MODELL AV PERPETUUM MOBILE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODELL AV PERPETUUM MOBILE"

Transkript

1 VATTENKRAFT

2 MODELL AV PERPETUUM MOBILE OMKRING 1810 Förmålet visar resultatet av någon uppfinnares dröm om en evighetsmaskin, d.v.s. en maskin som går utan att energi i någon form behöver tillföras utifrån. Denna dröm är många hundra år gammal. Den första dokumentationen är daterad 1245 och återfinns i arkitekten Villard de Honnecourts ännu bevarade skissbok. Det var en apparat som dock inte liknar det aktuella föremålet. Sedan dess har många olika apparater avsedda att arbeta efter olika principer sett dagens ljus. Ett flertal av vetenskapshistoriens verkligt stora namn, bl a Leonardo da Vinci och Daniel Bernouli var inte främmande för tanken. I Ramellis och Diderots rikt illustrerade encyklopedier från och 1700-talen Museets modell av ett perpetuum mobile. finns många konstruktioner redovisade. Inte förrän bland andra Christiaan Huygens i slutet av 1600-talet påvisade, att det är teoretiskt omöjligt att framställa en fungerande evighetsmaskin, mattades intresset dock utan att helt dö ut ens bland skolande ingenjörer och vetenskapsmän. Det aktuella föremålet avses fungera på ett sätt som redovisas i ett flertal varianter i ovan nämnda encyklopedier. Den enkla grundidén består i, att man låter ett vattenhjul driva en pump som pumpar tillbaka det nedstörtande vattnet till en tank eller ränna, varifrån det återigen går till vattenhjulet. Ingen ytterligare tillförsel av vatten behövs alltså! I många fall kan man t.o.m. se hur uppfinnaren tänkt sig, att hans maskin ska kunna driva något nyttigt och inte bara sig själv. Ett exempel (se fig) visar drivning av en slipsten, och man kan se, hur uppfinnaren t.o.m. tänkt sig att stjäla litet av vattnet från vattenhjulet för att spola över slipstenen, där en man sitter och våtslipar knivseggar. Den komplicerade och energikrävande mekaniska transmissionen har inte bekymrat upphovsmannen. Konstnären har dessutom givit snäckan, som skall uppfordra vattnet, en nära nog vertikal lutning, så att den omöjligen skulle kunna pumpa upp vatten. Avbildning från 1700-talet som visar ett perpetuum mobile som driver en slipsten. Det utställda föremålet är en modell av ett sådant perpetuum mobile som skulle drivas av det rundpumpade vattnet. Konstruktören modellbyggaren är okänd. KÄLLOR: Grenander, Max, Perpetuum Mobile, Stockholm TM

3 HORISONTELLT VATTENHJUL SKVALTHJUL 1900-TALET Skvalthjulet är den allra enklaste typen av vattenhjul. De har använts i Sverige sedan medeltiden för malning av säd i s.k. skvaltkvarnar. Museets skvalthjul köptes in Det horisontella vattenhjulets skvaltans tidiga historia och ursprung är höljt i dunkel. Några säkra bevis för att denna typ av vattenhjul skulle ha använts under antiken eller tidigare finns inte. Det har antagits att det horisontella vattenhjulet skulle var äldre än det vertikala eftersom konstruktionen är enklare men detta är bara en hypotes. En gissning är att det horisontella vattenhjulet började att användas omkring 100 f.kr., någonstans utanför medelhavsregionen i Asien, kanske i Kina. Vad som är säkert är att det horisontella vattenhjulet spreds runt i hela Europa under medeltiden. Det går inte att exakt datera när vattenhjulet infördes i Sverige. Sparsamma historiska dokument tyder på att det kan ha skett i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet. Det går inte heller att avgöra om det handlar om horisontella eller vertikala vattenhjul. Ett definitivt bevis för skvalthjulets förekomst finns i landskapslagarna Dalalagen och Västmannalagen från 1200-talets andra hälft. Det horisontella vattenhjulet uppträdde i två former, dels med raka snedställda skovlar, dels med en krans av skedformade skovlar. Den senare varianten förekom i sydliga Europa men var ovanlig i de nordiska länderna. Den moderna vattenturbinen kan betrakta som en vidareutveckling av det horisontella vattenhjulet. Det horisontella vattenhjulet kom att utvecklas under senmedeltiden och under nya tiden. Hjul med skedformiga blad placerades i sumpar för att hushålla med vattnet. Under 1700-talet och i början av 1800-talet gjordes en mängd försök att förbättra det horisontella vattenhjulet. I Frankrike utfäste 1826 Sociéte d - Encouragement pour l industrie Nationale ett pris om 6000 francs till den som kunde konstruera ett horisontellt vattenhjul med skedformade skovlar som uppfyllde vissa krav på verkningsgrad m. m. Konstruktionen skulle svara mot industrins behov. Den unge ingenjören Bénoît Fourneyron lämnade in det vinnande bidraget och hans konstruktion Fourneyronturbinen räknas som den första praktiskt användbara vattenturbinen. ATT FÅ VATTEN PÅ SIN KVARN Det horisontella vattenhjulets huvudsakliga användningsområde var i mjölkvarnar skvaltkvarnar. Det förekom dock även inom andra områden, t.ex. vid tröskning av säd och slipning av marmorkulor (Tyskland). Den svenske bergsvetenskapsmannen Sven Rinman nämner i Afhandling rörande mechaniquen (1782) planslipning av sten som ett användningsområde inom bergbruket. Skvaltkvarnar har använts i Sverige från medeltiden till modern tid. Ännu under 1:a världskriget användes skvaltor och så sent som under 2:a världskriget maldes med skvaltkvarnar, bl.a. i Halland. Det horisontella vattenhjulet underlättade arbetet högst avsevärt. Den dagliga handmalningen kunde ersättas av en höst och/eller vårmalning (den tid då vattenflödet var rikligast). Detta fick betydelse för kost- och hushållningen. Det daglig baket ersattes med storbak av lagringsbart förrådsbröd: knäckebröd och tunnbröd. Skvaltkvarnen var till skillnad från hjulkvarnen enkel till sin konstruktion och kunde i princip uppföras av varje bonde. Varje hushåll i en by kunde bygga sin egen skvalta. Dessa kunde ligga i rad efter varandra längs en bäck. Kvarntypen benämns därför gärna husbehovskvarn. Eftersom skvaltkvarnen var enkel att uppföra blev den en konkurrent till den större hjulkvarnen. På 1500-talet blev alla skattepliktiga bönder skyldiga att mala i kronans tullkvarnar eller i särskilt priviligerade kvarnar. Kungens fogdar fick i uppgift att förstöra de skvaltor som störde tullkvarnarna. För skvaltkvarn finns många synonyma uttryck bl.a. fotkvarn, enfota, klubbkvarn och bäckakvarn. Det gamla talesättet att få vatten på sin kvarn avser kanske inte specifikt skvaltan men kan nämnas. DET SKVALTAR OCH STÄNKER Ett skvalthjul är tillverkat av trä och försett med fasta snedställda skovlar. I mitten av hjulet sitter en axel. Vattnet leds genom en lutande ränna och verkar mot bladen genom stöt aktion. Det är vattenstrålens rörelseenergi som utnyttjas. Det horisontella vattenhjulet användes till att mala säd i en anläggning som kallades för skvaltkvarn. En sådan anläggning bestod av ett kvarnhus och en ränna av trä. Genom rännan leddes vattnet från en damm. Rännan kunde stängas och öppnas med en trälucka som manövrerades med en hävstång. Vattenhjulets vertikala axel löpte genom ett hål i mitten av två kvarnstenar. Understenen, liggaren, var fast. Överstenen var Skvalthjul. 3

4 fästad vid toppen på axeln och sattes i rörelse av vattenhjulet, utan någon mellanliggande växel (som var nödvändig då vertikala hjul användes). Axelns nedre ända stödde mot en horisontell stock, den sk lättan. Genom att höja eller sänka lättan var det möjligt att reglera avståndet mellan stenarna under malningen. Säden, som förvarades i en trattformig behållare ovanför stenarna, fick sakta rinna ned genom hålet i löparen ögat. Tratten mynnade i en liten lucka skon eller skeppet - vilken reglerade tillförseln av säd. På luckan satt en liten pinne skakpinne som släpade mot löpstenens ovansida. När löparen gick runt skakades säden ned. Skvalthjulets verkningsgrad är mycket låg, omkring 15%. Endast en mindre del av vattnets energi kan alltså överföras till hjulet. Systemet är öppet och det mesta av vattnet skvaltar och stänker till ingen nytta. FEM KRONOR Museets skvalthjul användes i en husbehovskvarn på Svalhults gård, Breareds socken, nordost om Halmstad, fram till 1927, då kvarnen brann ned. Hjulet köptes in till Tekniska Museet 1937 från lantbrukare Edvin Svensson i Svanhult. Priset var 5 kr och köpet förmedlades av Fil.Dr. Erik Salvén, Halmstad. KÄLLOR: Sundin, Bosse, Att få vatten på sin kvarn; om kvarnar i historien, i I Teknikens Backspegel, red. Bosse Sundin, Malmö Ek, Sven B., Väderkvarnar och Vattenmöllor, Lund 1962, s 5 10, 49 53, Reynolds, Terry S., Stronger than a Hundred Men: A History of the Vertical Water Wheel, Baltimore 1983, s Rinman, Sven, Afhandling rörande Mechaniquen, med tillämpning i synnerhet till bruk och bergverk, Stockholm 1782, s Wikander, Örjan, Vattenmöllor och möllare i det romerska riket, Lund 1980, s 139. Åberg, Alf, Från skvaltkvarn till storkraftverk, Stockholm 1962, s Åsgrim, Agneta, Kvarnar i Varbergs kommun, Varbergs Museums årsbok Bilaga till TM (Tekniska Museets arkiv). TM

5 MODELL AV UNDERFALLSHJUL 1800-TALET Utmärkande för underfallshjulet är, att vattnet träffar skovlarna i hjulets nedre del. Underfallshjul användes redan i romarriket och har fungerat som drivkälla i bl.a. kvarnar och sågverk fram till vår tid. Underfallshjulets tidigare historia och ursprung är inte klarlagd. Troligtvis har underfallshjulet utvecklats ur den s.k. Norian som användes för bevattningsändamål i Fjärran Österns länder. Norian var en form av underfallshjul. Det drevs av vattnet i en ström. På hjulets kant satt hinkar som fylldes med vatten och lyftes upp, när hjulet roterade. Det första skriftliga belägget för ett underfallshjul och ett vattenhjul över huvud taget är från ca 25 f.kr. Det är ett dokument i vilket den romerske arkitekten och ingenjören Vitruvius beskriver såväl underfallshjulet som Norian. Från det första århundradet f.kr. finns även arkeologiska fynd av underfallsvattenhjul (Pompeii). Den första avbildningen av ett underfallshjul är från 400-talet (Östromerska riket). Underfallshjul har använts i Europa och andra delar av världen från antiken fram till våra dagar. Det första användningsområdet var i mjölkvarnar. Det anses, att den vattenhjulsdrivna kvarnen fick sitt genombrott i det romerska riket på 300-talet e.kr. Större, praktisk betydelse fick vattenhjulet under medeltiden. Användningen ökade väsentligt från och med 1200-talet. Det var förmodligen också under 1200-talet, som vattenhjulstekniken började att användas i Sverige. Förutom i mjölkvarnar har underfallshjul använts i t.ex. sågar och inom bergsbruket, bl.a. i stampverk. Inom järnhanteringen användes underfallshjul bl.a. till att driva stångjärnshamrar och masugnarnas blåsbälgar. Ytterligare exempel är tråddragning, oljeslagning, pappersframställning och linberedning. Underfallshjulets konstruktion var i stort sett densamma under två årtusenden, även om en gradvis utveckling pågick. Avsevärda förbättringar av underfallshjulet gjordes Tråddrageri drivet av underfallshjul vid Götarpsån i Gnosjö, Småland. Foto: K. Björlingson. 5

6 Noria. under 1800-talet. UNDERFALLSHJULETS KONSTRUKTION OCH FUNKTION Vattenhjul delas in i tre huvudtyper (vi bortser här från det horisontella vattenhjulet eller skvaltan): underfalls-, bröstfalls- och överfallshjul beroende på den punkt där vattnet träffar hjulet. Ett underfallshjul, liksom ett bröstfallsoch överfallshjul, bestod av fyra huvudbeståndsdelar: (1) hjulaxeln, (2) armar (ekrar), (3) hjulringar och (4) skovlar. En viss variation 3förekom dock. En del hjul av denna typ var exempelvis utrustade med en botten som hindrade vattnet att strömma in mot centrum. Underfallshjulen var vanligtvis utrustade med flata, rakt utgående placerade skovlar. När vattnet strömmar på undersidan av hjulet och träffar skovlarna, sätts hjulet i rörelse. Underfallshjulen kunde placeras mitt ute i ett strömmande vatten, vanligtvis förankrade mellan två pråmar (vadhjul). Det vanliga var dock, att underfallshjulet sattes upp vid en damm, och att vattnet leddes mot skovlarn genom en kanal eller ränna. Med hjälp av en pådragslucka mellan dammen och hjulet kunde vattenflödet regleras. Tilloppsrännan kunde vara rak, lutande eller buktig. Den senare varianten var effektivast, eftersom den buktiga rännan den s.k. skulbron höll kvar vattnet längre. Det var ofta de geografiska förutsättningarna som avgjorde, vilken hjultyp man valde att använda. Var vattenmängden liten och fallhöjden hög, valdes ett överfallshjul; var vattenmängden stor och fallhöjden låg, valdes ett underfallshjul. Underfallshjulet var i fråga om prestanda underlägset överfallshjulet. Men underfallshjulet hade fördelen av enklare konstruktion, högre hastighet och mindre dimension. Ett problem med det traditionella underfallshjulet var dess begränsade användbarhet vid skiftande vattennivåer. De medeltida konstruktörerna löste detta problem, genom att konstruera hjul som var höj- och sänkbara och alltså kunde anpassas till vattennivån. Ett annat sätt var, som tidigare nämnts, att placera hjulet ute i vattendraget. Verkningsgraden för det traditionella underfallshjulet låg mellan %. Med buktig tilloppsränna och utformade blad kunde verkningsgraden höjas upp mot 50 60%. Ett genomsnittligt underfallshjul utvecklade 5 7 hk. Modellen är förmodligen ett elevarbete utfört vid Teknologiska Institutet i Stockholm (föregångare till Kgl. Tekniska Högskolan). KÄLLOR: Ek, Sven B., Väderkvarnar och vattenmöllor, Lund 1962, s 12, 64 68, Reynolds, Terry S., Stronger than a hundred men, A History of the Vertical Water Wheel, Baltimore 1983, s 9 19, Näslund, O. J., Sågar: Bidrag till kännedom om sågarnas uppkomst och utveckling, Stockholm 1937, s Sundin, Bosse, Att få vatten på sin kvarn: Om kvarnar i historien, i I Teknikens Backspegel, red. Bosse Sundin, Malmö Uppfinningarnas Bok, Del II, Stockholm 1901, s

7 MODELL AV HÖGT BRÖSTFALLSHJUL 1800-TALET Bröstfallshjulet har fått sitt namn av, att vattnet leds in i höjd med hjulaxeln. I mitten av 1800-talet byggdes bröstfallshjul med en diameter på över 20 meter. Uppgifter saknas om, när de första bröstfallshjulen började användas. En medeltida avbildning tyder på, att hjultypen användes redan under 1200-talet. De tidigaste, säkra bevisen på användning av bröstfallshjul är från 1500-talet. Bröstfallshjulen kom dock att spela en begränsad roll fram till mitten av 1700-talet. Vid denna tid uppstod ett intresse för att förbättra vattenhjulen och både teoretiker och mer praktiskt inriktade konstruktörer kom att ägna sig åt att ta fram den effektivaste typen av vattenhjul. Ett resultat av dessa ansträngningar var insikten i, att överfalls- och bröstfallshjul var överlägsna underfallshjulet. Utvecklingen av bröstfallshjulet kom huvudsakligen att äga rum i Storbritannien. Bakgrunden var landets begränsade vattenflöden i kombination med textilindustrins krav på effektivare vattenhjul för att driva de nya textilmaskinerna. Omkring år 1800 hade bröstfallshjulet i stort sett ersatt underfallshjulet inom den brittiska industrin, och efter 1800 kom det i stor utsträckning även att ersätta överfallshjulen. Fördelen med bröstfallshjul jämfört med överfallshjul var, att de var lättare att manövrera vid olika vattennivåer. I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet började järn att användas som konstruktionsmaterial i vattenhjul. Järnet möjliggjorde att större och kraftfullare vattenhjul kunde byggas. I Storbritannien och USA uppfördes gigantiska vattenhjul helt eller delvis byggda av järn. Ett exempel är The Lady Isabella, ett högt bröstfallshjul, som byggdes 1854 vid en gruva på ön Isle of man i Engelska kanalen. Hjulet, som har en diameter på 22 meter det finns fortfarande kvar utvecklade omkring 230 hk. Bröstfallshjul användes för en rad olika ändamål. De stora bröstfallshjulen användes inom industrin och för pumpning vid t.ex. gruvor. I mindre skala, i t.ex. kvarnar och sågar, var de i bruk till in på 1900-talet. Bröstfallshjulet kunde fortfarande vid mitten av 1800-talet konkurrera med de mindre men effektivare vattenturbinerna. I likhet med överfallshjulet försvann emellertid bröstfallshjulet som drivkälla inom industrin i samband med att vattenkraften började utnyttjas för elproduktion i slutet av 1800-talet. Vattenturbinen var mindre, hade jämnare gång och gav ett högre varvtal, egenskaper som var nödvändiga för att driva en generator. BRÖSTFALLSHJULETS KONSTRUKTION OCH FUNKTION Modellen visar ett bröstfallshjul eller medelfallshjul som det också kallas. I ett sådant vattenhjul leds vattnet in mot skovlarna i jämnhöjd med hjulaxeln. Bröstfallshjul kan betecknas som ett mellanting mellan under- och överfallshjul. Det är i huvudsak vattnets tyngd som driver det runt men också dess tryck. Bröstfallshjul kunde vara utrustade med raka skovlar, men vanligare var att de hade celler hinkar. En tättslutande ränna bröstet som anslöts till hjulets ytterkant, såg till, att vattnet inte lämnade cellerna för tidigt. Bröstfallshjulet användes i kombination med en damm. Med hjälp av ledskenor kunde vattnet styras in mot cellerna. Vattenflödet reglerades med en pådragslucka stämbord som sitter framför ledskenorna. Man skiljer mellan låga och höga bröstfallshjul beroende på, om vattnet leds in under eller ovanför hjulaxeln. Bröstfallshjulet konstruktionelement motsvarade underfalls- och överfallshjulets (se s 6). Ett bröstfallshjul av denna storlek kunde ha en verkningsgrad uppgående till %. Effekten var uppskattningsvis mellan hk. Uppgifter saknas om modellens tillkomsthistoria. Troligen är den ett elevarbete utfört vid Teknologiska Institutet i Stockholm (föregångare till Kgl. Tekniska Högskolan). KÄLLOR: Reynolds, Terry S., Stronger than a hundred men, A History of the Vertical Water Wheel, Baltimore 1983, s 99, , , 307, , TM Lady Isabella uppfört 1854 av the Great Laxey Mining Company, Isle of Man. 7

8 MODELL AV GRUVSPEL, DRIVET AV DUBBELSKOVLAT ÖVERFALLSVATTENHJUL 1840-TALET FALU KOPPARGRUVA Utmärkande för överfallshjulet är, att vattnet leds in ovanifrån och att det får verka genom sin tyngd. Större överfallshjul användes bl.a. inom bergsbruket för att driva spel för uppfordring av malm. Riktigt när de första överfallshjulen började användas är okänt. Man vet att överfallshjul användes i Romarriket för malning av säd i kvarnar. Det äldsta belägget för ett överfallshjul är en väggmålning från 200-talet som hittats i Roms katakomber. Överfallshjul användes under medeltiden till en mängd olika ändamål. Den vanligaste tillämpningen var i mjölkvarnar, men hjultypen användes också inom bergsbruket. Vid gruvorna användes överfallshjul för att pumpa vatten och spela upp malm. Gruvspelen var placerade vid gruvkanten. Eftersom gruvdriften var bunden till gruvan, som kunde ligga långt ifrån vattenfallet, fick vattnet ledas fram till gruvan. (Ett annat alternativ var att överföra kraften från vattenfallet med hjälp av sammankopplade stänger, s.k stånggångar. Tekniken började användas vid tyska bergverk i slutet av 1500-talet, se s 11). För att gruvspelen skulle kunna köras åt båda hållen (reverseras) byggdes överfallshjulen med dubbla uppsättningar skovlar, vända åt olika håll. Man vet att sådana vattenhjul s.k. Kehrräder användes vid bergverk i Ungern redan på 1470-talet. Den tyske bergsmannen Georg Bauer Agricola ( ) beskriver ett sådant hjul i sin bok De re Metallica. Dubbelskovlade överfallshjul användes vid Falu Koppargruva i början av 1600-talet. Med tiden blev konstruktionerna allt större. I början av 1700-talet byggde Christopher Polhem, som under en tid var konstmästare i Falun, ett hjul som mätte 14 meter i diameter. Genom olika förbättringar kunde gruvspelens kapacitet successivt ökas. I slutet av 1700-talet infördes böjda paraboliska tilloppsrännor, och i början av 1800-talet introducerades den koniska linkorgen. Mellan 1750 och 1850 växte en vetenskap fram som behandlade vattenhjulet. Modellen av överfallshjulet vid Drottningens schakt. Denna vetenskap baserades dels på teoretiska antaganden, dels på fakta från experiment. Resultaten av experimenten visade, att överfallshjulet var överlägset underfallshjulet i fråga om effekt. I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet började vattenhjul utföras helt eller delvis av järn. Det innebar, att vattenhjulen kunde byggas i större dimensioner, och att de blev kraftfullare. Under 1800-talet byggdes gigantiska överfallshjul i Europa och USA. Ett av de allra största konstruerades i USA av skotten Henry Burden för ett järnverk i närheten av New York. Hjulet vägde vattenfyllt ca 250 ton, verkningsgraden var omkring 84% och effekten hela 278 hk. Överfallshjulet var den mest seglivade varianten av de olika vattenhjulen. Under vissa förhållanden kunde det konkurrera 8

9 med de mindre vattenturbinerna. Den slutliga dödsstöten för överfallshjulet som drivkälla inom industrin kom i slutet av talet, då elkrafttekniken utvecklades. Överfallshjulet kunde nu inte längre konkurrera med den mindre och i förhållande till sin storlek effektivare vattenturbinen. Överfallshjulet användes dock i småskaliga sammanhang, tex i kvarnar, långt in på 1900-talet. CARL GUSTAF HUSBERG Om modellens ursprung vet vi inte så mycket, men troligen är den byggd vid Falu Bergsskola. Det gruvspel som tjänade som förebild för modellen användes vid Drottningens schakt vid Falu Koppargruva från 1840-talet och framåt. Spelet var konstruerat av Carl-Gustaf Husberg ( ), konstmästare vid gruvan mellan åren Carl-Gustaf Husberg var född i Nyköping och kom tidigt i kontakt med mekaniska anordningar i faderns kvarn. Han fick som barn ingen skolundervisning, men ett naturligt anlag för mekanik förde honom till Falu koppargruva, där han fick anställning Mellan åren genomgick Husberg Falu Bergsskola och 1839 befordrades han till konstmästare. Husberg begärde avsked från gruvan 1850 och flyttade till Västmanland, där han kom att ägna sig åt en kvarnrörelse. För sina insatser tilldelades Husberg av Bergskollegiet (1844) utmärkelsen Svensk bergsmans hedersmärke för snille och flit i guld. Husberg var framgångsrik som konstruktör av olika transportanordningar. Bl.a. konstruerade han Sveriges första linbana, en självstjälpande hund malmvagn, och en farkonst föregångare till hissen. Husbergs olika konstruktioner kom till användning vid hundratals gruvanläggningar och masugnar runt om i Sverige. VATTEN FRÅN OVAN Utmärkande för överfallshjulet är, att vattnet leds genom en tilloppsränna till toppen Gruvspel som drivs av dubbelskovlat vattenhjul. Ur Agricolas De re Metallica. 9

10 av hjulet. Det tillströmmande vattnet faller ned i s.k. celler hinkar som är inbyggda runt hjulets hela omkrets. När cellerna fylls med vatten drivs hjulet runt av vattnets tyngd. Vid en låg punkt töms cellerna på vatten och processen upprepas. Överfallshjul var lämpliga där fallhöjden var hög och vattenmängden liten. Ett överfallshjul består, i likhet med under- och bröstfallshjul, av fem beståndsdelar: Hjulaxeln. Två parallella hjulringar fästade i axeln med armar eller ekrar. Mellan hjulringarna sitter skovlarna eller cellerna. Insidan av hjulet är ofta klätt med brädor som bildar en trumma. En skillnad mellan över- och underfallshjulet ligger i skovlarnas utseende. Underfallshjulet har oftast plana skovlar medan överfallshjulet är utrustat med celler eller fack som ska hålla vattnet kvar. Varje cell består av två eller flera brädor som sitter i vinkel mot varandra. Hjulringarna bildar sidor och trumman av brädor utgör botten. Ett primärt problem vid konstruktionen av cellerna var, att förhindra att vattnet spilldes ut, innan cellen hade nått läget för urtappning. På modellen kan vi iaktta, att vattnet samlas i den s.k. vattenpråmen kummern som är belägen ovanför hjulet. Hit leddes vattnet från närmaste damm genom rännor eller urborrade timmerstockar pipstockar. Från vattenpråmen utgick utloppsrännor strumpar som styrde in vattnet mot hjulets celler. Utloppsrännorna kunde vara raka eller som på modellen svagt böjda. Vattenhjulet var normalt inbyggt i ett hjulhus som rymde en s.k. styrkammare. Från styrkammaren kunde hjulstyraren med hjälp av stänger styra vattenflödet och bestämma åt vilket håll hjulet skulle gå. Styraren kunde även bromsa hjulet med en friktionsbroms på hjulaxeln mellan linkorgarna. Malmen hissades upp i tunnor och linan lindades upp på den s.k. linkorgen. Spelet på modellen är utrustat med två mot varandra ställda koniska linkorgar. Med detta arangemang kunde en lastad tunna firas upp samtidigt som en tom tunna firades ned. Fördelen med att använda koniska linkorgar i stället för att linda upp linan direkt på axeln ligger i en bättre viktfördelning. Linan lindas upp i en spiral från den smala ändan mot den bredare, så att tunnan till en början dras upp när linvarven har liten diameter den lyftande kraften är då störst. När tunnan avancerat ett stycke minskar den lyftande kraften, men då har samtidigt tyngden minskat, eftersom linan lindats upp en bit. I allmänhet hade överfallshjulet en diameter om 3 4,5 m. Större hjul med en diameter upp mot 20 meter användes dock framförallt inom bergsbruket. En övre gräns för överfallshjulets storlek utgjorde fallhöjden, som inte fick överskrida hjulets diameter. Ett överfallshjul som användes t.ex. i en kvarn utvecklade mellan 5 10 hk. De större överfallshjulen som användes vid bergverken kunde utveckla hk eller mer. Ett överfallshjul har en högre verkningsgrad än ett underfallshjul. Beroende på konstruktionen ligger verkningsgraden mellan 50 70% men kan nå upp till drygt 80%. KÄLLOR: Spade, Bengt, m.fl., Kraftöverföringen Hellsjön Grängesberg: En hundraårig milstolpe i kraftteknikens historia, Västerås,1993, s Järnkontorets Analer 1922, s Forsslund, Karl-Erik, Falu Gruva och Stora Kopparbergs Bergslag, Stockholm 1936, s , 187, 240. Sahlin, Carl, Svenska linbanekonstruktioner, i Dædalus Rydberg, Sven, Dalarnas industrihistoria, Några huvudlinjer, Malung 1992, sid TM

11 MODELL AV DUBBEL STÅNGGÅNG 1850-TALET FALU KOPPARGRUVA En stånggång består av sammankopplade stänger. Med hjälp av en sådan anordning kunde kraften från ett vattenhjul överföras till ett gruvschakt. Stångångar började användas i Tyskland i slutet av 1500-talet, och ännu in på 1930-talet användes de vid svenska gruvor. Bergshantering är ett område, där man tidigt hade ett stort behov av kraft. Vid gruvorna drevs pumpverk och spel med vattenhjul. Om inte gruvan var belägen i anslutning till ett vattendrag, kunde vattnet ledas fram till vattenhjulen i kanaler och rännor. Det var dock inte alltid den bästa lösningen. Med ett vattenhjul stående vid gruvkanten, kunde det hända, att vattnet rann ut ur de otäta rännorna och ner i gruvan. En bättre lösning var, att överföra kraften från vattenfallet till gruvan med hjälp av s.k. stånggångar. Stånggången bestod av sammankopplade stänger. Med hjälp av vevar på hjulaxeln omvandlades vattenhjulets roterande rörelse till en fram- och tillbakagående rörelse. Stängerna hängdes upp på stolpar på ett sådant sätt, att friktionen blev så liten som möjlig, när stängerna gick fram och åter. Stängerna var fästade vid s.k. vinkarmar. Dessa kunde ha olika utseende. I de tidiga stånggångarna var vinkarmarna av trä och fästade direkt under stängerna. I senare konstruktioner, som kan iakttas på denna modell, användes hängande vinkarmar av smidesjärn. Det är osäkert var och när stånggångar först började att användas. Förmodligen utvecklades stånggångstekniken vid de mellantyska bergverken i slutet av talet. I Sverige introducerades stånggången i början av 1600-talet (Bispberg 1609). På 1620-talet infördes tekniken vid Falu Koppargruva. Ett flertal längre stånggångar byggdes i Sverige under 1600-talet: t.ex. Dannemora Gruva 1679 (1500 meter), Stråssa 1684 (2100 meter) och Bispberg (1500 meter). Ett problem med stångångarna var friktionsförlusterna som uppgick till ca 20% per km. Det innebar att en stor del av effekten gick förlorad. En svaghet hos de tidiga stånggångskonstruktionerna var, att den linjära rörelsen endast kunde användas för pumpdrift. För att kraften skulle kunna nyttjas för att driva gruvspel för uppfordring av malmtunnor krävdes, att rörelsen kunde göras roterande och gärna åt båda hållen. Den svenske mekanikern Christopher Polhem, som under en tid var konstmästare vid Falu Koppargruva, lyckades i slutet av 1600-talet överföra vattenhjulets roterande rörelse till en avlägsen lintrumma med hjälp av stånggångar i konträr drift. Genom att förse vattenhjulets axel med en vev i varje ända, med ett kvarts varvs förskjutning sinsemellan och motsvarande arrangemang på lintrumman kunde en roterande rörelse åstadkommas. Polhem var kanske inte först med denna idé, men han var den förste som lyckades bygga en sådan anordning som gick att använda. Stånggången vid Fredriks schakt, Falu koppargruva. Polhem gjorde även andra förbättringar av stånggångstekniken. Bl.a. förfinade han de s.k. vändbrotten som användes för att ändra stånggångens riktning. Under och 1800-talet förbättrades stånggångstekniken kontinuerligt. Bl.a. byggdes stånggångar med s.k. avdelningsbrott som kunde fördela kraften till flera gruvhål. På 1870-talet iordningsställdes vid Grängesbergs Gruva ett system för stånggångsöverföring. Systemet omfattade dammar, milslånga kanaler, sju vattenhjul och sammanlagt 7 km stånggångar. Tillsammans med en vattenhjulsdriven linöverföring utvecklade systemet blygsamma 55 hk. Ännu så sent som på och talen användes stånggångar vid svenska gruvor. VID KONUNG FREDRIKS SCHAKT Museets modell föreställer en stånggång som uppfördes 1853 vid Konung Fredriks schakt Falu Koppargruva. Konstruktionen ritades av konstmästa- 11

12 ren vid gruvan Håkan Steffansson. Anläggningen byggdes om på 1890-talet och användes in på 1900-talet. Håkan Steffansson ( ), var konstmästare mellan En konstmästaren hade ansvar för gruvans alla mekaniska anordningar för uppfordring av malm och vatten. Vid sidan om denna befattning sysslade Steffansson med projektering av dammar, vattenhjul m.m. vid järnbruk och gruvor runt om i landet. När Karl XIV Johans tunga sarkofag skulle transporteras från Älvdalens porfyrverk till Gävle i mitten av 1800-talet, var Steffansson engagerad för att förstärka broar och förbättra vägar. På så sätt kunde transporten säkras. Uppgifter om var och när modellen är tillverkad saknas. Möjligen härstammar den från Falu Bergsskola och bör ha byggts i mitten av 1800-talet. Denna stånggång vid Timansbergs gruvfält i Västmanland uppfördes och var i drifrt fram till Foto Stånggångsdrivet pumpverk. Illustration ur Löhneyss, Bericht vom Bergwek KONSTRUKTION OCH FUNKTION Modellen föreställer en s.k. dubbel stånggång. På överfallshjulets hjulstock (axel) sitter två vevar som omvandlar vattenhjulets roterande rörelse till en fram- och tillbakagående rörelse. Kraften överförs från hjulet till pumpschaktet med hjälp av sammankopplade stänger. Dessa hålls uppe med vinkarmar. Vinkarmarna är upphängda i stolpar. Vid gruvschaktet vinklas rörelsen nedåt i ett vändbrott och kan på så sätt driva pumparna. Den pumpanordning som används är en s.k. sug- och lyftpump. I en genomborrad timmerstock pipstock rör sig en kolv upp och ned och suger upp vattnet från en lägre nivå till en högre. Ett problem var, att vattnet bara kunde pumpas till en höjd av ca 10 meter. Vattnet fick därför pumpas upp i flera steg. Den s.k. storstången, som är fästad vid stånggången, driver flera kolvstänger. Den översta pumpen pumpar ut vatten i en avloppsränna, medan de övriga pumpar upp vatten till sumpar, varifrån det sedan pumpas vidare. KÄLLOR: Åberg, Alf, Från skvaltkvarn till storkraftverk, Stockholm 1962, s Rydberg, Sven, m.fl., Svensk teknikhistoria, Värnamo 1989, s 51, Spade, Bengt, m.fl., Kraftöverföringen Hellsjön Grängesberg: En hundraårig milstolpe i kraftteknikens historia, Ludvika, 1993, s Forsslund, Karl-Erik, Falu Gruva och Stora Kopparbergs Bergslag, Stockholm 1936, s 106, Lindroth, Sten, Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början, Del I, Uppsala 1955, sid , ,

MODELL AV VANDRINGSHJUL TRAMPHJUL FÖR TVÅ DRAGDJUR

MODELL AV VANDRINGSHJUL TRAMPHJUL FÖR TVÅ DRAGDJUR MUSKELKRAFT MODELL AV VANDRINGSHJUL TRAMPHJUL FÖR TVÅ DRAGDJUR 1800-TALET Med hjälp av tramphjul kunde människors och djurs muskelkraft förstärkas, så att tunga laster kunde lyftas. Tramphjul var vanliga

Läs mer

STÅNGGÅNGSTEKNIKEN I NÄRSTADS GRUVOR Svante Kolsgård

STÅNGGÅNGSTEKNIKEN I NÄRSTADS GRUVOR Svante Kolsgård STÅNGGÅNGSTEKNIKEN I NÄRSTADS GRUVOR Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Stånggångstekniken i Närstads gruvor Svante Kolsgård De svenska bruken har spelat en viktig roll som spridare av ny teknik.

Läs mer

Vattenkraft. Innehåll

Vattenkraft. Innehåll Vattenkraft Från Wikipedia Denna artikel anses inte skriven ur ett globalt perspektiv. Hjälp gärna till och förbättra texten (http://sv.wikipedia.org/w/index.php? title=vattenkraft&action=edit) om du kan,

Läs mer

Goslar Rammelsberg September 2008

Goslar Rammelsberg September 2008 Goslar Rammelsberg September 2008 Reserapport av Ida Wedin Så fick jag äntligen en studieresan till den medeltida staden Goslar och dess bergverk Rammelsberg, i utkanten av den tyska nationalparken Harz.

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Transformera Transportera Att lagra Kontrollera/styra/reglera Kilen skruven lutande planet LUTANDE PLANET KILEN

Transformera Transportera Att lagra Kontrollera/styra/reglera Kilen skruven lutande planet LUTANDE PLANET KILEN De enkla maskinerna Teknik är en sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

Polhemshjulet i Norberg

Polhemshjulet i Norberg Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:21 Polhemshjulet i Norberg Byte av korgstång Antikvarisk rapport Kylsbo 3:16, Kylsbo 23:1, Norbergs by 7:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment G1. Ett föremål med massan 1 kg lyfts upp till en nivå 1,3 m ovanför golvet. Bestäm föremålets lägesenergi om golvets nivå motsvarar nollnivån. G10. En kropp,

Läs mer

Arbete Energi Effekt

Arbete Energi Effekt Arbete Energi Effekt Mekaniskt arbete Du använder en kraft som gör att föremålet förflyttas i kraftens riktning Mekaniskt arbete Friktionskraft En kraft som försöker hindra rörelsen, t.ex. när du släpar

Läs mer

HÄTTEKVARN NYA RÖRSTRANDSKVARNEN STORA TISAN 1750 KUNGLIGA MODELLKAMMAREN

HÄTTEKVARN NYA RÖRSTRANDSKVARNEN STORA TISAN 1750 KUNGLIGA MODELLKAMMAREN VINDKRAFT HÄTTEKVARN NYA RÖRSTRANDSKVARNEN STORA TISAN 1750 KUNGLIGA MODELLKAMMAREN Utmärkande för s.k. hättekvarnar är, att den övre delen, hättan, är vridbar för att kunna riktas in mot vinden. Modellen

Läs mer

Sörby kvarn, Hallsberg

Sörby kvarn, Hallsberg Sörby kvarn, Hallsberg Restaurering av kvarnbyggnad, vattenhjul, mm., 2002 och 2004 Hallsbergs sn och kn, Närke Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Sörby kvarn är uppförd

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Stånggång och hjulhus

Stånggång och hjulhus Stånggång och hjulhus Gamla Pershyttan 4:19, Nora socken, Västmanland, Örebro län Antikvarisk rapport Kulturmiljö 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 STÅNGGÅNG...3 BYGGNADSBESKRIVNING... 3 ANTIKVARISK

Läs mer

MEKANIKENS GYLLENE REGEL

MEKANIKENS GYLLENE REGEL MEKANIKENS GYLLENE REGEL Inledning Det finns olika sätt att förflytta föremål och om du ska flytta en låda försöker du säkert komma på det enklaste sättet, det som är minst jobbigt för dig. Newton funderade

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3.

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3. Luddborttagning Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg Grupp E3 Jens Ekman 79009 Christoffer Routledge 8700 Ola Karlsson 860426 Axel Brown 860930 Jonny

Läs mer

MEDELTIDA BERGSMANSBRUK Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård

MEDELTIDA BERGSMANSBRUK Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård MEDELTIDA BERGSMANSBRUK Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Medeltida bergsmansbruk Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård Det är med bergsbruket

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

ÅNGMASKINEN. innan man fick fram en praktiskt användbar ångmaskin.

ÅNGMASKINEN. innan man fick fram en praktiskt användbar ångmaskin. ÅNGMASKINEN I dag möter vi sällan ångmaskiner annat än när vi tar en tur med en skärgårdsbåt eller besöker en veteranjärnväg. Den klassiska ångmaskinen har i stort sett försvunnit från den västliga världen.

Läs mer

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik Henrik Gahns AB 1 En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik med adress Stora Torget. Här tillverkade han

Läs mer

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket På inspektionsresa till småskaliga vattenkraftsanläggningar i Dalarna Bålstabon Anders Nilsson blev 1990 egenföretagare då han grundade rörmokarfirman Håbo Rör AB. 1993 gav han sig in i vindkraftbranschen

Läs mer

BOSGÅRDSFALLET Renovering av en av dammvallarna

BOSGÅRDSFALLET Renovering av en av dammvallarna BOSGÅRDSFALLET Renovering av en av dammvallarna Britt-Marie Lennartsson Renovering av dammvall, ett projekt inom Vårda Vattendragens Kulturarv Bosgårdsfallet, Bosgård 1:15, Torups socken, Hylte kommun

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt Arbete När en kraft F verkar på ett föremål och föremålet flyttar sig sträckan s i kraftens riktning säger vi att kraften utför ett arbete på föremålet. W = F s Enheten blir W = F s = Nm = J (joule) (enheten

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

Sveriges elektrifiering

Sveriges elektrifiering Sveriges elektrifiering - grunden för vårt moderna samhälle Carl Johan Wallnerström, Kungliga Tekniska högskolan 1999 (en uppgift i kursen 2E1111 Teknikinformation med elektriska mätningar) I Sverige är

Läs mer

Lärarhandledning Gruvans historia fram till Gustav Vasa (ca 1530)

Lärarhandledning Gruvans historia fram till Gustav Vasa (ca 1530) Lärarhandledning Gruvans historia fram till Gustav Vasa (ca 1530) När de första människorna kom till platsen där Falu Gruva ligger idag var det en vildmark. Gå långsamt genom det första rummet och gör

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

K L Y VA R E N, VA T T E N K R A F T O C H K U L T U R H I S T O R I A

K L Y VA R E N, VA T T E N K R A F T O C H K U L T U R H I S T O R I A K L Y VA R E N, VA T T E N K R A F T O C H K U L T U R H I S T O R I A F orsen har en fallhöjd på 8 m och är ca 800 m lång. Fram till 900-talet låg industrier på båda sidor om forsen. De var beroende av

Läs mer

Vilka behov har fungerat som drivkraft för den tekniska utvecklingen inom bergsbruket?

Vilka behov har fungerat som drivkraft för den tekniska utvecklingen inom bergsbruket? 1 Inledning För att bredda mina kunskaper inom SO-ämnena har jag har valt att skriva om teknikhistoria. Tyngdpunkten ligger på hur energifrågan löstes inom gruvnäringen när det gäller uppfordring av vatten

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Förord Det talas mycket energi och kraft i våra dagar, energipolitik och kärnkraft, energidrycker

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

KULTURHISTORISKA BYGGNADER I MUSEIPARKEN

KULTURHISTORISKA BYGGNADER I MUSEIPARKEN KULTURHISTORISKA BYGGNADER I MUSEIPARKEN HÖGLOFTSTUGAN Byggnaden stod ursprungligen i Sundranäs i Angelstads socken och var arrendetorp under överstelöjtnantsbostället Sundranäs. Under namnet Skogstorp

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY)

LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY) LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY) t(s) FRITT FALL Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man

Läs mer

Från muskel till motor Jan Hult och Lars Paulsson

Från muskel till motor Jan Hult och Lars Paulsson Från muskel till motor Jan Hult och Lars Paulsson ENERGI AV OLIKA SLAG Energi är ett viktigt begrepp i tekniken och i vardagslivet. Uttrycket kommer av det grekiska energeia, härlett av ergon som betyder

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

VA vid Ledberg och Lindå vad

VA vid Ledberg och Lindå vad Rapport 2010:102 Arkeologisk förundersökning VA vid Ledberg och Lindå vad RAÄ 8 Ledberg 6:1 och 10:1 m fl Ledbergs socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä

Läs mer

Rekommendation för stängsling vid tre faunapassager för utter längs nya E4, region Mälardalen Johanna Arrendal & Per Blomkvist

Rekommendation för stängsling vid tre faunapassager för utter längs nya E4, region Mälardalen Johanna Arrendal & Per Blomkvist Rekommendation för stängsling vid tre faunapassager för utter längs nya E4, region Mälardalen Johanna Arrendal & Per Blomkvist MyraNatur Rapport 2006:2 Uppdraget Vägverket Region Mälardalen önskade rådgivning

Läs mer

Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg

Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg Grevagården Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg Bakgrund I samband med schaktarbeten för ledningar till ny utomhusbelysning på

Läs mer

Uppdrag 6. Rullstensåsar och isälvsdeltan

Uppdrag 6. Rullstensåsar och isälvsdeltan Uppdrag 6. Rullstensåsar och isälvsdeltan Detta görs på en grusås där eleverna kan göra en rundvandring på en del av åsen, känna och se höjdskillnaden och sedan fundera över hur formationen uppkommit.

Läs mer

Gotlands slipskåror -spår av friktionsbromsar hos väderkvarnar Gibson, Olov Fornvännen 2013, s

Gotlands slipskåror -spår av friktionsbromsar hos väderkvarnar Gibson, Olov Fornvännen 2013, s Gotlands slipskåror -spår av friktionsbromsar hos väderkvarnar Gibson, Olov Fornvännen 2013, s. 130-133 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2013_130 Ingår i: samla.raa.se Gotlands slipskåror spår

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 2 Dynamik

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 2 Dynamik Mekanik, LTH Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 2 Dynamik Måndagen den 8 April 2013, kl. 8-13 Namn(texta):. Personnr: ÅRSKURS M:... Namn(signatur).. Skrivningen består av 5 uppgifter. Kontrollera

Läs mer

Trehörningen STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. En stockbåt vid sjön

Trehörningen STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. En stockbåt vid sjön En stockbåt vid sjön Trehörningen Dokumentation av ett stockbåtsfynd vid sjön Trehörningen, Gullarängens gård, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Kjell Andersson Rapport 2001:18 STOCKHOLMS LÄNS

Läs mer

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013 KÅRAHULT Klass 2-3 Lyckebyån som resurs: En av många platser längs denna sträcka av Lyckebyån som utnyttjat vattenkraften under lång tid. Bevarade dammanläggningar, murade dammvallar, kanaler och åfåror.

Läs mer

Bröderna Ericsson och kanalbygget

Bröderna Ericsson och kanalbygget Bröderna Ericsson och kanalbygget (Hittat i ett tidningsurklipp från 1957) För alla svenskar är namnen John och Nils Ericsson välbekanta. Alla vet, att John Ericsson var en stor uppfinnare, och att det

Läs mer

Norra Grönby Mölla Kortfattad historik/ funktion

Norra Grönby Mölla Kortfattad historik/ funktion Sid 1 (12) Norra Grönby Mölla Kortfattad historik/ funktion /Februari 2012/ SEHan www.gronbymolla.se Vingar Hätta med drejspel på baksida Våningar (loft) Hättan (5:e vån) Hissloft ( 4:e vån) Kropp (Böle)

Läs mer

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gymnasiet, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Bokens

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Småskalig vattenkraft naturnära energiutvinning F = H * Q * g F är effekten i kw H är fallhöjden i meter Q är flödet i m 3 /s g är jordens dragningskraft

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

3-1: Konstruktion: broar

3-1: Konstruktion: broar 3-1: Konstruktion: broar Inledning Målet med det här kapitlet är att du skall konstruera en bro. Du får gärna arbeta i en grupp tillsammans med dina kompisar. Bron skall uppfylla vissa krav, och du skall

Läs mer

Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy)

Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy) Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy) Fritt Fall Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när

Läs mer

(12) UTLÄGGNINGSSKRIFT IB1 (2) 7705667-9

(12) UTLÄGGNINGSSKRIFT IB1 (2) 7705667-9 SVERIGE (19) SE (12) UTLÄGGNINGSSKRIFT IB1 (2) 7705667-9 (51) Internationell klass 2 G 21 C 1/08, 15/16 PATENTVERKET (44) Ansökan utlagd och utlägg- 80-08-1 1 ningsskriften publicerad (41) Ansökan allmänt

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

BRUNNS SILVERGRUVA. Lena Berg Nilsson & Ola Nilsson. Besiktning och diskussion 2009-11-07, RAÄ 79 i Hedesunda socken, Gävle kommun, Gävleborgs län

BRUNNS SILVERGRUVA. Lena Berg Nilsson & Ola Nilsson. Besiktning och diskussion 2009-11-07, RAÄ 79 i Hedesunda socken, Gävle kommun, Gävleborgs län BRUNNS SILVERGRUVA Besiktning och diskussion 2009-11-07, RAÄ 79 i Hedesunda socken, Gävle kommun, Gävleborgs län Lena Berg Nilsson & Ola Nilsson ARCMONTANA PM 2009:1 Bild på föregående sida: RAÄ 79 i Hedesunda

Läs mer

VINTRIEDIKET. Ett vattendrag till nytta och glädje

VINTRIEDIKET. Ett vattendrag till nytta och glädje VINTRIEDIKET Ett vattendrag till nytta och glädje Vintriediket Ett vattendrag till nytta och glädje Malmö är just nu en stad i expansion. Detta märks allra tydligast i stadens södra delar. Här byggs nya

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Så fungerar en NOAQ boxvall Tätande del Förankrande del Dämmande del Gör så här: 1. Inspektera den sträcka där boxvallen ska byggas upp

Så fungerar en NOAQ boxvall Tätande del Förankrande del Dämmande del Gör så här: 1. Inspektera den sträcka där boxvallen ska byggas upp Bruksanvisning NOAQ Boxvall BW50 1 (6) En NOAQ Boxvall är en självförankrande mobil skyddsvall mot översvämningar. NOAQ Boxvall BW50 dämmer vatten till en höjd av 50 cm. Genom att en boxvall är så lätt

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring DEMONSTRATIONER INDUKTION I Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta ett stort antal experiment som

Läs mer

Wetterstad Consulting AB Träbena Vattenkraftverk Produktion, produktutveckling. Uppfinningar

Wetterstad Consulting AB Träbena Vattenkraftverk Produktion, produktutveckling. Uppfinningar Wetterstad Consulting AB Träbena Vattenkraftverk Produktion, produktutveckling. Uppfinningar Bixia Miljöfond stödjer projekten, löpnr. 2012-1, 2013-6, 2014-M16, 2015-M14. Denna rapport är en redovisning

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTT

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTT ARBETSMETODER OCH ARBETSVILLKOR I FALU GRUVA UNDER ÄLDRE TID Föredrag hållet av Sven Rydberg vid Bergshistoriska utskottets höstmöte i Falun den 7.10.1971 H 5 JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTT - JERNKONTORETS

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet

Läs mer

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström Stephen Hawking och Gud Tord Wallström I en intervju för flera år sen berättade den engelske vetenskapsmannen Stephen Hawking om en audiens som han och några kolleger beviljats med påven i samband med

Läs mer

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION Skrifter avseende ENERGIFRAMSTÄLLNING vid Nääs Fabriker i Tollered Utgåva nr. ett (1) 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2. Förteckning över skrifter 3. Planerade skrifter

Läs mer

FYSIKALISKA APTITRETARE

FYSIKALISKA APTITRETARE FYSIKALISKA APTITRETARE Ett sätt att börja en fysiklektion och genast försöka fånga elevernas intresse, är att utföra ett litet experiment eller en demonstration. Kraven som ställs på ett sådant inledande

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

UTMANING 5 Tyngdlöst UTMANING

UTMANING 5 Tyngdlöst UTMANING UTMANING 5 Tyngdlöst 5 UTMANING REACHING FOR THE STARS ASE 2015 Lärarhandledning Astronauter upplever tyngdlöshet, vilket är lika med att falla fritt. Gravitationen på internationella rymdstationen ISS

Läs mer

Åldersbestämning av träd

Åldersbestämning av träd Åldersbestämning av träd För att få veta exakt hur gammalt ett träd är så måste man borra i det med en tillväxtborr och räkna årsringarna. Men man kan lära sig att uppskatta ålder på träd genom att studera

Läs mer

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN Detta dokument tjänar som diskussionsunderlag, för grov kostnadsuppskattning och effektivitetsbedömning. Skapat av John Schütte, 10 oktober 2013. Kontaktuppgifter: 0766

Läs mer

Hej och hå ingen tid att förspilla

Hej och hå ingen tid att förspilla Hej och hå ingen tid att förspilla Ingenting kan uträttas utan att energi omvandlas. Därför är våra sätt att använda energi viktiga. I det här kapitlet ser vi på sådan teknik som har som huvudsyfte att

Läs mer

Spelekor i Kvarnåsen och Gårdbäck, Norsjö kommun 1930-1937

Spelekor i Kvarnåsen och Gårdbäck, Norsjö kommun 1930-1937 Spelekor i Kvarnåsen och Gårdbäck, Norsjö kommun 1930-1937 Speleka i Åmträsket Foto Ove Eriksson 1975 Eskil Tåg 2005-05-09 Strågatan 10 931 49 Skellefteå Min morbror Johan Bergström, som fyller 90 år i

Läs mer

Antikvarisk kontroll. Invid domkyrkan II. Nedgrävning av radonbrunn. Raä 88 Domkyrkan Uppsala stad Uppland. Bent Syse

Antikvarisk kontroll. Invid domkyrkan II. Nedgrävning av radonbrunn. Raä 88 Domkyrkan Uppsala stad Uppland. Bent Syse Antikvarisk kontroll Invid domkyrkan II Nedgrävning av radonbrunn Raä 88 Domkyrkan Uppsala stad Uppland Bent Syse 2 Antikvarisk kontroll Invid domkyrkan II Nedgrävning av radonbrunn Raä 88 Domkyrkan Uppsala

Läs mer

Häfla Hammarsmedja. 333 år 1682-2015

Häfla Hammarsmedja. 333 år 1682-2015 Häfla Hammarsmedja 333 år 1682-2015 Unikt Bruk från 1682 Hävla Hammarsmedja ett av Sveriges bäst välbevarade järnbruk med bruksmiljö och ligger i Hällestads Bergslag i norra Östergötland. Urpatron och

Läs mer

AXBERGSHAMMAR KRAFTSTATION. Vattenfall

AXBERGSHAMMAR KRAFTSTATION. Vattenfall AXBERGSHAMMAR KRAFTSTATION Vattenfall MOTALA KRAFTVERK Axbergshammar Gamla kraftstationen Introduktion Axbergshammars kraftstation ligger i Örebro län ca 9 km uppströms sjön Väringen i Dyltaån och ca 2

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 3: UPPTÄCKTEN Berättelse del 1: Uppgift 1: Det sista vykortet Vackrare horisont Berättelse del 2: Uppgift 2: Uppgift 3: Upptäckten Snurra på

Läs mer

Rapport rörande vikbara trösklar i trummor för fiskvandring - exemplet Stampebäcken riksväg 26 (Filipstad)

Rapport rörande vikbara trösklar i trummor för fiskvandring - exemplet Stampebäcken riksväg 26 (Filipstad) 2009-11-30 1 Rapport rörande vikbara trösklar i trummor för fiskvandring - exemplet Stampebäcken riksväg 26 (Filipstad) Mats Lindqvist Vägverket/Teknik & miljö miljöspecialist/ekolog 2009-11-30 2 Bakgrund

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer