Inledning. Eksjö den 18 december 2007 Lennart Grandelius Projektledare Arkitekt SAR/MSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Eksjö den 18 december 2007 Lennart Grandelius Projektledare Arkitekt SAR/MSA"

Transkript

1

2 Inledning År 1999 fastställde Eksjö kommunstyrelse brandskyddsstrategin för Eksjö gamla stadsdel. Riksantikvarieämbetet och Räddningsverket har därefter samfällt givit ut strategin som nationell utgåva, i förhoppning att exemplet Eksjö skulle tjäna som inspirationskälla för andra trästäder. Strategin har härefter stått som förebild för många trästäder inom landet, och även i Norge och Finland. Strategin bygger på två principer; dels att med förebyggande åtgärder försöka förhindra brand. Om den trots allt uppstår, ska omfattningen så långt som möjligt begränsas till inom fastigheten. dels att med enkla åtgärder och till rimliga kostnader, få en förebyggande skyddseffekt. Många av åtgärderna har därför sin begränsning i att motstå långvarig brandpåverka ( E 30 ), varför en tidig upptäckt av branden är nödvändig, för att kunna förhindra en förödande stadsbrand. Vi valde att hellre få mycket utfört, än lite eller inget alls. Den tekniska utvecklingen av olika typer av larm, installation och detektering har kommit mycket långt men kunskapen om, problematiken och konsekvenserna kring, installation i ett helt kvarter med bebyggelse från 1600-talet är liten. Räddningstjänsten i Fredrikstad i Norge har gjort provisoriska installationer i några byggnader inom ett kvarter. Erfarenheten från de sista årens stadsbränder i Sverige och Norge är, att tidig upptäckt är helt avgörande för utgången. Eksjö den 18 december 2007 Lennart Grandelius Projektledare Arkitekt SAR/MSA

3 Kort om utvecklingsprojektet Eksjö kommun ansökte i september 2001 om : - i bidrag för projektet. Riksantikvarieämbetet beslutade 2003 om bidrag på : - till länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen ska samarbeta med länsstyrelserna i Örebro och Blekinge län med inriktning på Nora trästad respektive Världsarvstaden Karlskrona. Detta pilot/utvecklingsprojekt har som syfte att försöka få fram, till en rimlig kostnad, anpassningsbara system, vilka är placerade strategiskt i byggnaderna. Skyddstäckningen blir inte 100 procentig, men genom valet av strategiska platser får vi en acceptabel säkerhet för att förhindra stadsbrand. Vi använder oss av redan känd teknik, men har och kan komma att kombinera olika typer av system, beroende på platsen för installationen. Området vi arbetar med innehåller alla tänkbara riskfaktorer såsom mycket tät bebyggelse, hög andel brännbar massa, inga brandmurar, gårdarna ligger rygg om rygg, svårtillgängliga vindar, portlider med sopförvaring, loftgångar samt svårtillgängligt för räddningstjänsten. Försöksverksamheten är tänkt att stå som förebild för fortsatta installationer i Eksjö och andra trästäder. Installationerna kommer att utvärderas vad avser tillförlitlighet, benägenhet för falsklarm, inköp och monteringskostnader samt eventuella juridiska frågor. Projekttiden är satt till tre år. Projektet har delats upp i faser, med en delrapport för varje år samt en slutvärdering. Inventering av problemen. Projekteringsfas. Installationsfas. Utvärderingsfas. Projektavslutning. En enkel förfrågan har gått ut till tre företag om deras intresse att medverka i detta utvecklingsprojekt, med eller utan sponsring. Företagen var utvalda genom att de antingen bedriver egen forskning och utveckling samt/eller produktion av larmsystem. Två var intresserade att medverka i projektet. Siemens AB Building Technologies Jönköping Wirefree Protection System AB Göteborg I utredningen är Wirefree Protection System AB förkortat till WPS. En fastighetsredovisning och en funktionsbeskrivning upprättades för det aktuella kvarteret.. Vi ansåg att båda företagens medverkan var värdefull för att få olika tillverkares system testade i denna komplexa miljö och inom ramen för utvecklingsprojektet. Siemens arbetar företrädesvis med detektering i trådbundna system medan WPS arbetar med detektering i trådlösa system. Efter förhandling valde vi att fördela uppdraget så att WPS erhöll Kv. Ciselören 1, 4 och 5 medan Siemens erhöll Kv. Ciselören 2 och 3. Systemen har var sin central. Siemens har direktanslutning till SOS-alarm medan WPS larmar SOS över sin larmcentral. Hyresgästerna har möjlighet att återställa inom viss tid vid s.k. pannkakslarm.

4 Siemens och WPS använde sig av samma installatör, vilket förenklade hela projektet både under inkörningen och tiden därefter. Siemens anläggning kom i drift i slutet av september 2004 medan WPS hade en del inkörningsproblem med vissa detektorer (se vidare avsnittet Händelser) och kom i drift månadsskiftet oktober-november Projektet avslutas 30 juni 2007 och anläggningarna tillfaller då, utan kostnad, fastighetsägarna. Förhoppningsvis ska vi då fått svar på många frågor om brandlarmsinstallationer i kulturhistorisk bebyggelse. Teknisk information Totalt innehåller projektet 33 bostadslägenheter, 13 affärslokaler, 11 trapphus och en mängd förråd, garage och soprum. Samtliga bostadslägenheter och affärslokaler, trapphus, förråd, soprum, garage och vindar är larmade. Siemens två fastigheter har detektering i trådbundna system medan WPS tre fastigheter har detektering över trådlösa system. Siemens två fastigheter ligger intill varandra, men mellan WPS tre (se föregående avsnitt). Båda anläggningarna är anslutna till var sin centralapparat, vilka i sin tur är anslutna till en gemensam larmsändare för hela kvarteret. Båda systemen larmar med siren, vid het larm, samtliga lägenheter och affärslokaler inom fastigheten. I båda systemen ges möjlighet för hyresgästen att avbryta larmet för Siemens anläggning trycka på en knapp i minst 3 sek. inom 3 minuter, och för WPS inom 3 minuter ringa WPS larmcentral, som sedan mobilt upphäver larmet. Om larm utlöser, i båda systemen, i utrymmen som inte är bostäder eller affärslokaler, till exempel trapphus, förråd och vindar, går larmet utan fördröjning till SOS-alarm. Siemens anläggning Siemens har installerat 27 optiska rökdetektorer, som normalt inte påverkas av t.ex. normal användning av stearinljus eller elda i kakelugnen. I två portlider har installerats värmedetekterande kabel, vilken har anslutits till brandlarmsystemet via adressenheter. Se vidare bilaga 12, materialspecifikation. WPS anläggning WPS har installerat 49 radiobaserade rökdetektorer. Dessa är också optiska och påverkas således inte av normal användning av stearinljus och eldning i kakelugn. I ett portlider med sopförvaring, kommer inom kort installeras en sprinkler med öppna munstycken men tomrör som styrs över en rökdetektorer och ett relä. När larm utlöst, öppnas en ventil, som släpper på vattnet. Se vidare bilaga 13, materialspecifikation. Installationerna påbörjades och var avslutade Driftsprov av Siemensanläggningen gjordes och för WPS Varje år har detta projekt dokumenterats och rapporterna finns arkiverade på länsstyrelsen i Jönköping. Denna slutrapport är en sammanställning av de viktigaste händelserna, ekonomisk redogörelse från de olika åren samt ett slutomdöme.

5 Bilder från installationerna. Siemens centralapparat och nedan larmdetektor. WPS centralapparat och nedan larmdetektor..

6 Nyckelskåp monterat i timmervägg. Återställningsknapp vid s.k. pannkakslarm. Gäller endast Siemens installation. WPS har ett uppringande system.

7 Portlider försett med värmedetekterande kabel. Blixtljus för att markera, vilken av centralapparaterna som indikerat larm.

8 Händelser under 2004 Under inkörningarna hade WPS problem dels med kommunikationen mellan några detektorer och centralapparaten (ytterligare en antenn monterades), dels med batterier, som inte hade tillräcklig kapacitet. Inkörningsperioden är till för att finna dessa barnsjukdomar. Dessa problem har utlöst fellarm. Några detektorer monterades på distans från taket, vilket gav bättre kommunikation mellan sändare och mottagare. En detektor har omprogrammerats för bättre funktion. Siemens anläggning har fungerat, utan barnsjukdomar från start. Redan efter fem månader har det varit två heta larm med utryckning av Räddningstjänsten. Brandtillbuden har i båda fallen varit påslagna och glömda spisar, vilka orsakade rökutveckling. I ett av fallen var spisen belamrad med plastmuggar, vilka var nedsmälta av värmeutvecklingen. Vid båda tillfällena kunde, utan överord, incidenterna utvecklats till katastrofala bränder. Larmen skedde inom båda anläggningarna. Vid ytterligare ett tillfälle kunde hyresgästen själv avvärja branden och använda sig av återställningsfunktionen genom att ringa till WPScentralen. Kostnader under 2004 I projektet har installerats detektorer i 46 bostads- och affärslokaler. Totalt har installerats 76 detektorer. Kostnaden är, avseende leverans, installation och provkörning, för bostads- och affärslägenheterna ca :-/enhet. eller ca :- per detektor i kvarteret (exkl. moms), Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där även deltagande företag vinner erfarenheter, vilket påverkat installationskostnaden i positiv riktning Kostnaden för drift och underhåll är hitintills, inklusive grundavgifter, ca. 1100:-/bostads- och affärslägenhet per år. Per månad blir kostnaden ca 92:- exkl. moms. Om fastighetsägarna själva kan fungera som anläggningsskötare, blir kostnaden ca. 450:- per år eller 38:-/månad och lägenhet, exkl. moms. Efter det att projektet är avslutat och överlämnat till fastighetsägarna är grundavgiften på ca :- redan betald, men i gengäld tillkommer årskostnaden för SOS-alarm abonnemanget, som idag sponsrar projektet. Slutsumman kommer att i stort sett bli densamma. De fastighetsägare som har Länsförsäkringar som försäkringsbolag, är utlovade en reducering av försäkringspremien för själva fastigheten med 10%, vilket torde till viss del, kompensera kostnaden för drift och underhåll. Även hyresgästerna föreslås att begära en reducering av hemförsäkringskostnaden vad gäller brand i lägenheten.

9 Händelsehistorik Brandutryckning. Påslagen spisplatta och smältande plastprodukter som utlösta larm. Allvarligt tillbud som orsakade rökutveckling. Trådlös detektering Brandutryckning. Kvarglömd spisplatta med kastrull som utlöste larm. Allvarlig tillbud som orsakade rökutveckling. Trådlös detektering Brandutryckning. Inget tillbud. Troligen en smygrökare i ett förråd. Kl Går ej att kvittera. Trådlös detektering Brandutryckning. Inget tillbud. Matlagning orsakade larm. Bostaden Kl saknade köksfläkt. Hyresgästen hade ringt larmcentralen, men väntetiden för kvittering överskred de 90 sekunderna. Trådlös detektering Brandutryckning. Inget tillbud. Samma lägenhet som saknar köksfläkt. Stekt ägg eller liknande. Väntetiden för kvittering överskred de 90 sekunderna. Trådlös detektering Brandutryckning. Kvarglömd spisplatta som orsakade rökutveckling. Trådlös detektering Larm till Räddningstjänsten. Inget tillbud. Tekniskt fel med SOS-alarm orsakat av kvartalsprovningen av systemen. Härutöver har det förekommit ett antal fellarm och förvarningar om larm, vilka återställts. Händelser under 2005 Generellt och sammanfattningsvis kan konstateras att år 2005 har inneburit injusteringar av framför allt det trådlösa systemet och kompetenshöjning för de personer, som servar eller larmas. Att larminstallationen är nödvändig vittnar de två heta utryckningarna, som mycket väl kunnat utlösa brand eller storbrand beroende på insatstid, om larminstallationer saknas. Utöver räddningstjänstens utryckningar har det förekommit 13 fellarm på WPS-systemet och 2 förvarningar på Siemens system enligt händelseminnet i centralerna. Förvarningar innebär att larm utlöst, men hyresgästen har kvitterat. Fellarmen i WPS-systemet har i huvudsak orsakats av att signalen har tappats bort mellan detektor och central. Även batterifel har förekommit. Den tappade signalen har åtgärdats genom bl.a. monteringsjustering av detektor. En del av dessa fellarm kan också orsakats av yttre störningar från annan trådlös kommunikation, såsom mobiltelefonnätet eller trådlös datoranslutning o.s.v. Hela luften är full av olika signaler, där våglängderna ligger mycket nära varandra.

10 Åtgärder under 2005 För att försöka undvika onödiga utryckningar av Räddningstjänsten har kvitteringstiden för WPS-systemet ändrats från 90 till 100 sekunders fördröjning. Tidigare hade inte WPS-systemet fördröjningstid vid strömavbrott. Detta har nu ändrats till 3 minuter. De fastighetsägare som har larmcentraler i sina fastigheter har blivit ombedda att anskaffa kodade hänglås till utrymmena. Det finns viss risk för sabotage. Koden har föreslagits bli dubbla gatuadressen d.v.s och Skulle annan kod önskas ska Räddningstjänsten, Eksjö Bevakning och Elajo informeras. I lägenheten, som har haft två larm p.g.a. matlagning, kommer fastighetsägaren att installera köksfläkt. Kostnader under 2005 Totalt har länsstyrelsen utbetalat för drift och skötsel :-. Beloppet fördelar sig på poster Telekommunikation Bevakningstjänst - Skötsel, kvartalsprovningar och tillsyn efter fellarm. För skötsel, tillsyn, kvartalsprovningar och bevakningstjänst har utbetalats :-. Dessa kostnader kommer att reduceras, eftersom vi hitintills haft s.k.inkörningsproblem. För telekommunikation har utbetalats 7 086:- varav Telia debiterat 2 466:- och Riksettans larmcentral 4 620:-. För år 2005 har alltså ovanstående kostnader på :- fördelat på 46 bostads och affärslokaler kostat 980:-/år och lokal eller 82:-/månad oavsett yta.

11 Händelsehistorik 2006 Larminformation WPS. Matlagning. Försök till kvittering med telefon. Utryckning av Rtj WPS. Matlagning (popcorn). Kvitterat med telefon Siemens. Matlagning. Kvitterat med knapp WPS. Brand i dammsugare. Försök med kvittering med telefon. Utryckning av Rtj Siemens. Matlagning. Kvitterat med knapp. Varningsläge, nästan larm Siemens. Matlagning. Kvitterat med knapp. Varningsläge, nästan larm WPS. Matlagning. Försök till kvittering med telefon. Utryckning av Rtj WPS. Matlagning. Försök med kvittering med telefon. Utryckning av Rtj WPS. Troligen rökning i cykelförråd. Utryckning av Rtj Siemens. Matlagning. Kvitterat med knapp. Varningsläge, nästan larm Siemens. Matlagning. Kvittering med knapp. Varningsläge, nästan larm WPS. Matlagning. Försök till kvittering med telefon. Utryckning av Rtj. Kommentarer till händelser. Det förefaller som om tidigare falsklarm i WPS-systemet är undanröjda. Falsklarmen uppstod i huvudsak på grund av att detektorerna tappade kontakten med mottagaren. Kvittering med knapp i Siemens system förefaller fungera utan komplikationer. Kvittering med telefon till WPS larmcentral Riksettan i Göteborg fungerar inte. Vid fem tillfällen har räddningstjänsten ryckt ut alldeles i onödan. Skälet härtill är bland annat och med stor sannolikhet, att larmet överförs till larmcentralen via SMS och detta kommer fram när det kommer. Sändning med SMS garanterar inte omgående leverans. Vid ett tillfälle stod hyresgästen med telefonen i handen och försökte komma fram till larmcentralen samtidigt som räddningmanskapet rusade in i lägenheten. Vid ett annat tillfälle var larmcentralen fullständigt okunnig om vad det gällde (vadå kvittering?) och ifrågasatte t.o.m. hyresgästens uppgifter och vid ett annat tillfälle uppger en hyresgäst att telefonisten sagt bra, släng på luren och strax efter kommer räddningstjänsten i full utryckning. Dessa brister i kommunikationerna påverkar dock inte, som ovanstående uppgifter visar, larmsignalen till SOS och räddningstjänsten. Under året har ett brandtillbud förekommit, brand i en dammsugare, vilket resulterade i larm och utryckning, trots att hyresgästen släckt och försökt att kvittera. Åtgärder Situationen är ohållbar och det faller inom WPS ansvar att rätta till så att systemet fungerar. Under de tre åren har vi ändrat kvitteringstiden i WPS-systemet två gånger för att hyresgästen ska ha en chans att hinna nå Riksettans larmcentral innan larm utlöses till räddningstjänsten. Vid flera tillfällen har kvitteringstiden överskridits på grund av trängsel hos Riksettans larmcentral. Tydligen är det systemet med överföring genom SMS som inte fungerar. Larmcentralen hinner inte får larmet före hyresgästens uppringning varför telefonisten är helt ovetandes. Vid ett tillfälle kom SMS et fram två timmar efter det att räddningstjänsten fick larmet. Om några månader upphör projektet och vi vet inte, för närvarande, om installationerna har ett liv efter detta.

12 Kostnader De tunga kostnaderna ligger i service och kvartalsprovningar samt den backup som erfordras genom Eksjö Bevakning (numera Securitas). TeliaSonera total kostnad för året 3 624:- Riksettans larmcentral 4 620:- Elajo :- Eksjö Bevakning : :- Utslaget på 46 lägenheter ger en årskostnad på cirka 1 000:- Tjänsten från Eksjö Bevakning kan utföras av annan än Eksjö Bevakning och tidsintervallerna för provning kan diskuteras, om anläggningarna ska övertagas av fastighetsägarna. Enbart telefonkostnader skulle ge en kostnad på 15:-/ lägenhet och månad. Händelsehistorik 2007 Under våren påbörjades arbetet med att avveckla projektet och överföra anläggningarna till fastighetsägarna. Avvecklingsmöte Samtliga fastighetsägare, med undantag av Arne Stridh (giltigt förfall), var närvarande, samt representanter för Siemens, WPS, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten i Eksjö. Grandelius (projektledaren) rapporterade om den enkät, som samtliga hyresgäster fått sig tillsänt. Cirka 2/3 svarade enhälligt att dels kände de en stor trygghet med larminstallationerna, dels var ingen hyresgäst irriterad över att larm kunde utlösa i samband med viss matlagning samt ingen hyresgäst ville vara utan larminstallationerna. Nackdelarna övervägde mångdubbelt nackdelarna. Irritationsmomentet har varit att hyresgästernas kvittering av falsklarm i WPS-systemet inte fungerar, trots flera tillsägelser. Fastighetsägarna var överens om att larmfunktionerna ska fortsätta, men inte till vilket pris som helst. Det gällde att finna en ekonomisk nivå som är rimlig. Att höja hyran med motivering, att larm har installerats, var inte aktuellt. Securitas, WPS, Siemens och Elajo (elinstallatör som tidigare skött servicen på larminstallationerna) uppmanades att räkna fram ett serviceavtal som fastighetsägarna kunde godta. Avvecklingsmöte Samtliga fastighetsägare var närvarande, tillika larmföretag och säkerhetsföretag. Länsstyrelsens ansvar upphör den 30 november Elajo erhöll uppdraget att presentera, inom kort, ett förslag till avtal.

13 Sammanfattning av projektet Det är utom alla tvivel, att installationerna har haft en stor betydelse, för att förhindra brand i stadsdelen. Redan efter fem månader från start, har det varit två heta larm med utryckning av räddningstjänsten. Brandtillbuden har i båda fallen varit påslagna och glömda spisar, vilka orsakade rökutveckling. I ett av fallen var spisen belamrad med plastmuggar, vilka var nedsmälta av värmeutvecklingen. Vid båda tillfällena kunde, utan överord, incidenterna utvecklats till katastrofala bränder. Förekommer det liknande incidenter under åren i de övriga fastigheterna, som inte har larm i Gamla Stan, då är det än mera märkligt, att stadsdelen över huvudtaget finns kvar. Den trådlösa detekteringen (WPS-systemet) hade under de första två åren s.k. barnsjukdomar, vilket resulterade i ett flertal fellarm. Problemen har sedan avtagit, varför under 2007 endast ett batterifel har inträffat. Det tråddetekterade systemet (Siemens) har fungerat utan störningar. Kommentarer, undertecknads uppfattning. Tråddetekteringen har genom sin synlighet, påverkat upplevelsen av byggnadsminnet, även om installatören gjort vad som går, för att dölja de röda kablarna i de vita plaströren. Det kanske är det pris vi måste betala, för att förhindra brand, om vi nu väljer detta system. I det avseendet är trådlös detektering att föredra, men i gengäld känsligare för störningar. Se ovan och nedan. Kvittering av falsklarm har varit betydligt smidigare och utan komplikationer med tråddetektering. Kvittering sker då genom ett knapptryck i minst 3 sek. inom 3 min. Vid trådlös detektering har detta gjorts, genom att ringa upp larmcentralen i Göteborg, som i de flesta fall, inte förstått vad det varit frågan om. Skälet härtill har varit att larm överförs genom SMS, vilket inte garanterar omgående leverans. Tidsfördröjningen kan bero på dålig förbindelse just för tillfället, köbildning i luften eller på larmcentralen. Larmet har helt enkelt inte kommit fram till larmcentralen, trots att det tjuter i lägenheten och räddningstjänsten redan är larmade och på väg. Flera situationer har inträffat, där hyresgästen stått med telefonen i handen och väntar på kontakt med larmcentralen för kvittering och brandmännen är på väg in i lägenheten med full utrustning. Något fungerar uppenbarligen inte, och hyresgästerna har påpekat frustrationen. Denna kritik är skriven, efter den information som var tillgänglig I övrigt kan sägas, vilket är det viktigaste, att larmet när det varit allvar, alltid gått fram till räddningstjänsten, och de har anlänt inom några få minuter. Att det sedan varit en mängd falsklarm, till förtret för räddningstjänsten, får vi se som en del av projetet. Larminstallationerna har nu, från och med den 30 november 2007, övergått till fastighetsägarna utan kostnad. Fastighetsägarna övertar de avtal som tidigare varit tecknade med telefonbolag och säkerhetsföretag. Elajo/Eksjö kommer inom kort att upprätta nytt avtal med fastighetsägarna och överta tillsynen och funktionskontrollen av systemen. Eksjö den 19 december 2007 Lennart Grandelius Projektledare

14

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

FAKTA OM Trygghet genom samverkan

FAKTA OM Trygghet genom samverkan FAKTA OM GrannLarm är systemet för villor, radhus, kedjehus och lägenheter. Bostädernas larminstallationer sammankopplas i en grupp, som i sin tur kan anslutas gemensamt till larmcentral. GrannLarm har

Läs mer

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm 2014-08-22 Automatiska Brandlarm Innehåll 1 Syfte och Mål... 3 2 Bakgrund... 3 3 Åtgärder för att minska antalet onödiga larm... 4 3.1 Larmorganisation... 4 3.2 Larmlagring... 5 Timer på vidarekopplingen...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

Förebyggandekonferens 2011

Förebyggandekonferens 2011 Förebyggandekonferens 2011 Skötsel och underhåll av en automatisk brandlarmanläggning - Vad säger SBF 110? Jens Hjort, Brandskyddsföreningen 1. 2011-04-14 Vad är SBF 110? Beskriver utförande och skötsel,

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Enkätundersökning. Automatlarm. Föreningen Sveriges Brandbefäl

Enkätundersökning. Automatlarm. Föreningen Sveriges Brandbefäl Enkätundersökning Automatlarm Föreningen Sveriges Brandbefäl 2016-01-18 Kommentar Alltid Det pågår en översyn att åka låg prio till de objekt som inte är myndighetsanläggningar exempelvis skolor dagtid

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i skolbyggnad Rosenlundsskolan, Jönköpings kommun 2010-01-05, Larmnummer 2010038059 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10

Läs mer

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19 Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011 Göteborg 2011-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand i förpackning på spis

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand i förpackning på spis Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand i förpackning på spis Sammanfattning av händelsen Brand i kök på s.k. seniorboende (äldreboende). Branden startade på spisen vid matlagning. Innehåll

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Räddningstjänsten Syd 2010-01-01 2 (13) BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av dessa

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Denna vägledning riktar sig till dig som ska fylla i anläggarintyg SBF 103:8. Anläggarintyget ska endast användas av företag som är certifierade

Läs mer

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2009-09-20 Avtal Automatiska brandlarm Mellan Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås och: org nr: har följande avtal träffats om utryckning till anläggningens

Läs mer

Skydda ditt hem med Yale Easy Fit Alarm

Skydda ditt hem med Yale Easy Fit Alarm Easy Fit Alarms Skydda ditt hem med Yale Easy Fit Alarm An ASSA ABLOY Group brand Smartphone Alarm Flexibelt hemlarm, lätt att använda via en app i din smarta mobil Oavsett var du befinner dig måste du

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSVERKET NR 6 SEPTEMBER Uppföljning. Varningsmeddelande nivå 1 och nivå 2,

INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSVERKET NR 6 SEPTEMBER Uppföljning. Varningsmeddelande nivå 1 och nivå 2, INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSVERKET NR 6 SEPTEMBER 2002 Vädervarning Bakgrund Redan 1994 träffades en överenskommelse mellan SMHI och Räddningsverket för att definiera SMHIs uppgifter inom räddningstjänstens

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2016-01-01 Sida 2 av 13 BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten SÖRF:s

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Skillnaden mellan fara och skada kan mätas i sekunder. BEST Proactive överfallslarm står alltid redo för skarpa situationer. SÄNDARE Bärs

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTERNT SKYDD

RIKTLINJER FÖR INTERNT SKYDD RIKTLINJER FÖR INTERNT SKYDD Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för internt skydd Riktlinjer 2009-09-28 187 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Falunhus 11, Faluns kommun Bakgrund De aktuella byggnaderna ligger i Falun och är flerbostadshus innehållande bostadsrättslägenheter. Tillsynsföreläggande,

Läs mer

Olycksundersökning efter brand på

Olycksundersökning efter brand på Sida 1 Datum: 2011-08-12 Vår beteckning: 516-2011-00502 Utredare: Anna Henningsson Granskad av: Olycksundersökning efter brand på, Nora Larmtid: 2011-08-10, 11:10:16 Adress:, Nora Objektstyp: Vårdanläggning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

8 Kontrollsystem - 1 -

8 Kontrollsystem - 1 - 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING. ANVÄNDARGUIDE FÖR OPTISK BRANDVARNARE Kommersiell referens: 2103-002 Utvecklad av CAVIUS Larmet är avsedd för installation i bostadshus, husvagnar, villavagnar och husbilar. De rekommenderas inte för båtar.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Cyklar Parkering av cyklar i studioområdet är inte tillåten. Cykelställ finns i anslutning till Filmhusets huvudentré.

Cyklar Parkering av cyklar i studioområdet är inte tillåten. Cykelställ finns i anslutning till Filmhusets huvudentré. Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset! Här finns viktig information till dig som ska arbeta inom studioanläggningen. En del av informationen berör brandskyddsregler som alla måste följa och

Läs mer

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-4 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C LARMSYSTEM 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

Olycksundersökning efter brand på gruppbostaden Nya Sandbackavägen

Olycksundersökning efter brand på gruppbostaden Nya Sandbackavägen Sida 1 Datum: 2011-04-19 Vår beteckning: 516-2011-00502 Utredare: Anna Henningsson Granskad av: Olycksundersökning efter brand på gruppbostaden Nya Sandbackavägen Bilden lånad från orebro.se Larmtid: 2011-04-19,

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Fördjupad olycksutredning

Fördjupad olycksutredning Datum: 2012-10-30 Diarienummer: Händelsenummer insatsrapport: 2009 029 518 Fördjupad olycksutredning Boendesprinklers funktionalitet i samband - med brand på LSS-boende. Olycksutredning - Boendesprinkler

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer