Information om hantering av farliga ämneni Göteborgs Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om hantering av farliga ämneni Göteborgs Stad"

Transkript

1 Information om hantering av farliga ämneni Göteborgs Stad Som ett led i att förebygga och begränsa kemikalieolyckor, är landets kommuner skyldiga att informera allmänheten om anläggningar där stora mängder farliga ämnen hanteras. Detta gäller enligt svensk lagstiftning och baseras på det av EU antagna Seveso II-direktivet. På följande sidor ges information om vilka anläggningar som omfattas av Sevesolagens högre kravnivå, riskerna vid verksamheterna, vilka olyckor som kan inträffa och vilken följd dessa kan få, samt hur man skyddar sig vid en eventuell olyckshändelse. Samhälle och kommun Anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen och klassas enligt den högre nivån 7 AGA GAS sid 7 GRYAAB AB sid 7 INTERNATIONAL FÄRG AB sid 8 Skarviks- o Ryahamnen med följande företag: GÖTEBORG ENERGI sid 8 NORDIC STORAGE sid 9 NORSK HYDRO sid 9 NYNAS AB sid 10 PREEM sid 10 SHELL sid 11 SVENSKA STATOIL sid 11 VOPAK sid 12 PREEM RAFFINADERI sid 10 SHELL RAFFINADERI sid 11 PREEM GASLAGER ARENDAL sid 10 UNIVAR sid 12 Samtliga har lämnat säkerhetsrapport. 8 Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Storgöteborg når alla Sevesoanläggningar i den högre kravnivån i Göteborgs Stad inom10 minuter. Larmning sker enligt i förväg uppgjorda larmplaner, vilka väljs beroende på typ av olycka t.ex. brand eller kemikalieutsläpp. Om behov finns larmas ytterligare resurser utöver de som anges i larmplanen. Förutom personal och utrustning från Räddningstjänsten Storgöteborg och företaget där olyckan inträffat, kan resurser från angränsande räddningstjänster larmas. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid verk-samheter, vilka omfattas av Sevesolagstiftningen, genom att i förväg ha utformat planer för räddningsinsatser. Vid akut behov av att informera allmänheten vid olyckor kan räddningstjänsten sända ut ett Viktigt meddelande till allmänheten, ett såkallat VMA, för att snabbt varna människor som kan påverkas av olyckan (växel) 5

2 Samhälle och kommun Vid fara ges larmsignalen VMA Viktigt meddelande till allmänheten Om en olycka inträffar meddelas allmänheten genom signalen VMA Viktigt meddelande till allmänheten. Detta är ett utomhuslarm och består av upprepade 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. När signalen låter ska du genast göra följande: 1. Sök skydd inomhus. Gå in i närmsta byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus. 2. Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rum. 3. Slå av ventilation och fläktar och stäng ventiler. 4. Lyssna på Sveriges Radio P1 eller P4. Viktigt meddelande till allmänheten provas varje kvartal. Detta sker kl. 15:00 den första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Om du befinner dig i närheten av olyckan Om brännbara gaser sprids, skall alla tändkällor tas bort, exempelvis skall alla motorer omedelbart stängas av. Spridning av brännbara gaser är mycket sällsynt utanför anläggningarna. Brandrök och giftiga gaser kan ha stark stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation ihalsen och orsaka hosta. I värsta fall kan påverkan av rök eller gas leda till medvetslöshet eller till och med döden. Röken följer vindriktningen. Titta efter en flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt från vinden, det vill säga gå så att vinden kommer från sidan. Följ informationen på radio och TV Om larmet går ska du genast slå på radion, i första hand Sveriges Radio P1 eller P4. Efter ett varningsmeddelande i radio och TV kommer fortlöpande information från kommunens räddningsledare. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger. Se också på SVT-text sidan 599. Undvik att använda telefon, även mobiltelefon. Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över. Faran över är en 30 sekunders lång sammanhängande signal. 6

3 Linde Gas AGA Gas AB AGA Gas anläggning ligger på Oljevägen i Arendal. Här tillverkas acetylengas, som därefter fylls på flaskor. Här sker även fyllning av propangas. I verksamheten hanterar företaget acetylenflaskor, propanflaskor och ammoniakflaskor i stora mängder. Det innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Allvarliga olyckor är dock mycket sällsynta. Anläggningen är i drift vardagar kl. 06:00 23:00 och övervakas ständigt av kunnig personal. Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och brandbekämpningsutrustning. Övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs dessutom regelbundet. Följande gaser hanteras vid anläggningen Acetylen (extremt brandfarlig gas, ej giftig). Propan (extremt brandfarlig kondenserad gas). Ammoniak, fyllda flaskor (brandfarlig, giftig). Platschef Thomas Johannesson , AGA Gas AB Oljevägen, Arendal Pl Göteborg Webbsida: Samhälle och kommun Gryaab AB Gryaab driver reningsanläggningen Ryaverket, som ligger öster om Rya skog, 500 meter från Älvsborgsbrons norra fäste, och lagrar ämnen i bergrum vid Syrhåla, söder om Volvo Personvagnar och väster om Preem. Bolaget ansvarar för reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen och ägs gemensamt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Gryaabs huvudsakliga uppgift är att säkra vattenkvaliteten i omgivande sjöar och vattendrag genom att kostnadseffektivt och miljömässigt ta hand om regionens avloppsvatten. Gryaab strävar efter att så långt som möjligt ta tillvara energi och näringsämnen så att avloppsvattnet inordnas i kretsloppet. På Ryaverket finns två rötkamrar som producerar biogas. Rötslam som inte kan nyttjas till andra ändamål, pumpas vidare för lagring i två stora bergrum vid Syrhåla. Verksamheten vid Syrhåla följer lagstiftningen för storskalig kemikaliehantering eftersom bergrummen innehåller stora mängder extremt brandfarliga gaser i form av biogas och petroleumgaser. De senare är från tidigare verksamhet, då bergrummen användes för beredskapslagring av olja. Vid normal drift facklas överskottsgas på ett kontrollerat sätt. Den största identifierade risken för omgivningen är om gasutsläpp sker och gasen antänds med en explosion som följd. Anläggningen i Syrhåla är inhägnad och står under ständig övervakning. Gryaab samarbetar med räddningstjänsten för att begränsa riskerna i verksamheten. Säkerhetsansvarig Gryaab Sven-Ove Pettersson Säkerhetsansvarig Syrhåla Kent Lindén Gryaab AB Norra Fågelrovägen 3, S Göteborg Tfn: (växeln öppen , ) E-post: Webbsida: 7

4 Samhälle och kommun Göteborg Energi Göteborg Energi lagrar farliga ämnen i Skarvikshamnen i Göteborg i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagen. Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken är däremot liten när produkten lagras i bergrummen. Om ett läckage ur ledningssystem skulle uppstå, kan ett utsläpp förorena mark och/eller vatten. Djuroch växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt av en olycka. Däremot bedöms människor inte komma att skadas av de produkter som hanteras idag. Om utsläppet består av brandfarliga produkter, exempelvis petroleumprodukter, kan en brand ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Allmänheten visas inte inom oljehamnsområdet och det finns ingen känslig bebyggelse i närheten. Bergrummen och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmer och verksamheten analyseras och inspekteras kontinuerligt avseende risker. Berörd personal utbildas kon-tinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker. Farliga ämnen som hanteras Petroleumprodukter (brandfarlig vätska, hälsoskadlig, miljöfarlig) Ansvarig för bergrum: Gunnar Pettersson Göteborg Energi AB Besöksadress: Johan Willins Gata 3 Box 53, Göteborg Telefon: Webbsida: 8 International Färg är en del av Akzo Nobel. Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2000 miljöstandard ISO14001:2004 samt arbetsmiljöstandard OHSAS International Färg AB International Färg ligger i Äspereds industriområde i Gunnilse nordost om Göteborg. Här sker tillverkning och lagring av rostskyddsfärg samt lagring av färg för fartyg och fritidsbåtar. I verksamheten hanteras bla brandfarliga lösningsmedel som petroleumprodukter, alkoholer, ketoner och etrar. De största riskerna som identifierats och analyserats är en storbrand i tankanläggningen eller i färdigvarulagret samt en gasolycka genom antändning av gasol (gasol används som stödbränsle i en reningsanläggning för flyktiga lösningsmedel). Vid en storbrand kan skadlig påverkan för människor i en radie av max 200 m från brandkällan antas. Det är inte troligt att gränsvärdena enligt miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. International Färg följer gällande regelverk och en mängd åtgärder för att hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka har vidtagits. Anläggningen som är inhägnad övervakas dygnet runt. Det finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med egen industribrandkår, olika larmsystem, inspektionssystem, sprinklersystem, branddörrar, invallningar, övningar och utbildning av personal samt rutiner för nödlägen. Brandlarmet är automatiskt och går direkt till räddningstjänsten med vilka det för övrigt sker samarbete och samövningar. Ytterligare finns motorventiler som innestänger dag, spillvatten samt släckvatten i mängder upp till 2,5 miljoner liter på området. kan fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig International Färg AB Box 44, Holmedalen Angered Tlf: Webbsida:

5 Nordic Storage AB Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier. Denna lagring och hantering sker i tankterminaler och bergrumsanläggningar i ett flertal hamnstäder i Sverige och Danmark. Den totala lagringskapaciteten i egna, marknadsförda samt inhyrda anläggningar uppgår till mer än 2 miljoner kubikmeter, vilket gör oss till en av Europas största aktörer inom detta område. I Göteborg lagrar och hanterar bolaget petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier i Skarviks- och Ryahamnen i sådan omfattning att verksamheten berörs av Sevesolagstiftningen. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor såsom utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken för olyckor bedöms vara låg under den tid som produkterna lagras i cisterner. Vid ett eventuellt utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske och djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt komma att påverkas negativt. Vid en större brand bildas rök och lukt som kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. Cistern- och ledningssystem kontrolleras i enlighet med gällande regler och bestämmelser och verksamheten analyseras kontinuerligt avseende risker. Berörd personal erhåller utbildning och övning i brand-, miljöoch säkerhetsrisker. Samtliga depåer är utformade för att minimera risken för olyckor och begränsa skadeverkningar av olyckor. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Nordic Storage avtal med Släckmedelscentralen för storskalig brandsläckningsinsats. Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. Säkerhetsrapport inlämnad juni Terminalchef Jonas Johnsson Telefon dagtid Telefon övrig tid: Nordic Storage AB Ryavägen 3, Göteborg Telefon: Webbsida: Samhälle och kommun Norsk Hydro Olje AB är kvalitetscertiferat enligt ISO 9001 samt Miljöcertifierat enligt ISO vilket innebär att ansvarig personal är väl insatt och förtrogen med rutiner och instruktioner som styr depåns verksamhet. Norsk Hydro Olje AB Norsk Hydro Olje AB lagrar och distribuerar bensin, etanol, eldningsolja och miljödiesel vid bolagets depå i Skarvikshamnen. Produkterna pumpas in i cisterner via Preem/Shell Raffinaderierna eller via tankfartyg. Produkterna lastas ut på Bolagets bilutlastning för transport till slutanvändare. I samband med utlastning tillsätts olika additiv. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vät-skor, varför olyckor såsom utsläpp och brand kan inträffa. Ett petroleumutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. Anläggningen är tillgänglig dygnet runt för utlastning av petroleumprodukter. Utlastningen med tillhörande utrustning är försedd med olika larmfunktioner som stänger alternativ bryter all ström om någon driftstörning inträffar. Cisterner och rörledningar underhållsoch besiktigas enligt gällande myndighetskrav. Depåpersonal och chaufförer genomgår kontinuerligt brandutbildning, beredskaps- och utrymningsövning samt andra branschspecifika utbildningar. Depån har ett datoriserat underhållsprogram som säkerställer att alla besiktningar, service, larmfunktioner m.m. underhålls och kontrolleras inom avsedd tidsintervall. Norsk Hydro Olje AB Box 27325, Stockholm Norsk Hydro Olje AB Smörjoljegatan, Göteborg

6 Samhälle och kommun AB Nynäs Petroleum AB Nynäs Petroleum lagrar petroleumprodukter i Skarvikshamnen i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagstiftningen. en Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor och då främst utsläpp av produkt. Risken är liten under den tid som produkterna lagras i cistern. Vid ett utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske. Djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt av en olycka. Vid större brand kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. Cistern- och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras kontinuerligt. Berörd personal genomgår kontinuerlig utbildning i brand-, miljö- och säkerhetsrisker. Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. AB Nynäs Petroleum är certifierade enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2000 och miljöstandard 14001:2004. fås av depåansvarig Telefon: AB Nynäs Petroleum Depå Dalanäs Karl IX:s väg Göteborg Telefon: Preem Raffinaderi Raffinaderiet är beläget vid Syrhåla på Hisingen. Vid raffinaderiet tillverkas bensin, diesel, eldningsolja och andra petroleumbaserade produkter. Råolja importeras med tankfartyg via Torshamnen, och produkterna skeppas ut från Skarvikshamnen, där även tankbilar och järnvägsvagnar lastas. Både raffinaderiet och verksamheterna i Skarvikshamnen omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Preem lagrar även betydande mängder butan i kultankar, sfärer, vid Oljevägen i Arendal. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Oljeutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. Anläggningarna är i drift dygnet runt, året runt, och övervakas ständigt av kunnig och erfaren personal. Under dagtid pågår en omfattande inspektions- och underhållsverksamhet, för att förebygga haverier och olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem, brandbekämpningsutrustning, industribrandkår med mera. Direktlarm finns även till den kommunala räddningstjänsten. Övningar med driftpersonal, industribrandkår och räddningstjänsten hålls regelbundet. Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt, buller eller fackling. Fackling innebär att överskottsgas bränns upp under kontrollerade former i toppen av ett 60 meter högt rör. Företaget hanterar bl.a. dessa farliga ämnen Råolja, bensin (extremt brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig). Propan, butan (extremt brandfarlig, flytande gas). Fotogen, diesel, lätt eldningsolja (brandfarlig vätska, hälsoskadlig, miljöfarlig). Tjock eldningsolja (giftig, miljöfarlig). Svavelväte (mycket brandfarlig, mycket giftig gas). kan fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig. Preem Petroleum (publ.) AB Preemraff Göteborg Raffinaderivägen 1 Box 48084, Göteborg Tlf (växel) Webbsida:

7 Shell Raffinaderi Raffinaderiet är beläget vid Bräcke på Hisingen. Vid raffinaderiet tillverkas bensin, diesel, eldningsolja och andra petroleumbaserade produkter. Råolja importeras med tankfartyg via Torshamnen, och produkterna skeppas ut från Skarvikshamnen, där även tankbilar och järnvägsvagnar lastas. Både raffinaderiet och verksamheterna i Skarvikshamnen omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Oljeutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. Anläggningarna är i drift dygnet runt, året runt, och övervakas ständigt av kunnig och erfaren personal. Under dagtid pågår en omfattande inspektions- och underhållsverksamhet, för att förebygga haverier och olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem, brandbekämpningsutrustning, industribrandkår med mera. Direktlarm finns även till den kommunala räddningstjänsten. Övningar med driftpersonal, industribrandkår och räddningstjänsten hålls regelbundet. Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt, buller eller fackling. Fackling innebär att överskottsgas bränns upp under kontrollerade former i toppen av ett 60 meter högt rör. Företaget hanterar bl.a. dessa farliga ämnen Råolja, bensin (extremt brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig). Propan, butan (extremt brandfarlig, flytande gas). Fotogen, diesel, lätt eldningsolja (brandfarlig vätska, hälso-skadlig, miljöfarlig). Tjock eldningsolja (giftig, miljöfarlig). Svavelväte (mycket brandfarlig, mycket giftig gas). kan fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig. Shell Raffinaderi AB Öckeröleden Box 8889, Göteborg Tlf (växel) Webbsida: Samhälle och kommun Svenska Statoil AB Statoil lagrar och distribuerar petroleum- och kemikalieprodukter vid bolagets depå i Ryahamnen. Import och export av produkterna sker med fartyg och via pipeline från/till andra bolag i hamnen. Övrig distribution av produkterna sker med tankfordon och bunkerbåt. Risker och förebyggande arbete i verksamheten I verksamheten hanteras brandfarliga vätskor. Det finns ris-ker förknippade med vår hantering, till exempel utsläpp till mark och vatten samt brand och explosion. För att undvika olyckor jobbar vi dagligen med dessa frågor inom företaget. Statoil gör detta genom att upprätta riskanalyser som grund för säkerhetsrapporter, senast inlämnad I samband med alla nya projekt och arbeten genomförs Säker Jobb Analyser vilka resulterar i handlingsplaner för att förebygga risker. I det dagliga tillämpas systemet ORH (Observera, Reagera, Handla) för att identifiera risker och förbättringar. Depåpersonal- och chaufförer genomgår kontinuerligt brandutbildningar, beredskapsoch utrymningsövningar samt andra branschspecifika utbildningar. Statoil Energi är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden ISO 14001:2004. Statoils miljöpolicy Statoil tar ansvar för miljön inom alla våra verksamhetsom-råden. Merparten av våra produkter är farliga för människor och miljö, vilket ställer särskilt höga krav på säker hantering. Våra transporter påverkar miljön genom att förbruka energi och generera utsläpp till luft. Vi skall alltid arbeta för att minimera dessa negativa effekter. Vi sätter människors hälsa och säkerhet i centrum Vi verkar för en effektiv energiförsörjning med minsta möjliga miljöpåverkan Vi samarbetar med våra partners och leverantörer i miljö- och säkerhetsfrågor för att ständigt uppnå bättre totallösningar Vi följer gällande lagstiftning och egna krav på miljö och säkerhet Vi erbjuder våra kunder förnyelsebara energialternativ Våra miljöbelastningar mäts och registreras och resultaten används för att upprätta miljömål och att göra kontinuerliga förbättringar på miljöområdet Ytterligare information kan fås av: Lars Johansson Depåchef Tel e-post 11

8 Samhälle och kommun UNIVAR AB Univar har ett kemikalielager i Marieholms industriområde, Marieholmsgatan Bolaget är Nordens ledande distributör av industrikemikalier. På Marieholmslagret lagras ett stort antal kemikalier i tankar, säckar, fat, dunkar m.m. Hantering av ämnen omfattar blandning av fasta och flytande kemikalier samt ompackning och fyllning av kemikalier. Varje år omsätts ca ton kemikalier. På Marieholmslagret arbetar ca 25 personer. Företaget har även en kontorsbyggnad inom samma område. I riskanalysen har två risker, som kan klassas som allvarliga och ge konsekvenser för människor och miljö inom såväl som utanför anläggningen, identifierats. Dessa händelser bedöms vara brand i kemikalielager och blandning av natriumhypoklorit och syra i lagringstank eller småbulkbehållare (IBC). För att minska risken för kraftig reaktion mellan olika ämnen vid inleverans finns ett låssystem där laboratoriepersonal efter genomförd kontroll av lastbilens innehåll lämnar ut nyckel till operatören, så att endast rätt tank kan väljas. För att minska risken för brand har ett flertal åtgärder genomförts, t ex separering av lagrade ämnen med olika egenskaper, ett separat lager för brandfarliga ämnen och ett för oxiderande ämnen. För att förebygga större olyckshändelser arbetar Univar kontinuerligt med att förbättra rutiner, lokaler och utrustning samt att utbilda personalen i kemikaliesäkerhet. Företaget har också ett kontinuerligt samarbete med den kommunala räddningstjänsten med bl a gemensamma övningar. Exempel på farliga ämnen Frätande ämnen som lagras i tank: saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, fosforsyra, ättiksyra, natron- och kalilut, ammoniak i vattenlösning, natriumhypoklorit. Andra ämnen som lagras i tank: ftalater, adipater, bensylalkohol. Ämnen som lagras i originalemballage: syror och baser (frätande), nitrater, nitriter, permanganater, persulfater m fl (oxiderande). fås av logistik-, terminal- eller miljö & kvalitetschef. Telefon dagtid: (växel) Telefon övrig tid: (SOS Alarm) Webbsida: 12 Vopak Logistics Nordic AB Vopak lagrar farliga ämnen i Skarvikshamnen Göteborg i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagen. Bolaget ingår i en global koncern, Royal Vopak NV, som är verksam i alla världsdelar med oberoende logistiktjänster avseende lagring av oljor och kemikalier. I Sverige har Vopak tanklagringsterminaler inom oljehamnarna i Göteborg, Gävle, Malmö och Södertälje. Det är främst vid lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Om ett läckage ur ledningssystemet skulle uppstå, kan ett utsläpp förorena mark och/eller vatten. Djuroch växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt av en olycka. Däremot bedöms människor inte komma att skadas av de produkter som hanteras idag. Om utsläppet består av brandfarliga ämnen, till exempel lösningsmedel eller petroleumprodukter, kan en brand ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Allmänheten vistas inte inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns ej i närheten. Cistern- och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras kontinuerligt avseende risker. All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljöoch säkerhetsrisker. Terminalområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Vopak avtal med Släckmedelcentralen för storskalig brandsläckningsinsats. Säkerhet och Miljö: Eva Bergström Operativ verksamhet: Lars-Åke Nikeus Vopak Logistiks Nordic AB Brännoljegatan 1, Göteborg Telefon:

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet Om olyckan är framme så hanteras Farliga ämnen i din närhet Företag som hanterar kemikalier spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men innebär också vissa risker. Du bor eller vistas i närheten av

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och Akzo Nobel Industrial Finishes RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN SPARA DENNA FOLDER. SAMHÄLLSINFORMATION FEBRUARI 2015 VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN - om verksamheterna i Oljehamnen Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som

Läs mer

Brand eller utsläpp på Tjärhovet Viktig information till dig som bor eller arbetar nära Tjärhovet informationsfolder till enskilda och företag

Brand eller utsläpp på Tjärhovet Viktig information till dig som bor eller arbetar nära Tjärhovet informationsfolder till enskilda och företag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2015-09-16 KS 2015/0787 575 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Brand eller utsläpp på Tjärhovet Viktig information till dig som bor eller

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (10) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende verksamheterna i Pampus oljehamn, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Vad gör jag om larmet går?

Vad gör jag om larmet går? Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från AGA, Sandvik AB, Sandvikens kommun och Gästrike Räddningstjänst Varför har jag fått den här skriften? Sandvik AB och AGA Gas AB hanterar

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon Varför har jag fått den här skriften? Jacobs Douwe Egberts OPS S.E. AB i Gävle hanterar en större mängd gasol och omfattas därför av Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

Läs mer

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (7) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Norrköpings Hamn AB Ramshälls bergrumsanläggning, enligt 14 Lag (1999:381)

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2009-11-08/SO 2008-00-00/xx 2008-00-00/xx Sida 1(9) KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE Gävle Hamn Gävle Hamn AB Norrköpings Depå AB OK-Q8 AB AB Svenska Shell

Läs mer

Alltid med säkerheten i fokus.

Alltid med säkerheten i fokus. Alltid med säkerheten i fokus. Viktig information till dig som bor i Lysekil. Seveso-direktiven styr vårt säkerhetsarbete. I mitten av 1970-talet inträffade en explosion i en kemikaliefabrik vid staden

Läs mer

informerar om säkerhet

informerar om säkerhet Nynäshamns kommun, Södertörns brandförsvarsförbund, Nynas raffinaderi och AGA (LNG-terminalen) informerar om säkerhet Nynäshamns kommun, Södertörns brandförsvarsförbund, Nynas raffinaderi och AGA (LNG-terminalen)

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (8) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Lantmännen Foder, Kimstad, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

Kommunal plan för räddningsinsats

Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats Statoil Fuel & Retail AB:s depåverksamhet vid oljehamnen Loudden i Stockholm Vi skapar trygghet! Datum: 2014-11-21 Dnr: 308-1529/2014 IKAROS nr: 2014-012715 2014-10-31

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen Januari 2010 till november 2010 Oljehamnen vid Loudden. Trafikbild från hamnens södra del 18/6 1948. Bild från Stockholms hamnar AB www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol, naturgas

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier. Därmed finns det

Läs mer

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (8) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende BillerudKorsnäs AB, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR ELLER VISTAS NÄRA FORTUM VÄRME VÄRTAVERKET RISKER I DIN OMGIVNING

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR ELLER VISTAS NÄRA FORTUM VÄRME VÄRTAVERKET RISKER I DIN OMGIVNING VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR ELLER VISTAS NÄRA FORTUM VÄRME VÄRTAVERKET RISKER I DIN OMGIVNING VIKTIG INFORMATION Till dig som bor eller vistas nära Fortum Värme Värtaverket Du som har fått denna

Läs mer

Viktig information om säkerhet och risker i Staffanstorp

Viktig information om säkerhet och risker i Staffanstorp Viktig information om säkerhet och risker i Staffanstorp Information om Sevesoanläggningar i kommunen Personer som riskerar att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska enligt lag (EU:s Seveso IIIdirektiv)

Läs mer

RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör

RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 1 (8) Namn, titel, telefon 2016-02-19 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Tekniska verken i Linköping AB, Kraftvärmeverket, enligt 14 Lag (1999:381)

Läs mer

Plan för räddningsinsats avseende Iggesunds bruk

Plan för räddningsinsats avseende Iggesunds bruk Plan för räddningsinsats avseende Iggesunds bruk Upprättad maj 2007 Reviderad dec 2015 Norrhälsinge Räddningstjänst plan för räddningsinsats vid Iggesund bruk Bakgrund Norrhälsinge Räddningstjänst är kommunens

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL DIG BOENDE NÄRA BJÖRKBORNS INDUSTRIOMRÅDE

VIKTIG INFORMATION TILL DIG BOENDE NÄRA BJÖRKBORNS INDUSTRIOMRÅDE VIKTIG INFORMATION TILL DIG BOENDE NÄRA BJÖRKBORNS INDUSTRIOMRÅDE Information om verksamheterna på Björkbornsområdet säkerhetsarbete, risker och hur du ska agera vid en olycka Karlskoga 2015-05-31 Vi satsar

Läs mer

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Ovako Hellefors AB och Ovako Hofors AB i Hällefors ÖSTRA INDUSTRIOMRÅDET HÄLLEFORS Diarienummer: 205/13-300 Antagen av direktion 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381)

Läs mer

Samhällsinformation från AkzoNobel

Samhällsinformation från AkzoNobel Samhällsinformation från AkzoNobel Information som är viktig att känna till som innevånare i Öviks kommun och närområde. AkzoNobel AkzoNobel är ett internationellt företag med ca 50 000 anställda i ungefär

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Flogas Sverige AB:s gasoldepå BOTORPS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 235/13-300 Antagen av direktionen 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att

Läs mer

Information till allmänheten avseende Holmen Paper Braviken, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Holmen Paper Braviken, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Holmen Paper Braviken, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk Kommunens plan för räddningsinsats Stora Enso Skoghalls bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00529 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 25 April 2016 2 Verksamhetsutövare

Läs mer

För din säkerhet och trygghet

För din säkerhet och trygghet SPARA! För din säkerhet och trygghet Så skyddar du dig om en olycka inträffar vid någon av Sundsvalls och Timrås industrier. Information vid olycka: Ring 060-61 44 44 Vid samhällsstörningar, exempelvis

Läs mer

Säkerhet framför allt!

Säkerhet framför allt! Säkerhetsmeddelande Säkerhet framför allt! i Nystad hanterar farliga kemikalier. Företaget har utarbetat denna brochyr för att instruera invånarna i närområdet om hur de ska gå tillväga i en eventuell

Läs mer

Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB

Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB Enligt Lagen(1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Upprättad 2013-09-23 av Lars Westerfors 1:e stf

Läs mer

Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter Järnvägstankvagn - Tankbil

Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter Järnvägstankvagn - Tankbil Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter Järnvägstankvagn - Tankbil Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Förord Denna informationsbroschyr

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Datum: 2016-01-15 Handläggare: Hanna Johansson Vår referens: 2016-000096 1. Inledning De kommuner inom vars gränser det finns sådan verksamhet

Läs mer

Bilaga till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor

Bilaga till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor Bilaga till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bilaga till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund PM Kommunal plan för räddningsinsats Nr: 701 Datum: 2014-11-05 Bakgrund Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Läs mer

Upprättad av Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Upprättad av Räddningstjänsten Motala-Vadstena Information till allmänheten avseende Härseby bertäkt,svevia Enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Upprättad 2016-08-29 av Räddningstjänsten

Läs mer

Plan för räddningsinsats

Plan för räddningsinsats REMISSUTGÅVA Plan för räddningsinsats för Sevesoverksamheterna o OK-Q8 AB o Preem o Circle K samt o AB Djurgårdsberg vid oljehamnen Loudden i Stockholm Vi skapar trygghet! Datum: 2017-11-08 Dnr: 308-1348/2017

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 18 Maj 2015 2 3 Verksamhetsutövare

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (9) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Trinseo Sverige AB, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Säkerhetsmeddelande för Lovisa kraftverk. Kemiska risker

Säkerhetsmeddelande för Lovisa kraftverk. Kemiska risker Säkerhetsmeddelande för Lovisa kraftverk Kemiska risker SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR LOVISA KRAFTVERK I detta säkerhetsmeddelande beskrivs verksamheten vid kärnkraftverket i Lovisa och de kemiska risker som

Läs mer

Informationsmöte. Brand AGAs anläggning i Knivsta. Jan Bäckvall/Chef AGA & Johan Pettersson/Teknisk chef AGA Knivsta Kommunhus 15 augusti 2012

Informationsmöte. Brand AGAs anläggning i Knivsta. Jan Bäckvall/Chef AGA & Johan Pettersson/Teknisk chef AGA Knivsta Kommunhus 15 augusti 2012 Informationsmöte. Brand AGAs anläggning i Knivsta. Jan Bäckvall/Chef AGA & Johan Pettersson/Teknisk chef AGA Knivsta Kommunhus 15 augusti 2012 AGENDA. 1 Inledning (Jan Bäckvall/Chef AGA) 2 Personskador

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Kommunens information till allmänheten samt plan för räddningsinsats vid Recticel AB, Gislaved, Gislaveds kommun

Kommunens information till allmänheten samt plan för räddningsinsats vid Recticel AB, Gislaved, Gislaveds kommun Kommunens information till allmänheten samt plan för, Gislaved, Gislaveds kommun Beslutad av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Allmänt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Sandvik AB

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Sandvik AB Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2010-01-11/SO 2010-00-00/xx 2010-00-00/xx Sida 1(20) KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE Sandvik AB Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för hantering av petroleumprodukter och gasol länsstyrelsens dnr 551 4328 08

Yttrande över ansökan om tillstånd för hantering av petroleumprodukter och gasol länsstyrelsens dnr 551 4328 08 Miljönämnden 2009 10 15 49 1 Miljönämndens arbetsutskott 2009 10 08 49 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för hantering av petroleumprodukter och gasol länsstyrelsens dnr 551 4328 08 Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Eurenco Bofors AB Cambrex Karlskoga AB Saab Dynamics AB BJÖRKBORNS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 311/14-305 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen

Läs mer

Upprättad av Räddningstjänsten Östra Götaland Reviderad

Upprättad av Räddningstjänsten Östra Götaland Reviderad 1 (9) Namn, titel, telefon 2016-08-12 Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Saab AB, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Beslutad av räddningschef Datum PPostadress: Räddningscenter Sandbäcken 653 40 Karlstad Besöksadress: Räddningscenter Sandbäcken

Läs mer

För din säkerhet och trygghet

För din säkerhet och trygghet SPARA! VIKTIG INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN För din säkerhet och trygghet Så skyddar du dig om en olycka inträffar vid någon av Sundsvalls, Timrås eller Ånges industrier. Så här blir du varnad om

Läs mer

S K Y D D S I N F O R M A T I O N

S K Y D D S I N F O R M A T I O N SKYDDSINFORMATION om Karleby Storindustriområde 2014 Skyddsinformation till hemmen 2014 I detta meddelande berättar vi om företagen på Karleby Storindustriområde och deras verksamhet, om de risker som

Läs mer

Säkerhetsmeddelande för Okmetics fabrik i Vanda (5)

Säkerhetsmeddelande för Okmetics fabrik i Vanda (5) Säkerhetsmeddelande för Okmetics fabrik i Vanda 10.4.2017 1(5), fabriken i Vanda, Kiselvägen 2, Vanda Vid produktionen av kiselskivor används kemikalier. Därför meddelar invånarna i dess näromgivning om

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS FORCIT SWEDEN AB KARLSKOGA Diarienummer: 318/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Preem Raffinaderi Lysekil

Preem Raffinaderi Lysekil Driftsäkerhet & Underhållsverksamhet inom oljeraffinaderi Dan Hägglund Mekanisk Teknik Preemraff Lysekil Preem -Sveriges största leverantör av drivmedel Preem Raffinaderi Verksamheten: -Av råolja tillverka

Läs mer

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Outokumpu Avesta Enlig Lag (1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Upprättad 2010-08-13 reviderad

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Fagersta Stainless AB

Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Fagersta Stainless AB 1 Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Fagersta Stainless AB Enligt Lagen(1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Upprättad 20150806 enligt

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn 1 Beredskapsplan Malmö Oljehamn Anläggningsbeskrivning sid. 2 Produktutsläpp sid. 3-4 Åtgärder vid annat läge inkl. sabotage och intrång sid. 5 Telefonlista sid. 6-7 Information sid. 8 Utrymningsplan sid.

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Årlig tillsynsrapport oljehamnen 2014

Årlig tillsynsrapport oljehamnen 2014 Miljöförvaltningen Plan & Miljö Rapport Sida 1 (15) 2015-05-21 Årlig tillsynsrapport oljehamnen 2014 Miljöförvaltningen Plan & Miljö anna.vestman@stockholm.se stockholm.se Sida 2 (15) Årlig tillsynsrapport

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från Avesta kommun, Outokumpu och AGA

Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från Avesta kommun, Outokumpu och AGA Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från Avesta kommun, Outokumpu och AGA Vad kan hända? Varför har du fått den här broschyren? Eftersom Outokumpu och AGA hanterar stora mängder

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Kunskapsstöd för olycka vid vattentäkt Per-Erik Nyström per-erik.nystrom@slv.se Livsmedelsverket

Kunskapsstöd för olycka vid vattentäkt Per-Erik Nyström per-erik.nystrom@slv.se Livsmedelsverket Kunskapsstöd för olycka vid vattentäkt Per-Erik Nyström per-erik.nystrom@slv.se Livsmedelsverket Aktörsberoende handlingsplaner Från handbok till app. till en del i Geodataportalen! Verktyget har utvecklats

Läs mer