Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning"

Transkript

1 Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

2 Rapportnummer 2014:1 Bild framsida Vattenkraftverk i Emåns huvudfåra i Järnforsen, Hultsfreds kommun. Foto: Jakob Bergengren Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats E-postadress

3 Innehållsförteckning PROJEKTET... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Tidplan... 4 Projektgrupp... 4 RESULTAT... 5 Domar och förelägganden... 5 Struktur... 5 Namngivningsprincip... 7 Innehåll i bilagan Sammanställning av domar... 8 BILAGA Sammanställning av domar 3

4 Projektet Bakgrund För att nå Sveriges miljökvalitetsmål om Levande sjöar och vattendrag samt målen inom vattenförvaltningen behöver vattenkraftverk och dammar åtgärdas. Önskvärda åtgärder kan bestå i t.ex. utrivning, anläggande av faunapassage, minimitappning eller fingaller framför turbin. De kan åtgärdas via olika typer av myndighetsinsatser som tillståndsprövning, omprövning, återkallande av tillstånd samt tillsyn. För verksamheter som saknar tillstånd är det i första hand tillsynsinsatser som ska driva fram åtgärder vid vattenkraftverket/dammen. Den egeninitierade tillsynen av vattenkraftverk och dammar har inte varit särskilt omfattande. Rättspraxis inom området är också bristfällig. Syfte och mål Syftet med projektet har varit att underlätta för vattenverksamhetshandläggare vid länsstyrelserna. - Exempel har tagits fram på utformning av förelägganden för att åtgärda brister vid vattenkraftverk och/eller dammar. - Projektet har samlat och presenterat aktuella domar inom området. Syftet har också varit att visa på när det kan vara relevant med andra slag av tillsynsinsatser. Tidplan Pojektet har pågått från mars 2013 till maj Projektgrupp Susanna Hogdin, Länsstyrelsen i Västra Götalands län t.o.m augusti 2013 Hanna Karlsson, Länsstyrelsen i Gävleborgs län t.o.m. september 2013 Henrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kalmar län Ulla Linder, Länsstyrelsen i Hallands län Mari Lindh, Länsstyrelsen i Jönköpings län Maria Nitare, Länsstyrelsen i Skåne län Anders Skarstedt, Hav- och vattenmyndigheten Urban Westbye, Länsstyrelsen i Jämtlands län Ingela Höök, projektledare, Miljösamverkan Sverige 4

5 Resultat Domar och förelägganden Vid handläggarträff i Örebro hösten 2013 framfördes önskemål till projektgruppen om att göra ett sökbart system för intressanta/aktuella domar och förelägganden. Detta har vi löst genom att lägga ut domar och förelägganden på grupparbetsplatsen på Miljösamverkan Sveriges webbplats Grupparbetsplatsen är uppbyggd i verktyget sharepoint och nås av alla som arbetar vid en länsstyrelse. Under projekttiden har projektgruppen svarat för att samla in domar och förelägganden. Vi vill dock gärna att sidan successivt fylls på med fler exempel. Nya exempel kan antingen mejlas till någon i projektgruppen som sedan ser till att de läggs ut, eller genom att man ber om behörighet att lägga ut själv. Kontakta i så fall projektledaren. Direktadressen till sidan är etsplats/tillsyn-av-vattenkraftverk-och-dammar/default.aspx 5

6 Struktur Vi har samlat domar i ett dokumentbibliotek som vi kallar Intressanta domar. Domarna har vi lagt i två mappar, det ena för domar från Mark- och miljödomstolen (MMD) och det andra för domar från Mark- och miljödomstolen (MMÖD). Vi har samlat förelägganden från länsstyrelser i ett dokumentbibliotek som vi kallar Exempel på förelägganden. Föreläggandena har vi lagt i fem mappar, uppdelat på kategorierna - Dammsäkerhet - Förbättringar ur biologisk synpunkt - Kontroll av tillstånd och villkor - Upphöra med verksamhet - Övrigt Om man har öppnat en mapp och vill söka på ett specifikt diarienr/målnr, verksamhetsnamn eller vad för slags ärende det handlar om kan man med fördel använda sig av funktionen Ctrl+F på tangentbordet. När man gör det får man upp ett sökfält på den övre delen av webbsidan till vänster. Det ord, eller de siffror, som man därefter skriver in i sökfältet kommer att gulmarkeras på webbsidan. 6

7 Namngivningsprincip För att det ska vara lätt att följa vilka domar som hör ihop i det fall de har överklagats har projektet tagit fram en princip för namngivningen. I vissa fall finns underinstansernas beslut med i överinstansens beslut, men det är ingen regel. Därför är principen på sharepoint-sidan att samtliga instansers beslut läggs upp. I det fall en underinstans beslut har överklagats till högre instans och denna inte har medgett prövningstillstånd (PT) ska inte beslutet om ej PT läggas upp på sharepoint-sidan. Beslut/förelägganden namnges enligt följande: [Diarienr/målnr Namn på verksamhet Beslutande myndighet] om beslutet blir överklagat adderas MMD:s målnummer och skulle beslutet överklagas till MMÖD adderas deras målnr. Exempel 1 (påhittat) M M Hiegölens kraftverk LST M M Hiegölens kraftverk MMD M M Hiegölens kraftverk MMÖD MMÖD:s målnr anges först, därefter MMD:s och sist länsstyrelsens. Förkortningarna LST, MMD, MMÖD anger vilket beslut som pdf-filen innehåller Exempel 2 (påhittat) M Tubbarps kraftverk LST M Tubbarps kraftverk MMD I detta exempel har ärendet överklagats till MMD men inte längre. M Tubbarps kraftverk LST M Tubbarps kraftverk MMD ej PT I detta exempel har ärendet överklagats till MMÖD men inte fått PT För att ytterligare öka sökbarheten finns också, för varje enskild dom och varje enskilt föreläggande, en rubrik som kortfattat anger vad ärendet handlar om. 7

8 Innehåll i bilagan Sammanställning av domar I bilagan Sammanställning av domar har projektet grupperat ett antal domar utifrån deras huvudsakliga frågeställning. Företrädesvis har domar gällande tillsynsärenden angetts. I vissa fall har domar i tillståndsärenden redovisats eftersom projektet har bedömt att vissa villkorsformuleringar kan användas vid förelägganden enligt 26 kap miljöbalken. Under respektive dom har hela eller delar av domstolens beslut angetts i fet stil. Vidare har delar av domstolens domskäl angetts. Projektet har inte skrivit någon särskild analys av de aktuella domarna. De flesta domar i sammanställningen har meddelats under perioden Detta beror på att domar har eftersökts i rättsdatabastjänsten JP Miljönet och i denna är det sällsynt med domar gällande tillsynsärenden tidigare än år Sammanställningen innehåller inte samtliga domar som har meddelats utan ett urval. I all myndighetsutövning är det viktigt att följa och driva utvecklingen av rättspraxis. Genom kunskap om hur rättspraxisen ser ut kan motiveringen av ett föreläggande få ytterligare tyngd. Generellt kan denna kunskap också vara bra för att bedöma hur ett ärende ska hanteras. Det kan konstateras att antalet förelägganden om tillståndsprövning av vattenkraftverk som åberopar urminnes hävd har ökat och att domstolarna fastställer länsstyrelsens beslut. Mot bakgrund av att det sannolikt finns många dammanläggningar i våra vattendrag som är halvt raserade är antalet överklagade förelägganden om utrivning få. Det kan antingen bero på att dammägaren accepterar föreläggandet eller att länsstyrelsen inte förelägger om speciellt många utrivningar. 8

9 Sammanställning av domar Innehållsförteckning Tillståndsprövning... 2 MMD Nacka M ej PT i MMÖD... 2 MMD Växjö M , MMD Vänersborg M Utrivning... 3 MÖD MMÖD M MMÖD MMD Växjö M MMD Växjö M Förbud... 5 MMD Växjö M , Överklagad... 5 Upplysningar... 6 MMD Växjö M Undersökningar... 7 MD Växjö M (ej PT i MÖD)... 7 Egenkontroll... 7 MMD Nacka M (ej PT i MMÖD)... 7 Egenkontroll Fiskväg... 8 (MMD Umeå M ej PT i MMÖD)... 8 Vattenhushållning... 8 MÖD M MÖD M MÖD M MÖD M MÖD M Galler... 9 MMD Växjö M MMÖD M Faunapassager/fiskvägar MMÖD MMÖD MÖD M Arbetstid MÖD M Luckor MMD Nacka M Vattenståndsskala MMD Nacka M MMÖD MÖD M Enskilda intressen MMD Umeå M MMD Östersund M (13)

10 Tillståndsprövning MMD Nacka M ej PT i MMÖD Länsstyrelsen förelägger XXX (org.nr. vvv) att senast den XXX inlämna ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bedrivande av vattenverksamhet vid YY kraftverk och tillhörande damm i vattendrag på fastigheten XXX, XX kommun. Ansökan ska även omfatta lagligförklaring av befintliga äldre anläggningsdelar. Föreläggandet förenas med ett vite om XXX kr. Föreläggandet är beslutat med stöd av 26 kap 9 samt 26 kap 14 miljöbalken. MMD Nacka M (ej PT i MMÖD M ) Bestämmelser och villkor för driften och skötseln av Västlands kraftverk och tillhörande damm saknas. Detta försvårar länsstyrelsens möjligheter att uppfylla sin skyldighet enligt 26 kap 1 miljöbalken att genom tillsyn säkerställa syftet med miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Av MÖD 2012:26, MÖD 2012:27 och MÖD 2012:28 framgår att det i den uppkomna situationen är alltför ingripande att förbjuda verksamhetsutövaren att bedriva fortsatt verksamhet och att länsstyrelsen, med stöd av 26 kap 9 miljöbalken, bör kunna förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd till bedrivande av vattenverksamheten för fastställande av villkor för densamma. Mot bakgrund av gällande praxis får länsstyrelsen därmed anses haft fog för sitt beslut MMD Växjö M , MMD Vänersborg M Förelägger XXX att till mark- och miljödomstolen ge in ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende vattenkraftverket på fastigheten YYY senast den X. Ansökan ska, senast vid ovan nämnda tidpunkt, ha sådant innehåll att den kan tas upp till prövning av domstolen och kungöras. MMD Vänersborg M Även om bolagets och kommunens uppgifter - att nuvarande 1:16 bildades genom ett lantmäterimyndighetens fastighetsbildningsbeslut år 1869 (akt 16-LED-63) och att kvarnen då var i drift och drevs av vattenkraft - är korrekta innebär nämnda fastighetsbildningsbeslut ingen prövning av tillåtligheten av en då eventuellt bedriven vattenverksamhet för drift av kvarnen. Något gammalt tillstånd för någon slags vattenverksamhet på 1:16 har inte heller i övrigt visats föreligga. Elkraftsproduktionen i den gamla kvarnbyggnaden på 1:16 startade ostridig först år 1994 efter installation av de två generatorerna och efter de renoveringsåtgärder i övrigt som beskrivits ovan. Ändringen av vattenanläggningen till att nyttja vattenkraften för elkraftsproduktion innebär i sig vattenverksamhet men innefattar även - genom möjlighet till faktisk styrning av vattnets väg enbart genom dammluckorna förbi turbinerna och genom faktisk möjlighet till reglering genom dammluckorna av vattennivån i dammen/vattenmagasinet - vattenverksamhet genom reglering av vattenvolymen i dammen på 1:16. Den år 1994 startade elkraftsproduktionen på 1:16 och de utförda renoveringsåtgärderna har alltså under alla förhållanden varit tillståndspliktig och länsstyrelsen har därför i alla delar haft fog för sitt beslut om verksamhetsförbud; ett beslut som syftat till att framtvinga en tillståndsprövning. En sådan prövning är nödvändig för bestämmande av villkor för driften. 2(13)

11 MMD Växjö M Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i avgörande 2012:28 bedömt att länsstyrelsens beslut att förbjuda utövare av vattenverksamhet avseende vattenkraftproduktion, som saknade tillstånd men som hade visat att de bland annat hade rätt enligt privilegiebrev att förfoga över vattnet vid anläggningen, att bedriva verksamheten var alltför ingripande. MÖD har i avgörandet bedömt att länsstyrelsen bör, för att kunna fullgöra sin skyldighet att utöva tillsyn, kunna förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd till bedrivande av vattenverksamheten för fastställande av villkor för densamma. I avgörandet har MÖD anfört bland annat följande. En verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken har att visa att giltigt tillstånd föreligger. Ett tillstånd enligt tidigare lagstiftning kan fortfarande vara gällande men även i detta fall är det verksamhetsutövaren som har att visa att så är fallet... I förevarande mål har vattenverksamhet bedrivits sedan 1850-talet och då i form av kvarndrift. Den rätt som klaganden eventuellt kan göra gällande med hänvisning till urminnes hävd måste anses vara begränsad till den funktion och den omfattning av användningen som går att härleda till vattenverkets ursprungliga utförande och drift. Åtgärder som vidtagits därefter i syfte att omvandla vattenverket till ett mera modernt kraftverk för elproduktion med därtill hörande en mera kontinuerlig drift och reglering har däremot krävt tillstånd. Det är mark- och miljödomstolens uppfattning att verksamheten idag skiljer sig på ett avgörande sätt från verkets ursprungliga mera intermit-tenta användning och att frågan om urminnes hävd därför saknar betydelse för bedömningen av kraftverkets nuvarande utförande, drift och reglering. Utrivning MÖD Länsstyrelsen beslutar att vid vite om XXXXX kronor förelägga NN (personnummer XXXX) att senast den XXX ta bort den dammkonstruktion som uppförts på fastigheten XX. Borttagandet av dammen ska genomföras på ett sådant sätt att grumling av XXX vatten minimeras i så stor utsträckning som möjligt. NN ska informera Länsstyrelsen om arbetets genomförande senast fyra veckor innan det påbörjas samt senast en vecka efter att arbetet avslutats. MÖD Miljööverdomstolens konstaterar att det föreligger ett lagakraftvunnet beslut om förbud för NN mot fortsatt vattenverksamhet i form av kraftproduktion. Miljööverdomstolen, som delar länsstyrelsens och miljödomstolens bedömning vad gäller avsaknad av tillstånd för verksamheten och att den inte heller kan grundas på urminnes hävd, har att ta ställning till frågan om länsstyrelsen i detta fall kunnat förelägga om utrivning av verksamheten även om något tillstånd för utrivning enligt 11 kap. 9 miljöbalken inte finns. Av 26 kap. 9 miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas. Regeln är undantagslös och gäller all verksamhet som regleras i miljöbalken. I detta fall är fråga om en otillåten vattenverksamhet som föranlett ett föreläggande om utrivning. Den omständigheten att en 3(13)

12 förelagd åtgärd i visst fall kan kräva tillstånd enligt miljöbalken eller annan rättslig reglering saknar härvidlag betydelse. Miljödomstolens dom ska därför upphävas och Länsstyrelsens i Örebro län beslut fastställas. MMÖD M Länsstyrelsen förelägger NN med stöd av 26 kapitlet 9 miljöbalken om att; 1. Ta bort den del av dämmet som uppförts på XX i sin helhet, se bifogad karta. Borttagandet ska ske vid lågvatten samt i samråd med Länsstyrelsen. 2. Arbetet med att ta bort dämmet ska vara utfört senast den 31 augusti 2013, inga arbeten får dock utföras under perioden 1 april t.o.m. 30 juni. Senast en månad efter borttagandet av dämmet ska Länsstyrelsen informeras om detta. MMÖD M Länsstyrelsen har valt att rikta föreläggandet enbart mot ägaren av XXX. Grunden för föreläggandet är att dämmet är olagligt tillkommet och därför ska rivas ut. Även med beaktande av vad NN här har anfört om ägandeförhållanden m.m. saknas det skäl att frångå mark- och miljödomstolens bedömning och slutsats att NNN inte kan anses berörd av föreläggandet på det sätt som förutsätts för att ha rätt att överklaga beslutet. MMD Växjö M (överklagades till MMÖD M ) Enligt föreskrift i föreläggandet ska utrivningen ske i samråd med länsstyrelsen. Det ankommer därför på länsstyrelsen att tillse att arbetena med utrivningen utförs på sådant sätt att skada och olägenhet för motstående allmänna eller enskilda intressen inte uppstår till följd av utrivningsarbetena. MMÖD Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 26 kap 9 och 14 miljöbalken (1998:808, MB) och förelägga NN att vid ett vite av kr: 1. Ta bort den betongkonstruktion, med tillhörande trummor, som uppfördes år 2006, samt återställa XXX botten och stränder till det skick de hade innan betongkonstruktionen uppfördes. 2. Återställningen ska ske vid lågvatten och på ett sätt som minimerar grumling. Återställningsarbetet skall ske i samråd med Länsstyrelsen. 3. Arbetena ska vara utförda senast den XXX. 4. Miljöanpassade vegetabiliska oljor skall användas i maskiner som används i vattenområdet. Saneringsmedel för olje-/dieselspill skall finnas på plats under arbetets utförande. MMÖD Vad först gäller frågan om anläggningen utgör en tillståndspliktig vattenverksamhet instämmer Mark- och miljööverdomstolen i miljödomstolens bedömning. Det är ostridigt i målet att NN har utfört anläggningen utan att först ha inhämtat tillstånd enligt miljöbalken. Tillsynsmyndigheten har därför haft rätt att förelägga NN att vid äventyr av vite vidta återställningsåtgärder. Det finns dock skäl att förtydliga föreläggandet med avseende på det skick till vilket återställning ska ske. 4(13)

13 MMD Växjö M XXX föreläggs att senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft, vid vite om (femtiotusen) kronor, riva ut den uppförda dammanläggningen vid YYY, ZZZ kommun Utrivningen ska utföras i samråd med Länsstyrelsen och på så sätt att påverkan på fiskbestånden och på vattenförhållandena minimeras. Utrivningen skall utföras till naturlig slänt och botten. Redovisning som styrker att den förelagda åtgärden är genomförd ska redovisas till Länsstyrelsen senast 1 månad efter fullgörande. MMD Växjö M Såsom länsstyrelsen anfört har det genom lagakraftvunna domar fastställts såväl att det inte finns förutsättningar för att lagligförklara den aktuella dammanläggningen som att NN ska riva ut den. Det nu aktuella föreläggandet om att riva ut dammanläggningen överensstämmer i sak med det tidigare. Såsom länsstyrelsen anfört har det genom lagakraftvunna domar fastställts såväl att det inte finns förutsättningar för att lagligförklara den aktuella dammanläggningen som att NN ska riva ut den. Det nu aktuella föreläggandet om att riva ut dammanläggningen överensstämmer i sak med det tidigare. MMD Växjö M Avsänkningen av dammen ska ske successivt under vinterhalvåret, innan själva utrivningen sker. Skyddsvärda stormusslor ska flyttas innan avsänkningen genomförs. Dispens för detta ska sökas hos länsstyrelsen. En hålldamm ska anläggas för att leda vattnet till det vänstra utskovet under utrivningen. Arbetet ska genomföras vid låga eller normala flöden, dock inte under maj-juni, då öringynglen är som mest känsliga. MMD Växjö M Tillståndsansökan om utrivning av en damm. Formuleringarna av villkoren skulle även kunna användas för utformning av ett föreläggande om utrivning av en damm eller vid en reparation av en damm. Förbud MMD Växjö M , Överklagad Länsstyrelsen förbjuder XXXX i egenskap av fastighetsägare med stöd av 26 kap 9, 26 och 11 kap 9 Miljöbalken (MB) att avleda vatten från XX för turbindrift på fastigheten XXXX YYY i XXX kommun eller låta annan avleda vatten för turbindrift på fastigheten. Förbudet gäller inte avledande av vatten för kvarndrift för gårdens eget behov. MMD Växjö M X kvarn avleder vatten för kvarnverksamhet. Att avleda vatten är en nödvändighet för kvarnens drift. Kvarnen är inte jämförbar med ett minikraftverk; kvarnen används för att 5(13)

14 mala grödor, medan ett minikraftverk är en anläggning för produktion av elektricitet. Kraftverksdrift är mer kontinuerlig emedan en kvarn drivs mer intermittent. Verksamheterna som bedrivs i respektive anordning är således av olika slag. En verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken har att visa att det finns ett giltigt tillstånd för verksamheten. Detsamma gäller om verksamhetsutövaren hävdar att det finns ett tillstånd som är giltigt enligt tidigare lagstiftning. XX har åberopat urminnes hävd och hänvisat till ett privilegiebrev. En rätt enligt privilegiebrev kan utgöra en särskild rättighet att förfoga över vatten. Det kan dock inte jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken. De åberopade avgörandena av vattendomstolen och vad som däri omnämns utgör inte heller en rättighet som är att likställa med ett giltigt tillstånd. I målet är ostridigt att den kommersiella kvarnverksamheten upphörde 1950 och att kvarnen därefter endast har använts för gårdens behov. Eftersom det har förflutit mer än 60 år sedan det kommersiella bruket upphörde medför detta att det inte kan anses finnas någon hävdvunnen rätt till kommersiellt bruk av kvarnen. Det har inte framkommit att den nuvarande kvarnverksamheten har någon skadlig inverkan på enskilda intressen. Enligt domstolens bedömning kan den redovisade småskaliga kvarnverksamheten i detta mål endast ha marginell inverkan på allmänna intressen. Med hänsyn till ovanstående finner mark- och miljödomstolen att länsstyrelsens beslut strider mot den proportionalitetsprincip som anges i 26 kap. 9 andra stycket miljöbalken, då det är mer ingripande än vad som behövs i detta fall. Länsstyrelsens beslut ska därför ändras på så sätt att förbudet inte omfattar kvarnverksamhet för gårdens behov. Länsstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet möjlighet att besluta om eventuella villkor för driften av kvarnen. Upplysningar MMD Växjö M Länsstyrelsen förelägger er enligt miljöbalken 26 kap. 9 att senast två veckor efter ni delgivits detta beslut: 1. Redovisa vattennivåer vid pegeln i XXX utlopp för perioden Redogöra för orsaken till överdämningen och för de åtgärder som vidtagits för att upprätthålla tillståndsgiven vattennivå. MMD Växjö M Enligt domstolens mening behövs de aktuella uppgifterna för länsstyrelsens tillsyn av verksamheten. Länsstyrelsen har därmed haft fog för sitt föreläggande. Det aktuella föreläggandet kan, enligt domstolens bedömning, inte anses begränsa gällande tillstånd. Bolaget har att följa de nivåer som angivits i tillståndet. Är dessa nivåer omöjliga för bolaget att följa ankommer det på bolaget att ansöka om nytt tillstånd eller om ändring av gällande vattenhushållningsbestämmelser. 6(13)

15 Undersökningar MD Växjö M (ej PT i MÖD) Länsstyrelsen förelägger dig med stöd av 26 kap. 9, 21och 22 miljöbalken (1998:808, MB) att vid vite av kr senast den 28 februari 2011 inkomma med ett förslag till borttagande av dammen mellan Sandsjön och Prinsasjön samt återställande av en naturlig tröskel i Sandsjöns utlopp. Av förslaget ska framgå hur borttagandet kan genomföras (t.ex. maskiner, stenvolymer, körvägar), hur en naturlig tröskel kan anläggas (t.ex. nuvarande och framtida bottennivåer, utformning, stenvolymer) samt beräkningar av hur Sandsjöns vattenstånd kommer att påverkas av förslaget till ny tröskel vid olika vattenföringssituationer. MD Växjö M Den som äger en vattenanläggning är enligt 11 kap. 17 miljöbalken skyldig att underhålla den. Det är ägaren till den fastighet på vilken vattenanläggningen är belägen som får anses vara ägare till anläggningen, om denne inte kan visa att någon annan äger den. Det överklagade föreläggandet avser underhåll aven damm belägen på X fastighet. Det får anses klarlagt att dammen uppfördes av andra, innan X förvärvade fastigheten. Det har emellertid inte kommit fram några uppgifter som visar att anläggningen nu ägs av annan än fastighetsägaren eller att det skulle finnas något vattenföretag som ansvarar för dammen. Vid dessa förhållanden är X rätt adressat för länsstyrelsens föreläggande avseende underhållet av dammen. X har inte framställt några invändningar mot länsstyrelsens föreläggande i sak. Det har inte heller i övrigt kommit fram något som föranleder miljödomstolen att ändra det. Egenkontroll MMD Nacka M (ej PT i MMÖD) Länsstyrelsen beslutar vid vite av kr att förelägga XXX att lämna ett förslag till kontrollprogram avseende vattenverksamhet vid XXX kraftverk. Förslaget till kontrollprogram ska komma in till Länsstyrelsen senast den ZZ. I bilaga Y redovisas de uppgifter som Länsstyrelsen Bedömer att ett kontrollprogram för den aktuella verksamheten åtminstone bör innehålla ( MMD Nacka M MMÖD De krav som ställs i den bilaga som bifogats det överklagade beslutet har stöd i såväl miljöbalken som förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och är rimliga. Genom att länsstyrelsen i sitt föreläggande anger att bilagan kommer att utgöra en utgångspunkt för länsstyrelsens granskning av ingivet förslag till kontrollprogram framgår att bilagan är tänkt som ett hjälpmedel. Det förslag till kontrollprogram som har getts in av NN är alltför allmänt hållet för att nå upp till kraven för ett kontrollprogram. Grundläggande uppgifter om egenkontroll i verksamheten som efterfrågats i länsstyrelsens föreläggande och därtill hörande bilaga saknas helt eller delvis. 7(13)

16 Egenkontroll Fiskväg (MMD Umeå M ej PT i MMÖD) Länsstyrelsen förelägger er, XXX, med stöd av 26 kap. 9, 19 och 21 att senast den XXXX lämna in ett förslag till kontrollprogram. Av kontrollprogrammet ska det framgå hur ni löpande kommer att hålla er underrättade om hur regleringen av XXX påverkar fiskvandringen MMD Umeå M ej PT i MMÖD (Nästan samma ärende, dock fel domstol, med annat utfall = MMD Östersund M överklagades inte) MMD bedömer att NN bedriver en sådan verksamhet som enligt 26 kap 19 miljöbalken kan befaras påverka miljön. NN ska därför fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga sådana verkningar. En uppenbar påverkan av en damm är att fiskvandring hindras och själva funktionen av en fiskväg är att fisk trots denna damm ska kunna passera. Om ett vattenregleringsföretag dessutom som en del av tillståndet har ålagts att utföra en fiskväg framstår det som en självklar del av verksamheten att inom ramen för verksamhetsutövares egenkontroll fortlöpande kontrollera hur regleringen påverkar fiskvandringen. 26 kap 19 miljöbalken begränsar inte verksamhetsutövares kontrollprogram till att följa upp de villkor som har ställts upp i ett tillstånd, utan kan avse även sådant som inte har villkorsreglerats. MMD bedömer att föreläggandet är lagligen grundat. Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet i enlighet med 26 kap 19 tredje stycket miljöbalken begärt att verksamhetsutövaren ska lämna förslag till kontrollprogram i detta avseende. Att det finns en dom som förpliktar NN att utföra en fiskväg innebär inte att NN inte omfattas av krav på egenkontroll. Föreläggandet påverkar inte heller tillståndet till vattenverksamheten. Föreläggandet är i sitt sammanhang inte otydligt, utan NN får i sitt förslag till kontrollprogram, utifrån den kunskap om sin verksamhet som NN måste förutsättas ha, ange hur kontrollerna ska genomföras för att fylla sitt syfte samt vilka fiskarter som kan vara relevanta. Det kan inte anses nödvändigt att detta ska anges i detalj i ett föreläggande från tillsynsmyndigheten eftersom det grundläggande syftet är att verksamhetsutövaren själv ska ta ansvar för att följa upp sin verksamhet. Tillsynsmyndigheten får inom ramen för sin tillsyn bedöma om förslaget till kontrollprogram uppfyller de krav som kan ställas på verksamhetsutövares egenkontroll. Att verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten vid behov för en närmare dialog om detta vid framtagande av förslag till kontrollprogram framstår som självklart. Vattenhushållning Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. MÖD M En vattenmängd om 300 l/s ska alltid släppas förbi Kvarndammen till Skillerälven eller, om tillrinningen är lägre, hela tillrinningen. 8(13)

17 MÖD M genom befintlig damm - via utskov och/eller läckagevatten - skall framsläppa en minimivattenföring om minst 0,3m3/s eller om tillrinningen inte medger detta, minst tillrinningen. MÖD M avleda vatten genom kraftstationen till en mängd av högst 100 l/s.. MÖD M Att genom kraftverket avleda en vattenmängd om 4,5 m3/s.. MÖD M Förbi kraftverket genom fiskvägen och dammen ska alltid framsläppas minst 0,38 m3/s, eller vid lägre tillrinning hela tillrinningen. Galler MMD Växjö M Länsstyrelsen förelägger XXX, att vid vite om kronor vidta följande åtgärder vid YY kraftverk på fastigheten XXX, YYY kommun. Att senast 31 december 2013 förse kraftverket med 30 graders lutande fingrindar med en spaltbredd < 15 mm och tillhörande fiskränna i vilket del skall släppas erforderlig mängd vatten. Om åtgärderna inte har utförts senast 31 december 2013 tillkommer löpande vite om kr per påbörjat halvår, tills åtgärderna har utförts. MMD Växjö M Dåvarande Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt beslutade i deldom den 16 juni 2010 i mål nr M , punkten 2, att ålägga kraftverksägaren XX att förse XX kraftverk med 30 graders lutande fingrindar med spaltbredd < 15 mm och tillhörande fiskränna i vilken det ska släppas erforderlig mängd vatten. I domen anges att fingrindarna ska vara installerade inom ett år från det att domen har vunnit laga kraft. Länsstyrelsen beslutade den 11 juli 2013 att förelägga bolaget att senast den 31 december 2013 förse XX kraftverk med 30 graders lutande fingrindar med en spaltbredd < 15 mm och tillhörande fiskränna i vilken det ska släppas erforderlig mängd vatten. Länsstyrelsen förenade den återgivna delen av föreläggandet med ett vite på kr. Mark- och miljödomstolens bedömning I målet är ostridigt att bolaget inte har efterkommit vad miljödomstolen ålade bolaget i deldom den 16 juni 2010 när det gäller punkten 2 i domslutet. Någon respit har inte meddelats av mark- och miljödomstolen rörande punkten 2 och den punkten har inte heller något direkt samband med punkten 1 i domslutet. Det föreligger därför inte något hinder mot att nu pröva det aktuella föreläggandet. Det har i målet inte framkommit annat än att Emån alltjämt är ett artrikt vattendrag och att det finns ett betydande värde i att skydda de fiskarter som förekommer i ån. Föreläggandet kan i och med det inte anses mer omfattande än vad som är skäligt. 9(13)

18 MMÖD M Framför turbinintaget ska ett galler installeras med största spaltvidden 15 mm och med en lutning om grader. En flyktväg för fisken ska anordnas. Den närmare placeringen av gallret och av flyktvägen samt fastställande av tappning till denna ska bestämmas i samråd med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet MMÖD M Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 18 oktober 2011 i mål nr M meddelat föreskrift om ett galler vid ett kraftverks intag på högst 15 mm spaltvidd och med en lutning om grader. Föreskriften motiverades med den särskilda hänsynen till vandrande ål. Eftersom det i nu aktuellt mål inte har framkommit omständigheter som kräver ett strängare villkor innebär bolagets åtagande att tillräcklig hänsyn tagits. Den närmare placeringen av gallret och av flyktvägen och dess utformning samt fastställande av tappning till denna får bestämmas i samråd med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Mark- och miljööverdomstolen finner att den tappning som behöver ske till flyktvägen kommer att vara av mindre omfattning och att den därför bör ingå i den föreskrivna minimitappningen till åfåran nedströms dammen. Villkoren 4 e och 5 ska därför ändras på sätt som framgår av domslutet Faunapassager/fiskvägar Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. MMÖD Minst 460 l/s vatten ska släppas till fiskvägen. Är tillrinningen mindre än 460 l/s ska tillrinningen framsläppas. Det åligger sökanden att utföra en anordning som möjliggör mätning av minimitappningen MMÖD Sökanden ska med hänsyn till fiskeintresset anlägga och bekosta en fungerande fiskväg förbi kraftverket och i denna släppa erforderligt flöde, enligt villkor X, för fiskvägens funktion. Utformningen av fiskvägen och andra detaljer i samband därmed ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Ett av tillsynsmyndigheten godkänt förslag ska finnas innan tillståndsgivna arbeten påbörjas. MÖD M Innehavaren av tillståndet ska anordna en fiskväg förbi dammen och till fiskvägen släppa erforderligt vatten inom ramen för den minimitappning som föreskrivs nedan. Fiskvägen ska vara klar att tas i bruk senast då kraftverket tas i drift. Fiskvägens närmare utformning och placering ska tas fram av fiskevårdssakkunnig i samråd med länsstyrelsen och Fiskeriverket. Om enighet inte kan nås får frågan hänskjutas till miljödomstolen för avgörande. 10(13)

19 Arbetstid Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. MÖD M Grumlande arbeten får endast utföras under perioden 1 augusti - 15 september och åtgärder ska vidtas så att grumlingen till vattendraget minimeras. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att ohärdad betong och andra föroreningar riskerar att nå vattendraget. Luckor MMD Nacka M Länsstyrelsen förelägger XXX enligt 26 kap. 9 miljöbalken att- Renovera/byta ut dammluckorna samt göra dem låsbara. MMD Nacka M Som länsstyrelsen har angett i sitt beslut är den som äger en vattenanläggning, exempelvis en damm, skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada på allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena (11 kap. 17 första stycket). Även den som fått rätt att använda någon annans vattenanläggning omfattas av underhållsskyldigheten (11 kap. 17 andra stycket). Ett åtgärdsföreläggande kan riktas mot en eller båda av ägarna eller den som getts rätt att använda vattenanläggningen. Någon invändning mot att Ortala bruk skulle vara rätt adressat för föreläggandet har inte framställts. Vattenståndsskala MMD Nacka M Länsstyrelsen förelägger XXX enligt 26 kap. 9 miljöbalken att 1.Sätta upp en vattenståndskala i sjön YY för att följa vattenståndet/vattenflödet. Vattenskalan ska lämpligen sättas upp och. mätas in i rikets höjdsystem av mättekniker 2. Avväga vattenståndsskalan i förhållande till en fixpunkt 3. Avläsa skalan regelbundet, minst en gång per månad. MMD Nacka M Som länsstyrelsen har angett i sitt beslut är den som äger en vattenanläggning, exempelvis en damm, skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada på allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena (11 kap. 17 första stycket). Även den som fått rätt att använda någon annans vattenanläggning omfattas av underhållsskyldigheten (11 kap. 17 andra stycket). Ett åtgärdsföreläggande kan riktas mot 11(13)

20 en eller båda av ägarna eller den som getts rätt att använda vattenanläggningen. Någon invändning mot att XX skulle vara rätt adressat för föreläggandet har inte framställts. MMÖD Sökanden ska sätta upp en pegelskala. Pegeln ska omfatta registret +150,50 till +149,0 och ha dämningsgräns särskilt utmärkt. Pegeln ska placeras ut i samråd med tillsynsmyndigheten Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. MÖD M Vattenytan uppströms dammen Får i vad som beror på dammens skötsel och drift inte överstiga nivån +66,09 m eller understiga nivån + 67,50 m. För kontroll av ovan angivna nivåer ska en pegelskala med angivna nivåer markerade sättas upp i anslutning till dammbyggnaden Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. Enskilda intressen MMD Umeå M Er skrivelse föranleder ingen ytterligare åtgärd från Länsstyrelsens sida. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter i länet inkluderat X anläggningar i X älv. I Länsstyrelsens uppgift ingår att se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de tillstånd och vattendomar som meddelats av mark- och miljödomstolen eller motsvarande tidigare domstolar. I fråga om anspråk på åtgärder för att motverka skadeverkningar eller ersättning för skada anser Länsstyrelsen att prövningen av sådana frågor inte ingår i uppdraget som tillsynsmyndighet. Den begäran om åtgärder enligt punkt 1-3 i Er skrivelse som ni önskar att X ska utföra och bekosta föranleder därför ingen åtgärd från Länsstyrelsen. Om ni önskar driva anspråken vidare mot X hänvisar Länsstyrelsen Er till att väcka talan vid domstol. MMD Umeå M Enligt 26 kap. 1 andra stycket miljöbalken har tillsynsmyndigheten till uppgift att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att det inte ingår i uppdraget som tillsynsmyndighet att pröva anspråk för att motverka skada eller ersättning för skada. Vad NN har anfört i mark- och miljödomstolen föranleder ingen annan bedömning. Det har sålunda varit riktigt av länsstyrelsen att besluta om att inte vidta någon ytterligare åtgärd i anledning av hans skrivelse. Överklagandet ska därför avslås. 12(13)

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 1989-09-29 Stockholm

DOM 1989-09-29 Stockholm ----,------------------- STOCKHOLMS TNGSRÄTT Avå 9, Vattendomstolen NN DOM 1989-09-29 Stockholm DVA 46 VA 11/89 Aktbil 20 s 1 (11) DOMSTOLEN chefsrådmannen Olof Nordström, fastighetsrådet Lars Berggren

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Målnummer: M3079-04 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-05-17 Rubrik: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----ett

Läs mer

DOM 2014-04-24 Stockholm

DOM 2014-04-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 6301-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-12 i mål nr M 2715-12, se bilaga

Läs mer

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

M iljö överdomstolen MÖD 2007:14

M iljö överdomstolen MÖD 2007:14 M iljö överdomstolen MÖD 2007:14 Målnummer: M3455-06 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2007-04-24 Rubrik: Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet-----i samband med prövning av en ansökan

Läs mer

DOM 2014-11-19 Stockholm

DOM 2014-11-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060101 DOM 2014-11-19 Stockholm Mål nr M 7192-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-01 i mål nr M 2232-14,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 3123-05 KLAGANDE 1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 Göteborg 2. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson UPPDRAG Åbyfors Tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1300884000 UPPDRAGSLEDARE Karin Alenius UPPRÄTTAD AV DATUM 09 PLATS Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö DATUM 2013-12-17 TID 13.00-15.30 NÄRVARANDE Jan

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1 Mark-och miljödomstolen 2012-01-10 meddelad i Vänersborg KLAGANDE Preem AB, 556072-6977 Preemraff Göteborg Box 48084 418 23 Göteborg Ombud: Advokat LV Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö Mål nr M 2065-12 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: E.A. c/o MAQS Law Firm Advoktabyrå

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vattenkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1534-11 KLAGANDE, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juni 2011 T 5420-08 KLAGANDE Boliden Mineral AB Box 44 101 20 Stockholm Ombud: Advokaterna PM och FT MOTPARTER 1. Naturvårdsverket 106

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm

DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm Mål nr M 1818-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 5514-10,

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr M 632-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-22 i mål nr M 991-10, se bilaga A KLAGANDE E.ON Vattenkraft Sverige

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2006:19

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2006:19 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2006:19 Målnummer: M6241-05 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2006-04-06 Rubrik: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen (MÖD) delade underrättens bedömning att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Stockholm den 31 oktober 2014

Stockholm den 31 oktober 2014 R-2014/1013 Stockholm den 31 oktober 2014 Till Miljödepartementet M2014/1451/Nm Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Vattenverksamhetsutredningens

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Idé till disposition

Idé till disposition Juridiska aspekter på markavvattning och dagvattenhantering Lennart de Maré Dagvatten och Dräneringsvatten Konferens Alnarp 19 20 oktober 2011 Idé till disposition Vad är markavvattning? Regler kring ny

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

DOM 2013-12-02 Stockholm

DOM 2013-12-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 4306-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-10 i mål nr M 598-13, se bilaga A KLAGANDE 1. J B 2. M H Samma

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr M 11907-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-04 i mål nr M 5495-13, se

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr M 4026-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-04 i mål nr M 4320-12,

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 4696-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-29 i mål M 4168-11, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Peter Ardö Uppsala 2009-01-27 M 2007:04 Direktiv 2007:94 Tilläggsdirektiv 2007:184 Tilläggsdirektiv 2008:119 Utredningen ska vara avslutad april 2009 Direktiv finns på www.sou.gov.se Utredare

Läs mer

Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll. Ett handläggarstöd

Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll. Ett handläggarstöd Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll Ett handläggarstöd November 2012 Omslagsbild En pegel som mäter vattenståndet i sjön Stora Böckeln. Sjön regleras för kraftproduktion i Blombacka. Foto: Magnus Löfqvist

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Synpunkter på remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35

Synpunkter på remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35 2014-11-03 sid 1 (7) Miljödepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Deltagare (längst ned i dokumentet finns en lista med epostadresser till deltagarna) Person Organisation Anders

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 18 november 2010 KLAGANDE AA MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 21 november 2008 i mål nr

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

DOM 2015-09-09 Stockholm

DOM 2015-09-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-09-09 Stockholm Mål nr M 309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-19 i mål nr M 3316-14, se bilaga KLAGANDE G J Ombud:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr P 7853-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-31 i mål nr P 240-13, se bilaga KLAGANDE 1. B J 2. K J

Läs mer

DOM 2013-12-19 Stockholm

DOM 2013-12-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2013-12-19 Stockholm Mål nr P 4206-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-05 i mål nr P 258-13, se bilaga KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer