Inledning. Eksjö den 18 december 2007 Lennart Grandelius Projektledare Arkitekt SAR/MSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Eksjö den 18 december 2007 Lennart Grandelius Projektledare Arkitekt SAR/MSA"

Transkript

1

2 Inledning År 1999 fastställde Eksjö kommunstyrelse brandskyddsstrategin för Eksjö gamla stadsdel. Riksantikvarieämbetet och Räddningsverket har därefter samfällt givit ut strategin som nationell utgåva, i förhoppning att exemplet Eksjö skulle tjäna som inspirationskälla för andra trästäder. Strategin har härefter stått som förebild för många trästäder inom landet, och även i Norge och Finland. Strategin bygger på två principer; dels att med förebyggande åtgärder försöka förhindra brand. Om den trots allt uppstår, ska omfattningen så långt som möjligt begränsas till inom fastigheten. dels att med enkla åtgärder och till rimliga kostnader, få en förebyggande skyddseffekt. Många av åtgärderna har därför sin begränsning i att motstå långvarig brandpåverka ( E 30 ), varför en tidig upptäckt av branden är nödvändig, för att kunna förhindra en förödande stadsbrand. Vi valde att hellre få mycket utfört, än lite eller inget alls. Den tekniska utvecklingen av olika typer av larm, installation och detektering har kommit mycket långt men kunskapen om, problematiken och konsekvenserna kring, installation i ett helt kvarter med bebyggelse från 1600-talet är liten. Räddningstjänsten i Fredrikstad i Norge har gjort provisoriska installationer i några byggnader inom ett kvarter. Erfarenheten från de sista årens stadsbränder i Sverige och Norge är, att tidig upptäckt är helt avgörande för utgången. Eksjö den 18 december 2007 Lennart Grandelius Projektledare Arkitekt SAR/MSA

3 Kort om utvecklingsprojektet Eksjö kommun ansökte i september 2001 om : - i bidrag för projektet. Riksantikvarieämbetet beslutade 2003 om bidrag på : - till länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen ska samarbeta med länsstyrelserna i Örebro och Blekinge län med inriktning på Nora trästad respektive Världsarvstaden Karlskrona. Detta pilot/utvecklingsprojekt har som syfte att försöka få fram, till en rimlig kostnad, anpassningsbara system, vilka är placerade strategiskt i byggnaderna. Skyddstäckningen blir inte 100 procentig, men genom valet av strategiska platser får vi en acceptabel säkerhet för att förhindra stadsbrand. Vi använder oss av redan känd teknik, men har och kan komma att kombinera olika typer av system, beroende på platsen för installationen. Området vi arbetar med innehåller alla tänkbara riskfaktorer såsom mycket tät bebyggelse, hög andel brännbar massa, inga brandmurar, gårdarna ligger rygg om rygg, svårtillgängliga vindar, portlider med sopförvaring, loftgångar samt svårtillgängligt för räddningstjänsten. Försöksverksamheten är tänkt att stå som förebild för fortsatta installationer i Eksjö och andra trästäder. Installationerna kommer att utvärderas vad avser tillförlitlighet, benägenhet för falsklarm, inköp och monteringskostnader samt eventuella juridiska frågor. Projekttiden är satt till tre år. Projektet har delats upp i faser, med en delrapport för varje år samt en slutvärdering. Inventering av problemen. Projekteringsfas. Installationsfas. Utvärderingsfas. Projektavslutning. En enkel förfrågan har gått ut till tre företag om deras intresse att medverka i detta utvecklingsprojekt, med eller utan sponsring. Företagen var utvalda genom att de antingen bedriver egen forskning och utveckling samt/eller produktion av larmsystem. Två var intresserade att medverka i projektet. Siemens AB Building Technologies Jönköping Wirefree Protection System AB Göteborg I utredningen är Wirefree Protection System AB förkortat till WPS. En fastighetsredovisning och en funktionsbeskrivning upprättades för det aktuella kvarteret.. Vi ansåg att båda företagens medverkan var värdefull för att få olika tillverkares system testade i denna komplexa miljö och inom ramen för utvecklingsprojektet. Siemens arbetar företrädesvis med detektering i trådbundna system medan WPS arbetar med detektering i trådlösa system. Efter förhandling valde vi att fördela uppdraget så att WPS erhöll Kv. Ciselören 1, 4 och 5 medan Siemens erhöll Kv. Ciselören 2 och 3. Systemen har var sin central. Siemens har direktanslutning till SOS-alarm medan WPS larmar SOS över sin larmcentral. Hyresgästerna har möjlighet att återställa inom viss tid vid s.k. pannkakslarm.

4 Siemens och WPS använde sig av samma installatör, vilket förenklade hela projektet både under inkörningen och tiden därefter. Siemens anläggning kom i drift i slutet av september 2004 medan WPS hade en del inkörningsproblem med vissa detektorer (se vidare avsnittet Händelser) och kom i drift månadsskiftet oktober-november Projektet avslutas 30 juni 2007 och anläggningarna tillfaller då, utan kostnad, fastighetsägarna. Förhoppningsvis ska vi då fått svar på många frågor om brandlarmsinstallationer i kulturhistorisk bebyggelse. Teknisk information Totalt innehåller projektet 33 bostadslägenheter, 13 affärslokaler, 11 trapphus och en mängd förråd, garage och soprum. Samtliga bostadslägenheter och affärslokaler, trapphus, förråd, soprum, garage och vindar är larmade. Siemens två fastigheter har detektering i trådbundna system medan WPS tre fastigheter har detektering över trådlösa system. Siemens två fastigheter ligger intill varandra, men mellan WPS tre (se föregående avsnitt). Båda anläggningarna är anslutna till var sin centralapparat, vilka i sin tur är anslutna till en gemensam larmsändare för hela kvarteret. Båda systemen larmar med siren, vid het larm, samtliga lägenheter och affärslokaler inom fastigheten. I båda systemen ges möjlighet för hyresgästen att avbryta larmet för Siemens anläggning trycka på en knapp i minst 3 sek. inom 3 minuter, och för WPS inom 3 minuter ringa WPS larmcentral, som sedan mobilt upphäver larmet. Om larm utlöser, i båda systemen, i utrymmen som inte är bostäder eller affärslokaler, till exempel trapphus, förråd och vindar, går larmet utan fördröjning till SOS-alarm. Siemens anläggning Siemens har installerat 27 optiska rökdetektorer, som normalt inte påverkas av t.ex. normal användning av stearinljus eller elda i kakelugnen. I två portlider har installerats värmedetekterande kabel, vilken har anslutits till brandlarmsystemet via adressenheter. Se vidare bilaga 12, materialspecifikation. WPS anläggning WPS har installerat 49 radiobaserade rökdetektorer. Dessa är också optiska och påverkas således inte av normal användning av stearinljus och eldning i kakelugn. I ett portlider med sopförvaring, kommer inom kort installeras en sprinkler med öppna munstycken men tomrör som styrs över en rökdetektorer och ett relä. När larm utlöst, öppnas en ventil, som släpper på vattnet. Se vidare bilaga 13, materialspecifikation. Installationerna påbörjades och var avslutade Driftsprov av Siemensanläggningen gjordes och för WPS Varje år har detta projekt dokumenterats och rapporterna finns arkiverade på länsstyrelsen i Jönköping. Denna slutrapport är en sammanställning av de viktigaste händelserna, ekonomisk redogörelse från de olika åren samt ett slutomdöme.

5 Bilder från installationerna. Siemens centralapparat och nedan larmdetektor. WPS centralapparat och nedan larmdetektor..

6 Nyckelskåp monterat i timmervägg. Återställningsknapp vid s.k. pannkakslarm. Gäller endast Siemens installation. WPS har ett uppringande system.

7 Portlider försett med värmedetekterande kabel. Blixtljus för att markera, vilken av centralapparaterna som indikerat larm.

8 Händelser under 2004 Under inkörningarna hade WPS problem dels med kommunikationen mellan några detektorer och centralapparaten (ytterligare en antenn monterades), dels med batterier, som inte hade tillräcklig kapacitet. Inkörningsperioden är till för att finna dessa barnsjukdomar. Dessa problem har utlöst fellarm. Några detektorer monterades på distans från taket, vilket gav bättre kommunikation mellan sändare och mottagare. En detektor har omprogrammerats för bättre funktion. Siemens anläggning har fungerat, utan barnsjukdomar från start. Redan efter fem månader har det varit två heta larm med utryckning av Räddningstjänsten. Brandtillbuden har i båda fallen varit påslagna och glömda spisar, vilka orsakade rökutveckling. I ett av fallen var spisen belamrad med plastmuggar, vilka var nedsmälta av värmeutvecklingen. Vid båda tillfällena kunde, utan överord, incidenterna utvecklats till katastrofala bränder. Larmen skedde inom båda anläggningarna. Vid ytterligare ett tillfälle kunde hyresgästen själv avvärja branden och använda sig av återställningsfunktionen genom att ringa till WPScentralen. Kostnader under 2004 I projektet har installerats detektorer i 46 bostads- och affärslokaler. Totalt har installerats 76 detektorer. Kostnaden är, avseende leverans, installation och provkörning, för bostads- och affärslägenheterna ca :-/enhet. eller ca :- per detektor i kvarteret (exkl. moms), Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där även deltagande företag vinner erfarenheter, vilket påverkat installationskostnaden i positiv riktning Kostnaden för drift och underhåll är hitintills, inklusive grundavgifter, ca. 1100:-/bostads- och affärslägenhet per år. Per månad blir kostnaden ca 92:- exkl. moms. Om fastighetsägarna själva kan fungera som anläggningsskötare, blir kostnaden ca. 450:- per år eller 38:-/månad och lägenhet, exkl. moms. Efter det att projektet är avslutat och överlämnat till fastighetsägarna är grundavgiften på ca :- redan betald, men i gengäld tillkommer årskostnaden för SOS-alarm abonnemanget, som idag sponsrar projektet. Slutsumman kommer att i stort sett bli densamma. De fastighetsägare som har Länsförsäkringar som försäkringsbolag, är utlovade en reducering av försäkringspremien för själva fastigheten med 10%, vilket torde till viss del, kompensera kostnaden för drift och underhåll. Även hyresgästerna föreslås att begära en reducering av hemförsäkringskostnaden vad gäller brand i lägenheten.

9 Händelsehistorik Brandutryckning. Påslagen spisplatta och smältande plastprodukter som utlösta larm. Allvarligt tillbud som orsakade rökutveckling. Trådlös detektering Brandutryckning. Kvarglömd spisplatta med kastrull som utlöste larm. Allvarlig tillbud som orsakade rökutveckling. Trådlös detektering Brandutryckning. Inget tillbud. Troligen en smygrökare i ett förråd. Kl Går ej att kvittera. Trådlös detektering Brandutryckning. Inget tillbud. Matlagning orsakade larm. Bostaden Kl saknade köksfläkt. Hyresgästen hade ringt larmcentralen, men väntetiden för kvittering överskred de 90 sekunderna. Trådlös detektering Brandutryckning. Inget tillbud. Samma lägenhet som saknar köksfläkt. Stekt ägg eller liknande. Väntetiden för kvittering överskred de 90 sekunderna. Trådlös detektering Brandutryckning. Kvarglömd spisplatta som orsakade rökutveckling. Trådlös detektering Larm till Räddningstjänsten. Inget tillbud. Tekniskt fel med SOS-alarm orsakat av kvartalsprovningen av systemen. Härutöver har det förekommit ett antal fellarm och förvarningar om larm, vilka återställts. Händelser under 2005 Generellt och sammanfattningsvis kan konstateras att år 2005 har inneburit injusteringar av framför allt det trådlösa systemet och kompetenshöjning för de personer, som servar eller larmas. Att larminstallationen är nödvändig vittnar de två heta utryckningarna, som mycket väl kunnat utlösa brand eller storbrand beroende på insatstid, om larminstallationer saknas. Utöver räddningstjänstens utryckningar har det förekommit 13 fellarm på WPS-systemet och 2 förvarningar på Siemens system enligt händelseminnet i centralerna. Förvarningar innebär att larm utlöst, men hyresgästen har kvitterat. Fellarmen i WPS-systemet har i huvudsak orsakats av att signalen har tappats bort mellan detektor och central. Även batterifel har förekommit. Den tappade signalen har åtgärdats genom bl.a. monteringsjustering av detektor. En del av dessa fellarm kan också orsakats av yttre störningar från annan trådlös kommunikation, såsom mobiltelefonnätet eller trådlös datoranslutning o.s.v. Hela luften är full av olika signaler, där våglängderna ligger mycket nära varandra.

10 Åtgärder under 2005 För att försöka undvika onödiga utryckningar av Räddningstjänsten har kvitteringstiden för WPS-systemet ändrats från 90 till 100 sekunders fördröjning. Tidigare hade inte WPS-systemet fördröjningstid vid strömavbrott. Detta har nu ändrats till 3 minuter. De fastighetsägare som har larmcentraler i sina fastigheter har blivit ombedda att anskaffa kodade hänglås till utrymmena. Det finns viss risk för sabotage. Koden har föreslagits bli dubbla gatuadressen d.v.s och Skulle annan kod önskas ska Räddningstjänsten, Eksjö Bevakning och Elajo informeras. I lägenheten, som har haft två larm p.g.a. matlagning, kommer fastighetsägaren att installera köksfläkt. Kostnader under 2005 Totalt har länsstyrelsen utbetalat för drift och skötsel :-. Beloppet fördelar sig på poster Telekommunikation Bevakningstjänst - Skötsel, kvartalsprovningar och tillsyn efter fellarm. För skötsel, tillsyn, kvartalsprovningar och bevakningstjänst har utbetalats :-. Dessa kostnader kommer att reduceras, eftersom vi hitintills haft s.k.inkörningsproblem. För telekommunikation har utbetalats 7 086:- varav Telia debiterat 2 466:- och Riksettans larmcentral 4 620:-. För år 2005 har alltså ovanstående kostnader på :- fördelat på 46 bostads och affärslokaler kostat 980:-/år och lokal eller 82:-/månad oavsett yta.

11 Händelsehistorik 2006 Larminformation WPS. Matlagning. Försök till kvittering med telefon. Utryckning av Rtj WPS. Matlagning (popcorn). Kvitterat med telefon Siemens. Matlagning. Kvitterat med knapp WPS. Brand i dammsugare. Försök med kvittering med telefon. Utryckning av Rtj Siemens. Matlagning. Kvitterat med knapp. Varningsläge, nästan larm Siemens. Matlagning. Kvitterat med knapp. Varningsläge, nästan larm WPS. Matlagning. Försök till kvittering med telefon. Utryckning av Rtj WPS. Matlagning. Försök med kvittering med telefon. Utryckning av Rtj WPS. Troligen rökning i cykelförråd. Utryckning av Rtj Siemens. Matlagning. Kvitterat med knapp. Varningsläge, nästan larm Siemens. Matlagning. Kvittering med knapp. Varningsläge, nästan larm WPS. Matlagning. Försök till kvittering med telefon. Utryckning av Rtj. Kommentarer till händelser. Det förefaller som om tidigare falsklarm i WPS-systemet är undanröjda. Falsklarmen uppstod i huvudsak på grund av att detektorerna tappade kontakten med mottagaren. Kvittering med knapp i Siemens system förefaller fungera utan komplikationer. Kvittering med telefon till WPS larmcentral Riksettan i Göteborg fungerar inte. Vid fem tillfällen har räddningstjänsten ryckt ut alldeles i onödan. Skälet härtill är bland annat och med stor sannolikhet, att larmet överförs till larmcentralen via SMS och detta kommer fram när det kommer. Sändning med SMS garanterar inte omgående leverans. Vid ett tillfälle stod hyresgästen med telefonen i handen och försökte komma fram till larmcentralen samtidigt som räddningmanskapet rusade in i lägenheten. Vid ett annat tillfälle var larmcentralen fullständigt okunnig om vad det gällde (vadå kvittering?) och ifrågasatte t.o.m. hyresgästens uppgifter och vid ett annat tillfälle uppger en hyresgäst att telefonisten sagt bra, släng på luren och strax efter kommer räddningstjänsten i full utryckning. Dessa brister i kommunikationerna påverkar dock inte, som ovanstående uppgifter visar, larmsignalen till SOS och räddningstjänsten. Under året har ett brandtillbud förekommit, brand i en dammsugare, vilket resulterade i larm och utryckning, trots att hyresgästen släckt och försökt att kvittera. Åtgärder Situationen är ohållbar och det faller inom WPS ansvar att rätta till så att systemet fungerar. Under de tre åren har vi ändrat kvitteringstiden i WPS-systemet två gånger för att hyresgästen ska ha en chans att hinna nå Riksettans larmcentral innan larm utlöses till räddningstjänsten. Vid flera tillfällen har kvitteringstiden överskridits på grund av trängsel hos Riksettans larmcentral. Tydligen är det systemet med överföring genom SMS som inte fungerar. Larmcentralen hinner inte får larmet före hyresgästens uppringning varför telefonisten är helt ovetandes. Vid ett tillfälle kom SMS et fram två timmar efter det att räddningstjänsten fick larmet. Om några månader upphör projektet och vi vet inte, för närvarande, om installationerna har ett liv efter detta.

12 Kostnader De tunga kostnaderna ligger i service och kvartalsprovningar samt den backup som erfordras genom Eksjö Bevakning (numera Securitas). TeliaSonera total kostnad för året 3 624:- Riksettans larmcentral 4 620:- Elajo :- Eksjö Bevakning : :- Utslaget på 46 lägenheter ger en årskostnad på cirka 1 000:- Tjänsten från Eksjö Bevakning kan utföras av annan än Eksjö Bevakning och tidsintervallerna för provning kan diskuteras, om anläggningarna ska övertagas av fastighetsägarna. Enbart telefonkostnader skulle ge en kostnad på 15:-/ lägenhet och månad. Händelsehistorik 2007 Under våren påbörjades arbetet med att avveckla projektet och överföra anläggningarna till fastighetsägarna. Avvecklingsmöte Samtliga fastighetsägare, med undantag av Arne Stridh (giltigt förfall), var närvarande, samt representanter för Siemens, WPS, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten i Eksjö. Grandelius (projektledaren) rapporterade om den enkät, som samtliga hyresgäster fått sig tillsänt. Cirka 2/3 svarade enhälligt att dels kände de en stor trygghet med larminstallationerna, dels var ingen hyresgäst irriterad över att larm kunde utlösa i samband med viss matlagning samt ingen hyresgäst ville vara utan larminstallationerna. Nackdelarna övervägde mångdubbelt nackdelarna. Irritationsmomentet har varit att hyresgästernas kvittering av falsklarm i WPS-systemet inte fungerar, trots flera tillsägelser. Fastighetsägarna var överens om att larmfunktionerna ska fortsätta, men inte till vilket pris som helst. Det gällde att finna en ekonomisk nivå som är rimlig. Att höja hyran med motivering, att larm har installerats, var inte aktuellt. Securitas, WPS, Siemens och Elajo (elinstallatör som tidigare skött servicen på larminstallationerna) uppmanades att räkna fram ett serviceavtal som fastighetsägarna kunde godta. Avvecklingsmöte Samtliga fastighetsägare var närvarande, tillika larmföretag och säkerhetsföretag. Länsstyrelsens ansvar upphör den 30 november Elajo erhöll uppdraget att presentera, inom kort, ett förslag till avtal.

13 Sammanfattning av projektet Det är utom alla tvivel, att installationerna har haft en stor betydelse, för att förhindra brand i stadsdelen. Redan efter fem månader från start, har det varit två heta larm med utryckning av räddningstjänsten. Brandtillbuden har i båda fallen varit påslagna och glömda spisar, vilka orsakade rökutveckling. I ett av fallen var spisen belamrad med plastmuggar, vilka var nedsmälta av värmeutvecklingen. Vid båda tillfällena kunde, utan överord, incidenterna utvecklats till katastrofala bränder. Förekommer det liknande incidenter under åren i de övriga fastigheterna, som inte har larm i Gamla Stan, då är det än mera märkligt, att stadsdelen över huvudtaget finns kvar. Den trådlösa detekteringen (WPS-systemet) hade under de första två åren s.k. barnsjukdomar, vilket resulterade i ett flertal fellarm. Problemen har sedan avtagit, varför under 2007 endast ett batterifel har inträffat. Det tråddetekterade systemet (Siemens) har fungerat utan störningar. Kommentarer, undertecknads uppfattning. Tråddetekteringen har genom sin synlighet, påverkat upplevelsen av byggnadsminnet, även om installatören gjort vad som går, för att dölja de röda kablarna i de vita plaströren. Det kanske är det pris vi måste betala, för att förhindra brand, om vi nu väljer detta system. I det avseendet är trådlös detektering att föredra, men i gengäld känsligare för störningar. Se ovan och nedan. Kvittering av falsklarm har varit betydligt smidigare och utan komplikationer med tråddetektering. Kvittering sker då genom ett knapptryck i minst 3 sek. inom 3 min. Vid trådlös detektering har detta gjorts, genom att ringa upp larmcentralen i Göteborg, som i de flesta fall, inte förstått vad det varit frågan om. Skälet härtill har varit att larm överförs genom SMS, vilket inte garanterar omgående leverans. Tidsfördröjningen kan bero på dålig förbindelse just för tillfället, köbildning i luften eller på larmcentralen. Larmet har helt enkelt inte kommit fram till larmcentralen, trots att det tjuter i lägenheten och räddningstjänsten redan är larmade och på väg. Flera situationer har inträffat, där hyresgästen stått med telefonen i handen och väntar på kontakt med larmcentralen för kvittering och brandmännen är på väg in i lägenheten med full utrustning. Något fungerar uppenbarligen inte, och hyresgästerna har påpekat frustrationen. Denna kritik är skriven, efter den information som var tillgänglig I övrigt kan sägas, vilket är det viktigaste, att larmet när det varit allvar, alltid gått fram till räddningstjänsten, och de har anlänt inom några få minuter. Att det sedan varit en mängd falsklarm, till förtret för räddningstjänsten, får vi se som en del av projetet. Larminstallationerna har nu, från och med den 30 november 2007, övergått till fastighetsägarna utan kostnad. Fastighetsägarna övertar de avtal som tidigare varit tecknade med telefonbolag och säkerhetsföretag. Elajo/Eksjö kommer inom kort att upprätta nytt avtal med fastighetsägarna och överta tillsynen och funktionskontrollen av systemen. Eksjö den 19 december 2007 Lennart Grandelius Projektledare

14

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

UNÄRDERING AV ERFARENHETERNA AV RDS-SYSTEMET OCH FORSLAG TILL ETT

UNÄRDERING AV ERFARENHETERNA AV RDS-SYSTEMET OCH FORSLAG TILL ETT UNÄRDERING AV ERFARENHETERNA AV RDS-SYSTEMET OCH FORSLAG TILL ETT UTREDNING OM SYSTEM FOR VARNING AV ALLMANHETEN RUNT DE SVENSKA KÄRNKRAFTVERKEN Utvärdering av erfarenheterna av RDS-systemet och förslag

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Erfarenheter från Engelnet projektet

Erfarenheter från Engelnet projektet 1(7) Ängelsberg i mars 2014 Erfarenheter från Engelnet projektet Bakgrund och Syfte Engelnet är namnet på en ekonomisk förening och ett projekt som skulle bygga fiberbaserat bredbandsnät i Ängelsbergsområdet

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förord 2000-2002 genomförde FoU-Väst en studie om stölder på byggarbetsplatser med stöd från SBUF. Projektet finns dokumenterat som Stoppa tjuven! Brott och brottsförebyggande

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB

Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB Mälardalens Högskola Institutionen för Datavetenskap och Elektronik Examensarbete C nivå, 10p Utfört av: Johanna Andersson, Anna Larsson Handledare: Annika Jonsson

Läs mer

Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand

Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand 2 MSB:s kontaktpersoner: Mats Junghage, 1-24 56 74 Publikationsnummer MSB242 ISBN 978-91-7383-125-3 3 Förord Den 5 november 29 uppdrog regeringen åt Myndigheten

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR 13 Enkät till socialnämnder om deras arbete 13.1 Enkäten En av kommitténs uppgifter var att undersöka hur de regler som kom till genom 1998 års vårdnadsreform tillämpas av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer