Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten internt eller från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder"

Transkript

1 Säkerhet & miljö Vid larm: Ring centralporten internt eller från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Dokumentnummer: Version: 2009 rev 1 Giltig längst t o m oktober 2009 Ersätter: Säkerhet & miljö, t o m april 2009

2 Allmänna regler Entreprenören ska innan arbetet påbörjas ta del av innehållet i denna folder Säkerhet och Miljö och följa de regler som här anges. TILLTRÄDE Alla entreprenörer och konsulter som utför arbeten inom Sandviks produktionsmiljö ska genomgå en interaktiv säkerhetsutbildning (webbaserad), se vidare ENTRE-passet. För korttidsbesökande (max 3 dagar) kan beställaren ge tillfälligt tillträde genom att anmäla detta i Centralporten (via Netwise Office). För längre eller återkommande uppdrag åt Sandvik kan entreprenören/konsulten ansöka om entreprenörskort. ENTRE-PASSET ENTRE-passet är branschgemensamt och är en förutsättning för att få tillträde till anslutna företags industriområden i Sverige. ENTREpasset gäller under tre år, varefter passet förnyas genom utbildning och certifiering på nytt. Har entreprenören redan ett ENTRE-pass till annat företags industriområde, är det således giltigt även för att erhålla entreprenörskort som ger tillträde till Sandviks industriområde i Sandviken. Har du frågor om ENTRE-passet, kontakta SSG:s ENTRE-support direkt på telefon eller per epost till ENTREPRENÖRSKORT Entreprenörskorten är personliga och ger tillträde till industriområdet och nödvändiga byggnader under den tid som arbetet ska utföras. Entreprenörer som behöver servicebil för att utföra arbetet kan ansöka om fordonsbehörighet hos beställaren. Fordonsbehörigheten läggs in på förarens entreprenörskort. Entreprenörskort kvitteras och hämtas vid Centralporten. Entreprenörskortet ska återlämnas till Centralporten när arbetet är utfört. Om kortet inte återlämnas debiteras entreprenörsfirman 500 kr. 2

3 TIDSRAPPORTERING Tidsrapportering sker genom tidsstämpling eller på annat sätt som har överenskommit med ansvarig beställare inom Sandvik AB. Speciella röda tidkort kan tillhandahållas av beställaren. Tidsstämpling sker i företagets IFS-terminaler. VISITERING Fordonsförare är skyldiga att, på begäran av bevakningspersonalen, upplåta sitt fordon för visitering - vid färd inom industriområdet - vid passage ut från industriområdet FOTOFÖRBUD - Generellt fotoförbud råder inom industriområdet. - Fototillstånd utfärdas av resp Sandviksbolags informationsansvarig. RÖKFÖRBUD Rökförbud gäller inom alla Sandviks lokaler. HUSDJUR Husdjur får inte tas in på industriområdet. Säkerhet och miljö DROGER OCH ALKOHOL Sandvik är en nykter och drogfri arbetsplats. Arbete inom Sandvik får INTE utföras under påverkan av droger eller alkohol. ÅLDERSGRÄNSER Besökare måste ha fyllt minst 13 år för att få komma in på industri området. Minderåriga (under 18 år) får inte arbeta inom Sandvik. 3

4 Samordning För att skapa säkra arbetsförhållanden ska arbetet samordnas med övrig verksamhet. Detta sker genom ett särskilt samordningsmöte innan arbetet påbörjas. Vid omplanering ska ny samordning genomföras. Samordning vid långvariga uppdrag (exempelvis lokalvård) görs i samband med att serviceavtal upprättas. Samordningsmötet: - Samordnaren, entreprenören och eventuella underentreprenörer ska medverka - Gemensam genomgång av Sandviks samordningsblankett, inklusive riskanalys - Beslut om vilka åtgärder som ska utföras innan arbetet påbörjas för att minska olycksriskerna - Vid mötet bestäms tider för arbetet och vilka personer som ska utföra arbetet Samordnare ska: - kalla till samordningsmöte - godkänna ifylld samordningsblankett Entreprenören ska: - informera egen personal och underentreprenörer om de risker, åtgärder, regler/beslut som har gåtts igenom på samordningsmötet - begära godkännande av beställaren för att få anlita eventuella underentreprenörer - följa de anvisningar som samordnaren lämnar 4

5 Trafik Säkerhet och miljö Entreprenörer som behöver servicebil för att utföra arbetet kan ansöka om fordonsbehörighet hos beställaren. För korttidsbesökande (max 3 dagar) kan beställaren ge tillfälligt tillstånd att ta in bil genom att anmäla detta i Centralporten (via Netwise Office). Trafikförordningens bestämmelser gäller inom Sandviks industriområde med några undantag. Dessa finns beskrivna i särskild folder Trafikregler inom Sandviks industriområde. Foldern kan hämtas i Centralporten och ska kvitteras ut tillsammans med entreprenörskort med fordonsbehörighet. TOMGÅNGSKÖRNING Tomgångskörning max 1 min gäller inom industriområdet. HASTIGHET Högsta tillåtna hastighet är 40 km/tim eller, bland annat vid portarna och brandstation, 20 km/tim. PARKERING Parkering av fordon får endast ske på anvisade platser för att inte hindra verksamheten. Parkeringsplatser med motorvärmaruttag och uppmärkta platser är förhyrda och får ej användas för allmän parkering. Cyklar och mopeder ska parkeras i ställ och motorcyklar parkeras i anslutning till cykelställen. Privata fordon får inte tas in i arbetslokaler eller andra byggnader inom industriområdet. Felparkeringar och andra trafikförseelser registreras och dokumenteras och kan medföra indragen fordonsbehörighet. SÄRSKILDA TRAFIKRISKER Var uppmärksam och visa hänsyn till trucktrafiken! Truckarna är tungt lastade med utskjutande eller bred last. Lasten är inte försedd med varningsflaggor eller lyktor. Belysningen inom industriområdet kan vara svag. Truckföraren har begränsad sikt. 5

6 Ansvar och försäkringar ANSVAR Sandvik ikläder sig inget ekonomiskt ansvar för skador utöver vad som gäller enligt de allmänna skadeståndsrättsliga principerna. Det vill säga skadan skall ha förorsakats i tjänsten av någon Sandvikanställd genom oaktsamhet. Skador som uppkommer på grund av de specifika förhållanden som kan råda inom industriområdet, eller har vållats genom åsidosättande av gällande föreskrifter eller genom vårdslöshet, ersätts inte av Sandvik. Den som tar in ett fordon på industriområdet, skall acceptera att förhållandena på industriområdet kan orsaka skador på till exempel billack, glasrutor och däck. FÖRSÄKRINGAR Entreprenörer som arbetar för Sandvik skall som miniminivå ha följande försäkringsskydd för sitt ansvar: - Ansvarsförsäkringen skall omfatta allmänt ansvar och produktansvar. - Ansvarsförsäkringen skall gälla för den verksamhet entreprenören bedriver. - Försäkringsbeloppet skall vara minst kr. - Försäkringen skall omfatta omhändertagen egendom. - Trygghetsförsäkring för arbetsskador (TFA) eller likvärdig försäkring för egen och anlitad personal. ANMÄLAN OM STÖLD Alla stölder inom Sandvik ska omgående anmälas till Centralporten

7 Olycksfall och nödläge Säkerhet och miljö LARMA Ring alltid telefon (Centralporten) för att larma. Om du ringer från extern telefon slå Gör följande: - Berätta vem du är och var du ringer ifrån samt vad som inträffat - Ange hänvisningsplats - Se till att någon möter utryckningsfordon vid hänvisningsplatsen du angivit HÄNVISNINGSPLATS Hänvisningsplatser finns markerad på karta sida i denna folder och med grönskylt och röd lampa på byggnad. Vid olycksfall eller brand, möt utryckningsfordonet vid angiven hänvisningsplats. Entreprenören ska ta reda på närmsta hänvisningsplats för arbetena. UTRYMNINGSVÄGAR För att snabbt och säkert kunna utrymma lokalen ska entreprenörerna och deras anställda följa de instruktioner som finns om - utrymningsvägar, reserv- och nödutgångar - återsamlingsplats - ljus- och ljudsignalerna (se larm sid 9-10) Utrymningsplan finns anslagna i Sandviks lokaler. Ta reda på närmsta utrymningsplan för planerat arbete. RAPPORTERING AV OLYCKSFALL Olycksfall och tillbud skall omedelbart anmälas till egen arbetsledning samt samordningsansvarig på Sandvik. Trafikolyckshändelser ska anmälas till Centralporten

8 Larm BRANDLARM Finns i många verkstadslokaler och kontorslokaler. Larmet kan utlösas automatiskt via värme, rök, eller manuellt via speciella röda larmknappar (bibrandskåp). När ett larm utlöses så ringer larmklockor, eller så ljuder en signal med jämnt intervall. Utrym lokalen och gå till återsamlingsplats. UTRYMNINGSLARM Utlöses automatiskt via brandlarmet, eller manuellt via separata gröna larmknappar märkt Utrymningslarm.Larmets signal påminner om brandlarmets. Utrym lokalen och gå till återsamlingsplats. SYRALARM Syralarmet är ett sk Varningslarm och kan utgöras av signal och ljus, eller enbart en av nämnda varselsätt. Lokalt på berörd avdelning skall information finnas om denna typ av larm. GASOLLARM Finns vid många av verkslokalerna. Vid gasollarm aktiveras ljus- och ljudsignaler, säkerhetsventiler stänger av gasolen och larm går till Centralporten och Räddningstjänsten. Låglarm: Gult pulserade sken (rotationsljus) samt ljudsignal med jämn eller pulserande ton från mindre sirén. Åtgärd: Larma driftpersonal. Höglarm: Rött pulserande sken (rotationsljus). Raka tonstötar från kraftig tryckluftssirén eller motsvarande elektrisk. Åtgärd: Omedelbar utrymning. AMMONIAKLARM Finns vid ammoniaktanken centralt placerad på industriområdet. Vid ammoniaklarm aktiveras växlande vitt och rött varningsljus samt ljudsignal. Vid varningsljusen finns skylt märkt ammoniaklarm. 8

9 VIKTIGT MEDDELANDE Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När man hör signalen skall man: - gå inomhus - stänga alla fönster och dörrar samt ventilation - lyssna på radio, i första hand P4. Information kan också komma i TV och text-tv. Hur vet jag att faran är över? Viktigt meddelandesignalen följs av Faran över, en sekunder lång signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mer information finns i telefonkatalogen. 9

10 Brandskydd BRANDSKYDDSUTRUSTNING Brandskyddsutrustning, t ex brandsläckare, kan lånas från Industribrandkåren, tel eller HETA ARBETEN Heta arbeten innebär svetsning, skärning, rondellarbete eller andra arbeten som ger upphov till öppen låga, het yta eller gnistor. För att genomföra Heta arbeten ska det finnas en tillståndsansvarig (representerar beställaren), en brandvakt och en utförare av det Heta arbetet. En person kan inte ha flera roller. Utföraren och den tillståndsansvarige samråder och fyller i en kontrollista. På arbetsplats där brandriskerna inte kan undanröjas eller kontrolleras på ett tillförlitligt sätt, får Heta arbeten inte utföras. Kontakta Industribrandkåren, för alternativ arbetsmetod. Tillståndsansvarig, utförare och brandvakt ska vara utbildade i Heta arbeten enligt SBF:s föreskrifter med godkänt resultat och kunna styrka detta med giltigt certifikat. Att komma ihåg: - Gasflaskor skall, då de ej används, förvaras på därför avsedd plats eller utomhus. - Innan arbetet startas ta reda på var närmsta brandpost finns - För avstängning av brandlarm och/eller släckanläggning vid heta arbeten, kontakta Industribrandkåren, Om automatiskt brandlarm utlösts på grund av slarv, debiteras 4000 kr. 10

11 Personlig skyddsutrustning Säkerhet och miljö Alla entreprenörer är skyldiga att följa de lokala ordnings- och skyddsregler som gäller på arbetsplatsen och som utfärdas av beställare eller samordningsansvarig. ALLMÄNNA REGLER FÖR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Entreprenören svarar själv för nödvändig skyddsutrustning som motsvarar Sandviks krav. All skyddsutrustning som används ska vara CE-märkt. Om entreprenörer inte följer gällande regler på arbetsplatsen kan det innebära att avtalet sägs upp. Hjälm ska alltid: användas där lyft- och transportutrustning används 3,5 meter över marknivå, eller högre. (gäller SMT i Sandviken). användas när personer arbetar över varandra i olika nivåer eller om det finns andra risker i arbetet som kan leda till huvudskada. (gäller SMT i Sandviken). vara CE-märkt, dock lägst motsvarande kraven för industrihjälm enligt standard SS-EN 397. Övriga personliga skydd: Skyddsskor är obligatoriska i alla produktionslokaler. Hörselskydd ska alltid användas om dagliga bullernivån överstiger tillåtna gränsvärden, se skyltning i lokalerna. Ögonskydd (skyddsglasögon eller visir) krävs på de arbetsplatser där det finns särskilda risker för ögonskador, se skyltning. Behov av ytterligare skyddsutrustning bedöms på varje arbetsplats/för det arbete som ska utföras. 11

12 Hänvisningsplatser 2 Stålverk 2a Skrotgård 2b Stålverk 2c Stränggjutning 4 Tekniska kontoret 4a Götvalsverket 4b Götvalsverket 5 Stålforskningen 6 Ämnesbehandling,Finvalsverket 7 Härdverk 8 Byggnadsförråd 9 Rörledningsstolpe vid BK67 11 Utlastningshall 21 SD-center 22 Terra 23 Rörappreteringen 24 Borrkroneverkstad 24a Bergborrverkstad 25 Rörverk Östra rörverket 28 Rörverk Rörverk Brandstation 33 Rörverk 60

13 Sandvik Lastnings- och lossningspunkter Centralporten Centrala Godsmottagningen Måndag-Fredag 05:45-16:00 Centrala Utlastningen Måndag-Torsdag 05:45-21:00 Fredag 05:45-18:00 Legotransporter, SV Måndag-Torsdag 05:45-21:00 Fredag 05:45-18:00 Hänvisad parkeringsplats SMC Utlastning/ Godsmottagning Måndag-Torsdag 05:45-21:00 Fredag 05:45-18:00 Skrot/Legeringar, SV Måndag-Fredag 07:00-16:00 Sträng- och Stålverksförnödenheter Måndag-Fredag 07:30-16:00 Hänvisningsplatser 34 Centralförråd 36 Grovvalsverket 36a Norbergs verkstad 38 Rörverk Elektrolytpolering 42 Pressverk Stensmokontoret 51 Terra 53 Bergborrlager 55 Pressverk Rörverk Gamla laboratoriet 63 Instrumentverkstad 65 Östra kallvalsverket 101 Södra verken,söder 101a Södra verken,norr 102 Trådtillverkningen,söder 103 Trådtillverkningen,norr 201 Ämnesberedning Specialrörverk Åsgatan Verkstad Kontor 77

14 Entreprenörsarbeten LYFTUTRUSTNING OCH TRUCKAR Vid arbete under pågående produktion ska avdelningens ordinarie traversförare köra kranen. Vid arbete på annan tid kan entreprenörer via driftsledningen begära hjälp med traverskörning av avdelningens ordinarie traversförare. Detta förutsätter att begäran framförs i god tid före arbetets påbörjan. För att entreprenören själv skall ska få tillåtelse att använda Sandviks lyftutrustningar (lyftanordningar, lyftredskap, telfrar, traverser o dyl) krävs att: - tillstånd erhållits från ansvarig driftsledning. - entreprenörens personal har nödvändig utbildning på aktuell utrustning. - entreprenören har förvissat sig om att lyftutrustningen är säker och lämpligt för arbetsuppgiften. - entreprenören följer meddelade föreskrifter för lyftutrustningen (exempelvis högsta tillåtna belastning). Inhyrda truckar och kranar ska vara besiktigade och godkända för avsett lyftarbete, samt köras av behöriga förare. Vid behov av utbildning, instruktion, information och provkörning kontaktas Truck- och kranskolan inom Learning Center, BRYT, LÅS OCH SÄKRA Entreprenörer ska följa Sandviks rutiner (bryt, lås och säkra) för att förhindra oavsiktlig igångsättning av maskiner och annan utrustning. Instruktioner ges av anläggningsägaren. EL- OCH RÖRANSLUTNINGAR Entreprenör har inte rätt att göra anslutningar till Sandviks rörsystem utan överenskommelse med anläggningsägaren. Detta gäller även elarbeten. ELLEDNINGAR Vid byggnads- och eller reparationsarbeten i närheten av elektriska ledningar ska produktionsområdets lokala el-avdelning kontaktas. 14

15 Om arbetet berör elledningar med spänning över 1000 V ska Eldistribution kontaktas innan arbetet påbörjas, tel GRÄVNING I MARK OCH LÄNSPUMPNING För markarbeten (grävning, borrning, pålning mm) krävs gräv tillstånd. Entreprenören ska kontrollera att ett grävtillstånd finns för planerat markarbete och följa restriktioner som anges i tillståndet (exempelvis hantering av jord, schaktavstånd till ledningar). Entreprenören ska även förvissa sig om att rör, elkablar etc, som kan finnas i marken, inte skadas. Vid frågor kontakta Facility Management Support, tel Entreprenören ska vara uppmärksam på att förorenad mark och vatten kan förekomma. Innan länspumpning ska mängden vatten och föroreningsinnehåll bedömas. Förorenat vatten kan kräva rening. Kontakta SMT:s stab för miljö, tel eller för bedömning innan arbetena påbörjas. ORDNING OCH REDA Entreprenören ansvarar för god ordning vid arbetsplats, inom arbetsområde och omkring de utrymmen som entreprenören disponerar. I driftavdelningarna ska städning ske dagligen. Samtliga lokaler eller områden ska vara tillgängliga för besiktning (brandsyn) av Sandviks och kommunens brandbefäl. Entreprenör har ansvar för att verktyg, redskap och annan materiel, som lånats från Sandvik, återlämnas i oskadat skick. Efter avslutat arbete på travers, takbalkar, gångbryggor eller annat arbete på hög höjd ansvarar entreprenörens arbetsledning för att arbetsplatsen blir avsynad, så att material eller verktyg inte kvarglömts. PERSONALRUM Vid befintliga anläggningar: - personalutrymmen kan få användas efter ök med beställaren - samordningsansvarig anvisar utrymme för omklädning Vid nyanläggningsarbeten: - entreprenörer ansvarar för att ordna personalutrymmen åt egen personal. 15

16 Yttre miljö Incidenter/olyckor som kan påverka miljö ska omgående rapporteras till SMT:s stab för miljö eller AVLOPP Inom industriområdet finns tre avloppssystem: - Sanitärt avlopp från personalutrymmen, toaletter mm - Surt och alkaliskt avlopp (avloppsvatten från i första hand betningar) - Dag- och kylvattenavlopp (nederbördsvatten och kylvatten från processer) Avloppsvatten som uppstår vid rengöringar får ej ledas till avloppsnät. Detsamma gäller farligt avfall (vätskor). Dessa avfallsvätskor skall samlas upp och behandlas särskilt. Kontakta avdelning för Avfallshantering tel BULLER Sandviks verksamhet begränsas av riktvärden för buller i omgivningen. Särskilt bullrande arbeten såsom krossning, flisning och pålning ska innan arbetet påbörjas anmälas till SMT:s stab för Miljö, eller KEMIKALIER Entreprenör ska: - lämna in förteckning över kemikalier som kommer att användas till Sandviks Central kemikaliesamordnare - invänta godkännande av kemikalier innan användning Vid frågor kontakta, Central kemikaliesamordnare, tel Säkerhetsdatablad ska finnas till hands när kemikalien används i arbetet. Lagring och hantering av kemikalier ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage undviks. DAMM OCH STOFT Dammande verksamhet skall undvikas så långt som möjligt. 16

17 AVFALL Avfall som uppkommer i entreprenörens eget arbete ska entreprenören själv ta omhand och ta med ut från industriområdet. Avfall som uppkommer från Sandviks verksamhet ska källsorteras. Entreprenören ska garantera att källsorteringen sköts korrekt. Vid samordningen för arbetet ska anvisas var och hur avfall som uppkommer ska sorteras. Vid behov kan separata kärl beställas för arbetet, kontakta avdelningen för Avfallshantering, Sorteringsguide för avfallshantering i produktionen För mer information än den som ges nedan (sid 18-19), kontakta din kontaktperson för källsortering eller avdelningen för Avfallshantering. Avfallen samlas in av avdelningen för Avfallshantering. För en del icke-farligt avfall anlitas entreprenör för hämtning. 17

18 Farligt avfall: Kemikalier Kemikalierester, som till exempel färg, syror och lösningsmedel samlas in i väl uppmärkta täta behållare som ska stå på spilltråg. Oljehaltigt avfall Spillfett, oljigt absorptionsmedel, trassel och trasor som det rinner olja av samlas in i täta uppmärkta behållare på anvisad plats. Behållare ska stå på spilltråg. Spillolja Flytande oljeavfall samlas i täta uppmärkta behållare på anvisad plats. Behållare ska stå på spilltråg. Fast avfall innehållande klorolja Allt avfall som kommit i kontakt med klorolja, till exempel oljigt absorptions medel, trasor, skumgummi etc. Se separat folder för ytterligare information om klorolja. Dator- och elektronikskrot Till exempel tangentbord, miniräknare, och telefoner. Elskrot Fast installerad elektrisk utrustning, till exempel elskåp, armaturer och säkringshållare. Elmotorer Elmotorer finns till exempel i pumpar, kompressorer och svetsar. Kabelskrot Småbatterier Vanliga små löstagbara och inbyggda laddningsbara batterier. Lysrör, glödlampor, lågenergilampor, kvicksilverlampor och urladdningslampor Lamporna innehåller tungmetaller (bland annat bly och kvicksilver) och ska därför läggas varsamt i särskilda behållare. Urladdningslampor innefattar till exempel natriumlampor och halogenlampor. Sprayflaskor Samtliga tomma sprayflaskor, oberoende av tidigare innehåll, sorteras separat i lämplig behållare. Impregnerat trä Impregnerade brädor, plankor och slipers. 18

19 Icke farligt avfall: Papper Innefattar till exempel rent kontorspapper, tidningar och journaler. OBS! Hushållspapper och kuvert sorteras inte som papper utan som brännbart avfall. Kartong och well OBS! Förorenad kartong och well sorteras antingen som brännbart eller farligt avfall. Rådgör med kontaktperson för källsortering elleravfallsavdelningen för att få veta hur du ska sortera förorenad kartong och well. Brännbart avfall Städsopor, matavfall, gummi, handskar, hushållspapper, pärmar, kollegieblock, emballageplast och övrig plast. OBS! Om det rinner olja från materialet sorteras det som oljehaltigt avfall. Om det brännbara materialet innehåller miljöfarliga ämnen klassas det som farligt avfall och samlas då in separat. Lastpallar, pallkragar och kabeltrummor Hela och oskadda lastpallar och liknande samlas upp för återanvändning. Metall (ej returstål) Kopparskrot, aluminiumskrot, mässingskrot och lagermetall sorteras ut separat och samlas in av avdelningen för Avfallshantering. Övrig metall sorteras och hanteras enligt anvisningar från produktionschef eller miljösamordnare. Trä (ej impregnerat) Till exempel trasiga lastpallar, strö eller annat rent trä. Spik får finnas med, dock ej betongrester eller annat som kan förstöra flisningsverktyget. Metallbeslag kan finnas med i mindre mängd, Sammansatt avfall Icke farligt avfall bestående av både brännbart och icke brännbart material till exempel kontorsmöbler. Gips Gips samlas in separat av avdelningen för Avfallshantering. Säkerhet och miljö Deponirest Exempel på deponirest är isolering, kaywool, keramiskt och eldfast material, glas, slipskivor och kakel. Betong- och tegelrester sorteras ut separat och samlas in av avdelningen för Avfallshantering. Obs! Till exempel får trä, papper, well, sammansatt avfall, brännbart eller farligt avfall inte läggas i deponirest. 19

20 Policyer MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHETSPOLICY: Frågor om miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Sandviks totala verksamhet och företaget uppnår ständiga förbättringar inom dessa områden med hjälp av målstyrning. Sandvik anser att störst effekt nås genom att agera förebyggande. Företaget ansluter sig till ett synsätt som leder mot långsiktig hållbar utveckling i dess verksamhet. Det innebär att Sandvik strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återvinning och återanvändning av material samt arbetar med att förhindra föroreningar och alla typer av arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Sandvik strävar efter att erbjuda hälsosamma och säkra arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, ta ansvar och fortsätta att utvecklas mot sina personliga och yrkesrelaterade mål. Sandvik ska uppfylla eller överträffa tillämpliga miljö- och arbetsmiljölagar eller andra krav. Företaget anser att gemensamma och effektiva miljö-, hälso- och säkerhetskrav och standarder bör etableras på internationell nivå. 20

21 DROGPOLICY FÖR SANDVIK AB Entreprenör skall ta del av och följa Sandviks drogpolicy. I syfte att bibehålla och utveckla företagets framtida konkurrenskraft samt för att främja en god och säker arbetsmiljö har företaget och de fackliga organisationerna enats om att gemensamt verka för drogfria arbetsplatser. Sandvik skall vara en nykter och drogfri arbetsplats. Detta innebär ett klart avståndstagande från all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat bland företagets anställda. Umgänget med alkohol måste präglas av stor vaksamhet och gott omdöme. Det åligger samtliga medarbetare att verka för ökad säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetet genom att förhindra missbruk av alkohol eller narkotika. Varje anställd har en skyldighet att agera vid misstänkt drogmissbruk på arbetsplatsen. Genom information, utbildning samt ett gemensamt konsekvent agerande från företaget och de fackliga organisationerna skall drogmissbruk förebyggas. Handlingsprogrammet för missbruk och drogtestning skall kontinuerligt följas upp. Entreprenörer, konsulter och liknande uppdragstagare som engageras av Sandvik, skall ta del av och följa denna drogpolicy. Handlingsplanen gäller i tillämplig del också denna typ av uppdragstagare. Målsättningen är att få bort missbruket och att behålla medarbetaren. 21

22 22

23 INDEX: Säkerhet och miljö ALLMÄNNA REGLER sid 2-3 Tillträde, visitering, fotoförbud, husdjur rökförbud, droger och alkohol, åldersgräns SAMORDNING sid 4 Samordningsmöte, samordningsblankett TRAFIK sid 5 Tomgångskörning, hastighet, parkering, särskilda trafikrisker ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR sid 6 Ansvar, försäkringar, anmälan om stöld OLYCKSFALL OCH NÖDLÄGE sid 7 Larma, hänvisningsplats, utrymningsvägar, rapportering av olycksfall LARM sid 8-9 Brandlarm, utrymningslarm, syralarm gasollarm, ammoniaklarm, viktigt meddelande BRANDSKYDD sid 10 Brandutrustning, heta arbeten PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING sid 11 Allmänna regler för personlig skyddsutrustning HÄNVISNINGSKARTA sid ENTREPRENÖRSARBETEN sid Lyftutrustning och truckar, Bryt, lås och säkra, el- och röranslutningar, elledningar, grävning i mark och länspumpning, ordning och reda personalrum YTTRE MILJÖ sid Avlopp, buller, kemikalier, damm och stoft, avfall MILJÖ-, HÄLSA- OCH SÄKERHETSPOLICY sid 20 DROGPOLICY sid 21 BRA TELEFONNUMMER sid 24 23

24 BRA TELEFONNUMMER ATT KÄNNA TILL XEROX Sverige AB Sandvik AB Larmnummer eller Industribrandkåren eller Tjänstgörande brandbefäl Bevakning, Centralporten Företagshälsovård Learning Center, reception SMT:s stab för arbetsmiljö eller SMT:s stab för miljö eller SMT:s stab för brandskydd & säkerhet eller Avdelningen för avfall, mark och VA Avdelningen för avfallshantering Vatten och reningsverk Eldistribution Mediaförsörjning (Gaser, tryckluft, ånga, olja, syra) Centralförråd Transporter Taxi Facility Management Support Ansvarig utgivare: SMT:s stab för kvalitet & EHS Synpunkter kan lämnas till: 24

Säkerhet & miljö. Denna folder gäller tom april 2009.

Säkerhet & miljö. Denna folder gäller tom april 2009. Säkerhet & miljö Denna folder gäller tom april 2009. Vid larm: Ring centralporten 61000 internt eller 026-261000 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Allmänna regler ATT LEVERERA

Läs mer

Säkerhet & miljö. Denna folder gäller tom oktober 2008.

Säkerhet & miljö. Denna folder gäller tom oktober 2008. Säkerhet & miljö Denna folder gäller tom oktober 2008. Vid larm: Ring centralporten 61000 internt eller 026-261000 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Allmänna regler ATT LEVERERA

Läs mer

Säkerhet & Miljö - för dig som är entreprenör på Sandviks industriområde i Sandviken

Säkerhet & Miljö - för dig som är entreprenör på Sandviks industriområde i Sandviken Säkerhet & Miljö - för dig som är entreprenör på Sandviks industriområde i Sandviken Foldern är giltig längst till och med april 2013 Vid larm Intern telefon: 61 000 Extern telefon: 026-26 10 00 Namn och

Läs mer

Säkerhet och Miljö. Larmnummer. 61 000 (Sandviktelefon) 026-26 10 00 (extern telefon)

Säkerhet och Miljö. Larmnummer. 61 000 (Sandviktelefon) 026-26 10 00 (extern telefon) Säkerhet och Miljö För dig som är entreprenör på Sandviks industriområde i Sandviken Foldern är giltig längst till och med april 2015 Larmnummer 61 000 (Sandviktelefon) 026-26 10 00 (extern telefon) Uppge

Läs mer

Säkerhet och Miljö. Larmnummer. 61 000 (Sandviktelefon) 026-26 10 00 (extern telefon)

Säkerhet och Miljö. Larmnummer. 61 000 (Sandviktelefon) 026-26 10 00 (extern telefon) Säkerhet och Miljö För dig som är entreprenör på Sandviks industriområde i Sandviken Foldern är giltig längst till och med april 2014 Larmnummer 61 000 (Sandviktelefon) 026-26 10 00 (extern telefon) Uppge

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA.

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. Innehållsförteckning 1 VÄLKOMMEN TILL NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Välkommen till oss på Martin & Servera

Välkommen till oss på Martin & Servera Välkommen till oss på Martin & Servera Bästa besökare, du som besöker någon av Martin & Serveras anläggningar berörs praktiskt av de regler som gäller hos oss. Det gäller oavsett om du är entreprenör,

Läs mer

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter LARMNUMMER 0650-288 88 Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter VID IGGESUNDS BRUK IGGESUNDS BRUK SKÄRNÄS STRÖMSBRUK VIKTIG INFORMATION FÖR ALLA! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Uppföljningsrevision Bilglasmästeri

Uppföljningsrevision Bilglasmästeri Uppföljningsrevision Bilglasmästeri Bedömningsmanual Instruktioner Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas under berörd punkt. 1. Verkstadslokal brandsäkerhet

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2013-03-28 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Allmänna ordningsregler Samtliga besökare skall anmäla sig vid receptionen och hämtas där av besöksmottagaren. Rökning är förbjudet inom

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

LOKAL SKYDDSINFORMATION

LOKAL SKYDDSINFORMATION LOKAL SKYDDSINFORMATION Sulfatfabriken -Höga tryck -Höga temperaturer -Farliga kemikalier Papperbruket - Stora maskiner - Höga hastigheter - Roterande delar Område/vägar -Tunga fordon -Trånga passager

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan)

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) Vi förbehåller oss rätten att göra en rutinmässig kontroll av de som ansöker om försäljnings- och

Läs mer

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk Skyddsinformation För anställda, entreprenörer och besökare vid Ortvikens pappersbruk Vid brand eller olycksfall ring 224 Från mobil ring 060-19 42 24 När du kommer till Ortviken Anmälningsplikt Alla besökare

Läs mer

Entreprenadarbete på Scania

Entreprenadarbete på Scania Entreprenadarbete på Scania Du som är Entreprenör eller som arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av våra regler samt en kartskiss

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 1 2014.05 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter.

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter. Electrum 3 Kortfakta Adress: Isafjordsgatan 28 Anläggninsnummer: A0276002 Byggår: 1998 Arkitekt: White Arkitekter Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KTH, Swedish ICT och

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Foto: Peter Retsmar 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE Del 3. ROT-arbeten OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3. SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN

Läs mer

Arbeta säkert på Forsmark

Arbeta säkert på Forsmark Arbeta säkert på Forsmark Viktiga telefonnummer Riktnummer 0173 SOS Alarm 112 Bevakningscentralen, larm 822 22 Bevakningscentralen 811 22 Växel 810 00 Huvudentré 812 59 Brandstation förman 812 55 Kontrollrum

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

Regler för lån av festlokaler i V-huset

Regler för lån av festlokaler i V-huset Regler för lån av festlokaler i V-huset Allmänt I V-huset är V-café är anpassat för att vara uppehållslokal för studenter som läser på LTH. V- husets foajé är en allmän kommunikationsyta för studenter,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER I denna handbok beskriver vi på ett enkelt sätt hur vi vill att vårt samarbete med dig och ditt företag ska fungera. Det är inga konstigheter utan handlar bara om ett bra bemötande

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande ORDNINGSREGLER Reviderade 2012-05-28 Trafik och parkering Varje lägenhet har ett garage och en parkeringsplats utanför sitt garage, denna plats skall alltid i första hand användas Dessutom finns ett antal

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset!

Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset! Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset! Här finns viktig information till dig som ska arbeta inom studioanläggningen. En del av informationen berör brandskyddsregler som alla måste följa och

Läs mer

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Utgåva 6 Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Åsidosättande av dessa föreskrifter Om entreprenör upprepat eller grovt åsidosätter dessa föreskrifter från Fors Bruk, kan Fors Bruk kräva att vederbörande

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer