Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten internt eller från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder"

Transkript

1 Säkerhet & miljö Vid larm: Ring centralporten internt eller från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Dokumentnummer: Version: 2009 rev 1 Giltig längst t o m oktober 2009 Ersätter: Säkerhet & miljö, t o m april 2009

2 Allmänna regler Entreprenören ska innan arbetet påbörjas ta del av innehållet i denna folder Säkerhet och Miljö och följa de regler som här anges. TILLTRÄDE Alla entreprenörer och konsulter som utför arbeten inom Sandviks produktionsmiljö ska genomgå en interaktiv säkerhetsutbildning (webbaserad), se vidare ENTRE-passet. För korttidsbesökande (max 3 dagar) kan beställaren ge tillfälligt tillträde genom att anmäla detta i Centralporten (via Netwise Office). För längre eller återkommande uppdrag åt Sandvik kan entreprenören/konsulten ansöka om entreprenörskort. ENTRE-PASSET ENTRE-passet är branschgemensamt och är en förutsättning för att få tillträde till anslutna företags industriområden i Sverige. ENTREpasset gäller under tre år, varefter passet förnyas genom utbildning och certifiering på nytt. Har entreprenören redan ett ENTRE-pass till annat företags industriområde, är det således giltigt även för att erhålla entreprenörskort som ger tillträde till Sandviks industriområde i Sandviken. Har du frågor om ENTRE-passet, kontakta SSG:s ENTRE-support direkt på telefon eller per epost till ENTREPRENÖRSKORT Entreprenörskorten är personliga och ger tillträde till industriområdet och nödvändiga byggnader under den tid som arbetet ska utföras. Entreprenörer som behöver servicebil för att utföra arbetet kan ansöka om fordonsbehörighet hos beställaren. Fordonsbehörigheten läggs in på förarens entreprenörskort. Entreprenörskort kvitteras och hämtas vid Centralporten. Entreprenörskortet ska återlämnas till Centralporten när arbetet är utfört. Om kortet inte återlämnas debiteras entreprenörsfirman 500 kr. 2

3 TIDSRAPPORTERING Tidsrapportering sker genom tidsstämpling eller på annat sätt som har överenskommit med ansvarig beställare inom Sandvik AB. Speciella röda tidkort kan tillhandahållas av beställaren. Tidsstämpling sker i företagets IFS-terminaler. VISITERING Fordonsförare är skyldiga att, på begäran av bevakningspersonalen, upplåta sitt fordon för visitering - vid färd inom industriområdet - vid passage ut från industriområdet FOTOFÖRBUD - Generellt fotoförbud råder inom industriområdet. - Fototillstånd utfärdas av resp Sandviksbolags informationsansvarig. RÖKFÖRBUD Rökförbud gäller inom alla Sandviks lokaler. HUSDJUR Husdjur får inte tas in på industriområdet. Säkerhet och miljö DROGER OCH ALKOHOL Sandvik är en nykter och drogfri arbetsplats. Arbete inom Sandvik får INTE utföras under påverkan av droger eller alkohol. ÅLDERSGRÄNSER Besökare måste ha fyllt minst 13 år för att få komma in på industri området. Minderåriga (under 18 år) får inte arbeta inom Sandvik. 3

4 Samordning För att skapa säkra arbetsförhållanden ska arbetet samordnas med övrig verksamhet. Detta sker genom ett särskilt samordningsmöte innan arbetet påbörjas. Vid omplanering ska ny samordning genomföras. Samordning vid långvariga uppdrag (exempelvis lokalvård) görs i samband med att serviceavtal upprättas. Samordningsmötet: - Samordnaren, entreprenören och eventuella underentreprenörer ska medverka - Gemensam genomgång av Sandviks samordningsblankett, inklusive riskanalys - Beslut om vilka åtgärder som ska utföras innan arbetet påbörjas för att minska olycksriskerna - Vid mötet bestäms tider för arbetet och vilka personer som ska utföra arbetet Samordnare ska: - kalla till samordningsmöte - godkänna ifylld samordningsblankett Entreprenören ska: - informera egen personal och underentreprenörer om de risker, åtgärder, regler/beslut som har gåtts igenom på samordningsmötet - begära godkännande av beställaren för att få anlita eventuella underentreprenörer - följa de anvisningar som samordnaren lämnar 4

5 Trafik Säkerhet och miljö Entreprenörer som behöver servicebil för att utföra arbetet kan ansöka om fordonsbehörighet hos beställaren. För korttidsbesökande (max 3 dagar) kan beställaren ge tillfälligt tillstånd att ta in bil genom att anmäla detta i Centralporten (via Netwise Office). Trafikförordningens bestämmelser gäller inom Sandviks industriområde med några undantag. Dessa finns beskrivna i särskild folder Trafikregler inom Sandviks industriområde. Foldern kan hämtas i Centralporten och ska kvitteras ut tillsammans med entreprenörskort med fordonsbehörighet. TOMGÅNGSKÖRNING Tomgångskörning max 1 min gäller inom industriområdet. HASTIGHET Högsta tillåtna hastighet är 40 km/tim eller, bland annat vid portarna och brandstation, 20 km/tim. PARKERING Parkering av fordon får endast ske på anvisade platser för att inte hindra verksamheten. Parkeringsplatser med motorvärmaruttag och uppmärkta platser är förhyrda och får ej användas för allmän parkering. Cyklar och mopeder ska parkeras i ställ och motorcyklar parkeras i anslutning till cykelställen. Privata fordon får inte tas in i arbetslokaler eller andra byggnader inom industriområdet. Felparkeringar och andra trafikförseelser registreras och dokumenteras och kan medföra indragen fordonsbehörighet. SÄRSKILDA TRAFIKRISKER Var uppmärksam och visa hänsyn till trucktrafiken! Truckarna är tungt lastade med utskjutande eller bred last. Lasten är inte försedd med varningsflaggor eller lyktor. Belysningen inom industriområdet kan vara svag. Truckföraren har begränsad sikt. 5

6 Ansvar och försäkringar ANSVAR Sandvik ikläder sig inget ekonomiskt ansvar för skador utöver vad som gäller enligt de allmänna skadeståndsrättsliga principerna. Det vill säga skadan skall ha förorsakats i tjänsten av någon Sandvikanställd genom oaktsamhet. Skador som uppkommer på grund av de specifika förhållanden som kan råda inom industriområdet, eller har vållats genom åsidosättande av gällande föreskrifter eller genom vårdslöshet, ersätts inte av Sandvik. Den som tar in ett fordon på industriområdet, skall acceptera att förhållandena på industriområdet kan orsaka skador på till exempel billack, glasrutor och däck. FÖRSÄKRINGAR Entreprenörer som arbetar för Sandvik skall som miniminivå ha följande försäkringsskydd för sitt ansvar: - Ansvarsförsäkringen skall omfatta allmänt ansvar och produktansvar. - Ansvarsförsäkringen skall gälla för den verksamhet entreprenören bedriver. - Försäkringsbeloppet skall vara minst kr. - Försäkringen skall omfatta omhändertagen egendom. - Trygghetsförsäkring för arbetsskador (TFA) eller likvärdig försäkring för egen och anlitad personal. ANMÄLAN OM STÖLD Alla stölder inom Sandvik ska omgående anmälas till Centralporten

7 Olycksfall och nödläge Säkerhet och miljö LARMA Ring alltid telefon (Centralporten) för att larma. Om du ringer från extern telefon slå Gör följande: - Berätta vem du är och var du ringer ifrån samt vad som inträffat - Ange hänvisningsplats - Se till att någon möter utryckningsfordon vid hänvisningsplatsen du angivit HÄNVISNINGSPLATS Hänvisningsplatser finns markerad på karta sida i denna folder och med grönskylt och röd lampa på byggnad. Vid olycksfall eller brand, möt utryckningsfordonet vid angiven hänvisningsplats. Entreprenören ska ta reda på närmsta hänvisningsplats för arbetena. UTRYMNINGSVÄGAR För att snabbt och säkert kunna utrymma lokalen ska entreprenörerna och deras anställda följa de instruktioner som finns om - utrymningsvägar, reserv- och nödutgångar - återsamlingsplats - ljus- och ljudsignalerna (se larm sid 9-10) Utrymningsplan finns anslagna i Sandviks lokaler. Ta reda på närmsta utrymningsplan för planerat arbete. RAPPORTERING AV OLYCKSFALL Olycksfall och tillbud skall omedelbart anmälas till egen arbetsledning samt samordningsansvarig på Sandvik. Trafikolyckshändelser ska anmälas till Centralporten

8 Larm BRANDLARM Finns i många verkstadslokaler och kontorslokaler. Larmet kan utlösas automatiskt via värme, rök, eller manuellt via speciella röda larmknappar (bibrandskåp). När ett larm utlöses så ringer larmklockor, eller så ljuder en signal med jämnt intervall. Utrym lokalen och gå till återsamlingsplats. UTRYMNINGSLARM Utlöses automatiskt via brandlarmet, eller manuellt via separata gröna larmknappar märkt Utrymningslarm.Larmets signal påminner om brandlarmets. Utrym lokalen och gå till återsamlingsplats. SYRALARM Syralarmet är ett sk Varningslarm och kan utgöras av signal och ljus, eller enbart en av nämnda varselsätt. Lokalt på berörd avdelning skall information finnas om denna typ av larm. GASOLLARM Finns vid många av verkslokalerna. Vid gasollarm aktiveras ljus- och ljudsignaler, säkerhetsventiler stänger av gasolen och larm går till Centralporten och Räddningstjänsten. Låglarm: Gult pulserade sken (rotationsljus) samt ljudsignal med jämn eller pulserande ton från mindre sirén. Åtgärd: Larma driftpersonal. Höglarm: Rött pulserande sken (rotationsljus). Raka tonstötar från kraftig tryckluftssirén eller motsvarande elektrisk. Åtgärd: Omedelbar utrymning. AMMONIAKLARM Finns vid ammoniaktanken centralt placerad på industriområdet. Vid ammoniaklarm aktiveras växlande vitt och rött varningsljus samt ljudsignal. Vid varningsljusen finns skylt märkt ammoniaklarm. 8

9 VIKTIGT MEDDELANDE Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När man hör signalen skall man: - gå inomhus - stänga alla fönster och dörrar samt ventilation - lyssna på radio, i första hand P4. Information kan också komma i TV och text-tv. Hur vet jag att faran är över? Viktigt meddelandesignalen följs av Faran över, en sekunder lång signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mer information finns i telefonkatalogen. 9

10 Brandskydd BRANDSKYDDSUTRUSTNING Brandskyddsutrustning, t ex brandsläckare, kan lånas från Industribrandkåren, tel eller HETA ARBETEN Heta arbeten innebär svetsning, skärning, rondellarbete eller andra arbeten som ger upphov till öppen låga, het yta eller gnistor. För att genomföra Heta arbeten ska det finnas en tillståndsansvarig (representerar beställaren), en brandvakt och en utförare av det Heta arbetet. En person kan inte ha flera roller. Utföraren och den tillståndsansvarige samråder och fyller i en kontrollista. På arbetsplats där brandriskerna inte kan undanröjas eller kontrolleras på ett tillförlitligt sätt, får Heta arbeten inte utföras. Kontakta Industribrandkåren, för alternativ arbetsmetod. Tillståndsansvarig, utförare och brandvakt ska vara utbildade i Heta arbeten enligt SBF:s föreskrifter med godkänt resultat och kunna styrka detta med giltigt certifikat. Att komma ihåg: - Gasflaskor skall, då de ej används, förvaras på därför avsedd plats eller utomhus. - Innan arbetet startas ta reda på var närmsta brandpost finns - För avstängning av brandlarm och/eller släckanläggning vid heta arbeten, kontakta Industribrandkåren, Om automatiskt brandlarm utlösts på grund av slarv, debiteras 4000 kr. 10

11 Personlig skyddsutrustning Säkerhet och miljö Alla entreprenörer är skyldiga att följa de lokala ordnings- och skyddsregler som gäller på arbetsplatsen och som utfärdas av beställare eller samordningsansvarig. ALLMÄNNA REGLER FÖR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Entreprenören svarar själv för nödvändig skyddsutrustning som motsvarar Sandviks krav. All skyddsutrustning som används ska vara CE-märkt. Om entreprenörer inte följer gällande regler på arbetsplatsen kan det innebära att avtalet sägs upp. Hjälm ska alltid: användas där lyft- och transportutrustning används 3,5 meter över marknivå, eller högre. (gäller SMT i Sandviken). användas när personer arbetar över varandra i olika nivåer eller om det finns andra risker i arbetet som kan leda till huvudskada. (gäller SMT i Sandviken). vara CE-märkt, dock lägst motsvarande kraven för industrihjälm enligt standard SS-EN 397. Övriga personliga skydd: Skyddsskor är obligatoriska i alla produktionslokaler. Hörselskydd ska alltid användas om dagliga bullernivån överstiger tillåtna gränsvärden, se skyltning i lokalerna. Ögonskydd (skyddsglasögon eller visir) krävs på de arbetsplatser där det finns särskilda risker för ögonskador, se skyltning. Behov av ytterligare skyddsutrustning bedöms på varje arbetsplats/för det arbete som ska utföras. 11

12 Hänvisningsplatser 2 Stålverk 2a Skrotgård 2b Stålverk 2c Stränggjutning 4 Tekniska kontoret 4a Götvalsverket 4b Götvalsverket 5 Stålforskningen 6 Ämnesbehandling,Finvalsverket 7 Härdverk 8 Byggnadsförråd 9 Rörledningsstolpe vid BK67 11 Utlastningshall 21 SD-center 22 Terra 23 Rörappreteringen 24 Borrkroneverkstad 24a Bergborrverkstad 25 Rörverk Östra rörverket 28 Rörverk Rörverk Brandstation 33 Rörverk 60

13 Sandvik Lastnings- och lossningspunkter Centralporten Centrala Godsmottagningen Måndag-Fredag 05:45-16:00 Centrala Utlastningen Måndag-Torsdag 05:45-21:00 Fredag 05:45-18:00 Legotransporter, SV Måndag-Torsdag 05:45-21:00 Fredag 05:45-18:00 Hänvisad parkeringsplats SMC Utlastning/ Godsmottagning Måndag-Torsdag 05:45-21:00 Fredag 05:45-18:00 Skrot/Legeringar, SV Måndag-Fredag 07:00-16:00 Sträng- och Stålverksförnödenheter Måndag-Fredag 07:30-16:00 Hänvisningsplatser 34 Centralförråd 36 Grovvalsverket 36a Norbergs verkstad 38 Rörverk Elektrolytpolering 42 Pressverk Stensmokontoret 51 Terra 53 Bergborrlager 55 Pressverk Rörverk Gamla laboratoriet 63 Instrumentverkstad 65 Östra kallvalsverket 101 Södra verken,söder 101a Södra verken,norr 102 Trådtillverkningen,söder 103 Trådtillverkningen,norr 201 Ämnesberedning Specialrörverk Åsgatan Verkstad Kontor 77

14 Entreprenörsarbeten LYFTUTRUSTNING OCH TRUCKAR Vid arbete under pågående produktion ska avdelningens ordinarie traversförare köra kranen. Vid arbete på annan tid kan entreprenörer via driftsledningen begära hjälp med traverskörning av avdelningens ordinarie traversförare. Detta förutsätter att begäran framförs i god tid före arbetets påbörjan. För att entreprenören själv skall ska få tillåtelse att använda Sandviks lyftutrustningar (lyftanordningar, lyftredskap, telfrar, traverser o dyl) krävs att: - tillstånd erhållits från ansvarig driftsledning. - entreprenörens personal har nödvändig utbildning på aktuell utrustning. - entreprenören har förvissat sig om att lyftutrustningen är säker och lämpligt för arbetsuppgiften. - entreprenören följer meddelade föreskrifter för lyftutrustningen (exempelvis högsta tillåtna belastning). Inhyrda truckar och kranar ska vara besiktigade och godkända för avsett lyftarbete, samt köras av behöriga förare. Vid behov av utbildning, instruktion, information och provkörning kontaktas Truck- och kranskolan inom Learning Center, BRYT, LÅS OCH SÄKRA Entreprenörer ska följa Sandviks rutiner (bryt, lås och säkra) för att förhindra oavsiktlig igångsättning av maskiner och annan utrustning. Instruktioner ges av anläggningsägaren. EL- OCH RÖRANSLUTNINGAR Entreprenör har inte rätt att göra anslutningar till Sandviks rörsystem utan överenskommelse med anläggningsägaren. Detta gäller även elarbeten. ELLEDNINGAR Vid byggnads- och eller reparationsarbeten i närheten av elektriska ledningar ska produktionsområdets lokala el-avdelning kontaktas. 14

15 Om arbetet berör elledningar med spänning över 1000 V ska Eldistribution kontaktas innan arbetet påbörjas, tel GRÄVNING I MARK OCH LÄNSPUMPNING För markarbeten (grävning, borrning, pålning mm) krävs gräv tillstånd. Entreprenören ska kontrollera att ett grävtillstånd finns för planerat markarbete och följa restriktioner som anges i tillståndet (exempelvis hantering av jord, schaktavstånd till ledningar). Entreprenören ska även förvissa sig om att rör, elkablar etc, som kan finnas i marken, inte skadas. Vid frågor kontakta Facility Management Support, tel Entreprenören ska vara uppmärksam på att förorenad mark och vatten kan förekomma. Innan länspumpning ska mängden vatten och föroreningsinnehåll bedömas. Förorenat vatten kan kräva rening. Kontakta SMT:s stab för miljö, tel eller för bedömning innan arbetena påbörjas. ORDNING OCH REDA Entreprenören ansvarar för god ordning vid arbetsplats, inom arbetsområde och omkring de utrymmen som entreprenören disponerar. I driftavdelningarna ska städning ske dagligen. Samtliga lokaler eller områden ska vara tillgängliga för besiktning (brandsyn) av Sandviks och kommunens brandbefäl. Entreprenör har ansvar för att verktyg, redskap och annan materiel, som lånats från Sandvik, återlämnas i oskadat skick. Efter avslutat arbete på travers, takbalkar, gångbryggor eller annat arbete på hög höjd ansvarar entreprenörens arbetsledning för att arbetsplatsen blir avsynad, så att material eller verktyg inte kvarglömts. PERSONALRUM Vid befintliga anläggningar: - personalutrymmen kan få användas efter ök med beställaren - samordningsansvarig anvisar utrymme för omklädning Vid nyanläggningsarbeten: - entreprenörer ansvarar för att ordna personalutrymmen åt egen personal. 15

16 Yttre miljö Incidenter/olyckor som kan påverka miljö ska omgående rapporteras till SMT:s stab för miljö eller AVLOPP Inom industriområdet finns tre avloppssystem: - Sanitärt avlopp från personalutrymmen, toaletter mm - Surt och alkaliskt avlopp (avloppsvatten från i första hand betningar) - Dag- och kylvattenavlopp (nederbördsvatten och kylvatten från processer) Avloppsvatten som uppstår vid rengöringar får ej ledas till avloppsnät. Detsamma gäller farligt avfall (vätskor). Dessa avfallsvätskor skall samlas upp och behandlas särskilt. Kontakta avdelning för Avfallshantering tel BULLER Sandviks verksamhet begränsas av riktvärden för buller i omgivningen. Särskilt bullrande arbeten såsom krossning, flisning och pålning ska innan arbetet påbörjas anmälas till SMT:s stab för Miljö, eller KEMIKALIER Entreprenör ska: - lämna in förteckning över kemikalier som kommer att användas till Sandviks Central kemikaliesamordnare - invänta godkännande av kemikalier innan användning Vid frågor kontakta, Central kemikaliesamordnare, tel Säkerhetsdatablad ska finnas till hands när kemikalien används i arbetet. Lagring och hantering av kemikalier ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage undviks. DAMM OCH STOFT Dammande verksamhet skall undvikas så långt som möjligt. 16

17 AVFALL Avfall som uppkommer i entreprenörens eget arbete ska entreprenören själv ta omhand och ta med ut från industriområdet. Avfall som uppkommer från Sandviks verksamhet ska källsorteras. Entreprenören ska garantera att källsorteringen sköts korrekt. Vid samordningen för arbetet ska anvisas var och hur avfall som uppkommer ska sorteras. Vid behov kan separata kärl beställas för arbetet, kontakta avdelningen för Avfallshantering, Sorteringsguide för avfallshantering i produktionen För mer information än den som ges nedan (sid 18-19), kontakta din kontaktperson för källsortering eller avdelningen för Avfallshantering. Avfallen samlas in av avdelningen för Avfallshantering. För en del icke-farligt avfall anlitas entreprenör för hämtning. 17

18 Farligt avfall: Kemikalier Kemikalierester, som till exempel färg, syror och lösningsmedel samlas in i väl uppmärkta täta behållare som ska stå på spilltråg. Oljehaltigt avfall Spillfett, oljigt absorptionsmedel, trassel och trasor som det rinner olja av samlas in i täta uppmärkta behållare på anvisad plats. Behållare ska stå på spilltråg. Spillolja Flytande oljeavfall samlas i täta uppmärkta behållare på anvisad plats. Behållare ska stå på spilltråg. Fast avfall innehållande klorolja Allt avfall som kommit i kontakt med klorolja, till exempel oljigt absorptions medel, trasor, skumgummi etc. Se separat folder för ytterligare information om klorolja. Dator- och elektronikskrot Till exempel tangentbord, miniräknare, och telefoner. Elskrot Fast installerad elektrisk utrustning, till exempel elskåp, armaturer och säkringshållare. Elmotorer Elmotorer finns till exempel i pumpar, kompressorer och svetsar. Kabelskrot Småbatterier Vanliga små löstagbara och inbyggda laddningsbara batterier. Lysrör, glödlampor, lågenergilampor, kvicksilverlampor och urladdningslampor Lamporna innehåller tungmetaller (bland annat bly och kvicksilver) och ska därför läggas varsamt i särskilda behållare. Urladdningslampor innefattar till exempel natriumlampor och halogenlampor. Sprayflaskor Samtliga tomma sprayflaskor, oberoende av tidigare innehåll, sorteras separat i lämplig behållare. Impregnerat trä Impregnerade brädor, plankor och slipers. 18

19 Icke farligt avfall: Papper Innefattar till exempel rent kontorspapper, tidningar och journaler. OBS! Hushållspapper och kuvert sorteras inte som papper utan som brännbart avfall. Kartong och well OBS! Förorenad kartong och well sorteras antingen som brännbart eller farligt avfall. Rådgör med kontaktperson för källsortering elleravfallsavdelningen för att få veta hur du ska sortera förorenad kartong och well. Brännbart avfall Städsopor, matavfall, gummi, handskar, hushållspapper, pärmar, kollegieblock, emballageplast och övrig plast. OBS! Om det rinner olja från materialet sorteras det som oljehaltigt avfall. Om det brännbara materialet innehåller miljöfarliga ämnen klassas det som farligt avfall och samlas då in separat. Lastpallar, pallkragar och kabeltrummor Hela och oskadda lastpallar och liknande samlas upp för återanvändning. Metall (ej returstål) Kopparskrot, aluminiumskrot, mässingskrot och lagermetall sorteras ut separat och samlas in av avdelningen för Avfallshantering. Övrig metall sorteras och hanteras enligt anvisningar från produktionschef eller miljösamordnare. Trä (ej impregnerat) Till exempel trasiga lastpallar, strö eller annat rent trä. Spik får finnas med, dock ej betongrester eller annat som kan förstöra flisningsverktyget. Metallbeslag kan finnas med i mindre mängd, Sammansatt avfall Icke farligt avfall bestående av både brännbart och icke brännbart material till exempel kontorsmöbler. Gips Gips samlas in separat av avdelningen för Avfallshantering. Säkerhet och miljö Deponirest Exempel på deponirest är isolering, kaywool, keramiskt och eldfast material, glas, slipskivor och kakel. Betong- och tegelrester sorteras ut separat och samlas in av avdelningen för Avfallshantering. Obs! Till exempel får trä, papper, well, sammansatt avfall, brännbart eller farligt avfall inte läggas i deponirest. 19

20 Policyer MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHETSPOLICY: Frågor om miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Sandviks totala verksamhet och företaget uppnår ständiga förbättringar inom dessa områden med hjälp av målstyrning. Sandvik anser att störst effekt nås genom att agera förebyggande. Företaget ansluter sig till ett synsätt som leder mot långsiktig hållbar utveckling i dess verksamhet. Det innebär att Sandvik strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återvinning och återanvändning av material samt arbetar med att förhindra föroreningar och alla typer av arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Sandvik strävar efter att erbjuda hälsosamma och säkra arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, ta ansvar och fortsätta att utvecklas mot sina personliga och yrkesrelaterade mål. Sandvik ska uppfylla eller överträffa tillämpliga miljö- och arbetsmiljölagar eller andra krav. Företaget anser att gemensamma och effektiva miljö-, hälso- och säkerhetskrav och standarder bör etableras på internationell nivå. 20

21 DROGPOLICY FÖR SANDVIK AB Entreprenör skall ta del av och följa Sandviks drogpolicy. I syfte att bibehålla och utveckla företagets framtida konkurrenskraft samt för att främja en god och säker arbetsmiljö har företaget och de fackliga organisationerna enats om att gemensamt verka för drogfria arbetsplatser. Sandvik skall vara en nykter och drogfri arbetsplats. Detta innebär ett klart avståndstagande från all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat bland företagets anställda. Umgänget med alkohol måste präglas av stor vaksamhet och gott omdöme. Det åligger samtliga medarbetare att verka för ökad säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetet genom att förhindra missbruk av alkohol eller narkotika. Varje anställd har en skyldighet att agera vid misstänkt drogmissbruk på arbetsplatsen. Genom information, utbildning samt ett gemensamt konsekvent agerande från företaget och de fackliga organisationerna skall drogmissbruk förebyggas. Handlingsprogrammet för missbruk och drogtestning skall kontinuerligt följas upp. Entreprenörer, konsulter och liknande uppdragstagare som engageras av Sandvik, skall ta del av och följa denna drogpolicy. Handlingsplanen gäller i tillämplig del också denna typ av uppdragstagare. Målsättningen är att få bort missbruket och att behålla medarbetaren. 21

22 22

23 INDEX: Säkerhet och miljö ALLMÄNNA REGLER sid 2-3 Tillträde, visitering, fotoförbud, husdjur rökförbud, droger och alkohol, åldersgräns SAMORDNING sid 4 Samordningsmöte, samordningsblankett TRAFIK sid 5 Tomgångskörning, hastighet, parkering, särskilda trafikrisker ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR sid 6 Ansvar, försäkringar, anmälan om stöld OLYCKSFALL OCH NÖDLÄGE sid 7 Larma, hänvisningsplats, utrymningsvägar, rapportering av olycksfall LARM sid 8-9 Brandlarm, utrymningslarm, syralarm gasollarm, ammoniaklarm, viktigt meddelande BRANDSKYDD sid 10 Brandutrustning, heta arbeten PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING sid 11 Allmänna regler för personlig skyddsutrustning HÄNVISNINGSKARTA sid ENTREPRENÖRSARBETEN sid Lyftutrustning och truckar, Bryt, lås och säkra, el- och röranslutningar, elledningar, grävning i mark och länspumpning, ordning och reda personalrum YTTRE MILJÖ sid Avlopp, buller, kemikalier, damm och stoft, avfall MILJÖ-, HÄLSA- OCH SÄKERHETSPOLICY sid 20 DROGPOLICY sid 21 BRA TELEFONNUMMER sid 24 23

24 BRA TELEFONNUMMER ATT KÄNNA TILL XEROX Sverige AB Sandvik AB Larmnummer eller Industribrandkåren eller Tjänstgörande brandbefäl Bevakning, Centralporten Företagshälsovård Learning Center, reception SMT:s stab för arbetsmiljö eller SMT:s stab för miljö eller SMT:s stab för brandskydd & säkerhet eller Avdelningen för avfall, mark och VA Avdelningen för avfallshantering Vatten och reningsverk Eldistribution Mediaförsörjning (Gaser, tryckluft, ånga, olja, syra) Centralförråd Transporter Taxi Facility Management Support Ansvarig utgivare: SMT:s stab för kvalitet & EHS Synpunkter kan lämnas till: 24

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej 1.1 Upphandlingsdokument - Allmänt 1 (18) Bilagor 9 Utfärdad 2014-10-21 Gäller fr o m Gäller t o m Titel Regler och information inför arbete på OKG Utfärdare Skriv- och språkkontroll Thomas Linehag/SK

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Trafikföreskrift & Miljö 1(9) /, LKAB 2010 TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Utfärdad av: Per-Erik Hjerpe cpiv 2010-06-21 (reviderad ) Godkänd av: LKABs skyddskommitté Ersätter: Transporter, miljökrav/föreskrifter

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Innehållsförteckning Inflyttning s. 3-4 För ett trivsamt boende s. 5-16 Avflyttning s. 17-19 Sopsortering och återvinning s. 20-26 Hur vi arbetar s. 27-29 Övrigt

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Välkommen till Springhill. Personalhandbok

Välkommen till Springhill. Personalhandbok Välkommen till Springhill Personalhandbok DETTA ÄR SPRINGHILL TEXTILE AB Historik Springhill Textile AB grundades i början på 1970-talet under namnet Brunnbergs Socks and Underwear. Företaget har under

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer