TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D100/04 Johan Björk och Jonas Johansson Magisterprogrammet inom datateknik 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare: Thomas Padron-McCarthy Examinator: Lars Karlsson TEMPERATURE MONITORING OF REFRIGERATED TRANSPORTS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Abstract This report describes the development of a service for remote monitoring of refrigerated transports. The service was developed as a degree project, and was made for the company Vehicle Communications Sweden AB and their product Co-Driver. The service includes the monitoring of refrigerated transports and the generation of temperature reports. Java has been the main tool for the development of this service. The service has been developed in cooperation with potential users. The work has involved several areas. One of the most important tasks was to bring forth information about the needs of potential clients so that the service satisfies those needs. The work has, among other things, included development of code that gathers temperature data, development of communication between the server and a number of different clients, and development of software for a PDA (Personal Digital Assistant). Since the service was developed to satisfy the needs of future users, cooperation with future clients took place. Due to the fact that the service developed was designed to be part of a greater existing system, substantial integration work was required. The result was software for a temperature monitoring service that can be used together with future hardware communication. The service includes the wishes and needs that have come to light in the cooperation with the haulage contractors. The work has given insight into how it is to work and develop services for a company. It has also shown how it is to develop and integrate a service to an existing system as well as how it is to develop a service for customers who are involved in the development process. i

3 Sammanfattning Den här rapporten beskriver utvecklingen av en tjänst för fjärrövervakning av kyltransporter. Tjänsten är utvecklad som ett examensarbete för företaget Vehicle Communications Sweden AB och deras produkt Co-Driver. Tjänsten innefattar övervakning av kyltransporter och framtagning av temperaturrapporter. Huvudverktyget för att utveckla denna tjänst har varit Java. Tjänsten har utvecklats i samarbete med potentiella användare. Arbetet har innefattat en mängd olika arbetsområden. En av de viktigaste uppgifterna var att ta fram information om hur kundbehovet ser ut så att tjänsten tillfredställer kundernas önskemål. Arbetet har bland annat också inneburit utveckling av kod som samlar in temperaturdata, utveckling av kommunikation mellan ett antal olika klienter och en server, samt utveckling av programvara för handdatorer. Då tjänsten skulle utarbetas för att tillfredsställa kundbehovet så har ett samarbete med potentiella kunder och användare skett. Eftersom tjänsten skulle ingå i ett större system så har integrationsarbete också utförts. Resultatet blev en mjukvara för en kylövervakningstjänst som kan användas i samband med framtida hårdvarukommunikation. Tjänsten har tagit hänsyn till de önskemål och behov som kommit fram i kontakten med åkerierna. Arbetet har givit insikt om hur det är att arbeta på och utveckla tjänster för ett företag. Det har också visat hur det är att utveckla och integrera en tjänst till ett befintligt system samt tillvägagångssättet att utveckla en tjänst när kunder är inblandade i utvecklingsprocessen. ii

4 Förord Detta arbete avslutar våra studier inom Magisterprogrammet inom datateknik vid Örebro universitet. Arbetet omfattar 20 poäng och utfördes under våren 2004 på företaget Vehicle Communications Sweden AB. Skulle vilja passa på att tacka all personal på Vehicle Communications Sweden AB och då främst Per Liedman och Jörgen Wahlund för ett mycket trevligt bemötande och för all hjälp. Ett särskilt tack vill även riktas till Hans-Olof Nilsson på H-O Nilsson Service AB samt till Christer Ahlqvist på B Andersson & Co Åkeri AB för att ni tog er tid och hade ett möte med oss. Slutligen vill vi tacka vår handledare Thomas Padron-McCarthy vid Örebro universitet. Jonas Johansson Johan Björk iii

5 Innehållsförteckning ABSTRACT I SAMMANFATTNING II FÖRORD III 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Mål Uppdragsbeskrivning Krav Avgränsningar Metod XP- extreme Programming 3 2 UTVECKLINGSMILJÖ PowerPoint Emacs Java XML extensible Markup Language Varför XML? CVS Concurrent Versions System 8 3 PLANERING Tidsplan 10 4 UTFÖRANDE Förundersökning Resultat av telefonintervjuer med åkerier Designfas Fordonsklient Struktur Användargränssnitt Kontorsklient Struktur Användargränssnitt Server Struktur Larm Hårdvara Flakkommunikation RFID Bluetooth 29 iv

6 4.8.3 WLAN 30 5 RESULTAT 31 6 DISKUSSION 33 REFERENSER 34 v

7 Figurförteckning Figur 1 Co-Driver 1 Figur 2 Vattenfallsmodellen 3 Figur 3 Emacs 6 Figur 4 Exempel på HTM L och XML 7 Figur 5 Exempel på request och response 8 Figur 6 Tidsplan 10 Figur 7 Strukturen för fordonsklienten 14 Figur 8 Klassdiagram för fordonsklienten 16 Figur 9 Klassdiagram för kontorsklienten 21 Figur 10 Klassdiagram över rapporterna 21 Figur 11 Strukturen för servern 23 Figur 12 Klassdiagram för serverdelen av temperaturtjänsten 24 Figur 13 TemperatureResponse och TemperatureRequest 24 Figur 14 Klassdiagram över klasser för kommunikation och XML-hantering 25 Figur 15 Tabellstruktur för databasen 25 vi

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund Examensarbetet är utfört vid Vehicle Communications Sweden AB i Göteborg. Företaget startades 2001 som ett projekt på Chalmers Entreprenörskola. Företaget arbetar utifrån målsättningen att sänka åkeriers utgifter, bland annat genom att sänka deras bränsleförbrukning och därmed också bidra till en förbättrad miljö. Detta görs via företagets egna produkt Co-Driver. Co-Driver är deras unika IT-plattform, i vilken de har tagit fram fem stycken grundläggande tjänster där alla ger stora besparingsmöjligheter. Dessa är förbättrad körekonomi, billigare kommunikation, effektivare administration, tydligare miljöprofil samt nöjdare chaufförer. Figur 1 Co-Driver Man kan förenklat sammanfatta hur Co-Driver (Figur 1 ) fungerar med följande steg: 1. En handdator monteras i lastbilen med koppling till bilens datorsystem. 2. Information skickas löpande till Vehicle Communications. 3. Vehicle Communications tar fram färdiga rapporter med slutsatser och förslag på åtgärder. 4. På kontoret används rapporterna för effektiv uppföljning. 1.2 Syfte I dagens samhälle blir kvalitet mer och mer viktigt. För att denna kvalitet ska kunna uppnås är en obruten kylkedja, samt uppföljning av temperaturer under transport ett måste. Då gods inte håller rätt kvalitet vid en leverans, blir det automatiskt åkerierna som blir anklagade och ställs som skyldiga, vilket i flera fall kan leda till höga böter. Med hjälp av en övervakningsmöjlighet, från både chaufförerna och kontorets sida, kan detta problem i många fall lösas. Många åkerier vill därför kunna bli informerade då aktuell temperatur inte ligger inom angivet intervall, så att problemet eventuellt kan lösas på plats. De vill även kunna ta ut en utförlig temperaturrapport, där de kan bevisa att godset höll rätt temperatur då det befann sig på flaket och därmed slippa ifrån skadeståndskrav

9 1.3 Mål Målet med detta examensarbete var att utveckla en ny tjänst till företagets produkt Co- Driver, nämligen fjärrövervakning av kyltransporter. Både chaufför och administrativ personal hos åkeriet skall kunna ha uppsikt över vilken temperatur godset på lastbilsflaket håller, och även bli informerade när temperaturen ligger utanför angivna gränsvärden. Administrativ personal skall även, när som helst, kunna ta ut rapporter för något av deras fordon utan att fordonet i sig behöver vara i närheten. Tjänsten ska vara enkel att använda för både kontorspersonal och lastbilschaufförer. Det största målet med detta examensarbete var dels att utveckla en tjänst som företaget kunde dra nytta av och använda för att utöka sitt tjänsteutbud och dels att öka examenarbetarnas egna kunskaper om hur det är att arbeta som utvecklare på ett företag Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivningen utgjordes av följande punkter. 1. Att undersöka vilka typer av kylaggregat som finns och vilka möjligheter för uthämtning av temperaturer det finns på respektive aggregat. 2. Att tillsammans med företaget och företagets befintliga kunder få fram vad kundbehovet verkligen är. Detta skall resultera i ett förslag på gränssnitt för både fordonsklienten och kontorsklienten. 3. Ta fram huvuddelar av tjänsten på fordonsklienten, servern och kontorsklienten. För denna del räckte det om temperaturdata simulerades. 4. För något kylaggregat få ut temperaturdata och få det att gå hela vägen Kylaggregat RB 1 Fordonsklient Server Kontorsklient. 5. Komplettera stödet för ytterligare kylaggregat. 6. Undersöka bäst lämpade överföringssätt av data mellan kylaggregat på flak som inte sitter ihop med hytten, och företagets hårdvara Krav Steg 1 till 3 i uppdragsbeskrivningen var de krav som sattes på examensarbetet. Skulle steg 1-4 uppnås så hade en helt komplett tjänst uppnåtts. Steg 5 uppfyller företagets krav på oberoende och steg 6 är en mer teknisk undersökning om hur ett uppenbart problem skall lösas. 1 Förkortning av Road Box, företagets hårdvara som är inkopplat till fordonets interna datorsystem

10 1.3.3 Avgränsningar Målet var givetvis att försöka hinna med alla eller de flesta av ovanstående punkter, men det fanns en osäkerhet om hur lång tid de olika delarna skulle ta. På grund av detta beslutades det att prioriteringen skulle läggas på de punkter som var satta som krav. Även ett inofficiellt krav på att punkt fyra skulle hinnas med sattes, eftersom det då skulle vara en komplett tjänst och fungera hela vägen från lastbil till kontor. Arbetet lades upp så att under förundersökningen (se 4.1) söktes fakta för alla punkter i uppdragbeskrivningen, för att sedan avgöra hur mycket som skulle hinnas med. Det visade sig ganska snart att det troligen inte skulle finnas tid för punkt fem och sex, men det sattes som mål att punkt nummer fyra skulle hinnas med. 1.4 Metod Under förundersökningen var målet att få fram så mycket information som möjligt om kyltransporter, det skulle även tas fram information om hur åkeriernas önskemål på en kylövervakningstjänst såg ut. Mycket av den information so m behövdes har insamlats med hjälp av Internet. Regelb unden kontakt med olika åkerier var också en viktigt källa då det gällde att få reda på vad som användes idag och hur deras önskemål såg ut. Under själva arbetet med tjänsten jobbades det utifrån XP-modellen som finns beskriven här nedan XP- extreme Programming XP är ett ganska ungt sätt att programmera och tillämpar sig bäst i mindre grupper (oftast mindre än tio). Med XP så sker designfasen successivt samtidigt som man programmerar till skillnad frå n t.ex. vattenfallsmodellen (se Figur 2 ). För mer information om vattenfallsmodellen se [10] För att XP ska kunna fungera på ett bra och smidigt sätt, krävs att alla inblandade följer vissa grundpelare. Dessa kan vara: Kommunikation Eftersom många fel uppstår på grund av bristande kommunikation, mellan till exempel programmerare sinsemellan, programmerare och kund eller programmerare och chef, försöker XP undvika detta genom att försöka få alla inb landade att arbeta nära varandra, både organisatoriskt och geografiskt. Vattenfallsmodellen är ett sätt eller en teknik som används för att utveckla programvara. Steg för steg utvecklas programvaran och varje steg ska vara helt klart innan nästa steg påbörjas. Om något steg behövs förbättras, görs detta klart för att sedan återigen fortsätta stegen nedåt, likt ett vattenfall. Följande steg är ett exempel på hur vattenfallsmodellen oftast ser ut, samt i vilken ordning stegen sker. Förstudie Analys Design Utveckling Implementation Förvaltning Avveckling Figur 2 Vattenfallsmodellen Enkelhet Både design och kod måste vara så enkla som möjligt. XP uppmuntrar till enkla lösningar som lätt går att ändra på eller utöka, istället för att försöka göra komplexa lösningar som ska vara generella och fungera till alla tänkbara situationer

11 Återkoppling o Från kod till programmerare genom att skriva enhetstester (flera för varje klass) och köra dessa så fort man gjort minsta förändring. o Från programmerare till marknadsavdelningen (de som har kundkontakt) så att de hela tiden har uppsikt över hur många av kraven som är uppfyllda och har kontroll över hur arbetet fortskrider. o Från marknadsavdelning till kund, så att dessa (kunderna) kan skriva lite ändamålsenliga tester, som de sen under arbetets gång kan se hur fler och fler fungerar. o Från marknadsavdelning till marknaden så att produkten tas i skarp drift så snart det bara går. Mod Att våga ändra på arkitekturen även på ett sent stadium eller att slänga kod som fungerar dåligt och istället skriva ny. Detta brukar kallas refactoring. Själva arbetet kan enligt XP delas in i fyra huvudaktiviteter som görs om och om igen, dock ej i någon speciell ordning. 1. Koda Detta är naturligtvis den viktigaste aktiviteten, eftersom det är resultatet av kodandet som senare blir själva produkten. I kodandet upptäcker man även om designen är bra eller dålig. 2. Testa Programmerarna skriver enhetstester för varje klass och kör dessa så fort minsta förändring blivit gjord. Det är viktigt att man testar mycket och ofta samt att man låter någon annan testa sin kod, eftersom det är lätt att titta sig blind på sin egen kod. En bra tumregel när programmet är klart är när alla tester fungerar (riktigt så enkelt är det ju inte, men nästan). 3. Designa En bra design kännetecknas av en bra kod, som är lätt att förändra och utöka. Om man gör en ändring någonstans i koden, ska det inte bli kaos i resten av koden för det. Designen ska vara enkel och lättförstådd. 4. Lyssna Programmerarna vet oftast inte exakt vad kunderna vill ha, men det gör oftast de på marknadsavdelningen. Dessa måste alltså lyssna på kunderna så de vet vad de vill ha. Det är viktigt att alla inblandade (chefer, programmerare samt marknadsavdelning) lyssnar på varandra. Se kommunikation ovan. Om man utgår från principen lätt att förändra, grundpelarna som nämnts ovan, samt de fyra aktiviteterna, så kommer man fram till 12 regler och arbetsuppgifter. Dessa är: 1. The Planning Game Denna punkt handlar om att planera arbetet för en viss tid. Det börjar med att kunden skriver ett önskemål, en så kallad story, om hur programmet ska fungera som utvecklarna sedan bedömer hur lång tid det kommer att ta att implementera. Kunderna sorterar sedan ut vad som känns viktigast och vad de vill ha med i nästa release. Arbetet delas sedan upp av programmerarna i mindre tasks i så begränsade arbetsuppgifter som möjligt. Kunden behöver inte - 4 -

12 vara extern, utan kan även vara en intern avdelning på företaget, till exempel att säljavdelningen ger ett uppdrag till utvecklingsavdelningen. 2. Små releaser Innebär skarp drift så tidigt som möjligt och sedan ofta uppgradera med mindre releaser. 3. Metafor Mycket kort dokumentation som beskriver vad för slags system som ska utvecklas. 4. Enkel design Ägna kort tid åt design, men gör det ofta. En bra design medför bra kod. Samma kod ska inte få finnas på flera olika ställen. 5. Testa Programmerarna skriver enhetstester för alla fel som kan tänkas uppkomma, innan de skrivit koden som ska testas och kör sedan dessa ofta (se ovan). 6. Refactoring Innebär att skriva om gammal kod utan att förändra dess funktionalitet, med syftet att göra den mer generell och att det inte ska finnas likadan kod på flera ställen. Koden ska inte vara svårbegriplig, utan skall hellre förenklas så att den inte tillför ytterligare komplexitet. 7. Parprogrammering All programmering sker av två programmerare som sitter vid samma dator (denna punkt följdes av examensarbetarna och personalen på företaget endast vid ett fåtal tillfällen). 8. Kollektivt ägande av koden Vem som helst kan ändra var som helst när som helst i koden, men då är det dock viktigt att detta meddelas för övriga, se kommunikation. 9. Kontinuerlig integration Ny- eller ändrad kod integreras i den befintliga koden så fort ett task är utfört timmarsvecka Ingen övertid, i alla fall inte två veckor i rad. 11. On-site customer En representant för kunden som arbetar med utvecklarna, gärna geografiskt nära belägen så att han/hon när som helst kan svara på frågor om systemets funktionalitet och önskemål från kund. 12. Kodkonventioner Det ska finnas en kodstandard som alla följer. För mer information om XP, se [4]och [5]

13 2 Utvecklingsmiljö 2.1 PowerPoint PowerPoint är en av byggstenarna i Microsofts Office-paket och används till exempel för att göra presentationer och hemsidor av olika slag. PowerPoint är ett verktyg för att presentera information eller idéer på en bildskärm, en overhead eller en projektor. 2.2 Emacs Emacs 2 (se Figur 3 ) är en väldigt omfattande textredigerare. Den har en inbyggd Lisp 3 -miljö, men har även massor av konfigureringsmöjligheter. Emacs är en så kallad fri programvara, det vill säga att vem som helst har rätt att använda och modifiera programmet. Den utvecklades för att användas i UNIX eller liknande system, men kan nu användas i stort sett alla operativsystem. Figur 3 Emacs Emacs använder sig av ett antal olika mode-inställningar. Dessa används för att utseendet på texten automatiskt ska ändras då man till exempel programmerar. Är Emacs inställd i Java 4 -mode, så blir Javas egna ord markerade med en annan färg. Om man skriver #include i Emacs och programmet är inställt i Java-mode så ändras inte färgen, men om den istället skulle vara inställt i C++-mode så hade det erhållit en annan färg. Det som urskiljer Emacs från andra textredigerare, som till exempel Windows Notepad (svenska Anteckningar), är att den är betydligt smidigare att använda vid programmering. 2.3 Java År 1995 presenterade Sun Microsystems programspråket Java. De viktigaste målen med designen av programspråket som Sun Microsystems utgått ifrån var att: Det skulle ha ett inbyggt stöd för objektorientering. Det skulle vara plattformsoberoende 5. 2 Förkortning av Editor MACroS 3 Förkortning av "LISt Programming language". Det är ett funktionellt programmeringsspråk skapat av John McCarthy LISP är för övrigt det näst äldsta programmeringsspråket. För mer information om LISP, se [1]. 4 Ett objekorienterat programspråk som är plattforms oberoende. 5 Ett program som fungerar på alla operativsystem (Windows, UNIX med flera )

14 Det skulle vara säkert, så andra program skall kunna köras parallellt, utan att ställa till någon skada. Deras mål med plattformsoberoende uppnåddes genom att det färdiga Java-programmet kompileras till bytekod (istället för maskinkod), denna kod tolkas sedan i ett plattformsoberoende program, en så kallad virtuell maskin. För mer information om Java, se [2] och [3]. 2.4 XML extensible Markup Language XML är ett metaspråk, det vill säga att man kan använda XML för att skapa sitt eget uppmärknings-språk 6. Om man jämför med det ledande språket på WWW 7, HTML 8, så har XML fördelar som kommer att beskrivas nedan Varför XML? Om man tittar på Internet så är majoriteten av alla hemsidor uppbyggda av HTM L. Då man vill hitta en websida använder man sig ofta av en sökmotor som till exempel Google 9 eller AltaVista 10. I sökmotorn skriver man in en textsträng och söker sedan efter denna textsträng över Internets alla sidor (eller det man begränsar det till) och får därefter en mängd olika träffar. Många av dessa träffar har inte det minsta att göra med vad man tänkt sig. Detta beror på att sökmotorerna enbart söker efter de ord man skrivit in, man vet inte ordets betydelse och därmed inte heller i vilket sammanhang ordet ska användas. Om man till exempel vill söka efter en person vars efternamn är Björk, så är det ingenting som säger att Björk är ett efternamn i HTML-koden, det hade lika gärna kunna vara ett träd i skogen och därefter hade man fått alla träffar gällande dessa träd. XML däremot använder sig av olika element för att till exempel säga att i detta fallet Björk är ett efternamn och inte ett träd. Detta gör att med hjälp av XML kan information sparas på ett mycket mer sökbart sätt. Ett litet exempel på det visas i Figur 4. HTML <html> <head> <title>exempel på HTML</title> </head> <body> <p>johan Björk<br>HTMLgatan 15<br> Stockholm</p> </body> </head> </html> Figur 4 Exempel på HTML och XML XML <?xml version= 1.0 encoding iso ?> <visitkort> <fornamn>johan</fornamn> <efternamn>björk</efternamn> <adress>xmlgatan 15</adress> <postnummer>123 45</postnummer> <postort>stockholm</postort> </visitkort> 6 En uppsättning regler som beskriver hur en text ska bearbetas. Man kan säga att det är allt i ett dokument utom själva innehållet. Man märker upp olika delar i texten för att sedan lättare kunna bearbeta just den delen. 7 World Wide Web 8 HyperText Markup Language

15 Som framgår av Figur 4 så är Björk endast en del av en textsträng skriven i Html-kod, men i XML är Björk ett attribut av ett element namn. Eftersom XML är en generell standard som kan användas likvärdigt oberoende av vilket programmeringsspråk eller operativsystem man använder så är det ett bra verktyg att använda för till exempel programmering. Eftersom som det strukturerar upp informationen hierarkiskt så gör det att det blir ganska lättöverskådligt. Sammanfattning: XML underlättar många problem för en programmerare. På grund av att det är generellt så slipper programmeraren skriva egna formatmallar om hur hierarkin ska se ut, eftersom det sköts automatiskt av XML. Många problem som lätt uppkommer vid felhantering löses självt av XML så programmeraren slipper ha det i åtanke. Man kan ställa en XML-fråga där man ber om en viss information, en så kallad request, och får sedan ett XML-svar tillbaka, en så kallad response. I Figur 5 följer ett exempel på en sådan reqeust och ett response. Request <adress> <adressrerequest person_tag= name city_tag= City /> </address> Response <adress> <adressresponse> <valuelist parametername= adress > <value name= Erik Larsson street= XMLstreet 21 /> </valuelist> </adressresponse> </adress> Figur 5 Exempel på request och response Exemplet ovan är ju ett väldigt enkelt exempel och har egentligen ingenting att göra med de XML-dokument som användes i examensarbetet och är endast till för att illustrera hur ett XML-anrop kan se ut. Med anledning av företagets restriktioner kommer inte några avancerade XML-frågor/svar, som används i examensarbetet, att visas i detta dokument. I korthet kan man säga att XML användes för kommunikationen mellan fordonsklient, kontorsklient och servern. För mer information om XML, se [13] och [16]. 2.5 CVS Concurrent Versions System CVS är ett fleranvändarsystem för versionshantering. Alla filer lagras tillsammans med alla gjorda förändringar på en central plats (CVS-trädet) medan användarna arbetar med lokala arbetskopior av filerna. CVS -trädet är strukturerat som ett filträd och de lokala arbetskopiorna har en liknande katalogstruktur. Varje person checkar ut lokala arbetskopior att arbeta med och när ändringar har gjorts checkas filerna in. Andra personer kan då uppdatera sina arbetskopior för att ta del av förändringarna Om flera användare har arbetat i samma fil så förenar CVS filerna till en. Skulle användarna ha arbetat på samma ställe i filen så uppstår en konflikt som måste lösas manuellt innan filerna kan checkas in

16 Varje fil har ett revisionsnummer och detta ökas varje gång filen checkas in. Revisionsnumret bör stå i alla filer för att man lätt ska se vilken revision det är. Det är också möjligt att ta fram gamla versioner av filer med hjälp av revisionsnumret. För mer information om CVS, se [11]

17 3 Planering Eftersom det var väldigt svårt att förutse hur lång tid som skulle krävas för att förstå det befintliga systemet samt att uppskatta hur lång tid de olika delarna skulle ta, så var en bra planering svår att göra. I början skedde därför planeringen för tvåveckorsperioder. Då detta fungerade tämligen bra, samt överensstämde med XP-metoden, så fortsattes denna typ av planering under hela examensarbetet. För att kunna göra en bra planering så behövs bra grunder att utgå ifrån. Därför var en omfattande förundersökning något som prioriterades. I förundersökningen utreddes bland anna t hur marknaden för kylaggregat ser ut i Sverige (se 4.1.1). 3.1 Tidsplan Nedan (Figur 6 ) visas en ungefärlig och ganska grov planering som försökts hållas så bra som möjligt. Vecka Aktivitet Förundersökning Planering Kundkontakt Design Vehicle Office Server Hårdvara Rapportskrivande Figur 6 Tidsplan Dokumentskrivande är en aktivitet som sträcker sig över alla veckorna

18 4 Utförande Som det framgår i kapitlet Planering (kapitel 3), så delades examensjobbet upp i olika delar. Det började med en förundersökning som bestod av mycket sökande efter information på Internet efter hur dagens lösningar ser ut, samt en hel del sittande i telefon med företagets nuvarande och förhoppningsvis blivande kunder. Då detta var klart och bilden började klarna av vad företagets kunder var intresserade av och vad de saknade, så började designfasen. Här skissades prototyper på hur en kommande produkt skulle kunna se ut. Prototyperna hade bara en väldigt sparsam funktionalitet, i vissa fall ingen alls, utan fungerade som en illustration av användargränssnittet. Då en slutgiltig prototyp (som senare skulle komma att ändras flera gånger efter konsultation med olika åkerier) tagits fram, startade arbetet att göra verklighet av prototypen. Detta arbete inleddes med att undersöka och förstå systemet och företagets befintliga kod som temperaturtjänsten senare skulle integreras i. Det bestämdes att examensarbetet skulle bedrivas enligt XP -modellen och att all kodning skulle ske i Java. Då flera personer (eller i detta fall två) skulle ha möjligheten att arbeta med samma filer och tjänster användes CVS (se 2.5). Under arbetets gång sparades allt tillhörande temperaturtjänsten under en egen gren i CVS trädstruktur för att undvika konflikter med det övriga systemet som personalen på företaget arbetade med. Att detta senare, när temperaturtjänsten var klar, skulle leda till en ganska omfattande integrering och att många problem skulle uppstå var något som stod ganska klart redan från början. Nedan följer en lite mer detaljerad beskrivning av utförandet av examensjobbets olika delar. 4.1 Förundersökning Arbetet inleddes med en förundersökning, som startades med att information och material om kylaggregat och temperaturövervakning insamlades. Detta gjordes för att få en överblick om vad som finns på marknaden idag samt som förberedelse inför samtal och möten med åkerier. Under förundersökningen gjordes även försök att hitta möjliga lösningar till flakkommunikation, det vill säga överföringen av temperaturvärden från ett tillkopplat släp till förarhytten. Denna del hade den minsta prioriteten och informationen som hittades sparades bara undan för att kunnas studeras vid ett senare tillfälle. Resultat berörande flakkommunikation kommer inte att presenteras i detta kapitel utan behandlas senare i ett separat stycke (4.8). En annan del av förundersökningen var att utforma en kravspecifikation för detta examensarbete. Denna finns beskriven i stycket Då tillräckligt med information hade insamlats inleddes en undersökning av vem som idag är den ledande aggregattillverkaren bland åkerier, hur åkerierna får ut sina rapporter samt vilken information de får idag och hur de skulle vilja att rapporterna såg ut. Detta

19 gjordes genom samtal till ett flertal åkerier. Resultatet av denna undersökning kan man se i stycket Efter det att den generella bilden om åkeriernas behov av vilken information som skulle presenteras samt önskemål om rapporternas utseende började klarna, påbörjades en design-fas. I designfasen togs olika GUI 11 -förslag fram i PowerPoint. Detta är mer beskrivet i avsnitt 4.2. När olika gränssnittsförslag blivit skapade bestämdes ett möte med ett åkeri för att undersöka om arbetet var på väg i rätt riktning. Vid mötet antecknades tankar och synpunkter vilket senare ledde till ändringar i gränssnitten för de olika klienterna för att bättre överensstämma med kundens önskemål. Ytterligare en del av förundersökningen var att ta fram en tidsplan. Detta visade sig vara väldigt svårt eftersom det var mycket svårt att uppskatta hur lång tid som skulle behövas för att sätta sig in i företagets nuvarande system. Det gjordes dock ett försök att få fram en tidsplan, vilken finns beskriven i stycket Resultat av telefonintervjuer med åkerier Ju fler samtal som genomfördes desto tydligare blev bilden om vilka som var de största aktörerna på kylaggregatsmarknaden i Sverige. Undersökningen visade att Thermo King 12 är absolut överlägsen leverantör av kylaggregat. Exempel på andra aggregatleverantörer som åkerierna använde sig av var Hulstein 13 och Carrier 14. Nedan följer lite statistik av vad för slags aggregat åkerierna som kontaktades använde sig av. Cirka 85 % av aggregaten på marknaden var av märket Thermo King. Cirka 14 % av aggregaten på marknaden var av märket Hultstein eller Carrier. Cirka 1 % av aggregaten på marknaden var av något annan märke. Då Thermo King utgjorde en stor majoritet av marknaden, beslutades det att när arbetet med hårdvara skulle sättas igång skulle koncentrationen ägnas åt Thermo Kings produkter för att tillgodose åtminstone den största delen av åkerierna Temperaturkontroll idag Många, men inte alla, chaufförer har idag möjligheten att kontro llera temperaturen de har i bilens flak genom en liten kontrollpanel som är placerad på instrumentpanelen. Många har däremot inte möjligheten att kontrollera temperaturen på ett tillkopplat flak och får därför kontrollera detta manuellt i samband med ras ter. Nackdelarna med dagens system är många. Tiden mellan avläsningarna kan bli avsevärd då mellanrummen mellan chaufförernas raster kan bli långa och även om chauffören tar rast varje timme så kan mycket hända under den tiden. 11 GUI Graphical User Interface. Resultatet användaren ser, alltså det grafiska utseendet

20 För att en rapport ska kunna hämtas måste i värsta fall åkeriet hämta ut den direkt från kylaggregatet på fordonet och då måste fordonet vara på plats. Även med de modernaste systemen för automatisk avläsning som till exempel RCOM 15 som använder sig av WLAN 16, så måste fordonet komma till åkeriets vagngård för att avläsning ska kunna ske. Vissa åkerier får åka in till återförsäljaren för sitt kylaggregat för att få en utskrift, eftersom de helt enkelt saknar sådan utrustning själva. Dessa faktorer gör rapporthanteringen besvärlig och många åkerier hämtar bara ut rapporter om de har fått ett klagomål från någon kund, vilket leder till att översikten av kylaggregatens prestanda blir dålig. Om åkeriet har en bra översikt på hur aggregaten håller temperaturen kan de själva se om prestandan börjat sjunka och hinna åtgärda det i tid innan eventuell skada på gods sker. 4.2 Designfas Under arbetets gång fungerade de befintliga GUI-skisserna, som blivit uppvisade för några olika åkerier, hela tiden som en mall. Designsfasen delades upp i två delar, fordonsklient och kontorsklient. För de båda klienterna gjordes först en preliminär layout, som senare användes som utgångspunkt i designen, men för att en fullgod design skulle kunna utformas var en fördjupning i systemets struktur ett måste. Arbetet startade med fordonsklienten, där befintliga komponenter testades för att urskilja vad som fanns och vad som behövde göras. Med den preliminära designen som grund påbörjades ett mer utförligt designarbete för fordonsklienten. Då detta var klart utfördes ett liknande arbete på kontorsklienten. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle data först simuleras innan integrering med riktiga värden gjordes. När det kom till den information som tjänsten i framtiden ska ta från hårdvaran, så undersöktes vilka data som idag finns tillgängliga att hämta ut från de olika aggregaten. Detta gjordes för att de simulerade värdena skulle bli så nära verkligheten som möjligt, innan riktig kommunikation med hårdvara åstadkommits. Om ett gediget arbete utförts med simulerade värden så underlättas arbetet med integreringen av riktiga värden avsevärt. Eftersom hela systemet har stöd för både svenska och engelska, så gjordes även temperaturtjänsten för båda klienterna tvåspråkig. Systemet känner av vilken språkinställning datorn är inställd på och ändrar sedan automatiskt språk efter det. Eftersom temperaturtjänsten skulle integreras i en redan existerande produkt var den grafiska designen tvungen att följa samma mönster som de redan befintliga tjänsterna i systemet. 15 RCOM är ett verktyg för att ta ut temperaturrapporter som tillhandahålls av företaget Thermo King. 16 Wireless Local Area Network, det vill säga trådlöst lokalt nätverk

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson Rapport grupp 4 Software Engineering Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson 2009-10-29 Processer Sprinter Scrum har varit till stor hjälp för oss för att nå våra mål,

Läs mer

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08 JavaRats Kravspecifikation Version 1.1 Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se Marcus Widblom marwi026@student.liu.se Senast ändrad: 13 / 05 / 08 Sammanfattning Kravspecifikationen för JavaRats har skrivit

Läs mer

Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering Objektorienterad programmering Emil Ahlqvist (c10eat@cs.umu.se) Didrik Püschel (dv11dpl@cs.umu.se) Johan Hammarström (c08jhm@cs.umu.se) Hannes Frimmel Moström (c10hml@cs.umu.se) 1 1. Introduktion 1.1 Objektorienterad

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32

Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32 Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32 Analys och design-dokument Version 2.0 Datum 2008-05-19 Dokumentnummer 20080303 Sammanfattning Detta är analys och design-dokumentet för programmet Fyra i rad. Fyra i

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder

Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder Det vi idag kallar Internet växte fram ur ett amerikanskt nätverk kallat ARPAnet som skapades i slutet av 60 talet. Ett topphemligt verktyg för att koppla ihop stordatorer

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDI02 Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Verifikation, Validering och Testning XP Extreme Programming Vad är ett fel? I engelskan

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot Josef Karlsson Malik 2015-09- 02 jkmalik@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II0310) Sammanfattning

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Preliminär specifikation av projekt

Preliminär specifikation av projekt Preliminär specifikation av projekt Projektets namn: Infraröd Minneslåda (numera omdöpt till FastSync) Uppdragsgivare: Alex Olwal aolwal@cs.columbia.edu Deltagare: Johan Ullberg Nils

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

Testning av applikationer

Testning av applikationer Tentamen, (20 YH-poäng) Plats: Övningstenta Tid: Övningstenta Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna, suddgummi, linjal. Ej tillåtna hjälpmedel: Datorer, mobiltelefoner, surfplattor, miniräknare, böcker, anteckningar,

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg

Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg Datavetenskap Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg Oppositionsrapport, C-nivå 2006:12 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Examensarbetet är intressant eftersom

Läs mer

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata.

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata. Thomas Pettersson Född: 1969 Telefon: +46760446260 Adress: E-post: Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping thomas.pettersson@debadata.se Sammanfattning Thomas är född 1969 och är bosatt i Norrköping. Han har

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Koll på läget i realtid med R-CONTROL RCO Securitys mjukvara R-CONTROL erbjuder avancerad systemstyrning och oöverträffad anläggningskontroll

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Configuration testing Why? Vad det är tänkt att koden ska göra. Performance testing Kommentarer Skriva om koden som kommentar

Configuration testing Why? Vad det är tänkt att koden ska göra. Performance testing Kommentarer Skriva om koden som kommentar Skapa testfall Testing Köra testen Hitta fel Inspections and reviews Verifiera resultatet Formal methods Static analysis Completeness Verifiering Kvalitet Maintainability Validering Traceability Fault

Läs mer

Objektorienterad analys och design

Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design 1 Dagens föreläsning Första delen, innan rasten: Motivation och bakgrund Analys Funktioner Andra delen, efter rasten: Objektorienterade

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Vad gör vi här? Programmeringsteknik fördjupningskurs (EDAA01; 7,5hp) Valfri för F, N & BME (kan läsas från åk 2 eller i sommar!) Avancerad

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Proj-Iteration 3. Grov plan för releaser

Proj-Iteration 3. Grov plan för releaser Proj-Iteration 3 PVG/Coaching Boris Magnusson Datavetenskap LTH Proj-Iter3-1 Grov plan för releaser Kunden är mycket nöjd med första releasen som visar att stora framsteg gjorts med implementationsarbetet.

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Rafel Ridha Projektdefinition

Rafel Ridha Projektdefinition Rafel Ridha Projektdefinition Utveckling av applikation för Windows Phone Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentförfattare Rafel Ridha Dokumentnamn Projektdefinition xx.pdf Version 0.3 E-post rafelr@kth.se

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Kravspecifikation för hårdvaruprojekt i kursen Datorsystemteknik, HT2005. Temperaturvakt med loggningsfunktion

Kravspecifikation för hårdvaruprojekt i kursen Datorsystemteknik, HT2005. Temperaturvakt med loggningsfunktion Kravspecifikation för hårdvaruprojekt i kursen Datorsystemteknik, HT2005 Temperaturvakt med loggningsfunktion Bakgrund Den här applikationen skall tas fram i syfte att träna studenter på Datorsystemteknikkursen

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 Inlämningsuppgift : Finn 2D1418 Språkteknologi Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 1. Inledning...3 2. Teori...3 2.1 Termdokumentmatrisen...3 2.2 Finn...4 3. Implementation...4 3.1 Databasen...4

Läs mer

Universe Engine Rapport

Universe Engine Rapport 1 Universe Engine Rapport Alexander Mennborg 2017-05-08 2 Inledning I denna rapport diskuteras utvecklingsprocessen till projektet Universe Engine. Denna diskussion omfattar hela utveckling från starten

Läs mer

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 1. Introduktion till webbprogrammering Webbprogrammering består av ett antal

Läs mer

Åtkomst och användarhandledning

Åtkomst och användarhandledning Innehållsförteckning Problemspecifikation...1 Åtkomst och användarhandledning...2 Systembeskrivning...3 Lösningens begränsningar...5 Problem och reflektioner...6 Testkörning...7 Bilagor......Källkod...

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

BILAGA E till Programvaruprojekt ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0. Innehållsförteckning

BILAGA E till Programvaruprojekt ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0. Innehållsförteckning ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0 Rev 7 1(7) BILAGA E till Programvaruprojekt ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0 Här listas problem som kan behöva hanteras i kommande inkrement. De prioriteras alltså ner

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer