Stena Recycling AB Hemsögatan 2 A Malmö Telefon Telefax Nödtelefonnummer Farliga egenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stena Recycling AB Hemsögatan 2 A 211 24 Malmö Telefon 010-445 69 40 Telefax 010-43 75 38 Nödtelefonnummer 112 2. Farliga egenskaper"

Transkript

1 Version: 1 Utskriftsdatum: Utfärdare: Omarbetad: Säkerhetsdatablad Rapid 40 snabbframkallare 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Rapid 40 snabbframkallare Art.nr 8519 Användningsområde Framkallningsvätska för röntgenfilm Användning som avråds All annan användning än som framkallare från Leverantör Stena Recycling AB Hemsögatan 2 A Malmö Telefon Telefax Nödtelefonnummer Farliga egenskaper Klassificering Hälsoskadlig Misstänks kunna ge cancer. Möjlig risk för bestående hälsoskador. Irriterar ögonen. Allergiframkallande Kan ge allergi vid hudkontakt. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Hälsofaror Kan orsaka allergisk hudreaktion. Använd skyddshandskar och ögonskydd VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Ämnesnamn EG-nummer: Klassificering Riskfraser Halt/Konc. Dietylenglykol Acute tox. 4 H302 <15 % Xn Hydrokinon Muta. 2, Can. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Acute tox. 4, Skin Sens. 1 Xn Xi N R22 H341 H351 H318 H400 H302 H317 R R41 R43 R50 Can 3; Mut3 <7 % Natriumhydroxid Skin corr. H314 <0,2 % C R35 Kaliumhydroxid Acute tox. 4 H302 <0,1 % Skin corr. C H314 R35 R22 Sidan 1 av 5

2 Teckenförklaring: H302= Skadligt vid förtäring. H314= Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317= Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318= Orsakar allvarliga ögonskador. H341= Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. H351= H400= Mycket giftigt för vattenlevande organismer. C=Frätande Can2 = Cancer, Kategori 2 Mut2 = Cancer, Kategori 2 N=Miljöfarligt R22=Farligt vid förtäring. R35=Starkt frätande. R40=Misstänks kunna ge cancer. R41=Risk för allvarliga ögonskador. R43=Kan ge allergi vid hudkontakt. R50=Mycket giftigt för vattenlevande organismer. R51/53=Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R68=Möjlig risk för bestående hälsoskador. Xi = Xn = Hälsoskadlig 4. Åtgärder vid första hjälpen Inandning av ångor Frisk luft. Hudkontakt med vätskan Tag av förorenade kläder. Tvätta förorenad hud med tvål och vatten. Tvätta förorenade kläder före återanvändning. Stänk i ögon av vätskan Skölj med vatten (håll ögonlocken brett isär samt avlägsna eventuella kontaktlinser), kontakta sjukhus / ögonläkare för undersökning, om besvär kvarstår. Förtäring av vätskan De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Allmän information Drick ett par glas vatten eller mjölk. Uppsök läkare för undersökning/behandling om besvär uppstår. Allergiska symptom Vid osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga Brinner ej. brandsläckningsmedel Släckmedel som inte bör Inga användas Särskilda faror som ämnet Släckvattnet kan vara farligt avfall. Se punkt 13. eller blandningen kan medföra Råd till brandbekämpningspersonal Inga. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning Skydda ögon och hud för direktkontakt och åtgärder vid nödsituationer Försiktighetsåtgärder beträffande miljön Metoder och material för inneslutning och sanering: Hänvisning till andra avsnitt Förhindra att produkten rinner ner i avloppet Mindre mängd Sug upp med absorbtionsmedel eller annat sugande material. Skölj efter med vatten. Större mängd Stoppa läckan. Valla in utsläppet men absorbtionsmedel. Sug upp med våtsug eller absorbera. Omhändertagande: se punkt 13 Sidan 2 av 5

3 7. Hantering och lagring Försiktighetsmått för säker hantering Lagring Specifik slutanvändning 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Kontrollparametrar AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar Ögonskydd Skyddshandskar Handskarna skall uppfylla kraven i EU direktiv 89/686/ EEC och standarden EN374 Normal ventilation. Vid risk för exponering, använd skyddsutrustning, se punkt 8 Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av. Ät och drick ej vid hanteringen. Lagra frostfritt. Framkallningsvätska för röntgenfilm Högsta godtagbara halt hydrokinon i luft, 0,5 mg/m 3 Högsta godtagbara halt dietylenglykol i luft, 45 mg/m 3 (tidsvägda medelvärden för en arbetsdag) Använd skyddsglasögon eller visir om det finns risk för stänk. Vid regelbunden hantering av vätskan eller vid risk för läckage bör handskar av butylgummi (tjocklek 0,36 mm, inbrytningstid > 480min), nitrilgummi (tjocklek 0,38 mm, inbrytningstid > 480min), eller kloroprengummi (tjocklek 0,65 mm, inbrytningstid > 240min) användas. Handskarna skall bytas innan tiden för inbrytningstiden överskridits. Som stänkskydd och vid tillfällig hantering kan handskar med lägre genombrottstid användas. Olämpligt material Handskar av latex, tyg och läderhandskar Andningsskydd Ej nödvändigt vid normal ventilation, annars filter A och St Skyddskläder Ej nödvändigt vid normal hantering, annars vätsketäta 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Färg Gulaktig Form Vätska Lukt Ingen Lukttröskel ph-värde vid 20 C: 11,4 Smältpunkt/fryspunkt. Initial kokpunkt och kokpunktsintervall. Flampunkt ( C) Ingen Avdunstningshastighet. Brandfarlighet (fast form, Nej gas). Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns. Ångtryck Ångdensitet. Densitet vid 21,1 C: kg/m 3 Löslighet i vatten (vikt-%): Fullständigt blandbar. Sidan 3 av 5

4 Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten. Självantändningstemperatur. Sönderfallstemperatur. Viskositet. Explosiva egenskaper Nej Oxiderande egenskaper Nej Lösningsmedelhalt: VOC (EG) 0,00 % Annan information Ingen ytterligare information finns 10. Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Stabil Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända. Förhållande som skall Oxidationsmedel och starka syror. undvikas Oförenliga material Fräter på oädla metaller såsom aluminium Farliga sönderdelningsprodukter Nej 11. Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet. Hydrokinon: Oralt LD mg/kg (råtta) Frätande effekt/irritation Kan vara irriterande på känslig hud Sensibilisering Möjlig sensibilisering genom hudkontakt. Toxicitet vid upprepad dosering Cancerogenitet Mutagenitet Reproduktionstoxicitet Information om sannolika exponeringsvägar Inandning Ångor eller dimma i högre koncentrationer kan förorsaka irritation i näsa och hals. Förtäring Låg akut giftighet men risk för irritation i mage och tarmar. Hudkontakt Kortvarig kontakt med produkten är normalt inte irriterande. Ögonkontakt 12. Ekologisk information Toxicitet Akvatisk toxicitet: Ytterligare ekologiska Saknas hänvisningar: Allmänna hänvisningar: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Persistens och nedbrytbarhet Sidan 4 av 5

5 13. Avfallshantering Avfall från överskott/oanvända produkter Produkten är även efter användning farligt avfall enligt Avfallsförordning SFS 2011:927. EWC-kod *Vattenbaserad framkallare Förpackningen: *Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen Rengjord (ursköljd) förpackning: Transportinformation Farligt gods Ej farligt gods 15. Gällande föreskrifter Hälso-, säkerhets- och miljöinformation som står på etiketten Hälsoskadlig Misstänks kunna ge cancer. Möjlig risk för bestående hälsoskador. Irriterar ögonen. Allergiframkallande Kan ge allergi vid hudkontakt. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Hälsofaror Kan orsaka allergisk hudreaktion. Använd skyddshandskar och ögonskydd VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp Innehållet lämnas till destruktion efter användandet. Kemikaliesäkerhetsbedömning En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts. Hygieniskt gränsvärde Finns, AFS 2005:17, se pkt Annan information Informationskällor: Producentens datablad, EU-direktiv mm. Sidan 5 av 5

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030 Datum: 2011-05-05 SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Läderkräm, Användningsområde: Vårdmedel för läder och skinn Leverantör: ERNST P. AB Postadress:

Läs mer

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AJAX Universal Spray. Omarbetad: 20-01-2012 Ersätter: 12-10-2009 Version: 01.00 / SWE

Säkerhetsdatablad. AJAX Universal Spray. Omarbetad: 20-01-2012 Ersätter: 12-10-2009 Version: 01.00 / SWE Säkerhetsdatablad Omarbetad: 20012012 Ersätter: 12102009 Version: 0100 / SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: AJAX Universal Spray Produktkod:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1 Sida 1(7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning StainClean Betpasta 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer