Grön el i Västra Götaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grön el i Västra Götaland"

Transkript

1 Grön el i Västra Götaland Om teknik, nuläge och framtid för el från förnybara energikällor i Västra Götaland

2 Introduktion & sammanfattning Att använda förnybar energi är både miljövänligt och innebär ofta att vi utnyttjar lokala energikällor. Med förnybar energi menas i detta sammanhang sådana energikällor som inte tär på vår naturs resurser utan förnyas genom det naturliga kretsloppet. Exempel på sådana är vattenkraft, bioenergi från skog och åkermark, vind- och solenergi. Genom flera politiska beslut som tagits på internationell, europeiskt, nationell och lokal nivå så är ett större utnyttjande av förnybara energikällor en av de viktigaste frågorna för att minska klimatpåverkan (en s.k. växthuseffekt) och för att öka säkerheten i vår energiförsörjning. I Västra Götalandsregionen är förnybara energikällor ett särskilt utpekat målområde. I denna broschyr behandlas de förnybara elenergikällorna vindenergi, bioenergi, solenergi och småskalig vattenkraft. För varje källa beskrivs kort om tekniken, hur det ser ut i Västra Götaland idag samt lite om framtiden. Ett gott regionalt exempel lyfts också fram för vardera energislag. Västra Götaland Totalt finns idag i Västra Götaland knappt 500 anläggningar med vindkraft, bioenergi, solceller och vattenkraft. Tillsammans genererar de en effekt på runt 650 MW till elnätet vilket ungefär motsvarar effekten på en Barsebäcksreaktor. Över hälften, 350 MW, kommer från storskalig vattenkraft i Göta älv. Resten kommer till stor del från småskalig vattenkraft (130 MW), vindkraft (100 MW) och kraftvärme från biobränsle och avfall (70 MW) samt en liten del biogas och solenergi. Det finns stora möjligheter att öka produktionen av el från förnybara energikällor. Västra Götaland har stora ytor lämpliga för vindkraft, både till havs och på land. Det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät i de flesta städerna som är en stor fördel för framtida kraftvärmeproduktion. Lantbruket har en stor potential både som råvaru- och elkraftsproducent genom biogasanläggningar. Det finns många existerande dammar och gamla kvarnar som är lämpliga för vattenkraft och naturligtvis också byggnader där solceller kan integreras på ett smart och estetiskt sätt. Frågan är dock hur vi gör detta på bästa sätt ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv samtidigt som andra intressen inte åsidosätts. Elcertifikat I maj 2003 trädde den nya lagen om elcertifikat i kraft. Denna omfattar el producerad med förnybara energikällor såsom vind, vatten, sol, biobränsle etc. Befintlig storskalig vattenkraft räknas dock inte med i systemet. Syftet med det nya systemet är att få ett nytillskott av förnybar el i Sverige. I det första steget är målet ett årligt tillskott om 10 TWh till och med Ungefär hälften bedöms komma från utbyggnad av existerande produktion och hälften från nya anläggningar. Systemet hanteras av Svenska Kraftnät och är helt webbaserat. EU:s RES-e direktiv Det europeiska RES-e direktivet (electricity from renewable energy sources) syftar till att öka elproduktionen från förnybara energikällor. Inom direktivet har EU satt det ambitiösa målet att öka andelen förnyelsebar el från 13,9% (1997) till 22% fram till Sveriges mål och åtagande är att öka vår andel till 60% år 2010 från 49,1% år För att nå de ambitiösa målen är det nödvändigt med investeringar i vindkraft, kraftvärme och andra tekniker på lokal nivå. EU:s kraftvärme direktiv EU har under 2004 tagit fram ett direktiv för att främja högeffektiv kraftvärme (CHP). Syftet är att öka energieffektiviteten och förbättra försörjningstryggheten genom att skapa en ram för främjande och utveckling av högeffektiv kraftvärme. Direktivet fastslår att medlemsstaterna ska göra en analys av potential för kraftvärme inkl. mikrokraftvärme. Senast 21 februari 2007 ska en utvärdering av framsteg överlämnas till kommissionen. KanEnergi Sweden AB, Projektledare: Mats Johansson, Sara Boije af Gennäs, KanEnergi Sweden AB. Grafisk form & Illustration: Smart Design AB, Falköping, Tryck: Svärd och Söner tryckeri, Falköping För ytterligare information kontakta KanEnergi Sweden AB,

3 02 Introduktion 03 Översiktskarta, Västra Götaland 04 Vindkraft 06 Bioenergi 08 Solenergi 10 Vattenkraft 12 Projektbeskrivning Kontakt Uvereds vindkraftpark, Lidköping 5 vindkraftverk som togs i drift En sammanlagda generatoreffekt på 4,5 MW och årlig elproduktionen på totalt 7 GWh. Solcellsanläggning på Nordens Ark, Hunnebostrand En del i ett demonstrationsprojekt med toppeffekt på cirka 10,1 kw, installerad på taket på djurgårdarna. Kraftvärmeverk i Lextorp, Trollhättan Kraftvärmeverk under uppförande som ska eldas med skogsflis. Beräknas stå klart i slutet av Totalt energieffekt 21,05 MW, varav el-effekten är 3,65 MW. Rydals vattenkraftverk, Marks kommun År 1882 skrevs svensk industrihistoria i Rydal. För första gången i landet användes vattenkraft för att framställa elektrisk energi till de båda båglampor, som lyste upp fabrikslokalen i Rydals bomullsspinneri. Kraftverket har en effekt på 680 kw, producerar 2,3 GWh/år och ägs idag av Vattenfall.

4 Vindkraft Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi. En modern vindturbin kan ta tillvara ungefär hälften av vindens energiinnehåll. Dagens vindkraftverk är högteknologiska, datastyrda maskiner som maximerar energiproduktionen från en föränderlig resurs som vinden. Om vindkraft Många aspekter på vindförhållanden kan mätas och förutses som till exempel säsongsvariationer, vindriktningar och vindstyrkor. En av nackdelarna är vindkraftens variation, men trots detta så har vindkraft blivit en av de snabbast växande och mest etablerade formerna av förnybar energi. Vindkraften producerar el när det blåser mellan 4 och 25 sekundmeter, men är som mest effektiv vid vindstyrkor på meter per sekund. Den vanligaste tekniken är turbin med en horisontal axel, växellåda och s.k. pitching blad mekanism. Växellådslösa, direktdrivna verk är också vanliga. Det är viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. De bästa lägena i Sverige finns på Gotland och Öland, på Västkusten och utmed Skånes kuster. Inom Västra Götaland finns de bästa vindlägena längst kusten och på slättmarkerna i centrala delarna av länet men lämpliga platser kan hittas över hela länet. Framtiden Inom EU är potentialen för vindkraft på land ca 600 TWh och till havs ca 3000 TWh. Detta skulle i teorin räcka till hela elbehovet. I praktiken krävs dock platser med bra vindförhållanden och närhet till elnätet för att det ska vara ekonomiskt. Dessa hittas främst i kustområden men högre torn och större verk har gjort det ekonomiskt möjligt att ha vindkraft på andra platser också. Västra Götaland I dagsläget har vi ca 130 vindkraftverk i Västra Götaland. Dessa är främst placerade längst kusten och på slättområdena. Flera verk är planerade och antalet ökar snabbt. Den totala installerade effekten i Västra Götaland är idag runt 75 MW. Energimyndigheten har fördelat det nationella planeringsmålet för vindkraft på 6 TWh till havs och 4 TWh på land och på öar. Av dessa 4 TWh förväntas Västra Götalands län bidra med 8,8% eller 354 GWh. Länsstyrelsen bedömer att andelen är rimlig mot av länets invånarantal, elförbrukning och vindenergiförutsättningar. I Västra Götalands län är tre områden utpekade som områden av riksintresse för vindkraft, Persgrunden i Tanums kommun, Brofjorden i Lysekils kommun samt Väst-Tången i Orusts kommun. Länsstyrelsens konstaterar att det på de flesta håll i länet finns intressekonflikter mellan vindkraft och andra intressen. Dock inte överallt. Slutsatsen är att man i första hand bör undersöka de områden som beräknas ha goda vindenergitillgångar samt sakna motstående intressen. Största delen av dessa områden återfinns i länets Skaraborgsdel. För vindkraften har riksdagen antagit ett planeringsmål om 10 TWh årlig produktion Det motsvarar en produktion som är nästan 15 gånger större än vad produktionen var För en sådan produktion krävs en storskalig utbyggnad av vindkraft. Inga utsläpp till miljön Konkurrenskraftigt Etablerad teknik

5 Uvereds vindkraftpark, Lidköping Uvereds Vindkraftpark togs i drift i juni Den utgörs av 5 vindkraftverk av fabrikatet Vestas V52. Den sammanlagda generatoreffekten är på 4,5 MW och den årliga elproduktionen är på totalt 7 GWh. Ägare till verken är företag, en ekonomisk förening (Slättens Vind) och flertalet privatpersoner, huvudsakligen från trakten. Projektutvecklare är Eolus Vind AB. (Foto: Peter Hägg)

6 Bioenergi Kraftvärme baserad på biobränsle är ett energieffektivt sätt att producera el och värme samtidigt. I ett kraftvärmeverk ökas verkningsgraden till ca 85-90% jämfört med annan elproduktion som t.ex. kondenskraft, där värme inte tillvaratas, där verkningsgraden ligger på ca 40%. Om kraftvärme med biobränsle I de flesta mindre energiverk produceras bara värme, eftersom det hittills har varit svårt att få kraftvärmeproduktion lönsamt. Tekniken ger en hög verkningsgrad och minst 90% av bränslets energiinnehåll kan utnyttjas. Upp till ca 30 % blir el och resten värme som levereras till fjärrvärme eller industri. Ångturbinprocessen är idag den dominerande kommersiella tekniken för fasta bränslen som flis, träavfall och hushållsavfall. Det pågår forskning, utveckling och demonstration, av befintlig teknik med fokus på bränsleflexibilitet, prestanda, kostnadseffektivitet och låga emissioner. Utvecklingen av ny teknik syftar till att öka elverkningsgraden med bibehållna eller förbättrade miljödata till en konkurrens-kraftig kostnad. Merinvesteringen för att kunna producera el med ångturbin är ca 6-20 kkr/kwel beroende av pannstorlek, ny eller befintlig panna samt teknisk lösning mm. Om kraftvärme med biogas Vid många reningsverk produceras el från biogas. Där är gasens alternativvärde lågt i och med att gasen annars bränns bort. I övrigt har denna anläggningstyp haft det svårt på den svenska marknaden, främst beroende på en hög elproduktionskostnad. Med ett högre elpris förväntas den dock bli konkurrenskraftig även i Sverige. Mindre industri- och fastighetsområden kan vara intressanta för småskalig kraftvärme. Principen är att man värmer sin fastighet med värme som uppstår vid elproduktionen och säljer den el man inte behöver. Västra Götaland Biobränslebaserad kraftvärme finns redan idag till stor del i Västra Götaland. År 2003 producerades ungefär 370 GWh biobränslebaserad el i regionen. I dagsläget finns biobränslebaserad kraftvärme i Västra Götaland motsvarande drygt 100 MW samt industriella anläggningar som använder elen själva. Det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät inom de flesta av Västra Götalands 49 kommuner. Långtgående planer på nytillskott inom kraftvärme finns i ett flertal kommuner och många anläggningar har bra förutsättningar för att kunna producera el med god lönsamhet tack vare höjda elpriser och intäkter från elcertifikat. Många kommuner har någon form av kraftproduktion med biogas på deras reningsverk eller soptippar. Produktionen kan lätt ökas men intresset är för närvarande större för att göra fordonsgas istället. Det finns en betydligt större potential om lantbruksgrödor och naturgödsel används för biogasproduktion till fordonsbränsle eller el. Framtiden Biobränsleeldade kraftvärmeverk har fått ett uppsving sedan handeln med elcertifikat infördes. Utbyggnad av fjärrvärmenätet pågår nästan överallt. I de mindre tätorterna är ökningen procentuellt högre än i de större och där är heller inte fjärrvärmenäten så gamla. Enligt energibolagens prognos kommer fjärrvärmen i Västra Götaland att öka med 890 GWh (13%) inom de närmaste åren. Om den nytillförda energin kommer från biobränsleeldade anläggningar ökar biobränslens andel av den totala energitillförseln i fjärrvärmenäten till 48 %. Avlastning av de yttre elnäten Ökad säkerhet med fler producenter Ökat kunnande på teknikområdet Minskade el-inköp och nätavgifter

7 Lextorps kraftvärmeverk, Trollhättan Byggandet av ett nytt kraftvärmeverk i Trollhättan påbörjades i början av 2005, och beräknas stå klart innan utgången av Verket, som eldas med skogsflis, är en satsning på 120 miljoner kronor som ska minska användningen av fossila bränslen i kommunen. Kraftvärmeverket har en fasad mot riksväg 45 med ett gigantiskt fönster som ska förmedla öppenhet. Kraftvärmeverket förbränner flis i en ugn som förångar vattnet i pannan, som driver en turbin. Den i sin tur driver en generator som producerar el. Eleffekten är 3,65 MW. Ångan som gengomgått turbinen är fortfarande mycket het och leds till en kodensator som med hjälp av vatten kyler ångan som återpumpas till ångpannan. Det uppvärmda kylvattnet går ut i fjärrvärmenätet. Värmeeffekten är 17,4 MW. Askan som blir kvar åteförs till skog och mark. Illustration över Lextorp kraftvärmeverk by night Foto: WSP Group, Arkitekt SAR/MSA Thomas Hansson.

8 Solenergi Solceller har använts sedan 1950-talet då de gav elström till satelliter i rymden. Idag finns tekniken inom en mängd områden och utvecklingsförutsättningarna framöver är mycket goda. Om solceller En solcell är en tunn skiva av halvledarmaterial, ofta kisel, med en kontakt på vardera sida av solcellen. När solen lyser på solcellen uppstår spänning mellan fram- och baksida varpå elektroner frigörs i halvledarmaterialet och elektrisk ström genereras. Verkningsgraden är cirka 15 %. Ett hittills stort användningsområde för solceller är självförsörjande el-anläggningar där det inte lönar sig att ansluta sig till det fasta elnätet. I Sverige finns även ett antal större nätanslutna solcellsanläggningar, till exempel på IKEAs huvudkontor i Älmhult. Sverige har få soltimmar under vintern men det kompenseras till stor del av våra långa sommardagar. Sett över året tar Sverige emot nästan lika mycket energi från solen som Tyskland och Nederländerna. I utvecklingsländer som har hög solinstrålning och stort behov av decentraliserad elproduktion, är solcellstekniken på frammarsch. El för bostäder och lokal industri är några användningsområden. Ett sätt att sänka kostnaden för nätanslutna solceller är att integrera dem i byggnader genom att använda solcellen som till exempel fasadmaterial eller fönster. Byggnadsintegrerade solceller är ekonomiskt effektiva tack vare att de ersätter byggnadsmaterial och att elen leds ut direkt i byggnadsstrukturen vilket minskar ledningsförlusterna. Nätanslutna, byggnadsintegrerade solceller ökar snabbt på marknaden, framförallt i Japan och Tyskland tack vare marknadsstöd. Nätansluten solel har ännu inte slagit igenom på samma sätt som icke-nätanslutna anläggningar på grund av de höga kostnader som solgenererad el medför; upp till 2-5 gånger mer än konventionellt producerad el. Framtiden Solcellernas andel av Sveriges elproduktion är idag mycket liten, men världsmarknaden för solceller ökar stadigt. Tack vare satsningar byggs nu större solcellsfabriker och produktionen växer vilket skapar utrymme för skalekonomi. Solenergiindustrin kommer att växa och den obegränsade solenergitillgången gör att den kan komma att bli mycket stor framöver. Kostnaden för solceller antas minska drastiskt i framtiden beroende av mer storskalig produktion och teknikutveckling. Nya typer av solceller kommer att medföra att helt nya applikationer och områden öppnas. Västra Götaland I Västra Götaland finns idag bara ett fåtal nätanslutna solcellsanläggningar, bland annat på Nordens Ark, Universeum och fasaden på Göteborg Energi. Toppeffekten för dessa anläggningar ligger mellan 1-10 kw. Det pågår planer på ett flertal ställen om att bygga nätanslutna solcellsanläggningar. Bland annat har en utredning gjorts om att bygga solceller på Ullevi motsvarande den el som används för belysningen under ett år. Det finns på längre sikt stora möjligheter att integrera solceller i eller på våra byggnader. Inga utsläpp Låga underhålls- och driftskostnader Lång livslängd Kan användas till annat, t ex solskydd eller ersätta byggnadsmaterial

9 Nordens Ark, Hunnebostrand 1999 invigdes den nybyggda lantgården på Nordens Ark utanför Hunnebostrand på Västkusten. Energisystemet är ett Vattenfall-sponsrat demonstrationsprojekt bestående av flera uthålliga energilösningar, bland annat solceller. På ett av taken sitter 84 stycken 120Wp-moduler av polykristallin typ monterade, vilket ger en total installerad effekt på Wp och en yta på nästan 90 m2. Istället för en batteribank för lagring nyttjas ett köp- och säljförfarande där el säljs vid produktionsöverskott och återköps nattetid. För att täcka eventuellt underskott av elenergi är produktionsspecifierad vindkraft kontrakterad. (foto: Hans Blomberg)

10 Vattenkraft Småskalig vattenkraft har historiskt sett varit en viktig el i den industriella utvecklingen, men är idag en liten bidragare till Sveriges elproduktion. Med rätt teknik kan den dock generera förnyelsebar, inhemskt producerad och utsläppsfri energi. Om småskalig vattenkraft Ett vattenkraftverk använder det vatten som är på väg mot haven, genom att i en kraftstation ta vara på vattnets kraft i en turbin som i sin tur driver en generator vilken alstrar elektrisk ström. Vattnet fortsätter efter några få sekunder i sin ordinarie bana lika rent som innan det passerade genom kraftstationen. Den effekt man kan få ur ett vattenfall eller en fors beror på vattenföringen och fallhöjden. Man utnyttjar alltså vattnets lägesenergi för att producera elström. I vattenkraftverkens dammar kan vatten lagras och det går att momentant öka eller minska flödet genom en vattenturbin för att motsvara elbehovet. Detta är en stor fördel med vattenkraften. I de flesta EU-länder tillämpas gränsen 10 MW för småskaliga verk, en gräns som även EU-kommissionen ansluter sig till. De senaste 15 åren har lite ny vattenkraft byggts i Sverige dels p.g.a. att de bästa lägena redan är utnyttjade och dels därför att många vattendrag och älvsträckor har blivit undantagna från vattenkraftutbyggnad av naturskydds- och miljöskäl. I Sverige finns runt små vattenkraftverk i drift och de producerar 1,7 TWh per år. Tidigare fanns det dock betydligt fler, vid mitten av 1950-talet var siffran ca 4000, innan en omfattande nedläggning började p.g.a. upprustningsbehov och anslutning av de stora vattenkraftverken till rikselnätet. Framtiden Det stora hindret för utveckling av småskalig vattenkraft är de laga krav och regelverk som omfattar utnyttjandet av vattenflöden för elproduktion. Miljödomstolen är väldigt strikt med tillstånd p.g.a. höga restriktioner för att säkra fisk- och vatten livet. Idag finns dock både tekniken och kunskapen hur man på ett bra sätt kan kombinera dessa två delar. För att minska denna barriär bör en dialog mellan all aktörer initieras. Fallägarnas kunskaper om vattenkraft är oftast låg. Informationsaktiviteter riktade mot denna grupp är en förutsättning för att få en efterfrågestyrd utveckling. Energimyndigheten bedömer att potentialen för utbyggnad av småskalig vattenkraft i Sverige är ca 1 TWh. Detta gäller då främst nedlagda kraftverk samt kraftverk vid befintliga dammar som ej nyttjats till kraftändamål Västra Götaland I Västra Götalandsregionen finns idag runt 340 småskaliga vattenkraftverk. Det finns också ett hundratal registrerade anläggningar utan någon produktion igång. Dammarna är oftast intakta och ett flertal av dessa kan restaureras för att på nytt producera elkraft. Eftersom denna teknik har lång livslängd finns det väl fungerande anläggningar som skulle kunna uppdateras och därmed ge mer el. Dagens teknik och applikationer kan i många fall förena en bra flora och fauna vid vattenmiljön samtidigt som man kan producera el. Beprövad och tillförlitlig teknik Vidmakthåller dammsäkerheten och levandegör gamla kulturmiljöer Har mycket lång livslängd

11 Rydals vattenkraftverk svensk industrihistoria Rydals vattenkraftverk ligger vid Viskan i Mark kommun, Västra Götalands län. Rydal är svensk industrihistoria och kraftverket blev byggnadsminne år 1991 (K-märkt). År 1882 skrevs svensk industrihistoria i Rydal. För första gången i landet användes vattenkraft för att framställa elektrisk energi till de båda båglampor, som lyste upp fabrikslokalen i Rydals bomullsspinneri. Det nuvarande kraftverket togs i drift 1916 och var belägen i nuvarande kraftverks källare. Efter en svår översvämning 1927 måste kraftverket byggas om och stod klar året därpå. Det byggdes som en ny våning ovanpå den gamla och maskineriet flyttades dit. I det nya kraftverket drivs generatorn av en kaplanturbin. Det är en bland de allra första kaplanturbinerna, efter att denna turbintyp fått sitt tekniska genombrott 1926 i Lilla Edets kraftverk i Göta Älv. Effekt: 680 kw Normalårsproduktion: 2,3 GWh/år Varvtal: 167 r/m Fallhöjd: 4,5 m Generator: 850 kva Ägare: Vattenfall Foto: Bertil Larsson

12 Om projektet RES-e Regions Projektet RES-E Regions är ett interregionalt projekt som stöds av EU genom programmet Intelligent Energy Europe. Totalt har projektet 13 partners och inkluderar 11 regioner inom EU. Projektet genomförs fram till februari Den svenska partnern är Energimyndigheten som genomför arbetet tillsammans med KanEnergi som regional genomförare. Det svenska arbetet inom projektet ska ske inom en viss region och där har Energimyndigheten valt ut Västra Götaland som en region med rätt förutsättningar. Västra Götalandsregionen medfinansierar projektet. RES-e står för elproduktion från förnybara energikällor (Renewable Energy Sources Electricity). Syftet är att öka elproduktion från förnybara energikällor samt att öka användningen av grön el i 11 europeiska regioner genom att ta fram konkreta regionala mål för el från förnybara energikällor. Vidare skall regionala strategier för området el från förnybara energikällor utvecklas och implementeras. I dessa strategier skall de viktigaste barriärerna (administrativa hinder, allmänhetens medvetande, nätanslutning, brist på information, förändringar i stödsystem och andra styrmedel) identifieras. Barriärerna skall också bearbetas genom målinriktade informations- och kunskapsbyggande aktiviteter. Projektet skall vara ett komplement till de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna vid införlivandet av EU:s RES-e direktiv. Projektet består av följande arbetspaket: Regionala RES-e-mål & folkopinion Tillträde till elnät administrativ procedur RES-e i kommuner Specifikt teknikfrämjande (STEM koordinerar detta arbetspaket) Interregionalt samarbete Projektstyrning MÅLGRUPPER Lokala och regionala politiker Tjänstemän inom kommuner och Länsstyrelsen (med ansvar för hållbar utveckling, planering, myndighetsutövning etc.) (Kommunala) energibolag (ägare av fjärrvärme och/eller elnät) Projektutvecklare & konsulter Investerare och finansiärer till potentiella RES-e installationer TEKNIKOMRÅDEN Vindkraft Biokraft (kraftvärme från biobränsle och/eller organiskt avfall) Biogas (biogas från avfall, jordbruksgrödor etc. samt deponigas) Småskalig vattenkraft Solceller För mer info se: grafisk form The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Broschyren är framtagen av KanEnergi Sweden AB.

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB EnergiTing Sydost 12 November 2015, Västervik Med

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg.

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Hur kommuner kan arbeta med att stimulera utvecklingen av el från förnybara energikällor. Introduktion 02 Introduktion 03 Kommunens roller & verktyg Köp

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen 2015-11-20, Växjö Med delfinansiering från EU:s program

Läs mer

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle)

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle) Västra Götaland Regional RES-e karta: Elektricitet från förnybar energi (RES-e) Region Västra Götaland Antal invånare 1 521 895 Storlek (i km²) 24,000 Residensstad Vänersborg Kort beskrivning: Västra Götaland

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Kent Nyström Lars Dahlgren

Kent Nyström Lars Dahlgren Kent Nyström Lars Dahlgren Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council of the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market I korthet

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Småskalig vattenkraft naturnära energiutvinning F = H * Q * g F är effekten i kw H är fallhöjden i meter Q är flödet i m 3 /s g är jordens dragningskraft

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Sol, vind, vatten och bio kraftsamling sydost, 30 maj 2016 Med

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT Energilunch den 2 december 2015 Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi Bakgrund Idag och i framtiden förväntas mer elproduktion som

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

Elproduktion. Översikt. Ångkraftverk. Värmekraftverk. Kraftverkstyper Kombination av kraftslag Miljöpåverkan Lagrad energi.

Elproduktion. Översikt. Ångkraftverk. Värmekraftverk. Kraftverkstyper Kombination av kraftslag Miljöpåverkan Lagrad energi. Elproduktion Översikt Kraftverkstyper t Kombination av kraftslag Miljöpåverkan Lagrad energi Tillförlitlighet Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Elenergiteknik - Olof Samuelsson 2 Värmekraftverk

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27 Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme Erik Thornström 1 Innehåll Kraftvärmen idag Nationella styrmedel EU:s styrmedel Svensk Fjärrvärmes syn på aktuella styrmedelsfrågor gällande

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Energiläget i Dals-Ed

Energiläget i Dals-Ed Energiläget i Dals-Ed foto Forest Maps Delrapport Energiplan Dals-Ed augusti 2008 Innovative Thinking Sammanfattning: Hållbar utveckling är en ledstjärna i Sverige och i EU. Vad kan den enskilda medborgaren

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

ENERGISEMINARIUM I GLAVA www.svenskvattenkraft.se ENERGISEMINARIUM I GLAVA 2011-09-12 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar.

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Peter Blomqvist 217-5-1 Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar för och systemeffekter

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

SERO. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

SERO. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Om SERO SERO har ca 3 000 medlemmar. Det är en ideell, politiskt och religiöst oberoende förening som är registrerad hos FN som NGO, Non Governmental Organization.

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Stödsystem för solceller

Stödsystem för solceller Stödsystem för solceller Björn Sandén Miljösystemanalys, Energi och miljö Chalmers Visionen The industrial transition Energy, materials and knowledge High efficiency solar energy (>100 kwh/m 2 yr) Fossil

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Regeringens insatser för vindkraft

Regeringens insatser för vindkraft November 2008 Regeringens insatser för vindkraft Lars Andersson Energienheten Energipolitik för jobb, välfärd och miljö (juni 2006) De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Vattenkraften i kraftsystemet

Vattenkraften i kraftsystemet Vattenkraften i kraftsystemet Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för Kraftproduktion 2011-04-05 Energimyndighetens uppdrag: Genomföra den nationella energipolitiken genom att arbeta för ett tryggt, miljövänligt

Läs mer

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse - David Lingfors - Joakim Widén Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, Box 534, 75121 Uppsala. David.lingfors@angstrom.uu.se

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen, 29 November 2017 Idag 7% av Sveriges el från kraftvärme

Läs mer

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked Martin Johansson Handläggare Enheten för operativa styrmedel Bakgrund om elcertifikatsystemet Elcertifikat infördes den

Läs mer

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel.

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Föreningen grundad 1922 För att människorna på landsbygden skulle

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer