Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett"

Transkript

1 REV (5) REV , Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett Inledning Palliativ vård är en aktiv helhetsvård med syfte att ge livskvalitet när bot inte längre är möjligt. I takt med den medicinska kunskapsutvecklingen har insikten om att den rent medicinska frågeställningen vad kan vi göra också behöver kompletteras med en etisk frågeställning vad bör vi göra av allt det som vi kan. Enligt riksdagsbeslut tillhör palliativ vård prioriteringsgrupp 1. I slutbetänkandet från den senaste statliga utredningen angående palliativ vård (SOU 2001:6) lades ett förslag att palliativ vård skall vara tillgänglig för alla döende människor oberoende av diagnos och oberoende av var vården ges. Utredningen lyfter fram fyra hörnstenar inom palliativ vård: - symtomkontroll - teamarbete - god kommunikation - stöd till närstående. Bakgrund År 2000 gav den politiska samverkansgruppen i Örebro län kommunerna och landstinget i uppdrag att skapa lokala samarbetssavtal. Detta arbete skulle ske länsdelsvis. I västra länsdelen fick en arbetsgrupp i uppdrag av den lokala politikergruppen, att se över den palliativa vården och försöka skapa samarbete kring denna vårdform bildade Karlskoga kommun ett palliativt team, bestående av olika yrkeskategorier i syfte att stödja personal som vårdar patienter i palliativt skede intensifierades samarbetet kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i västra länsdelen. Bland annat utsågs palliativa resurspersoner på Karlskoga lasarett med samma syfte som kommunens palliativa team utsåg Degerfors kommun palliativa stödpersoner, bestående av sjuksköterskor inom olika enheter i syfte att stödja personal som vårdar patienter i palliativt skede. c:\documents and settings\kry003\lokala inställningar\temporary internet files\olk7\ reviderat avtal västra länsdelen.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Baggängsvägen MALMÖ

2 2 (5) 2006 bildades ett palliativt konsultteam på Karlskoga lasarett. Teamets uppgift är att vara en länk mellan Karlskoga lasarett, primärvården och kommunerna i västra länsdelen i samband med palliativ vård skall den palliativa vården enligt Karlskoga lasaretts verksamhetsplan fortsätta att utvecklas och utvärderas Palliativa konsultteamet blir en del av den ordinarie verksamheten på Karlskoga lasarett. Organisation västra länsdelen Primärvården Primärvården är tillsammans med kommunerna basen för den palliativa hemvården. När ansvarig distriktsläkare accepterat övertagande av PAL-skap och patienten kommit hem gör denne ett hembesök tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) i kommunen. Alternativt kan ansvarig distriktsläkare delta vid vårdplanering på lasarettet om denne så föredrar. Ansvarig distriktsläkare utför vid behov hembesök till patienten samt förbereder ordinationer för eventuell försämring. Rutiner upprättas för kontakt mellan ansvarig distriktsläkare och OAS i kommunen. Kommunerna Kommunerna kan välja att ha ett palliativt team eller annan organisationsmodell. Huvudsaklig arbetsuppgift är att ge råd och stöd till personal som vårdar personer palliativt. De ansvariga erhåller kompetensutveckling inom området. Varje kommun ska tillhandahålla palliativa platser för de patienter som har behov av detta. Karlskoga Lasarett Patientansvarig läkare alternativt avdelningsansvarig läkare planerar den palliativa vården utifrån den enskilde patientens behov. Det medför att tid måste avsättas för planering och framförhållning avseende ordination av en god palliativ symtomlindring. Patientansvarig läkare på sjukhuset utfärdar VIP-kort till den enskilde patienten då behov av detta föreligger. Huvudsyftet med utfärdande av VIP-kort är att förmedla trygghet till patienten. VIP-kortet innebär att

3 3 (5) patienten kan när som helst under dygnet återkomma direkt till moderavdelningen. När patienten anländer till avdelningen kontaktar sjuksköterska primärjour för inskrivning, som ska ske inom ett dygn. Palliativa konsultteamet kan vid behov konsulteras under tiden då både kurativ samt palliativ behandling pågår. Remiss är önskvärd. Önskvärt är också att teamet konsulteras i ett tidigt skede. Teamet har en konsultroll, det vill säga, har inte direkt patientansvar, utan ska finnas som stöd till personal på lasarettet och i kommunerna. I vissa fall kan det dock vara angeläget att ha patientansvar under en viss tid, t ex vid inställning av symtomlindrande medicin. Överenskommelse om detta görs i samråd med vederbörande läkare/sjuksköterska. Resurspersonerna i palliativ vård på de vårdavdelningar samt mottagningar där palliativ vård förekommer har en stödjande funktion för medarbetarna på den egna enheten. För att möjliggöra detta uppdrag deltar de i utbildning som anordnas inom palliativ vård av det palliativa konsultteamet. PAL- SKAP Det är primärvårdsläkaren som utifrån sin erfarenhet och kompetens avgör om den palliativa vården kan bedrivas under dennes ledning i hemmet. Remiss skickas till primärvården (som för andra patienter) vid utskrivning från lasarettet. Om patienten åter läggs in, skickas vid hemgång meddelande via Medix till PAL i primärvården. Delat PAL-skap mellan primärvårdsläkare och lasarettsläkare kan användas undantagsvis, i de fall inslag av mycket avancerad sjukvård förekommer i hemmet. Informationsöverföring Vid palliativ vård används sedvanliga informationsöverföringsrutiner och dessutom fylls en checklista, Vård i livets slutskede i med uppgifter som sparas för att användas som underlag vid vårdplaneringen, se bilaga 1. En kopia på denna checklista samt epikriskopia, läkemedelslistor, recept och eventuella bruksanvisningar för medicinteknisk apparatur, ska följa med patienten hem. Då patientansvarig läkare alternativt avdelningsansvarig läkare på lasarettet bedömt att ett överlämnande av PAL-skap till primärvårdsläkare är lämpligt i samband med utskrivning från lasarettet skall denne gå till väga på följande sätt: I kallelse till vårdplanering i Meddix, ska det stå palliativ vård, på första raden. Ansvarig läkare på avdelningen tar kontakt med ansvarig läkare på vårdcentralen snarast möjligt, för diskussion

4 4 (5) rörande lämpligaste handläggning och fortsatt PAL-ansvar i samband med utskrivning. Bedömningen kan även dokumenteras av sjuksköterska efter läkarens anvisning. Informationen överförs till berörda parter via Meddix. Telefonnummer till vårdcentralerna: Baggängen: Brickegården: Karolina: Laxå: Pilgården Läkemedel Vid utskrivningstillfället ansvarar läkaren för att recept finns på ordinerade läkemedel samt hjälpmedelskort på förbrukningsartiklar. Vid behov kan palliativa konsultteamet kontaktas för att underlätta vid utskrivning av hjälpmedelsnära förbrukningsartiklar. Läkemedel ska skickas med från avdelningen för tre dagar enligt tidigare överenskommelse. Vid inläggning skickar kommunens personal med läkemedel endast i de fall patienten har apodos. I kommunernas akutförråd finns de läkemedel att tillgå som rekommenderas i vårdriktlinjen för palliativ vård för primärvårdsläkare. Se bilaga 2, primärvårdens förslag till läkemedelsordinationer samt konstaterande av dödsfall Konstaterande av dödsfall Vid förväntat dödsfall kan sjuksköterska, som deltar i vården, få en anvisning för att fastställa dödsfallet. Läkaren är alltid ansvarig för konstaterandet av dödsfallet, men läkaren kan alltså göra konstaterandet på de uppgifter som sjuksköterskan lämnat. Anvisningen till sjuksköterskan att fastställa dödsfallet ska vara skriftlig och utfärdad före dödsfallet. Att en anvisning gjorts i det enskilda fallet skall noteras både i läkarjournal och i sjuksköterskejournal. Även om anvisning finns kan sjuksköterskan, om speciella omständigheter föreligger, ändå välja att kontakta läkare. Då PAL finns på Karlskoga lasarett ska blanketten fyllas i och sändas till lasarettet, se bilaga 3. Bårhusmeddelande ifylls alltid av den som fastställer dödsfallet. Observera, det finns olika bårhusmeddelanden för kommun, landsting och primärvård. Medicinteknisk utrustning Örebro läns landsting och Kommunförbundet Örebro län har fattat ett

5 5 (5) övergripande beslut om gällande ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mellan parterna. Ansvarsfördelningen finns att hämta på OVK sidan, adress: https://www.orebroll.se/ovk I västra länsdelen har kommunerna, primärvården och Karlskoga lasarett utifrån den övergripande ansvarsfördelningen kommit överens om följande hantering av medicinteknisk utrustning, se bilaga 4. Kvalitetsutveckling Det finns en styrgrupp för västra länsdelen som träffas 2 gånger per år. På mötena diskuteras kompetensutveckling för all hälso- och sjukvårdspersonal i västra länsdelen samt kvalitetsfrågor som berör utveckling, uppföljningar och samarbete. Det palliativa konsultteamet kan vara ett stöd vid palliativa frågeställningar för enskild patient, men också hålla i utbildningar för personal på sjukhuset, primärvården och kommunerna. Styrgruppen består av: Palliativa konsultteamet medlemmar: Mats Breivald, Överläkare Jeanette Brunwall, sjuksköterska Anette Beijar, sjuksköterska Ulrika Eriksson, sjuksköterska Mia Svantesson, sjuksköterska Övriga från Karlskoga lasarett: Stig- Olof Almgren, överläkare Håkan Lindvall, överläkare Lena Adolfsson, verksamhetschef Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i västra länsdelen: Ing-Marie Henningsson, Degerfors kommun Sven-Olof Johansson, Laxå kommun Agnetha Waller, Karlskoga kommun Primärvården Elisabet Axelsson, vårdcentralschef, Pilgården

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg 2 2013-08-14 Eva Franzén Eva Franzén, Maj Forsberg God vård och omsorg vid livets slut 1. Bakgrund Vid

Läs mer

Patientens möjlighet att bestämma över sin död

Patientens möjlighet att bestämma över sin död 1 Promemoria utarbetad av en intern arbetsgrupp i SMER bestående av Niels Lynoe, Barbro Westerholm och Daniel Brattgård och slutligen överlämnad till rådet inför sammanträdet den 28 augusti 2008. Patientens

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer