SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namn på produkten och företaget. 2. Sammansättning / Uppgifter om beståndsdelar. 3. Farliga egenskaper.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namn på produkten och företaget. 2. Sammansättning / Uppgifter om beståndsdelar. 3. Farliga egenskaper."

Transkript

1 1. Namn på produkten och företaget. Handelsnamn: Epoxi ClearCoat A-komp Produktkod: Produkttyp: Epoxiharts Leverantör: Svenska Plast AB Adress: Fjärås Industriväg 11 Postadress: Fjärås Telefon: +46 (0) Utfärdare: Kristijan Smilevski 2. Sammansättning / Uppgifter om beståndsdelar Kemisk produktbenämning: Blandning av flytande epoxiharts(er) och ett reaktivt spädmedel. Kemiskt namn Bisphenol A (epichlorhydrin); Epoxiharts (medelmolekylvikt ) Water 3. Farliga egenskaper. CAS-nr/ EINECS-nr Symbol(er) Klassificering Vikt % Xi R36, R % N H315,H317 Ingen klassificering Klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordning (EG) 1272/2008: Irriterande Irriterar ögon och hud. Kan ge allergi vid hudkontakt. Hud sensibilisering kat.1/h317: Kan orsaka allergisk hud reaktion. Hudirritation kat.2/h315: Irriterar huden. Märkning enligt direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG: Försiktighetsåtgärder för människor och för miljön: Hälsorisker: Irriterar ögon och hud. Kan ge allergi vid hudkontakt.

2 Säkerhetsrisker: Miljörisker: Ej klassificerad som brandfarlig men är brännbar. Ej klassificerad miljöfarlig. Mer detaljerade varningsinformation finns angivna i punkt Första hjälpen. Inandning: Hudkontakt: Kontakt med ögon: Förtäring: Information till läkare Symptom: Behandling: Flytta personen från området för att få frisk luft. Handla snabbt. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden ren med tvål och vatten. Uppsök läkare om irritation kvarstår. Handla snabbt. Skölj rikligt och länge med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser. Sök ögonläkare vid behov. Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare om inte snabb återhämtning sker. Irritation av hud och ögon. Om överkänslighet (hudsensibilisering) har utvecklats och ett orsaksmässigt samband bekräftats, skall ytterligare exponering inte tillåtas. 5. Åtgärder vid brand. Släckmedel: Olämpligt släckmedel. Brandbekämpning: Skyddsutrustning: Släck med skum, vattenspray eller dimma. Använd inte vatten i samlad stråle. Ej klassificerad som brandfarlig men är brännbar. Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullständig förbränning. Fullständig skyddsutrustning och bärbar andningsapparat. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp. Personliga försiktighetsåtgärder: Miljöskyddsåtgärder: Saneringsmetoder - mindre spill: Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Förhindra förorening av mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp, diken eller vattendrag genom att valla in vätskan med sand, jord eller annat lämpligt material. Om produkten kommer ut i avloppet skall den pumpas upp i ett öppet kärl. Tillkalla räddningstjänsten vid behov. Valla in vätskan eller absorbera med sand, jord eller annat lämpligt material. Skyffla upp och placera i en märkt, förslutningsbar behållare för säkert

3 Saneringsmetoder - större spill: omhändertagande. Skura den förorenade ytan med rengöringsmedel. Tvättvatten skall behandlas som farligt avfall. Placera läckande förpackningar i ett märkt fat eller ytterfat. Flytta till en märkt behållare för återvinning eller säker destruktion. I övrigt behandla som mindre spill. 7. Hantering och lagring. Hantering: Lagring: Förvaringstemperatur: Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. Lastpallar kan staplas till en maximal höjd av 4. Rumstemperatur 8. Begränsning av exponering / Personliga skyddsåtgärder. Gränsvärden: Beståndsdel med arbetsplatsrelaterat gränsvärde att beakta Bisphenol A (epichlorhydrin); Epoxiharts (medelmolekylvikt ) Bestämmelser/ Uppdatering ACGIH Vara Försökstid Anmärkning Ej fastställt Personlig skyddsutrustning: Skyddshandskar: Ögonskydd: Skyddskläder: Skyddsåtgärder: Behövs normalt inte. I dåligt ventilerade utrymmen använd halvmask med filter mot organiska gaser och ångor med inbyggt partikelfilter, skyddsfaktor 20 (enbart gas). Om produkten appliceras som spray skall bärbar andningsapparat användas. Handskar av nitrilgummi Handskar av butylgummi, kragtyp Tättslutande skyddsglasögon. Normala arbetskläder. Kemikalieresistenta skyddsstövlar utan snörning. Använd skyddsutrustning som rekommenderas vid normal användning. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper. Utseende Form: Färg: Lukt: Vätska Vit Svag Säkerhetsdata:

4 Densitet: Typvärde kg/m3 vid 25 c (SMS 1347) Flampunkt: Ej bestämd Självantändningspunkt: Ej tillämpad Löslighet i vatten: 11.6 mg/l vid 20 c Fördelningskoefficient: Information ej tillgänglig Viskositet: mpa:s vid 25 c ASTM D-445 Andra fysikaliska/ kemiska egenskaper: Ovanstående egenskaper är endast typiska värden och utgör ingen specifikation. 10. Stabilitet och reaktivitet. Förhållanden som ska undvikas: Material som skall undvikas: Farliga sönderdelningsprodukter: Farliga reaktioner: Natriumhydroxid kan leda till kraftig polymerisation vid temperaturer kring 200 c. Starkt oxiderande ämnen, natriumhydroxid. Farliga sönderdelningsprodukter förväntas inte bildas vid normala lagringsförhållanden. Stabil under normala andningsförhållanden. Reagerar med starkt oxiderande ämnen. Polymeriserar exotermt med aminer, merkaptaner och Lewis syror vid rumstemperatur och över. Polymeriserar vid kontakt med natriumhydroxid. Reagerar exotermt med baser, ammoniak, primära och sekundära aminer, alkoholer och syror. 11. Toxikologisk information. Akut oral tox. Akut dermal tox. Hudkontakt: Ögonkontakt: Sensibilisering: Mutagenicitet: Bedömningsunderlag: Övrig information: Förväntas ha låg toxicitet, LD > 2000 mg/kg Förväntas ha låg toxicitet, LD > 2000 mg/kg Förväntas vara svagt irriterande. Förväntas vara svagt irriterande. Förväntas vara hudsensibiliserande. Inte betraktad som mutagen risk. Informationen är baserad på data för komponenterna och toxikologin hos liknande produkter. SE sektion 4 för information om akuta effekter på människan. 12. Ekologisk information. Elimination (persistens och nedbrytbarhet)

5 Bionedbrytbarhet: Bioackumulering: Förväntas inte vara biologiskt lättnedbrytbart. Kan bioackumuleras. Ekotoxicitetseffekter Fisktoxicitet: Giftigt för alger: Akut toxicitet - ryggradslösa djur: Rörlighet: Behandling av avloppsvatten: Bedömningsunderlag: Ej klassificerad. Ej klassificerad. Ej klassificerad. Sjunker i vatten. Förväntas ligga kvar i sedimentet. Om produkten når marken förväntas den att vara kvar i grunden. Förväntas inte påverka miljön. Informationen är baserad på produktdata, data för komponenterna och toxikologin hos liknande produkter. 13. Avfallshantering. Bortskaffning av produktavfall: Bortskaffning av förpackningsavfall: Lokala bestämmelser: Om möjligt återvinn eller återanvänd. I annat fall: Förbränning. Skickas till godkänd anläggning för behandling av farligt avfall. Töm behållaren noggrant. Skölj tre gånger med lämpligt lösningsmedel. Sköljvatten behandlas som produktavfall. Tömd behållare ventileras på en säker plats, avskilt från gnistor och eld. Fat skickas till rekonditionering eller metallåtervinning. Kan finnas som ställer andra krav och då måste dessa följas. 14. Transportinformation. Generellt: Ej transportklassificerad Förvaras åtskilt från livsmedel, tobak. 15. Gällande bestämmelser Märkning enligt EU-direktiv

6 Klassificering: Irriterande R-fraser: R36/38 Irriterar ögon och hud. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. H-fraser: H315 H317 Irriterar huden Kan orsaka allergisk hud reaktion S-fraser: S24 Undvik kontakt med huden. S26 Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S28A Vid hudkontakt: Tvätta genast med tvål och vatten. S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. P-fraser: P Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. P Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det är lätt. Fortsätt skölj. Anmälningsstatus EINECS: TSCA: DSL: AICS: IECSC: KECI (KR): PICCS (PH): eller undantagna polymerer. 16. Övrig information Användningsområden och restriktioner: Beredningar för byggnads-och konstruktionsändamål, t ex golvbeläggningar, lim, mur-och putsbruk, lamineringar samt för lacker fria från eller med låg halt av lösningsmedel.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se. Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020703 Omarbetad:080402 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Latex Samt 10 Basis 1

Latex Samt 10 Basis 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum 08.11.2010 Version 13.2 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning REACH-registreringsnummer Det finns inget registreringsnummer för denna substans eftersom

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer