Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15"

Transkript

1 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordförande justera protokollet 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse utgår, del av 2014 samt 2015 års berättelse redovisas vid nästa årsstämma. 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning utgår, del av 2014 samt 2015 års resultat och balansräkning redovisas vid nästa årsstämma. 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning utgår, del av 2014 samt 2015 års balansräkning redovisas vid nästa årsstämma. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter utgår, del av 2014 samt 2015 års beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter beslutas vid nästa årsstämma. 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisor/er 16. Val av valberedning

2 18. Övriga anmälda ärenden Proposition från styrelsen gällande antagande av trivselregler enligt bilaga Proposition från styrelsen gällande skötsel av rabatter 19. Stämmans avslutning Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Ombud får bara företräda en medlem. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt kan rösta för sig själv samt för den medlem som företrädes genom fullmakt. Efter och i anslutning med årsstämman kallas styrelsen till konstituerande möte. Välkommen!

3 Proposition gällande antagande av trivselregler Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Trivselreglerna i en bostadsrättsförening är tänkta att reglera ordningsfrågor såsom regler för tvättstugan, sopsortering och köhantering till parkeringsplats med mera. Då vår förening är nybildad saknas sådana trivselregler. Det är styrelsens bedömning att det är av vikt att trivselregler upprättas för att skapa tydlighet och rutiner för samtliga boende i fastigheten. Styrelsen har arbetat fram ett förslag till trivselregler som är tänka att antas på ordinarie föreningsstämma. Tanken är att trivselreglerna skall revideras en gång per år och därmed vara ett levande dokument. Dokumentet bifogas denna proposition. Förslag till beslut Att stämman antar föreslagna trivselregler Styrelsen Brf Barkassen 15

4 Proposition gällande skötsel av rabatter I nuvarande avtal med Värmlands Fastighetsservice ingår inte skötsel av fastighetens rabatter. Rabattskötsel kostar cirka 4000 kronor per år om arbetet läggs ut på extern utförare. Styrelsen vill därför se över möjligheterna att skötseln sköts av de boende för att på så sätt spara pengar och förhoppningsvis få finare rabatter. I många andra föreningar är det någon eller några med gröna fingrar som ser till att rabatterna är fina. De utlägg som görs i samband med skötseln redovisas med kvitton som man sedan får tillbaka. De som är intresserade av att tillhöra blomgruppen föreslås ta kontakt med styrelsen för att påbörja arbetet. Förslag till beslut Att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om arvodering samt utreda intresset inom föreningen Styrelsen Brf Barkassen 15

5 Trivselregler BRF Barkassen 15 Trivselreglerna (ordningsregler) inriktar sig i första hand på boendemiljö med hänsyn mot grannar och bostadsrättsföreningen. Sunt förnuft borde räcka men för förtydligande är trivselreglerna nedskrivna. Fler regler finns i föreningens stadgar. Den som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i och besöker lägenheten följer föreningens trivselregler och stadgar. Ordningsreglerna gäller inte bara de som äger bostadsrätten. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster som hyr i andra hand. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även för dem. Allmän aktsamhet Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egenom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla. Upplåsning Huvudnyckel och samtliga extranycklar förvaras av föreningen hos Värmlands Fastighetsservice. Den som blir utelåst kontaktar Värmlands Fastighetsservice på telefonnummer Om du inte kan identifiera dig kan du bli nekad tillträde. Bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen får själv stå för arbets och utryckningskostnaden. Entré Porten/entrédörren är alltid låst, även dagtid. Information om aktuell portkod meddelas av styrelsen. Portkoden får inte lämnas ut till obehöriga. Entrédörren går även att öppna med respektive lägenhetsnyckel. Parkering Fastigheten har 33 parkeringsplatser. Av dessa är 23 stycken carports med tillhörande förråd och el, 8 stycken parkeringsplatser utan tak men med el och resterande parkeringsplatser utan tak och el. Styrelsen administrerar kösystemet och det är till styrelsen man vänder sig

6 om man vill hyra en parkeringsplats. En kö per hushåll gäller. Styrelsen beslutar om avgiften som skall betalas månadsvis i förskott. Hyr man en carportplats mister man sitt förrådsutrymme då förråd tillkommer med carportplatsen. Förutsättningar att hyra två platser är: Att det finns lediga platser och det inte finns någon i kön som saknar plats. Då skall de ha företräde Att den extra platsen inte kommer med tillhörande förråd Att man ska vara två vuxna i hushållet och därmed ska det finnas ett behov Cyklar Varje hus har sin avsedda plats för cyklar. De skall i mesta möjliga mån ställas i cykelrummen eller i de cykelställ som finns utomhus. Tänk på att inte ställa cyklar där de hindrar framkomlighet eller stör, t ex på gångvägar eller vid ledstänger och ramper. Se även till att ta bort de cyklar som inte används eftersom antalet platser i rum och utomhus är begränsat. Misstänkt övergivna cyklar Övergivna cyklar märks med ett daterat meddelande på styret om att cykeln kommer att forslas bort om ägaren inte tar bort märkningen inom tre månader. Är märkningen kvar efter tre månader forslas cykeln bort. Någon rätt till ersättning för bortforslad cykel finns inte. Musik, fest, arbeten m.m. Självklart visar vi våra grannar hänsyn dygnet runt, men vi är extra tysta mellan 22:00 och 07:00. Meddela gärna berörda grannar i förväg när fest eller arbeten planeras, acceptansen brukar öka markant om man blivit informerad. Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Om så inte är möjligt, har bostadsrättsföreningen störningsjoursavtal med Securitas. Om jouren bedömer att störning har skett, debiteras bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen kostnaden för utryckningen. En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör och sedan en chans att bättra sig. Som granne sänker vi genast musiken om någon blir störd. Blir det inte bättre kan styrelsen skicka ett klagomål. Då räcker det med ett samtal. Blir det inte bättre kan styrelsen skicka ett brev med anmodan om rättelse. Brevet ska också upplysa personen i fråga om att han eller hon omedelbart ska sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till avhysning. Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos

7 tingsrätten om uppsägning av den störande grannen för att kunna avhysa denne. Då krävs bevis i form av dokumentation, vittnen och eventuellt rapporter från polis och väktare. Försäkring Fastigheten och föreningen är försäkrade hos Folksam. Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring finns tecknad vilket innebär att respektive bostadsrättsinnehavare inte behöver ta med bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Gemensamma utrymmen, trapphus, hissar, m.m. Bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen är ansvarig för att samtliga boende i lägenheten samt besökande inte skräpar ned i trapphus, gemensamma utrymmen eller ute på gården, om så ändå sker är det bostadsrättsinnehavaren som har ansvaret for att skräpet plockas upp. Gemensamma utrymmen får inte belamras med personliga tillhörigheter. Tänk på att kontrollera att entréportar låses efter passage. Ställ aldrig upp entréportar. Mattpiskning på balkonger är ej tillåtet på grund av damm och ljud. Soprum Alla sopor ska sorteras och läggas i därför avsett kärl. Ju bättre källsortering, desto mindre extra sophanteringskostnader. Sita hämtar ingenting som ligger utanför kärlen! För att få bort sådant måste vi begära speciell hämtning och det kostar föreningen mycket pengar. Detta betalas i slutändan av oss boende. Tvättstuga I hus 11 finns en gemensam tvättstuga. Tider bokas på avsedd tavla med cylinder. Om denna skulle saknas skall ny cylinder beställas via Värmlands Fastighetsservice till självkostnadspris. Tvättstugans tvättmaskin är inte anpassad för grovtvätt i form av stora mattor, bilmattor och liknande. Den medlem som använder tvättstugan ska också städa den efter användning: luddfilter i torktumlare skall rengöras bänk, mangel och torkskåp ska våttorkas. tvättstugans golv skall rengöras. Tvättmaskin och torktumlare ska lämnas öppna för att undvika att mögel bildas. Strömbrytare och vattenkran till tvättmaskin och torktumlare ska lämnas påslagna.

8 Lägenheterna, uteplatser/balkonger Mattor, dukar, sängkläder eller liknande får inte skakas från fönster eller uteplatser/ balkonger. Grillning med el och gasol är tillåten men förvaring och hantering av gasol måste ske enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter (www.msb.se). Grillning med kol/bricketter/ved är ej tillåtet på grund av os/rök och brandrisken. Grillning ska ske med omsorg så att grannar inte orsakas störningar eller skada. Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen. Parabolantenn på balkongen får sättas upp på balkongen endast om denna placeras på eget stativ. Observera således att antennen inte får sättas fast på balkongräcket eller i väggen. Rökning är tillåten men ska ske med omsorg så att man inte orsakar sina granar störningar. Släck alltid cigarettfimpar och dylikt ordentligt och kasta dem med dina hushållssopor. Vad händer om reglerna inte följs? Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

9 Styrelseberättelse BRF Barkassen 15 skapades Syftet med föreningen var att genom denna förvärva fastigheten Barkassen 15. Efter en 6 månader lång ombildningsprocess som bland annat har innehållit teknisk besiktning, upprättande av investeringsplan, upprättande av ekonomisk plan, förhandling om köpeskilling och förhandling med banker genomfördes köpet av fastigheten den Under hela processen har boende i huset informerats om händelseförloppet via möten, brev samt via vår hemsida Med stark övertygelse tror styrelsen att köpet är lyckat både på lång och kort sikt för de boende i huset. Utsikterna är mycket goda för att föreningens ekonomi kommer att vara mycket god över överskådlig tid. I slutskedet av ombildningsprocessen har avtal skrivits med Värmlands fastighetsservice gällande teknisk förvaltning samt SBC avseende ekonomisk förvaltning. Föreningen har också tecknat avtal med SITA för utökad sophantering. Diverse åtgärder har vidtagits sedan övertagandet av huset för att höja boendekvalitet samt ordning i huset. Portkoder har bytts och städningen av trapphusen har fått sig ett välbehövligt lyft. Utsikter för kommande år: Styrelsen har för avsikt att långsiktigt arbeta med att fastigheten även i fortsättningen skall vara i gott skick. Huset är i det stora hela i ett mycket gott skick men det finns en hel del småsaker som kommer att åtgärdas löpande under året. Trasiga knappar till portkoderna kommer att bytas, trasiga filter i tvättstugan kommer att bytas, rengöring kommer att göras av tak över entrédörrar och rabatter kommer att rensas. Trapphusen kommer att göras mer attraktiva här tar styrelsen gärna emot förslag från er boende! Föreningen har i dagsläget en dold tillgång i de lägenheter som fortfarande hyrs ut som hyresrätter. När hyresgästerna väljer att flytta kommer lägenheterna att säljas på den öppna

10 marknaden. Avtal kommer att skrivas med mäklare för att sänka omkostnaderna kring försäljning samt maximera priset som lägenheterna kan säljas för. Styrelsen har vid flera tillfällen påpekat vikten av att alla i huset förstår att vi själva påverkar föreningens ekonomi genom att kollektivt göra rätt val. Att vi sparar på värme, vatten och att vi är noggranna med hur vi hanterar sopor eller problem i huset har en direkt påverkan på föreningens ekonomi och indirekt varje boendes avgift till föreningen. Vid frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna via hemsidan, eller telefon, mellan 18 och 20 måndagar och torsdagar. Telefonnummer är På återseende! Styrelsen Brf Barkassen 15 Nicklas A. Edelman Anders Österwald Andreas Johansson Marcus Nilsson

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare sbcdirekt Nummer 10 november 2006 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se När två lägenheter blir en Det är vanligt att en bostadsrättshavare också köper grannens lägenhet i syfte

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer