hantering: Lagring: Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs golven Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva koncentrationer av ångor i luften och undvik ångkoncentrationer högre än hygieniska gränsvärden Produkten får bara användas i utrymmen där öppen låga eller andra antändningskällor inte förekommer Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler Produkten kan laddas upp statiskt Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder samt golven ska vara avledande för statisk elektricitet Håll behållaren stängd Isolera från värme, gnistor och öppen låga Använd gnistfria verktyg Undvik hud- och ögonkontakt Undvik inandning av damm, partiklar och sprutdimma vid applicering Undvik inandning av slipdamm Vid hanteringen är det förbjudet är det förbjudet att röka, snusa, äta och dricka Personlig skyddsutrustning se punkt se punkt 8 Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare Behållaren är inget tryckkärl Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor Observera instruktionerna på etiketten Lagras mellan 0 och 25 grader Celsius på en torr och väl ventilerad plats åtskilt från hetta och direkt solljus Hålles åtskilt från antändningskällor Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror Rökning förbjuden Förhindra otillåtet tillträde Öppen behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge att förhindra läckage 8 Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder Tekniska skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation Om möjligt bör detta uppnås genompunktutsug och god frånluftsventilation Om inte detta räcker för att hålla koncentrationen av partiklar och lösningsmedels ångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas Gränsvärden: Namn: Cas nr Gränsvärde (NGV) Alifatnafta mg/m3 Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Handskydd: Ögonskydd: Hudskydd: Vid exponering för koncentrationer över hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas Vid långvarig eller upprepad kontakt använd handskar rekommenderade av handskleverantör Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen skett Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fiber eller värmetåliga syntetiska fiber

4 sida 4, 6 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysiskt tillstånd: Viskös vätska med lukt av organiska lösningsmedel Färg: Färglös Flampunkt: > 62 grader Celcius Explosionsområde: 1,0-6,0 vol % Avser alifatnafta - Densitet: 0,95 1,05 kg/dm3 Löslighet: Ej blandbar med vatten, löslig i Organiska lösningsmedel 10 Stabilitet och reaktivitet Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas; koloxid, koldioxid, nitrösa gaser mm Hålls åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma reaktioner 11 Toxikologisk information Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan Beredningen är bedömd och klassificerad enligt gällande föreskrift från kemikalieinspektionen Se punkt 3 och 15 för detaljer Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter på njurar, lever och centrala nervsystemet Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet och i extrema fall medvetslöshet Organiska lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudadsorption Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem och absorption genom huden Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador Kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt samma symptom som vid inandning av ångor Förtäring redan i små mängder kan leda till kemisk lunginflammation Innehåller: 2-Butanonoxim Kan ge upphov till allergisk reaktion Koboltkarboxylat Alifatnafta: Toxicidetdata: LD50 oral, råtta LD50 dermat, kanin LD50 inhalation, råtta, 4h Hudsensibilisering, kanin Kan ge upphov till allergisk reaktion >2000 mg/kg >2000 mg/kg >5000 mg/kg Ej sensibiliserande, Upprepad kontakt med hud gav irritation vid test på mus och råtta

5 sida 5, 6 12Ekotoxikologisk information Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan Beredningen har bedömts enligt KIFS 2001:3 och är klassificerad för dess ekotoxikologiska egenskaper Se punkt 3 och 15 för detaljer Produkten får ej släppas ut i avlopp eller vattendrag 13 Avfallshantering Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall med EWC-kod (European waste catalogue): * alternativt * Tömningsanvisning för plåtfat: Fat som skall lämnas till materialåtervinning måste tömmas omsorgsfullt Tömningen ska ske vid en temperatur >15 grader Celsius Fat töms genom att de vänds upp och ned Sprundfat ställs något lutande (ca 10 grader) med sprundet (öppningen) i lägsta position Låt produktresterna rinna ur tills fatet är droppfritt Högviskösa produkter kan fodra utskrapning Vid urskrapning skall hänsyn tas till övrig information i detta varuinformationsblad Obs! Sprundfat som har innehållit brandfarlig produkt får pga explosionsrisken ej skäras upp om det ej först ventilerats omsorgsfullt 14 Transportinformation Transport kan ske enligt nationella regler eller ADR för väg-, RID för järnväg-, och IMDG för sjötransport ICAO/IATA för flyg ADR/RID (land) - Ej klassat IMDG (sjö) - Ej Klassat

6 sida 6, 6 15 Gällande bestämmelser I enlighet med kemikalieinspektionens och Sprängämnesinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av hälsofarliga och brandfarliga kemiska ämnen är produkten märkt enligt följande: Symbol(er): Xn Andreaskors, = hälsoskadlig - R-fraser: R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor S-fraser: S2 Förvaras oåtkomligt för barn S23 Undvik inandning av ånga/sprutdimma S51 Sörj för god ventilation S56 Lämna detta material och dess behållare till insamlingskälla för farligt avfall Övrigt: P58 Innehåller torkande oljor Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc Använda trasor, trassel mm läggs i vatten eller eldas upp P99 Innehåller: koboltkarboxylat, metyletylketoxim, 4,5-Dikloro-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on Kan ge upphov till allergisk reaktion 16Övrig information Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 3: R-fraser: R21 R22 R23 R37 R40 R41 R43 Farlig vid hudkontakt Farlig vid förtäring Giftig vid inandning Irriterar andningsorgan Misstänkts kunna ge canser Risk för allvarliga ögonskador Kan ge allergi vid hudkontakt R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R65 R66 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor Uppgifterna angivna i denna varuinformation bygger på vad man för närvarande vet om produkten och på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter Användarens hantering av produkten ligger utanför vår kontrollmöjlighet Denna produkt uppfyller EU-direktiv 2004/42/EG, bilaga ll, vad gäller VOC 2010, produktunderkategori e

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SPACKEL

Läs mer

Säkerhetsdatablad NAU500 Underwater Primer Grey Versions nr. 2 Revision Date: 11/12/13

Säkerhetsdatablad NAU500 Underwater Primer Grey Versions nr. 2 Revision Date: 11/12/13 Page 1 of 10 Säkerhetsblad NAU500 Underwater Primer Grey Versions nr. 2 Revision Date: 11/12/13 Uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont.

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont. sv/se Sida 1-6 1. Namnet på ämnet/ preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn Produktkod EP390 STANDARD REDUCER EP390 Användningsområde Thinner Namnet på bolag/företag Tillverkare/Leverantör DuPont Performance

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se. Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020703 Omarbetad:080402 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE SCANTECH CYANOFREE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.01.2009 Produktnamn SCANTECH CYANOFREE Artikelnr. 880014 Produktgrupp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer