Minnesanteckningar från hearing avseende nätkoden LFC&R den 26 augusti 2013 (dnr )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från hearing avseende nätkoden LFC&R den 26 augusti 2013 (dnr 13-102125)"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Datum Minnesanteckningar från hearing avseende nätkoden LFC&R den 26 augusti 2013 (dnr ) Närvarande Magnus Andersson Ei Herlita Bobadilla Robles Ei Lena Jaakonantti Ei Caroline Törnqvist Ei Paul Andersson Svensk Energi Stig-Arne Ankner Konkurrensverket Andrea Badano Elforsk Market Design AB Christian Cleber Tekniska Verken AB Jakob Helbrink Sweco AB Anders von Holst Vattenfall Vattenkraft AB Ingrid Lindberg Svenska Kraftnät Johan Lundqvist Svensk Energi Catarina Naucler Fortum Distribution AB Åsa Rödén Smart Grid Networks Ltd Jan Sandner Vattenfall Eldistribution AB Johan Sehlin E.ON Vattenkraft AB Erik Svensson Svenska Kraftnät Rolf Svensson Vattenfall Eldistribution Peter Söderström Vattenfall Eldistribution AB Jan Sundell J&S Sundell AB Sten-Olov Vikström E.ON Vattenkraft AB 1 Presentation Lena Jaakonantti och Caroline Törnqvist hälsade alla välkomna och gav en allmän presentation av nätkoderna och lagstiftningsprocessen samt syftet med, och föremålet för, hearingen. Den kod som behandlades vid Hearingen var Load-Frequency Control and Reserves (frekvenskontroll). Förkortningar som förekommer i dessa minnesanteckningar är: EI6003, W-3.1, TSO - Transmission System Operator (systemoperatör, i Sverige är det Affärsverket Svenska kraftnät) DSO - Distribution System Operator (i Sverige motsvaras detta av regionnät och lokalnät) DNO - Distribution Network Operator Ei Energimarknadsinspektionen FCR frequency containment reserves, frekvensstyrd reserv FRR frequency restoration reserves, frekvensåterställningsreserv RR replacement reserves, resurs för återställning av frekvensreserven Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

2 2 (5) FRR-A Nuvarande benämning på automatisk aktivering av reserver FRC-N Nuvarande benämning på frekvensreserv för 49,9-50,1 Hz FRC-D Nuvarande benämning på frekvensreserv för 49,5-49,9 Hz ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity RfG Nätkoden Requirements for generators LFC&R Nätkoden Load Frequency Control and Reservs 2 Diskussion Lena Jaakonantti berättade att de synpunkter som framkommer under diskussionen, eller inkommer skriftligen till Ei, kommer att utgöra underlag för den PM som Ei skickar till Näringsdepartementet, och att minnesanteckningar från detta möte kommer att finnas med i bilagorna till samma PM. Denna och övriga PM kommer att finnas tillgängligt hos Ei eller Näringsdepartementet och på Ei:s webbplats. Frågeställningen för denna hearing var: Hur påverkar koden aktörerna, marknaden och slutkunder? Jan Sundell frågade om den tidsplan som presenterats av EU-kommissionen m.fl. för utvecklandet av koderna till 2014 fortfarande gäller? Lena Jaakonantti svarade: Tidsplanen har inte ändrats men att det finns goda skäl att anta att den inte kommer att kunna hållas. Erik Svensson instämde. Anders von Holst undrade: Så som FRR-A är utformat i LFC&R kommer det att medföra ett större slitage på anläggningar för vattenkraft eftersom reserven kommer att behöva regleras oftare, snabbare och i större steg. Vattenkraft är ett fint instrument och bör inte användas när andra lämpligare verktyg finns. Kan inte frågan lösas på annat sätt? Erik Svensson svarade: Avsikten med FRR-A (LFC) i Norden har varit att hitta en typ av frekvensreserv som ligger emellan dagens primärreglering och sekundärreglering. Jämfört med primärreglering medför FCR långsammare reglering och därmed bättre förutsättningar för driften av berörda anläggningar. Uppfattningen att man kan ersätta effektreglering med energireglering delas inte av Svenska Kraftnät. Det ligger i Svenska Kraftnäts intresse att hela tiden optimera kostnader mot reservbehov. Johan Lundqvist tillade: Kostnadstäckning för t ex slitage måste fås och kommer sannolikt att återspeglas i prissättningen av produkterna i den nya balansmarknaden. Johan Sehlin frågade: Det ska, enligt art. 44(5) LFC&R, göras en omprövning av huruvida produktionsanläggningen uppfyller kraven enligt koden vart femte år. Vore det inte lämpligare att anläggningen omprövades när tekniken i anläggningen ändras? Ändras inte tekniken eller kraven finns ju inte skäl att genomföra den stadgade femårsprövningen. Erik Svensson svarade: Tanken är att skapa möjligheter till kontroll av de frekvensreserver TSO avser använda. Kravet på prövning vart femte år finns där mest för att TSO

3 3 (5) ska kunna rapportera till tillsynsmyndigheterna att man fullgjort sitt uppdrag. Vad avser anläggningar för vattenkraft behöver ägaren gissningsvis endast visa att inga förändringar gjorts i anläggningen. Johan Lundqvist tillade: Det sista framgår inte tydligt i LFC&R och dessutom finns det angivet i anslutningskoden RfG regler för återkommande revision av produktionsanläggningar. Hur revision ska ske är viktigt att mer förtydliga för alla berörda parter - DSO:er och produktionsanläggningar. Omfattar revisionen av anläggningar också informationsflödet till/från produktionsanläggningen och även DSO:ns kommunikationskanaler? Ingrid Lindberg svarade: Koden riskerar medföra ökad administration och vi alla är väl överens att hålla denna så begränsad som möjligt. Detaljnivån som följer av koden är olämplig. Erik Svensson tillade: Krav om anläggningarnas utformning för att möjliggöra informationsutbyte t.ex. realtid, regleras av andra koder. Regleringen i denna kod avser endast den information som måste sändas om anläggningar till TSO. Lena Jaakonantti svarade: Vi noterar synpunkterna. Detaljnivån är ännu oviss och blir under utformningen av förordningen en fråga för kommissionen. Johan Lundqvist tillade: Det är viktigt att dessa synpunkter framförs innan någon lagstiftning antas. Stabilitetsfrågan berör också DSO:erna. Inkluderar produkterna FCR, FRR och RR typ av produktionslag för t ex leverans av inertia, eftersom detta påverkar berörda aktörer om SvK bestämmer en nivå för minsta interia i systemet? Erik Svensson svarade: Frågan om inertia har återkommit upp i samband med implementering av förnybar energi. Också ökad konkurrens från producenter i Europa via likstömsförbindelser kommer att påverka inertia i Norden. Lena Jaakonantti tillade: Man kommer troligen att behöva ta fram nyckeltal för inertia i systemet. Johan Sehlin frågade: De data som ska inhämtas och sändas med visst intervall avseende produktionsanläggningar för FCR kommer att bli mycket stor, se art. 44(8). E.ON. Vattenkraft har ett stort antal aggregat som frekvensregleras, och data som ska skickas var 10 sekund. E.ON. Vattenkraft AB undrar i vilken omfattning dessa data kommer att användas? E.ON. Vattenkraft är angeläget om att insamlad data verkligen används. Vore det inte en bättre lösning att TSO bestämmer vilka data som ska skickas, istället för att reglera det i koden? Erik Svensson svarade: Svenska Kraftnät delar E.ON:s syn i frågan. Svenska Kraftnät skulle kunna begära den insamlade informationen vid en incident och inte som koden föreskriver, i realtid. De tekniska förutsättningarna måste finnas för att samla in det data som kan komma att begäras av TSO.

4 4 (5) Johan Lundqvist tillade: Koden medför i denna del för liten nytta och det är för svårt att leva upp till kraven på informationsutbyte. Man bör också fokusera på att nyttja befintliga kommunikationskanaler som finns hos DSO:erna istället för att skapa nya. Det är också oklart om det avses realtidsdata eller tidstämplad information? Johan Sehlin tillade: Det vore lämpligt om TSO bestämde vilken information som ska inhämtas istället för att lagstifta om detta. Erik Svensson svarade: I koden används nu även begreppet realtidstidstämplade data. Johan Sehlin undrade om det finns möjlighet till dispens från kravet på informationsinhämtning? Är det verkligen nödvändigt att vara tvungen att leverera så detaljerad data i realtid om det inte finns något behov? Det finns risk att aktörer väljer att stå utanför om kraven blir för höga. Erik Svensson tillade: Jag instämmer i Johan Sehlins synpunkt men vill lägga till att de data som är föremål för koden måste samlas in under alla omständigheter, det anknyter till de krav som ställs på produktionsmoduler i koden RfG, frågan i denna kod gäller istället när utbytet av information ska ske, i realtid eller på begäran. Johan Lundqvist anförde: Det måste förtydligas hur processen för hur en anläggning blir kvalificerad för balanstjänster. Ska detta ske mellan producent och DSO eller TSO? Detta är i och för sig mer en fråga för den kommande balanskoden. I koden har man använt begreppet DNO istället för DSO. Vore det inte bättre att använda begreppet DSO istället? Det är i koden oklart hur en produktionsenhet definieras, avses en enskild generator eller aggregerade anläggningar? Johan Sehlin undrade: Vad innebär kodens begrepp full activation time i art. 44(1)? Innebär kodens reglering att det ska fungera som idag vid aktivering av produktionsanläggningar? Erik Svensson svarade: Koden innebär att samma krav kommer att gälla även i framtiden, d.v.s. en aktiveringstid inom 30 s vid 49,5 Hz. FCR motsvarar dagens FRC-N och FRC-D. Johan Lundqvist frågade: Vilka tidramar kan komma ifråga för implementeringen, framför allt vad avser utbyte av data? Lena Jaakonantti svarade: Kommittologin tros starta någon gång i början av nästa år och kan tänkas ta i anspråk ett par månader. Erik Svensson informerade om det interna arbetet på Svenska Kraftnät. Någon frågade om implementeringen kommer att vara svårare för Europa än för Norden eftersom vi kommit långt på väg till en gemensam marknad?

5 5 (5) Erik Svensson svarade: Detta varierar. Länderna i Europa har kommit olika långt inom olika områden. Det är därför svårt att göra en generell jämförelse mellan Sverige och andra länder. Johan Lundqvist frågade: Hur ska koderna kommuniceras till branschen och hur ska parterna engageras? Erik Svensson svarade: Svenska Kraftnät tar sitt ansvar genom att informera via riktade mail, deltagande i olika seminarier samt via sina driftsråd och marknadsråd. Johan Lundqvist frågade: Är det möjligt att ta fram en handbok för koden och hur den kommer att tillämpas? Svensk Energi medverkar gärna i ett sådant arbete. Erik Svensson svarade: Ei är nationell tillsynsmyndighet och den myndighet som kommer att bedriva tillsyn över hur koden tillämpas. Detta betyder att Ei kommer att avgöra hur koden kommer att tillämpas. Svenska Kraftnät har därför inte ansvaret för att utarbeta en handbok för kodens tillämpning. Paul Andersson anförde: Utarbetandet av en handbok kunde vara en uppgift för ENTSO- E. Caroline Törnqvist berättade: Rollfördelningen är knepig men Ei kommer att ta sitt ansvar för implementeringen av koderna. I nuläget är det svårt att avgöra vilka delar av koderna som det bör informeras särskilt om. Erik Svensson tillade: Ett rimligt antagande angående tillämpningen av koderna är att det kommer att kräva mer personal, mer IT och en hantering av större informationsvolymer. Förmodligen kommer Svenska Kraftnät att vid behov av uppgradering av t.ex. SCADA-system, skala upp systemen nu istället för att behöva göra tillägg till dessa senare i olika steg. Lena Jaakonantti avslutade mötet och tackade för deltagandet. Lena Jaakonantti tillade att deltagarna även efter hearingen var välkomna att inkomma med synpunkter till Ei skriftligen.

Nätkod Requirement for Generators

Nätkod Requirement for Generators EI1000, W-3.1, 2013-01-30 BILAGA 2 1 (20) Diarienr Internationella avdelningen Nätkod Requirement for Generators Bakgrund Syftet med denna nätkod avseende anslutning av betydande produktionsenheter till

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen RAPPORT 1 (18) Dnr (åberopas vid korresp.) AD001-8770-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ju2009/5174/PO Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen Sammanfattning Vid en allmän

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 EI6003 W-3.0, 2010-11-30 MINNESANTECKNINGAR 1 (3) Datum 2012-09-19 Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 Närvarande Ej närvarande Yvonne Fredriksson (ordf.), Tony Rosten och

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Kostnadsnyttoanalys av Datahubb 30 april 2014 Proj no: 5469494000 Copyright 2014 Sweco Energuide AB Copyright 2014 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

I Energimarknadsinspektionen

I Energimarknadsinspektionen I Energimarknadsinspektionen MISSIV 2013-05-17 1(2) Avdelningen för konsumenträtt Katarina Abrahamsson 016-16 27 49 katarina.abrahamsson@ei.se Svensk Fjärrvärme Olof Palmes gata 31 111 22 STOCKHOLM Remiss

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer