SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande Susanne Öhrn (s) Carl Kullgren(fp) Besnik Dautaj (s) Jerker Johansson (c) Anna Johansson (m) tjänstgörande ersättare Stig Bertilsson (m) Ersättare Helena Grönlund (s) Peder Johansson (s) Solveig Nettelbo (s) Bernt Petzäll (mp) Linus Lindblad (s) Anna-Greta Strömberg (kd) Anna Johansson (m) Kåre Karlsson (c) Övriga närvarande Se sid 2 Justerare Per Jonsson (c) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 21 april 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Per Eriksson (s) Justerare Per Jonsson (c) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(27) Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Pär Nilsson VD Bengtsforshus AB 121 Sten-Åke Jansson (s) styrelseordförande Bengtsforshus AB 121

3 3(27) KS 103 Redovisning av delegationsbeslut s utskotts protokoll s allmänna utskott 60-65/15, 66-79/15 s utbildningsutskott 18-26/15 s sociala utskott 7-10/15, 11-14/15 s sociala utskott, enskild del s tekniska utskott 8-11/15 Kommunchefens delegering Licensavtal Visual Arkiv Supportavtal 2/15 Fullmakt att föra Bengtsfors kommuns talan inför Statens VA-nämnd 4/15 Projektledare tekniska delegering Markägartillstånd Bengtsfors Centrumförening 6/15 Markägartillstånd Konditori & Café Landgången 7/15 Chef Arbetsmarknadsenheten delegering Antagande av anbud vedmaskin Rektor Ekhagsskolan/Bäckeskolan delegering Anställnings- och löneavtal, Barnskötare 6/15 Rektor Vuxenutbildningen Anställnings- och lönebeslut, Samordnare/ungdomshandläggare s beslut tar del av informationen och godkänner rapporteringen av delegationsbeslut.

4 4(27) KS 104 Förvaltningschefsrapport Kommunchefen och områdescheferna informerar från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. s beslut tar del av informationen

5 5(27) KS 105 Redovisning av utskottens kvalitetsarbete, utvecklings och uppföljningsansvar enligt kommunstyrelsens reglemente s utskott redogör för beslut, kvalitetsarbete samt utvecklings- och uppföljningsansvar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. tar del av informationen tar del av informationen

6 6(27) s allmänna utskott KS 106 Dnr Politiska mål 2016 och de politiska partierna har ett pågående arbete med att ta fram förslag till politiska mål inför Beredande organ s sammanträde s beslut beslutar att uppdra till kommunstyrelsens allmänna utskott att komplettera förslag till politiska mål för 2016 med målsättningar för respektive område. Ärendet ska därefter tas upp igen på kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj.

7 7(27) Kommunfullmäktige KS 107 Tilläggsbudget för 2015 kommunstyrelsens verksamhetsområden Förslag till tilläggsbudget för 2015 enligt bilaga Sammanställning Område Belopp kkr Tekniska området Utbildningsområdet Sociala området 879 Kommunledningskontoret Totalt Beredande organ Ekonomienhetens sammanställning av tilläggsbudget för 2015 s förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget för 2015 enligt upprättat förslag

8 8(27) Kommunledningskontoret KS 108 Dnr Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2014 Enligt AFS 2001:1 11 skall arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. I samband med Arbetsmiljöverkets inspektion 2012 tydliggjordes att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet även skall ske på politisk nivå som på förvaltningsnivå. skall tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp varje år samt att fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna/arbetsplatserna. Enligt bilagor har förvaltningschef samt respektive områdeschef gjort sammanställningar av handlingsplaner avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sammanställning är indelad följande: Genomförda arbetsmiljöåtgärder fysisk miljö Åtgärder som inte genomförts fysisk miljö Genomförda arbetsmiljöåtgärder psykosocial miljö Åtgärder som inte genomförts psykosocial miljö Sammanställningarna har dels behandlats i de verksamhetsinriktade samverkansgrupperna samt dels i den kommungemensamma samverkansgruppen. Vidare redovisas anmälda arbetsskador under år Beredande organ Kommunchefen och personalchefens tjänsteskrivelse Kommunstyresens allmänna utskotts beslut s beslut beslutar att ta del av sammanställningarna samt att förvaltningen fortlöpande skall arbeta med förbättringsåtgärder avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet

9 9(27) Kommunfullmäktige KS 109 Dnr Personalekonomisk redovisning 2014 År 2014 fanns det i Bengtsfors kommun 727 tillsvidareanställda på avtalet AB, vilket är en ökning med 3 personer jämfört med Antalet visstidsanställda har under året ökat med 18 personer. Antal heltidstjänster i Bengtsfors kommun har minskat med 4 jämfört med Andelen heltidstjänster i Bengtsfors kommun är 66 % Medelåldern år 2014 bland tillsvidareanställda i Bengtsfors kommun var 47,82. Det finns i Bengtsfors kommun 126 tillsvidareanställda, 17,3%, som var 60 år eller äldre år Sjukfrånvaron var 5,29% för år 2014 vilket är en ökning med 0,42 procentenheter jämfört med Antal personer som har en sjukfrånvaro som är lika med eller överstiger 28 dagar har under 2014 pendlat mellan 25 och 35 personer. I Bengtsfors kommun arbetades det totalt timmar mer- och övertid av månadsavlönad personal under år Detta är en ökning med timmar och merparten av denna tid är mertid (fyllnadstid). Teknik/Lokalförsörjning/intern service (TLI) har flest timmar per anställd. Månadslöner inkl. semester för anställda på avtalet AB var kkr för år 2014, vilket är en ökning med kkr jämfört med Kostnaden för timavlönad personal inkl. semester år 2014 var kkr vilket är en ökning med kkr jämfört med Kostnader för sjuklön för månadsavlönade har minskat sedan 2013 med 107 kkr. Beredande organ Personalekonomisk redovisning 2014 s beslut tar del av personalekonomisk redovisning för 2014

10 10(27) KS 110 Dnr Granskning av den interna kontrollen rutiner för fordonshantering beslutade om plan för granskning av den interna kontrollen för åren Planen innehöll totalt 10 granskningsområden, varav 6 gällde verksamhetsansvaret och 4 administrativa rutiner. Ett område gällde fordonshantering som innehåller tre delar; rutiner för introduktion och utbildning av förare, rutiner vid skador på bilar samt rutiner för planering av fordonsanvändningen. Metod och urval Intervjuer har skett med fordonsansvarig, ansvariga inom övriga verksamheter som har många fordon samt med chefer vars personal använder kommunens fordon i stor utsträckning. Iakttagelser I kommunen finns både leasade och egenägda bilar. Teknisk drift och arbetsmarknadsenheten ansvarar själva för sina fordon, medan samordning och skötsel av övriga verksamheters fordon görs av räddningstjänsten. Rutiner för introduktion och utbildning av förare Verksamheterna ställer givna krav på körkort vid anställning. Det görs dock, med undantag för arbetsmarknadsenheten som tar kopior på körkorten, ingen faktisk kontroll av att den anställde har körkort. De flesta verksamheterna saknar skriftliga introduktionsrutiner specifikt för fordon. Det ingår översiktligt i de checklistor och andra rutiner som finns vid nyanställning. Genomgång görs av de kommunövergripande etiska reglerna och instruktioner ges om hantering av nycklar, tankkort med mera. Diskussioner om bland annat säkerhetsfrågor är också ganska vanligt förekommande på arbetsplatsträffar etc. Inom de flesta verksamheter där bilar används frekvent genomförs utbildningar i eco-driving med jämna mellanrum. Rutiner vid skador på bilar När det gäller skador på bilar finns ingen skriftlig rutin för hur det ska skötas, men de nyanställda får information om hur skador ska anmälas. Sedan räddningstjänsten övertog ansvaret för de flesta bilar har underhållet och skötseln blivit bättre. Det kommer också in skadeanmälningar i högre utsträckning. Dessutom kontaktar fordonsansvarige ansvarig enhetschef om

11 11(27) skadade bilar kommer till räddningstjänsten för skötsel och ingen skadeanmälan är gjord. Även inom de verksamheter som själva ansvarar för sina bilar fungerar rutinerna för skadeanmälningar tillfredsställande. Rutiner för planering av fordonsanvändningen För närvarande pågår ett arbete med att införa digitala körjournaler i samtliga bilar. Det kommer, förutom att underlätta för de anställda som slipper fylla i körjournaler manuellt, innebära att möjligheterna till planering av fordonsanvändningen kommer att förbättras väsentligt. De digitala körjournalerna kan sedan följas och analyseras i ett IT-verktyg av både respektive enhetschef och fordonsansvarig. Samtliga verksamheter samordnar sina resor i möjligaste mån. Slutsatser De slutsatser som kan dras av ovanstående iakttagelser är att det visserligen saknas skriftliga rutiner för några av momenten när det gäller fordonshantering, men att det ändå fungerar tillfredsställande. När det gäller de kommunövergripande policydokumenten pågår för närvarande en översyn. Införandet av digitala körjournaler kommer att möjliggöra planering av fordonsanvändandet. Det är viktigt att de analyseras för att kunna planera fordonsanvändingen på bästa sätt och se om det finns överkapacitet eller ytterligare behov någonstans. Åtgärder Mot bakgrund av ovanstående iakttagelser och slutsatser finns i dagsläget inget behov av att göra några stora förändringar av rutinerna kring fordonshanteringen. Vissa delar kan dock behöva aktualiseras i samband med översyn av de kommungemensamma policydokumenten. Det är dock av största vikt att uppföljning sker med hjälp av de nya digitala körjournalerna så att kommunens fordon används på det mest effektiva sättet. Beredande organ Kommunstrategen/bitr kommunchefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts beslut s beslut tar del av informationen och godkänner redovisningen

12 12(27) Kommunchefen KS 111 Dnr Organisationsöversyn på tekniska verksamhetsområdet Inom sociala och utbildningsområdet har det, de senaste åren, genomförts ett antal översyner och utvärderingar av olika delar av organisationen. Mot bakgrund av de stora förändringar som gjordes inom det tekniska området i samband med och efter införandet av den nya förvaltningsorganisationen är det nu aktuellt att göra en översyn av organisationen även inom det verksamhetsområdet. Beredande organ s allmänna utskotts beslut s beslut beslutar ge förvaltningen i uppdrag att, med externt stöd, göra en översyn av organisationen inom verksamhetsområdet Teknik, lokalförsörjning och intern service. Finansiering sker med 200 kkr via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. s ordförande, vice ordförande samt ordförande i tekniska utskottet, tillika kommunstyrelsens presidium, ska vara styrgrupp för översynen. Protokollsanteckning Stig Bertilsson (m) inkommer med protokollsanteckning

13 13(27) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen Kommunfullmäktige KS 112 Dnr Dalslands sjukhus nattjouren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har aviserat en eventuell nedläggning av nattjouren på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Med anledning av detta vill kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun uttrycka sin oro inför beslut i frågan. Nattjouren på Dalslands sjukhus fyller en viktig funktion i Dalsland där det är långa avstånd till sjukhusen. För kommunen som ansvarig för vård och omsorg kommer en nedläggning att påverka såväl den kommunala hemtjänsten som hemsjukvården på ett negativt sätt. Nattjouren är också en viktig del i att befolkningen, där andelen äldre är stor, ska känna trygghet i sin hemmiljö. Nattjouren som en del av Dalslands sjukhus är dessutom en viktig arbetsplats i Dalsland som successivt har dränerats på verksamhet och personal under årens lopp. En ytterligare anledning till varför det är viktigt att behålla nattjouren på Dalslands sjukhus är att ambulansen sparar två timmar genom att den, i vissa fall, inte behöver köra till Näl i Trollhättan. Bengtsfors kommun vill därför kraftfullt betona vikten av att nattjouren på Dalslands sjukhus kommer att finnas kvar med bibehållen bemanning även i framtiden. s beslut i Bengtsfors kommun beslutar att ställa sig bakom yttrandet angående nattjouren på Dalslands sjukhus och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen.

14 14(27) KS 113 Dnr Verksamhetsberättelse 2014 LSS-teamet Dalsland En gemensam samverkan för LSS-handläggningen mellan de fem Dalslandskommunerna startade år Ett gemensamt LSS-team mellan fyra av de tidigare fem kommunerna, Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed, finns sedan några år tillbaka. Idag utgörs LSS-teamet av 3,0 tjänster då en ökning skett med 1,0 tjänst. Det finns ett avtal och det senast undertecknade gäller för perioden , förlängning sker med ett år i taget. Under år 2014 ligger det ekonomiska utfallet inom tilldelad budget. 1. Vid LSS-teamets kontor på Norrtull har en lokalöversyn skett. Lokalen har under år 2014 byggts om bl.a. har hör- och sänkbara skrivbord beställts. 2. Inga tillbud eller arbetsskador är inrapporterade under aktuell period. Det har dock framkommit, vid riskbedömning, att personal upplever risken att utsättas för hot och våld som stor. Åtgärder har tagits fram för detta bl.a. aktuell policy för hot och våld, personal har erhållit utbilning i Rakeltelefoni samt även tillgång till denna telefon vid hembesök. 3. Handledning av personal påbörjades med handledning genom Jonas Reinholdsson KommunLex. Övriga utbildningar/föreläsningar under året är bl.a. Nationell LSS-handläggarutbildning 7,5 hp, LSS- Grundkurs, Utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Autism Asperger ADHD, sällsynta diagnoser, perceptionshantering vid Aspergers syndrom och autism, hantering av problemskapande beteenden i skolan, utbildning genom migrationsverket i integrationsprocessen, utbildning i användandet av Rakel-telefoni, brandutbildning och brukardialog med förvaltningsrätten i Göteborg. Det är även inplanerat ett antal närverksträffar: fyrbodal handläggarträffar, vuxenhabiliteringen och FINSAM (Åmål och Bengtsfors). Beredande organ Kommunchefens och socialchefens tjänsteskrivelse s sociala utskotts protokoll s beslut tar del av verksamhetsberättelsen.

15 15(27) Utbildningschefen Kommunchefen KS 114 Dnr Handlingsplan tobaksfri skoltid i Bengtsfors kommun beslutade den att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för tobaksfri skoltid i Bengtsfors kommun och förslag på uppföljning av tobaksanvändningen i skolan. Tobak och speciellt rökningen är fortfarande en av de största orsakerna till sjukdom och för tidig död. I Sveriges nationella folkhälsomål under målområdet 11 finns det med att det skall arbetas för en minskning av tobak. Till det har fyra tobaksförebyggande delmål formulerats: en tobaksfri livsstart från år 2014 en halvering till år 2014 av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning (Sveriges regering, 2002) Enligt tobakslagen paragraf 2.1. är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. WHO rekommenderar alla länder att införa 100 procentigt rökfria miljöer, eftersom det är den enda effektiva metoden för att skydda individen från passiv rökning. Vidare har EU-kommissionen antagit en rådsrekommendation om rökfria miljöer med syfte att bland annat tydliggöra vilken av att skydda medborgarna från tobaksrök på offentliga platser. Bengtsfors kommun Andelen dagligrökare i Bengtsfors har minskat bland kvinnor men ökat bland män. Jämfört med riket, är det en högre andel, både kvinnor och män, som röker i Bengtsfors kommun. Man har också sett en ökning bland rökande spädbarnsföräldrar i Bengtsfors kommun sedan Andelen dagliga snusare har ökat i Bengtsfors. I Dalsland och i riket ligger Bengtsfors med en högre andel snusare både bland män och kvinnor. I CAN-rapporten 2013 för Fyrbodal visades intensiteten i snusandet generellt var högre i kommunernas gymnasieskolor jämfört med årskurs 9. Högst andelar snusare totalt hade Bengtsfors och Mellerud med 26 respektive 28 procent, betydligt högre än länets och rikets andelar på 13 procent

16 16(27) respektive. Bengtsfors hade även den högsta andelen av de som svarade att de snusar dagligen/nästan dagligen med 19 procent. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till handlingsplan för tobaksfri skoltid. Handlingsplanens inriktning är att ha fokus på barn och unga i Bengtsfors kommun. I handlingsplanen finns syfte, mål, lagar och förtydligande av tobaksvara och vad som sker vid upptäckt eller misstanke om att en elev använder tobak under skoltid samt förslag på årlig fortbildning för personalen. Tobaksfri skoltid innebär att elever inte får använda tobak under hela sin skoldag och skoltid, oavsett var eleven befinner sig. Enligt förslaget till handlingsplan ska reglerna om tobaksfri skoltid även omfatta de personer som tillfälligt besöker skolan. Handlingsplanen har varit ute på remiss till Folkhälsorådet, Ungdomsmottagningen och Individ- och familjeomsorg, men inte till eleverna. Detta eftersom frågan om tobaksfri skoltid tas upp med eleverna redan vid skolstarten. Beredande organ Kommunchefen och folkhälsosamordnarens tjänsteskrivelse s utbildningsutskotts protokoll s beslut beslutar att fastställa upprättad handlingsplan för tobaksfri skoltid. Förvaltningen får i uppdrag att granska andra arenor exempelvis fritidsgårdar och personal som jobbar med barn och unga för att se över möjligheterna till tobaksfria områden och arbetsplatser. beslutar vidare enligt Folkhälsorådets förslag att uppdra åt förvaltningen att se över skyltning om rökfria zoner på kommunala lekplatser för att uppmärksamma personer om rökfria zoner där framförallt barn rör sig ofta. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas hälsa.

17 17(27) s allmänna utskott KS 115 Dnr Yttrande över Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikts förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Yttrande över förslagen ska vara Vattenmyndigheten tillhanda senast 30 april Vem gör vad i den svenska vattenförvaltningen? Vattenmyndigheterna samordnar arbetet inom vattenförvaltningen. Länsstyrelsen har flera roller, bland annat tillsyn, prövning, information, rådgivning, kunskapsinsamling och ekonomiska bidrag. Kommunerna har en nyckelroll i arbetet som genomförare av vattenförvaltningens åtgärdsprogram, men också som verksamhetsutövare. Vattenfrågorna finns i översiktsplanering, detaljplanering, exploatering, tillsyn, recipientkontroll, dricksvattenförsörjning, VA-frågor och medborgarkontakter. Vattenråden är betydelsefulla samrådsforum men har inga lagreglerade uppgifter i vattenförvaltningen. Dalslands miljökontor deltar aktivt i Dalbergså/Holmsåns vattenråd, Dalslands kanals vattenråd (för Upperudsälven) och Gullmarns vattenråd (för Örekilsälven och Valboån). Förslagets olika delar Förvaltningsplanen ska enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) innehålla en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också riktningen för kommande arbete i vattendistriktet. Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet ska föreslå de åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. En viktig målsättning med det nya åtgärdsprogrammet är att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Förslagen på styrmedel i åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner. I åtgärdsprogrammet beskrivs samhällsekonomiska

18 18(27) konsekvenser av åtgärdsprogrammet. I åtgärdsprogrammet finns nio åtgärder som behöver vidtas av kommunerna. Flera av åtgärderna ligger inom Dalslands Miljönämnds ansvarsområden. Över dessa åtgärder yttrar sig miljönämnden i ett separat yttrande. Åtgärd 1 gäller tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. Åtgärd 2 gäller tillsyn över utsläpp av kväve, fosfor och växtskyddsmedel från jordbruk. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. Åtgärd 3 gäller krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp inom vissa områden. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. Åtgärd 4 innebär att kommunen behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och reningsverk samt införa krav på ökad rening av utsläpp till vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärd 5 innebär att kommunen ska genomföra kompletterande åtgärder för att minska belastningen av närsalter om åtgärder rörande enskilda avlopp, reningsverk, jordbruk och liknande inte räcker. Åtgärderna kan handla om odling och skörd av marina substrat, behandling av näringsbelastade sediment mm. Åtgärd 6 gäller ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen genom att a) Inrätta vattenskyddsområden för dricksvattentäkter; b) Göra en översyn av äldre vattenskyddsområden. c) Bedriva regelbunden och systematisk tillsyn på allmänna och enskilda dricksvattentäkter. Över denna åtgärd yttrar sig miljönämnden då det ligger inom deras ansvarsområde. d) Inarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i översiktsplanen. e) Se till att samtliga yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärd 7 innebär att utveckla översikts- och detaljplanering samt prövning enligt PBL så att MKN för vatten följs. Åtgärd 8 innebär att kommunen behöver ta fram vatten- och avloppsplan. Åtgärd 9 innebär att kommunen ska inventera och vid behov genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det kommunala vägnätet. Ambitionen i förslaget till åtgärdsprogram är att öka takten i åtgärdsarbetet under Det ska vara tydligt vem som behöver göra vad, vilket kommer att öka möjligheterna att föreslagna åtgärder verkligen genomförs.

19 19(27) Yttrande I Bengtsfors kommun finns många sjöar och vattendrag och det är viktigt att vi är rädda om våra vatten. Bengtsfors kommun bedömer att de åtgärder som kommunen ska genomföra är relevanta. Bengtsfors kommun arbetar redan idag med flera av de olika åtgärderna som ligger på kommunen att genomföra. Att åtgärderna ska vara genomförda fullt ut till 2021 verkar dock inte möjligt då flera av dem dessutom ska föregås av åtgärder från andra myndigheter. Som exempel kan nämnas att sanering av ledningsnät för att minska inläckage i spillvattenledningarna pågår, men det är ett dyrt arbete och därför kommer det att ta många år innan det är färdigt. De totala kostnaderna är beräknade för hela Sverige till 2,9 miljarder för styrmedel ( ) och 3,4 miljarder/år för fysiska åtgärder. Det kommer att krävas att en stor del av detta finansieras av staten eller EU. Det finns inte angivet hur denna finansiering kommer att lösas. Därmed finns en mycket stor osäkerhet om vilka av alla föreslagna åtgärder som blir möjliga att genomföra. Hur hela åtgärdsprogrammet kommer att påverka de enskilda fastighetsägarna i kommunen är dock inte så lätt att utläsa. Samrådsförslaget har skapat en viss oro bland kommunens jordbrukare, framför allt kring hur eventuella åtgärder ska finansieras. Detta bör tydliggöras innan åtgärdsprogrammet antas. Det finns en bristande koppling mellan vattenförvaltningen och övrigt miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. I Bengtsfors kommun med alla sjöar, många småorter, befintliga och framtida översvämningsrisker och samtidigt små ekonomiska resurser i kommunen, problembilden omfattande. Det är viktigt att de krav på åtgärder som ställs inte blir så omfattande att det bästa blir det godas fiende. Beredande organ Planchefen och planhandläggarens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts beslut s beslut uppdrar till kommunstyrelsens allmänna utskott att arbeta in Fyrbodals kommunalförbunds svar i Bengtsfors kommuns yttrande.

20 20(27) Kommunfullmäktige KS 116 Dnr Beslut om taxa för parkeringsplats vid Olympen Förvaltningen har med tanke på framtida bostadsbyggande vid kvarteret Musikern arbetat med att iordningställa ersättningsparkeringar vid Olympen, d.v.s. vid Källebergsgatan-Olympiavägen. Bengtsforshus AB hyr i dag parkeringsplatsen vid Musikern. Ett äldre avtal ligger till grund för att när området Musikern behöver tas i anspråk skall parkeringsplatserna ersättas med nya inom parkeringen vid Olympen. Bengtsforshus AB har nu aviserat att de endast behöver 8 parkeringsplatser av totalt 27 tillgängliga. Detta innebär att det finns 19 platser kvar och förvaltningens förslag är att dessa hyrs ut. Önskemål om centrala parkeringsplatser för de anställdas behov har framställts av näringsidkare och fastighetsägare i centrum. Genom att erbjuda platser för de som har ett mer stadigvarande behov frigörs fler korttidsplatser för kunder i centrum. Parkeringen ligger i dag på område som i gällande detaljplan utgör kvartersmark vilket innebär att marken kan upplåtas mot betalning. Förvaltningen föreslår att parkeringsplats hyrs ut för en period om 1 år. För att efterhöra intresset föreslås att parkeringarna annonseras ut och väljs enligt prioritering nedan; 1. I första hand till centrala näringsidkare 2. I andra hand till övriga 3. Om inte alla hyrs ut kan dessa användas som allmänna parkeringsplatser Förvaltningen har gjort en kostnadsberäkning för underhåll, el och skötsel vilket ligger till grund för förslagen taxa. Förslag till taxa: Årskostnad för parkeringsplats inkl. motorvärmare kr Årskostnad för parkeringsplats exkl. motorvärmare kr Beredande organ Planchefen och mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts beslut

21 21(27) s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förvaltningens förslag om taxa för parkeringsplatser vid Olympen.

22 22(27) Kommunledningskontoret KS 117 Dnr Omdisponering av investeringsbudget solceller/solskydd Kommunhuset har under flera år saknat ett fullgott solskydd längs södra och västra väggarna, eftersom många av de befintliga markiserna har gått sönder. Genom att sätta upp solcellsavskärmare över fönstren kunde behovet av solskydd tillgodoses samtidigt som solceller installerades. Tanken var att solskyddsavskärmare skulle sättas upp på såväl södra som västra väggen, men det visade sig att det inte var kostnadseffektivt att sätta solceller på den västra väggen. Det innebär att problemet med tillfredsställande solskydd kvarstår där. Offerter på markiser har hämtats in och genom en omdisponering av medel tänkta för solceller/solskydd finns möjlighet att även få solskydd på västra vägen på kommunkontoret. Beredande organ Kommunchefens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att avsätta medel till inköp av markiser till kommunkontoret inom investeringsprojekt för solceller/solskydd om max 400 kkr, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om äskad tilläggsbudget för projektet.

23 23(27) KS 118 Redovisning av protokoll från kommunala bolag och övriga delägd organisationer Bengtsforshus AB - sammanträdesprotokoll Bengtsforshus AB - sammanträdesprotokoll Hotell Dalia AB- sammanträdesprotokoll Dalslands miljönämnd - sammanträdesprotokoll Dalslands miljönämnd - sammanträdesprotokoll Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd - sammanträdesprotokoll Stiftelsen Stenebyskolan sammanträdesprotokoll Folkhälsorådet sammanträdesprotokoll s beslut tar del av informationen

24 24(27) Utbildningschefen KS 119 Dnr Behörig och legitimerad personal i skolväsendet Huvudmannen bör besluta att tillsvidareanställda lärare ska uppfylla de krav som Skollagen kräver. Enligt Skollagen 2 kap 20 får endast den som har för uppdraget föreskriven utbildning och därtill hörande behörighetsintyg (legitimation) anställas utan tidsbegränsning. Efter 1 juli 2015 tillkommer kravet att endast den som har lärarlegitimation för de ämnen som vederbörandes undervisning omfattar får ha eget ansvar för undervisning och betygssättning. I kommunen finns tillsvidareanställda lärare som saknar behörighet och/eller lärarlegitimation och fr om höstterminen måste legitimerad lärare ha det formella ansvaret för de förstnämndas undervisning och i förekommande fall betygsättning. För att bygga upp en lärarkår med de behörigheter som krävs för att fullt ut uppfylla lagens krav beträffande behörigheter och legitimationer bör huvudmannen ha tagit beslut enligt förslaget nedan. Ett sådant beslut innebär att icke legitimerad, tillsvidareanställd lärare anses som övertalig och deras tjänster ska regleras enligt gällande rutiner. Beredande organ Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyreslens utbildningsutskotts beslut s beslut beslutar enligt följande: Lärare i Bengtsfors kommun ska för att vara tillsvidareanställd uppfylla Skollagens krav på behörighet och legitimation

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(9) Plats och tid Thon Hotel kl 18.30 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 11.00 12.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Lennart Jonasson (s)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Datum 2015-08-19. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 190-213 Ulrika Thorell

Datum 2015-08-19. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 190-213 Ulrika Thorell 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 13.40 Beslutande Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Peder Johansson (s) tjänstgörande

Läs mer

Datum Gert Andersson (m) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell

Datum Gert Andersson (m) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Justerare Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s), ordförande Per Jonsson (c), v ordförande Nils Andrée (s) Lennart Jonasson

Läs mer

Datum 2014-05-27. Ledamöter Gunnar Simonsson (S), HSN Nils Andrée (S) Per Jonsson (C) Carl Kuligren (FP) Kenneth Carlsson (FP), HSN

Datum 2014-05-27. Ledamöter Gunnar Simonsson (S), HSN Nils Andrée (S) Per Jonsson (C) Carl Kuligren (FP) Kenneth Carlsson (FP), HSN BENGTSFORS 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum köping, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-16.30 ande Ledamöter Gunnar Simonsson (S), HSN Nils Andrée (S) Per Jonsson (C) Carl Kuligren (FP) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. ajournering 12.15 13.10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. ajournering 12.15 13.10 1(28) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.15, ajournering 12.15 13.10 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt LOVA, lokala vattenvårdsprojekt Foto: PM Jönsson Södra Östersjöns vattendistrikt-åtgärdsprogram för perioden 2009-2015. www.vattenmyndigheterna.se Åtgärdsprogram riktat till myndigheter och kommuner Vattenmyndigheten

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund

Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund 2016-02-02 SAMRÅDET AVSLUTAT (NOV 2014 APRIL 2015) Stort engagemang 50-tal möten 2000 deltagare Alla yttranden

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Socialutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Socialutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Plats och tid Notariet, torsdagen den 10 mars 2016 kl 08.30-15.00 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall

Läs mer

Kommunkontoret i Bengtsfors

Kommunkontoret i Bengtsfors 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Egersknatten, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 ande Ledamöter Nils Andrée (S) Carl Kullgren (FP) Kenneth Carlsson (FP), HSN Ersättare Per Jonsson ( C ) Ulla

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(14) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-18 - i Kommunhuset klockan 08:30-10:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 15.00 17.00 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Margareta

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Formens hus, kl. 15.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: 0411-57 73 53 E-postadress: andrea.nowag@ystad.se Datum 2015-03-18 2015/87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer