Externa företag på Scania

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Externa företag på Scania"

Transkript

1 Version Externa företag på Scania

2 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av våra regler samt en kartskiss över industriområdet med portar, byggnadsnummer och ansvarsplaner markerade. På Scania har säkerhet högsta prioritet. Ett arbete som inte kan utföras säkert ska inte utföras alls! Per Hallberg Executive Vice President Innehållsförteckning Allmänna regler...4 Tillträde... 4 In- och utpassering... 4 SSG Entre-pass... 4 Alkohol och droger... 5 Rökning... 5 Trafikregler Parkering... 5 Användning av IT... 6 Sekretess tystnadsförbindelse... 6 Brottslig händelse... 6 Fotografering... 7 Gemensamt arbetsställe - Samordning...8 Ansvarsplan... 8 Samordningsansvar... 8 Bryt och lås... 9 Elektriska inkopplingsarbeten Rörtekniska inkopplingsarbeten ATEX - Explosionsfarlig miljö Arbete i slutet utrymme Arbeten i produktionskritiska miljöer Avspärrningar Ordning och reda Hantering avfall och farligt avfall...11 Brandskydd...18 Kemiska produkter...19 Arbetsutrustning...20 Stegar och arbetsbockar Ställningar Lyftanordningar Mobil arbetsplattform Skylift Truckkörning Transportgångar och gångvägar inomhus.22 Olyckor och tillbud...23 Olycksfall, tillbud, riskfyllda situationer och miljöolyckor Första hjälpen Larm... 23

3 4-5 Allmänna regler Tillträde Besöksbricka erfordras vid arbete som varar upp till en vecka. Företagskort med foto erfordras vid arbeten som varar mer än en vecka. Dessa utfärdas på uppdrag av beställarens ombud eller samordningsansvarig och ska bäras synligt. Entreprenörer ska ha synlig information om vilket företag personen kommer ifrån. In- och utpassering För arbete under icke ordinarie arbetstid krävs skriftlig anmälan av beställarens representant eller samordningsansvarig. För inpassering med bil krävs att beställarens samordningsansvarig beställt ett tidsbegränsat trafiktillstånd som utfärdas i port eller reception. Stickprovskontroller av väskor och fordon kan genomföras vid in- och utpassering. SSG Entre-pass Alla anställda hos företag som utför arbeten på anläggningen ska genomgå en säkerhetsutbildning innan de kommer till anläggningen för att arbeta. Godkänd utbildning resulterar i att den anställde får ett SSG Entre-pass, och är en förutsättning för att erhålla inpasseringstillstånd/ företagskort. Alkohol och droger På Scania gäller förbud att medföra, förtära, sälja eller förvara alkoholhaltiga drycker och/eller droger. Alkohol- och drogtester genomförs slumpmässigt inom Scanias område. Påverkad person avvisas omgående från företaget. Rökning Scania är ett rökfritt företag och rökning får endast ske på anvisade platser utomhus. Trafikregler Parkering Trafikförordningen tillämpas inom Scanias område. Arbetsfordon och godstransporter prioriteras inom industriområdet. Parkering får endast ske på anvisade parkerings platser Högsta hastighet inom området är 30 km/h. Inom vissa verksamheter gäller 20 km/h. Tomgångskörning är tillåtet under maximalt 1 minut. Krav på SSG Entre-pass gäller för arbete i produktionslokaler, lokaler för Forskning & Utveckling samt på industri området. Den som inte har ett giltigt SSG Entre-pass får inte tillträde till anläggningen utan ledsagning av person som är anställd på Scania CV AB eller DynaMate AB.

4 6-7 Användning av IT Datorer, programvara, kommunikationsnät och annan IT-utrustning som anskaffats av Scania är endast till för företagets verksamhet. Icke Scania utrustning får inte anslutas till nätverket. Den som tillåts använda IT-system på Scania ska följa de regler som gäller och lämnas av ansvarig chef. Anslutning av utrustning till nätverket får ske endast om detta innefattas av avtalet. Sekretess tystnadsförbindelse Information angående Scania, verksamheten samt övriga förhållanden får aldrig yppas vare sig under eller efter utfört arbete till obehöriga. Tystnadsförbindelsen signeras i port/reception i samband med utförande av inpasseringstillstånd/företagskort. Fotografering Inom Scania råder ett generellt foto- och filmförbud. Fototillstånd kan ges av verksamhetsansvarig. Scania förbehåller sig rätten att granska alla enheter med foto-/ inspelnings funktion som påträffas inne på Scanias område för att minska risken för spridning av bilder/filmer. Information finns i port/reception. Besökare/entreprenörer som ska befinna sig inom orange/ röd zon på Scania ska innan inpassering kontakta port/ reception för information och åtgärd. Brottslig händelse Händelser av brottslig karaktär ska anmälas till kontaktperson för uppdraget. Detta gäller även stöld av entreprenören ägd utrustning.

5 Externa företag på Scania 8-9 Gemensamt arbetsställe Samordning Ansvarsplan I respektive fastighet finns en ansvarsplan som beskriver vem som råder över respektive arbetsställe. För placering av ansvarsplaner se kartbladet på mittuppslaget. Samordningsansvar Scania har om inget annat avtalats ansvar för sam ordningen av arbetsmiljöfrågor. Skyldighet att efterfråga samordning, oavsett typ av samordning, ligger på den som kommer in på arbetsstället och ska utföra ett arbete. Entreprenören har ansvar för sin egen personal och ska riskbedöma sitt eget arbete samt följa de anvisningar som den samordningsansvarige ger. Bryt och lås Före elektriska, mekaniska och rörtekniska ingrepp i maskin utrustning och försörjningssystem, eller vid arbete i farlig närhet av dessa, ska entreprenören med hjälp av samordningsansvarig försäkra sig om att erforderliga åtgärder mot oavsiktlig igångsättning vidtagits.

6 10-11 Elektriska inkopplingsarbeten Alla ändringar i starkströmsanläggningen ska kontrolleras innan spänningssättning avseende elsäkerhet. Kontrollen utförs av eldriftsansvarig eller person utsedd av denne. Anslutningar, omkopplingar, brytningar eller andra elarbeten får endast utföras med tillstånd från Scanias elansvarige. Entreprenören ska uppvisa protokoll över genomförd egenkontroll enligt senast gällande SS-EN Rörtekniska inkopplingsarbeten Anslutningar, omkopplingar och andra ingrepp i våra rörsystem får endast utföras med tillstånd från ansvarig. ATEX - Explosionsfarlig miljö Alla arbeten i och kring explosiv atmosfär skall samordnas med verksamheten och arbetstillstånd upprättas. Områden är markerade med EX-skylt. Ordning och reda Entreprenören ska hålla god ordning och dagligen städa arbetsplatsen från överblivet material och avfall. Särskilt ska beaktas att verktyg, material och avfall inte får lämnas kvar på tak eller andra utrymmen varifrån de kan falla ner. Arbetsutrustning och material får inte lämnas kvar efter avslutat arbete. God ordning ska hållas i och omkring etableringar. Scania ska kunna beredas tillträde. Hantering avfall och farligt avfall Avfall och farligt avfall ska hanteras enligt lokala föreskrifter, om inte annat avtalats. Beställaren informerar om vad som gäller. Arbete i slutet utrymme Alla arbeten i slutna utrymmen skall samordnas med verksamheten och arbetstillstånd upprättas. Arbeten i produktionskritiska miljöer För arbeten i datahallar och i kulvertar kan särskilt arbetstillstånd krävas. Det ska kontrolleras med beställaren. Avspärrningar Val av avspärrning ska ske utifrån risk och alltid stämmas av med beställaren eller samordningsansvarig.

7 Larmnummer scania södertälje Intern telefon 112 Extern mobil telefon

8 225 OMRÅDESKARTA SCANIA SÖDERTÄLJE till Nynäshamn E4 E20 Hamn Centrum Parkgatan Gröna gatan Norra området Värdsholmsgatan DynaMate Jakobsberg ,002,003 Dieselmotor 005 Huvudkontor 037,041,042 Gjuteriet 062,075,081 Transmissionsbearbetning 080 Gjuteriporten Scania Tekniskt Centrum 150 Motormontering 210 Växellådor, Axlar 220 Utrustningsverkstad 230 Chassier 232 Chassiporten Scania Syd Placering av ansvarsplan Mariekällgatan Hertig Carls väg 012 Gjuteriporten Nyköpingsvägen till Stockholm Genetaleden CK3 004 CK1 001 Huvudkontor CK2 Tvetavägen Marcus Wallenberghallen Vagnmakarvägen 028 Reception by Trafikplats Saltskog Verkstadsvägen Stålhamravägen Motor Tvetareception E till Göteborg Växellådsvägen 150 Tvetavägen Växellådor Axlar Scania IT Scania Hälsocenter Gröndal Nyköpingsvägen 106C Verkstadsvägen Chassiporten Scania Democentre STC Granparksvägen Scania Tekniskt Centrum Södra området 280 Västra området Syd Hälsocenter Syd Scania Syd Trafikplats Syd 142 E4 till Helsingborg

9 Andra viktiga telefonnummer Larmoperatör telefon (4) Tillstånd»Heta arbeten«telefon (3) Företagshälsovården telefon

10 18-19 Brandskydd Heta arbeten - kräver skriftligt tillstånd från Scania, giltigt certifikat för utförare och brandvakt samt minst 1 timmes efterbevakning när arbetet är avslutat. Bevakning krävs även vid rast och ytterligare åtgärder kan anges i tillståndet. Bevakning/efterbevakning är ytterst viktig eftersom brandlarm kan vara avstängt vid arbetet. Brand-Gas-Utrymningslarm. Förvissa dig om vad som gäller där du ska arbeta och hur du ska larma vid olycka. Avställning av larmanordning måste beställas när arbeten som medför rök, värme, damm, ånga, vibrationer etc. ska utföras. Brandfarlig vara Gasflaskor ska förvaras på anvisad plats. Kemiska produkter Vid användning av kemikalier ska det säkerställas att detta inte negativt påverkar Scanias personal, processer eller miljön i form utsläpp eller avfall. Samordningsansvarig ska komma överens med entreprenören om och hur arbetet ska utföras. Entreprenören ansvarar för att säkerhetsdatablad finns tillgängliga för de kemiska produkter som de ska arbeta med på Scania. För vissa arbetsuppgifter t ex arbete med epoxi i golvbeläggningar krävs att entreprenören har särskilt utbildad personal. Då entreprenörer utför arbete på Scanias områden ska inköpskrav enligt STD4230en Environmental and Quality Assurance Demands - Supplement to General Purchasing Contract följas. Håltagning - i brandavskiljande byggnadsdelar ska brandtätas omedelbart och alltid innan arbetsplatsen lämnas. Permanent brandtätning skall utföras i samma brandtekniska klass som omgivande delar. Onödiga automatiska brandlarm - som beror på överträdelser av regler kommer att faktureras den som orsakat larmet. Släckutrustning Om du använt Scanias släckutrustning skall detta omedelbart anmälas till beställaren.

11 Externa företag på Scania Arbetsutrustning All arbetsutrustning som entreprenören använder ska uppfylla skydds- och miljökrav. För besiktningspliktiga maskiner, fordon och annan teknisk anordning ska utförd besiktning kunna styrkas. Stegar och arbetsbockar Endast typkontrollerade och funktionsdugliga stegar och arbetsbockar får användas. Stege och arbetsbock ska vara lämplig för arbetet och glidskydd ska alltid finnas. Ställningar Enbart typkontrollerade och märkta system ställningar och kopplingar ska användas. Ställningsbygge ska planeras så att risker i samband med användandet undanröjs. Endast ställning med grön skylt är godkänd och tillåten att användas. För övrigt ska röd skylt anslås. Ställningar får enbart planeras, byggas och ändras av utbildad personal. För att bygga specialställningar som hänger, står på lutande plan, är högre än 9 meter, ska bära stora tyngder eller betjäna oregelbundna ytor krävs den särskilda utbildningen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Lyftanordningar Godkänd och aktuell utbildning samt personligt körtillstånd utfärdat av arbetsgivare krävs. Mobil arbetsplattform Skylift För mobil arbetsplattform ska aktuellt intyg om utförd återkommande besiktning kunna uppvisas. Godkänd och aktuell utbildning för mobil arbetsplattform samt personligt körtillstånd utfärdat av arbetsgivare krävs. Truckkörning Godkänd utbildning för aktuell trucktyp och personligt körtillstånd utfärdat av arbetsgivare krävs.

12 22-23 Transportgångar och gångvägar inomhus Transportgångar och gångvägar ska hållas fria från material och utrustning. Persontrafik ska ske på uppmärkta gångvägar och in- och utpassering ska ske genom gångdörrar. Se upp för godstrafik och ge fordon företräde. Olyckor och tillbud Olycksfall, tillbud, riskfyllda situationer och miljöolyckor Vid olycksfall, tillbud, riskfyllda situationer samt miljö olyckor ska arbetet omedelbart avbrytas och samordnings ansvarig kontaktas för utredning innan arbetet får återupptas. Entreprenören svarar för arbetsskadeanmälan till myndigheter för sina anställda. Första hjälpen Larm Inom Scania finns ett antal nödstationer med nödutrustning och instruktioner vid olycksfall och brand. För snabb och korrekt vägvisning ska Scanias larmnummer användas, se mittuppslag.

13 24-25 Ledsagares/samordnares namn Ledsagares/samordnares namn Har informerat om Har informerat om

14 26-27 Egna anteckningar Egna anteckningar

15 Phone: , Fax: Address: SE , Sweden Graphic Production 2014 Scania CV AB

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej 1.1 Upphandlingsdokument - Allmänt 1 (18) Bilagor 9 Utfärdad 2014-10-21 Gäller fr o m Gäller t o m Titel Regler och information inför arbete på OKG Utfärdare Skriv- och språkkontroll Thomas Linehag/SK

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Trafikföreskrift & Miljö 1(9) /, LKAB 2010 TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Utfärdad av: Per-Erik Hjerpe cpiv 2010-06-21 (reviderad ) Godkänd av: LKABs skyddskommitté Ersätter: Transporter, miljökrav/föreskrifter

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER I denna handbok beskriver vi på ett enkelt sätt hur vi vill att vårt samarbete med dig och ditt företag ska fungera. Det är inga konstigheter utan handlar bara om ett bra bemötande

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång,

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång, Förord Oavsett starkströmsanläggningarnas omfattning och driftförhållanden är det angeläget att de för elsäkerheten ansvariga har tillgång till sådana kompletterande anvisningar som möjliggör tillämpning

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer