SÄKERHETSDATABLAD Förtunning 44

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Förtunning 44"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Förtunning 44 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Förtunning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde Förtunning. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör Sunchem AB Box 69 S Partille Sweden Tel: Fax: / Kontaktperson Birgitta Pilquist ( tlf. 031/447310) Dick Sundström ( tlf. 031/447310) Producent 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Sunchem AB Box 69 S Partille Sweden Tel: Fax: / Telefonnr. vid nödsituationer Begär Giftinformationscentralen, tlf.: WEB: AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Farosymboler Innehåller 2.2 Märkningsuppgifter Riskfraser CLP Faropiktogram xylen etylbenzen R-10 Brandfarligt. R-20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. R-38 Irriterar huden. 1 / 8 Created by SafeProduction

2 Signalord Faroangivelse Skyddsangivelse 2.3 Andra faror Uppfyller kriterierna för vpvb Uppfyller kriterierna för PBT Andra faror som inte leder till klassificering Varning Flam. Liq. 3: H226 Brandfarlig vätska och ånga. Acute Tox. 4: H312 Skadligt vid hudkontakt. Skin Irrit. 2: H315 Irriterar huden. Acute Tox. 4: H332 Skadligt vid inandning. P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Nej. Nej. Ingen kända faror. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar Ingredienser Ämnen EG nr. CAS nr. Halt Symbol Klassificering xylen >70 % Xn R-10, R-20/21, R-38 etylbenzen <25 % Xn,F R-11, R-20 CLP Ämnen REACH nr. Halt Symbol Klassificering CAS nr. xylen >70 % GHS07, GHS02,, Varning etylbenzen <25 % GHS07, GHS02,, Fara Flam. Liq. 3: H226, Acute Tox. 4: H312, Skin Irrit. 2: H315, Acute Tox. 4: H332 Acute Tox. 4: H332, Flam. Liq. 2: H For fraser i fulltext se rubrik 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän information Flytta genast den skadade till frisk luft. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Inandning Vanlig första hjälp, vila, värme och frisk luft. Personen skall vila i frisk luft under 2 / 8 Created by SafeProduction

3 Förtäring Hudkontakt Stänk i ögonen uppsyn. Vid obehag uppsök läkare och tag med säkerhetsdatabladet. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Frisk luft, värme och vila. Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Risk för aspiration och kemisk lunginflammation. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus. Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta läkare om besvär kvarstår. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Brandsläckningsmedel Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid. Brandbekämpning 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Specifika faror Förbränningsprodukter 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Skyddsåtgärder vid brand Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden. BRANDFARLIGT. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Vid brand eller stark upphettning bildas: Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2), Keton, Aldehyd. Brandpersonal som utsatts för förbränningsgaser/ sönderdelningsprodukter, måste använda andningsskydd. 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder 6.2 Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Använd nödvändig skyddsutrusting. Se sektion 8. Undvik hudkontakt och inandning av spill, damm eller ånga. Undvik kontakt med ögonen. Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Rengöringsmetoder 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Undvik spridning av spill till angränsande utrymmen. Samlas upp mekanisk eller absorberas i lämplig materail som vermikulit, sand, dolomit, diatomene etc. Samla upp och återvinn eller deponera i täta behållare på godkänd plats. Ingen särskild hänvisning. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Förebyggande åtgärder vid hantering 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förebyggande åtgärder vid lagring Se till att luftväxlingen är god. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor. Försiktighet med eld, rökning, gnistor eller svetsning. Förvaras på kall, torr plats och i täta behållare. Rökning förbjuden. Lagringskategori Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Lagras som brandfarlig vätska. 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden Kontakta leverantör för ytterligare information. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar 3 / 8 Created by SafeProduction

4 Namn CAS nr. Referenser NGV TGV Datum xylen AFS. 50/200 ppm/mg/m3, H etylbenzen AFS. 50/200 ppm/mg/m3, H 100/450 ppm/mg/m3, H 100/450 ppm/mg/m3, H Ämneskommentarer Skyddsutrustning AFS = Svenska hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. C = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande. M= Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet. Ventilation 8.2 Begränsning av exponeringen Andningsskydd Handskydd Ögonskydd Hudskydd Arbetshygieniska rutiner DNEL PNEC All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Sörj för god ventilation vid risk för dammbildning. Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor: Använd lämpligt andningsskydd med filter typ Brun A. Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. För exponering 1-4 timmar, använd skyddshandskar av: Polyvinylalkohol (PVA). Viton (fluorgummi). Barrier (PE/PA/PE). (EN 374 standard). Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Använd tätslutande skyddsglasögon vid risk för dammbildning. Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga skyddskläder användas. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Inga data tillgängliga. Inga data tillgängliga. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form/konsistens Vätska. Färg Klar. Lukt Aromatisk. Xylen. Löslighetsbeskrivning Tungt upplöslig i vatten. Lösligt i: Bensen, Aceton, Organiska lösningsmedel, Densitet (g/cm3) 0,87 Temperatur ( C): Relativ ångdensitet (luft=1) 3,70 Ångtryck 0,67 kpa Temperatur ( C): 20 Viskositet (intervall): 0,70 cst Temperatur ( C): Flampunkt ( C) 26 (ASTM D-92) Metod: Tändpunkt ( C) > Annan information Säkerhetsinformation Ingen känd. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 4 / 8 Created by SafeProduction

5 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet 10.3 Risken för farliga reaktioner Farlig polymerisering 10.4 Förhållanden som ska undvikas 10.5 Oförenliga material Material som skall undvikas 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Farliga sönderdelningsprodukter Inga reaktiva grupper Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden. Polymeriserar inte. Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Starka oxidationsmedel. Starkt oxiderande ämne Inga farlige sönderdelingsprodukt vid rekommenderade bruks- och lagringsbetingelser. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Sensibilisering Ingen kända allergiska reaktioner. Genotoxicitet Ingen känd ärftlig eller mutagen effekt. Carcinogenicitet Orsakar inte cancer (inga bevis för cancerframkallande) Reproduktionstoxicitet Ingen känd, skadlig effekt på reproduktion, fertilitet eller fosterutveckling. Inandning Farligt vid inandning. Förtäring Kan ge illamående vid förtäring. Hudkontakt Farligt vid hudkontakt. Ögonkontakt Irriterar ögonen. Upptagsvägar Hud- och/eller ögonkontakt. Inandning. INGÅENDE ÄMNE: xylen Toxikologiska data Akut toxicitet. LCLow Inhalation Mus mg/m3 Akut toxicitet. LCLow 24 timmar Ögonen Kanin 5 mg Toxisk dos, LD mg/kg (oral-råtta) INGÅENDE ÄMNE: etylbenzen Toxikologiska data Akut toxicitet. LCLow Inhalation Mus mg/m3 Akut toxicitet. Ögonirritationstest 72 timmar Ögonen Kanin 500 mg Toxisk dos, LD mg/kg (oral-råtta) Toxisk dos, LD50 hud mg/kg (hud kanin) AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ekotoxicitet 12.2 Persistens och nedbrytbarhet 12.3 Bioackumuleringsförmåga 12.4 Rörligheten i jord Rörlighet Produkten bedöms ej som miljöfarlig enligt gällande lagstiftning. Detta utesluter inte att tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp kan ha skadlig eller störande inverkan på miljön. Produkten är lätt bionedbrytbar. Förväntas inte vara bioackumulerande. Flyter på vatten. Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som fördunstar lätt från alla ytor. 5 / 8 Created by SafeProduction

6 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PTB/vPvB 12.6 Andra skadliga effekter INGÅENDE ÄMNE: LC50, 96h, Fisk, (mg/l) EC50, 48h, Daphnia, (mg/l) IC50, 72h, Alger, (mg/l) Bioackumuleringsförmåga Fördelningskoefficient (log Pow) Persistens och nedbrytbarhet INGÅENDE ÄMNE: LC50, 96h, Fisk, (mg/l) EC50, 48h, Daphnia, (mg/l) IC50, 72h, Alger, (mg/l) Bioackumuleringsförmåga Fördelningskoefficient (log Pow) Persistens och nedbrytbarhet AVSNITT 13: Avfallshantering Inga kända data. Ingen känd information. xylen 2 (Roccus saxatilis) 8,5 (Daphnia magna) 3,2 (Selenastrum sp.) BCF:24 Komponenten är ej bioackumulerbar. 3,15 Kemikalien är lätt nedbrytbar. etylbenzen 4,2 (Oncorhynchus mykiss) 2,1 (D. magna) 4,9 (Skeletonema costatum) BCF:15 Komponenten är ej bioackumulerbar. 3,15 BOD5/COD: <0,5 BOD: 50 % % deg., Metod: MITI 50 % deg., 28 dygn, Metod: OECD 301C Kemikalien är svår att bryta ned Avfallsbehandlingsmetoder Allmänt Destruktionsmetoder Avfallklass Avfall klassificeras som farligt avfall. Samlas i märkt förpackning och lämnas för destruktion eller deponering. Använd godkänd mottagningsanläggning för avfall. Ingen särskild metod nödvändig för destruktion * Lösningsmedel. AVSNITT 14: Transportinformation Transportetikett LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S): 14.1 UN-nummer UN-Nr UN-Nr. - IMDG 1307 UN-Nr. - DGR Officiell transportbenämning Officiell transportbenämning, nat. XYLENER Officiell transportbenämning, internat. XYLENES 14.3 Faroklass för transport Faroklass vägtransport (ADR) 3 ADR etikett 3 Klassificeringskod F1 6 / 8 Created by SafeProduction

7 Faronr. (ADR) 30 Landvägstransportinformation Tunnelrestriktionskod: (D/E) JÄRNVÄGSTRANSPORT (RID/RID-S): Faroklass järnväg (RID) 3 RID etikett 3 SJÖTRANSPORT (IMDG): Faroklass sjötransport (IMDG) 3 EmS Nr. F-E, S-D FLYGTRANSPORT (IATA-DGR / ICAO-TI): IATA/ICAO klass 3 IATA/ICAO etikett 3 Flygtransportinformation Flammable liquid Förpackningsgrupp ADR-förpackningsgrupp RID-förpackningsgrupp IMDG-förpackningsgrupp IATA/ICAO förpackningsgrupp III III III III 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ingen IBC-kod för bulktransport offshore. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU direktiv 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsbedömning EG-förordning 453/2010/EG (CLP), 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG, 790/2009/EG. KIFS 2005:7, KIFS 2008:2, SFS 2001:1063 Avfallsförordning, SFS 2012:372, Transport ADR/RID, IMO, IATA /ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18, Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19. Kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) är inte utförd för produkten. AVSNITT 16: Annan information Förklaringar till R-fraser i rubrik 3 Förklaringar till fraser i rubrik 3 R-10 Brandfarligt. R-11 Mycket brandfarligt. R-20 Farligt vid inandning. R-20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. R-38 Irriterar huden. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H332 Skadligt vid inandning. * Information som är reviderad sedan förra versionen av Säkerhetsdatabladet Utarbetat av Utgivningsdatum Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norge. Tlf: Fax: Säkerhetsdatabladstatus Signatur Förbehåll om ansvar. CLP 01 ATP R. E. Lunde Uppgifterna i denna varuinformation enligt dagens kunskaper anses korrekta och 7 / 8 Created by SafeProduction

8 erfarenheter, men någon försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten skall användas. 8 / 8 Created by SafeProduction

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Kontaktperson OPTIBOND ALL IN ONE Själetsande dental adhesiv. Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Calcium Carbide

SÄKERHETSDATABLAD Calcium Carbide Sida 1 av 5 30076 Omarbetad datum: 2011-03-11 SÄKERHETSDATABLAD Calcium Carbide 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Producent Telefonnr. vid nödsituationer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 26/09/2014 Revision 3 Ersätter datum 27/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GENTIAN BLUE GLOSS PAINT

SÄKERHETSDATABLAD GENTIAN BLUE GLOSS PAINT Omarbetad APRIL 2013 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PBB, EPBB400, ZE 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK NATOGRÖN AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER SNABBLACK NATOGRÖN Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LRB 225 Oljespray Produktnr. 12035 1.2

Läs mer