Monteringsanvisning för IKI-Blockskorsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning för IKI-Blockskorsten"

Transkript

1 Monteringsanvisning för IKI-Blockskorsten E t t t r y g g t v a l : w w w. u u n i s e p a t. f i

2 2 IKI keramisk blockskorsten Den keramiska blockskorstenen IKI keramiska blockskorsten är en modern rökkanal som går lätt och fort att installera. IKI-rökkanalen är en brandsäker och syrafast skorsten med bra drag. IKI-skorstenen är en trelagerskonstruktion som består av keramiska, syrafasta element som bränns vid 1200 C, lättgrusblock samt mineralullisolering som monteras mellan dessa. Skorstenen utgör en helhet som utöver rökkanalens delar också innehåller eldfast bruk, rökgasspjäll samt efter behov plåtsats och skorstenshuv. Den keramiska rökkanalen blir snabbt varm och isoleringen håller värmen inne i rökkanalen. Detta förbättrar draget och minskar kondenseringen av fukt. Vid tillverkning av det keramiska innerröret har man utöver keramisk massa också använt återvunnet porslin. Det inre röret motstår därför hetta och syror väl till och med bättre än andra kända skorstensmaterial. Sot fastnar inte på den släta ytan och skorstenens väggar håller sig rena därför är också risken för skorstensbrand liten. Rökgastemperaturen från de eldstäder Uunisepät levererar är i medeltal C, vid eldning enligt bruksanvisningarna. Den keramiska blockskorstenen IKI är provad för två temperaturklasser: T600 har ett säkerhetsavstånd till byggnadsdelar av brännbart material på 50 mm och T400 har ett säkerhetsavstånd till byggnadsdelar av brännbart material på 20 mm. Regnhuv Armering Plåt Tätningsgummi Säkerhetsavstand 20 mm eller 50 mm Keramisk skorstenselement Mineralull Blockelement Brandull 20 mm eller 50 mm Tätningsgummi Lister Rökspjäll i rökkanalen T400 räcker för eldstäder från Uunisepät. Temperaturklass T600 används om två eldstäder på samma våning ansluts till samma rökkanal eller om ett bastuaggregat ansluts till rökkanalen. Toppanslutning Alternetivt rökspjäll i anslutningen ø mm 20 mm eller 50 mm Sotningslucka Bottenplatta Anslutning låg Alternetivt rökspjäll i anslutningen

3 3 Komponenter Betonghuv och IKIregnhuv (om IKI-plåtsats inte används) IKI-plåtsats, välvd regnhuv IKI-rökspjäll Toppanslutningsadapter (Anslutning till rökkanal ovanifrån) Tätningsgummi, 2 stk Runt anslutningselement h = 660 mm, anslutningsöppning: 160 mm Listpaket Isoleringspar, mineralull, h = 330 mm, tjocklek 55 mm Rapid eldfast bruk Keramiskt skorstenselement, h = 330 mm, diam. 160 mm Coroplast-isoleringstejp Blockelement, lättgrusbetong 370 x 370 x 200 mm IKI-sotningslucka Rektangulärt anslutningselement h = 330 mm, anslutningsöppning: 200 x 145 mm Bottenplatta

4 4 Placering av skorstenen Skorstenens höjd påverkas av dess placering i förhållande till taknocken och vilken våning eldstaden finns på. Det är ändamålsenligt att placera skorstenen nära taknocken. Av brandsäkerhetsskäl är det minsta avståndet på taknocken mellan skorstenens ände och yttertaket minst 0,8 m i det fall taktäckningen hör till minst brandklass A1 eller B roof (t2). Om skorstenen går igenom taket på annat ställe än nära taknocken ökas skorstenens höjd med 10 cm per takfallsmeter räknat från nocken. Figur 1 Skorstenens höjd fås genom att förena en punkt 0,8 m rakt ovanför takets högsta punkt med en punkt rakt ovanför takskägget på samma höjd som takets högsta punkt. Figur 2 > 0,8 m > 0,8 m > 1,1m 3 m Figur 1 Säkerhetsavståndet anses uppfyllt om skorstenen går igenom taket och dess horisontella avstånd till andra konstruktioner är 3 m och den höjer sig över takytan med 1 1,5 m. Figur 3 < 3 m > 3 m Figur 2 Om skorstenen går igenom en takyta vars lutning är 30 eller brantare anses säkerhetsavståndet uppfyllt när skorstenens horisontella avstånd till andra konstruktioner är 3 m och höjden är 1 1,5 m. Figur 4 > 0,8 m > 3 m När skorstenens höjd bestäms bör man också ta hänsyn till säkerhetsavstånd från intag för tilluft och ventilationsfönster så att skorstenens avstånd inte är under 8 m eller när höjdskillnaden är 3 m under 5 m. Figur 5 Figur 3 Skorstenens tillverkare bestämmer maximal höjd för skorstenen ovanför yttertaket (utan särskilt stöd). Skorstenen ska ha ett avstånd till brännbart material lika med säkerhetsavståndet. Om mellanrummet inte ventileras ska det mellan rökröret och det brännbara materialet alltid monteras obrännbar isolering i klass A1. > 3 m > 1,0 m tai 1,5 m Tillverkaren anger skorstenens säkerhetsavstånd som har bestämts genom tester av tålighet mot temperatur och soteld. Det säkerhetsavstånd som angetts för skorstenen måste beaktas förutom för väggar också i mellan- och vindsbjälklag samt vid montering av ångspärrar, undertak och taktäckning. > 30 Figur 4 Skorstenen ska ha ett avstånd till brännbart material lika med säkerhetsavståndet. Säkerhetsavståndet ska beaktas bl.a. i förhållande till takstolar, yttertakets konstruktioner, väggkonstruktioner och fasta inventarier i det fall de är av brännbart material. 3 m 5 m 1,0 m tai 1,5 m Skorstenen ställs på en fuktisolerad, stabil och obrännbar grund. Grunden ska dimensioneras så att den motstår vikten av skorsten och eldstad. Bottenbjälklagets konstruktion ska göras så att markfukten inte kan stiga upp i skorstenskonstruktionerna. Till exempel ventilationsfönster eller tilluft intag 8 m Figur 5 Finlands byggbestämmelsesamling del E3

5 5 Blockskorstenen är en egen separat konstruktion som inte får fästas i mellan- eller vindsbjälklag till en del av den bärande konstruktionen eller bindas till andra konstruktioner t.ex. brandmur. I genomföringar tätas fogen mellan ångspärr samt undertak och rökkanal med hjälp av produkter som tål hög temperatur. För ytbehandling av skorstenen ska tillverkarens anvisningar följas. Om skorstenen är provad med ytbehandling ska skorstenen ytbehandlas enligt tillverkarens anvisningar. Kompatibilitet mellan skorsten och eldstad Den temperaturklass som anges för skorstenen (T 80 T 600) ska vara på minst samma nivå som uppgiven medeltemperatur för rökgaserna från eldstaden. Vid användning av eldstaden ska också eldningsanvisningarna från eldstadens tillverkare beaktas så att inte temperaturen för rökgaserna från eldstaden stiger över det som tillverkaren uppgivit. För anslutningen mellan eldstad och skorsten får endast kopplingsstycken och anslutningsadaptrar som överensstämmer med anvisningar från eldstadens eller skorstenens tillverkare användas. Vid anslutning ovanifrån måste det klargöras hur tung skorsten eldstaden klarar. dragsäkring, rökgasfläkt eller eldstadskontakt. Tillbehör till skorstenen Rökgasspjället ska placeras så att det är lätt att använda. I rökkanalens nedre del ska det finnas en rengöringslucka. Framför rengöringsluckan ska det finnas tillräckligt med fritt utrymme; minst 400 mm på sidan och 600 mm framför. Regnhuven försvårar för regnvatten och snö att komma in i rökkanalerna, skyddar skorstenen mot vittring samt förbättrar draget. För blockskorstenar skyddas delen ovanför yttertaket från väderpåverkan genom rappning eller plåtbeklädnad Skorstenens underhåll och sotning Rökkanalen ska enligt gällande lagstiftning sotas årligen i åretruntbostäder och vart tredje år i fritidshus. Om det samlas mycket sot i rökkanalen ska sotning utföras oftare så det inte uppstår fara för soteld. Räddningstjänsten kan vid behov också bestämma om tätare sotningsintervall. Skorstenens plåtbeklädnad ska kontrolleras årligen. På vintern måste man sörja för att ta bort snölasten ovanför skorstenen och vid behov montera snöhinder ovanför skorstenen. Rökkanalen mellan eldstaden och skorstenen isoleras med 200 mm isolering i A1-klass om den går igenom brännbart material. När skorstenen går igenom ett värmeisolerat mellan- eller vindsbjälklag ska det runt skorstenen monteras ett särskilt lager av värmeisoleringsskivor av obrännbar värmeisolering i A1-klass som sträcker sig tydligt över det värmeisolerande lagret. Anslutning av eldstäder till samma rökkanal Huvudregeln är att det till en rökkanal ansluts en eldstad. Två eldstäder kan anslutas till samma kanal om eldstäderna finns på samma nivå eller i samma pannrum och använder samma bränsle. Båda eldstäderna förses med ett eget rökgasspjäll. När två eldstäder ansluts till samma rökkanal ska kanalen dimensioneras så att eldstäderna kan användas samtidigt. I detta fall är värmebelastningen större och vi rekommenderar att använda Iki keramiska blockskorsten i temperaturklass T600 varvid säkerhetsavståndet är 50 mm. Säkerställande av drag och luftväxling Förbränning förbrukar luft så man måste sörja för att tillräckligt mycket ersättningsluft tillförs. Mekanisk ventilation medför undertryck och i sådana fall måste man särskilt säkerställa att det är drag i rökkanalen och att det tillförs tillräckligt med ersättningsluft. Ventilationsanordningen kan förses med en separat eldstadsautomatik om det inte redan finns. När en ackumulerande eldstad installeras i huset i efterhand måste samtidigt hela ventilationssystemet gås igenom. Draget kan förbättras med

6 6 Den keramiska blockskorstenen IKI är CE-märkt CE-märkning (FLP 0989-CPD-0507) Genom CE-märkningen försäkrar tillverkaren att de tekniska data som anges i skorstenens märkning är certifierade och att produkten är provad enligt den harmoniserade produktstandarden EN :2005. Produkten lämpar sig för anslutning till av Uunisepät tillverkade eldstäder (produktens lämplighet för andra användningar måste kontrolleras) IKI keramisk blockskorsten IKI-skorstenen är en trelagerskonstruktion som består av keramiska, syrafasta element som bränns vid 1200 C, lättgrusblock samt mineralullisolering som monteras mellan dessa. Turun Uunisepät Oy, Rytövägen 32, Åbo CPD-0507 EN :2005 IKI KERAMISK BLOCKSKORSTEN Keramisk modulskorsten T400 N1 D 3 G20 EN T400 N1 D3 G20 temperaturklass, tillåten rökgastemperatur < 400 ºC täthetsklass, undertryck 21/sm 3 a40p (i Finland är gastäthetsklassen alltid N1) torrt driftsätt, fast bränsle (rökkanalens driftsförhållandeklass) korrosionsklass (nummer 3 betyder fast mineralbränsle = ved) G betyder att produkten motstår soteld. 20 anger att säkerhetsavståndet till brännbara material är 20 mm varvid spalten ska vara öppen/ventilerad. I genomföringar är säkerhetsavståndet dock 20 mm och i genomföringar krävs 20 mm obrännbar isolering. EN T400-N1-D3-G20 EN T600-N1-D3-G50 Produkten har förts ut på marknaden av Schiedel SAVUHORMISTOT OY Blåbergsvägen 9, FIN Esbo Tryckhållfasthet: Max. höjd 27 m skorstenselement Flödesmotstånd: 0,0015m Soteldsbeständig: Ja Tålighet mot frysning/upptining: Ja Vindlasthållfasthet med vindtrycket 1,5kN/m2: Utstickande icke-armerad skorsten max. höjd för utbredd last är 1,0 m över översta staget Utstickande armerad skorsten max. höjd för utbredd last är 3,0 m över översta staget Största avstånd mellan tvärstag: Inomhus 5 m utan armering Tillåtna måttavvikelser: - Blockelement +- 3 mm - Rökkanalrör +- 3 mm Iki-blockskorsten är också provad i temperaturklass T 600 varvid säkerhetsavståndet till brännbara byggnadsdelar är 50 mm (EN T600 N1 D3 G50). Bilagor till monteringsanvisningen: Intyg om överensstämmelse med EU-krav och Fabrikens kvalitetsövervakningsrapport.

7 7 Monteringsanvisning för IKI keramiska blockskorsten Förberedelser innan montering Kontrollera monteringsriktning för anslutningsrör och sotningslucka. Kontrollera också höjden för undre anslutning/toppanslutning samt placeringen av eventuella balkar och takstolar som inte är synliga. Montering Modulskorstenen är lätt att installera när du i förväg har satt dig in i de olika stegen. För murning av blockelementen används vanligt fogbruk. Åtgången för en skorsten med en rökkanal är ca 5 kg/m. För murning av rökkanalelementen används eldfast bruk som medföljer skorstensleveransen. Kontrollera under arbetets gång att skorstenen är rak. Ta hjälp av vattenpass eller rätbräda. 4. Gör hål för eventuell sotningslucka i anslutningselementet, eller från fall till fall i rökkanalröret. Hålets storlek är samma som yttermåttet för sotningsluckans murningsram. Hålet för sotningsluckan kan göras på sidan av bottenanslutningen (eller bakom). Placera sotningsluckan ca mm högre än rökkanalens botten, dock minst 50 mm över golv av brännbart material. När du väljer plats för sotningsluckan, tänk på att det ska vara minst 600 mm fritt utrymme framför luckan. Obs! Vid användning av slagborrmaskin får inte slagfunktionen vara inkopplad (elementet kan skadas)! Börja montera, montering av låg anslutning och sotningslucka 1. Om det ska vara en låg anslutning till rökkanalen, märk ut hålets plats på blockelementet på önskad höjd. Skär ut hålet i blocket med vinkelslipmaskin eller en såg med hårdmetallblad. Hålets storlek = anslutningselementets yttermått + 15 mm. Ta hänsyn till eventuella hål för sotningslucka. 5. Mura anslutningselementet med honsponten uppåt på bottenplattan. 2. Bred ut ett lager om ca 5 10 mm bruk på området som ska muras och fäst det första blockelementet på skorstenens grund. 6. Montera sotningsluckans anslutningsram på sin plats och täta med eldfast bruk. 3. Montera bottenplattan inuti blockelementet och kontrollera den nedre anslutningens anslutningshöjd innan rökkanalen monteras. 7. Bred bruk på blockelementets murningsyta och sätt blocket på plats.

8 8 8. Montera de skurna isoleringsskivorna på sina platser med den räfflade sidan mot anslutningsröret. Täta mellan anslutningsöppningen och blocket med brandull. 9. Fortsätt monteringen genom att mura fast nästa block och det keramiska rökkanalröret på sina platser. Bred ut massan som ett homogent lager i det keramiska rökkanalrörets honspont. Montera isoleringen. Blockelementen muras med ca 5 10 mm fog. Avlägsna överflödigt bruk på blockelementets in- och utsida samt överflödigt eldfast bruk på rökkanalrörets inneryta. Fortsatt montering av block- och rökkanalelement Fortsätt enligt punkt 9 till höjden för rökspjället. Montering av rökspjäll Rökspjället monteras i en skarv mellan skorstenselementen, gärna på samma våning som eldstaden. I blockelementet och isoleringen görs den öppning som krävs för spjällkassetten. Lämna utrymme för spjället att röra sig, ca 10 mm ovanför spjället, när du gör hål i blockelementet. 1. Passa in det keramiska röret och isoleringen till nivån för blockets yta. Montering av hög anslutning 3. Ta upp ett passande hål för rökspjället i nästa blockelement. Kom ihåg rörelsemånen 10 mm ovanför spjället. 4. Montera ett rökkanalrör utan eldfast bruk (värmeutvidgning!) innanför rökspjällets ring med hansponten nedåt. Fortsätt murningen på normalt sätt. När en hög anslutning ska göras mäts anslutningselementet till önskad höjd och arbetsgången är helt analog som vid montering av bottenanslutning och renslucka. Elementet under hög anslutning kan vid behov kortas av så att anslutningen hamnar på önskad höjd. Därvid bör man också avlägsna anslutningselementets nedre fals så att kontaktytan blir så stor som möjligt. Använd rikligt med eldfast bruk. Montering av toppanslutning 1. Placera en cirka 1 cm tjock brandullremsa mellan eldstaden och rökgasröret. 2. Passa in rökspjället på sin plats så att den mindre ringen är inuti röret. Använd inte bruk, kontrollera rökgasspjällets rätta monteringsriktning. Adapter Eldstadslock Rökspjäll 2. Kontrollera att anslutningsadapterns underkant inte hamnar längre ner än eldstadslockets undre yta så att sommarspjällets funktion inte hindras. Om rökgasspjället är placerat i eldstaden, kontrollera att inte adaptern stöder på rökgasspjället. På det sättet får de inre delarna tillräcklig rörelsemån.

9 9 Genomföring i ångspärr 3. Montera anslutningsadaptern i hålet i eldstadens topp och skär bort överflödig ull. 1. Beakta skyddsavstånd till takkonstruktioner. 4. Mura fast det första blocket. Centrera genom att mäta. 5. Rengör anslutningsadapterns yta från bruk så att isoleringsullen trycks tätt emot den. 2. Skär ett hål i ångspärren som motsvarar skorstenen + skyddsavståndet. På bilden en T600 skorsten och ett skyddsavstånd på 50 mm. Hålets storlek blir då 470 x 470 mm. 3. Träd genomföringsgummit runt skorstenen, då den är murad ovanom ångspärren, och tejpa fast det med Coroplast tejp i ånspärren samt i skorstensblocket. 6. Montera de skurna isoleringsskivorna på sina platser med den räfflade sidan inåt. Montera ett keramiskt innerrör (hanänden nedåt) på anslutningsadaptern, använd eldfast bruk som tätning. Kontrollera monteringshöjd för eventuellt rökgasspjäll (max. 1,0 m från anslutningen). Se punkten montering av rökspjäll. 4. Montera brandisolering runt skorstenen enligt skyddsavstånd. På bilden T-600 och PAL 50 brandisolering. Den kan limmas med saneringsbruk, eller spännas fast med ståltråd som på bilden. Beakta att brandisoleringen bör nå 100 mm över värmeisoleringen i övre bjälklaget.

10 10 Genomgång av papptak 1. Gör en öppning i taket som är minst 20 mm större än skorstenen runtom. 5. Montera yttertaksbeslaget på sin plats. 2. Efter att skorstenen murats monteras tätningsgummit på sin plats. Lyft upp takpappen och skjut in tätningsgummits övre kant under pappen. Tejpa tätningsgummits kant i skorstenen. Obs! Tejpa inte i timmerhus som sjunker. 3. Bred ut limkitt mellan pappen och tätningsgummit. 6. Plåtens övre kant kan monteras under takpappen. 7. Vid behov förlängs plåtskoningen med en förlängningsbit ända till nocken. 8. Bre ut limkitt under plåtens kant och skruva fast yttertaksbeslaget i taket. 4. Skruva fast plåtremsorna ovanpå gummit.

11 11 Genomgång av tegeltak 1. Ta bort tegelpannorna och kapa läkten, avstånd till skorstenen minst 20 mm. Gör ett så trångt hål som möjligt i undertaket. 5. Gör ny läkt där det behövs. Lägg vid behov ca 12 mm ribbor på läkten så att takpannorna hamnar rakt. 2. Lyft upp takfoliens kanter mot skorstenen och skruva eller spika fast kanterna i skorstenen. 6. Såga till takpannorna runt skorstenen. 3. Montera tätningsgummit ovanpå takfolien. Tätningsgummits övre kant läggs under takfolieskarven eller över nocken så att vatten inte kan rinna in under tätningsgummit. 7. Montera yttertagsbeslaget i taket. Använd de långa täckskruvarna som följde med i leveransen på tegeltak. Borra ett hjälphål genom plåten och tegelpannan. Skruvarna ska fästa i takläkten. 8. Vid behov förlängs plåtskoningen med en förlängningsbit ända till nocken. Nockpannorna sätts på sina platser. 4. Tejpa fast tätningsgummits sidokanter i takfolien. Tejpa tätningsgummits kant i skorstenen. 9. På tegeltak kan du använda en formbit i gummi som limmas på fotplåten och formas som en takpanna. Gummits överkant sätts under tegelraden ovanför.

12 12 Genomgång av maskinfalsat tak med nockplåt 1. Skär ett hål i plåten som är mm större än skorstenen för montering av tätningsgummit. 8. Montera vid behov en stödlist mellan takskarvarna för att stödja yttertaksbeslaget. 2. Skär ett trångt hål i takfolien och lyft upp kanterna. Spika eller skruva fast kanterna i skorstenen. 9. Skruva fast yttertaksbeslaget i stödlisterna. 3. Montera tätningsgummi ovanpå takfolien. Tätningsgummits övre kant läggs under takfolieskarven eller över nocken så att vatten inte kan rinna in under tätningsgummit. Tejpa fast gummikanterna i undertaket och gummits överkant i skorstenen med Coroplast-tejp Bocka yttertakbeslagets kanter mot takplåten. 11. Fortsätt plåtskoningen vid behov med förlängningsbit till nocken. 5. Sätt yttertaksbeslaget tillfälligt på plats och märk ut sidokanterna i takplåten. 6. Klipp samtidigt urtag för takplåtens skarvar i yttertaksbeslaget. 12. Montera nockplåten. 7. Montera stödlisterna med täckskruvarna i taket på markerade platser.

13 13 Genomgång av plåttak Ytbehandling 1. Se punkterna 1 3 för genomgång av maskinskarvat tak. 2. Montera yttertakbeslaget på plats och skruva fast i plåttaket med täckskruvarna. Armering av IKI-blockskorsten behövs endast: a. när skorstenen höjer sig mer än mm över yttertaket. I det fallet ska armeringen (diam. 8 mm) sträcka sig minst 800 mm under yttertaket. b. i fristående mastliknande skorstenar. I sådana ska armeringen förankras i betonggrunden minst 400 mm. Armeringen utgörs enligt projekterarens anvisningar. 3. Fortsätt plåtskoningen vid behov med förlängningsbit till nocken. Se punkt 11 för genomgång av maskinskarvat tak. 4. Montera nockplåten. Obs! Vid beställning av skorsten måste det uppges om armering behövs. Täpp till blockets hål med t.ex. en komprimerad bit ull när murningen är minst 800 mm under yttertaket. Montera armeringsjärnen i hålen och gjut igen hålen med t.ex. flytbetong. Som hjälpmedel kan man använda tratt och vattenkanna. Montering av betonghuv 1. När önskad skorstenshöjd har uppnåtts, passa till innerröret till 20 mm högre än betongtoppens hål. 2. Fäst sist RST-regnhuven. 3. I plåtsatsen ingår en egen skorstenshuv så att punkterna 1 och 2 kan förbigås. I det fallet ska innerröret vara 10 mm kortare än det översta blocket. Ytbehandling Den del av skorstenen som är ovanför yttertaket kläs med plåt, slammas eller rappas. För de delar som befinner sig under yttertaket kräver inte tillverkaren ytbehandling, men skorstenen kan slammas, rappas eller sättas med plattor. Obs! Montera speciella fall enligt projekterarens anvisningar (t.ex. skorsten utomhus).

14

15

16 Turun Uunisepät Oy Rytövägen 32, Turku Tel Återforsäljare Björneborg Tel , Itäkeskuksenkaari 1-3, Björneborg Seinäjoki Tel , Kaarretie 6, Hyllykallio Jyväskylä Tel , Vapaaherrantie 2, Jyväskylä Tammerfors Tel , Viinikankatu 36, Tammerfors Kotka Tel , Sammonaukio 4, Kotka Vasa Tel , Fredsgatan 16, Vasa Kuopio Tel , Tehdaskatu 16, Kuopio Lahtis Tel , Huovilankatu 2, Lahtis Oulu Tel , Limingantie 5 LH 21 A, Oulu Vantaa Tel , Kaakelikaari 4 b, Vantaa Villmanstrand Tel , Lentokentäntie 14, Villmanstrand Åbo Tel , Rytövägen 32, Åbo Jakobstad, Karleby Tel Styrmansgatan 10, Jakobstad Uunisepät 2/2014 E t t t r y g g t v a l : w w w. u u n i s e p a t. f i

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING Regnskydd Isolerad del (1500 eller 2000 mm) Tätning av vattentak Genomföringscylinder (tilläggsutrustning) Genomföringsstöd Rökspjäll (tilläggsutrustning) Oisolerat anslutningsrör KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Monteringsanvisning NVI2000 Combi

Monteringsanvisning NVI2000 Combi Monteringsanvisning NVI2000 Combi 120-0232 2010-07-01 Utgåva: 5 Art. Nr. 917906 Innehållsförteckning. Montering av skorstenssektioner... Sidan 3-5 Montering av innertaksplåt... Sidan 6 Montering av tilluftkanal...

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 SE Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs noggrant genom

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 1/6 MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 Allmänt ivarskiffer Diagonal 40x40 kan användas som takskiva vid en taklutning av minst 18 på ett hel brädat tak med undelagspapp eller som ventilerad

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Installations & Skötselanvisningar AVL UJ.13.1.U1

Installations & Skötselanvisningar AVL UJ.13.1.U1 Installations & Skötselanvisningar AVL UJ.13.1.U1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING chamotte Förberedelser Produkter Montering Rökrörsanslutning CE-märkning pimpsten Förberedelser Produkter Montering Rökrörsanslutning

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

TONA. Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE

TONA. Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE TONA Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE TONA producenten för Europa TONA levererar idag sina kvalitéts skorstenar till mer än 20 Europeiska länder och fortsätter

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

Öppen spis Blockskorsten Stålskorsten Renovering

Öppen spis Blockskorsten Stålskorsten Renovering Öppen spis Blockskorsten Stålskorsten Renovering Smarta skorstenslösningar Smarta skorstenslösningar Schiedel är Europas största skorstenstillverkare och har tillverkat skorstenar för den svenska marknaden

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning -95 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 IAV SE 0043-3 411548 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Vivaldi. Vi tror oss

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 Monterings- och bruksanvisning 1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med er nya braskamin från Morsø!

Läs mer

Trähuset. Pelle-ved 6

Trähuset. Pelle-ved 6 Trähuset Pelle-ved 6 Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt. Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga. Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset Lycka

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor. Tips och Råd Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske

Läs mer

Placera din kamin där du vill!

Placera din kamin där du vill! SKORSTENSSYSTEM 1 Placera din kamin där du vill! Premodul är en modern stålskorsten som gör det möjligt att placera din kamin där du vill utan en murstock. Premodul tillverkas av NIBE Brasvärme i Sverige

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Pallas / Pallas Back Gratulerar

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning

tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning Att lägga ett tegeltak är inte så svårt, om du läser igenom och följer Lafarge Roofings läggningsanvisningar. Var noga med förberedelserna och se till

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se Svesol Premium www.svesol.se Ovanpåliggande och fristående montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2

Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2 Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2 QAE_105104-0906 - Innehållsförteckning DeLaval-skorsten P2... 1 Allmän beskrivning... 1 Ventilationsskorsten P2 - hög kapacitet, flexibel planering... 1 Grundläggande

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Kota skorsten T600. Huvtak. - Rökgångsdelarna är ytbehandlade med svart värmebeständig pulverlack. Rökgångsdel

Kota skorsten T600. Huvtak. - Rökgångsdelarna är ytbehandlade med svart värmebeständig pulverlack. Rökgångsdel Huvtak Rökgångsdel 300 mm Tätningsgummi till taket Bärring Kota skorsten T600 - Rökgångsdelarna är ytbehandlade med svart värmebeständig pulverlack -1st skarvsvep, svart värmebeständig färg. - Monteringssatsens

Läs mer

Den lätta taklösningen

Den lätta taklösningen Den lätta taklösningen Med MetroBond erbjuder MetroTile skandinavien AB ett av marknadens mest genomtänkta och hållbara tak och det ger vi års garanti på. Scandinavien AB Produkten MetroBond FÄRGER, LJUD

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Dubbelväggiga för rökgaskanaler. Enkelväggiga för kondensskydd och ventilationskanaler ROBUST E ROBUST FE

MONTERINGSANVISNING. Dubbelväggiga för rökgaskanaler. Enkelväggiga för kondensskydd och ventilationskanaler ROBUST E ROBUST FE MONTERINGSANVISNING 2013-06-01 Rev.2013-06-01 Rev.2014-09-29 FLEXIBLA INSATSRÖR 1 2 Dubbelväggiga för rökgaskanaler ALPHA DS ROBUST D ROBUST DP Enkelväggiga för kondensskydd och ventilationskanaler ROBUST

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas.

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas. Forserum 131024 Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas Version 6 Montering av Pergola glastak OBS! bilderna som visas i monteringsanvisningen

Läs mer

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design 2011-09-06U2 Installations- och användaranvisning Gjutjärnskassett NSP 51 och NSP 53 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt

Läs mer

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING OURA SERIEN BBRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående råd och

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Garage Holger

Montering & Bruksanvisning Garage Holger Montering & Bruksanvisning Garage Holger Rev.nr: 140702 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege FRD44-3857 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING Scan-Line 7A Scan-Line 7B Scan-Line 7C Scan-Line 7D www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod UTG 3 MONTERINGSANVISNING Förrådsbod Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp på träytorna

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor.

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. September 2007 Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. 10 års garanti Uppfyller alla nordiska krav 25 års samlad kunskap om stålskorstenar

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

Byggförslag till Sauno virkestork

Byggförslag till Sauno virkestork 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.sauno.snickra.net www.snickra.net Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek du själv

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor.

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. SEPTEMER 2007 Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. Uppfyller alla nordiska krav 25 års samlad kunskap om stålskorstenar ästa kvalité

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM MONTERINGSNVISNING FÖR RUNDDE TKVVTTNINGSSYSTEM 1 6 5 8 7 10 3 11 9 4 14 2 12 13 11 14 17 Produktlista Nr Produkt 1 Pisko hängränna 2 Pisko ytterhörn 90 3 Pisko innerhörn 90 4 Pisko ränngavel, höger och

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Braskamin Utgåva 08 /01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för

Läs mer

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA 1 --0 Allmänna råd och anvisningar Läs igenom bruksanvisningen noga. Monteringen av murspisen bör överlåtes till en fackman. Våra återförsäljare kan självklart hjälpa till med monteringen. Beträffande

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Detta behöver du för att montera en ytterdörr: Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Penna 2st 1,5m träribbor Kilar

Läs mer