VARUINFORMATIONSBLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATIONSBLAD"

Transkript

1 Utfärdat: Internt nr.: CW2400 del A Ersätter tidigare VIB: CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del A) 1. Namnet på produkten och företaget Godkänd för användning Godkänd endast för lab. bruk Godkänd av ITW Chemical Products Scandinavia Handelsnamn CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del A) Gruppnamn CIRCUIT WORKS Produkttyp LEDENDE EPOXY Produktnummer - Artikelnummer (CW2400 del A) Leverantör ITW Chemical Products Scandinavia ApS Adress Priorsvej 36 Postadress DK-8600 Silkeborg Telefon Fax Kontaktperson Marlene Hesselberg 2. Sammansättning / ämnenas klassificering Nr Ingrediens namn CAS-nummer Konc. (vikt%) Faroklass/Anm. 1 Silver, metall och svår lösliga föreningar Epoxiharts Xi; R36/38, R43, N; R51/53 Teckenförklaring: Tx=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, EM=Ej märkningspliktig, E=Explosiv, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brannfarligt, N=Miljöfarlig, R=Radioaktiv, Mut=Mutagen, S=Sensibiliserande, Cars=Cancerframkallande, Repr=Reproduktionstoxisk. 3. Farliga egenskaper Irriterer ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. 4. Första hjälpen Inandning Vid inandning, flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge artificiell andningshjälp. Ge syrgas vid andningssvårigheter. Konsultera läkare. Hudkontakt Vid kontakt med huden tvätta genast med rikliga mängder vatten och tvål. Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant före återanvändning. Konsultera läkare. Stänk i ögonen Skölj med mycket vatten under längre tid (10 min eller mer). Ta bort eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken vidöppna. Kontakta läkare om besvären kvarstår efter sköljning. Förtäring FRAMKALLA INTE KRÄKNING såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare omedelbart, om större mängd av detta ämne har förtärts. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning. Side 1 af 4

2 Utfärdat: Internt nr.: CW2400 del A Ersätter tidigare VIB: CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del A) 5. Åtgärder vid brand Släckmedel Inte brandbart materiale. Släckmedel som ej bör användas Använd ej vattenstråle med högt tryck då detta kan splittra och sprida elden. Farliga termiska sönderdelningsprodukter Dessa produkter är koloxider (CO, CO 2), halogene förbindelser, hydrogen klorid. Visse metal oxider. Särskilda skydd vid brand Branmän skall bära tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och full utrustning. 6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp Anvisningar för undvikande av personskador Använd lämpliga skyddshandskar. Rengöringsanvisningar Använd skyffel för att överföra materialet i lämplig avfallsbehållare. 7. Hantering och lagring Hanteringsföreskrifter Farligt att förtära. Använd lämplig skyddskläder. Vid förtäring sök omedelbart medicinskt råd och visa behållaren eller etiketten. Lagring Förpackningen förvaras på en sval väl ventilerad plats. 8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder Namn CAS-nr Gränsvärde Gräns. år Silver, metal och svårlösliga föreningar ,1 mg/m³ 2000 Förebyggande åtgtärder Använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla luftburna nivåer under Rekommenderade gränsvärden. Om det vid hanteringen bildas damm, ångor eller dimma, så använd ventilation för att hålla halterna av luftburna föroreningar under gränsvärdena för exponering. Hygieniska åtgärder Tvätta händerna, underarm och ansiktet efter hantering av ämnena och före ätning, rökning, toalettbesök och vid dagens slut. Andningsskydd Normalt ej nödvändigt vid vanlig användning. Ögonskydd - Handskydd Använd lämpliga skyddshandskar vid risk för hudkontakt. Skyddskläder Laboratorierock. Side 2 af 4

3 Utfärdat: Internt nr.: CW2400 del A Ersätter tidigare VIB: CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del A) 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Pasta. Färg Silver/grå. Lukt Mild. Löslighet Olöslig i kallt vatten, varmvatten, methanol, diethyl ether, n-octanol, acetone. Smält-/stelningspunkt [ C] 961,8 C Densitet (g/c m ³ ) Ingen data. Explosionsgränser. [%] Ingen data. Löslighet (vikt%) - Ångtryck < 0,1 mmhg vid 20 C. Mättningskoncentration - Sönderdelningstemperatur [ C] - Rel. densitet för mättad luft Ingen data. (luft=1): ph (lösning) Ingen data. Kokpunkt [ C] > 93 C. Flampunkt [ C] 93,333 C (closed cup) ph (koncentrat) - Molvikt - Viskositet - Tändtemperatur [ C] Ingen data. Luktgräns - Relativ ångdensitet (luft=1) Ingen data. Rel. avdunstningshastighet Ingen data. (eter=1) Luftreaktivitet - Vattenreaktivitet Stabilitet och reaktivitet Stabilitet / förhållanden som bör undvikas Stabilt under normala förhållanden. Reagerar med / material som bör undvikas Undvik starkt oxidationsmedel, organiskt material, metal, syror och alkali etc. Farliga omvandlingsprodukter Dessa produkter är koloxider (CO, CO2) halogene förbindelser, hydrogen kloride. Vissa metal oxider. 11. Toxikologisk information Ämne LD50 (råtta) oral LC50(råtta) dermal Epoxi harts: mg/kg 1200 mg/kg Inandning Hudkontakt Stänk i ögonen Förtäring Inandning av ångor som bildas vid höga temperaturer orsaker huvudvärk, yrsel, trötthet och irritation. Långvarig hudkontakt kan ge irritation. Kan ge allergi ved hudkontakt. Irriterer ögonen. Farlig vid förtäring. Kronisk förgiftning Upprepad eller långvarig exponering är inte känd för att förvärra medicinskt tillstånd. Speciella effekter Cancerframkallande egenskaper: Ej klassificerad av NIOSH [Silver]. 12. Ekotoxikologisk information Nedbrytbarhet Ingen data tillgänglig. Ackumulering Ingen data. Toxicitet Ingen data tillgänglig. 13. Avfallshantering Bortskaffas i enlighet med alla gällande lokala och nationella bestämmelser. Spill, rest, tom förpackning och kasserad arbetskläder överföras till lämpliga behållare, tydlig markerad med innehåll. Avfallstype: H Affaldskort: 3.51 EAK-kode: (härdad) (ej härdad) Side 3 af 4

4 Utfärdat: Internt nr.: CW2400 del A Ersätter tidigare VIB: CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del A) 14. Transport information Internationella transportklasser: ADR/RID: Ej klassad. IMDG: Ej klassad. ICAO/IATA: Ej klassad. 15. Gällande bestämmelser Klassificering Irriterande R-fraser: S-fraser: Innehåller: R36/38 - Irriterar ögonen och huden. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S26 Vid förtäring sök omedelbart medicinskt råd och visa behållaren eller etiketten. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. - epoxyharts. 16. Övrig information Utgiven: Informationskällor 1) Kemikalieinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (Del 1 och 2) och senare upplagan. 2) Hygieniska Gränsvärden (AFS 1996:2 och omarbetade upplagan, 2000). 3) Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m. m. med brandfarliga varor. Sprängämnesinspektionens allmänna råd till föreskrifterna (SÄIFS 1995:5). 4) Begränsningslistan ) OBS-listan 1998 (2:a omarbetade upplagan, 1998). Leverantörens anteckningar Varuinformationsbladet är baserat på uppgifter från vår leverantör. Side 4 af 4

5 Utfärdat: Internt nr.: CW2400 del B Ersätter tidigare VIB: CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del B) 1. Namnet på produkten och företaget Godkänd för användning Godkänd endast för lab. bruk Godkänd av ITW Chemical Products Scandinavia Handelsnamn CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del B) Gruppnamn CIRCUIT WORKS Produkttyp LEDANDE EPOXY Produktnummer - Artikelnummer (CW2400 del B) Leverantör ITW Chemical Products Scandinavia ApS Adress Priorsvej 36 Postadress DK-8600 Silkeborg Telefon Fax Kontaktperson Marlene Hesselberg 2. Sammansättning / ämnenas klassificering Nr Ingrediens namn CAS-nummer Konc. (vikt%) Faroklass/Anm. 1 Silver, metall och svår lösliga föreningar Modifierad aliphatisk amin C; R21/22, R34, R43, N; R52/53 Teckenförklaring: Tx=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, EM=Ej märkningspliktig, E=Explosiv, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brannfarligt, N=Miljöfarlig, R=Radioaktiv, Mut=Mutagen, S=Sensibiliserande, Cars=Cancerframkallande, Repr=Reproduktionstoxisk. 3. Farliga egenskaper Kan ge allergi vid hudkontakt. Kan ge brännsår. 4. Första hjälpen Inandning Vid inandning, flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge artificiell andningshjälp. Ge syrgas vid andningssvårigheter. Konsultera läkare. Hudkontakt Vid kontakt med huden tvätta genast med rikliga mängder vatten och tvål. Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant före återanvändning. Konsultera läkare. Stänk i ögonen Skölj med mycket vatten under längre tid (10 min eller mer). Ta bort eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken vidöppna. Kontakta läkare om besvären kvarstår efter sköljning. Förtäring FRAMKALLA INTE KRÄKNING såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare omedelbart, om större mängd av detta ämne har förtärts. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning. 5. Åtgärder vid brand Släckmedel Inte brandbart materiale. Släckmedel som ej bör användas Använd ej vattenstråle med högt tryck då detta kan splittra och sprida elden. Side 1 af 4

6 Utfärdat: Internt nr.: CW2400 del B Ersätter tidigare VIB: CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del B) Farliga termiska sönderdelningsprodukter Dessa produkter är koloxider (CO, CO 2), nitrogen oxider (NO, NO2). Visse metal oxider. Särskilda skydd vid brand Branmän skall bära tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och full utrustning. 6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp Anvisningar för undvikande av personskador Använd lämpliga skyddshandskar. Rengöringsanvisningar Använd skyffel för att överföra materialet i lämplig avfallsbehållare. 7. Hantering och lagring Hanteringsföreskrifter Farligt att förtära. Använd lämplig skyddskläder. Vid förtäring sök omedelbart medicinskt råd och visa behållaren eller etiketten. Lagring Förpackningen förvaras på en sval väl ventilerad plats. 8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder Namn CAS-nr Gränsvärde Gräns. år Silver, metal och svårlösliga föreningar ,1 mg/m³ 2000 Förebyggande åtgtärder Använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla luftburna nivåer under Rekommenderade gränsvärden. Om det vid hanteringen bildas damm, ångor eller dimma, så använd ventilation för att hålla halterna av luftburna föroreningar under gränsvärdena för exponering. Hygieniska åtgärder Tvätta händerna efter hantering av ämnena och före ätning, rökning, toalettbesök och vid dagens slut. Andningsskydd Normalt ej nödvändigt vid vanlig användning. Ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för stänk. Handskydd Använd lämpliga skyddshandskar vid risk för hudkontakt. Skyddskläder Laboratorierock. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Pasta. Färg Silver/grå. Lukt Mild. Löslighet Olöslig i kallt vatten, varmvatten, methanol, diethyl ether, n-octanol, acetone. Smält-/stelningspunkt [ C] 961,8 C Densitet (g/c m ³ ) 0,985 (aliphatisk amin) Explosionsgränser. [%] Ingen data. Löslighet (vikt%) - Ångtryck < 0,1 mmhg vid 20 C. Mättningskoncentration - Sönderdelningstemperatur [ C] - Rel. densitet för mättad luft Ingen data. (luft=1): ph (lösning) Ingen data. Kokpunkt [ C] > 204,44 C. Flampunkt [ C] 93,333 C (closed cup) ph (koncentrat) - Molvikt - Viskositet - Tändtemperatur [ C] Ingen data. Luktgräns - Relativ ångdensitet (luft=1) > 1. Rel. avdunstningshastighet Ingen data. (eter=1) Luftreaktivitet - Vattenreaktivitet - Side 2 af 4

7 Utfärdat: Internt nr.: CW2400 del B Ersätter tidigare VIB: CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del B) 10. Stabilitet och reaktivitet Stabilitet / förhållanden som bör undvikas Stabilt under normala förhållanden. Reagerar med / material som bör undvikas Undvik starkt oxidationsmedel, organiskt material, metal, syror och alkali etc. Farliga omvandlingsprodukter Dessa produkter är koloxider (CO, CO2), Nitrogen oxider (NO, NO2) och vissa metal oxider. 11. Toxikologisk information Inandning Inandning av ångor som bildas vid höga temperaturer orsaker huvudvärk, yrsel, trötthet och irritation. Hudkontakt Långvarig hudkontakt kan ge irritation och leda till lokal hud förstöring eller dermatitis. Frätande. Kan ge allergi ved hudkontakt. Stänk i ögonen Irriterer ögonen. Frätande. Kontakt med ögonen kan skada hornhinna och ge blindhet. Förtäring Farlig vid förtäring. Kan ge förbränning i munnen, hals och mage. Kronisk förgiftning Upprepad eller långvarig exponering kan ge dermatitis och förstöra huden. Speciella effekter amin]. Cancerframkallande egenskaper: Ej klassificerad av NIOSH [Silver och modificerad aliphatisk 12. Ekotoxikologisk information Nedbrytbarhet Ingen data tillgänglig. Ackumulering Ingen data. Toxicitet Ingen data tillgänglig. 13. Avfallshantering Bortskaffas i enlighet med alla gällande lokala och nationella bestämmelser. Spill, rest, tom förpackning och kasserad arbetskläder överföras till lämpliga behållare, tydlig markerad med innehåll. Avfallstype: H Affaldskort: 3.51 EAK-kode: (härdad) (ej härdad) 14. Transport information Internationella transportklasser: ADR/RID: Ej klassad. IMDG: Ej klassad. ICAO/IATA: Ej klassad. Side 3 af 4

8 Utfärdat: Internt nr.: CW2400 del B Ersätter tidigare VIB: CIRCUIT WORKS CONDUCTIVE EPOXY (Del B) 15. Gällande bestämmelser Klassificering R-fraser: Frätande. R21- Farlig vid hudkontakt. R36 - Irriterar ögonen. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. S-fraser: Innehåller: S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S26 Vid förtäring sök omedelbart medicinskt råd och visa behållaren eller etiketten. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. - modificerad aliphatisk amin. 16. Övrig information Utgiven: Informationskällor 1) Kemikalieinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (Del 1 och 2) och senare upplagan. 2) Hygieniska Gränsvärden (AFS 1996:2 och omarbetade upplagan, 2000). 3) Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m. m. med brandfarliga varor. Sprängämnesinspektionens allmänna råd till föreskrifterna (SÄIFS 1995:5). 4) Begränsningslistan ) OBS-listan 1998 (2:a omarbetade upplagan, 1998). Leverantörens anteckningar Varuinformationsbladet är baserat på uppgifter från vår leverantör. Side 4 af 4

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkänt för distribution. HANDELSNAMN GRUPPNAMN ANVÄNDN.OMR. Barrikade BINDEMEDEL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment HANDELSNAMN SYNONYMER SVAVELSYRA 37% ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Elektrolyt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: HANDY CLEAN 110 (Aerosol)

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: HANDY CLEAN 110 (Aerosol) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Rengöringsskum för hårda ytor. Artikelnummer 40501 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.: 1/7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Förpackningsstorlek: Aerosol. 500 ml Användning: Leverantör: Rengöringsmedel. fischer Finland Suomalaistentie 7 B 02270 Espoo Tel:puh:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Fläckborttagningsmedel. Artikelnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika.

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika. Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-09-25 Internt nr: Ersätter datum: 2006-03-14 LIV YTDESINFEKTION +45

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-09-25 Internt nr: Ersätter datum: 2006-03-14 LIV YTDESINFEKTION +45 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Ytdesinfektion. Artikelnummer 1704 Inhemsk

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika.

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika. Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: STEEL CARE 114 (Aerosol)

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: STEEL CARE 114 (Aerosol) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Polish för metallytor. Artikelnummer 40508 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Araldit DBF

SÄKERHETSDATABLAD. Araldit DBF 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Verktyg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2004-01-13 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-15 No1 HEROFIX 49

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2004-01-13 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-15 No1 HEROFIX 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Fläckborttagningsmedel. Artikelnummer 1349 Producent/Importör

Läs mer