Folkhälsorådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsorådet 2011-02-16 1"

Transkript

1 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Plats och tid Sammanträdesrum Kätten, Kommunhuset, Vara kl Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla Johansson (M), HSN, vice ordf. Rezkar Mohamad (S), HSN kl Övriga deltagande Elisabeth Svenander, primärvårdschef Anna Stadig-Pilhagen, folkhälsopl. Linda Söderberg, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Thore Svenson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Linda Söderberg Ordförande Justerare Irene Karlsson Thore Svenson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Underskrift

2 Innehållsförteckning Folkhälsorådets första sammanträde för mandatperioden... 2 Val av vice ordförande... 3 Mötestider Verksamhetsberättelse Praktisk information och presentation i ämnet... 6 Folkhälsoenheten informerar... 7 Föreningsmässa... 8 Bidragsansökan från Nästegårdsskolan... 9 Hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvården i Vara, kommunstyrelsen och kommunens nämnder informerar Övriga frågor... 11

3 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Folkhälsorådets första sammanträde för mandatperioden Sammanträdet inleds med att ordförande Irene Karlsson (C) hälsar det nya folkhälsorådets ledamöter välkomna och att de närvarande presenterar sig. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

4 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet FHR 1 Val av vice ordförande Beslut Ulla Johansson (M) väljs till vice ordförande i folkhälsorådet för mandatperioden Bakgrund Folkhälsorådet har en ordförande och en vice ordförande. Ordförande väljs av kommunstyrelsen. Av tradition brukar vice ordförande utses bland representanterna från regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Behandling Thore Svenson (M) föreslår Ulla Johansson (M) till vice ordförande i folkhälsorådet. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

5 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet FHR 2 Mötestider 2011 Beslut Folkhälsorådet sammanträder enligt följande under 2011: onsdag den 13 april kl måndag den 23 maj, i samband med utbildningen för folkhälsoråd torsdag den 6 oktober kl onsdag den 7 december kl Behandling Folkhälsoplanerare Anna Stadig Pilhagen presenterar förslag till sammanträdesdagar, som justeras efter önskemål från representanterna i folkhälsorådet. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

6 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet FHR 3 Verksamhetsberättelse 2010 Beslut Verksamhetsberättelsen för 2010 godkänns med redaktionella ändringar, för att överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden. Bilaga Verksamhetsberättelse2010 Behandling Folkhälsoplaneraren presenterar förslaget till verksamhetsberättelse. Ulla Johansson (M) informerar om arbetet i förra mandatperiodens folkhälsoråd, vilket ligger till grund för verksamhetsberättelsen Fredrik Nelander (S) frågar om det ackumulerade överskottet. Folkhälsoplaneraren förklarar att överskottet inte förs över till nästa års budget, utan delas mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Fredrik Nelander frågar om tjänsten som drogförebyggare, som ska vara ett samarbete mellan Vara, Grästorps och Essunga kommuner. Vara kommun ställer sig positiv och kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2011, 113, att finansiera en tredjedel av en halvtidstjänst. Thore Svenson (M) upptäcker att det på sidan fem i verksamhetsberättelsen ska stå år 9 istället för år 8. Ordföranden informerar om att rapporter från folkhälsorådet och övriga kommunala råd hädanefter kommer att vara en stående punkt på dagordningen vid nämndssammanträden i kommunen. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

7 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet FHR 4 Praktisk information och presentation i ämnet Folkhälsoplanerare Anna Stadig Pilhagen presenterar ämnet folkhälsa och de mål, uppdrag och visioner som styr folkhälsorådets arbete. Det förs en allmän diskussion utifrån presentationen och därefter följer en kort genomgång av praktiska frågor. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

8 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet FHR 5 Folkhälsoenheten informerar Behovsunderlag Hälso- och sjukvårdskansliet gör en sammanställning av de kommunala behoven inför året, som kommer att presenteras på folkhälsorådets möte i april. Strategisk plan En strategisk plan för folkhälsoarbete tas fram av hälso- och sjukvårdskansliet. Planen anger vad folkhälsorådet ska arbeta med under Avtal mellan kommunen och regionen Det nuvarande samarbetsavtalet mellan Vara kommun och Västra Götalandsregionen, som reglerar folkhälsorådets verksamhet, löper ut till sommaren och ett nytt avtal tas fram. Politikerutbildning En utbildning för förtroendevalda i folkhälsoråd arrangeras i samarbete med Essunga och Grästorps kommuner den 23 maj och Vara kommun står som värd. Föreläsning för föräldrar En föreläsning med antivåldstema arrangeras den 30 mars på Nästegårdsskolan och den 31 mars på Alléskolan. Föreläsningen sker med hjälp av bidrag från folkhälsorådet. Våra barn går inte i repris Den 11 april anordnas en föreläsningskväll i Stora salen på Konserthuset. Det är en del i det nya konceptet Våra barn går inte i repris. Folkhälsorådets ordförande är moderator under kvällen. Ta Vara På Ta Vara På är en föreläsningsserie för allmänheten. Planering för höstens föreläsningar pågår. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

9 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet FHR 6 Föreningsmässa Beslut Folkhälsorådet medverkar på föreningsmässan i Vara den 16 april Bakgrund Den 16 april arrangeras en föreningsmässa i Vara. Det är en möjlighet för föreningar och organisationer att presentera sin verksamhet. Behandling Folkhälsorådet kommer fram till att föreningsmässan är en bra arena för att presentera rådet och dess verksamhet. Föreningslivet spelar en viktig roll i folkhälsoarbetet genom att bidra till gemenskap, kamratanda, fysisk aktivitet och ett socialt sammanhang för sina medlemmar. Folkhälsorådet kommer att medverka med en monter och vid folkhälsorådets nästa sammanträde upprättas ett schema för bemanning av montern. Folkhälsoplaneraren får i uppdrag att planera montern. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

10 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet FHR 7 Bidragsansökan från Nästegårdsskolan Beslut Folkhälsorådet avslår bidragsansökan för frukostprojekt från Nästegårdsskolan. Bakgrund Nästegårdsskolan har inkommit med en bidragsansökan om kronor till ett projekt som syftar till att förbättra skolungdomarnas frukostvanor. Projektet går ut på att eleverna ska erbjudas frukost i skolan. Bildningsnämnden har avslagit ansökan. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

11 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet FHR 8 Hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvården i Vara, kommunstyrelsen och kommunens nämnder informerar Information om aktuella frågor lämnas från hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvården i Vara, kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

12 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet FHR 9 Övriga frågor Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet får i uppdrag att till nästa sammanträde läsa igenom verksamhetsplanen för 2011 och komma med konkreta förslag på genomförande. Hemsidan På Vara kommuns hemsida finns speciella sidor med information om folkhälsorådet. Ledamöterna uppmanas att komma med synpunkter på sidornas innehåll inför nästa möte. Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

13 Bilaga FHR Verksamhetsberättelse 2010 Folkhälsorådet i Vara kommun

14 Innehållsförteckning Inledning... 1 Folkhälsorådets sammansättning... 1 Verksamheten... 1 Ohälsotalet... 1 Barn och ungdomars hälsa... 2 Hälsofrämjande skolutveckling... 3 Ungdomars alkoholdebut... 3 Tobaksfri skola... 4 Säker och Trygg förening... 5 Folkhälsoforum... 5 Projektpengar... 5 Utbildning i folkhälsoarbete... 5 Ökad samverkan... 6 Ta Vara På... 6 Äldres hälsa... 7 Fokusområde... 7 Övrigt... 8 Ekonomi... 9

15 Verksamhetsberättelse 2010 Sida 1 Inledning Folkhälsorådet i Vara Kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Vara Kommun och Västra Götalandsregionen. Rådets verksamhetsbudget uppgår till kr, vilket motsvarar 20 kr per invånare (10 kr från vardera parten). Folkhälsorådets sammansättning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Vara kommun och Västra Götalandsregionen, där syftet är att samordna resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Rådet består av politiker samt tjänstemän från kommun och region. I folkhälsorådet är samtliga nämnder i Vara kommun representerade med en ledamot. Politiker Kjell Gustafsson (C) Vara kommun, ordförande Ulla Johansson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordf. Yvonne Breman (S) Vara kommun Marie Pehrsson (M) Vara kommun Britt-Marie Jörgensen (S) Vara kommun Håkan Svensson (M) Vara kommun Karl-Gustav Johansson (S) Hälso- och sjukvårdsnämnden Tjänstemän Katrin Siverby, kommunjurist/kansli och IT- chef Elisabeth Svenander, vårdcentralsföreståndare Anna Stadig Pilhagen, folkhälsoplanerare Verksamheten Ohälsotalet Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar från socialförsäkringen av Försäkringskassan. Det gäller antal utbetalda dagar med sjukpenning (inklusive förlängd och fortsatt sjukpenning), arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad i ålder Ohälsotalet i Vara kommun är högre än genomsnittet i Västra Götalands Regionen (VGR). Kommunens ohälsotal var 38,3 dagar mot genomsnittet i VGR som var 30,8 dagar i november Under december månad år 2009 var kommunens ohälsotal 41,7 dagar mot genomsnittet i VGR som var 33,5 dagar. Antalet dagar har således minskat från 2009 till 2010.

16 Verksamhetsberättelse 2010 Sida 2 Etablera samverkan för att tillsammans diskutera problem och behov för att skapa åtgärder mot det höga ohälsotalet Elevhälsobokslut Ett erfarenhetsutbyte har ägt rum mellan elevhälsan i Vara och elevhälsan i Lidköping. Lidköping beskrev sitt projekt Elevhälsobokslut och dess resultat. Livskunskap Arbetsutskotten i socialnämnden och bildningsnämnden vill utveckla livskunskapen i förskolan, lågstadiet, mellanstadiet samt högstadieskolorna och utbilda fler personal i ämnet. En inspirationsdag i livskunskap ska anordnas för personalen på Vedumsskolan och Västra skolan. Hälsoäventyret Oasen påbörjade arbetet under hösten och har fått uppdraget att utbilda och inspirera personalen utefter skolornas potential under våren Övrigt bidrag PREP-kurs Svenska kyrkan, familjecentralerna i Falköping och Tidaholm och studieförbundet SENSUS anordnar kurser med syfte att hjälpa par att utvecklas och stärka relationen samt förebygga kris och separation. Folkhälsorådet har gett ett bidrag till PREP-kursen som i år anordnas av pastoratet i Vara. Barn och ungdomars hälsa Vara kommun arbetar hälsofrämjande och förebyggande med barn och ungdomars psykiska hälsa Stödja verksamheterna och deras arbete med barn och ungdomars psykiska och fysiska hälsa. Internet som riskmiljö En heldag anordnades med föreläsaren Mats Andersson från företaget Netscan, där han beskrev Internet som riskmiljö. Den första föreläsningen var riktad till elever i år 5 - år 9. Den andra föreläsningen riktades till politiker, kommunpersonal och övriga intresserade. På kvällen hölls en föreläsning som riktade sig till föräldrarna, där cirka 175 föräldrar deltog. Hälsa och drogvaneenkäten I samverkan med företaget A.Boij AB, Idé- och produktutveckling genomfördes en undersökning bland elever i år 9, där syftet var att kartlägga ungas hälsa och drogvanor. Redovisning av rapporten skedde för FHR, AU i berörda nämnder, rektorer, chefer, berörd personal samt Brå.

17 Verksamhetsberättelse 2010 Sida 3 Demokrati i skolan I samverkan med Hälsoäventyret Oasen och Essunga kommun har en elevrådsutbildning inletts. Utbildningen och erfarenhetsutbytet vänder sig till elevrådsstyrelsen och personal på högstadieskolorna. Syftet med utbildningen är att stärka elevråden och göra dem mer attraktiva. Utbildningarna sker fortlöpande. Erfarenhetsutbyte har skett mellan elevrådsstyrelserna på skolorna samt två utbildningsdagar för skolpersonal. Föreläsare från Rädda Barnen och SECO (Sveriges Elevråds Centralorganisation) lade fokus på elevdemokrati, inflytande och barns rättigheter. Projekt Nolltolerans Vedum Syftet med Nolltolerans Vedum är att skapa självförtroende, jämlikhet och kamratskap bland ortens yngre invånare. Folkhälsorådet skänkte medel till Friends grundpaket. Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. De utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Visionen är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet. Kamratstödjarna Syftet med Kamratstödjarna är att motivera elever till bra resultat i skolan, verka mot droger och mobbning, verka för en meningsfull fritid och öka ungas självförtroende. Folkhälsorådet har under året stöttat Kamratstödjarna ekonomiskt i deras arbete i kommunen. Friends på Lagmansgymnasiet På Lagmansgymnasiet arbetar personal och elever mot mobbning och andra kränkningar. Under året har Folkhälsorådet stått för kostnader för utbildningar med Friends. Hälsofrämjande skolutveckling Vara kommun arbetar med hälsofrämjande skolutveckling och elevråden i skolår 1 9 samt Lagmansgymnasiet har möjlighet att söka medel till hälsofrämjande arbete och skolutveckling som berör samtliga elever på skolan. Att elevråden får stöd i sitt hälsofrämjande arbete. Sex skolor har ansökt om medel. Ungdomars alkoholdebut Vara kommun arbetar årligen med att informera föräldrar om ungdomars alkoholvanor och arbetar gemensamt för att höja debutåldern.

18 Verksamhetsberättelse 2010 Sida 4 Skjuta upp debutåldern och ge stöd till föräldrarna i deras föräldraroll. Brandstegen Den drogförebyggande filmen Brandstegen visades för samtliga niondeklassare och deras föräldrar, cirka 170 personer. En redogörelse av rapporten Hälsa och drogvanor visades för föräldrarna. Därefter genomfördes diskussioner och olika värderingsövningar i smågrupper. ÖPP (Örebro preventionsprogram) Syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande och sprida information om hur föräldrar kan agera för att hindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar. ÖPP har genomförts bland elever och föräldrar på båda högstadieskolorna. Tobaksfri skola Vara kommun arbetar förebyggande för att stävja ungdomars tobaksvanor. Genom ett personligt avtal förbinder sig eleven att inte använda eller testa tobak under läsåret. Vid läsårets start får alla elever i år 7 en tobakslektion i samband med kontraktet. De elever som håller sitt kontrakt får vid läsårets slut ett presentkort. Att alla elever i skolår 7 till 9 på Alléskolan och Nästegårdsskolan erbjuds att underteckna ett tobakskontrakt Nästegårdsskolan totalt 195 elever 195 st biobiljetter och presentkort till Nästegård Extra utlottning 41 presentkort á 200 kr I Skolår 7 9 har 193 elever skrivit på kontraktet under 2009/ elever har brutit kontraktet Alléskolan totalt 353 elever 125 st biobiljetter och 228 st presentkort Av 121 elever i år 7 skrev 117 på kontraktet. En av dessa bröt kontraktet. Totalt 116 elever fick biobiljett/presentkort vid läsårets slut. Av 133 elever i år 8 skrev 122 på kontraktet. 7 av dessa bröt kontraktet. 115 elever fick presentkort/biobiljett vid läsårets slut. Av 145 elever i år 9 skrev 138 elever på kontraktet. 29 av dessa bröt kontraktet. 109 elever fick presentkort/biobiljett vid läsårets slut.

19 Verksamhetsberättelse 2010 Sida 5 Säker och Trygg förening Vara kommun arbetar med Säker och Trygg förening som är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet. Syftet är att få in ett naturligt säkerhets- och hälsotänkande i föreningslivet och därigenom minimera de risker som finns. Att förbättra hälsan, minska skadefrekvensen, öka säkerheten och tryggheten i föreningslivet. Verka för att drogpolicyn upprätthålls i konceptet Säker och Trygg förening. Ingen förening har certifierats i år men fyra föreningar har påbörjat certifiering och deltog i HLR-utbildning. Folkhälsoforum Vara kommun arbetar med att skapa en arena för dialog mellan olika aktörer i kommunen kring aktuella folkhälsofrågor, under 2010 var det Barn och ungdomars psykiska hälsa som stod i fokus. Öka engagemanget och delaktigheten i folkhälsoarbetet Den planerade utbildningen i Livskunskap för skolpersonal på Vedumsskolan och Västra skolan påbörjas 2011 istället för Projektpengar Vara kommun stödjer projekt kring hälsofrämjande arbete och folkhälsorådet avsätter årligen medel som är möjliga att söka. Att stödja hälsofrämjande arbeten och projekt. Motionspasset Föräldraföreningen i Stora Levene startade upp ett projekt med syfte att öka den fysiska aktiviteten bland barnen på fritiden. Folkhälsorådet bidrog med medel till utlottning av vinster. Utbildning i folkhälsoarbete Vara kommun erbjuder i samverkan med Essunga och Grästorps kommuner utbildning inom folkhälsoarbete för politiker och tjänstemän i folkhälsoråden.

20 Verksamhetsberättelse 2010 Sida 6 Att politiker och tjänstemän i folkhälsorådet är uppdaterade och ligger i framkant vad det gäller folkhälsoarbetet. Utbildning Temat för utbildningsdagen i Grästorp var hälsa hos unga. Pia Gustavsson, samordnare för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland gav en presentation hur de arbetar samt visade aktuell statistik och fakta. Därefter beskrev Håkan Fransson, drogförebyggare i Öckerö hur deras kommun lyckats skjuta upp ungdomars alkoholdebut två år. Slutligen gavs tillfälle att i mindre grupper diskutera hur folkhälsoråden i respektive kommun kan arbeta vidare med dessa frågor. Ökad samverkan Vara kommun vill utvidga och förbättra samverkan med primärvården. Att stärka samverkan med primärvården, tandvården samt kommunens verksamheter. FaR (Fysisk aktivitet på Recept) Ett samarbete har påbörjats mellan sjukgymnasterna på Primärvården med en folder för lätta motionsaktiviteter. En praktikant på Tillväxt och utvecklingsavdelningen har framställt en folder med olika lättmotionsaktiviteter. Foldern har skickats till sjukgymnasterna, och finns tillgänglig på Vårdcentralen. Tandvården deltog på seniordagen och informerade på folkhälsorådet i februari. Ta Vara På Gruppen består av representanter från Vara kommun, Folkhälsorådet, Sparbanken och studieförbunden. Gruppen arrangerar föreläsningar för allmänheten med ambitionen att höja kunskapsnivån och/eller öka förståelsen för folkhälsan. Att ekonomiskt stödja Ta Vara På i deras verksamhet med inriktning på folkhälsa. Föreläsningar under våren 16/2 Gunilla Dahlgren Hitta pärlorna i vardagen 16/3 Eva Sundberg - tiden, mycket mer än bara mat

21 Verksamhetsberättelse 2010 Sida 7 16/4 Christoffer Lindhe Bäst i världen oavsett Föreläsningar under hösten 21/9 Ove Branell Får man ta hunden med sig till himlen 19/10 Bo Sunnefeldt Guldfeber! 16/11 Svante Andersson Våga och vinn Äldres hälsa Vara kommun arbetar med att bevara och stärka hälsan hos äldre samt att öka förutsättningarna för äldre till att leva ett liv med god livskvalitet. Att stärka de äldres hälsa samt öka livskvaliteten. Medverka i att arrangera en seniordag. Seniordag En seniordag anordnades den 30 september i samverkan med socialförvaltningen. Dagen inleddes med information kring kundvalet i hemtjänsten. Sedan föreläste Eleonor Schütt från Hushållningssällskapet om Mat - ett livslångt njutningsmedel. Sanna Paulo från Tandvården informerade om tandhälsan hos äldre och dagen avslutades med fika, underhållning och utlottning av tandvårdsprodukter. Fokusområde Västra Götalandsregionen arbetar med kommunövergripande folkhälsoarbete med avsikt att stärka och utveckla samarbetet inom folkhäloområdet. För 2010 var fokusområdet barn och ungdomars psykiska hälsa. Att genom kraftfull och markerad satsning på kommunövergripande samarbete profilera Skaraborg inom folkhälsoområdet. Årligen samverka kring ett fokusområde för gemensam kunskapsuppbyggnad och fördjupning. Några aktiviteter som genomförts i Skaraborg under året Utdelning av Folkhälsoinstitutets drogförebyggande folder, gällande kampanjen Tänk om, till målgruppen föräldrar. I maj hölls en konferens i Skövde med temat våld, alkohol och droger. Föreläsare var Sören Sanz, vårdchef på Södersjukhuset. grupp var brottsförebygganderåd, folkhälsoråd, skola, socialtjänsten, politiker och sjukvårdspersonal.

22 Verksamhetsberättelse 2010 Sida 8 I flera kommuner har Störa langningsaktiviteter genomförts, t.ex. att dela ut foldrar utanför systembolaget. Den 3 november genomfördes en heldagskonferens på temat barns och ungdomars psykiska hälsa. Föreläsare under dagen var bland annat Ingvar Nilsson, nationalekonom, Bättre att stämma i bäcken än i ån och Sören Karlström, Fritidschef i Skövde Ideellt arbete - en förutsättning för ett gott samhälle. Konferensen var ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Lidköpings kommun. Övrigt Kostnader för kopiering, leasingbil, inköp av litteratur, representation samt konferenskostnader för ordföranden i folkhälsorådet.

23 Verksamhetsberättelse 2010 Sida 9 Ekonomi Budget 2010 HSN Västra Skaraborg Vara kommun Summa Verksamhet Budget Förbrukat Ohälsotalet Barn och ungdomars hälsa Hälsofrämjande skolutveckling Skjuta upp ungdomars alkoholdebut Tobaksfria elever Säker och trygg förening Folkhälsoforum Projektpengar Utbildning folkhälsoarbete Ökad samverkan Ta Vara På Äldres hälsa Fokusområde Övrigt Summa Återstående medel 2010 blev kr. En av anledningarna till överskottet var att inplanerad aktivitet påbörjas under våren 2011.

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådet i Vara kommun Antagen av folkhälsorådet 2012-02-23 Inledning Folkhälsorådet i Vara Kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Vara Kommun och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2010-06-01 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2010-06-01 1 Folkhälsorådet 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bikupan, Kommunhuset, Vara kl.9.00-12.15 Beslutande Kjell Gustafsson (C), SN, ordf. Marie Pehrsson (M), BIN Håkan Svensson (M), KS Yvonne Breman

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-02-12 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Marie Pehrsson (M), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Marie Pehrsson ANSLAG/BEVIS

Folkhälsorådet 2015-02-12 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Marie Pehrsson (M), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Marie Pehrsson ANSLAG/BEVIS Folkhälsorådet 2015-02-12 1 Plats och tid Kommunhuset i Vara, 12 februari 2015, klockan 08.30-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Marie Pehrsson (M), KS Thore Agneta Svenson Edvardsson (M),

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-03-20 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB

Folkhälsorådet 2015-03-20 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB Folkhälsorådet 2015-03-20 1 Plats och tid Nästegårdsskolan Kvänum, 20 mars 2015, klockan 09.15-12.00 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S), (M),

Läs mer

Irene Karlsson, (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla Johansson (M), HSN, vice ordf. Rezkar Mohamad (S), HSN

Irene Karlsson, (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla Johansson (M), HSN, vice ordf. Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2011-12-07 1 Plats och tid Irma Familjerådgivning, kl. 09.00-11.45 (Ajournering kl. 09.45-10.10) ande Irene Karlsson, (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla

Läs mer

Folkhälsorådet 2016-02-11 1. Elof Jonsson (C) KS Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2016-02-11 1. Elof Jonsson (C) KS Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2016-02-11 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 11 februari 2016, klockan 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta

Läs mer

Folkhälsorådet 2011-10-06 1

Folkhälsorådet 2011-10-06 1 Folkhälsorådet 2011-10-06 1 Plats och tid Folkhögskolan i Vara, kl. 09.00-12.20 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordf. Marie Pehrsson (M), KS Thore Svenson (M), SN Rezkar Mohamad (S), HSN Ulla Johansson

Läs mer

Elisabeth Svenander, primärvårdschef Björn Ulveland, klinikchef Folktandv. Anna Stadig-Pilhagen, folkhälsopl. Inger Kåryd, sekreterare ANSLAG/BEVIS

Elisabeth Svenander, primärvårdschef Björn Ulveland, klinikchef Folktandv. Anna Stadig-Pilhagen, folkhälsopl. Inger Kåryd, sekreterare ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet 2010-02-16 1 Plats och tid Sammanträdesrum Kätten, Kommunhuset, Vara kl.9.00-12.00 Beslutande Kjell Gustafsson (C), SN, ordf. Marie Pehrsson (M), BIN Håkan

Läs mer

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2013-10-10 1 Plats och tid Alléskolan, 10 oktober 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M),

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FOLKHÄLSORÅDET Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 1 Innehållsförteckning Sida Fastställande av dagordning 3 Uppföljning utbildningsdag Folkhälsa är politik 4 Arbetsområde folkhälsa, 2015 2018 5 Barnkonventionen

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (FP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (FP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2015-11-02 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-10 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-10 Folkhälsorådet 1/2 Festvåning 4:anhuset, 2013-12-10 kl 09:00-11.45 50-66 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Peter Friberg (M) Astrid Bengtsson (S) Lennart Rehn (S) Berit Sörman (S) Bengt Karlsson (S) Per-Erik Thurén (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15)

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 16.30 Beslutande Britt-Marie Hermansson (M), ordförande Jens Persson (S) Maria Toll (C), 34 - del av 38 Per Götell (FP)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Hjo kommun Folkhälsoarbetet i Hjo kommun Ett av de viktigaste värdena i livet är att ha en god hälsa. Människor som har goda utbildningsmöjligheter, meningsfull sysselsättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Folkhälsorådet 2009-04-16 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Folkhälsorådet 2009-04-16 1 Folkhälsorådet 2009-04-16 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Bikupan, kl 8.30-11.45 Beslutande Kjell Gustafsson (C),SN, ordf. Marie Pehrsson (M) BIN Håkan Svensson (M), KS Britt-Marie Jörgensen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FOLKHÄLSORÅDET Sammanträdesdatum 2015-09-21 Sida 1 Innehållsförteckning Sida Fastställande av dagordning 3 Redovisning av prioriterade enkäter 2015 och tillsvidare 4 Regional ANDT-strategi Jämtlands län

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Folkhälsorådet 2009-10-19 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Folkhälsorådet 2009-10-19 1 Folkhälsorådet 2009-10-19 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bikupan, Kommunhuset, Vara kl 13.30-16.30 Beslutande Kjell Gustafsson (C),SN, ordf. Marie Pehrsson (M) BIN Håkan Svensson (M), KS Yvonne Breman

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2015.09.23 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2015.09.23 1 Socialnämnden 2015.09.23 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-16.42 Beslutande Övriga deltagande Ulf Genitz (C) ordf Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström,

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Carina Hjertonsson, sekreterare ... ... /Carina Hjertonsson/

Carina Hjertonsson, sekreterare ... ... /Carina Hjertonsson/ Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 23 februari 2012 klockan 13.15 14.45 Beslutande Närvarande Per Thörnqvist, kommunchef, tillförordnad ordförande Anders Åberg, socialchef Elin Ståhl

Läs mer

Folkhälsorådet 2014-08-21 1

Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Plats och tid Vedum skola 21 augusti 2014 klockan 8.30-11.45 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC SN Rezkar Mohamad (S),

Läs mer

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete Rådet för folkhälso och 20141016 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 10.00 11.45 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Sara Billquist Selberg (FP), ordförande Ida Andersson (C) Björn

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Rörviks skola, Rörvik 19.00-20.40

Rörviks skola, Rörvik 19.00-20.40 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-02-20 Plats och tid Rörviks skola, Rörvik 19.00-20.40 Beslutande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson,

Läs mer

Ulf Westerlund, Försäkringskassan Gunilla Högberg, Askersund

Ulf Westerlund, Försäkringskassan Gunilla Högberg, Askersund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2010-12-20 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl 09.00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun 58-63 Sari Harju, Arbetsförmedlingen Siv

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Folkhälsorådet i Vara kommun. Verksamhetsberättelse. Antagen av folkhälsorådet 2013-02-21

Folkhälsorådet i Vara kommun. Verksamhetsberättelse. Antagen av folkhälsorådet 2013-02-21 Folkhälsorådet i Vara kommun Verksamhetsberättelse 2012 Antagen av folkhälsorådet 2013-02-21 Inledning Folkhälsorådet i Vara Kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Vara Kommun och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson 1(10) Plats och tid Vårsta 09.00 11.45 ande Ledamöter Carina Svedberg, ordförande (S) Agneta S. Palm, vice ordförande (SPF) Lars Östberg (PRO) Lars Sjöström PRO Bengt Fransson (PRO) Solveig Näslund (SPRF)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2010-09-17

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2010-09-17 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Lars-Åke Gustavsson, 08.30-11.25 Lisbeth Arff Bo Andersson, ordf. 11.25-12.00

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

.~- ~...~Y-- ... C,... 11-15. Anneli Hedberg (S) ordförande, Pat Werner (S) Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M), Inger Fredriksson (C)

.~- ~...~Y-- ... C,... 11-15. Anneli Hedberg (S) ordförande, Pat Werner (S) Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M), Inger Fredriksson (C) ~` ~J 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2012-05-31 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-12 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Pat Werner (S) Beslutande ersättare Ulrica Truedsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Kramstarummet, plan 3, 13:15-15:00 Beslutande: Ordförande Tommy Olsson (C) Vice ordförande Ove Schönning (S) Stig Almström (LB) Jan Nilsson Anna-Maria Winblad Ingvar Pettersson Kurt Rådlund

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-02 1 (15)

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-02 1 (15) Kommunala pensionärsrådet 2011-05-02 1 (15) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 13-22 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (SN), ordf Göran Blom (PRO) Sonja Johansson (PRO) Sigrun

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-02-08 1 (21) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-02-08 1 (21) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-02-08 1 (21) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 1-17 BESLUTANDE Ledamöter Namn Siv Gunnarsson (DHR) Anita Nyman (Srf) Pär-Ola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, 2015-11-11 18:00-20.10 40-53 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Jonny Lejonberg (HRF), Pär-Ola Olausson (RBU), Marita Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, lokal Nyhem Måndagen den 24 september 2012, kl. 8.00-16.30 Tisdagen den 25 september 2012, kl. 8.00-12.00 Jörgen

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20007-12-13 114 Plats och tid Bibliotekshuset kl. 17.45-19.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S)

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) 1(10) Plats och tid kulturchefens kontor, 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) Ersättare Övriga närvarande Thomas

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 6 maj 2013 kl 18.30-20.30 Ajournering 20.06-20.15 ande Ej tjänstgörande ersättare Ann Pettersson (M), ordförande Stefan Andersson (S) Gösta Nilsson (FP)

Läs mer

Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2013-12-16 40-50. kl. 08.30-10.30

Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2013-12-16 40-50. kl. 08.30-10.30 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2013-12-16 40-50 Plats och tid Tidaholm kl. 08.30-10.30 Närvarande Tjänstgörande ledamöter Magnus Oscarsson Arbetsförmedlingen Hasse Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2005

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2005 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2005 Folkhälsoenheten Skaraborg Grästorps kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Övergripande aktiviteter... 4 Information och marknadsföring... 4 Folkhälsoinformation

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25 Datum: Tisdagen den 25 februari 2014 Tid: 18.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 11-21 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I VÄRMDÖ Protokoll 2 / 2010. Sammanträdesdatum 2010-05-19

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I VÄRMDÖ Protokoll 2 / 2010. Sammanträdesdatum 2010-05-19 1 Plats och tid Omfattning Beslutande Ersättare Ingaröfjärden, Kommunhuset, Skogsbo, onsdagen den 19 maj, kl.14.00 16.00 5-13 Stefan Dozzi, (KD) Värmdö Kommun, ordförande Elisabeth Dingertz, (M) SLL, vice

Läs mer

Anneli Persson (S) Christer Laurell (C) Karl-Erik Kruse (S) (kl. 10.00 12.00) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C)

Anneli Persson (S) Christer Laurell (C) Karl-Erik Kruse (S) (kl. 10.00 12.00) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1(9) Plats och tid Närpolisstationen i Svalöv kl. 09.00 12.00 Beslutande Anneli Persson (S) Christer Laurell (C) Karl-Erik Kruse (S) (kl. 10.00 12.00)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Vara folkhälsoråd 2008 C:\Documents and Settings\ISA\Skrivbord\Vara Folkhälsoråds verksamhetsberättelse.doc Innehållsförteckning Inledning... 2 Folkhälsorådets sammansättning... 2

Läs mer

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Sveriges folkhälsomål ledstjärnor för vårt lokala folkhälsoarbete 1 Mora Folkhälsoråd Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-12-07 Plats och tid 9.00-11.30 Beslutande Övriga deltagare Agneta Bode socialnämnden, Ulf Eriksson socialnämnden, Börje Blomkvist tekniska nämnden, Bo Magnusson SPRF, Sonja

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-02-05 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Åsele 08 00 11 30 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Tommy Danielsson Sida Övriga

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2016-02-17. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2016-02-17. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-17 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Presentation av ny miljöstrateg... 5 4 Allergikommittén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-11-26 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Närvarande Alma Basic (s) Anita Jernberger (fp) Anna-Lena Sörenson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-04-25 1 (1-20) Plats och tid Röda rumet, Kommunens hus onsdagen den 25 april 2007, kl 08.30-11.25 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Gerd Wahlström ANSLAG/BEVIS. Silleruds församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kyrkorådet 0 Sammanträdesdatum 2012-03-22. Kyrkorådet.

Gerd Wahlström ANSLAG/BEVIS. Silleruds församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kyrkorådet 0 Sammanträdesdatum 2012-03-22. Kyrkorådet. Kyrkorådet 0 Plats och tid: Sockenstugan, Sillerud kl. 18.00 Beslutande: Nils-Erik Thorell Ordförande Britta Nilsson Laila Nilsson Birgitta Rolöf Kyrkoherde Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (Pf), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (Pf), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (12) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.20 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (Pf), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Tobakskontrakt i Sävsjö kommun handlingsplan

Tobakskontrakt i Sävsjö kommun handlingsplan Tobakskontrakt i Sävsjö kommun handlingsplan Tobaksgruppen Ht -2006 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Projektidé 3 4. Mål 3 5. Syfte 3 6. Tillvägagångssätt 4 6.1 Förändring av tobakskontraktet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2011-02-28 1(6)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2011-02-28 1(6) Nr 1 Miljö- och hälsorådet 2011-02-28 1(6) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 28 februari 2011, klockan 13.00-16.30 Beslutande Daniel Jensen (kd) SN Stig Andersson (kd) HSN Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesrum UKF, kommunhuset, Lomma. ordförande Gunilla Tynell (fp) vice ordförande Karl-Gustav Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesrum UKF, kommunhuset, Lomma. ordförande Gunilla Tynell (fp) vice ordförande Karl-Gustav Nilsson (s) Sammanträdesdatum s. 1 (11) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-16 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 16 april, kl. 07 30-09 00 Beslutande Linda Wahlqvist (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Diarienummer KS/2016-0195 Tid och plats kl 12.00 16.00 Ekoparken Beslutande Ledamöter Margareta Fredriksson (L), Ordförande Tore Lomgård (C) Andreas Nikkinen (MP) Jan Vidar

Läs mer

Torsten Karlsson, ekonom 36 Carina Olsson, biståndshandläggare 37. Carina Leijon 18-31 Ordförande. Henrik Nilsson-Bokor Justerande

Torsten Karlsson, ekonom 36 Carina Olsson, biståndshandläggare 37. Carina Leijon 18-31 Ordförande. Henrik Nilsson-Bokor Justerande TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 13 Plats och tid Nya Kommunhuset, Torsås, kl. 15.00 17.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, SN, ordf. Roland Swedestam, KS Ove Hagstrand Bernt Magnusson Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

2006-12-13 1. Facklig referensgrupp: Kerstin Söderström, LO. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 49-55 Ingmari Åberg

2006-12-13 1. Facklig referensgrupp: Kerstin Söderström, LO. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 49-55 Ingmari Åberg Plats och tid Komvux 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Nina Berggård (v), ordförande Tanya Nilsson (s) vice ordförande Anne-Gärd Näckstam (s) Lilian Garmager (m) Kjell Sandström (fp) Nihad Hodzic

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Samverkanshuset, Surbrunnsgatan 13 kl. 13.00 17.00 Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Allan Josefsson (M) Hälso- och

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

I SKELLEFTEÅ FRIS 2011-04-12 1 (12)

I SKELLEFTEÅ FRIS 2011-04-12 1 (12) I SKELLEFTEÅ FRIS 2011-04-12 1 (12) Plats och tid: Efyran kl. 13.00 16.10 Ledamöter Bertil Almgren, gymnasienämnden Rickard Carlstedt, kommunstyrelsen Johan Söderberg, fritidsnämnden Karin Andersson, gymnasienämnden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.00 17.20

Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.00 17.20 2007-08-15 1 (9) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.00 17.20 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Sessionssalen, 2012-11-21, kl 13.00-15.50. Margareta Ottosson, FUB

Kommunhuset, Sessionssalen, 2012-11-21, kl 13.00-15.50. Margareta Ottosson, FUB Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen,, kl 13.00-15.50 Beslutande Gunilla Aronsson, ordf. Anders Nilsson, Epilepsiföreningen Monica Bergh, SOC Lennart Davidsson, MoB Elsy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S)

Sammanträdesprotokoll. Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-02-19 1 (15) Plats och tid 14,00-17,00 Beslutande Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7)

Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7) Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 21 januari 2008 kl 16.00 21.00 Paragrafer 26-31 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2009-11-11 49

Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2009-11-11 49 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2009-11-11 49 Plats och tid Klubbrummet i Idrottshallen, Stallängsvägen 4 kl. 18.00-20.00. Beslutande Gullan Pettersson (Srf) Lena Ask (Rbu) Kjell-Åke Storm (Rsmh)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2012-10-30 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2012-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2012-10-30 1 Innehållsförteckning Yttrande över remiss gällande Skövde kommuns alkoholpolicy vid representation... 3 Utbildningsnämndens delegationsordning... 4

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson Folkhälsorådet 2014-09-23 1(13) Plats och tid KFF Kansli, Greenroom Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tommy Cedervall (FP) ordförande Ingrid Fredriksson (M) 1:e vice ordförande Charlotte Gudmundsson

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan kommunhuset kl 09.30-11.00 Beslutande Kajsa Heed (S), SN, ordf Håkan Karlsson (C), SN Ingemar Jacobson (FP), SN tjg Elof Jonsson

Läs mer

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Sid 72 Inledning... 1 73 Val av justeringsledamot... 1 74 Godkännande av dagordningen... 1 75 Föregående protokoll... 1 76 Val av ersättare till vice ordförande... 1

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Information - ungdomsenheten

Information - ungdomsenheten Bildningsnämnden 2015-04-27 1(20) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 14.00 17.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Hans Bolin (S) ersätter Steinar Ruud

Läs mer