Barn- och utbildningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsplan"

Transkript

1 Barn- och utbildningsplan Karlskoga

2 Förord Att lyckas i skolan är den största enskilda sociala framgångsfaktorn för barn och ungdomar. Skolframgång är tätt förknippat med social framgång, och den enskilda elevens slutbetyg i årskurs 9 är starkt kopplat till framtida möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och till en god privatekonomi. Att vi låter våra barn och ungdomar lyckas i skolan är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och för den enskildes möjlighet att delta i samhällslivet och de demokratiska processerna. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för skillnader i barns och ungdomars bakgrund och uppväxtvillkor. Olikheter får inte utgöra ett hinder i förskola och skola, utan är en tillgång som ska tas till vara. Alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, har rätt till goda kunskaper och förmågor. Alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, har rätt till godkända och goda betyg i alla ämnen. Alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, har rätt att utvecklas och utbilda sig utifrån sina egna intressen och förutsättningar för att skapa sig en god framtid. Vi vill ge barn och ungdomar i Karlskoga kommun de bästa förutsättningar inför framtiden. Vi sätter därför förskola och skola i centrum. I denna strävan behöver vi alla hjälpas åt. Ett uttryck för denna strävan är den barn- och utbildningsplan som du håller i handen. Barn- och utbildningsplanen är en övergripande plan för all verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg och fritidsgårdsverksamhet i Karlskoga kommun. Barn- och utbildningsplanen anger den kommunpolitiska viljeyttringen för barns och ungdomars utveckling och lärande under åren Planen tydliggör Karlskogas prioriteringar av läroplanernas övergripande mål och vilar på de internationella och nationella konventioner, lagar och förordningar som styr förskola och skola med tillhörande verksamheter. Barn- och utbildningsplanen fungerar också som utgångspunkt för utvecklingsarbete och underlag vid tilldelning av resurser.

3 Innehåll Inledning s. 2-4 Förord s. 2 Kort om Karlskoga s. 4 Viljeinriktning s. 5-7 Kärnvärden s. 5 Vision s. 7 Fokusområden s Kunskaper och lärande s Normer och värden s Samhälle och arbetsliv s Verksamhetens styrning och ledning s Bilagor s Styrning och systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer s Läs vidare s. 19

4 Kort om Karlskoga Karlskoga kommun ligger i Värmland men tillhör Örebro län. Kommunen har ett strategiskt läge med goda kommunikationer till omvärlden. Under 2012 har befolkningsmängden börjat öka. Karlskoga har i dagsläget invånare och är större än en genomsnittlig svensk kommun. Karlskoga är en framstående kulturkommun. Det finns goda möjligheter till frilufts- och vildmarksliv, och kulturlivet är rikt och varierat. Bibliotek och kulturskola är väl utvecklade. Ett stort antal lokala konstnärer och hantverkare är närvarande i vardagen genom utställningar och evenemang. Det finns allt som oftast möjlighet att ta del av musik- och teaterföreställningar av hög kvalitet. I Karlskoga kommuns vision för 2020 är en av ledstjärnorna att kommunen ska präglas av utbildning i framkant från förskola till högskola, och en särskild satsning görs på de naturvetenskapliga ämnena och teknik i projektet FramKaNT (Framtidens Karlskoga Naturvetenskap Teknik). Denna satsning på naturvetenskap och teknik avspeglar sig i barn- och utbildningsnämndens styrning mot ökad måluppfyllelse. Näringslivet i Karlskoga har en stark tradition inom försvars- och tillverkningsindustrin. I dag har kommunens arbetsmarknad breddats till att omfatta såväl högteknologisk tillverkningsindustri som service- och tjänsteföretag samt handel och administration. Områden där Karlskoga ligger i framkant är kemi, teknologi och miljöteknik. Alfred Nobels entreprenörsanda lever kvar, och Karlskoga kommun har numera flest patent per invånare i Sverige. Karlskogas innovativa och kvalificerade näringsliv kräver att medarbetarna har en bred generell kompetens samt en god teknisk kompetens. Förskola och skola i Karlskoga ger barn och ungdomar goda förutsättningar för utveckling och lärande. Sedan några år ligger barn- och utbildningsnämndens fokus på högre måluppfyllelse i betygshänseende, och elevernas resultat har visat en positiv trend under den senaste femårsperioden. Inom förskola och grundskola bedrivs ett målmedvetet utvecklingsarbete för att öka barnens och elevernas måluppfyllelse. Inom den nybyggda gymnasieskolan finns ett brett utbud av nationella program, varav tre är collegecertifierade med ett nära samarbete med näringslivet. Här finns också två riksrekryterande elitidrottsutbildningar. Örebro universitets Campus Alfred Nobel i Karlskoga är ett forskningscentrum för modellering och simulering, en forskarskola som är tätt knuten till näringslivet.

5 Barn- och utbildningsnämndens kärnvärden Förskolan och skolan i Karlskoga ska hålla en god nationell standard. Skolans elever söker, granskar kritiskt och värderar information i uppbyggnaden av den individuella kunskapen. Mötet med förskolan och skolan leder till att barn och elever känner tillit till och ansvar för sitt eget lärande och till att lusten till lärande ökar under den tid barnen och eleverna går i förskolan och skolan. Barn och elever ska möta kunskapskraven utifrån sin egen förmåga och få den hjälp som krävs för att utvecklas i egen takt. De barn och elever som har rätt till extra stöd ska uppmärksammas i ett tidigt stadium, och i skolarbetet ska kunskapsutvecklingen integreras med den sociala. Verksamheten ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar. Respekt, tolerans och hänsyn ska prägla vardagen i alla verksamheter. Ingen ska känna utanförskap. Alla har samma värde och lika rätt till lärande. Skolan ska verka för mångfald och ta tillvara människors kraft och kompetens. All personal ska skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö tillsammans med eleverna. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn och elever får de förutsättningar som behövs för att: Utveckla den egna personligheten. Tillägna sig kunskaper som leder vidare till högre utbildningar, arbetsliv och vuxenliv. Fungera som vuxna medborgare i samhället. Karlskoga ska vara en kommun där barn och ungdomar utvecklas till individer med tilltro till sig själva och sin förmåga att forma den egna framtiden samt aktivt deltar i samhälls- och arbetsliv. Barn och elever ska ha kunskap om ett demokratiskt förhållningssätt. Eleverna ska uppmuntras till att utöva reellt inflytande över sina studier och vara delaktiga i och ta ansvar för det som händer i verksamheten. Föräldrarnas delaktighet och inflytande är viktigt för barnens och elevernas utveckling och välbefinnande.

6

7 Förskola till högskola Vision Det ska råda pedagogisk kontinuitet mellan förskola, obligatoriska skolan, frivilliga skolformer och eftergymnasiala utbildningar. All skolverksamhet i Karlskoga ska hållas samman av en gemensam grundsyn som syftar till att stärka vars och ens förmåga att utvecklas i ett livslångt lärande. År 2020 är Karlskoga känt för att vara en pedagogiskt och kunskapsmässigt banbrytande utbildningsort från förskola till högskola. Här ser man positivt på nya perspektiv och mångfald. Gymnasie- och högskoleutbildningar i Karlskoga är kända för nationellt framstående nischer. Våra utbildningar ger unga och vuxna möjligheten att ta del av arbetsmarknadens alla möjligheter. Barn och elever ska ges insikter om vikten av att delta i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. Detta bidrar till en samhällsutveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra levnadsvillkoren för kommande generationer. Kultur i alla former ska stödja barns och ungas utveckling och stimulera kreativiteten och lärandet. Barn och elever ska ges möjlighet att själva utveckla olika kulturella uttrycksformer och också få ta del av professionellt kulturutbud i olika former. Entreprenörskap, samarbete med näringslivet och internationalisering ska vara självklara delar av skolans verksamhet.

8 Fokusområde 1: Kunskaper och lärande Nämnden kommer att särskilt granska och Eleverna analysera: i grundskolan och grundsärskolan har en god läsförståelse Andelen elever i åk 9 som har nått de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde för elever som slutar grundskolans årskurs 9 i Karlskoga Andelen elever som är behöriga till högskoleförberedande program respektive yrkesprogram Andelen förskolor där barnen använder datorer som ett stöd för sitt lärande Fullmäktigemål Karlskoga är känt som en framstående utbildningsort. Nämndmål Eleverna i grundskolan och grundsärskolan har goda kunskaper och lärdomar Barn- och utbildningsnämndens verksamheter använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Antalet elevdatorer per elev inom grundskolan 1-6 och grundskolan 7-9 Andelen elever i grundskolans åk 3 som har en läsförståelse motsvarande LUS 15 Andelen elever i grundskolans åk 6 som når kravnivån i läsförståelsedelen i det nationella provet i svenska Andelen elever i grundsärskolans åk 6 som når de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska.

9 Elevernas studieresultat ska förbättras. Detta är barn- och utbildningsnämndens högst prioriterade mål. Alla elever har rätt till samma goda förmågor, kunskaper och lärdomar, och ett av förskolans och skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för skillnader i barns uppväxtvillkor. Elevernas slutbetyg i årskurs 9 har stor påverkan på deras möjligheter till framtida studier och yrkesval. Att varje elev når åtminstone de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen är därför en grundförutsättning för att skolan ska kunna ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt inför framtiden och skapa framtidstro. Därutöver ska varje elev få stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Alla Karlskogas elever ska mötas av höga förväntningar på att de ska utvecklas och lyckas i skolan. Förskola och skola ska ge förmågor och kunskaper för hela livet. Barnen och eleverna ska förberedas för högre studier och för yrkeslivet, men också för livet som vuxna samhällsmedborgare och som individer med ansvar för sitt eget liv. Varje fas i livet kräver nytt lärande. Ny kunskap bygger på tidigare. Här har förskolan en betydelsefull roll. Systematiska, tidiga och kontinuerliga insatser för att upptäcka och reparera bristfälliga förmågor och kunskaper är viktiga. Olika insatser kan involvera olika kompetenser inom förskolans och skolans ram. Utgångspunkten är att varje barn och elev ska ges möjlighet att lyckas i sitt vanliga, sociala sammanhang. Alla barn och elever har rätt till en undervisning som utgår från vars och ens särskilda behov och förutsättningar. Förmågan att läsa, skriva och räkna är grundläggande för ett fortsatt lärande. Ett rikt språk med ett brett ordförråd och god begreppsförståelse är en god grund för fortsatt utveckling. Det finns ett starkt samband mellan elevernas språkliga förmåga och läsförståelse och deras möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och utvecklas i övriga ämnen. En undervisning som stimulerar och utvecklar alla barn och elever så långt som möjligt mot målen ställer stora krav på pedagogerna. Barn och elever har rätt till kompetenta och engagerade pedagoger. Det är av stor vikt att pedagogerna tar ledarskapet i undervisningen och för pedagogiska samtal med barnen och eleverna om undervisningens innehåll. Pedagogerna ska också samverka med varandra om undervisningens innehåll och metoder. Kultur i alla dess former ska vara ett viktigt inslag i barnens och ungdomarnas vardag, dels genom det egna skapandet, dels genom varierande kulturinslag som integreras i den vardagliga verksamheten. Varje elev ska ha tillgång till ett väl utrustat skolbibliotek. Det är viktigt att skolan väcker lust till läsning och skapar nyfikenhet på nya världar i vid bemärkelse. Skolan har som uppgift att väcka och bibehålla elevernas nyfikenhet samt locka till viljan att söka det okända, utmana och flytta egna gränser. De ska uppmuntras att delta i debatten, ta initiativ samt vara med och planera det yttre och inre arbetet i skolan. Det entreprenöriella lärandet ska genomsyra skolan. Elevernas studieresultat ska förbättras. Detta är barn- och utbildningsnämndens högst prioriterade mål. Alla elever har rätt till samma goda förmågor, kunskaper och lärdomar, och ett av förskolans och skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för skillnader i barns uppväxtvillkor. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr 11 s. 222)

10 Fokusområde 2: Normer och värden Nämnden kommer att särskilt granska och analysera: Andelen elever i grundskolan och grundsärskolan som uppger att de känner sig trygga i skolan Andelen elever i grundskolan och grundsärskolan som upplever sig ha varit utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling Fullmäktigemål Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Andelen femåringar i förskolan som upplever att de har kamrater Nämndmål Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ger trygga förhållanden för utbildning och omsorg.

11 Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag i att förankra och befästa samhällets värdegrund. Förskola och skola kompletterar också hemmen i att fostra barn och ungdomar till framtidens aktiva, kompetenta och ansvarskännande samhällsmedborgare. Det är centralt att hem, förskola och skola tillsammans tar ansvar för det gemensamma uppdraget att fostra barn och ungdomar. Genom medveten fostran av barn och ungdomar förs samhällets grundläggande värden vidare och utvecklas. Fostran sker både genom aktiv undervisning om värdegrund och demokratiska spelregler, genom de vuxnas förhållningssätt och genom de möjligheter verksamheterna ger barn och unga att tillämpa samhällets normer och värden i vardagen. Genom medvetenhet om det egna förhållningssättet och genom medveten fostran av barn och ungdomar bygger vi tillsammans framtidens samhälle. Förskola och skola ska vinnlägga sig om att arbeta främjande och förebyggande med det sociala klimatet, så att risken för att någon utsätts för diskriminering eller kränkande behandling minimeras. Att skapa en miljö där alla bemöts med värdighet är ett ständigt pågående arbete som kräver aktiva insatser av alla vuxna, både personal och föräldrar/ vårdnadshavare. I ett sådant arbete måste även barn och elever involveras. Effektiva åtgärder mot diskriminering, kränkande behandling och mobbning ska användas i alla Karlskogas förskolor och skolor. En välutvecklad elevhälsa ska verka förebyggande, men också hantera de problem som uppstår. Undervisning med ett internationellt perspektiv ska stimulera till ökade kunskaper om livsvillkor och kulturer i andra länder samt förebygga rasism och främlingsfientlighet. Internationaliseringstanken är ett led i ett ökat samarbete över nationsgränser. Verksamheterna ska utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar. Alla ska mötas med omtanke och respekt. Alla, oavsett kön, bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och eventuell funktionsnedsättning, ska ges samma möjligheter och uppmärksamhet i lärandet. Förskolan och skolan ska vara en lärande arbetsplats, där förmågan att kommunicera och samarbeta ska vara hörnstenar. Lyssnandet, samtalet och förmågan att pröva och värdera ska vara viktiga inslag i skolarbetet, liksom respekten för andras åsikter. Här är de vuxna i verksamheterna viktiga förebilder för barn och elever. Genom medvetenhet om det egna förhållningssättet och genom medveten fostran av barn och ungdomar bygger vi tillsammans framtidens samhälle. De vardagliga mötena mellan barn, elever och vuxna ska präglas av ömsesidig förståelse och respekt. Läroplanens värdegrundsfrågor ska hanteras utifrån ett gemensamt humanistiskt förhållningssätt. Ett öppet, trivsamt och tryggt klimat i förskola och skola är en förutsättning för barns och elevers goda och allsidiga utveckling. Ett gott socialt klimat är också avgörande för att barn och elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

12 Fokusområde 3: Samhälle och arbetsliv Nämnden kommer att särskilt granska och analysera: Andelen klasser i grundskolan som genomför studiebesök i kommunens anläggningar och företag med verksamhet inom naturvetenskap och teknik. Fullmäktigemål Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Nämndmål Skolan ger en bra bild av Karlskogas arbetsmarknad och näringsliv.

13 Barn och elever förbereds för att leva och verka i en alltmer globaliserad värld. Det innebär att verksamheterna ska samarbeta med såväl näringsliv och offentliga arbetsgivare som föreningsliv och andra organisationer. Ett gott samarbete mellan förskola, skola och olika aktörer inom arbets- och föreningslivet ska ge barn och elever kunskaper och uppfattningar om omvärlden. Dessa ska ligga till grund för olika utbildningsval inom grundskolan och gymnasieskolan samt för vidare studier och yrkesval. Förskolan och skolan ska ge alla barn allsidigt stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och intressen. Dessa verksamheter har därför ett viktigt uppdrag i att stimulera elever att välja inriktning oavsett traditionella könsrollsmönster. Här spelar studie- och yrkesvägledningen en viktig roll i att förmedla aktuell information och samordna kontakterna med omvärlden. Exempelvis företagslektioner, traditionell PRAO-verksamhet och studiebesök ska ge eleverna möjlighet att skapa sig en aktuell bild av yrkeslivet. Kontakter med närliggande universitet ska inspirera till fortsatta studier. Förskola och skola ska träna barnens och elevernas samarbetsförmåga, initiativförmåga, kommunikativa förmåga och andra färdigheter som behövs i yrkeslivet. Vidare ska förskola och skola stimulera till ett entreprenöriellt synsätt med inslag av kreativitet, nyfikenhet och uppfinningsrikedom, vilket lägger grunden till ett livslångt lärande. Internationaliseringsarbetet ska utvecklas och struktureras. Internationella kontakter och sam-arbete inom EU främjar kunskaper om omvärlden och leder till internationell förståelse.

14 Fokusområde 4: Verksamhetens styrning och ledning Nämnden kommer att särskilt granska och analysera: Hur många medarbetare i förskola och grundskola som känner delaktighet i arbetet Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet Fullmäktigemål Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Nämndmål Medarbetarna inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter har inflytande över sin vardag och kan påverka och utveckla det dagliga arbetet.

15 Ledarskapet för och i verksamheterna ska präglas av en långsiktig och tydlig styrning i linje med de fastlagda målen och inriktningen. Organisationen och arbetets struktur ska ge rektorer och förskolechefer förutsättningar att utöva ett gott pedagogiskt ledarskap. Chefsområdena ska vara av den storleken att förskolechef och rektor kan utöva sitt pedagogiska ledarskap och ge tillräckligt med ledning och stöd till sina medarbetare. Återkoppling av resultat är viktigt. Tolkning och analys av resultat på alla nivåer ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och skapa en gemensam syn på verksamhetens uppdrag. Förskolechefer och rektorer är verksamheternas närmsta ledare och ska på ett tydligt sätt bidra till att utveckla och förnya det pedagogiska arbetet i enlighet med styrdokumenten och de kommunala prioriteringarna. De är också de nära ledarna som i dialog med medarbetarna genomför de förändringar som krävs för att uppfylla målen. Det är viktigt att nämndens verksamheter upplevs som attraktiva arbetsplatser med goda förutsättningar för uppdraget, både för att verksamheterna ska kunna behålla kompetenta medarbetare och för att säkra möjligheterna till framtida rekrytering av välutbildad och kompetent personal. Pedagogernas engagemang och kompetens är av avgörande betydelse för barns och elevers allsidiga utveckling mot målen. Den enskilde pedagogen ska arbeta aktivt i såväl arbetslag som enskilt för att finna arbetsformer och uttrycksmedel som engagerar barn och elever så att verksamhetens mål uppnås. Arbetet ska utgå ifrån barns och elevers behov. För att barn och elever ska kunna erbjudas bästa möjliga undervisning ska pedagogerna ha behörighet och kompetens för sin funktion och kontinuerligt erbjudas adekvat fortbildning. Specialistkompetenser ska användas strategiskt i verksamheterna. Goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete och goda pedagoger i både egna och andra kommuners förskolor och skolor ska lyftas fram. På så sätt främjas ett fruktbart lärande inom och mellan olika verksamheter. Goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete och goda pedagoger i både egna och andra kommuners förskolor och skolor ska lyftas fram. På så sätt främjas ett fruktbart lärande inom och mellan olika verksamheter. Varje förskola och skola ska utvärdera sin verksamhet kontinuerligt i relation till beslutade mål. Lärdomar och slutsatser utifrån det gångna årets resultat ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen, vilken bildar underlag för uppföljning av barn- och utbildningsplanens mål och särskilt prioriterade områden. Goda exempel på utvecklingsarbete ska uppmärksammas och spridas.

16

17

18 Systematiskt kvalitetsarbete Styrning och systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Sverige har förbundit sig att följa en rad internationella fördrag och konventioner som påverkar utbildningsområdet. Olika styrdokument reglerar ansvaret även på nationell, kommunal och lokal nivå. Internationell nivå Bland betydelsefulla styrdokument på internationell nivå kan nämnas FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter utgår ifrån fyra huvudprinciper: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Nationell nivå På nationell nivå styrs det svenska skolväsendet av ett flertal lagar och förordningar. Riksdagen beslutar om skollagen. Skollagen anger syftet med utbildningen inom Sveriges skolväsende. Den innehåller de grundläggande bestämmelserna om de olika skolformerna och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen kan man läsa om de krav som ställs på huvudmannen för en skolverksamhet samt om de rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. Regeringen beslutar om läroplaner med kursplaner. I läroplanerna beskrivs de olika skolformernas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för undervisningen. Förskolan och skolan med tillhörande verksamheter har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos barnen och eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Även till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen samt skolförordningen styr de skolverksamheter som omfattas av skollagen. Kommunal nivå De kommunala målen för förskola och skola med tillhörande verksamheter fastställs av kommunfullmäktige samt av barn- och utbildningsnämnden. I barn- och utbildningsplanen visar barn- och utbildningsnämnden den politiska viljeinriktningen för nämndens verksamhetsområde under planperioden. De prioriterade politiska mål som förskolan, grundskolan, grundsärskolan och fritidsverksamheten ska arbeta efter och uppnå under kommande år lyfts fram särskilt. Barn- och utbildningsplanen ligger, tillsammans med mål- och budgethandlingen, till grund för diskussionerna om fördelningen av de ekonomiska resurserna. Under planperioden har barn- och utbildningsnämnden valt att särskilt beakta arbetet med nedanstående fullmäktigemål: Utvecklingsperspektiv: Fullmäktigemål Karlskoga är känt som en framstående utbildningsort Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Medarbetarperspektiv: Fullmäktigemål Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter

19 Medborgar-/brukarperspektiv: Fullmäktigemål Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla Lokal nivå De nationella och kommunala målen måste tolkas och konkretiseras för att de ska bli möjliga att utvärdera. För varje förskolechefs och rektors ansvarsområde upprättas därför en arbetsplan. Av arbetsplanen framgår enhetens lokala mål och vilka aktiviteter som genomförs för att verksamheten ska nå de nationella, kommunala och lokala målen. Enheten har möjlighet att profilera sig och arbeta på det sätt som passar dess förutsättningar för att nå de fastställda målen. Utvärdering och uppföljning Utvärdering av måluppfyllelsen på enhets- och kommunnivå sker varje år. Resultatet framgår av enheternas och barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisningar samt av barn- och utbildningsnämndens årsredovisning. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. Kvalitetsredovisningarna och årsredovisningen tillsammans ger den samlade bilden av barn- och utbildningsnämndens verksamhet under det gångna året. De resultat som verksamheterna visar diskuteras i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsuppföljningar med förvaltningsledningen samt respektive förskolechef och rektor. Den samlade resultatbilden är ett viktigt underlag för nämndens och förvaltningsledningens planering för kommande år. Läs vidare... Läs mer om läroplanens mål och riktlinjer för utveckling och lärande, normer och värden, samhälle och arbetsliv samt verksamhetens ledning och styrning i förskolan (Lpfö 98) på Läs mer om läroplanens mål och riktlinjer för kunskaper och lärande, normer och värden, samhälle och arbetsliv samt verksamhetens ledning och styrning i grundskolan och grundsärskolan (Lgr 11, Lgrsä 11) på lagar-och-regler/laroplaner

20 Januari PRODUKTION: Barn- och utbildningsförvaltningen, Karlskoga kommun.

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning och storlek 2. Normer, värden och inflytande 2.1 Förmedla

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan 1 (9) Elever med heltäckande slöja i skolan Inledning Frågan om möjligheten för en elev att bära religiös klädsel i skolan i form av heltäckande slöja (burqa eller niqab) har aktualiserats i samband med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Enköpings kommuns skolplan 2000-2002

Enköpings kommuns skolplan 2000-2002 Enköpings kommuns skolplan 2000-2002 Edition 2003 Denna skolplan har prolongerats enligt beslut i SFG (2003-01-23 3) och SFS (2002-01-22 3) Förord till skolplan 2000-2002 Skolan är en av samhällets viktigaste

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Vägen till entreprenörskap!

Vägen till entreprenörskap! Vägen till entreprenörskap! Styrdokument 2011 I skollagen står det att skolan ska främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass Verksamhetsplan 2012-2013 Fyren EkAlmens pedagogiska kompass www.fyrenekalmen.se 2 När eleverna vet målet och på olika sätt tar sig dit med hjälp av uppmuntrande vuxna som tar tillvara på deras inre drivkraft,

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan Läroplan för förskolan Lpfö 98 Utbildningsdepartementet Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post: fritzes.order@liber.se Fritzes Internet:

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM. TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby

PEDAGOGISK PLATTFORM. TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby PEDAGOGISK PLATTFORM TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby beslutad av Treklöverns personal 8/2 2008 INNEHÅLL INNEHÅLL OCH INLEDNING sidan 2 PRESENTATION AV ENHETEN sidan 3 UPPDRAG sidan 4 VERKSAMHETSIDÉ sidan

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-02-25 på förslag av skolnämnden 2007-12-11. Utgiven av: Skolförvaltningen i Trelleborg Foto: Ingrid Wall, Susanne

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Kunskaper, lärande & utveckling

Kunskaper, lärande & utveckling Kunskaper, lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Övergripande perspektiv:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Skolinspektionens uppdrag 2012-05-29. Skolinspektionen granskar förskolan. Skolinspektionen

Skolinspektionens uppdrag 2012-05-29. Skolinspektionen granskar förskolan. Skolinspektionen Skolinspektionen granskar förskolan Presentation den 30 maj IngBeth Larsson, Fil.dr/projektledare 1 Skolinspektionen - En statlig tillsynsmyndighet 2 Skolinspektionens uppdrag Har varje barns och varje

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET (Barn i åldern 1 5 år) 150 Antal barn i enskild förskola FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SKOLBARNSOMSORG. 3900 Antal barn i fritidshem

FÖRSKOLEVERKSAMHET (Barn i åldern 1 5 år) 150 Antal barn i enskild förskola FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SKOLBARNSOMSORG. 3900 Antal barn i fritidshem F A K T A R U T A Aktuell statistik våren 1999 FÖRSKOLEVERKSAMHET (Barn i åldern 1 5 år) Antal l barn i förskola 1200 Antal barn i familjedaghem 150 Antal barn i enskild förskola 150 FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA,

Läs mer

Bildningsstaden Borås

Bildningsstaden Borås » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016. Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016. Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016 Innehållsförteckning Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan

Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan för förskolan Mällby förskola 2016 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna tillämpar

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Information. Svea Torn VT 2013

Information. Svea Torn VT 2013 Information Svea Torn VT 2013 Välkommen till Olympen skola Svea Torn RESPEKT, ORDNING OCH REDA Fri lek och spontanitet får sitt självklara utrymme på Olympens alla skolor men vi är även tydliga med att

Läs mer

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden.

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer