Bevakning och larmtjänster 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevakning och larmtjänster 2012"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bevakning och larmtjänster 2012 Fredrik Björnström Sista anbudsdag: :00 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Bevakning och larmtjänster Inbjudan 1.1. Upphandlande myndighet -SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 1 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Omfattning Upphandlingen omfattar larmcentraltjänster, ronderande bevakning, stationär bevakning, larmutryckning och ordningsvakt. Anbud ska lämnas för samtliga efterfrågade tjänster i Utskrivet: :50 Sida 1 av 14 Refnr.: 10153

2 bilaga 4, Prisbilaga. Upphandlingen är geografiskt indelad per län, anbud kan lämnas på ett eller flera län. Ange de län som anbudet avser. (Fritextsvar) 1.3. Volymer Ramavtalet omfattar 464 UM/UE. SKI har i samband med upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande det aktuella ramavtalsområdet. Utifrån dessa undersökningar uppskattas den genomsnittliga årliga avropsvolymen till ca kr per UM/UE. Mindre UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år, medelstora UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år och större UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år. Baserat på undersökningarnas genomsnittliga årliga avropsvolym och ett antaget antal samtidiga avropande UM/UE om 30 stycken uppskattas ramavtalets årsvolym för denna upphandling till ca SEK exklusive moms per år eller ca SEK över ramavtalsperioden. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga 464 UM/UE är 696 Mkr per år. Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med UM/UE i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Avtalstid Ramavtalen träder ikraft från den dagen då det undertecknats av båda parter, dock tidigast från och med den 1 januari 2013 och löper därefter i 36 månader. SKI har möjlighet att förlänga ramavtalet med ytterligare 12 månader. Ingående UM/UE ansluter sig vid olika tidpunkt till ramavtalen. Avropsavtal mellan leverantören och UM/UE kan tecknas under hela ramavtalstiden med löptid om maximalt 4 år från dess tecknande. 2. Upphandlingens genomförande 2.1. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Förhandling kan förekomma vid förenklat förfarande. Anbud kan dock komma att antas utan föregående förhandling och det är därav av vikt att anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar sitt bästa pris Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. Utskrivet: :50 Sida 2 av 14 Refnr.: 10153

3 För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda Krav på avlämnande av anbud Det är av yttersta vikt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de mycket begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Vid anbudslämnandet ska svar på frågor och ställda krav endast lämnas på anvisade platser i Visma Tendsign samt i förfrågningsunderlagets bilagor. Anbudet ska vara författat på svenska med undantag för eventuella tekniska beskrivningar och broschyrer som bifogas anbudet. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 2, Anbudets underskrift. Bilagan ska skannas och bifogas med anbudet som elektronisk fil. Har bilaga 2, Anbudets underskrift, bifogats anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.4. Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Utskrivet: :50 Sida 3 av 14 Refnr.: 10153

4 Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras Reservationer och alternativa anbud Reservationer och/eller alternativa anbud accepteras ej. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas Sista anbudsdag Sista anbudsdag är klockan 17:00.För sent inkommet anbud får inte prövas Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.8. Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Anbudsöppning sker på SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig, men anbudsgivaren kan begära att representant från Handelskammare närvarar. Anbudsgivaren står för kostnaden för detta Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Är sekretess begärd? (Fritextsvar) Beskrivning av vilken skada som kan uppstå om uppgifter lämnas ut. (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner mm, kommer att publiceras på internet Utskrivet: :50 Sida 4 av 14 Refnr.: 10153

5 i en publik databas. Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, uppgifter om kontaktpersoner mm, publiceras på internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på internet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Kontaktuppgifter SKL Kommentus Inköpscentral AB kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter Tilldelning Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i Tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte ett accept av anbud. Bindande ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal tecknas när 10 dagar gått räknat från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna Antal leverantörer Avsikten är att teckna ramavtal med åtta (8) leverantörer per län. Om antalet giltiga anbud för något län understiger åtta kan färre antal anbud komma att antas för det länet Avropsform Avrop från detta ramavtal sker genom förnyad konkurrensutsättning. 3. Kommersiella villkor 3.1. Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Bindande ramavtal avseende denna upphandling sluts genom att SKI och antagen anbudsgivare skriver under ramavtalet. Utskrivet: :50 Sida 5 av 14 Refnr.: 10153

6 Ramavtalet innehåller också bestämmelser avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information mm. Administrativ ersättning utgår med 2,0 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen utbetalas månadsvis. Se bilaga 3, Ramavtalsmall, för ytterligare information. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren angivna i bilaga 3, Ramavtalsmall. Accepterar anbudsgivaren de kommersiella villkor som är angivna i bilaga 3, Ramavtalsmall? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.2. Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm 4. Prövning och utvärdering 4.1. Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering av leverantören Vid steg ett (1) kvalificering av leverantören prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda kvalificeringskrav på Leverantören, samt att anbudet är korrekt avlämnat. Dessa är angivna som ska-krav. Ett ska-krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två (2), övriga förkastas Obligatoriska krav på tjänsten I steg två (2) prövas om anbudet uppfyller obligatoriska krav på tjänsten, d v s ska-krav kopplade till upphandlingsföremålet. Anbudsgivaren ska också acceptera de kommersiella villkoren angivna i bilaga 3, Ramavtalsmall. Ett ska-krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbud som uppfyllt dessa obligatoriska ska-krav på tjänsten går vidare till steg tre (3), Utskrivet: :50 Sida 6 av 14 Refnr.: 10153

7 övriga anbud förkastas Utvärderingsmodell I steg tre (3) utvärderas kvarvarande anbud enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga. Utvärderingen sker separat för respektive län enligt nedan beskrivet sätt: Vid utvärderingen multipliceras "pris"med angiven "viktning" och summeras till ett totalpris för respektive tjänst. Samtliga tjänsters totalpris summeras därefter till ett totalpris för samtliga offererade tjänster. Totalpriset kan sedan reduceras med hänsyn till nedanstående kriserier. Kvalité 20 % Etiska regler och normer, 1 poäng Drogpolicy, 1 poäng Drogtester, 1 poäng Rutiner vid rekrytering, 1 poäng Kvalitetsledningssystem, 1 poäng Totalt 5 poäng Miljö 10 % Miljöbilar, 3 poäng Totalt 3 poäng Sammantaget blir formeln: Utvärderingskostnad= Samtliga tjänsters totalpris - (Samtliga tjänsters totalpris* Procentuell viktning kvalité* Uppnådda poäng bör-krav kvalité /Totalt antal möjliga poäng bör-krav kvalité) - (Samtliga tjänsters totalpris* Procentuell viktning miljö* Uppnådda poäng bör-krav miljö /Totalt antal möjliga poäng bör-krav miljö) 4.5. Exempel på utvärderingsmodellen Anbudsgivare A B Totalpris för samtliga offererade tjänster : :- Kvalité 20 % Etiska regler och normer 1p 0p Drogpolicy 1p 0p Drogtester 1p 0p Rutiner vid rekrytering 1p 0p Kvalitetsledningssystem 1p 0p Total poäng kvalité 5p 0p Miljö 10 % Miljöbilar, 3 poäng 3p 0p Total poäng miljö 3p 0p Anbud A Utvärderingskostnad= ( * 0,2*5/5) - ( *0,1*3/3) = 980 Utskrivet: :50 Sida 7 av 14 Refnr.: 10153

8 Anbud B Utvärderingskostnad= ( * 0,2*0/5) - ( *0,1*0/3) = :- 000:- 5. Bilagor 5.1. Samtliga bilagor Bilaga 1 Avropsberättigade parter Bilaga 2 Anbudets underskrift Bilaga 3 Ramavtalsmall Bilaga 4 Prisbilaga Bilaga 5 Kontaktuppgifter Bilaga 6 Svarsbilaga Bilaga 7 Objektsavtalsmall 6. Uteslutning av leverantör 6.1. Uteslutning enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 LOU? (Ja/Nej svar) Kravgräns Nej Ja 6.2. Uteslutning enligt 10 kap. 2 LOU Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller 6. ej lämnat begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd Utskrivet: :50 Sida 8 av 14 Refnr.: 10153

9 av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU Är leverantören juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 LOU? (Ja/Nej svar) Kravgräns Nej Ja 6.3. Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Som en del av leverantörsprövningen kontrolleras att anbudsgivare och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen görs hos Skatteverket av SKI. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Uppfyller anbudsgivaren och ev underleverantörer krav om skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 7. Juridisk ställning 7.1. Bolagsregistrering Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs - och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolagseller liknande register? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 8. Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning 8.1. Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning Anbudsgivare ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Utskrivet: :50 Sida 9 av 14 Refnr.: 10153

10 Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. a) anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag ska i anbudet redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Har anbudsgivaren sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 9. Uppgifter om anbudsgivare 9.1. Uppgifter om anbudsgivare Bilaga 5, Kontaktuppgifter, ska fyllas i och bifogas anbudet. Är bilaga 5, Kontaktuppgifter, ifylld och bifogad anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 10. Krav på auktorisation och certifiering Larmcentral Leverantören ska ha tillgång till larmcentral, egen eller genom under leverantör. Den larmcentral leverantören har tillgång till ska inneha auktorisation enligt lag 1974:191 om bevakningsföretag. Larmcentralen ska vara certifierad enligt SSF 136:4 eller motsvarande. Om inte egen larmcentral avses användas ska sammarbetsavtal eller annat bevis som styrker tillgången till larmcentral bifogas anbudet. Ange hur ovanstående krav kommer att uppfyllas. (Fritextsvar) Om anbudsgivaren inte avser använda egen larmcentral, har sammarbetsavtal eller annat bevis som styrker tillgången till larmcentral bifogats anbudet? (Fritextsvar) Auktorisation Anbudsgivaren eller i förekommande fall dess underleverantör som kommer att utföra tjänsten ska vid anbudets inlämnande inneha auktorisation från länsstyrelsen enligt lag (1974:191) om bevakningsföretag, för de tjänster den kommer att utföra. Anbudet ska omfatta auktorisation för följande verksamhetsområden: - Stationär och ronderande bevakning - Bevakning med stöd av förordnande eller särskilt godkännande Utskrivet: :50 Sida 10 av 14 Refnr.: 10153

11 Anbudsgivaren ska verifiera att ovanstående krav uppfylls genom att till anbudet bifoga bevis på ovanstående auktorisationer. Har anbudsgivaren och i förekommande fall dess underleverantör efterfrågade auktorisationer? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Har bevis på auktorisation bifogats till anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 11. Teknisk förmåga och kapacitet Underleverantör Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra delar av uppdraget ska underleverantörens namn och organisationsnummer anges samt kopia på handlingar som styrker att anbudsgivaren har tillgång till underleverantörens kapacitet, t.ex. samarbetsavtal bifogas. Observera också kravet i punkt (Uteslutning av leverantör enligt 10 kap. 1-2 ) och punkt 6.3 (Skatter och socialförsäkringsavgift) även gäller för underleverantör. Om en underleverantör utesluts från kvalificeringen behöver detta inte innebära att anbudsgivaren utesluts från kvalificeringen. En prövning genomförs om anbudsgivaren själv har erforderlig kapacitet att genomföra uppdraget. Med underleverantör menas här annat företag/näringsidkare som träder in i leverantörens ställe som leverantör enligt detta avtal. Med underleverantör avses här således inte de leverantörer som levererar diverse varor eller tjänster till leverantören. Ange i förekommande fall de underleverantörer som avses användas, underleverantörens namn och organisationsnummer. (Fritextsvar) Om ovan angivits underleverantör.har kopia på samarbetsavtal eller motsvarande bifogats anbudet? (Fritextsvar) Företagets kapacitet För att säkerställa kapacitet ska anbudsgivaren kunna visa att den vid anbudets avlämnande har tillgång till minst de resurser avseende tillgängliga väktare och ordningsvakter som anges för respektive län i bilaga 6, Svarsbilaga. Anbudsgivaren ska för de län anbudsgivaren lämnar anbud på, ha tillgång till det antal väktare och ordningsvakter som anges per län i bilaga 6. Anbudsgivaren ska inte använda samma resurs över flera län. Exempel: en anbudsgivare som lämnar anbud på Stockholms län ska ha tillgång till 30 stycken väktare och 15 stycken ordningsvakter för enbart Stockholms län. Anbudsgivaren ska beskriva sin tillgång till de resurser som redovisas i bilaga 6. Är tillgängliga resurser avseende väktare och ordningsvakter redovisade i bilaga 6, Svarsbilaga? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Beskriv hur anbudsgivaren har tillgång till de redovisade resurserna i bilaga 6, Svarsbilaga. (Fritextsvar) Utskrivet: :50 Sida 11 av 14 Refnr.: 10153

12 12. Krav på vara/tjänst Tjänstens utförande Avtalade tjänster ska om inte annat överenskommits utföras enlighet med god sed, följa branschpraxis och i tillämpliga delar de krav som följer av standarden SS 99100:2010 punkt Tjänsten ska i tillämpliga delar utföras i enlighet med kraven i denna standard. Kraven i avsnitt 4.2 i denna standard ställer krav på bevakningsföretag dess personal och hur tjänsten ska utföras. Den lägger fast krav på bevakningsföretagets kompetens för att trygga att kundens behov och förväntningar på bevakningstjänsten blir tillgodosedda. Standarden bygger på aktuell lagstiftning och avtal mellan branschens parter. Den är i vissa delar en sammanfattning av dessa lagar och avtal. Accepteras kravet på tjänstens utförande? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Etiska regler, normer Anbudsgivaren bör ha etiska regler, normer som tydliggör företagets värderingar och krav på sina medarbetare och eventuella underleverantörer. I förekommande fall ska dessa bifogas till anbudet. (1 poäng) Har anbudsgivaren etiska regler, normer som bifogats till anbudet? (Fritextsvar) Beskriv hur anbudsgivaren säkerställer att etiska regler och normer efterlevs. (Fritextsvar) Drogpolicy Leverantören bör ha en skriftlig policy rörande droger, alkohol och mediciner samt rutiner för att hantera drog-, alkohol och medicineringsproblematik. Anbudsgivaren ska i förekommande fall till anbudet bifoga sin drogpolicy samt beskriva rutiner för hantering av missbruktsproblematik. (1 poäng) Har anbudsgivaren en skriftlig policy rörande droger, alkohol och mediciner samt rutiner för att hantera drog-, alkohol och medicineringsproblematik som bifogats anbudet? (Fritextsvar) Drogtester Anbudsgivarens drogpolicy bör omfatta tester av narkotika och alkohol i form av stickprov och test vid misstanke. (1 poäng) Redogör för i förekommande fall hur beslut om drogtest tas, vem analyserar utförda tester samt hur många tester som genomfördes under föregående kalenderår. (Fritextsvar) Rutiner vid rekrytering Anbudsgivaren bör ha dokumenterade rutiner för rekrytering av nyanställda. Samtlig personal bör genomgå personlighetstest. (1 poäng) Utskrivet: :50 Sida 12 av 14 Refnr.: 10153

13 Beskriv i förekommande fall rutiner för rekrytering samt om personlighetstester tillämpas. (Fritextsvar) Kvalitetsledningssystem Anbudsgivaren bör ha ett dokumenterat kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001 eller motsvarande som beskriver organisatoriska processer samt ansvar och befogenheter på alla nivåer och tydligt definierar med klara skiljelinjer mellan ansvarsområden. (1 poäng) Har anbudsgivaren ett dokumenterat kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001 eller motsvarande? (Fritextsvar) Miljö Transport med personbil vid utförande av uppdrag som omfattas av ramavtalet bör i så hög grad som möjligt utföras av fordon som uppfyller definition av miljöbil enligt förordning (2009:1) om om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Ange i bilaga 6, Svarsbilaga, det intervall som leverantören kommer kunna utföra ovanstående transport med miljöbil. 0-24% =0 poäng 25-50% = 1 poäng 51-75% = 2 poäng % = 3 poäng Har andelen miljöbilar redovisats i bilaga 6, Svarsbilaga. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Elektronisk fakturering Anbudsgivaren ska erbjuda lösningar som möjliggör översändande av fakturor i elektronisk form till upphandlande myndigheter och enheter. Standardiserade och på marknaden förekommande format avses att användas, t.ex. SFTI Fulltextfaktura (www.eh.skl.se) eller Svefaktura (www.svefaktura.se). Uppfylls kravet avseende fakturor i elektronisk form? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 13. Priser Priser Anbudsgivaren ska offerera samtliga tjänster i bilaga 4, Prisbilaga. Anbudsgivaren ska ange priser i SEK exklusive mervärdesskatt. Priserna ska omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i ramavtalet nämnda åtaganden. För att utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras ska de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg. Varierar offererade priser mellan offererade län ska separata flikar fyllas i Tillägg för bevakning under obekväm arbetstid Ersättning för bevakning under under obekväm arbetstid debiteras högst enligt gällande Utskrivet: :50 Sida 13 av 14 Refnr.: 10153

14 kollektivavtal för bevaknings- och säkerhetsföretag multiplicerat med 1, Timpriser Vid uppdrag kortare än en (1) timme beräknas kostnaden enligt följande: (offererat timpris enligt Prisbilaga 4) x (uppdragets tid) / Onormalt lågt anbud SKI kan komma att begära in motivering till de priser som lämnats i anbudet. Om SKI inte anser att eventuell förklaring är godtagbar kan SKI komma att diskvalificera anbudsgivare som lämnat oskäligt låga priser. Onormalt lågt anbud kan anses vara att: 1) offererat pris är lägre än självkostnaden för 2011 års väktartimme enligt BYA (235,88 SEK) 2) offererade priser är väsentligt lägre än övriga i upphandlingen offererade priser. 14. Bifogade bilagor Kontroll av bifogade bilagor Anbudsgivaren kontrollerar att alla begärda bilagor som ska bifogas anbudet är ifyllda med efterfrågade uppgifter och att de bifogas anbudet. Uppfylls kravet om kontroll av bifogade bilagor? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :50 Sida 14 av 14 Refnr.: 10153

15 Organisation AB Allön AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag AB Familjebostäder AB Hudiksvallsbostäder Alingsås Kommun Alvesta Kommun Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Aneby Kommun Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) Arboga Kommun Arenabolaget i Linköping AB Arjeplogs Kommun Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Kommun Askersunds Kommun Askersundsbostäder AB Avesta Industristad Aktiebolag Avesta kommun Bengtsfors Kommun Bergs Kommun Bjuvs Kommun Bodens Energi AB Bodens Kommun Bollebygds Kommun Bollnäs Kommun Borgholms Kommun Borås Elnät AB Borås Energi och Miljö AB Borås stad Bostads AB Eidar Bostads AB Vätterhem Bostadsaktiebolaget Svedalahem Bostadsstiftelsen Uddevallahem Bostäder i Lidköping, AB Botkyrka Kommun Botkyrkabyggen AB Bromölla Kommun Bräcke Kommun Burlövs Kommun Båstads Kommun Bärkehus AB C4 Kabel-TV AB C4 Parkering AB Centrumbostäder i Skara AB Cinteros Citynätet i Nässjö AB Dagens Samhälle AB DalaVatten och Avfall AB Dals-Eds Kommun Dalslandskommunernas Kommunalförbund Danderyds Kommun Din Tur (Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Dorotea Kommun Eda Bostads AB

16 Eda Kommun EFO AB Ekerö Bostäder AB Ekerö Kommun Eksjö Kommun Elmia AB Emmaboda Bostads AB (EBA) Emmaboda Energi och Miljö AB Emmaboda Fastighets AB (emfab) Emmaboda Kommun Enköpings Hyresbostäder, AB Enköpings Kommun Equalis AB Eskilstuna kommun Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eslövs Kommun Essunga Bostäder AB Essunga Kommun Etablering Norrköping AB Eventfastigheter i Norrköping AB Fabs AB Fagersta Kommun Falkenbergs Kommun Falkenbergs Vatten & Renhållning AB Falköpings Kommun Fastighets AB Järnbäraren Filipstads Kommun Finnvedsbostäder AB Finspångs Kommun Finspångs Stadsnät Finet AB Flens Bostads AB Flens Kommun Flens kommuns fastighets AB Folktandvården Sörmland AB Folktandvården Västmanland AB Forshaga kommun Färgelanda Kommun Förbo AB Gagnefbostäder AB Gagnefs Kommun Gislaveds Kommun Gnesta Kommun Gnosjö Kommun Grums Hyresbostäder AB Grums Kommun Grästorps kommun Gullspångs Kommun Gällivare Kommun Göteborgs Spårvägar AB Götene Kommun Götene Vatten & Värme AB Götenebostäder, AB Habo Kommun Hagfors Kommun Hallsbergs Kommun Hallstahammars kommun

17 Haninge Kommun Haparanda kommun Hebyfastigheter AB Hebygårdar AB Hedemora kommun Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB Helsingborgs stad Helsingborgshem, AB Herrljunga Kommun Higabgruppen Hjo Energi AB Huddinge Kommun Hultsfreds Kommun Hylte Kommun Håbo Kommun Hågelbyparken AB Hällefors kommun Härnösand Energi & Miljö AB Härnösands Kommun Härryda Kommun Hässleholm Miljö AB Hässleholm Teknik Hässleholms Kommun Högberga Gård AB Högskolefastigheter i Jönköping AB Innovatum AB Jokkmokks kommun Jokkmokks Värmeverk AB Jämtkraft AB Jämtlands läns landsting Järfälla Kommun Jönköping Airport AB Jönköpings Kommun Jönköpings Rådhus AB Kalmar Airport AB Kalmar Kommun Kalmarhem AB Karlsborgs Energi AB (keab) Karlsborgs Kommun Karlsborgs Turism AB Karlsborgsbostäder AB Karlshamns Kommun Karlskoga Kommun Karlstad Airport Katrineholms Kommun Kfs Företagsservice AB Kils Kommun Kiruna kommun Kommunalförbundet Medelpunkten Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Krambo Bostads Aktiebolag Kramfors Kommun Kristianstads kommun Kristianstadsbyggen AB Kristinehamns Kommun Krokoms Kommun

18 Krokomsbostäder AB Kumla Kommun Kungsörs Kommun Kungälvs Kommun Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag Kävlinge Kommun Köpings Kommun Laholms Kommun Landskrona stad Landskronahem, AB Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Värmland Landstinget i Östergötland Landstinget Sörmland Landstinget Västernorrland Landstinget Västmanland Laxå Kommun Leksands Kommun Leksandsbostäder AB Lidingö stad Lidköpings Värmeverk AB Linköpings Kommun Ljungby kommun Lomma Kommun Luleå Kommun Lunds Kommuns Fastighets AB Lysekils Kommun Länsgården Fastigheter AB Malmö Kommuns Parkerings AB Malmö Stad Malung Sälen Turism AB Malungs Elnät AB Malung-Sälens Kommun Malå Kommun Mariestads Kommun Markaryds Kommun Mediacenter Jönköpings län Melleruds Kommun Micasa Fastigheter i Stockholm AB MKB Fastighet Mora Kommun Moravatten AB Motala Kommun Mullsjö Kommun Munkedals Kommun Munkfors Kommun Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Mälarenergi AB MölnDala Fastighets AB Mölndals Bostäder AB Mölndals stad Mönsterås kommun Mörbylånga Bostads AB

19 Mörbylånga Fastighets AB Mörbylånga Kommun Nacka Kommun NODAVA AB Norbergs kommun Nordmalings Kommun Nordvästra Skånes Renhållnings AB Norra Dalarnas Fastighets AB Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Norra Västmanlands Utbildningsförbund Norrbottens läns landsting Norrköping Airport AB NORRKÖPINGS HAMN OCH STUVERI AB Norrköpings Kommun Norrköpings Visualiseringscentrum Norrtälje Energi AB Norrtälje Kommun Norsjö Kommun Nybro Kommun Nykvarns Kommun Nyköpings Kommun Nyköpings Sport Och Mässcentrum Nyköpingshem AB Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund Nynäshamns Kommun Näringsrådhuset Skara AB Nässjö Affärsverk AB Nässjö Kommun Olofströmshus AB Orsa Vatten och Avfall AB Orust Kommun Osby Kommun Osbybostäder AB Oskarshamns Kommun Ovanåkers Kommun Oxelö Energi AB Oxelösunds Kommun Pajala Kommun Pajala Värmeverk Pajalabostäder AB Partille Kommun Piteå Kommun Piteå Näringsfastigheter AB Ragunda Kommun Region Gotland Region Halland Region Skåne Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet Jämtlands län Regionförbundet Södra Småland Regionförbundet Östsam Robertsfors kommun Rock City i Hultsfred AB Rosenlunds Fastighets AB Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen Räddningstjänsten Storgöteborg

20 Räddningstjänsten Västra Blekinge Räddningstjänsten Östra Götaland Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Rättviks fastigheter AB Rättviks Kommun Sala Heby Energi AB Salems Kommun Samordningsförbundet Skåne Nordost Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Samordningsförbundet Uppsala Län SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG OCH MELLERUD Samordningsförbundet Östra Södertörn Sigtuna Kommun Simrishamns Bostäder AB Simrishamns Industrifastigheter AB Simrishamns Kommun Skara Energi AB Skara Kommun Skelleftebuss AB Skellefteå Kommun Skinnskattebergs kommun SKL Fastigheter och Service AB SKL Företag AB SKL International AB SKL Kapitalförvaltning AB SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral AB Skogsmuseet I Lycksele AB Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Skurups Kommun Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Skövde Kommun Slussgården Jupiter AB Slussgården Saturnus AB Slussgården Överkikaren AB Smedjebacken Energi Aktiebolag Smedjebackens Kommun Sollefteå Kommun Sollentunahem AB Solna Stad Sorsele Kommun Sotenäs Kommun Specialfastigheter i Kristianstad Staffanstorps Kommun Stenungsunds Kommun Stenungsundshem AB Stiftelsen Björkåsen Stiftelsen Stenebyskolan Stiftelsen Vansbrohem Stockholm Vatten AB Stockholm Vatten Laboratorieservi AB Stockholm Vatten Utveckling AB Stockholm Vatten VA AB Stockholms stad Stockholmsregionens Försäkring AB

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Elenergi 2013 Jan Jäderberg 10173 Sista anbudsdag: 2012-04-13 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012 Förfrågningsunderlag 2013-10-18 Upphandlande organisation Upphandling Städredskap och rengöringsmedel 2012 Sten Algotson 10122 Sista anbudsdag: 2012-03-28 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer