SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande Susanne Öhrn (s) Carl Kullgren(fp) Besnik Dautaj (s) Jerker Johansson (c) Anna Johansson (m) tjänstgörande ersättare Stig Bertilsson (m) Ersättare Helena Grönlund (s) Peder Johansson (s) Solveig Nettelbo (s) Bernt Petzäll (mp) Linus Lindblad (s) Anna-Greta Strömberg (kd) Anna Johansson (m) Kåre Karlsson (c) Övriga närvarande Se sid 2 Justerare Per Jonsson (c) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 21 april 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Per Eriksson (s) Justerare Per Jonsson (c) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(27) Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Pär Nilsson VD Bengtsforshus AB 121 Sten-Åke Jansson (s) styrelseordförande Bengtsforshus AB 121

3 3(27) KS 103 Redovisning av delegationsbeslut s utskotts protokoll s allmänna utskott 60-65/15, 66-79/15 s utbildningsutskott 18-26/15 s sociala utskott 7-10/15, 11-14/15 s sociala utskott, enskild del s tekniska utskott 8-11/15 Kommunchefens delegering Licensavtal Visual Arkiv Supportavtal 2/15 Fullmakt att föra Bengtsfors kommuns talan inför Statens VA-nämnd 4/15 Projektledare tekniska delegering Markägartillstånd Bengtsfors Centrumförening 6/15 Markägartillstånd Konditori & Café Landgången 7/15 Chef Arbetsmarknadsenheten delegering Antagande av anbud vedmaskin Rektor Ekhagsskolan/Bäckeskolan delegering Anställnings- och löneavtal, Barnskötare 6/15 Rektor Vuxenutbildningen Anställnings- och lönebeslut, Samordnare/ungdomshandläggare s beslut tar del av informationen och godkänner rapporteringen av delegationsbeslut.

4 4(27) KS 104 Förvaltningschefsrapport Kommunchefen och områdescheferna informerar från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. s beslut tar del av informationen

5 5(27) KS 105 Redovisning av utskottens kvalitetsarbete, utvecklings och uppföljningsansvar enligt kommunstyrelsens reglemente s utskott redogör för beslut, kvalitetsarbete samt utvecklings- och uppföljningsansvar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. tar del av informationen tar del av informationen

6 6(27) s allmänna utskott KS 106 Dnr Politiska mål 2016 och de politiska partierna har ett pågående arbete med att ta fram förslag till politiska mål inför Beredande organ s sammanträde s beslut beslutar att uppdra till kommunstyrelsens allmänna utskott att komplettera förslag till politiska mål för 2016 med målsättningar för respektive område. Ärendet ska därefter tas upp igen på kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj.

7 7(27) Kommunfullmäktige KS 107 Tilläggsbudget för 2015 kommunstyrelsens verksamhetsområden Förslag till tilläggsbudget för 2015 enligt bilaga Sammanställning Område Belopp kkr Tekniska området Utbildningsområdet Sociala området 879 Kommunledningskontoret Totalt Beredande organ Ekonomienhetens sammanställning av tilläggsbudget för 2015 s förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget för 2015 enligt upprättat förslag

8 8(27) Kommunledningskontoret KS 108 Dnr Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2014 Enligt AFS 2001:1 11 skall arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. I samband med Arbetsmiljöverkets inspektion 2012 tydliggjordes att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet även skall ske på politisk nivå som på förvaltningsnivå. skall tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp varje år samt att fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna/arbetsplatserna. Enligt bilagor har förvaltningschef samt respektive områdeschef gjort sammanställningar av handlingsplaner avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sammanställning är indelad följande: Genomförda arbetsmiljöåtgärder fysisk miljö Åtgärder som inte genomförts fysisk miljö Genomförda arbetsmiljöåtgärder psykosocial miljö Åtgärder som inte genomförts psykosocial miljö Sammanställningarna har dels behandlats i de verksamhetsinriktade samverkansgrupperna samt dels i den kommungemensamma samverkansgruppen. Vidare redovisas anmälda arbetsskador under år Beredande organ Kommunchefen och personalchefens tjänsteskrivelse Kommunstyresens allmänna utskotts beslut s beslut beslutar att ta del av sammanställningarna samt att förvaltningen fortlöpande skall arbeta med förbättringsåtgärder avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet

9 9(27) Kommunfullmäktige KS 109 Dnr Personalekonomisk redovisning 2014 År 2014 fanns det i Bengtsfors kommun 727 tillsvidareanställda på avtalet AB, vilket är en ökning med 3 personer jämfört med Antalet visstidsanställda har under året ökat med 18 personer. Antal heltidstjänster i Bengtsfors kommun har minskat med 4 jämfört med Andelen heltidstjänster i Bengtsfors kommun är 66 % Medelåldern år 2014 bland tillsvidareanställda i Bengtsfors kommun var 47,82. Det finns i Bengtsfors kommun 126 tillsvidareanställda, 17,3%, som var 60 år eller äldre år Sjukfrånvaron var 5,29% för år 2014 vilket är en ökning med 0,42 procentenheter jämfört med Antal personer som har en sjukfrånvaro som är lika med eller överstiger 28 dagar har under 2014 pendlat mellan 25 och 35 personer. I Bengtsfors kommun arbetades det totalt timmar mer- och övertid av månadsavlönad personal under år Detta är en ökning med timmar och merparten av denna tid är mertid (fyllnadstid). Teknik/Lokalförsörjning/intern service (TLI) har flest timmar per anställd. Månadslöner inkl. semester för anställda på avtalet AB var kkr för år 2014, vilket är en ökning med kkr jämfört med Kostnaden för timavlönad personal inkl. semester år 2014 var kkr vilket är en ökning med kkr jämfört med Kostnader för sjuklön för månadsavlönade har minskat sedan 2013 med 107 kkr. Beredande organ Personalekonomisk redovisning 2014 s beslut tar del av personalekonomisk redovisning för 2014

10 10(27) KS 110 Dnr Granskning av den interna kontrollen rutiner för fordonshantering beslutade om plan för granskning av den interna kontrollen för åren Planen innehöll totalt 10 granskningsområden, varav 6 gällde verksamhetsansvaret och 4 administrativa rutiner. Ett område gällde fordonshantering som innehåller tre delar; rutiner för introduktion och utbildning av förare, rutiner vid skador på bilar samt rutiner för planering av fordonsanvändningen. Metod och urval Intervjuer har skett med fordonsansvarig, ansvariga inom övriga verksamheter som har många fordon samt med chefer vars personal använder kommunens fordon i stor utsträckning. Iakttagelser I kommunen finns både leasade och egenägda bilar. Teknisk drift och arbetsmarknadsenheten ansvarar själva för sina fordon, medan samordning och skötsel av övriga verksamheters fordon görs av räddningstjänsten. Rutiner för introduktion och utbildning av förare Verksamheterna ställer givna krav på körkort vid anställning. Det görs dock, med undantag för arbetsmarknadsenheten som tar kopior på körkorten, ingen faktisk kontroll av att den anställde har körkort. De flesta verksamheterna saknar skriftliga introduktionsrutiner specifikt för fordon. Det ingår översiktligt i de checklistor och andra rutiner som finns vid nyanställning. Genomgång görs av de kommunövergripande etiska reglerna och instruktioner ges om hantering av nycklar, tankkort med mera. Diskussioner om bland annat säkerhetsfrågor är också ganska vanligt förekommande på arbetsplatsträffar etc. Inom de flesta verksamheter där bilar används frekvent genomförs utbildningar i eco-driving med jämna mellanrum. Rutiner vid skador på bilar När det gäller skador på bilar finns ingen skriftlig rutin för hur det ska skötas, men de nyanställda får information om hur skador ska anmälas. Sedan räddningstjänsten övertog ansvaret för de flesta bilar har underhållet och skötseln blivit bättre. Det kommer också in skadeanmälningar i högre utsträckning. Dessutom kontaktar fordonsansvarige ansvarig enhetschef om

11 11(27) skadade bilar kommer till räddningstjänsten för skötsel och ingen skadeanmälan är gjord. Även inom de verksamheter som själva ansvarar för sina bilar fungerar rutinerna för skadeanmälningar tillfredsställande. Rutiner för planering av fordonsanvändningen För närvarande pågår ett arbete med att införa digitala körjournaler i samtliga bilar. Det kommer, förutom att underlätta för de anställda som slipper fylla i körjournaler manuellt, innebära att möjligheterna till planering av fordonsanvändningen kommer att förbättras väsentligt. De digitala körjournalerna kan sedan följas och analyseras i ett IT-verktyg av både respektive enhetschef och fordonsansvarig. Samtliga verksamheter samordnar sina resor i möjligaste mån. Slutsatser De slutsatser som kan dras av ovanstående iakttagelser är att det visserligen saknas skriftliga rutiner för några av momenten när det gäller fordonshantering, men att det ändå fungerar tillfredsställande. När det gäller de kommunövergripande policydokumenten pågår för närvarande en översyn. Införandet av digitala körjournaler kommer att möjliggöra planering av fordonsanvändandet. Det är viktigt att de analyseras för att kunna planera fordonsanvändingen på bästa sätt och se om det finns överkapacitet eller ytterligare behov någonstans. Åtgärder Mot bakgrund av ovanstående iakttagelser och slutsatser finns i dagsläget inget behov av att göra några stora förändringar av rutinerna kring fordonshanteringen. Vissa delar kan dock behöva aktualiseras i samband med översyn av de kommungemensamma policydokumenten. Det är dock av största vikt att uppföljning sker med hjälp av de nya digitala körjournalerna så att kommunens fordon används på det mest effektiva sättet. Beredande organ Kommunstrategen/bitr kommunchefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts beslut s beslut tar del av informationen och godkänner redovisningen

12 12(27) Kommunchefen KS 111 Dnr Organisationsöversyn på tekniska verksamhetsområdet Inom sociala och utbildningsområdet har det, de senaste åren, genomförts ett antal översyner och utvärderingar av olika delar av organisationen. Mot bakgrund av de stora förändringar som gjordes inom det tekniska området i samband med och efter införandet av den nya förvaltningsorganisationen är det nu aktuellt att göra en översyn av organisationen även inom det verksamhetsområdet. Beredande organ s allmänna utskotts beslut s beslut beslutar ge förvaltningen i uppdrag att, med externt stöd, göra en översyn av organisationen inom verksamhetsområdet Teknik, lokalförsörjning och intern service. Finansiering sker med 200 kkr via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. s ordförande, vice ordförande samt ordförande i tekniska utskottet, tillika kommunstyrelsens presidium, ska vara styrgrupp för översynen. Protokollsanteckning Stig Bertilsson (m) inkommer med protokollsanteckning

13 13(27) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen Kommunfullmäktige KS 112 Dnr Dalslands sjukhus nattjouren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har aviserat en eventuell nedläggning av nattjouren på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Med anledning av detta vill kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun uttrycka sin oro inför beslut i frågan. Nattjouren på Dalslands sjukhus fyller en viktig funktion i Dalsland där det är långa avstånd till sjukhusen. För kommunen som ansvarig för vård och omsorg kommer en nedläggning att påverka såväl den kommunala hemtjänsten som hemsjukvården på ett negativt sätt. Nattjouren är också en viktig del i att befolkningen, där andelen äldre är stor, ska känna trygghet i sin hemmiljö. Nattjouren som en del av Dalslands sjukhus är dessutom en viktig arbetsplats i Dalsland som successivt har dränerats på verksamhet och personal under årens lopp. En ytterligare anledning till varför det är viktigt att behålla nattjouren på Dalslands sjukhus är att ambulansen sparar två timmar genom att den, i vissa fall, inte behöver köra till Näl i Trollhättan. Bengtsfors kommun vill därför kraftfullt betona vikten av att nattjouren på Dalslands sjukhus kommer att finnas kvar med bibehållen bemanning även i framtiden. s beslut i Bengtsfors kommun beslutar att ställa sig bakom yttrandet angående nattjouren på Dalslands sjukhus och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen.

14 14(27) KS 113 Dnr Verksamhetsberättelse 2014 LSS-teamet Dalsland En gemensam samverkan för LSS-handläggningen mellan de fem Dalslandskommunerna startade år Ett gemensamt LSS-team mellan fyra av de tidigare fem kommunerna, Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed, finns sedan några år tillbaka. Idag utgörs LSS-teamet av 3,0 tjänster då en ökning skett med 1,0 tjänst. Det finns ett avtal och det senast undertecknade gäller för perioden , förlängning sker med ett år i taget. Under år 2014 ligger det ekonomiska utfallet inom tilldelad budget. 1. Vid LSS-teamets kontor på Norrtull har en lokalöversyn skett. Lokalen har under år 2014 byggts om bl.a. har hör- och sänkbara skrivbord beställts. 2. Inga tillbud eller arbetsskador är inrapporterade under aktuell period. Det har dock framkommit, vid riskbedömning, att personal upplever risken att utsättas för hot och våld som stor. Åtgärder har tagits fram för detta bl.a. aktuell policy för hot och våld, personal har erhållit utbilning i Rakeltelefoni samt även tillgång till denna telefon vid hembesök. 3. Handledning av personal påbörjades med handledning genom Jonas Reinholdsson KommunLex. Övriga utbildningar/föreläsningar under året är bl.a. Nationell LSS-handläggarutbildning 7,5 hp, LSS- Grundkurs, Utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Autism Asperger ADHD, sällsynta diagnoser, perceptionshantering vid Aspergers syndrom och autism, hantering av problemskapande beteenden i skolan, utbildning genom migrationsverket i integrationsprocessen, utbildning i användandet av Rakel-telefoni, brandutbildning och brukardialog med förvaltningsrätten i Göteborg. Det är även inplanerat ett antal närverksträffar: fyrbodal handläggarträffar, vuxenhabiliteringen och FINSAM (Åmål och Bengtsfors). Beredande organ Kommunchefens och socialchefens tjänsteskrivelse s sociala utskotts protokoll s beslut tar del av verksamhetsberättelsen.

15 15(27) Utbildningschefen Kommunchefen KS 114 Dnr Handlingsplan tobaksfri skoltid i Bengtsfors kommun beslutade den att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för tobaksfri skoltid i Bengtsfors kommun och förslag på uppföljning av tobaksanvändningen i skolan. Tobak och speciellt rökningen är fortfarande en av de största orsakerna till sjukdom och för tidig död. I Sveriges nationella folkhälsomål under målområdet 11 finns det med att det skall arbetas för en minskning av tobak. Till det har fyra tobaksförebyggande delmål formulerats: en tobaksfri livsstart från år 2014 en halvering till år 2014 av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning (Sveriges regering, 2002) Enligt tobakslagen paragraf 2.1. är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. WHO rekommenderar alla länder att införa 100 procentigt rökfria miljöer, eftersom det är den enda effektiva metoden för att skydda individen från passiv rökning. Vidare har EU-kommissionen antagit en rådsrekommendation om rökfria miljöer med syfte att bland annat tydliggöra vilken av att skydda medborgarna från tobaksrök på offentliga platser. Bengtsfors kommun Andelen dagligrökare i Bengtsfors har minskat bland kvinnor men ökat bland män. Jämfört med riket, är det en högre andel, både kvinnor och män, som röker i Bengtsfors kommun. Man har också sett en ökning bland rökande spädbarnsföräldrar i Bengtsfors kommun sedan Andelen dagliga snusare har ökat i Bengtsfors. I Dalsland och i riket ligger Bengtsfors med en högre andel snusare både bland män och kvinnor. I CAN-rapporten 2013 för Fyrbodal visades intensiteten i snusandet generellt var högre i kommunernas gymnasieskolor jämfört med årskurs 9. Högst andelar snusare totalt hade Bengtsfors och Mellerud med 26 respektive 28 procent, betydligt högre än länets och rikets andelar på 13 procent

16 16(27) respektive. Bengtsfors hade även den högsta andelen av de som svarade att de snusar dagligen/nästan dagligen med 19 procent. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till handlingsplan för tobaksfri skoltid. Handlingsplanens inriktning är att ha fokus på barn och unga i Bengtsfors kommun. I handlingsplanen finns syfte, mål, lagar och förtydligande av tobaksvara och vad som sker vid upptäckt eller misstanke om att en elev använder tobak under skoltid samt förslag på årlig fortbildning för personalen. Tobaksfri skoltid innebär att elever inte får använda tobak under hela sin skoldag och skoltid, oavsett var eleven befinner sig. Enligt förslaget till handlingsplan ska reglerna om tobaksfri skoltid även omfatta de personer som tillfälligt besöker skolan. Handlingsplanen har varit ute på remiss till Folkhälsorådet, Ungdomsmottagningen och Individ- och familjeomsorg, men inte till eleverna. Detta eftersom frågan om tobaksfri skoltid tas upp med eleverna redan vid skolstarten. Beredande organ Kommunchefen och folkhälsosamordnarens tjänsteskrivelse s utbildningsutskotts protokoll s beslut beslutar att fastställa upprättad handlingsplan för tobaksfri skoltid. Förvaltningen får i uppdrag att granska andra arenor exempelvis fritidsgårdar och personal som jobbar med barn och unga för att se över möjligheterna till tobaksfria områden och arbetsplatser. beslutar vidare enligt Folkhälsorådets förslag att uppdra åt förvaltningen att se över skyltning om rökfria zoner på kommunala lekplatser för att uppmärksamma personer om rökfria zoner där framförallt barn rör sig ofta. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas hälsa.

17 17(27) s allmänna utskott KS 115 Dnr Yttrande över Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikts förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Yttrande över förslagen ska vara Vattenmyndigheten tillhanda senast 30 april Vem gör vad i den svenska vattenförvaltningen? Vattenmyndigheterna samordnar arbetet inom vattenförvaltningen. Länsstyrelsen har flera roller, bland annat tillsyn, prövning, information, rådgivning, kunskapsinsamling och ekonomiska bidrag. Kommunerna har en nyckelroll i arbetet som genomförare av vattenförvaltningens åtgärdsprogram, men också som verksamhetsutövare. Vattenfrågorna finns i översiktsplanering, detaljplanering, exploatering, tillsyn, recipientkontroll, dricksvattenförsörjning, VA-frågor och medborgarkontakter. Vattenråden är betydelsefulla samrådsforum men har inga lagreglerade uppgifter i vattenförvaltningen. Dalslands miljökontor deltar aktivt i Dalbergså/Holmsåns vattenråd, Dalslands kanals vattenråd (för Upperudsälven) och Gullmarns vattenråd (för Örekilsälven och Valboån). Förslagets olika delar Förvaltningsplanen ska enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) innehålla en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också riktningen för kommande arbete i vattendistriktet. Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet ska föreslå de åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. En viktig målsättning med det nya åtgärdsprogrammet är att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Förslagen på styrmedel i åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner. I åtgärdsprogrammet beskrivs samhällsekonomiska

18 18(27) konsekvenser av åtgärdsprogrammet. I åtgärdsprogrammet finns nio åtgärder som behöver vidtas av kommunerna. Flera av åtgärderna ligger inom Dalslands Miljönämnds ansvarsområden. Över dessa åtgärder yttrar sig miljönämnden i ett separat yttrande. Åtgärd 1 gäller tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. Åtgärd 2 gäller tillsyn över utsläpp av kväve, fosfor och växtskyddsmedel från jordbruk. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. Åtgärd 3 gäller krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp inom vissa områden. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. Åtgärd 4 innebär att kommunen behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och reningsverk samt införa krav på ökad rening av utsläpp till vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärd 5 innebär att kommunen ska genomföra kompletterande åtgärder för att minska belastningen av närsalter om åtgärder rörande enskilda avlopp, reningsverk, jordbruk och liknande inte räcker. Åtgärderna kan handla om odling och skörd av marina substrat, behandling av näringsbelastade sediment mm. Åtgärd 6 gäller ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen genom att a) Inrätta vattenskyddsområden för dricksvattentäkter; b) Göra en översyn av äldre vattenskyddsområden. c) Bedriva regelbunden och systematisk tillsyn på allmänna och enskilda dricksvattentäkter. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. d) Inarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i översiktsplanen. e) Se till att samtliga yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärd 7 innebär att utveckla översikts- och detaljplanering samt prövning enligt PBL så att MKN för vatten följs. Åtgärd 8 innebär att kommunen behöver ta fram vatten- och avloppsplan. Åtgärd 9 innebär att kommunen ska inventera och vid behov genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det kommunala vägnätet. Ambitionen i förslaget till åtgärdsprogram är att öka takten i åtgärdsarbetet under Det ska vara tydligt vem som behöver göra vad, vilket kommer att öka möjligheterna att föreslagna åtgärder verkligen genomförs.

19 19(27) Yttrande I Bengtsfors kommun finns många sjöar och vattendrag och det är viktigt att vi är rädda om våra vatten. Bengtsfors kommun bedömer att de åtgärder som kommunen ska genomföra är relevanta. Bengtsfors kommun arbetar redan idag med flera av de olika åtgärderna som ligger på kommunen att genomföra. Att åtgärderna ska vara genomförda fullt ut till 2021 verkar dock inte möjligt då flera av dem dessutom ska föregås av åtgärder från andra myndigheter. Som exempel kan nämnas att sanering av ledningsnät för att minska inläckage i spillvattenledningarna pågår, men det är ett dyrt arbete och därför kommer det att ta många år innan det är färdigt. De totala kostnaderna är beräknade för hela Sverige till 2,9 miljarder för styrmedel ( ) och 3,4 miljarder/år för fysiska åtgärder. Det kommer att krävas att en stor del av detta finansieras av staten eller EU. Det finns inte angivet hur denna finansiering kommer att lösas. Därmed finns en mycket stor osäkerhet om vilka av alla föreslagna åtgärder som blir möjliga att genomföra. Hur hela åtgärdsprogrammet kommer att påverka de enskilda fastighetsägarna i kommunen är dock inte så lätt att utläsa. Samrådsförslaget har skapat en viss oro bland kommunens jordbrukare, framför allt kring hur eventuella åtgärder ska finansieras. Detta bör tydliggöras innan åtgärdsprogrammet antas. Det finns en bristande koppling mellan vattenförvaltningen och övrigt miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. I Bengtsfors kommun med alla sjöar, många småorter, befintliga och framtida översvämningsrisker och samtidigt små ekonomiska resurser i kommunen, problembilden omfattande. Det är viktigt att de krav på åtgärder som ställs inte blir så omfattande att det bästa blir det godas fiende. Beredande organ Planchefen och planhandläggarens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts beslut s beslut uppdrar till kommunstyrelsens allmänna utskott att arbeta in Fyrbodals kommunalförbunds svar i Bengtsfors kommuns yttrande.

20 20(27) Kommunfullmäktige KS 116 Dnr Beslut om taxa för parkeringsplats vid Olympen Förvaltningen har med tanke på framtida bostadsbyggande vid kvarteret Musikern arbetat med att iordningställa ersättningsparkeringar vid Olympen, d.v.s. vid Källebergsgatan-Olympiavägen. Bengtsforshus AB hyr i dag parkeringsplatsen vid Musikern. Ett äldre avtal ligger till grund för att när området Musikern behöver tas i anspråk skall parkeringsplatserna ersättas med nya inom parkeringen vid Olympen. Bengtsforshus AB har nu aviserat att de endast behöver 8 parkeringsplatser av totalt 27 tillgängliga. Detta innebär att det finns 19 platser kvar och förvaltningens förslag är att dessa hyrs ut. Önskemål om centrala parkeringsplatser för de anställdas behov har framställts av näringsidkare och fastighetsägare i centrum. Genom att erbjuda platser för de som har ett mer stadigvarande behov frigörs fler korttidsplatser för kunder i centrum. Parkeringen ligger i dag på område som i gällande detaljplan utgör kvartersmark vilket innebär att marken kan upplåtas mot betalning. Förvaltningen föreslår att parkeringsplats hyrs ut för en period om 1 år. För att efterhöra intresset föreslås att parkeringarna annonseras ut och väljs enligt prioritering nedan; 1. I första hand till centrala näringsidkare 2. I andra hand till övriga 3. Om inte alla hyrs ut kan dessa användas som allmänna parkeringsplatser Förvaltningen har gjort en kostnadsberäkning för underhåll, el och skötsel vilket ligger till grund för förslagen taxa. Förslag till taxa: Årskostnad för parkeringsplats inkl. motorvärmare kr Årskostnad för parkeringsplats exkl. motorvärmare kr Beredande organ Planchefen och mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts beslut

21 21(27) s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förvaltningens förslag om taxa för parkeringsplatser vid Olympen.

22 22(27) Kommunledningskontoret KS 117 Dnr Omdisponering av investeringsbudget solceller/solskydd Kommunhuset har under flera år saknat ett fullgott solskydd längs södra och västra väggarna, eftersom många av de befintliga markiserna har gått sönder. Genom att sätta upp solcellsavskärmare över fönstren kunde behovet av solskydd tillgodoses samtidigt som solceller installerades. Tanken var att solskyddsavskärmare skulle sättas upp på såväl södra som västra väggen, men det visade sig att det inte var kostnadseffektivt att sätta solceller på den västra väggen. Det innebär att problemet med tillfredsställande solskydd kvarstår där. Offerter på markiser har hämtats in och genom en omdisponering av medel tänkta för solceller/solskydd finns möjlighet att även få solskydd på västra vägen på kommunkontoret. Beredande organ Kommunchefens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att avsätta medel till inköp av markiser till kommunkontoret inom investeringsprojekt för solceller/solskydd om max 400 kkr, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om äskad tilläggsbudget för projektet.

23 23(27) KS 118 Redovisning av protokoll från kommunala bolag och övriga delägd organisationer Bengtsforshus AB - sammanträdesprotokoll Bengtsforshus AB - sammanträdesprotokoll Hotell Dalia AB- sammanträdesprotokoll Dalslands miljönämnd - sammanträdesprotokoll Dalslands miljönämnd - sammanträdesprotokoll Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd - sammanträdesprotokoll Stiftelsen Stenebyskolan sammanträdesprotokoll Folkhälsorådet sammanträdesprotokoll s beslut tar del av informationen

24 24(27) Utbildningschefen KS 119 Dnr Behörig och legitimerad personal i skolväsendet Huvudmannen bör besluta att tillsvidareanställda lärare ska uppfylla de krav som Skollagen kräver. Enligt Skollagen 2 kap 20 får endast den som har för uppdraget föreskriven utbildning och därtill hörande behörighetsintyg (legitimation) anställas utan tidsbegränsning. Efter 1 juli 2015 tillkommer kravet att endast den som har lärarlegitimation för de ämnen som vederbörandes undervisning omfattar får ha eget ansvar för undervisning och betygssättning. I kommunen finns tillsvidareanställda lärare som saknar behörighet och/eller lärarlegitimation och fr om höstterminen måste legitimerad lärare ha det formella ansvaret för de förstnämndas undervisning och i förekommande fall betygsättning. För att bygga upp en lärarkår med de behörigheter som krävs för att fullt ut uppfylla lagens krav beträffande behörigheter och legitimationer bör huvudmannen ha tagit beslut enligt förslaget nedan. Ett sådant beslut innebär att icke legitimerad, tillsvidareanställd lärare anses som övertalig och deras tjänster ska regleras enligt gällande rutiner. Beredande organ Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyreslens utbildningsutskotts beslut s beslut beslutar enligt följande: Lärare i Bengtsfors kommun ska för att vara tillsvidareanställd uppfylla Skollagens krav på behörighet och legitimation

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: 0411-57 73 53 E-postadress: andrea.nowag@ystad.se Datum 2015-03-18 2015/87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 15.00 17.00 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Nr 1 Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 22 februari 2010, klockan 13.00-16.00 Beslutande Robert Svensson (c) KS Daniel Jensen (kd) SN Harald Ericsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer