ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Följedokument till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Följedokument till"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den SWD(2013) 320 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Följedokument till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om nya psykoaktiva ämnen och EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel vad gäller definitionen av narkotika {COM(2013) 619 final} {COM(2013) 618 final} {SWD(2013) 319 final} SV SV SV

2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Följedokument till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om nya psykoaktiva ämnen och EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel vad gäller definitionen av narkotika SV 2 SV

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Problemformulering Analys av subsidiariteten Politiska mål Politiska alternativ och utvärdering Föreslagen strategisk lösning Övervakning och utvärdering SV 3 SV

4 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om nya psykoaktiva ämnen och EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel vad gäller definitionen av narkotika 1. INLEDNING Konsekvensanalysen innehåller åtgärder som har till syfte att på den inre marknaden minska tillgången till nya psykoaktiva ämnen som medför risker för konsumenterna medan hinder för den lagliga handeln undanröjs. Nya psykoaktiva ämnen ( lagliga droger ) är naturliga eller syntetiska ämnen som påverkar det centrala nervsystemet och ändrar mentala funktioner. Många sådana ämnen har eller kan ha andra användningsområden ( legitimt bruk ), exempelvis som verksamma ämnen i läkemedel. Nya psykoaktiva ämnen omfattas inte av kontrollåtgärder enligt FNkonventionerna om narkotika, till skillnad från psykoaktiva ämnen såsom kokain och amfetamin ( olaglig narkotika ). Den snabba framväxten och spridningen av nya psykoaktiva ämnen på den inre marknaden har varit en av de största utmaningarna för EU:s narkotikapolitik under de senaste åren. Genom rådets beslut 2005/387/RIF inrättades ett EU-omfattande system för informationsutbyte om sådana ämnen vilket förvaltas av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och Europol. De bedömer ämnenas risker och kontrollerar dem samt ser till att de omfattas av straffrättsliga påföljder i hela EU. I kommissionens bedömning 2011 drogs slutsatsen att rådets beslut inte utgör ett effektivt verktyg för att lösa utmaningen med nya psykoaktiva ämnen. 2. PROBLEMFORMULERING Nya psykoaktiva ämnen, som används för olika lagliga ändamål, är tillgängliga i allt större utsträckning på den inre marknaden och konsumeras av ett ökande antal människor. De potentiella riskerna med dessa ämnen har lett till att myndigheterna begränsat dem på olika sätt som kan hindra den lagliga handeln samt utvecklingen av lagliga användningsområden. De främsta orsakerna till problemen är att de nationella strategierna för att hantera nya psykoaktiva ämnen varierar och att EU:s instrument för sådana ämnen är ineffektivt. SV 4 SV

5 2.1. Marknaden för nya psykoaktiva ämnen Mellan 1997 och 2012 anmälde medlemsstaterna 290 nya psykoaktiva ämnen. Det stora flertalet anmäldes av flera medlemsstater. Anmälningstakten har ökat kraftigt under de senaste åren, från 24 år 2009 till 73 år Det är möjligt att tusentals ämnen kommer att utvecklas Marknaden för rekreationsbruk av nya psykoaktiva ämnen Användningen av nya psykoaktiva ämnen för rekreationsändamål har ökat under de senaste åren och är vanligast bland ungdomar. Enligt 2011 års Eurobarometer om ungas attityder till narkotika har 5 % av ungdomarna i EU använt sådana ämnen minst en gång i sitt liv och Irland befinner sig i topp med 16 %. Antalet personer som har använt nya psykoaktiva ämnen under det senaste året beräknas uppgå till 2,2 miljoner i EU. Internet och sociala nätverk har underlättat ämnenas spridning i hela EU ECNN:s undersökningar har registrerat en fyrfaldig ökning av antalet internetbutiker som sålde dessa ämnen mellan 2010 och 2012 (från 170 till 690). Under de senaste tre åren har specialiserade butiker som säljer nya psykoaktiva ämnen startats i minst 13 medlemsstater. Sådana ämnen säljs ibland också på bensinstationer, i videobutiker, sexbutiker eller hos tobakshandlare. De företag som producerar dessa ämnen är baserade utanför EU (Kina och Indien) och anpassar sig snabbt till begränsningsåtgärder genom att erbjuda alternativa ämnen. Marknaden för nya psykoaktiva ämnen för rekreationsbruk uppskattas, genom en jämförelse med marknaden för ecstasy, uppgå till 0,5 miljarder euro per år Marknaden för lagligt bruk av nya psykoaktiva ämnen Många nya psykoaktiva ämnen som används för rekreationsbruk har eller kan ha olika användningsområden inom industrin - t.ex. GBL (gamma-butyrolakton), 1-4 BDO (1,4- butandiol) och mcpp Det finns dock inte övergripande information från hela EU eftersom insamlingen av sådana uppgifter inte regleras enligt EU:s befintliga mekanism och medlemsstaternas myndigheter inte anmäler sådan användning systematiskt. Sedan 1997 har ECNN mottagit information om lagliga användningsområden för omkring en femtedel av de ämnen som anmäls. Detta är en betydande andel och den kan ha underskattats med tanke på att dessa nya ämnen ofta är okända. Det antas att storleken på marknaden för laglig användning är betydande med anledning av antalet psykoaktiva ämnen som finns på marknaden, ämnen som kan komma att tas i bruk och ämnenas dubbla potential (rekreationsbruk och bruk inom industrin) Problem 1: Riskerna med rekreationsbruket av nya psykoaktiva ämnen Rekreationsbruket av nya psykoaktiva ämnen kan skada konsumenters hälsa och säkerhet och kan medföra risker och belastningar för samhället. De vanligaste hälsorelaterade skadorna är bl.a. upphetsning, delirium, takykardi, högt blodtryck, en dödlig överdos, spridning av blodburna infektioner (såsom HIV eller hepatit C), psykiska problem och beroende. Riskerna är större när flera nya psykoaktiva ämnen brukas samtidigt och i kombination med olaglig narkotika eller alkohol. Brist på information om användningen av dessa ämnen ökar riskerna. Eftersom nya psykoaktiva ämnen kan påverka den mentala hälsan och det sociala beteendet, kan en frekvent användning av dem påverka samhället negativt och ha negativa följder för familjeliv och olika samfund. Användningen av sådana ämnen kan försämra förmågan att köra bil och leda till våldsamt beteende och brottslighet. Den organiserade brottslighetens SV 5 SV

6 involvering i denna marknad är begränsad och kommer främst till uttryck genom försäljningen av sådana ämnen vid sidan av olaglig narkotika. Kostnaderna för hälsorelaterade skador av nya psykoaktiva ämnen uppskattas till 211 miljoner euro per år och genomförandet av straffrättsliga åtgärder till miljoner euro per år Problem 2: Hinder för den lagliga handeln på den inre marknaden De begränsningsåtgärder som införts av offentliga myndigheter för att minska rekreationsbruket av nya psykoaktiva ämnen kan hindra den lagliga handeln genom att det blir svårare för ekonomiska aktörer att få tillgång till sådana ämnen, vilket leder till förlorade affärsmöjligheter. De kan också göra det svårare att bedriva forskning, vilket hämmar utvecklingen av nya användningsområden. Begränsningarna varierar mellan medlemsstaterna och mellan olika ämnen. Beroende på lagstiftningen är endast vissa användningsområden tillåtna på nationell nivå och bristande efterlevnad sanktioneras av förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga bestämmelser. Detta leder till handelshinder, fragmentering och olika villkor och gör det svårt för företag att vara verksamma inom hela den inre marknaden. Begränsande åtgärder kan orsaka en kedjereaktion för ekonomiska aktörer eftersom dessa ämnen ofta används vid produktion av andra ämnen och varor. Eftersom marknaden för nya psykoaktiva ämnen troligen kommer att öka och medlemsstaterna sannolikt kommer att införa ytterligare åtgärder för att hämma rekreationsbruket av ämnena, förväntas hindren för den lagliga handeln öka Orsaker till problemet De bakomliggande orsakerna till problemet är följande: Olika nationella strategier; skillnaderna mellan medlemsstaternas lagstiftning och icke-samordnade nationella åtgärder kan ha negativa konskevenser för ekonomiska aktörer på den lagliga marknaden och för konsumenter. EU-lagstiftningen om nya psykoaktiva ämnen är ineffektiv; rådets beslut är långsamt och endast reaktivt och ger otillräcklig bevisning för att lämpliga och långsiktiga beslut ska kunna fattas samtidigt som det saknar alternativ till begränsningsåtgärder Grundscenario Om den nuvarande ramen inte ändras kommer problemen sannolikt att förvärras. Marknaden för rekreationsbruk kommer troligen att öka och eventuellt fördubblas fram till De hälsorelaterade och sociala kostnader som har samband med den ökande tillgängligheten och användningen av skadliga ämnen skulle öka proportionerligt. Marknaden för lagliga användningsområden förväntas också växa och de negativa effekterna av varierande nationella strategier och en ineffektiv EU-lagstiftning om laglig handel kommer att fortgå och möjligtvis intensifieras. 3. ANALYS AV SUBSIDIARITETEN Artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger Europaparlamentet och rådet befogenhet att besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera, medan artikel i EUF-fördraget kräver att SV 6 SV

7 kommissionen ska sträva efter att säkra en hög nivå på konsumentskydd samt hälso- och säkerhetsaspekter i dessa förslag. Europeiska unionen är skyldig att säkra en hög skyddsnivå för människors hälsa vid utformningen och genomförandet av all EU-politik (artikel i EUF-fördraget) och att skydda konsumenters hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen (artikel i EUFfördraget). För att ta itu med de ämnen som medför allvarliga risker har EU befogenhet att besluta att de ska omfattas av straffrättsliga bestämmelser om olaglig narkotikahandel (artikel 83.1 i EUF-fördraget). EU har bättre möjligheter än medlemsstaterna att vidta åtgärder för att begränsa tillgången på den inre marknaden till skadliga nya psykoaktiva ämnen för rekreationsbruk och för att säkra att varierande nationella strategier inte hindrar den lagliga handeln. Åtgärder på EU-nivå är nödvändiga för att skadliga nya psykoaktiva ämnen ska kunna kartläggas och snabbt dras tillbaka från marknaden i alla medlemsstater och för att minska och förebygga hinder för den lagliga handeln som kan följa av medlemsstaternas åtgärder. 4. POLITISKA MÅL De viktigaste politiska målen med EU:s åtgärder vad gäller nya psykoaktiva ämnen är följande: Att minska hindren för den lagliga handeln med nya psykoaktiva ämnen och förebygga uppkomsten av sådana hinder. Att skydda konsumenters hälsa och säkerhet mot de risker som har samband med skadliga nya psykoaktiva ämnen. De särskilda målen är följande: Att ta itu med ämnen som utgör hälsomässiga, sociala och säkerhetsmässiga risker och som orsakar omedelbar oro för folkhälsan. Att förbättra kapaciteten att snabbt identifiera och bedöma nya psykoaktiva ämnen och ta itu med dem beroende på deras risker. Att underlätta den lagliga handeln med dessa ämnen på den inre marknaden. Att förbättra samstämmigheten i de nationella strategierna mot skadliga nya psykoaktiva ämnen som orsakar oro över gränserna och att minska risken för att de flyttar över från en medlemsstat till en annan. 5. POLITISKA ALTERNATIV OCH UTVÄRDERING De politiska alternativen har delats in i fyra grupper, inklusive status quo. Följande alternativ har strukits: reglering av specialiserade butiker och internetbutiker, införande av ett EU-system för godkännande av nya psykoaktiva ämnen, införande av ett generellt förbud, avbryta genomförandet av EU-åtgärder Översikt över de politiska alternativen Grupp 1: Förbättra kunskapen om och analysen av nya psykoaktiva ämnen Denna grupp lägger fram alternativ för att stärka forskningen på EU-nivå och den analytiska kapaciteten kring nya psykoaktiva ämnen för att EU ska kunna agera mer effektivt. SV 7 SV

8 (1) Status quo ECNN och Europol ska endast sammanställa och analysera den information om ämnenas sammansättning eller förväntade effekter som lämnats in av medlemsstaterna. (2) Att underlätta det strukturella samarbetet mellan ECNN, forskningsinstitut och kriminaltekniska laboratorier EU ger ekonomiskt stöd till det strukturella samarbetet mellan ECNN, forskningsinstitut, inklusive Gemensamma forskningscentrumet (GFC) och kriminaltekniska laboratorier i hela EU, för att stödja behovet av information om särskilda ämnen och för att bistå med att producera och sprida analyser om nya psykoaktiva ämnen. (3) Inrättande av en forskningsinfrastruktur på EU-nivå En forskningsinfrastruktur inrättas i en av EU:s befintliga forskningsanläggningar (GFC) eller organ (ECNN). Den kommer att ha samma uppgifter som de som anges ovan i alternativ 2). Grupp 2: att ta itu med nya psykoaktiva ämnen individuellt eller i grupp Denna grupp lägger fram alternativ för att ta itu med nya psykoaktiva ämnen genom att bedöma deras risker (och vidta åtgärder) antingen om enskilda ämnen eller grupper av ämnen. (1) Individuell metod (status quo) Varje ämne övervakas och bedöms individuellt och ett beslut om huruvida begränsningsåtgärder ska införas eller inte fattas på grundval av ämnets specifika risker. (2) Metod för grupper av ämnen Hela grupper av liknande ämnen övervakas, bedöms och utsätts för begränsningsåtgärder. Gruppen definieras på grundval av en liknande kemisk struktur (generisk metod) eller farmakologisk effekt (analog metod). (3) En individuell metod som stöds av information om en grupp av ämnen som grupperats på ett intelligent sätt Varje ämne övervakas, bedöms och utsätts för begränsningsåtgärder individuellt (som i alternativ 1)), men det samlas in uppgifter om andra ämnen från samma grupp. Därför kan det förväntas att vissa ämnen växer fram men det kommer att göras en riskbedömning av varje enskilt ämne. Grupp 3: tillfälliga åtgärder Denna grupp lägger fram alternativ för att tillfälligt begränsa tillgången till de nya psykoaktiva ämnen på konsumentmarknaden som misstänks utgöra en omedelbar risk för folkhälsan, vilket bevisas av rapporterade dödsfall och allvarliga hälsomässiga konsekvenser som har samband med konsumtion av ämnena, samt att ämnena används i flera medlemsstater. Begränsningarna är i kraft innan riskbedömningen av ämnena har slutförts och är inte tillämpliga på ämnenas kommersiella och vetenskapliga användning eller på de produkter som innehåller ämnet och som har godkänts enligt annan EU-lagstiftning. (1) Inga tillfälliga åtgärder (status quo) Enligt rådets beslut är det inte möjligt att införa tillfälliga åtgärder i hela EU. Ett beslut om huruvida tillgången till ett ämne ska begränsas eller inte fattas först efter det att riskbedömningen har slutförts och detta beslut är permanent. SV 8 SV

9 (2) En EU-rekommendation om införande av tillfälliga åtgärder Kommissionen utfärdar en rekommendation till medlemsstaterna om införande av tillfälliga åtgärder för att omedelbart dra tillbaka ett ämne från marknaden och förbjuda distribution, försäljning, exponering för eller erbjudande till konsumenter (industriell och vetenskaplig användning skulle inte omfattas av begränsningen). De medlemsstater som tillämpar rekommendationen vidtar lämpliga åtgärder för att se till att ämnet dras tillbaka från marknaden. (3) Ett EU-beslut om införande av tillfälliga åtgärder Samma som 2) men åtgärderna är bindande för medlemsstaterna. Beslut om att införa dem fattas av kommissionen genom en genomförandeakt. Överträdelser av dessa bestämmelser skulle medföra förvaltningsrättsliga påföljder som fastställs på nationell nivå. Grupp 4: slutligt beslut om ett nytt psykoaktivt ämne Denna grupp lägger fram alternativ för att ta itu med ämnet när en riskbedömning har slutförts. Kommissionen identifierar de hälsomässiga, sociala och säkerhetsmässiga risker som ett ämne utgör låga, måttliga eller allvarliga och kontrollerar huruvida och vilka typer av restriktiva åtgärder som bör införas. Kommissionen kommer att beakta följande kriterier: de skador på hälsan som orsakas av konsumtion av ämnet (skada, sjukdom och fysisk och psykisk funktionsnedsättning), sociala skador för individer och samhället (t.ex. påverkan på samhället, organiserad brottslighet, olagliga vinster), säkerhetsrisker (spridning av sjukdomar, effekter på trafiksäkerheten). (1) EU-beslut om att utsätta ämnen för begränsningsåtgärder med stöd av straffrättsliga påföljder eller inga åtgärder (status quo) På grundval av resultaten av riskbedömningen lägger kommissionen fram ett lagstiftningsförslag till rådet om att medlemsstaterna ska utsätta ämnet för straffrättsliga kontrollåtgärder (nationell lagstiftning som är tillämplig på olaglig narkotika tillämpas på det nya psykoaktiva ämnet) eller motivera varför detta inte är nödvändigt. Eftersom nationella lagar om olaglig narkotika måste vara förenliga med rambeslut 2004/757/RIF om olaglig narkotikahandel är bestämmelserna i rambeslutet tillämpliga på det nya psykoaktiva ämne som utsätts för kontroll. Endast de undantag för ämnets lagliga användning som fastställs i FN:s konventioner om narkotika är tillåtna. (2) Status quo och en EU-rekommendation om att utsätta ämnen för konsumentmarknadsbegränsningar med stöd av förvaltningsrättsliga påföljder Kommissionen har tre alternativa åtgärder: om ett ämne medför låga risker införs det inga restriktioner, om det medför måttliga risker rekommenderar kommissionen att medlemsstaterna ska dra tillbaka ämnet från marknaden och förbjuda dess distribution, försäljning, exponering för eller erbjudande till konsumenter (kommersiell och industriell användning samt vetenskaplig användning begränsas inte), om det medför allvarliga risker tillämpas straffrättsliga bestämmelser enligt status quo. (3) Status quo och ett EU-beslut om att utsätta ämnen för konsumentmarknadsbegränsningar med stöd av förvaltningsrättsliga påföljder Samma som 2) men om ett ämne medför måttliga risker antar kommissionen ett beslut, i stället för en rekommendation, om att utsätta det för begränsningar på konsumentmarknaden som kommer att vara bindande och införas genom en genomförandeakt. SV 9 SV

10 5.2. Utvärdering av politiska mål Grupp 1: förbättra kunskapen om nya psykoaktiva ämnen Status quo bidrar inte till uppfyllandet av de politiska målen. De positiva effekterna på människors hälsa och säkerhet är små och acceptansen bland berörda parter är låg. Inga extra kostnader åsamkas EU eller medlemsstaterna. Det strukturella samarbetet mellan ECNN, forskningsinstitut och kriminaltekniska laboratorier har mycket positiva effekter. EU:s åtgärder blir effektivare genom att det kan tas fram underlag om de nya psykoaktiva ämnenas skador. Det behövs EU-finansiering på cirka 3,7 miljoner euro under Acceptansen bland berörda parter är hög. En EU-forskningsinfrastruktur har samma effekter men medför oproportionerliga kostnader eftersom inrättandet kostar 5,1 miljoner euro och driften 1,4 miljoner euro per år. Acceptansen bland berörda parter är låg. Grupp 2: att ta itu med nya psykoaktiva ämnen individuellt eller i grupp Den individuella metoden (status quo) har medelstora positiva effekter på de politiska målen. Den effektiviserar inte EU-åtgärderna eftersom EU:s kapacitet att förutse utvecklingen på marknaden inte stärks, men har positiva effekter på hälsa och säkerhet genom att det ger tillförlitliga bevis om riskerna med varje ämne. Den har positiva effekter på aktörerna på den lagliga marknaden eftersom endast skadliga ämnen begränsas. Acceptansen bland berörda parter är god. Metoden per grupper av ämnen har medelstora positiva effekter på de politiska målen eftersom den bidrar till att förutse utvecklingen på marknaden och har positiva effekter på hälsa och säkerhet men har negativa effekter på de grundläggande rättigheterna och på aktörerna på den lagliga marknaden eftersom begränsningsåtgärder för ämnen kan införas trots att det saknas bevis om deras skador. Den innebär låga kostnader för EU och medlemsstaterna och acceptansen bland berörda parter är god. Den individuella metod som stöds av information om en intelligent grupperad ämnesgrupp har höga positiva effekter på uppfyllandet av de politiska målen eftersom den kombinerar fördelarna med de båda tillvägagångssätt som beskrivs ovan. Den har höga effekter på hälsa och säkerhet och medför inga ytterligare kostnader för EU och medlemsstaterna. Den har positiva effekter för aktörerna på den lagliga marknaden och hög acceptans bland berörda parter. Grupp 3: tillfälliga åtgärder Avsaknaden av tillfälliga åtgärder (status quo) har mycket negativa effekter för uppfyllandet av de politiska målen eftersom de ämnen som sannolikt är skadliga fortsätter att finnas på marknaden. Acceptansen bland berörda parter är låg. En EU-rekommendation om att införa tillfälliga åtgärder har medelstora positiva effekter på de politiska målen eftersom skadliga ämnen snabbt dras in från konsumentmarknaden. Det finns dock fortfarande en risk för att problemet förskjuts eftersom det är troligt att alla medlemsstater inte kommer att genomföra rekommendationen. Det medför begränsade kostnader för EU:s och medlemsstaternas budgetar (i samband med genomförandet). Verksamheten för aktörerna på den lagliga marknaden kommer att underlättas av ett gemensamt tillvägagångssätt för vissa ämnen i hela EU. De negativa effekterna för aktörernas affärsverksamhet på marknaden för rekreationsbruk och vissa av deras grundläggande rättigheter är berättigade. Den är proportionerlig och acceptansen bland berörda parter är god. SV 10 SV

11 Ett EU-beslut om införande av tillfälliga åtgärder har liknande men mer intensiva effekter eftersom det genomförs av alla medlemsstater. Det är dyrare än en rekommendation men effektivare vad gäller att minska risken för att problemet förskjuts och påverkar folkhälsan positivt. Verksamheten för aktörerna på den lagliga marknaden kommer att underlättas av ett gemensamt tillvägagångssätt för vissa ämnen i hela EU. Det är proportionerligt och acceptansen bland berörda parter är god. Grupp 4: slutligt beslut om ett nytt psykoaktivt ämne Status quo har små positiva effekter när det gäller att uppfylla de politiska målen. Trots att det bidrar till att förbättra samstämmigheten i de nationella åtgärderna är det inte möjligt att på ett proportionerligt sätt ta itu med ämnen som utgör medelstora risker. Det har negativa men berättigade effekter på de grundläggande rättigheterna. Det orsakar oro för proportionaliteten och acceptansen bland berörda parter är låg. Om det till status quo läggs till möjligheten att anta EU-rekommendationer om konsumentmarknadsbegränsningar, medför det medelstora positiva effekter för att uppfylla de politiska målen eftersom det möjliggör en respons som är mer proportionerlig till ämnenas skador. En risk för att problemet förskjuts finns dock kvar. Det har medelstora positiva effekter på skyddet av hälsa och säkerhet och små effekter på EU:s budget och de nationella budgetarna (i samband med verkställigheten). Det har även positiva effekter på aktörerna på den lagliga marknaden eftersom deras verksamhet inte skulle påverkas av begränsningsåtgärderna (medelhöga risker) och vissa användningsområden skulle vara tillåtna även för ämnen med allvarliga risker. De negativa konsekvenserna för de grundläggande rättigheterna och de ekonomiska aktörernas affärsverksamhet på marknaden för rekreationsanvändning är berättigade. Det står i proportion till ämnenas risker och accepteras av berörda parter. Om det till status quo läggs till möjligheten att anta EU-beslut om införande av konsumentmarknadsbegränsningar, har detta liknande effekter men dessa är mer intensiva eftersom beslut är bindande för medlemsstaterna. Det är dyrare än det föregående alternativet men också mer effektivt vad gäller att minska risken för att problemet förskjuts och minskar de skadliga ämnenas negativa effekter på hälsa och säkerhet. Det är proportionerligt och acceptansen bland berörda parter är god. 6. FÖRESLAGEN STRATEGISK LÖSNING En jämförande bedömning av följderna visar att följande kombination av lagstiftningsalternativ och andra alternativ skulle vara mest effektiv för att uppnå målen: (1) Att underlätta det strukturella samarbetet mellan ECNN, forskningsinstitut och kriminaltekniska laboratorier (2) En individuell metod som stöds av information om en grupp av ämnen som grupperats på ett intelligent sätt (3) Ett EU-beslut om införande av tillfälliga åtgärder. (4) Status quo och ett EU-beslut om att utsätta ämnen för marknadsbegränsningar med stöd av förvaltningsrättsliga påföljder Det alternativ som föreslås har mycket positiva effekter för folkhälsan och säkerheten Det möjliggör snabbare EU-åtgärder eftersom det genom tillfälliga åtgärder är möjligt att dra tillbaka ämnen som orsakar omedelbar oro från konsumentmarknaden i ett tidigare skede och det minskar den tid som krävs för att anta begränsningsåtgärder (genom genomförandeakter) som är direkt tillämpliga. SV 11 SV

12 Det alternativ som föreslås förbättrar kraftigt EU:s förmåga att förutse utvecklingen och tillhandahåller lämpliga strategier för nya psykoaktiva ämnen. Det har positiva effekter för aktörerna på den lagliga marknaden. Även om det medför negativa effekter för aktörernas affärsverksamhet på marknaden för rekreationsbruk samt deras grundläggande rättigheter är detta berättigat, eftersom det är nödvändigt att ta itu med de risker som ämnena medför och det uppvägs av de positiva konsekvenserna för ekonomiska aktörer på den lagliga marknaden. Det politiska alternativ som föreslås är en balanserad avvägning mellan behovet att skydda individer och samhället mot de risker som har samband med rekreationsbruket av nya psykoaktiva ämnen och nödvändigheten att minska hindren för den lagliga handeln och förebygga framväxten av sådana hinder. Det bidrar även till att på ett bättre sätt knyta den lagliga marknaden för nya psykoaktiva ämnen till den inre marknaden. Genom att tillhandahålla en mer graderad och bättre anpassad uppsättning alternativ som står i proportion till risknivåerna, blir begränsningsåtgärdernas negativa effekter på ekonomiska aktörer och konsumenter mindre. De positiva effekterna av detta alternativ uppväger kostnaderna för EU:s och medlemsstaternas budget. Detta alternativ är förenligt med subsidiaritetsprincipen eftersom det endast tar itu med de ämnen som orsakar problem i hela EU och ger medlemsstaterna ansvaret för att ta itu de ämnen som utgör ett lokalt problem. Dessutom är det förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom det inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen genom att tillhandahålla åtgärder som är anpassade till ämnenas risknivåer. 7. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING ECNN och Europol kommer att årligen rapportera om genomförandet av instrumentet. Kommissionen kommer att regelbundet utvärdera dess genomförande, funktion, ändamålsenlighet, effektivitet och mervärde. Den kommer att vart femte år ta initiativ till en utvärdering av instrumentet och överlämna resultatet till Europaparlamentet och rådet med förslag på ändringar, om det behövs. SV 12 SV

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2007 SEK(2007) 1425 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslag till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM(2016) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.10.2007 SEK(2007) 1238 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3- karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.2.2008 SEK(2008) 193 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 604 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeisk skyddsorder; SFS 2015:642 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2015 (OR. en) 14799/15 ADD 7 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 FÖLJENOT från: inkom den: 3 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.12.2015 COM(2015) 627 final 2015/0284 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Justitieutskottets utlåtande 2009/10:JuU16 Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om inhämtande

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet Kommittédirektiv Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar Dir. 2016:22 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.5.2007 KOM(2007) 249 slutlig 2007/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.12.2012 SWD(2012) 453 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 382 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 24.11.2011 2010/0273(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

{SEK(2008) 404 {SEK(2008) 405 {SEK(2008) 406}

{SEK(2008) 404 {SEK(2008) 405 {SEK(2008) 406} SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.4.2008 KOM(2008) 165 slutlig VITBOK om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler {SEK(2008) 404 {SEK(2008) 405 {SEK(2008) 406} SV SV

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2011 KOM(2011) 769 slutlig 2011/0353 (COD) ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) DENLEG 164 AGRI 881 CODEC 3090 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 20

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [ ](2015) XXX draft RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om effekten av den reviderade internationella redovisningsstandarden IAS 19 på

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU11y Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 26 april 2016

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12.2015 COM(2015) 625 final 2015/0281 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012 1 213-9-12 Kartläggning av narkotika i Norrköping för 212 SOCIALKONTORET, BEROENDEKLINIKEN OCH FRIVÅRDEN, NORRKÖPING SAMMANSTÄLLD AV BRITT BIRKNERT SOCIALKONTORET 213-9-1 2 Kartläggning av narkotika i

Läs mer

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Regeringskansliet Faktapromemoria Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Näringsdepartementet 2015-05-21 Dokumentbeteckning KOM (2015)177

Läs mer