Information om hantering av farliga ämneni Göteborgs Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om hantering av farliga ämneni Göteborgs Stad"

Transkript

1 Information om hantering av farliga ämneni Göteborgs Stad Som ett led i att förebygga och begränsa kemikalieolyckor, är landets kommuner skyldiga att informera allmänheten om anläggningar där stora mängder farliga ämnen hanteras. Detta gäller enligt svensk lagstiftning och baseras på det av EU antagna Seveso II-direktivet. På följande sidor ges information om vilka anläggningar som omfattas av Sevesolagens högre kravnivå, riskerna vid verksamheterna, vilka olyckor som kan inträffa och vilken följd dessa kan få, samt hur man skyddar sig vid en eventuell olyckshändelse. Samhälle och kommun Anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen och klassas enligt den högre nivån 7 AGA GAS sid 7 GRYAAB AB sid 7 INTERNATIONAL FÄRG AB sid 8 Skarviks- o Ryahamnen med följande företag: GÖTEBORG ENERGI sid 8 NORDIC STORAGE sid 9 NORSK HYDRO sid 9 NYNAS AB sid 10 PREEM sid 10 SHELL sid 11 SVENSKA STATOIL sid 11 VOPAK sid 12 PREEM RAFFINADERI sid 10 SHELL RAFFINADERI sid 11 PREEM GASLAGER ARENDAL sid 10 UNIVAR sid 12 Samtliga har lämnat säkerhetsrapport. 8 Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Storgöteborg når alla Sevesoanläggningar i den högre kravnivån i Göteborgs Stad inom10 minuter. Larmning sker enligt i förväg uppgjorda larmplaner, vilka väljs beroende på typ av olycka t.ex. brand eller kemikalieutsläpp. Om behov finns larmas ytterligare resurser utöver de som anges i larmplanen. Förutom personal och utrustning från Räddningstjänsten Storgöteborg och företaget där olyckan inträffat, kan resurser från angränsande räddningstjänster larmas. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid verk-samheter, vilka omfattas av Sevesolagstiftningen, genom att i förväg ha utformat planer för räddningsinsatser. Vid akut behov av att informera allmänheten vid olyckor kan räddningstjänsten sända ut ett Viktigt meddelande till allmänheten, ett såkallat VMA, för att snabbt varna människor som kan påverkas av olyckan (växel) 5

2 Samhälle och kommun Vid fara ges larmsignalen VMA Viktigt meddelande till allmänheten Om en olycka inträffar meddelas allmänheten genom signalen VMA Viktigt meddelande till allmänheten. Detta är ett utomhuslarm och består av upprepade 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. När signalen låter ska du genast göra följande: 1. Sök skydd inomhus. Gå in i närmsta byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus. 2. Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rum. 3. Slå av ventilation och fläktar och stäng ventiler. 4. Lyssna på Sveriges Radio P1 eller P4. Viktigt meddelande till allmänheten provas varje kvartal. Detta sker kl. 15:00 den första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Om du befinner dig i närheten av olyckan Om brännbara gaser sprids, skall alla tändkällor tas bort, exempelvis skall alla motorer omedelbart stängas av. Spridning av brännbara gaser är mycket sällsynt utanför anläggningarna. Brandrök och giftiga gaser kan ha stark stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation ihalsen och orsaka hosta. I värsta fall kan påverkan av rök eller gas leda till medvetslöshet eller till och med döden. Röken följer vindriktningen. Titta efter en flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt från vinden, det vill säga gå så att vinden kommer från sidan. Följ informationen på radio och TV Om larmet går ska du genast slå på radion, i första hand Sveriges Radio P1 eller P4. Efter ett varningsmeddelande i radio och TV kommer fortlöpande information från kommunens räddningsledare. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger. Se också på SVT-text sidan 599. Undvik att använda telefon, även mobiltelefon. Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över. Faran över är en 30 sekunders lång sammanhängande signal. 6

3 Linde Gas AGA Gas AB AGA Gas anläggning ligger på Oljevägen i Arendal. Här tillverkas acetylengas, som därefter fylls på flaskor. Här sker även fyllning av propangas. I verksamheten hanterar företaget acetylenflaskor, propanflaskor och ammoniakflaskor i stora mängder. Det innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Allvarliga olyckor är dock mycket sällsynta. Anläggningen är i drift vardagar kl. 06:00 23:00 och övervakas ständigt av kunnig personal. Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och brandbekämpningsutrustning. Övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs dessutom regelbundet. Följande gaser hanteras vid anläggningen Acetylen (extremt brandfarlig gas, ej giftig). Propan (extremt brandfarlig kondenserad gas). Ammoniak, fyllda flaskor (brandfarlig, giftig). Platschef Thomas Johannesson , AGA Gas AB Oljevägen, Arendal Pl Göteborg Webbsida: Samhälle och kommun Gryaab AB Gryaab driver reningsanläggningen Ryaverket, som ligger öster om Rya skog, 500 meter från Älvsborgsbrons norra fäste, och lagrar ämnen i bergrum vid Syrhåla, söder om Volvo Personvagnar och väster om Preem. Bolaget ansvarar för reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen och ägs gemensamt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Gryaabs huvudsakliga uppgift är att säkra vattenkvaliteten i omgivande sjöar och vattendrag genom att kostnadseffektivt och miljömässigt ta hand om regionens avloppsvatten. Gryaab strävar efter att så långt som möjligt ta tillvara energi och näringsämnen så att avloppsvattnet inordnas i kretsloppet. På Ryaverket finns två rötkamrar som producerar biogas. Rötslam som inte kan nyttjas till andra ändamål, pumpas vidare för lagring i två stora bergrum vid Syrhåla. Verksamheten vid Syrhåla följer lagstiftningen för storskalig kemikaliehantering eftersom bergrummen innehåller stora mängder extremt brandfarliga gaser i form av biogas och petroleumgaser. De senare är från tidigare verksamhet, då bergrummen användes för beredskapslagring av olja. Vid normal drift facklas överskottsgas på ett kontrollerat sätt. Den största identifierade risken för omgivningen är om gasutsläpp sker och gasen antänds med en explosion som följd. Anläggningen i Syrhåla är inhägnad och står under ständig övervakning. Gryaab samarbetar med räddningstjänsten för att begränsa riskerna i verksamheten. Säkerhetsansvarig Gryaab Sven-Ove Pettersson Säkerhetsansvarig Syrhåla Kent Lindén Gryaab AB Norra Fågelrovägen 3, S Göteborg Tfn: (växeln öppen , ) E-post: Webbsida: 7

4 Samhälle och kommun Göteborg Energi Göteborg Energi lagrar farliga ämnen i Skarvikshamnen i Göteborg i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagen. Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken är däremot liten när produkten lagras i bergrummen. Om ett läckage ur ledningssystem skulle uppstå, kan ett utsläpp förorena mark och/eller vatten. Djuroch växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt av en olycka. Däremot bedöms människor inte komma att skadas av de produkter som hanteras idag. Om utsläppet består av brandfarliga produkter, exempelvis petroleumprodukter, kan en brand ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Allmänheten visas inte inom oljehamnsområdet och det finns ingen känslig bebyggelse i närheten. Bergrummen och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmer och verksamheten analyseras och inspekteras kontinuerligt avseende risker. Berörd personal utbildas kon-tinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker. Farliga ämnen som hanteras Petroleumprodukter (brandfarlig vätska, hälsoskadlig, miljöfarlig) Ansvarig för bergrum: Gunnar Pettersson Göteborg Energi AB Besöksadress: Johan Willins Gata 3 Box 53, Göteborg Telefon: Webbsida: 8 International Färg är en del av Akzo Nobel. Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2000 miljöstandard ISO14001:2004 samt arbetsmiljöstandard OHSAS International Färg AB International Färg ligger i Äspereds industriområde i Gunnilse nordost om Göteborg. Här sker tillverkning och lagring av rostskyddsfärg samt lagring av färg för fartyg och fritidsbåtar. I verksamheten hanteras bla brandfarliga lösningsmedel som petroleumprodukter, alkoholer, ketoner och etrar. De största riskerna som identifierats och analyserats är en storbrand i tankanläggningen eller i färdigvarulagret samt en gasolycka genom antändning av gasol (gasol används som stödbränsle i en reningsanläggning för flyktiga lösningsmedel). Vid en storbrand kan skadlig påverkan för människor i en radie av max 200 m från brandkällan antas. Det är inte troligt att gränsvärdena enligt miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. International Färg följer gällande regelverk och en mängd åtgärder för att hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka har vidtagits. Anläggningen som är inhägnad övervakas dygnet runt. Det finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med egen industribrandkår, olika larmsystem, inspektionssystem, sprinklersystem, branddörrar, invallningar, övningar och utbildning av personal samt rutiner för nödlägen. Brandlarmet är automatiskt och går direkt till räddningstjänsten med vilka det för övrigt sker samarbete och samövningar. Ytterligare finns motorventiler som innestänger dag, spillvatten samt släckvatten i mängder upp till 2,5 miljoner liter på området. kan fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig International Färg AB Box 44, Holmedalen Angered Tlf: Webbsida:

5 Nordic Storage AB Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier. Denna lagring och hantering sker i tankterminaler och bergrumsanläggningar i ett flertal hamnstäder i Sverige och Danmark. Den totala lagringskapaciteten i egna, marknadsförda samt inhyrda anläggningar uppgår till mer än 2 miljoner kubikmeter, vilket gör oss till en av Europas största aktörer inom detta område. I Göteborg lagrar och hanterar bolaget petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier i Skarviks- och Ryahamnen i sådan omfattning att verksamheten berörs av Sevesolagstiftningen. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor såsom utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken för olyckor bedöms vara låg under den tid som produkterna lagras i cisterner. Vid ett eventuellt utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske och djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt komma att påverkas negativt. Vid en större brand bildas rök och lukt som kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. Cistern- och ledningssystem kontrolleras i enlighet med gällande regler och bestämmelser och verksamheten analyseras kontinuerligt avseende risker. Berörd personal erhåller utbildning och övning i brand-, miljöoch säkerhetsrisker. Samtliga depåer är utformade för att minimera risken för olyckor och begränsa skadeverkningar av olyckor. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Nordic Storage avtal med Släckmedelscentralen för storskalig brandsläckningsinsats. Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. Säkerhetsrapport inlämnad juni Terminalchef Jonas Johnsson Telefon dagtid Telefon övrig tid: Nordic Storage AB Ryavägen 3, Göteborg Telefon: Webbsida: Samhälle och kommun Norsk Hydro Olje AB är kvalitetscertiferat enligt ISO 9001 samt Miljöcertifierat enligt ISO vilket innebär att ansvarig personal är väl insatt och förtrogen med rutiner och instruktioner som styr depåns verksamhet. Norsk Hydro Olje AB Norsk Hydro Olje AB lagrar och distribuerar bensin, etanol, eldningsolja och miljödiesel vid bolagets depå i Skarvikshamnen. Produkterna pumpas in i cisterner via Preem/Shell Raffinaderierna eller via tankfartyg. Produkterna lastas ut på Bolagets bilutlastning för transport till slutanvändare. I samband med utlastning tillsätts olika additiv. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vät-skor, varför olyckor såsom utsläpp och brand kan inträffa. Ett petroleumutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. Anläggningen är tillgänglig dygnet runt för utlastning av petroleumprodukter. Utlastningen med tillhörande utrustning är försedd med olika larmfunktioner som stänger alternativ bryter all ström om någon driftstörning inträffar. Cisterner och rörledningar underhållsoch besiktigas enligt gällande myndighetskrav. Depåpersonal och chaufförer genomgår kontinuerligt brandutbildning, beredskaps- och utrymningsövning samt andra branschspecifika utbildningar. Depån har ett datoriserat underhållsprogram som säkerställer att alla besiktningar, service, larmfunktioner m.m. underhålls och kontrolleras inom avsedd tidsintervall. Norsk Hydro Olje AB Box 27325, Stockholm Norsk Hydro Olje AB Smörjoljegatan, Göteborg

6 Samhälle och kommun AB Nynäs Petroleum AB Nynäs Petroleum lagrar petroleumprodukter i Skarvikshamnen i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagstiftningen. en Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor och då främst utsläpp av produkt. Risken är liten under den tid som produkterna lagras i cistern. Vid ett utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske. Djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt av en olycka. Vid större brand kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. Cistern- och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras kontinuerligt. Berörd personal genomgår kontinuerlig utbildning i brand-, miljö- och säkerhetsrisker. Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. AB Nynäs Petroleum är certifierade enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2000 och miljöstandard 14001:2004. fås av depåansvarig Telefon: AB Nynäs Petroleum Depå Dalanäs Karl IX:s väg Göteborg Telefon: Preem Raffinaderi Raffinaderiet är beläget vid Syrhåla på Hisingen. Vid raffinaderiet tillverkas bensin, diesel, eldningsolja och andra petroleumbaserade produkter. Råolja importeras med tankfartyg via Torshamnen, och produkterna skeppas ut från Skarvikshamnen, där även tankbilar och järnvägsvagnar lastas. Både raffinaderiet och verksamheterna i Skarvikshamnen omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Preem lagrar även betydande mängder butan i kultankar, sfärer, vid Oljevägen i Arendal. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Oljeutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. Anläggningarna är i drift dygnet runt, året runt, och övervakas ständigt av kunnig och erfaren personal. Under dagtid pågår en omfattande inspektions- och underhållsverksamhet, för att förebygga haverier och olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem, brandbekämpningsutrustning, industribrandkår med mera. Direktlarm finns även till den kommunala räddningstjänsten. Övningar med driftpersonal, industribrandkår och räddningstjänsten hålls regelbundet. Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt, buller eller fackling. Fackling innebär att överskottsgas bränns upp under kontrollerade former i toppen av ett 60 meter högt rör. Företaget hanterar bl.a. dessa farliga ämnen Råolja, bensin (extremt brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig). Propan, butan (extremt brandfarlig, flytande gas). Fotogen, diesel, lätt eldningsolja (brandfarlig vätska, hälsoskadlig, miljöfarlig). Tjock eldningsolja (giftig, miljöfarlig). Svavelväte (mycket brandfarlig, mycket giftig gas). kan fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig. Preem Petroleum (publ.) AB Preemraff Göteborg Raffinaderivägen 1 Box 48084, Göteborg Tlf (växel) Webbsida:

7 Shell Raffinaderi Raffinaderiet är beläget vid Bräcke på Hisingen. Vid raffinaderiet tillverkas bensin, diesel, eldningsolja och andra petroleumbaserade produkter. Råolja importeras med tankfartyg via Torshamnen, och produkterna skeppas ut från Skarvikshamnen, där även tankbilar och järnvägsvagnar lastas. Både raffinaderiet och verksamheterna i Skarvikshamnen omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Oljeutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. Anläggningarna är i drift dygnet runt, året runt, och övervakas ständigt av kunnig och erfaren personal. Under dagtid pågår en omfattande inspektions- och underhållsverksamhet, för att förebygga haverier och olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem, brandbekämpningsutrustning, industribrandkår med mera. Direktlarm finns även till den kommunala räddningstjänsten. Övningar med driftpersonal, industribrandkår och räddningstjänsten hålls regelbundet. Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt, buller eller fackling. Fackling innebär att överskottsgas bränns upp under kontrollerade former i toppen av ett 60 meter högt rör. Företaget hanterar bl.a. dessa farliga ämnen Råolja, bensin (extremt brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig). Propan, butan (extremt brandfarlig, flytande gas). Fotogen, diesel, lätt eldningsolja (brandfarlig vätska, hälso-skadlig, miljöfarlig). Tjock eldningsolja (giftig, miljöfarlig). Svavelväte (mycket brandfarlig, mycket giftig gas). kan fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig. Shell Raffinaderi AB Öckeröleden Box 8889, Göteborg Tlf (växel) Webbsida: Samhälle och kommun Svenska Statoil AB Statoil lagrar och distribuerar petroleum- och kemikalieprodukter vid bolagets depå i Ryahamnen. Import och export av produkterna sker med fartyg och via pipeline från/till andra bolag i hamnen. Övrig distribution av produkterna sker med tankfordon och bunkerbåt. Risker och förebyggande arbete i verksamheten I verksamheten hanteras brandfarliga vätskor. Det finns ris-ker förknippade med vår hantering, till exempel utsläpp till mark och vatten samt brand och explosion. För att undvika olyckor jobbar vi dagligen med dessa frågor inom företaget. Statoil gör detta genom att upprätta riskanalyser som grund för säkerhetsrapporter, senast inlämnad I samband med alla nya projekt och arbeten genomförs Säker Jobb Analyser vilka resulterar i handlingsplaner för att förebygga risker. I det dagliga tillämpas systemet ORH (Observera, Reagera, Handla) för att identifiera risker och förbättringar. Depåpersonal- och chaufförer genomgår kontinuerligt brandutbildningar, beredskapsoch utrymningsövningar samt andra branschspecifika utbildningar. Statoil Energi är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden ISO 14001:2004. Statoils miljöpolicy Statoil tar ansvar för miljön inom alla våra verksamhetsom-råden. Merparten av våra produkter är farliga för människor och miljö, vilket ställer särskilt höga krav på säker hantering. Våra transporter påverkar miljön genom att förbruka energi och generera utsläpp till luft. Vi skall alltid arbeta för att minimera dessa negativa effekter. Vi sätter människors hälsa och säkerhet i centrum Vi verkar för en effektiv energiförsörjning med minsta möjliga miljöpåverkan Vi samarbetar med våra partners och leverantörer i miljö- och säkerhetsfrågor för att ständigt uppnå bättre totallösningar Vi följer gällande lagstiftning och egna krav på miljö och säkerhet Vi erbjuder våra kunder förnyelsebara energialternativ Våra miljöbelastningar mäts och registreras och resultaten används för att upprätta miljömål och att göra kontinuerliga förbättringar på miljöområdet Ytterligare information kan fås av: Lars Johansson Depåchef Tel e-post 11

8 Samhälle och kommun UNIVAR AB Univar har ett kemikalielager i Marieholms industriområde, Marieholmsgatan Bolaget är Nordens ledande distributör av industrikemikalier. På Marieholmslagret lagras ett stort antal kemikalier i tankar, säckar, fat, dunkar m.m. Hantering av ämnen omfattar blandning av fasta och flytande kemikalier samt ompackning och fyllning av kemikalier. Varje år omsätts ca ton kemikalier. På Marieholmslagret arbetar ca 25 personer. Företaget har även en kontorsbyggnad inom samma område. I riskanalysen har två risker, som kan klassas som allvarliga och ge konsekvenser för människor och miljö inom såväl som utanför anläggningen, identifierats. Dessa händelser bedöms vara brand i kemikalielager och blandning av natriumhypoklorit och syra i lagringstank eller småbulkbehållare (IBC). För att minska risken för kraftig reaktion mellan olika ämnen vid inleverans finns ett låssystem där laboratoriepersonal efter genomförd kontroll av lastbilens innehåll lämnar ut nyckel till operatören, så att endast rätt tank kan väljas. För att minska risken för brand har ett flertal åtgärder genomförts, t ex separering av lagrade ämnen med olika egenskaper, ett separat lager för brandfarliga ämnen och ett för oxiderande ämnen. För att förebygga större olyckshändelser arbetar Univar kontinuerligt med att förbättra rutiner, lokaler och utrustning samt att utbilda personalen i kemikaliesäkerhet. Företaget har också ett kontinuerligt samarbete med den kommunala räddningstjänsten med bl a gemensamma övningar. Exempel på farliga ämnen Frätande ämnen som lagras i tank: saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, fosforsyra, ättiksyra, natron- och kalilut, ammoniak i vattenlösning, natriumhypoklorit. Andra ämnen som lagras i tank: ftalater, adipater, bensylalkohol. Ämnen som lagras i originalemballage: syror och baser (frätande), nitrater, nitriter, permanganater, persulfater m fl (oxiderande). fås av logistik-, terminal- eller miljö & kvalitetschef. Telefon dagtid: (växel) Telefon övrig tid: (SOS Alarm) Webbsida: 12 Vopak Logistics Nordic AB Vopak lagrar farliga ämnen i Skarvikshamnen Göteborg i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagen. Bolaget ingår i en global koncern, Royal Vopak NV, som är verksam i alla världsdelar med oberoende logistiktjänster avseende lagring av oljor och kemikalier. I Sverige har Vopak tanklagringsterminaler inom oljehamnarna i Göteborg, Gävle, Malmö och Södertälje. Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Om ett läckage ur ledningssystemet skulle uppstå, kan ett utsläpp förorena mark och/eller vatten. Djuroch växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt av en olycka. Däremot bedöms människor inte komma att skadas av de produkter som hanteras idag. Om utsläppet består av brandfarliga ämnen, till exempel lösningsmedel eller petroleumprodukter, kan en brand ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Allmänheten vistas inte inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns ej i närheten. Cistern- och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras kontinuerligt avseende risker. All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljöoch säkerhetsrisker. Terminalområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Vopak avtal med Släckmedelcentralen för storskalig brandsläckningsinsats. Säkerhet och Miljö: Eva Bergström Operativ verksamhet: Lars-Åke Nikeus Vopak Logistiks Nordic AB Brännoljegatan 1, Göteborg Telefon:

Samhällsinformation från AkzoNobel

Samhällsinformation från AkzoNobel Samhällsinformation från AkzoNobel Information som är viktig att känna till som innevånare i Öviks kommun och närområde. AkzoNobel AkzoNobel är ett internationellt företag med ca 50 000 anställda i ungefär

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppgifter om anläggning... 6 3 Handlingsprogram... 7 3.1 Mål och Policy... 7 3.1.1 Riskpolicy...7 3.1.

Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppgifter om anläggning... 6 3 Handlingsprogram... 7 3.1 Mål och Policy... 7 3.1.1 Riskpolicy...7 3.1. 1 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppgifter om anläggning... 6 3 Handlingsprogram... 7 3.1 Mål och Policy... 7 3.1.1 Riskpolicy...7 3.1.2 Arbetsmiljöpolicy...7 3.1.3 Miljö- och energipolicy...8 3.2 Organisation

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer Räddnings- och säkerhetsavdelningen Förord Ett flertal allvarliga olyckor och tillbud

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

Räddningstjänst och miljö

Räddningstjänst och miljö Cecila Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red) Räddningstjänst och miljö Cecilia Alfredsson tjänstgör sedan 1998 som projektledare vid Räddningsverket. Hon har en magisterexamen i biologi och är utbildad

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening Riskanalys Yttre Miljö. Stockholm 2015-03-02 Korta Gatan 7 171 54 Solna +46 (0)8-56 200 300 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Riskanalys

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

För Ystad Hamn Logistik AB

För Ystad Hamn Logistik AB För Ystad Hamn Logistik AB Miljörapport för verksamhetsåret 2013 TEXTDEL Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Verksamheten... 2 1.2 Färjeservice... 2 1.3 Konventionell godshantering... 2 1.4 Fastighetsförvaltning...

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Miljörapport 2012. Hammarbyverket

Miljörapport 2012. Hammarbyverket Miljörapport 2012 Hammarbyverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer