SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande Susanne Öhrn (s) Carl Kullgren(fp) Besnik Dautaj (s) Jerker Johansson (c) Anna Johansson (m) tjänstgörande ersättare Stig Bertilsson (m) Ersättare Helena Grönlund (s) Peder Johansson (s) Solveig Nettelbo (s) Bernt Petzäll (mp) Linus Lindblad (s) Anna-Greta Strömberg (kd) Anna Johansson (m) Kåre Karlsson (c) Övriga närvarande Se sid 2 Justerare Per Jonsson (c) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 21 april 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Per Eriksson (s) Justerare Per Jonsson (c) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(27) Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Pär Nilsson VD Bengtsforshus AB 121 Sten-Åke Jansson (s) styrelseordförande Bengtsforshus AB 121

3 3(27) KS 103 Redovisning av delegationsbeslut s utskotts protokoll s allmänna utskott 60-65/15, 66-79/15 s utbildningsutskott 18-26/15 s sociala utskott 7-10/15, 11-14/15 s sociala utskott, enskild del s tekniska utskott 8-11/15 Kommunchefens delegering Licensavtal Visual Arkiv Supportavtal 2/15 Fullmakt att föra Bengtsfors kommuns talan inför Statens VA-nämnd 4/15 Projektledare tekniska delegering Markägartillstånd Bengtsfors Centrumförening 6/15 Markägartillstånd Konditori & Café Landgången 7/15 Chef Arbetsmarknadsenheten delegering Antagande av anbud vedmaskin Rektor Ekhagsskolan/Bäckeskolan delegering Anställnings- och löneavtal, Barnskötare 6/15 Rektor Vuxenutbildningen Anställnings- och lönebeslut, Samordnare/ungdomshandläggare s beslut tar del av informationen och godkänner rapporteringen av delegationsbeslut.

4 4(27) KS 104 Förvaltningschefsrapport Kommunchefen och områdescheferna informerar från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. s beslut tar del av informationen

5 5(27) KS 105 Redovisning av utskottens kvalitetsarbete, utvecklings och uppföljningsansvar enligt kommunstyrelsens reglemente s utskott redogör för beslut, kvalitetsarbete samt utvecklings- och uppföljningsansvar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. tar del av informationen tar del av informationen

6 6(27) s allmänna utskott KS 106 Dnr Politiska mål 2016 och de politiska partierna har ett pågående arbete med att ta fram förslag till politiska mål inför Beredande organ s sammanträde s beslut beslutar att uppdra till kommunstyrelsens allmänna utskott att komplettera förslag till politiska mål för 2016 med målsättningar för respektive område. Ärendet ska därefter tas upp igen på kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj.

7 7(27) Kommunfullmäktige KS 107 Tilläggsbudget för 2015 kommunstyrelsens verksamhetsområden Förslag till tilläggsbudget för 2015 enligt bilaga Sammanställning Område Belopp kkr Tekniska området Utbildningsområdet Sociala området 879 Kommunledningskontoret Totalt Beredande organ Ekonomienhetens sammanställning av tilläggsbudget för 2015 s förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget för 2015 enligt upprättat förslag

8 8(27) Kommunledningskontoret KS 108 Dnr Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2014 Enligt AFS 2001:1 11 skall arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. I samband med Arbetsmiljöverkets inspektion 2012 tydliggjordes att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet även skall ske på politisk nivå som på förvaltningsnivå. skall tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp varje år samt att fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna/arbetsplatserna. Enligt bilagor har förvaltningschef samt respektive områdeschef gjort sammanställningar av handlingsplaner avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sammanställning är indelad följande: Genomförda arbetsmiljöåtgärder fysisk miljö Åtgärder som inte genomförts fysisk miljö Genomförda arbetsmiljöåtgärder psykosocial miljö Åtgärder som inte genomförts psykosocial miljö Sammanställningarna har dels behandlats i de verksamhetsinriktade samverkansgrupperna samt dels i den kommungemensamma samverkansgruppen. Vidare redovisas anmälda arbetsskador under år Beredande organ Kommunchefen och personalchefens tjänsteskrivelse Kommunstyresens allmänna utskotts beslut s beslut beslutar att ta del av sammanställningarna samt att förvaltningen fortlöpande skall arbeta med förbättringsåtgärder avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet

9 9(27) Kommunfullmäktige KS 109 Dnr Personalekonomisk redovisning 2014 År 2014 fanns det i Bengtsfors kommun 727 tillsvidareanställda på avtalet AB, vilket är en ökning med 3 personer jämfört med Antalet visstidsanställda har under året ökat med 18 personer. Antal heltidstjänster i Bengtsfors kommun har minskat med 4 jämfört med Andelen heltidstjänster i Bengtsfors kommun är 66 % Medelåldern år 2014 bland tillsvidareanställda i Bengtsfors kommun var 47,82. Det finns i Bengtsfors kommun 126 tillsvidareanställda, 17,3%, som var 60 år eller äldre år Sjukfrånvaron var 5,29% för år 2014 vilket är en ökning med 0,42 procentenheter jämfört med Antal personer som har en sjukfrånvaro som är lika med eller överstiger 28 dagar har under 2014 pendlat mellan 25 och 35 personer. I Bengtsfors kommun arbetades det totalt timmar mer- och övertid av månadsavlönad personal under år Detta är en ökning med timmar och merparten av denna tid är mertid (fyllnadstid). Teknik/Lokalförsörjning/intern service (TLI) har flest timmar per anställd. Månadslöner inkl. semester för anställda på avtalet AB var kkr för år 2014, vilket är en ökning med kkr jämfört med Kostnaden för timavlönad personal inkl. semester år 2014 var kkr vilket är en ökning med kkr jämfört med Kostnader för sjuklön för månadsavlönade har minskat sedan 2013 med 107 kkr. Beredande organ Personalekonomisk redovisning 2014 s beslut tar del av personalekonomisk redovisning för 2014

10 10(27) KS 110 Dnr Granskning av den interna kontrollen rutiner för fordonshantering beslutade om plan för granskning av den interna kontrollen för åren Planen innehöll totalt 10 granskningsområden, varav 6 gällde verksamhetsansvaret och 4 administrativa rutiner. Ett område gällde fordonshantering som innehåller tre delar; rutiner för introduktion och utbildning av förare, rutiner vid skador på bilar samt rutiner för planering av fordonsanvändningen. Metod och urval Intervjuer har skett med fordonsansvarig, ansvariga inom övriga verksamheter som har många fordon samt med chefer vars personal använder kommunens fordon i stor utsträckning. Iakttagelser I kommunen finns både leasade och egenägda bilar. Teknisk drift och arbetsmarknadsenheten ansvarar själva för sina fordon, medan samordning och skötsel av övriga verksamheters fordon görs av räddningstjänsten. Rutiner för introduktion och utbildning av förare Verksamheterna ställer givna krav på körkort vid anställning. Det görs dock, med undantag för arbetsmarknadsenheten som tar kopior på körkorten, ingen faktisk kontroll av att den anställde har körkort. De flesta verksamheterna saknar skriftliga introduktionsrutiner specifikt för fordon. Det ingår översiktligt i de checklistor och andra rutiner som finns vid nyanställning. Genomgång görs av de kommunövergripande etiska reglerna och instruktioner ges om hantering av nycklar, tankkort med mera. Diskussioner om bland annat säkerhetsfrågor är också ganska vanligt förekommande på arbetsplatsträffar etc. Inom de flesta verksamheter där bilar används frekvent genomförs utbildningar i eco-driving med jämna mellanrum. Rutiner vid skador på bilar När det gäller skador på bilar finns ingen skriftlig rutin för hur det ska skötas, men de nyanställda får information om hur skador ska anmälas. Sedan räddningstjänsten övertog ansvaret för de flesta bilar har underhållet och skötseln blivit bättre. Det kommer också in skadeanmälningar i högre utsträckning. Dessutom kontaktar fordonsansvarige ansvarig enhetschef om

11 11(27) skadade bilar kommer till räddningstjänsten för skötsel och ingen skadeanmälan är gjord. Även inom de verksamheter som själva ansvarar för sina bilar fungerar rutinerna för skadeanmälningar tillfredsställande. Rutiner för planering av fordonsanvändningen För närvarande pågår ett arbete med att införa digitala körjournaler i samtliga bilar. Det kommer, förutom att underlätta för de anställda som slipper fylla i körjournaler manuellt, innebära att möjligheterna till planering av fordonsanvändningen kommer att förbättras väsentligt. De digitala körjournalerna kan sedan följas och analyseras i ett IT-verktyg av både respektive enhetschef och fordonsansvarig. Samtliga verksamheter samordnar sina resor i möjligaste mån. Slutsatser De slutsatser som kan dras av ovanstående iakttagelser är att det visserligen saknas skriftliga rutiner för några av momenten när det gäller fordonshantering, men att det ändå fungerar tillfredsställande. När det gäller de kommunövergripande policydokumenten pågår för närvarande en översyn. Införandet av digitala körjournaler kommer att möjliggöra planering av fordonsanvändandet. Det är viktigt att de analyseras för att kunna planera fordonsanvändingen på bästa sätt och se om det finns överkapacitet eller ytterligare behov någonstans. Åtgärder Mot bakgrund av ovanstående iakttagelser och slutsatser finns i dagsläget inget behov av att göra några stora förändringar av rutinerna kring fordonshanteringen. Vissa delar kan dock behöva aktualiseras i samband med översyn av de kommungemensamma policydokumenten. Det är dock av största vikt att uppföljning sker med hjälp av de nya digitala körjournalerna så att kommunens fordon används på det mest effektiva sättet. Beredande organ Kommunstrategen/bitr kommunchefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts beslut s beslut tar del av informationen och godkänner redovisningen

12 12(27) Kommunchefen KS 111 Dnr Organisationsöversyn på tekniska verksamhetsområdet Inom sociala och utbildningsområdet har det, de senaste åren, genomförts ett antal översyner och utvärderingar av olika delar av organisationen. Mot bakgrund av de stora förändringar som gjordes inom det tekniska området i samband med och efter införandet av den nya förvaltningsorganisationen är det nu aktuellt att göra en översyn av organisationen även inom det verksamhetsområdet. Beredande organ s allmänna utskotts beslut s beslut beslutar ge förvaltningen i uppdrag att, med externt stöd, göra en översyn av organisationen inom verksamhetsområdet Teknik, lokalförsörjning och intern service. Finansiering sker med 200 kkr via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. s ordförande, vice ordförande samt ordförande i tekniska utskottet, tillika kommunstyrelsens presidium, ska vara styrgrupp för översynen. Protokollsanteckning Stig Bertilsson (m) inkommer med protokollsanteckning

13 13(27) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen Kommunfullmäktige KS 112 Dnr Dalslands sjukhus nattjouren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har aviserat en eventuell nedläggning av nattjouren på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Med anledning av detta vill kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun uttrycka sin oro inför beslut i frågan. Nattjouren på Dalslands sjukhus fyller en viktig funktion i Dalsland där det är långa avstånd till sjukhusen. För kommunen som ansvarig för vård och omsorg kommer en nedläggning att påverka såväl den kommunala hemtjänsten som hemsjukvården på ett negativt sätt. Nattjouren är också en viktig del i att befolkningen, där andelen äldre är stor, ska känna trygghet i sin hemmiljö. Nattjouren som en del av Dalslands sjukhus är dessutom en viktig arbetsplats i Dalsland som successivt har dränerats på verksamhet och personal under årens lopp. En ytterligare anledning till varför det är viktigt att behålla nattjouren på Dalslands sjukhus är att ambulansen sparar två timmar genom att den, i vissa fall, inte behöver köra till Näl i Trollhättan. Bengtsfors kommun vill därför kraftfullt betona vikten av att nattjouren på Dalslands sjukhus kommer att finnas kvar med bibehållen bemanning även i framtiden. s beslut i Bengtsfors kommun beslutar att ställa sig bakom yttrandet angående nattjouren på Dalslands sjukhus och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen.

14 14(27) KS 113 Dnr Verksamhetsberättelse 2014 LSS-teamet Dalsland En gemensam samverkan för LSS-handläggningen mellan de fem Dalslandskommunerna startade år Ett gemensamt LSS-team mellan fyra av de tidigare fem kommunerna, Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed, finns sedan några år tillbaka. Idag utgörs LSS-teamet av 3,0 tjänster då en ökning skett med 1,0 tjänst. Det finns ett avtal och det senast undertecknade gäller för perioden , förlängning sker med ett år i taget. Under år 2014 ligger det ekonomiska utfallet inom tilldelad budget. 1. Vid LSS-teamets kontor på Norrtull har en lokalöversyn skett. Lokalen har under år 2014 byggts om bl.a. har hör- och sänkbara skrivbord beställts. 2. Inga tillbud eller arbetsskador är inrapporterade under aktuell period. Det har dock framkommit, vid riskbedömning, att personal upplever risken att utsättas för hot och våld som stor. Åtgärder har tagits fram för detta bl.a. aktuell policy för hot och våld, personal har erhållit utbilning i Rakeltelefoni samt även tillgång till denna telefon vid hembesök. 3. Handledning av personal påbörjades med handledning genom Jonas Reinholdsson KommunLex. Övriga utbildningar/föreläsningar under året är bl.a. Nationell LSS-handläggarutbildning 7,5 hp, LSS- Grundkurs, Utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Autism Asperger ADHD, sällsynta diagnoser, perceptionshantering vid Aspergers syndrom och autism, hantering av problemskapande beteenden i skolan, utbildning genom migrationsverket i integrationsprocessen, utbildning i användandet av Rakel-telefoni, brandutbildning och brukardialog med förvaltningsrätten i Göteborg. Det är även inplanerat ett antal närverksträffar: fyrbodal handläggarträffar, vuxenhabiliteringen och FINSAM (Åmål och Bengtsfors). Beredande organ Kommunchefens och socialchefens tjänsteskrivelse s sociala utskotts protokoll s beslut tar del av verksamhetsberättelsen.

15 15(27) Utbildningschefen Kommunchefen KS 114 Dnr Handlingsplan tobaksfri skoltid i Bengtsfors kommun beslutade den att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för tobaksfri skoltid i Bengtsfors kommun och förslag på uppföljning av tobaksanvändningen i skolan. Tobak och speciellt rökningen är fortfarande en av de största orsakerna till sjukdom och för tidig död. I Sveriges nationella folkhälsomål under målområdet 11 finns det med att det skall arbetas för en minskning av tobak. Till det har fyra tobaksförebyggande delmål formulerats: en tobaksfri livsstart från år 2014 en halvering till år 2014 av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning (Sveriges regering, 2002) Enligt tobakslagen paragraf 2.1. är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. WHO rekommenderar alla länder att införa 100 procentigt rökfria miljöer, eftersom det är den enda effektiva metoden för att skydda individen från passiv rökning. Vidare har EU-kommissionen antagit en rådsrekommendation om rökfria miljöer med syfte att bland annat tydliggöra vilken av att skydda medborgarna från tobaksrök på offentliga platser. Bengtsfors kommun Andelen dagligrökare i Bengtsfors har minskat bland kvinnor men ökat bland män. Jämfört med riket, är det en högre andel, både kvinnor och män, som röker i Bengtsfors kommun. Man har också sett en ökning bland rökande spädbarnsföräldrar i Bengtsfors kommun sedan Andelen dagliga snusare har ökat i Bengtsfors. I Dalsland och i riket ligger Bengtsfors med en högre andel snusare både bland män och kvinnor. I CAN-rapporten 2013 för Fyrbodal visades intensiteten i snusandet generellt var högre i kommunernas gymnasieskolor jämfört med årskurs 9. Högst andelar snusare totalt hade Bengtsfors och Mellerud med 26 respektive 28 procent, betydligt högre än länets och rikets andelar på 13 procent

16 16(27) respektive. Bengtsfors hade även den högsta andelen av de som svarade att de snusar dagligen/nästan dagligen med 19 procent. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till handlingsplan för tobaksfri skoltid. Handlingsplanens inriktning är att ha fokus på barn och unga i Bengtsfors kommun. I handlingsplanen finns syfte, mål, lagar och förtydligande av tobaksvara och vad som sker vid upptäckt eller misstanke om att en elev använder tobak under skoltid samt förslag på årlig fortbildning för personalen. Tobaksfri skoltid innebär att elever inte får använda tobak under hela sin skoldag och skoltid, oavsett var eleven befinner sig. Enligt förslaget till handlingsplan ska reglerna om tobaksfri skoltid även omfatta de personer som tillfälligt besöker skolan. Handlingsplanen har varit ute på remiss till Folkhälsorådet, Ungdomsmottagningen och Individ- och familjeomsorg, men inte till eleverna. Detta eftersom frågan om tobaksfri skoltid tas upp med eleverna redan vid skolstarten. Beredande organ Kommunchefen och folkhälsosamordnarens tjänsteskrivelse s utbildningsutskotts protokoll s beslut beslutar att fastställa upprättad handlingsplan för tobaksfri skoltid. Förvaltningen får i uppdrag att granska andra arenor exempelvis fritidsgårdar och personal som jobbar med barn och unga för att se över möjligheterna till tobaksfria områden och arbetsplatser. beslutar vidare enligt Folkhälsorådets förslag att uppdra åt förvaltningen att se över skyltning om rökfria zoner på kommunala lekplatser för att uppmärksamma personer om rökfria zoner där framförallt barn rör sig ofta. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas hälsa.

17 17(27) s allmänna utskott KS 115 Dnr Yttrande över Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikts förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Yttrande över förslagen ska vara Vattenmyndigheten tillhanda senast 30 april Vem gör vad i den svenska vattenförvaltningen? Vattenmyndigheterna samordnar arbetet inom vattenförvaltningen. Länsstyrelsen har flera roller, bland annat tillsyn, prövning, information, rådgivning, kunskapsinsamling och ekonomiska bidrag. Kommunerna har en nyckelroll i arbetet som genomförare av vattenförvaltningens åtgärdsprogram, men också som verksamhetsutövare. Vattenfrågorna finns i översiktsplanering, detaljplanering, exploatering, tillsyn, recipientkontroll, dricksvattenförsörjning, VA-frågor och medborgarkontakter. Vattenråden är betydelsefulla samrådsforum men har inga lagreglerade uppgifter i vattenförvaltningen. Dalslands miljökontor deltar aktivt i Dalbergså/Holmsåns vattenråd, Dalslands kanals vattenråd (för Upperudsälven) och Gullmarns vattenråd (för Örekilsälven och Valboån). Förslagets olika delar Förvaltningsplanen ska enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) innehålla en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också riktningen för kommande arbete i vattendistriktet. Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet ska föreslå de åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. En viktig målsättning med det nya åtgärdsprogrammet är att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Förslagen på styrmedel i åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner. I åtgärdsprogrammet beskrivs samhällsekonomiska

18 18(27) konsekvenser av åtgärdsprogrammet. I åtgärdsprogrammet finns nio åtgärder som behöver vidtas av kommunerna. Flera av åtgärderna ligger inom Dalslands Miljönämnds ansvarsområden. Över dessa åtgärder yttrar sig miljönämnden i ett separat yttrande. Åtgärd 1 gäller tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. Åtgärd 2 gäller tillsyn över utsläpp av kväve, fosfor och växtskyddsmedel från jordbruk. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. Åtgärd 3 gäller krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp inom vissa områden. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. Åtgärd 4 innebär att kommunen behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och reningsverk samt införa krav på ökad rening av utsläpp till vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärd 5 innebär att kommunen ska genomföra kompletterande åtgärder för att minska belastningen av närsalter om åtgärder rörande enskilda avlopp, reningsverk, jordbruk och liknande inte räcker. Åtgärderna kan handla om odling och skörd av marina substrat, behandling av näringsbelastade sediment mm. Åtgärd 6 gäller ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen genom att a) Inrätta vattenskyddsområden för dricksvattentäkter; b) Göra en översyn av äldre vattenskyddsområden. c) Bedriva regelbunden och systematisk tillsyn på allmänna och enskilda dricksvattentäkter. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. d) Inarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i översiktsplanen. e) Se till att samtliga yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärd 7 innebär att utveckla översikts- och detaljplanering samt prövning enligt PBL så att MKN för vatten följs. Åtgärd 8 innebär att kommunen behöver ta fram vatten- och avloppsplan. Åtgärd 9 innebär att kommunen ska inventera och vid behov genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det kommunala vägnätet. Ambitionen i förslaget till åtgärdsprogram är att öka takten i åtgärdsarbetet under Det ska vara tydligt vem som behöver göra vad, vilket kommer att öka möjligheterna att föreslagna åtgärder verkligen genomförs.

19 19(27) Yttrande I Bengtsfors kommun finns många sjöar och vattendrag och det är viktigt att vi är rädda om våra vatten. Bengtsfors kommun bedömer att de åtgärder som kommunen ska genomföra är relevanta. Bengtsfors kommun arbetar redan idag med flera av de olika åtgärderna som ligger på kommunen att genomföra. Att åtgärderna ska vara genomförda fullt ut till 2021 verkar dock inte möjligt då flera av dem dessutom ska föregås av åtgärder från andra myndigheter. Som exempel kan nämnas att sanering av ledningsnät för att minska inläckage i spillvattenledningarna pågår, men det är ett dyrt arbete och därför kommer det att ta många år innan det är färdigt. De totala kostnaderna är beräknade för hela Sverige till 2,9 miljarder för styrmedel ( ) och 3,4 miljarder/år för fysiska åtgärder. Det kommer att krävas att en stor del av detta finansieras av staten eller EU. Det finns inte angivet hur denna finansiering kommer att lösas. Därmed finns en mycket stor osäkerhet om vilka av alla föreslagna åtgärder som blir möjliga att genomföra. Hur hela åtgärdsprogrammet kommer att påverka de enskilda fastighetsägarna i kommunen är dock inte så lätt att utläsa. Samrådsförslaget har skapat en viss oro bland kommunens jordbrukare, framför allt kring hur eventuella åtgärder ska finansieras. Detta bör tydliggöras innan åtgärdsprogrammet antas. Det finns en bristande koppling mellan vattenförvaltningen och övrigt miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. I Bengtsfors kommun med alla sjöar, många småorter, befintliga och framtida översvämningsrisker och samtidigt små ekonomiska resurser i kommunen, problembilden omfattande. Det är viktigt att de krav på åtgärder som ställs inte blir så omfattande att det bästa blir det godas fiende. Beredande organ Planchefen och planhandläggarens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts beslut s beslut uppdrar till kommunstyrelsens allmänna utskott att arbeta in Fyrbodals kommunalförbunds svar i Bengtsfors kommuns yttrande.

20 20(27) Kommunfullmäktige KS 116 Dnr Beslut om taxa för parkeringsplats vid Olympen Förvaltningen har med tanke på framtida bostadsbyggande vid kvarteret Musikern arbetat med att iordningställa ersättningsparkeringar vid Olympen, d.v.s. vid Källebergsgatan-Olympiavägen. Bengtsforshus AB hyr i dag parkeringsplatsen vid Musikern. Ett äldre avtal ligger till grund för att när området Musikern behöver tas i anspråk skall parkeringsplatserna ersättas med nya inom parkeringen vid Olympen. Bengtsforshus AB har nu aviserat att de endast behöver 8 parkeringsplatser av totalt 27 tillgängliga. Detta innebär att det finns 19 platser kvar och förvaltningens förslag är att dessa hyrs ut. Önskemål om centrala parkeringsplatser för de anställdas behov har framställts av näringsidkare och fastighetsägare i centrum. Genom att erbjuda platser för de som har ett mer stadigvarande behov frigörs fler korttidsplatser för kunder i centrum. Parkeringen ligger i dag på område som i gällande detaljplan utgör kvartersmark vilket innebär att marken kan upplåtas mot betalning. Förvaltningen föreslår att parkeringsplats hyrs ut för en period om 1 år. För att efterhöra intresset föreslås att parkeringarna annonseras ut och väljs enligt prioritering nedan; 1. I första hand till centrala näringsidkare 2. I andra hand till övriga 3. Om inte alla hyrs ut kan dessa användas som allmänna parkeringsplatser Förvaltningen har gjort en kostnadsberäkning för underhåll, el och skötsel vilket ligger till grund för förslagen taxa. Förslag till taxa: Årskostnad för parkeringsplats inkl. motorvärmare kr Årskostnad för parkeringsplats exkl. motorvärmare kr Beredande organ Planchefen och mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts beslut

21 21(27) s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förvaltningens förslag om taxa för parkeringsplatser vid Olympen.

22 22(27) Kommunledningskontoret KS 117 Dnr Omdisponering av investeringsbudget solceller/solskydd Kommunhuset har under flera år saknat ett fullgott solskydd längs södra och västra väggarna, eftersom många av de befintliga markiserna har gått sönder. Genom att sätta upp solcellsavskärmare över fönstren kunde behovet av solskydd tillgodoses samtidigt som solceller installerades. Tanken var att solskyddsavskärmare skulle sättas upp på såväl södra som västra väggen, men det visade sig att det inte var kostnadseffektivt att sätta solceller på den västra väggen. Det innebär att problemet med tillfredsställande solskydd kvarstår där. Offerter på markiser har hämtats in och genom en omdisponering av medel tänkta för solceller/solskydd finns möjlighet att även få solskydd på västra vägen på kommunkontoret. Beredande organ Kommunchefens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att avsätta medel till inköp av markiser till kommunkontoret inom investeringsprojekt för solceller/solskydd om max 400 kkr, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om äskad tilläggsbudget för projektet.

23 23(27) KS 118 Redovisning av protokoll från kommunala bolag och övriga delägd organisationer Bengtsforshus AB - sammanträdesprotokoll Bengtsforshus AB - sammanträdesprotokoll Hotell Dalia AB- sammanträdesprotokoll Dalslands miljönämnd - sammanträdesprotokoll Dalslands miljönämnd - sammanträdesprotokoll Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd - sammanträdesprotokoll Stiftelsen Stenebyskolan sammanträdesprotokoll Folkhälsorådet sammanträdesprotokoll s beslut tar del av informationen

24 24(27) Utbildningschefen KS 119 Dnr Behörig och legitimerad personal i skolväsendet Huvudmannen bör besluta att tillsvidareanställda lärare ska uppfylla de krav som Skollagen kräver. Enligt Skollagen 2 kap 20 får endast den som har för uppdraget föreskriven utbildning och därtill hörande behörighetsintyg (legitimation) anställas utan tidsbegränsning. Efter 1 juli 2015 tillkommer kravet att endast den som har lärarlegitimation för de ämnen som vederbörandes undervisning omfattar får ha eget ansvar för undervisning och betygssättning. I kommunen finns tillsvidareanställda lärare som saknar behörighet och/eller lärarlegitimation och fr om höstterminen måste legitimerad lärare ha det formella ansvaret för de förstnämndas undervisning och i förekommande fall betygsättning. För att bygga upp en lärarkår med de behörigheter som krävs för att fullt ut uppfylla lagens krav beträffande behörigheter och legitimationer bör huvudmannen ha tagit beslut enligt förslaget nedan. Ett sådant beslut innebär att icke legitimerad, tillsvidareanställd lärare anses som övertalig och deras tjänster ska regleras enligt gällande rutiner. Beredande organ Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyreslens utbildningsutskotts beslut s beslut beslutar enligt följande: Lärare i Bengtsfors kommun ska för att vara tillsvidareanställd uppfylla Skollagens krav på behörighet och legitimation

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer