Information om hantering av farliga ämneni Göteborgs Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om hantering av farliga ämneni Göteborgs Stad"

Transkript

1 Information om hantering av farliga ämneni Göteborgs Stad Som ett led i att förebygga och begränsa kemikalieolyckor, är landets kommuner skyldiga att informera allmänheten om anläggningar där stora mängder farliga ämnen hanteras. Detta gäller enligt svensk lagstiftning och baseras på det av EU antagna Seveso II-direktivet. På följande sidor ges information om vilka anläggningar som omfattas av Sevesolagens högre kravnivå, riskerna vid verksamheterna, vilka olyckor som kan inträffa och vilken följd dessa kan få, samt hur man skyddar sig vid en eventuell olyckshändelse. Samhälle och kommun Anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen och klassas enligt den högre nivån 7 AGA GAS sid 7 GRYAAB AB sid 7 INTERNATIONAL FÄRG AB sid 8 Skarviks- o Ryahamnen med följande företag: GÖTEBORG ENERGI sid 8 NORDIC STORAGE sid 9 NORSK HYDRO sid 9 NYNAS AB sid 10 PREEM sid 10 SHELL sid 11 SVENSKA STATOIL sid 11 VOPAK sid 12 PREEM RAFFINADERI sid 10 SHELL RAFFINADERI sid 11 PREEM GASLAGER ARENDAL sid 10 UNIVAR sid 12 Samtliga har lämnat säkerhetsrapport. 8 Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Storgöteborg når alla Sevesoanläggningar i den högre kravnivån i Göteborgs Stad inom10 minuter. Larmning sker enligt i förväg uppgjorda larmplaner, vilka väljs beroende på typ av olycka t.ex. brand eller kemikalieutsläpp. Om behov finns larmas ytterligare resurser utöver de som anges i larmplanen. Förutom personal och utrustning från Räddningstjänsten Storgöteborg och företaget där olyckan inträffat, kan resurser från angränsande räddningstjänster larmas. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid verk-samheter, vilka omfattas av Sevesolagstiftningen, genom att i förväg ha utformat planer för räddningsinsatser. Vid akut behov av att informera allmänheten vid olyckor kan räddningstjänsten sända ut ett Viktigt meddelande till allmänheten, ett såkallat VMA, för att snabbt varna människor som kan påverkas av olyckan (växel) 5

2 Samhälle och kommun Vid fara ges larmsignalen VMA Viktigt meddelande till allmänheten Om en olycka inträffar meddelas allmänheten genom signalen VMA Viktigt meddelande till allmänheten. Detta är ett utomhuslarm och består av upprepade 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. När signalen låter ska du genast göra följande: 1. Sök skydd inomhus. Gå in i närmsta byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus. 2. Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rum. 3. Slå av ventilation och fläktar och stäng ventiler. 4. Lyssna på Sveriges Radio P1 eller P4. Viktigt meddelande till allmänheten provas varje kvartal. Detta sker kl. 15:00 den första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Om du befinner dig i närheten av olyckan Om brännbara gaser sprids, skall alla tändkällor tas bort, exempelvis skall alla motorer omedelbart stängas av. Spridning av brännbara gaser är mycket sällsynt utanför anläggningarna. Brandrök och giftiga gaser kan ha stark stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation ihalsen och orsaka hosta. I värsta fall kan påverkan av rök eller gas leda till medvetslöshet eller till och med döden. Röken följer vindriktningen. Titta efter en flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt från vinden, det vill säga gå så att vinden kommer från sidan. Följ informationen på radio och TV Om larmet går ska du genast slå på radion, i första hand Sveriges Radio P1 eller P4. Efter ett varningsmeddelande i radio och TV kommer fortlöpande information från kommunens räddningsledare. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger. Se också på SVT-text sidan 599. Undvik att använda telefon, även mobiltelefon. Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över. Faran över är en 30 sekunders lång sammanhängande signal. 6

3 Linde Gas AGA Gas AB AGA Gas anläggning ligger på Oljevägen i Arendal. Här tillverkas acetylengas, som därefter fylls på flaskor. Här sker även fyllning av propangas. I verksamheten hanterar företaget acetylenflaskor, propanflaskor och ammoniakflaskor i stora mängder. Det innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Allvarliga olyckor är dock mycket sällsynta. Anläggningen är i drift vardagar kl. 06:00 23:00 och övervakas ständigt av kunnig personal. Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och brandbekämpningsutrustning. Övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs dessutom regelbundet. Följande gaser hanteras vid anläggningen Acetylen (extremt brandfarlig gas, ej giftig). Propan (extremt brandfarlig kondenserad gas). Ammoniak, fyllda flaskor (brandfarlig, giftig). Platschef Thomas Johannesson , AGA Gas AB Oljevägen, Arendal Pl Göteborg Webbsida: Samhälle och kommun Gryaab AB Gryaab driver reningsanläggningen Ryaverket, som ligger öster om Rya skog, 500 meter från Älvsborgsbrons norra fäste, och lagrar ämnen i bergrum vid Syrhåla, söder om Volvo Personvagnar och väster om Preem. Bolaget ansvarar för reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen och ägs gemensamt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Gryaabs huvudsakliga uppgift är att säkra vattenkvaliteten i omgivande sjöar och vattendrag genom att kostnadseffektivt och miljömässigt ta hand om regionens avloppsvatten. Gryaab strävar efter att så långt som möjligt ta tillvara energi och näringsämnen så att avloppsvattnet inordnas i kretsloppet. På Ryaverket finns två rötkamrar som producerar biogas. Rötslam som inte kan nyttjas till andra ändamål, pumpas vidare för lagring i två stora bergrum vid Syrhåla. Verksamheten vid Syrhåla följer lagstiftningen för storskalig kemikaliehantering eftersom bergrummen innehåller stora mängder extremt brandfarliga gaser i form av biogas och petroleumgaser. De senare är från tidigare verksamhet, då bergrummen användes för beredskapslagring av olja. Vid normal drift facklas överskottsgas på ett kontrollerat sätt. Den största identifierade risken för omgivningen är om gasutsläpp sker och gasen antänds med en explosion som följd. Anläggningen i Syrhåla är inhägnad och står under ständig övervakning. Gryaab samarbetar med räddningstjänsten för att begränsa riskerna i verksamheten. Säkerhetsansvarig Gryaab Sven-Ove Pettersson Säkerhetsansvarig Syrhåla Kent Lindén Gryaab AB Norra Fågelrovägen 3, S Göteborg Tfn: (växeln öppen , ) E-post: Webbsida: 7

4 Samhälle och kommun Göteborg Energi Göteborg Energi lagrar farliga ämnen i Skarvikshamnen i Göteborg i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagen. Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken är däremot liten när produkten lagras i bergrummen. Om ett läckage ur ledningssystem skulle uppstå, kan ett utsläpp förorena mark och/eller vatten. Djuroch växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt av en olycka. Däremot bedöms människor inte komma att skadas av de produkter som hanteras idag. Om utsläppet består av brandfarliga produkter, exempelvis petroleumprodukter, kan en brand ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Allmänheten visas inte inom oljehamnsområdet och det finns ingen känslig bebyggelse i närheten. Bergrummen och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmer och verksamheten analyseras och inspekteras kontinuerligt avseende risker. Berörd personal utbildas kon-tinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker. Farliga ämnen som hanteras Petroleumprodukter (brandfarlig vätska, hälsoskadlig, miljöfarlig) Ansvarig för bergrum: Gunnar Pettersson Göteborg Energi AB Besöksadress: Johan Willins Gata 3 Box 53, Göteborg Telefon: Webbsida: 8 International Färg är en del av Akzo Nobel. Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2000 miljöstandard ISO14001:2004 samt arbetsmiljöstandard OHSAS International Färg AB International Färg ligger i Äspereds industriområde i Gunnilse nordost om Göteborg. Här sker tillverkning och lagring av rostskyddsfärg samt lagring av färg för fartyg och fritidsbåtar. I verksamheten hanteras bla brandfarliga lösningsmedel som petroleumprodukter, alkoholer, ketoner och etrar. De största riskerna som identifierats och analyserats är en storbrand i tankanläggningen eller i färdigvarulagret samt en gasolycka genom antändning av gasol (gasol används som stödbränsle i en reningsanläggning för flyktiga lösningsmedel). Vid en storbrand kan skadlig påverkan för människor i en radie av max 200 m från brandkällan antas. Det är inte troligt att gränsvärdena enligt miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. International Färg följer gällande regelverk och en mängd åtgärder för att hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka har vidtagits. Anläggningen som är inhägnad övervakas dygnet runt. Det finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med egen industribrandkår, olika larmsystem, inspektionssystem, sprinklersystem, branddörrar, invallningar, övningar och utbildning av personal samt rutiner för nödlägen. Brandlarmet är automatiskt och går direkt till räddningstjänsten med vilka det för övrigt sker samarbete och samövningar. Ytterligare finns motorventiler som innestänger dag, spillvatten samt släckvatten i mängder upp till 2,5 miljoner liter på området. kan fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig International Färg AB Box 44, Holmedalen Angered Tlf: Webbsida:

5 Nordic Storage AB Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier. Denna lagring och hantering sker i tankterminaler och bergrumsanläggningar i ett flertal hamnstäder i Sverige och Danmark. Den totala lagringskapaciteten i egna, marknadsförda samt inhyrda anläggningar uppgår till mer än 2 miljoner kubikmeter, vilket gör oss till en av Europas största aktörer inom detta område. I Göteborg lagrar och hanterar bolaget petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier i Skarviks- och Ryahamnen i sådan omfattning att verksamheten berörs av Sevesolagstiftningen. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor såsom utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken för olyckor bedöms vara låg under den tid som produkterna lagras i cisterner. Vid ett eventuellt utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske och djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt komma att påverkas negativt. Vid en större brand bildas rök och lukt som kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. Cistern- och ledningssystem kontrolleras i enlighet med gällande regler och bestämmelser och verksamheten analyseras kontinuerligt avseende risker. Berörd personal erhåller utbildning och övning i brand-, miljöoch säkerhetsrisker. Samtliga depåer är utformade för att minimera risken för olyckor och begränsa skadeverkningar av olyckor. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Nordic Storage avtal med Släckmedelscentralen för storskalig brandsläckningsinsats. Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. Säkerhetsrapport inlämnad juni Terminalchef Jonas Johnsson Telefon dagtid Telefon övrig tid: Nordic Storage AB Ryavägen 3, Göteborg Telefon: Webbsida: Samhälle och kommun Norsk Hydro Olje AB är kvalitetscertiferat enligt ISO 9001 samt Miljöcertifierat enligt ISO vilket innebär att ansvarig personal är väl insatt och förtrogen med rutiner och instruktioner som styr depåns verksamhet. Norsk Hydro Olje AB Norsk Hydro Olje AB lagrar och distribuerar bensin, etanol, eldningsolja och miljödiesel vid bolagets depå i Skarvikshamnen. Produkterna pumpas in i cisterner via Preem/Shell Raffinaderierna eller via tankfartyg. Produkterna lastas ut på Bolagets bilutlastning för transport till slutanvändare. I samband med utlastning tillsätts olika additiv. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vät-skor, varför olyckor såsom utsläpp och brand kan inträffa. Ett petroleumutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. Anläggningen är tillgänglig dygnet runt för utlastning av petroleumprodukter. Utlastningen med tillhörande utrustning är försedd med olika larmfunktioner som stänger alternativ bryter all ström om någon driftstörning inträffar. Cisterner och rörledningar underhållsoch besiktigas enligt gällande myndighetskrav. Depåpersonal och chaufförer genomgår kontinuerligt brandutbildning, beredskaps- och utrymningsövning samt andra branschspecifika utbildningar. Depån har ett datoriserat underhållsprogram som säkerställer att alla besiktningar, service, larmfunktioner m.m. underhålls och kontrolleras inom avsedd tidsintervall. Norsk Hydro Olje AB Box 27325, Stockholm Norsk Hydro Olje AB Smörjoljegatan, Göteborg

6 Samhälle och kommun AB Nynäs Petroleum AB Nynäs Petroleum lagrar petroleumprodukter i Skarvikshamnen i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagstiftningen. en Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor och då främst utsläpp av produkt. Risken är liten under den tid som produkterna lagras i cistern. Vid ett utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske. Djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt av en olycka. Vid större brand kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. Cistern- och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras kontinuerligt. Berörd personal genomgår kontinuerlig utbildning i brand-, miljö- och säkerhetsrisker. Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. AB Nynäs Petroleum är certifierade enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2000 och miljöstandard 14001:2004. fås av depåansvarig Telefon: AB Nynäs Petroleum Depå Dalanäs Karl IX:s väg Göteborg Telefon: Preem Raffinaderi Raffinaderiet är beläget vid Syrhåla på Hisingen. Vid raffinaderiet tillverkas bensin, diesel, eldningsolja och andra petroleumbaserade produkter. Råolja importeras med tankfartyg via Torshamnen, och produkterna skeppas ut från Skarvikshamnen, där även tankbilar och järnvägsvagnar lastas. Både raffinaderiet och verksamheterna i Skarvikshamnen omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Preem lagrar även betydande mängder butan i kultankar, sfärer, vid Oljevägen i Arendal. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Oljeutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. Anläggningarna är i drift dygnet runt, året runt, och övervakas ständigt av kunnig och erfaren personal. Under dagtid pågår en omfattande inspektions- och underhållsverksamhet, för att förebygga haverier och olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem, brandbekämpningsutrustning, industribrandkår med mera. Direktlarm finns även till den kommunala räddningstjänsten. Övningar med driftpersonal, industribrandkår och räddningstjänsten hålls regelbundet. Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt, buller eller fackling. Fackling innebär att överskottsgas bränns upp under kontrollerade former i toppen av ett 60 meter högt rör. Företaget hanterar bl.a. dessa farliga ämnen Råolja, bensin (extremt brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig). Propan, butan (extremt brandfarlig, flytande gas). Fotogen, diesel, lätt eldningsolja (brandfarlig vätska, hälsoskadlig, miljöfarlig). Tjock eldningsolja (giftig, miljöfarlig). Svavelväte (mycket brandfarlig, mycket giftig gas). kan fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig. Preem Petroleum (publ.) AB Preemraff Göteborg Raffinaderivägen 1 Box 48084, Göteborg Tlf (växel) Webbsida:

7 Shell Raffinaderi Raffinaderiet är beläget vid Bräcke på Hisingen. Vid raffinaderiet tillverkas bensin, diesel, eldningsolja och andra petroleumbaserade produkter. Råolja importeras med tankfartyg via Torshamnen, och produkterna skeppas ut från Skarvikshamnen, där även tankbilar och järnvägsvagnar lastas. Både raffinaderiet och verksamheterna i Skarvikshamnen omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Oljeutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. Anläggningarna är i drift dygnet runt, året runt, och övervakas ständigt av kunnig och erfaren personal. Under dagtid pågår en omfattande inspektions- och underhållsverksamhet, för att förebygga haverier och olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem, brandbekämpningsutrustning, industribrandkår med mera. Direktlarm finns även till den kommunala räddningstjänsten. Övningar med driftpersonal, industribrandkår och räddningstjänsten hålls regelbundet. Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt, buller eller fackling. Fackling innebär att överskottsgas bränns upp under kontrollerade former i toppen av ett 60 meter högt rör. Företaget hanterar bl.a. dessa farliga ämnen Råolja, bensin (extremt brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig). Propan, butan (extremt brandfarlig, flytande gas). Fotogen, diesel, lätt eldningsolja (brandfarlig vätska, hälso-skadlig, miljöfarlig). Tjock eldningsolja (giftig, miljöfarlig). Svavelväte (mycket brandfarlig, mycket giftig gas). kan fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig. Shell Raffinaderi AB Öckeröleden Box 8889, Göteborg Tlf (växel) Webbsida: Samhälle och kommun Svenska Statoil AB Statoil lagrar och distribuerar petroleum- och kemikalieprodukter vid bolagets depå i Ryahamnen. Import och export av produkterna sker med fartyg och via pipeline från/till andra bolag i hamnen. Övrig distribution av produkterna sker med tankfordon och bunkerbåt. Risker och förebyggande arbete i verksamheten I verksamheten hanteras brandfarliga vätskor. Det finns ris-ker förknippade med vår hantering, till exempel utsläpp till mark och vatten samt brand och explosion. För att undvika olyckor jobbar vi dagligen med dessa frågor inom företaget. Statoil gör detta genom att upprätta riskanalyser som grund för säkerhetsrapporter, senast inlämnad I samband med alla nya projekt och arbeten genomförs Säker Jobb Analyser vilka resulterar i handlingsplaner för att förebygga risker. I det dagliga tillämpas systemet ORH (Observera, Reagera, Handla) för att identifiera risker och förbättringar. Depåpersonal- och chaufförer genomgår kontinuerligt brandutbildningar, beredskapsoch utrymningsövningar samt andra branschspecifika utbildningar. Statoil Energi är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden ISO 14001:2004. Statoils miljöpolicy Statoil tar ansvar för miljön inom alla våra verksamhetsom-råden. Merparten av våra produkter är farliga för människor och miljö, vilket ställer särskilt höga krav på säker hantering. Våra transporter påverkar miljön genom att förbruka energi och generera utsläpp till luft. Vi skall alltid arbeta för att minimera dessa negativa effekter. Vi sätter människors hälsa och säkerhet i centrum Vi verkar för en effektiv energiförsörjning med minsta möjliga miljöpåverkan Vi samarbetar med våra partners och leverantörer i miljö- och säkerhetsfrågor för att ständigt uppnå bättre totallösningar Vi följer gällande lagstiftning och egna krav på miljö och säkerhet Vi erbjuder våra kunder förnyelsebara energialternativ Våra miljöbelastningar mäts och registreras och resultaten används för att upprätta miljömål och att göra kontinuerliga förbättringar på miljöområdet Ytterligare information kan fås av: Lars Johansson Depåchef Tel e-post 11

8 Samhälle och kommun UNIVAR AB Univar har ett kemikalielager i Marieholms industriområde, Marieholmsgatan Bolaget är Nordens ledande distributör av industrikemikalier. På Marieholmslagret lagras ett stort antal kemikalier i tankar, säckar, fat, dunkar m.m. Hantering av ämnen omfattar blandning av fasta och flytande kemikalier samt ompackning och fyllning av kemikalier. Varje år omsätts ca ton kemikalier. På Marieholmslagret arbetar ca 25 personer. Företaget har även en kontorsbyggnad inom samma område. I riskanalysen har två risker, som kan klassas som allvarliga och ge konsekvenser för människor och miljö inom såväl som utanför anläggningen, identifierats. Dessa händelser bedöms vara brand i kemikalielager och blandning av natriumhypoklorit och syra i lagringstank eller småbulkbehållare (IBC). För att minska risken för kraftig reaktion mellan olika ämnen vid inleverans finns ett låssystem där laboratoriepersonal efter genomförd kontroll av lastbilens innehåll lämnar ut nyckel till operatören, så att endast rätt tank kan väljas. För att minska risken för brand har ett flertal åtgärder genomförts, t ex separering av lagrade ämnen med olika egenskaper, ett separat lager för brandfarliga ämnen och ett för oxiderande ämnen. För att förebygga större olyckshändelser arbetar Univar kontinuerligt med att förbättra rutiner, lokaler och utrustning samt att utbilda personalen i kemikaliesäkerhet. Företaget har också ett kontinuerligt samarbete med den kommunala räddningstjänsten med bl a gemensamma övningar. Exempel på farliga ämnen Frätande ämnen som lagras i tank: saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, fosforsyra, ättiksyra, natron- och kalilut, ammoniak i vattenlösning, natriumhypoklorit. Andra ämnen som lagras i tank: ftalater, adipater, bensylalkohol. Ämnen som lagras i originalemballage: syror och baser (frätande), nitrater, nitriter, permanganater, persulfater m fl (oxiderande). fås av logistik-, terminal- eller miljö & kvalitetschef. Telefon dagtid: (växel) Telefon övrig tid: (SOS Alarm) Webbsida: 12 Vopak Logistics Nordic AB Vopak lagrar farliga ämnen i Skarvikshamnen Göteborg i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagen. Bolaget ingår i en global koncern, Royal Vopak NV, som är verksam i alla världsdelar med oberoende logistiktjänster avseende lagring av oljor och kemikalier. I Sverige har Vopak tanklagringsterminaler inom oljehamnarna i Göteborg, Gävle, Malmö och Södertälje. Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Om ett läckage ur ledningssystemet skulle uppstå, kan ett utsläpp förorena mark och/eller vatten. Djuroch växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt av en olycka. Däremot bedöms människor inte komma att skadas av de produkter som hanteras idag. Om utsläppet består av brandfarliga ämnen, till exempel lösningsmedel eller petroleumprodukter, kan en brand ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Allmänheten vistas inte inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns ej i närheten. Cistern- och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras kontinuerligt avseende risker. All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljöoch säkerhetsrisker. Terminalområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Vopak avtal med Släckmedelcentralen för storskalig brandsläckningsinsats. Säkerhet och Miljö: Eva Bergström Operativ verksamhet: Lars-Åke Nikeus Vopak Logistiks Nordic AB Brännoljegatan 1, Göteborg Telefon:

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN SPARA DENNA FOLDER. SAMHÄLLSINFORMATION FEBRUARI 2015 VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN - om verksamheterna i Oljehamnen Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

Samhällsinformation från AkzoNobel

Samhällsinformation från AkzoNobel Samhällsinformation från AkzoNobel Information som är viktig att känna till som innevånare i Öviks kommun och närområde. AkzoNobel AkzoNobel är ett internationellt företag med ca 50 000 anställda i ungefär

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund PM Kommunal plan för räddningsinsats Nr: 701 Datum: 2014-11-05 Bakgrund Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Eurenco Bofors AB Cambrex Karlskoga AB Saab Dynamics AB BJÖRKBORNS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 311/14-305 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS FORCIT SWEDEN AB KARLSKOGA Diarienummer: 318/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Outokumpu Avesta Enlig Lag (1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Upprättad 2010-08-13 reviderad

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från Avesta kommun, Outokumpu och AGA

Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från Avesta kommun, Outokumpu och AGA Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från Avesta kommun, Outokumpu och AGA Vad kan hända? Varför har du fått den här broschyren? Eftersom Outokumpu och AGA hanterar stora mängder

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS SAAB BOFORS TEST CENTER KARLSKOGA Diarienummer: 308/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Samordning av hetarbeten Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Göteborgs hamn, Oljehamnarna. Nordens huvudhamn för import och export av raffinerade produkter samt lagring

Läs mer

Vid 7 sekunders tut gå inte ut!

Vid 7 sekunders tut gå inte ut! Vid 7 sekunders tut gå inte ut! Hjälp oss uppmärksamma -signalen måndagen den 7 september! -kampanj i samarbete med Rsyd Hjälp oss att sprida information om utomhusvarningen viktigt meddelande till allmänheten

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen. och farligt gods. Faktafördjupning. Farliga ämnen

Har du koll? Farliga ämnen. och farligt gods. Faktafördjupning. Farliga ämnen Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Farliga ämnen Alla använder vi och kommer i kontakt med kemikalier. Många gånger vet vi inte hur farliga de är och vad som kan hända om vi inte är försiktiga

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS SCANA STEEL BJÖRNEBORG AB BJÖRNEBORG Diarienummer: 310/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa

Läs mer

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Datum: 2014-01-30 Handläggare: Lotta Vylund Vår referens: 007/170.001-14 1. Inledning De kommuner inom vars gränser det finns sådan verksamhet

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport

Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport Ni ska komplettera säkerhetsrapporten med den riskanalys som ligger till grund för rapporten och i övrigt i enlighet med punkterna 2 8 i länsstyrelsens yttrande

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Preem Raffinaderi Lysekil

Preem Raffinaderi Lysekil Driftsäkerhet & Underhållsverksamhet inom oljeraffinaderi Dan Hägglund Mekanisk Teknik Preemraff Lysekil Preem -Sveriges största leverantör av drivmedel Preem Raffinaderi Verksamheten: -Av råolja tillverka

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamheter i Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommun

Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamheter i Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommun Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2014-09-18/TT 2014-09-18 Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamheter i Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommun Innehåll

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern enligt 4 kap. 1.NFS (2003:24) Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan Person-/organisationsnummer

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Brandfarliga varor i hemmen

Brandfarliga varor i hemmen April 1996:3 (Rev 2000-06-06) Brandfarliga varor i hemmen Hur mycket får jag förvara? Hur skall förvaringen ske? Sprängämnesinspektionen, Box 1413, 171 27 SOLNA, Tel: 08-799 83 30 Så här känner Du igen

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

PM BRANDFARLIGA VAROR.

PM BRANDFARLIGA VAROR. 1 PM BRANDFARLIGA VAROR. En information från miljönämnden och räddningstjänsten i Strömstads kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan.

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Version nr: Ver-4 Datum: 110421 Ändring: - Uppdragsnummer: 11-155 Handläggare: Robin Palmgren,

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Boliden Mineral i Garpenberg

Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Boliden Mineral i Garpenberg Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Boliden Mineral i Garpenberg Enligt Lagen(1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga Kemikalieolyckor Reviderad 20150812

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Digitala verktyg, Brand & Risk Digitala verktyg, webbanpassade lösningar och gedigen kunskap om lagstiftningen.

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Statens naturvårdsverks föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid hantering av bensin vid depåer; SNFS

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer