SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Barrikade PU-TOP Matt/Sidenmatt B-Del

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2009-03-19 Internt nr: Ersätter datum: 2007-01-07 Barrikade PU-TOP Matt/Sidenmatt B-Del"

Transkript

1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon HANDELSNAMN GRUPPNAMN ANVÄNDN.OMR. Barrikade Lacker Deklarationsnummer (PRN-nr.) Producent/Importör A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg Adress P.O.Box 1023 Jeløy N-1510 Moss Norway Telefon Fax Namn Tel. (arb) Ketil Sollien Återförsäljare Hesselberg Sverige AB Adress Engelska Gången HELSINGBORG Sverige Telefon Fax Namn Tel. (arb) Michael Hansen Nödtelefonnr Nödtelefon Typ av information SAMMANSÄTTNING ÄMNENAS KLASSIFICERING Nr Ämnesnamn EG-nr CAS-nr Konc. Märkning 1 Alifatisk polyisocyanat % Xi,R43 Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig. 1 / 5

2 3. FARLIGA EGENSKAPER 4. FÖRSTA HJÄLPEN Irriterande Kontakta läkare i osäkra fall.visa detta varuinformationsblad för närvarande läkare.vid hosta, andningssvårigheter eller andra förgiftningssymptom uppsök läkare, även om symptomen uppstår efter några timmar. INANDNING För genast den exponerade till frisk luft.vid kvarstående symptom tillkalla läkare.ge syrgas vid andningssvårigheter.symtomer: Hoste och pustbesvärlägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare vid medvetslöshet. HUDKONTAKT Tag av nedspillda kläder, klockor, smycken o.s.v.torka huden med hushållspapper eller liknande.tvätta huden noga med tvål och vatten.använd inte organiska lösningsmedel.kontakta läkare vid kvarstående irritation. KONTAKT MED ÖGONEN Skölj ögonen med rikligt med vatten minst 15 minuter efter sprut i ögonen.kontakta ev. ögonläkare.ta ut ev. kontaktlinser. FÖRTÄRING Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid medvetande.ge mycket vatten att dricka.kontakta läkare om obehag uppstår.framkalla EJ KRÄKNING!Symptomen för överexponering är yrsel, huvudvärk, trötthet, illamående, medvetslöshet, andningsstopp. 5. ÅTGÄRDER VID BRAND BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER Brandfrämjande. Förvaras avskilt från brännbart material.ångorna är tyngre än luft. PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND Bär tryckluftsmask när produkten är utsatt för brand. 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden.undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.undvik inandning av ångor och damm.håll obehöriga på avstånd. ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR Dämma ev. upp med absorberande material och förhindra spridning och utsläpp till vattenkällor och avlopp. ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING Absorbera med et absorbtionsmedel och deponera som specialavfall. Destruera enligt regelverk från lokala myndigheter. 2 / 5

3 7. HANTERING OCH LAGRING SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER Undvik aerosolbildning.sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet.ångorna är tyngre än luft och kan samlas längs golv och lågt belägna utrymmen. HANTERINGSFÖRESKRIFTER Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.arbetsförhållanden anordnas så att direkt kontakt undviks.undvik kontakt med antändningskällor, starkt sura och basiska material.sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet.tömda emballage kan innehålla rester av produkten och bör hanteras försiktigt.att röka, äta eller dricka är förbjudet i arbetslokalen. LAGRING Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget.förvaras åtskilt från antändningskällor och värme. Lagras adskilt från livsmedel, drikka och dyrfoder. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten kan undvikas.möjlighet för ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. ANDNINGSSKYDD Använd andningsskydd, t.ex. gasmask med filter A2 om effektiv ventilation ej är möjlig. ÖGONSKYDD Använd ansiktsskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.kontaktlinser tas av vid arbete med denna produkt. HANDSKYDD PVC eller andra handskar av plastmaterial. HUDSKYDD Använd lämpliga skyddskläder. Ta genast av nedspillda kläder. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form Färg Löslighet Flytande. Klar Löslig i organiska lösningsmedel. Fysiska och kemiska parametrar Parameter Värde/enhet Metod / Referens Not Densitet = 1,09 g/cm³ 10. STABILITET OCH REAKTIVITET STABILITET Stabil vid normala förhållanden. 3 / 5

4 REAGERAR MED Starkt oxidationsmedel.starkt reduktionsmedel. FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER Karbondioksider och notrogenoksider (NOx). Giftig gas.reagerar med vatten under bildning av koldioxid. Se upp för värmeutveckling. 11. TOXIKOLOGISK De irriterande egenskaperna utgör största faran vid industriellt bruk. INANDNING Ångor/dimma/vätskedamm kan irritera andningsvägarna.inandning av större mängder diisocyanatångor kan ge hosta och astmaliknande andning eller andnöd. HUDKONTAKT Irriterar huden.avfettar huden och kan ge sprickbildning och eksem efter långvarig kontakt. KONTAKT MED ÖGONEN Ångor eller stänk kan ge irritation och sveda i ögonen. FÖRTÄRING Förtäring av produkten kan ge irritation och obehag. MUTAGENA EFFEKTER Ej mutagent enligt Ames-test. 12. EKOTOXIKOLOGISK MOBILITET Produkten kan förorena grundvattnet, om den kommer ner i marken. 13. AVFALLSHANTERING Avfallet levereras till godkänd entreprenör (mottagare/insamlingsplats eller behandlingsanläggning). Hanteras som specialavfall enligt lokala och nationella föreskrifter.avfallsbehållare skall vara märkt med innehåll och farosymboler. 14. TRANSPORT Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej bedömt 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER Irriterande EG-ETIKETT Nej Ja Ej bedömt 4 / 5

5 SAMMANSÄTTNING Alifatisk polyisocyanat (50-75 %) S-FRASER S2 Förvaras oåtkomligt för barn.s37 Använd lämpliga skyddshandskar.s46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.s60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 16. ÖVRIG SKÄLLOR: HMS-datablad er utarbeidet med bakgrunn i informasjoner gitt av råvareleverandører og norsk stoffliste. PRODUCENTENS ANTECKNINGAR Given information ger riktlinjer för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, spill mm. LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER Nr. R-frastext R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. UTFÄRDAD: REVISIONSÖVERSIKT Version Rev. datum Ansvarig Ändringar Ketil Sollien Uppdatering Säkerhetsdatabladet är utarbetat av A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg Adress P.O.Box 1023 Jeløy N-1510 Moss Norway Telefon Fax Namn Tel. (arb) Ketil Sollien / 5

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkänt för distribution. HANDELSNAMN GRUPPNAMN ANVÄNDN.OMR. Barrikade BINDEMEDEL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: STEEL CARE 114 (Aerosol)

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: STEEL CARE 114 (Aerosol) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Polish för metallytor. Artikelnummer 40508 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: HANDY CLEAN 110 (Aerosol)

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: HANDY CLEAN 110 (Aerosol) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Rengöringsskum för hårda ytor. Artikelnummer 40501 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2004-01-13 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-15 No1 HEROFIX 49

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2004-01-13 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-15 No1 HEROFIX 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Fläckborttagningsmedel. Artikelnummer 1349 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment HANDELSNAMN SYNONYMER SVAVELSYRA 37% ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Elektrolyt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-09-25 Internt nr: Ersätter datum: 2006-03-14 LIV YTDESINFEKTION +45

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-09-25 Internt nr: Ersätter datum: 2006-03-14 LIV YTDESINFEKTION +45 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Ytdesinfektion. Artikelnummer 1704 Inhemsk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Fläckborttagningsmedel. Artikelnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL Omarbetad: 2007-12-04 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-19 SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD

SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL Omarbetad: 2007-12-04 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-19 SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Koncentrerad spolarvätska med frysskydd.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE SCANTECH CYANOFREE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.01.2009 Produktnamn SCANTECH CYANOFREE Artikelnr. 880014 Produktgrupp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE ROCK SPLIT WHITE Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.02.2008 Produktnamn ROCK SPLIT WHITE Produktgrupp Blandsprängämne,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.: 1/7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Förpackningsstorlek: Aerosol. 500 ml Användning: Leverantör: Rengöringsmedel. fischer Finland Suomalaistentie 7 B 02270 Espoo Tel:puh:

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.09.2009 Produktnamn ANTIBAC HANDDESINFEKTION

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer