Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter"

Transkript

1 Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Datum: Handläggare: Lotta Vylund Vår referens: 007/

2 1. Inledning De kommuner inom vars gränser det finns sådan verksamhet som omfattas av Sevesolagens högre kravnivå ska upprätta en plan för räddningsinsatser. 1 I Landskrona stad finns det ett företag som omfattas av Sevesolagens högre kravnivå, Yara AB. Vid utarbetande av planen har kommunen samrått med Yara AB som lämnat all nödvändig information som Landskrona stad behövde för att utarbeta planen. Planen för räddningsinsatser ska förnyas vart tredje år eller när ändrade förhållande ger anledning till det 2. Minst vart tredje år övas planen 3. Mål Planen har upprättats utifrån följande mål: Avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador som orsakas på människor, miljö och egendom begränsas. Vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor och miljö från följderna av allvarliga olyckshändelser. Lämna nödvändig information till allmänheten och till berörda organ och myndigheter i området. Vidta åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en allvarlig olyckshändelse. Yara AB Landskrona Verksamheten vid Yara AB Landskrona terminalen är belägen på fastigheten Fosfaten 12 och 13 söder om Landskronas tätort, på västra industriområdet. Terminalområdet är beläget på ett tidigare utfyllt område och upptar en areal på cirka 18 hektar stort område med en flack profil med en plushöjd på cirka 2,5 meter över havet. 1 Förordning lagen om skydd mot olyckor (2003:789) 3 kap 6 2 Förordning lagen om skydd mot olyckor (2003:789) 3 kap 6 3 SRVFS (2005:2) 17

3 Närmaste området består av annan industriell verksamhet samt byggföretaget A-trä. Avståndet från terminalområdets verksamhet till närmast belägna bostäder (norr om bangården) uppgår till cirka meter. I närområdet till industriområdet finns ingen offentlig verksamhet såsom skolor, idrottsplatser, vårdhem etcetera. Växtnäringsprodukter hanteras i princip över hela terminalområdet, produkten lossas från fartyg i bulkform vid södra hamnbassängen. Via ett antal transportband transporteras produkten till bulkmagasin. Från bulkmagasinen transporteras produkten längst upp i våghuset, här förvaras produkten i ett antal silos, dessa förser de två storsäcksanläggningarna med bulkprodukt. Den färdigsäckade produkten lagras i något av de tre lagertälten eller i ett magasin, från dessa lagerplatser lastas kundbilar via lastmaskiner. Emellanåt kan även utelagring förekomma, då täcks stuvarna med presenning. 2. Risker I anläggningen förekommer NS 27 4 och produkten användes som växtnäringsprodukt och skadar inte omgivande miljö vid användandet enligt rekommendation. Vid upphettning till över 170 grader C, sker en sönderdelning av produkten, vilket innebär att nitrösa gaser (NOx) avgår, som är mycket giftiga. Dessa skapar irritation, hosta och andnöd samt kan förorsaka lungödem. Fördröjd verkan kan vara upp till 48 timmar. Sammanfattning av de största riskscenarierna Sannolikheten för att brand ska uppstå i samband med hantering av Sevesoprodukter bedöms som låg. Den största risken för hälsa och miljö är dock brand i transportband i bulkmagasin och att transportbandet faller ner i ett av facken som är fyllt med växtnäringsprodukt. Vid en sådan oönskad händelse finns risken att produkten i något av facken hettas upp till över 170 grader C med en sönderdelning som följd. Spridningsberäkningarna visar att livshotande koncentrationer (> 100 ppm) av NOx kan uppnås inom ett avstånd av 90 meter vid en brand i 15 minuter, 150 meter vid en brand i 30 minuter och 270 meter vid en brand i en timme. Närmaste permanentboende finns cirka 600 meter från anläggningen, så dödsfall förväntas inte inträffa bland dessa. Då det är relativt långsamma förlopp bedöms att egen personal och personal i närliggande industrier hinner sätta sig i säkerhet och dödsfall bland dessa inte uppkommer.

4 Lägre, ej livshotande koncentrationer (5 10 ppm) kan uppnås inom avståndet meter vid en 15 minuters brand, meter vid en halvtimmes brand och meter vid en timmes brand. Skador på människor kan inte uteslutas i dessa scenarion. Förebyggande För att minimera risken för hälsa och miljö har företaget ett väl utbyggt system för att upptäcka risker, fel och brister. Lokalerna är försedda med automatiskt brandlarm som är kopplat till SOS, som i sin tur larmar räddningstjänst och personal från Yara. Brandlarmet servas regelbundet. Området är utrustat med utrymningslarm och förberredda återsamlingsplatser för de människor som befinner sig på området. Information om säkerhet och självskydd skickas ut regelbundet till berörd allmänhet. Varje år genomförs en övning med räddningstjänst och personal från Yara. Räddningstjänstens personal får regelbundet utbildning om vilka risker som finns och vilka åtgärder som ska vidtas vid brand. Yaras personal genomgår regelbundet brandskyddsutbildning. Regelbundna säkerhetsronder och kontroll av utrustning. Vid eventuell olycka så finns det ett antal skyddsbarriärer för att minska konsekvenserna av olyckan: Brandbekämpningsinsats av egen personal. Automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till SOS. Internt varningssystem. Sammanräkning av personal och besökare. Ordning och reda enligt Yaras handlingsprogram. VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Invallning av släckvatten och tätning av dagvattenavlopp.

5 3. Vid en olycka Tillgängliga resurser Resurser Yara Yara har en intern katastrofledning samt en beredskapsgrupp på 12 personer med olika uppgifter. Följande utrustning finns tillgänglig på företagets brandbekämpningskärra för att kunna användas akut vid ett nödläge. Två stycken olika brandpostnycklar, 125 meter grovslang, 50 meter smalslang, två stycken spolmunstycken, fem stycken tättingar, fyra stycken gasmasker och två stycken mätpumpar med tillhörande mätrör för NOx gas. Förutom utrustningen på brandbekämpningskärran finns handbrandsläckare utplacerade på strategiska platser inom terminalområdet. Resurser räddningstjänsten Räddningsstyrkan ska, dygnet runt och året runt, bestå av minst en insatsledare, en styrkeledare och sex brandmän. Det är sedan upp till insatsledaren och styrkeledaren att fördela resurserna vid larm. Anspänningstiden är maximalt 90 sekunder. Räddningsstyrkan är dimensionerad för att klara ett larm och övriga samtida larm får lösas genom samverkan och räddningsstyrkor från andra kommuner. I och med att samtliga befäl och nästan hälften av brandmännen jobbar i kombitjänst finns det dock, nästan alltid, personal till att bemanna ytterligare en släckbil (5 personer) under kontorstid, förutom under semesterperioden (juni augusti). Detta ökar förmågan till att hantera två samtidiga larm eller snabb förstärkning till en större händelse. Enligt samverkansavtalet mellan kommunerna i Skåne NV finns det alltid en räddningschef i beredskap (RCB) tillika tjänsteman i beredskap (TIB ) som fungerar som operativ räddningschef i hela regionen. På dennes delegation arbetar en gemensam stabsbrandmästare (SBM) som är placerad i ledningscentralen på Bårslöv. Därutöver finns det också en vakthavande brandingenjör (VBI) i regionen. Dessa tre funktioner har tillsammans ett övergripande ansvar för ledning och samordning av den operativa räddningstjänsten inom kommunerna i Skåne NV. Vid större enskilda räddningsinsatser eller vid flera mindre räddningsinsatser där kommunens egna resurser inte räcker till, sker samverkan med i första hand intilliggande kommuner i Nordvästra Skåne men kan även ske med nationella resurser. I regional samverkan inom Skåne finns bland annat tillgång till: ledningsbuss miljöfordon

6 depåcontainer för rökskydd restvärdesutrustning utrustning för tunga lyft storskalig släckutrustning regional kemenhet Alarmering Vid nödläge har företaget skyldighet att varna egna anställda och andra som uppehåller sig på terminalområdet, inkluderar även hamnen om olycka eller nödläge uppstår. Vid nödläge inom terminalområdet skall företaget omedelbart larma SOS. Alarmering av kommunens räddningstjänst kan ske på två olika sätt, dels automatiskt från det installerade brandvarningssystemet eller manuell uppringning. Vid larm under normal arbetstid är den interna räddningsledningen och beredskapsgruppen på plats, beredskapsgruppen larmas och informeras om händelsen och eventuella insatser via mobiltelefon. Ansvariga för detta är den interna räddningsledningen. Vid larm under icke ordinarie arbetstid har Yara ett avtal med SOS alarm att vid ett skarpt läge skall SOS alarm ringa upp någon av personalen i den interna räddningsledningen. Därefter har den larmade i uppgift att ringa upp/in/larma övrig personal i beredskapsgruppen. Vid en nödsituation som kan leda till personskador skall terminalområdet utrymmas, ansvariga för att detta blir gjort är den interna räddningsledningen eller räddningstjänstens räddningsledare. Ett utrymningslarm är installerat och vid aktivering av utrymningslarmet skall egna anställda, entreprenörer, lastbilschaufförer och ev. besökare bege sig till den mest lämpade av de två uppsamlingsplatserna, vindriktningen är avgörande för vilken/vilka uppsamlingsplatser som skall väljas. Aktuell vindriktning kan ses på vindstruten som sitter monterad på södra gaveln av expeditionsbyggnaden. Återsamlingsplatserna är belägna dels norr om expeditionsbyggnaden och i sydvästlig riktning, vid Lumeks verkstadsbyggnad. Räddningsinsats I en nödsituation upprättas en intern katastrofledningledning, denna består av terminalchefen eller hans ställföreträdare, HESQE ansvarige samt driftledaren för UREA/vattenreningsanläggningarna. Dessa tre befattningsansvariga har rätt att starta upp interna räddningsinsatser samt att samordna dessa till dess att kommunens räddningsledning anländer,

7 som då tar över ansvaret för räddningsinsatsen, med eventuellt bistånd från Yaras beredskapspersonal. Förutom den interna räddningsledningen ingår ytterligare 12 personer i terminalens beredskapsgrupp, dessa har olika uppgifter såsom dra slang, täta dagvattenavlopp, flytta produkt med lastmaskin och så vidare. Arbetsuppgifterna är uppstyrda i beredskapsmatrisen. Beredskapsgruppen är övad i brandbekämpning, första hjälpen och hjärtlungräddning. Alla personer i beredskapsstyrkan är kontaktbara via mobiltelefon, den interna räddningsledningen styr beredskapsgruppen. Vid konstaterad brand larmas initialt vakthavande brandingenjör, insatsledare, stabsbrandmästeren, 2 släckenheter och 2 höjdenheter. Ytterligare resurser larmas i samråd med räddningsledaren och stabsbrandmästaren. Det finns förberedda kontaktvägar till expertis inom området. Det finns insatsplaner och insatskort med färdvägar, brytpunkter, släckmetoder och så vidare. Kommunens krisledningsorganisation kan etableras på brandstationen eller i stadshuset. Vid stor brandgasutveckling ska området evakueras med hjälp av det utrymningslarm som finns installerat vid terminalen. Om vindriktningen är mot stadsbebyggelse ska räddningsledaren begära VMA med meddelande att stanna inomhus samt stänga fönster, dörrar och ventilation, se mer information längre ned. Varning och information till allmänheten Under 2014 kommer en folder att skickas ut till allmänheten med information om företagets verksamhet och hur allmänheten ska agera vid en olycka. Foldern finns också att hitta på Vid en olycka kan räddningstjänstens räddningsledare använda sig av varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande Till allmänheten (VMA). VMA systemet utgörs dels av meddelande i radio och TV samt dels av utomhuslarm. Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. Allmänheten uppmanas att gå inomhus, stänga alla fönster och dörrar samt ventilation och sedan lyssna på radio (SR P3/P4) eller se SVT Text tv sidan 599. Foldern ger också information om hur man märker om det finns gas (stickande lukt, sveda i ögon och näsa, hosta), hur man skyddar sig mot gasen och vad man ska göra om man känner sig påverkad.

8 Underrättelse till myndighet i annat land En eventuell olycka på anläggningen har inte bedömts kunna kräva åtgärder till skydd för befolkning eller miljö i annat land än Sverige.

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Samhällsinformation från AkzoNobel

Samhällsinformation från AkzoNobel Samhällsinformation från AkzoNobel Information som är viktig att känna till som innevånare i Öviks kommun och närområde. AkzoNobel AkzoNobel är ett internationellt företag med ca 50 000 anställda i ungefär

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Dokumentation och utvärdering av beredskapsövningen Omfall 2013

Dokumentation och utvärdering av beredskapsövningen Omfall 2013 Dokumentation och utvärdering av beredskapsövningen Omfall 2013 Övning för att klara en kärnteknisk olycka Om en kärnteknisk olycka inträffar vid Westinghouse bränslefabrik i Västerås har Länsstyrelsen

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Taktik, ledning, ledarskap

Taktik, ledning, ledarskap Taktik, ledning, ledarskap Stefan Svensson Stefan Svensson (red.), Erik (red.), Cedergårdh, Erik Cedergårdh, Ola Mårtensson, Ola Mårtensson, Thomas Thomas Winnberg Winnberg Taktik, ledning, ledarskap MSB

Läs mer

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer