Grön el i Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grön el i Västra Götaland"

Transkript

1 Grön el i Västra Götaland Om teknik, nuläge och framtid för el från förnybara energikällor i Västra Götaland

2 Introduktion & sammanfattning Att använda förnybar energi är både miljövänligt och innebär ofta att vi utnyttjar lokala energikällor. Med förnybar energi menas i detta sammanhang sådana energikällor som inte tär på vår naturs resurser utan förnyas genom det naturliga kretsloppet. Exempel på sådana är vattenkraft, bioenergi från skog och åkermark, vind- och solenergi. Genom flera politiska beslut som tagits på internationell, europeiskt, nationell och lokal nivå så är ett större utnyttjande av förnybara energikällor en av de viktigaste frågorna för att minska klimatpåverkan (en s.k. växthuseffekt) och för att öka säkerheten i vår energiförsörjning. I Västra Götalandsregionen är förnybara energikällor ett särskilt utpekat målområde. I denna broschyr behandlas de förnybara elenergikällorna vindenergi, bioenergi, solenergi och småskalig vattenkraft. För varje källa beskrivs kort om tekniken, hur det ser ut i Västra Götaland idag samt lite om framtiden. Ett gott regionalt exempel lyfts också fram för vardera energislag. Västra Götaland Totalt finns idag i Västra Götaland knappt 500 anläggningar med vindkraft, bioenergi, solceller och vattenkraft. Tillsammans genererar de en effekt på runt 650 MW till elnätet vilket ungefär motsvarar effekten på en Barsebäcksreaktor. Över hälften, 350 MW, kommer från storskalig vattenkraft i Göta älv. Resten kommer till stor del från småskalig vattenkraft (130 MW), vindkraft (100 MW) och kraftvärme från biobränsle och avfall (70 MW) samt en liten del biogas och solenergi. Det finns stora möjligheter att öka produktionen av el från förnybara energikällor. Västra Götaland har stora ytor lämpliga för vindkraft, både till havs och på land. Det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät i de flesta städerna som är en stor fördel för framtida kraftvärmeproduktion. Lantbruket har en stor potential både som råvaru- och elkraftsproducent genom biogasanläggningar. Det finns många existerande dammar och gamla kvarnar som är lämpliga för vattenkraft och naturligtvis också byggnader där solceller kan integreras på ett smart och estetiskt sätt. Frågan är dock hur vi gör detta på bästa sätt ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv samtidigt som andra intressen inte åsidosätts. Elcertifikat I maj 2003 trädde den nya lagen om elcertifikat i kraft. Denna omfattar el producerad med förnybara energikällor såsom vind, vatten, sol, biobränsle etc. Befintlig storskalig vattenkraft räknas dock inte med i systemet. Syftet med det nya systemet är att få ett nytillskott av förnybar el i Sverige. I det första steget är målet ett årligt tillskott om 10 TWh till och med Ungefär hälften bedöms komma från utbyggnad av existerande produktion och hälften från nya anläggningar. Systemet hanteras av Svenska Kraftnät och är helt webbaserat. EU:s RES-e direktiv Det europeiska RES-e direktivet (electricity from renewable energy sources) syftar till att öka elproduktionen från förnybara energikällor. Inom direktivet har EU satt det ambitiösa målet att öka andelen förnyelsebar el från 13,9% (1997) till 22% fram till Sveriges mål och åtagande är att öka vår andel till 60% år 2010 från 49,1% år För att nå de ambitiösa målen är det nödvändigt med investeringar i vindkraft, kraftvärme och andra tekniker på lokal nivå. EU:s kraftvärme direktiv EU har under 2004 tagit fram ett direktiv för att främja högeffektiv kraftvärme (CHP). Syftet är att öka energieffektiviteten och förbättra försörjningstryggheten genom att skapa en ram för främjande och utveckling av högeffektiv kraftvärme. Direktivet fastslår att medlemsstaterna ska göra en analys av potential för kraftvärme inkl. mikrokraftvärme. Senast 21 februari 2007 ska en utvärdering av framsteg överlämnas till kommissionen. KanEnergi Sweden AB, Projektledare: Mats Johansson, Sara Boije af Gennäs, KanEnergi Sweden AB. Grafisk form & Illustration: Smart Design AB, Falköping, Tryck: Svärd och Söner tryckeri, Falköping För ytterligare information kontakta KanEnergi Sweden AB,

3 02 Introduktion 03 Översiktskarta, Västra Götaland 04 Vindkraft 06 Bioenergi 08 Solenergi 10 Vattenkraft 12 Projektbeskrivning Kontakt Uvereds vindkraftpark, Lidköping 5 vindkraftverk som togs i drift En sammanlagda generatoreffekt på 4,5 MW och årlig elproduktionen på totalt 7 GWh. Solcellsanläggning på Nordens Ark, Hunnebostrand En del i ett demonstrationsprojekt med toppeffekt på cirka 10,1 kw, installerad på taket på djurgårdarna. Kraftvärmeverk i Lextorp, Trollhättan Kraftvärmeverk under uppförande som ska eldas med skogsflis. Beräknas stå klart i slutet av Totalt energieffekt 21,05 MW, varav el-effekten är 3,65 MW. Rydals vattenkraftverk, Marks kommun År 1882 skrevs svensk industrihistoria i Rydal. För första gången i landet användes vattenkraft för att framställa elektrisk energi till de båda båglampor, som lyste upp fabrikslokalen i Rydals bomullsspinneri. Kraftverket har en effekt på 680 kw, producerar 2,3 GWh/år och ägs idag av Vattenfall.

4 Vindkraft Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi. En modern vindturbin kan ta tillvara ungefär hälften av vindens energiinnehåll. Dagens vindkraftverk är högteknologiska, datastyrda maskiner som maximerar energiproduktionen från en föränderlig resurs som vinden. Om vindkraft Många aspekter på vindförhållanden kan mätas och förutses som till exempel säsongsvariationer, vindriktningar och vindstyrkor. En av nackdelarna är vindkraftens variation, men trots detta så har vindkraft blivit en av de snabbast växande och mest etablerade formerna av förnybar energi. Vindkraften producerar el när det blåser mellan 4 och 25 sekundmeter, men är som mest effektiv vid vindstyrkor på meter per sekund. Den vanligaste tekniken är turbin med en horisontal axel, växellåda och s.k. pitching blad mekanism. Växellådslösa, direktdrivna verk är också vanliga. Det är viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. De bästa lägena i Sverige finns på Gotland och Öland, på Västkusten och utmed Skånes kuster. Inom Västra Götaland finns de bästa vindlägena längst kusten och på slättmarkerna i centrala delarna av länet men lämpliga platser kan hittas över hela länet. Framtiden Inom EU är potentialen för vindkraft på land ca 600 TWh och till havs ca 3000 TWh. Detta skulle i teorin räcka till hela elbehovet. I praktiken krävs dock platser med bra vindförhållanden och närhet till elnätet för att det ska vara ekonomiskt. Dessa hittas främst i kustområden men högre torn och större verk har gjort det ekonomiskt möjligt att ha vindkraft på andra platser också. Västra Götaland I dagsläget har vi ca 130 vindkraftverk i Västra Götaland. Dessa är främst placerade längst kusten och på slättområdena. Flera verk är planerade och antalet ökar snabbt. Den totala installerade effekten i Västra Götaland är idag runt 75 MW. Energimyndigheten har fördelat det nationella planeringsmålet för vindkraft på 6 TWh till havs och 4 TWh på land och på öar. Av dessa 4 TWh förväntas Västra Götalands län bidra med 8,8% eller 354 GWh. Länsstyrelsen bedömer att andelen är rimlig mot av länets invånarantal, elförbrukning och vindenergiförutsättningar. I Västra Götalands län är tre områden utpekade som områden av riksintresse för vindkraft, Persgrunden i Tanums kommun, Brofjorden i Lysekils kommun samt Väst-Tången i Orusts kommun. Länsstyrelsens konstaterar att det på de flesta håll i länet finns intressekonflikter mellan vindkraft och andra intressen. Dock inte överallt. Slutsatsen är att man i första hand bör undersöka de områden som beräknas ha goda vindenergitillgångar samt sakna motstående intressen. Största delen av dessa områden återfinns i länets Skaraborgsdel. För vindkraften har riksdagen antagit ett planeringsmål om 10 TWh årlig produktion Det motsvarar en produktion som är nästan 15 gånger större än vad produktionen var För en sådan produktion krävs en storskalig utbyggnad av vindkraft. Inga utsläpp till miljön Konkurrenskraftigt Etablerad teknik

5 Uvereds vindkraftpark, Lidköping Uvereds Vindkraftpark togs i drift i juni Den utgörs av 5 vindkraftverk av fabrikatet Vestas V52. Den sammanlagda generatoreffekten är på 4,5 MW och den årliga elproduktionen är på totalt 7 GWh. Ägare till verken är företag, en ekonomisk förening (Slättens Vind) och flertalet privatpersoner, huvudsakligen från trakten. Projektutvecklare är Eolus Vind AB. (Foto: Peter Hägg)

6 Bioenergi Kraftvärme baserad på biobränsle är ett energieffektivt sätt att producera el och värme samtidigt. I ett kraftvärmeverk ökas verkningsgraden till ca 85-90% jämfört med annan elproduktion som t.ex. kondenskraft, där värme inte tillvaratas, där verkningsgraden ligger på ca 40%. Om kraftvärme med biobränsle I de flesta mindre energiverk produceras bara värme, eftersom det hittills har varit svårt att få kraftvärmeproduktion lönsamt. Tekniken ger en hög verkningsgrad och minst 90% av bränslets energiinnehåll kan utnyttjas. Upp till ca 30 % blir el och resten värme som levereras till fjärrvärme eller industri. Ångturbinprocessen är idag den dominerande kommersiella tekniken för fasta bränslen som flis, träavfall och hushållsavfall. Det pågår forskning, utveckling och demonstration, av befintlig teknik med fokus på bränsleflexibilitet, prestanda, kostnadseffektivitet och låga emissioner. Utvecklingen av ny teknik syftar till att öka elverkningsgraden med bibehållna eller förbättrade miljödata till en konkurrens-kraftig kostnad. Merinvesteringen för att kunna producera el med ångturbin är ca 6-20 kkr/kwel beroende av pannstorlek, ny eller befintlig panna samt teknisk lösning mm. Om kraftvärme med biogas Vid många reningsverk produceras el från biogas. Där är gasens alternativvärde lågt i och med att gasen annars bränns bort. I övrigt har denna anläggningstyp haft det svårt på den svenska marknaden, främst beroende på en hög elproduktionskostnad. Med ett högre elpris förväntas den dock bli konkurrenskraftig även i Sverige. Mindre industri- och fastighetsområden kan vara intressanta för småskalig kraftvärme. Principen är att man värmer sin fastighet med värme som uppstår vid elproduktionen och säljer den el man inte behöver. Västra Götaland Biobränslebaserad kraftvärme finns redan idag till stor del i Västra Götaland. År 2003 producerades ungefär 370 GWh biobränslebaserad el i regionen. I dagsläget finns biobränslebaserad kraftvärme i Västra Götaland motsvarande drygt 100 MW samt industriella anläggningar som använder elen själva. Det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät inom de flesta av Västra Götalands 49 kommuner. Långtgående planer på nytillskott inom kraftvärme finns i ett flertal kommuner och många anläggningar har bra förutsättningar för att kunna producera el med god lönsamhet tack vare höjda elpriser och intäkter från elcertifikat. Många kommuner har någon form av kraftproduktion med biogas på deras reningsverk eller soptippar. Produktionen kan lätt ökas men intresset är för närvarande större för att göra fordonsgas istället. Det finns en betydligt större potential om lantbruksgrödor och naturgödsel används för biogasproduktion till fordonsbränsle eller el. Framtiden Biobränsleeldade kraftvärmeverk har fått ett uppsving sedan handeln med elcertifikat infördes. Utbyggnad av fjärrvärmenätet pågår nästan överallt. I de mindre tätorterna är ökningen procentuellt högre än i de större och där är heller inte fjärrvärmenäten så gamla. Enligt energibolagens prognos kommer fjärrvärmen i Västra Götaland att öka med 890 GWh (13%) inom de närmaste åren. Om den nytillförda energin kommer från biobränsleeldade anläggningar ökar biobränslens andel av den totala energitillförseln i fjärrvärmenäten till 48 %. Avlastning av de yttre elnäten Ökad säkerhet med fler producenter Ökat kunnande på teknikområdet Minskade el-inköp och nätavgifter

7 Lextorps kraftvärmeverk, Trollhättan Byggandet av ett nytt kraftvärmeverk i Trollhättan påbörjades i början av 2005, och beräknas stå klart innan utgången av Verket, som eldas med skogsflis, är en satsning på 120 miljoner kronor som ska minska användningen av fossila bränslen i kommunen. Kraftvärmeverket har en fasad mot riksväg 45 med ett gigantiskt fönster som ska förmedla öppenhet. Kraftvärmeverket förbränner flis i en ugn som förångar vattnet i pannan, som driver en turbin. Den i sin tur driver en generator som producerar el. Eleffekten är 3,65 MW. Ångan som gengomgått turbinen är fortfarande mycket het och leds till en kodensator som med hjälp av vatten kyler ångan som återpumpas till ångpannan. Det uppvärmda kylvattnet går ut i fjärrvärmenätet. Värmeeffekten är 17,4 MW. Askan som blir kvar åteförs till skog och mark. Illustration över Lextorp kraftvärmeverk by night Foto: WSP Group, Arkitekt SAR/MSA Thomas Hansson.

8 Solenergi Solceller har använts sedan 1950-talet då de gav elström till satelliter i rymden. Idag finns tekniken inom en mängd områden och utvecklingsförutsättningarna framöver är mycket goda. Om solceller En solcell är en tunn skiva av halvledarmaterial, ofta kisel, med en kontakt på vardera sida av solcellen. När solen lyser på solcellen uppstår spänning mellan fram- och baksida varpå elektroner frigörs i halvledarmaterialet och elektrisk ström genereras. Verkningsgraden är cirka 15 %. Ett hittills stort användningsområde för solceller är självförsörjande el-anläggningar där det inte lönar sig att ansluta sig till det fasta elnätet. I Sverige finns även ett antal större nätanslutna solcellsanläggningar, till exempel på IKEAs huvudkontor i Älmhult. Sverige har få soltimmar under vintern men det kompenseras till stor del av våra långa sommardagar. Sett över året tar Sverige emot nästan lika mycket energi från solen som Tyskland och Nederländerna. I utvecklingsländer som har hög solinstrålning och stort behov av decentraliserad elproduktion, är solcellstekniken på frammarsch. El för bostäder och lokal industri är några användningsområden. Ett sätt att sänka kostnaden för nätanslutna solceller är att integrera dem i byggnader genom att använda solcellen som till exempel fasadmaterial eller fönster. Byggnadsintegrerade solceller är ekonomiskt effektiva tack vare att de ersätter byggnadsmaterial och att elen leds ut direkt i byggnadsstrukturen vilket minskar ledningsförlusterna. Nätanslutna, byggnadsintegrerade solceller ökar snabbt på marknaden, framförallt i Japan och Tyskland tack vare marknadsstöd. Nätansluten solel har ännu inte slagit igenom på samma sätt som icke-nätanslutna anläggningar på grund av de höga kostnader som solgenererad el medför; upp till 2-5 gånger mer än konventionellt producerad el. Framtiden Solcellernas andel av Sveriges elproduktion är idag mycket liten, men världsmarknaden för solceller ökar stadigt. Tack vare satsningar byggs nu större solcellsfabriker och produktionen växer vilket skapar utrymme för skalekonomi. Solenergiindustrin kommer att växa och den obegränsade solenergitillgången gör att den kan komma att bli mycket stor framöver. Kostnaden för solceller antas minska drastiskt i framtiden beroende av mer storskalig produktion och teknikutveckling. Nya typer av solceller kommer att medföra att helt nya applikationer och områden öppnas. Västra Götaland I Västra Götaland finns idag bara ett fåtal nätanslutna solcellsanläggningar, bland annat på Nordens Ark, Universeum och fasaden på Göteborg Energi. Toppeffekten för dessa anläggningar ligger mellan 1-10 kw. Det pågår planer på ett flertal ställen om att bygga nätanslutna solcellsanläggningar. Bland annat har en utredning gjorts om att bygga solceller på Ullevi motsvarande den el som används för belysningen under ett år. Det finns på längre sikt stora möjligheter att integrera solceller i eller på våra byggnader. Inga utsläpp Låga underhålls- och driftskostnader Lång livslängd Kan användas till annat, t ex solskydd eller ersätta byggnadsmaterial

9 Nordens Ark, Hunnebostrand 1999 invigdes den nybyggda lantgården på Nordens Ark utanför Hunnebostrand på Västkusten. Energisystemet är ett Vattenfall-sponsrat demonstrationsprojekt bestående av flera uthålliga energilösningar, bland annat solceller. På ett av taken sitter 84 stycken 120Wp-moduler av polykristallin typ monterade, vilket ger en total installerad effekt på Wp och en yta på nästan 90 m2. Istället för en batteribank för lagring nyttjas ett köp- och säljförfarande där el säljs vid produktionsöverskott och återköps nattetid. För att täcka eventuellt underskott av elenergi är produktionsspecifierad vindkraft kontrakterad. (foto: Hans Blomberg)

10 Vattenkraft Småskalig vattenkraft har historiskt sett varit en viktig el i den industriella utvecklingen, men är idag en liten bidragare till Sveriges elproduktion. Med rätt teknik kan den dock generera förnyelsebar, inhemskt producerad och utsläppsfri energi. Om småskalig vattenkraft Ett vattenkraftverk använder det vatten som är på väg mot haven, genom att i en kraftstation ta vara på vattnets kraft i en turbin som i sin tur driver en generator vilken alstrar elektrisk ström. Vattnet fortsätter efter några få sekunder i sin ordinarie bana lika rent som innan det passerade genom kraftstationen. Den effekt man kan få ur ett vattenfall eller en fors beror på vattenföringen och fallhöjden. Man utnyttjar alltså vattnets lägesenergi för att producera elström. I vattenkraftverkens dammar kan vatten lagras och det går att momentant öka eller minska flödet genom en vattenturbin för att motsvara elbehovet. Detta är en stor fördel med vattenkraften. I de flesta EU-länder tillämpas gränsen 10 MW för småskaliga verk, en gräns som även EU-kommissionen ansluter sig till. De senaste 15 åren har lite ny vattenkraft byggts i Sverige dels p.g.a. att de bästa lägena redan är utnyttjade och dels därför att många vattendrag och älvsträckor har blivit undantagna från vattenkraftutbyggnad av naturskydds- och miljöskäl. I Sverige finns runt små vattenkraftverk i drift och de producerar 1,7 TWh per år. Tidigare fanns det dock betydligt fler, vid mitten av 1950-talet var siffran ca 4000, innan en omfattande nedläggning började p.g.a. upprustningsbehov och anslutning av de stora vattenkraftverken till rikselnätet. Framtiden Det stora hindret för utveckling av småskalig vattenkraft är de laga krav och regelverk som omfattar utnyttjandet av vattenflöden för elproduktion. Miljödomstolen är väldigt strikt med tillstånd p.g.a. höga restriktioner för att säkra fisk- och vatten livet. Idag finns dock både tekniken och kunskapen hur man på ett bra sätt kan kombinera dessa två delar. För att minska denna barriär bör en dialog mellan all aktörer initieras. Fallägarnas kunskaper om vattenkraft är oftast låg. Informationsaktiviteter riktade mot denna grupp är en förutsättning för att få en efterfrågestyrd utveckling. Energimyndigheten bedömer att potentialen för utbyggnad av småskalig vattenkraft i Sverige är ca 1 TWh. Detta gäller då främst nedlagda kraftverk samt kraftverk vid befintliga dammar som ej nyttjats till kraftändamål Västra Götaland I Västra Götalandsregionen finns idag runt 340 småskaliga vattenkraftverk. Det finns också ett hundratal registrerade anläggningar utan någon produktion igång. Dammarna är oftast intakta och ett flertal av dessa kan restaureras för att på nytt producera elkraft. Eftersom denna teknik har lång livslängd finns det väl fungerande anläggningar som skulle kunna uppdateras och därmed ge mer el. Dagens teknik och applikationer kan i många fall förena en bra flora och fauna vid vattenmiljön samtidigt som man kan producera el. Beprövad och tillförlitlig teknik Vidmakthåller dammsäkerheten och levandegör gamla kulturmiljöer Har mycket lång livslängd

11 Rydals vattenkraftverk svensk industrihistoria Rydals vattenkraftverk ligger vid Viskan i Mark kommun, Västra Götalands län. Rydal är svensk industrihistoria och kraftverket blev byggnadsminne år 1991 (K-märkt). År 1882 skrevs svensk industrihistoria i Rydal. För första gången i landet användes vattenkraft för att framställa elektrisk energi till de båda båglampor, som lyste upp fabrikslokalen i Rydals bomullsspinneri. Det nuvarande kraftverket togs i drift 1916 och var belägen i nuvarande kraftverks källare. Efter en svår översvämning 1927 måste kraftverket byggas om och stod klar året därpå. Det byggdes som en ny våning ovanpå den gamla och maskineriet flyttades dit. I det nya kraftverket drivs generatorn av en kaplanturbin. Det är en bland de allra första kaplanturbinerna, efter att denna turbintyp fått sitt tekniska genombrott 1926 i Lilla Edets kraftverk i Göta Älv. Effekt: 680 kw Normalårsproduktion: 2,3 GWh/år Varvtal: 167 r/m Fallhöjd: 4,5 m Generator: 850 kva Ägare: Vattenfall Foto: Bertil Larsson

12 Om projektet RES-e Regions Projektet RES-E Regions är ett interregionalt projekt som stöds av EU genom programmet Intelligent Energy Europe. Totalt har projektet 13 partners och inkluderar 11 regioner inom EU. Projektet genomförs fram till februari Den svenska partnern är Energimyndigheten som genomför arbetet tillsammans med KanEnergi som regional genomförare. Det svenska arbetet inom projektet ska ske inom en viss region och där har Energimyndigheten valt ut Västra Götaland som en region med rätt förutsättningar. Västra Götalandsregionen medfinansierar projektet. RES-e står för elproduktion från förnybara energikällor (Renewable Energy Sources Electricity). Syftet är att öka elproduktion från förnybara energikällor samt att öka användningen av grön el i 11 europeiska regioner genom att ta fram konkreta regionala mål för el från förnybara energikällor. Vidare skall regionala strategier för området el från förnybara energikällor utvecklas och implementeras. I dessa strategier skall de viktigaste barriärerna (administrativa hinder, allmänhetens medvetande, nätanslutning, brist på information, förändringar i stödsystem och andra styrmedel) identifieras. Barriärerna skall också bearbetas genom målinriktade informations- och kunskapsbyggande aktiviteter. Projektet skall vara ett komplement till de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna vid införlivandet av EU:s RES-e direktiv. Projektet består av följande arbetspaket: Regionala RES-e-mål & folkopinion Tillträde till elnät administrativ procedur RES-e i kommuner Specifikt teknikfrämjande (STEM koordinerar detta arbetspaket) Interregionalt samarbete Projektstyrning MÅLGRUPPER Lokala och regionala politiker Tjänstemän inom kommuner och Länsstyrelsen (med ansvar för hållbar utveckling, planering, myndighetsutövning etc.) (Kommunala) energibolag (ägare av fjärrvärme och/eller elnät) Projektutvecklare & konsulter Investerare och finansiärer till potentiella RES-e installationer TEKNIKOMRÅDEN Vindkraft Biokraft (kraftvärme från biobränsle och/eller organiskt avfall) Biogas (biogas från avfall, jordbruksgrödor etc. samt deponigas) Småskalig vattenkraft Solceller För mer info se: grafisk form The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Broschyren är framtagen av KanEnergi Sweden AB.

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg.

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Hur kommuner kan arbeta med att stimulera utvecklingen av el från förnybara energikällor. Introduktion 02 Introduktion 03 Kommunens roller & verktyg Köp

Läs mer

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem Intelligent Energy Europe Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem SECURE Production: City of Malmö May 2008. The sole responsibility for the content of this report lies with

Läs mer

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle)

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle) Västra Götaland Regional RES-e karta: Elektricitet från förnybar energi (RES-e) Region Västra Götaland Antal invånare 1 521 895 Storlek (i km²) 24,000 Residensstad Vänersborg Kort beskrivning: Västra Götaland

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN Solenergi kan bli en av världens största industrier Solenergi En fördjupningsstudie av solenergi inom projektet Framsyn

Läs mer

Vindenergi utan haveri

Vindenergi utan haveri Vindenergi utan haveri En studie av vindkraften i Sverige och dess tjänstebehov VIDAR OLBURS Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Vindenergi utan haveri En studie av vindkraften i Sverige och dess tjänstebehov

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun Nulägesanalys Foto: Roger Stenström Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun 1 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 4 Energiutblick i omvärlden... 4 Energiläget i Uddevalla kommun... 9 Andel förnybar

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Malmö stadsbyggnadskontor Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Inledning...4 Visioner och mål...6 Effektivare energianvändning...8

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

BAKGRUNDSDOKUMENT, UPPDATERING ELKRITERIER

BAKGRUNDSDOKUMENT, UPPDATERING ELKRITERIER Miljöstyrningsrådet Rapport 2014:11, UPPDATERING ELKRITERIER My Laurell MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2013-06-02 SIDOR 2 (33) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befintliga kriterier...

Läs mer

Förstudie för energikombinat Otterbäcken

Förstudie för energikombinat Otterbäcken Förstudie för energikombinat Otterbäcken I samarbete med; Gullspångs kommun Vänerply AB Stora Enso Bioenergi AB Skaraborgs kommunalförbund Beijer Electronics Automation AB Vattenfall AB Datum: 200905-201002

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer