Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning"

Transkript

1 Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

2 Rapportnummer 2014:1 Bild framsida Vattenkraftverk i Emåns huvudfåra i Järnforsen, Hultsfreds kommun. Foto: Jakob Bergengren Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats E-postadress

3 Innehållsförteckning PROJEKTET... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Tidplan... 4 Projektgrupp... 4 RESULTAT... 5 Domar och förelägganden... 5 Struktur... 5 Namngivningsprincip... 7 Innehåll i bilagan Sammanställning av domar... 8 BILAGA Sammanställning av domar 3

4 Projektet Bakgrund För att nå Sveriges miljökvalitetsmål om Levande sjöar och vattendrag samt målen inom vattenförvaltningen behöver vattenkraftverk och dammar åtgärdas. Önskvärda åtgärder kan bestå i t.ex. utrivning, anläggande av faunapassage, minimitappning eller fingaller framför turbin. De kan åtgärdas via olika typer av myndighetsinsatser som tillståndsprövning, omprövning, återkallande av tillstånd samt tillsyn. För verksamheter som saknar tillstånd är det i första hand tillsynsinsatser som ska driva fram åtgärder vid vattenkraftverket/dammen. Den egeninitierade tillsynen av vattenkraftverk och dammar har inte varit särskilt omfattande. Rättspraxis inom området är också bristfällig. Syfte och mål Syftet med projektet har varit att underlätta för vattenverksamhetshandläggare vid länsstyrelserna. - Exempel har tagits fram på utformning av förelägganden för att åtgärda brister vid vattenkraftverk och/eller dammar. - Projektet har samlat och presenterat aktuella domar inom området. Syftet har också varit att visa på när det kan vara relevant med andra slag av tillsynsinsatser. Tidplan Pojektet har pågått från mars 2013 till maj Projektgrupp Susanna Hogdin, Länsstyrelsen i Västra Götalands län t.o.m augusti 2013 Hanna Karlsson, Länsstyrelsen i Gävleborgs län t.o.m. september 2013 Henrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kalmar län Ulla Linder, Länsstyrelsen i Hallands län Mari Lindh, Länsstyrelsen i Jönköpings län Maria Nitare, Länsstyrelsen i Skåne län Anders Skarstedt, Hav- och vattenmyndigheten Urban Westbye, Länsstyrelsen i Jämtlands län Ingela Höök, projektledare, Miljösamverkan Sverige 4

5 Resultat Domar och förelägganden Vid handläggarträff i Örebro hösten 2013 framfördes önskemål till projektgruppen om att göra ett sökbart system för intressanta/aktuella domar och förelägganden. Detta har vi löst genom att lägga ut domar och förelägganden på grupparbetsplatsen på Miljösamverkan Sveriges webbplats Grupparbetsplatsen är uppbyggd i verktyget sharepoint och nås av alla som arbetar vid en länsstyrelse. Under projekttiden har projektgruppen svarat för att samla in domar och förelägganden. Vi vill dock gärna att sidan successivt fylls på med fler exempel. Nya exempel kan antingen mejlas till någon i projektgruppen som sedan ser till att de läggs ut, eller genom att man ber om behörighet att lägga ut själv. Kontakta i så fall projektledaren. Direktadressen till sidan är etsplats/tillsyn-av-vattenkraftverk-och-dammar/default.aspx 5

6 Struktur Vi har samlat domar i ett dokumentbibliotek som vi kallar Intressanta domar. Domarna har vi lagt i två mappar, det ena för domar från Mark- och miljödomstolen (MMD) och det andra för domar från Mark- och miljödomstolen (MMÖD). Vi har samlat förelägganden från länsstyrelser i ett dokumentbibliotek som vi kallar Exempel på förelägganden. Föreläggandena har vi lagt i fem mappar, uppdelat på kategorierna - Dammsäkerhet - Förbättringar ur biologisk synpunkt - Kontroll av tillstånd och villkor - Upphöra med verksamhet - Övrigt Om man har öppnat en mapp och vill söka på ett specifikt diarienr/målnr, verksamhetsnamn eller vad för slags ärende det handlar om kan man med fördel använda sig av funktionen Ctrl+F på tangentbordet. När man gör det får man upp ett sökfält på den övre delen av webbsidan till vänster. Det ord, eller de siffror, som man därefter skriver in i sökfältet kommer att gulmarkeras på webbsidan. 6

7 Namngivningsprincip För att det ska vara lätt att följa vilka domar som hör ihop i det fall de har överklagats har projektet tagit fram en princip för namngivningen. I vissa fall finns underinstansernas beslut med i överinstansens beslut, men det är ingen regel. Därför är principen på sharepoint-sidan att samtliga instansers beslut läggs upp. I det fall en underinstans beslut har överklagats till högre instans och denna inte har medgett prövningstillstånd (PT) ska inte beslutet om ej PT läggas upp på sharepoint-sidan. Beslut/förelägganden namnges enligt följande: [Diarienr/målnr Namn på verksamhet Beslutande myndighet] om beslutet blir överklagat adderas MMD:s målnummer och skulle beslutet överklagas till MMÖD adderas deras målnr. Exempel 1 (påhittat) M M Hiegölens kraftverk LST M M Hiegölens kraftverk MMD M M Hiegölens kraftverk MMÖD MMÖD:s målnr anges först, därefter MMD:s och sist länsstyrelsens. Förkortningarna LST, MMD, MMÖD anger vilket beslut som pdf-filen innehåller Exempel 2 (påhittat) M Tubbarps kraftverk LST M Tubbarps kraftverk MMD I detta exempel har ärendet överklagats till MMD men inte längre. M Tubbarps kraftverk LST M Tubbarps kraftverk MMD ej PT I detta exempel har ärendet överklagats till MMÖD men inte fått PT För att ytterligare öka sökbarheten finns också, för varje enskild dom och varje enskilt föreläggande, en rubrik som kortfattat anger vad ärendet handlar om. 7

8 Innehåll i bilagan Sammanställning av domar I bilagan Sammanställning av domar har projektet grupperat ett antal domar utifrån deras huvudsakliga frågeställning. Företrädesvis har domar gällande tillsynsärenden angetts. I vissa fall har domar i tillståndsärenden redovisats eftersom projektet har bedömt att vissa villkorsformuleringar kan användas vid förelägganden enligt 26 kap miljöbalken. Under respektive dom har hela eller delar av domstolens beslut angetts i fet stil. Vidare har delar av domstolens domskäl angetts. Projektet har inte skrivit någon särskild analys av de aktuella domarna. De flesta domar i sammanställningen har meddelats under perioden Detta beror på att domar har eftersökts i rättsdatabastjänsten JP Miljönet och i denna är det sällsynt med domar gällande tillsynsärenden tidigare än år Sammanställningen innehåller inte samtliga domar som har meddelats utan ett urval. I all myndighetsutövning är det viktigt att följa och driva utvecklingen av rättspraxis. Genom kunskap om hur rättspraxisen ser ut kan motiveringen av ett föreläggande få ytterligare tyngd. Generellt kan denna kunskap också vara bra för att bedöma hur ett ärende ska hanteras. Det kan konstateras att antalet förelägganden om tillståndsprövning av vattenkraftverk som åberopar urminnes hävd har ökat och att domstolarna fastställer länsstyrelsens beslut. Mot bakgrund av att det sannolikt finns många dammanläggningar i våra vattendrag som är halvt raserade är antalet överklagade förelägganden om utrivning få. Det kan antingen bero på att dammägaren accepterar föreläggandet eller att länsstyrelsen inte förelägger om speciellt många utrivningar. 8

9 Sammanställning av domar Innehållsförteckning Tillståndsprövning... 2 MMD Nacka M ej PT i MMÖD... 2 MMD Växjö M , MMD Vänersborg M Utrivning... 3 MÖD MMÖD M MMÖD MMD Växjö M MMD Växjö M Förbud... 5 MMD Växjö M , Överklagad... 5 Upplysningar... 6 MMD Växjö M Undersökningar... 7 MD Växjö M (ej PT i MÖD)... 7 Egenkontroll... 7 MMD Nacka M (ej PT i MMÖD)... 7 Egenkontroll Fiskväg... 8 (MMD Umeå M ej PT i MMÖD)... 8 Vattenhushållning... 8 MÖD M MÖD M MÖD M MÖD M MÖD M Galler... 9 MMD Växjö M MMÖD M Faunapassager/fiskvägar MMÖD MMÖD MÖD M Arbetstid MÖD M Luckor MMD Nacka M Vattenståndsskala MMD Nacka M MMÖD MÖD M Enskilda intressen MMD Umeå M MMD Östersund M (13)

10 Tillståndsprövning MMD Nacka M ej PT i MMÖD Länsstyrelsen förelägger XXX (org.nr. vvv) att senast den XXX inlämna ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bedrivande av vattenverksamhet vid YY kraftverk och tillhörande damm i vattendrag på fastigheten XXX, XX kommun. Ansökan ska även omfatta lagligförklaring av befintliga äldre anläggningsdelar. Föreläggandet förenas med ett vite om XXX kr. Föreläggandet är beslutat med stöd av 26 kap 9 samt 26 kap 14 miljöbalken. MMD Nacka M (ej PT i MMÖD M ) Bestämmelser och villkor för driften och skötseln av Västlands kraftverk och tillhörande damm saknas. Detta försvårar länsstyrelsens möjligheter att uppfylla sin skyldighet enligt 26 kap 1 miljöbalken att genom tillsyn säkerställa syftet med miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Av MÖD 2012:26, MÖD 2012:27 och MÖD 2012:28 framgår att det i den uppkomna situationen är alltför ingripande att förbjuda verksamhetsutövaren att bedriva fortsatt verksamhet och att länsstyrelsen, med stöd av 26 kap 9 miljöbalken, bör kunna förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd till bedrivande av vattenverksamheten för fastställande av villkor för densamma. Mot bakgrund av gällande praxis får länsstyrelsen därmed anses haft fog för sitt beslut MMD Växjö M , MMD Vänersborg M Förelägger XXX att till mark- och miljödomstolen ge in ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende vattenkraftverket på fastigheten YYY senast den X. Ansökan ska, senast vid ovan nämnda tidpunkt, ha sådant innehåll att den kan tas upp till prövning av domstolen och kungöras. MMD Vänersborg M Även om bolagets och kommunens uppgifter - att nuvarande 1:16 bildades genom ett lantmäterimyndighetens fastighetsbildningsbeslut år 1869 (akt 16-LED-63) och att kvarnen då var i drift och drevs av vattenkraft - är korrekta innebär nämnda fastighetsbildningsbeslut ingen prövning av tillåtligheten av en då eventuellt bedriven vattenverksamhet för drift av kvarnen. Något gammalt tillstånd för någon slags vattenverksamhet på 1:16 har inte heller i övrigt visats föreligga. Elkraftsproduktionen i den gamla kvarnbyggnaden på 1:16 startade ostridig först år 1994 efter installation av de två generatorerna och efter de renoveringsåtgärder i övrigt som beskrivits ovan. Ändringen av vattenanläggningen till att nyttja vattenkraften för elkraftsproduktion innebär i sig vattenverksamhet men innefattar även - genom möjlighet till faktisk styrning av vattnets väg enbart genom dammluckorna förbi turbinerna och genom faktisk möjlighet till reglering genom dammluckorna av vattennivån i dammen/vattenmagasinet - vattenverksamhet genom reglering av vattenvolymen i dammen på 1:16. Den år 1994 startade elkraftsproduktionen på 1:16 och de utförda renoveringsåtgärderna har alltså under alla förhållanden varit tillståndspliktig och länsstyrelsen har därför i alla delar haft fog för sitt beslut om verksamhetsförbud; ett beslut som syftat till att framtvinga en tillståndsprövning. En sådan prövning är nödvändig för bestämmande av villkor för driften. 2(13)

11 MMD Växjö M Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i avgörande 2012:28 bedömt att länsstyrelsens beslut att förbjuda utövare av vattenverksamhet avseende vattenkraftproduktion, som saknade tillstånd men som hade visat att de bland annat hade rätt enligt privilegiebrev att förfoga över vattnet vid anläggningen, att bedriva verksamheten var alltför ingripande. MÖD har i avgörandet bedömt att länsstyrelsen bör, för att kunna fullgöra sin skyldighet att utöva tillsyn, kunna förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd till bedrivande av vattenverksamheten för fastställande av villkor för densamma. I avgörandet har MÖD anfört bland annat följande. En verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken har att visa att giltigt tillstånd föreligger. Ett tillstånd enligt tidigare lagstiftning kan fortfarande vara gällande men även i detta fall är det verksamhetsutövaren som har att visa att så är fallet... I förevarande mål har vattenverksamhet bedrivits sedan 1850-talet och då i form av kvarndrift. Den rätt som klaganden eventuellt kan göra gällande med hänvisning till urminnes hävd måste anses vara begränsad till den funktion och den omfattning av användningen som går att härleda till vattenverkets ursprungliga utförande och drift. Åtgärder som vidtagits därefter i syfte att omvandla vattenverket till ett mera modernt kraftverk för elproduktion med därtill hörande en mera kontinuerlig drift och reglering har däremot krävt tillstånd. Det är mark- och miljödomstolens uppfattning att verksamheten idag skiljer sig på ett avgörande sätt från verkets ursprungliga mera intermit-tenta användning och att frågan om urminnes hävd därför saknar betydelse för bedömningen av kraftverkets nuvarande utförande, drift och reglering. Utrivning MÖD Länsstyrelsen beslutar att vid vite om XXXXX kronor förelägga NN (personnummer XXXX) att senast den XXX ta bort den dammkonstruktion som uppförts på fastigheten XX. Borttagandet av dammen ska genomföras på ett sådant sätt att grumling av XXX vatten minimeras i så stor utsträckning som möjligt. NN ska informera Länsstyrelsen om arbetets genomförande senast fyra veckor innan det påbörjas samt senast en vecka efter att arbetet avslutats. MÖD Miljööverdomstolens konstaterar att det föreligger ett lagakraftvunnet beslut om förbud för NN mot fortsatt vattenverksamhet i form av kraftproduktion. Miljööverdomstolen, som delar länsstyrelsens och miljödomstolens bedömning vad gäller avsaknad av tillstånd för verksamheten och att den inte heller kan grundas på urminnes hävd, har att ta ställning till frågan om länsstyrelsen i detta fall kunnat förelägga om utrivning av verksamheten även om något tillstånd för utrivning enligt 11 kap. 9 miljöbalken inte finns. Av 26 kap. 9 miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas. Regeln är undantagslös och gäller all verksamhet som regleras i miljöbalken. I detta fall är fråga om en otillåten vattenverksamhet som föranlett ett föreläggande om utrivning. Den omständigheten att en 3(13)

12 förelagd åtgärd i visst fall kan kräva tillstånd enligt miljöbalken eller annan rättslig reglering saknar härvidlag betydelse. Miljödomstolens dom ska därför upphävas och Länsstyrelsens i Örebro län beslut fastställas. MMÖD M Länsstyrelsen förelägger NN med stöd av 26 kapitlet 9 miljöbalken om att; 1. Ta bort den del av dämmet som uppförts på XX i sin helhet, se bifogad karta. Borttagandet ska ske vid lågvatten samt i samråd med Länsstyrelsen. 2. Arbetet med att ta bort dämmet ska vara utfört senast den 31 augusti 2013, inga arbeten får dock utföras under perioden 1 april t.o.m. 30 juni. Senast en månad efter borttagandet av dämmet ska Länsstyrelsen informeras om detta. MMÖD M Länsstyrelsen har valt att rikta föreläggandet enbart mot ägaren av XXX. Grunden för föreläggandet är att dämmet är olagligt tillkommet och därför ska rivas ut. Även med beaktande av vad NN här har anfört om ägandeförhållanden m.m. saknas det skäl att frångå mark- och miljödomstolens bedömning och slutsats att NNN inte kan anses berörd av föreläggandet på det sätt som förutsätts för att ha rätt att överklaga beslutet. MMD Växjö M (överklagades till MMÖD M ) Enligt föreskrift i föreläggandet ska utrivningen ske i samråd med länsstyrelsen. Det ankommer därför på länsstyrelsen att tillse att arbetena med utrivningen utförs på sådant sätt att skada och olägenhet för motstående allmänna eller enskilda intressen inte uppstår till följd av utrivningsarbetena. MMÖD Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 26 kap 9 och 14 miljöbalken (1998:808, MB) och förelägga NN att vid ett vite av kr: 1. Ta bort den betongkonstruktion, med tillhörande trummor, som uppfördes år 2006, samt återställa XXX botten och stränder till det skick de hade innan betongkonstruktionen uppfördes. 2. Återställningen ska ske vid lågvatten och på ett sätt som minimerar grumling. Återställningsarbetet skall ske i samråd med Länsstyrelsen. 3. Arbetena ska vara utförda senast den XXX. 4. Miljöanpassade vegetabiliska oljor skall användas i maskiner som används i vattenområdet. Saneringsmedel för olje-/dieselspill skall finnas på plats under arbetets utförande. MMÖD Vad först gäller frågan om anläggningen utgör en tillståndspliktig vattenverksamhet instämmer Mark- och miljööverdomstolen i miljödomstolens bedömning. Det är ostridigt i målet att NN har utfört anläggningen utan att först ha inhämtat tillstånd enligt miljöbalken. Tillsynsmyndigheten har därför haft rätt att förelägga NN att vid äventyr av vite vidta återställningsåtgärder. Det finns dock skäl att förtydliga föreläggandet med avseende på det skick till vilket återställning ska ske. 4(13)

13 MMD Växjö M XXX föreläggs att senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft, vid vite om (femtiotusen) kronor, riva ut den uppförda dammanläggningen vid YYY, ZZZ kommun Utrivningen ska utföras i samråd med Länsstyrelsen och på så sätt att påverkan på fiskbestånden och på vattenförhållandena minimeras. Utrivningen skall utföras till naturlig slänt och botten. Redovisning som styrker att den förelagda åtgärden är genomförd ska redovisas till Länsstyrelsen senast 1 månad efter fullgörande. MMD Växjö M Såsom länsstyrelsen anfört har det genom lagakraftvunna domar fastställts såväl att det inte finns förutsättningar för att lagligförklara den aktuella dammanläggningen som att NN ska riva ut den. Det nu aktuella föreläggandet om att riva ut dammanläggningen överensstämmer i sak med det tidigare. Såsom länsstyrelsen anfört har det genom lagakraftvunna domar fastställts såväl att det inte finns förutsättningar för att lagligförklara den aktuella dammanläggningen som att NN ska riva ut den. Det nu aktuella föreläggandet om att riva ut dammanläggningen överensstämmer i sak med det tidigare. MMD Växjö M Avsänkningen av dammen ska ske successivt under vinterhalvåret, innan själva utrivningen sker. Skyddsvärda stormusslor ska flyttas innan avsänkningen genomförs. Dispens för detta ska sökas hos länsstyrelsen. En hålldamm ska anläggas för att leda vattnet till det vänstra utskovet under utrivningen. Arbetet ska genomföras vid låga eller normala flöden, dock inte under maj-juni, då öringynglen är som mest känsliga. MMD Växjö M Tillståndsansökan om utrivning av en damm. Formuleringarna av villkoren skulle även kunna användas för utformning av ett föreläggande om utrivning av en damm eller vid en reparation av en damm. Förbud MMD Växjö M , Överklagad Länsstyrelsen förbjuder XXXX i egenskap av fastighetsägare med stöd av 26 kap 9, 26 och 11 kap 9 Miljöbalken (MB) att avleda vatten från XX för turbindrift på fastigheten XXXX YYY i XXX kommun eller låta annan avleda vatten för turbindrift på fastigheten. Förbudet gäller inte avledande av vatten för kvarndrift för gårdens eget behov. MMD Växjö M X kvarn avleder vatten för kvarnverksamhet. Att avleda vatten är en nödvändighet för kvarnens drift. Kvarnen är inte jämförbar med ett minikraftverk; kvarnen används för att 5(13)

14 mala grödor, medan ett minikraftverk är en anläggning för produktion av elektricitet. Kraftverksdrift är mer kontinuerlig emedan en kvarn drivs mer intermittent. Verksamheterna som bedrivs i respektive anordning är således av olika slag. En verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken har att visa att det finns ett giltigt tillstånd för verksamheten. Detsamma gäller om verksamhetsutövaren hävdar att det finns ett tillstånd som är giltigt enligt tidigare lagstiftning. XX har åberopat urminnes hävd och hänvisat till ett privilegiebrev. En rätt enligt privilegiebrev kan utgöra en särskild rättighet att förfoga över vatten. Det kan dock inte jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken. De åberopade avgörandena av vattendomstolen och vad som däri omnämns utgör inte heller en rättighet som är att likställa med ett giltigt tillstånd. I målet är ostridigt att den kommersiella kvarnverksamheten upphörde 1950 och att kvarnen därefter endast har använts för gårdens behov. Eftersom det har förflutit mer än 60 år sedan det kommersiella bruket upphörde medför detta att det inte kan anses finnas någon hävdvunnen rätt till kommersiellt bruk av kvarnen. Det har inte framkommit att den nuvarande kvarnverksamheten har någon skadlig inverkan på enskilda intressen. Enligt domstolens bedömning kan den redovisade småskaliga kvarnverksamheten i detta mål endast ha marginell inverkan på allmänna intressen. Med hänsyn till ovanstående finner mark- och miljödomstolen att länsstyrelsens beslut strider mot den proportionalitetsprincip som anges i 26 kap. 9 andra stycket miljöbalken, då det är mer ingripande än vad som behövs i detta fall. Länsstyrelsens beslut ska därför ändras på så sätt att förbudet inte omfattar kvarnverksamhet för gårdens behov. Länsstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet möjlighet att besluta om eventuella villkor för driften av kvarnen. Upplysningar MMD Växjö M Länsstyrelsen förelägger er enligt miljöbalken 26 kap. 9 att senast två veckor efter ni delgivits detta beslut: 1. Redovisa vattennivåer vid pegeln i XXX utlopp för perioden Redogöra för orsaken till överdämningen och för de åtgärder som vidtagits för att upprätthålla tillståndsgiven vattennivå. MMD Växjö M Enligt domstolens mening behövs de aktuella uppgifterna för länsstyrelsens tillsyn av verksamheten. Länsstyrelsen har därmed haft fog för sitt föreläggande. Det aktuella föreläggandet kan, enligt domstolens bedömning, inte anses begränsa gällande tillstånd. Bolaget har att följa de nivåer som angivits i tillståndet. Är dessa nivåer omöjliga för bolaget att följa ankommer det på bolaget att ansöka om nytt tillstånd eller om ändring av gällande vattenhushållningsbestämmelser. 6(13)

15 Undersökningar MD Växjö M (ej PT i MÖD) Länsstyrelsen förelägger dig med stöd av 26 kap. 9, 21och 22 miljöbalken (1998:808, MB) att vid vite av kr senast den 28 februari 2011 inkomma med ett förslag till borttagande av dammen mellan Sandsjön och Prinsasjön samt återställande av en naturlig tröskel i Sandsjöns utlopp. Av förslaget ska framgå hur borttagandet kan genomföras (t.ex. maskiner, stenvolymer, körvägar), hur en naturlig tröskel kan anläggas (t.ex. nuvarande och framtida bottennivåer, utformning, stenvolymer) samt beräkningar av hur Sandsjöns vattenstånd kommer att påverkas av förslaget till ny tröskel vid olika vattenföringssituationer. MD Växjö M Den som äger en vattenanläggning är enligt 11 kap. 17 miljöbalken skyldig att underhålla den. Det är ägaren till den fastighet på vilken vattenanläggningen är belägen som får anses vara ägare till anläggningen, om denne inte kan visa att någon annan äger den. Det överklagade föreläggandet avser underhåll aven damm belägen på X fastighet. Det får anses klarlagt att dammen uppfördes av andra, innan X förvärvade fastigheten. Det har emellertid inte kommit fram några uppgifter som visar att anläggningen nu ägs av annan än fastighetsägaren eller att det skulle finnas något vattenföretag som ansvarar för dammen. Vid dessa förhållanden är X rätt adressat för länsstyrelsens föreläggande avseende underhållet av dammen. X har inte framställt några invändningar mot länsstyrelsens föreläggande i sak. Det har inte heller i övrigt kommit fram något som föranleder miljödomstolen att ändra det. Egenkontroll MMD Nacka M (ej PT i MMÖD) Länsstyrelsen beslutar vid vite av kr att förelägga XXX att lämna ett förslag till kontrollprogram avseende vattenverksamhet vid XXX kraftverk. Förslaget till kontrollprogram ska komma in till Länsstyrelsen senast den ZZ. I bilaga Y redovisas de uppgifter som Länsstyrelsen Bedömer att ett kontrollprogram för den aktuella verksamheten åtminstone bör innehålla ( MMD Nacka M MMÖD De krav som ställs i den bilaga som bifogats det överklagade beslutet har stöd i såväl miljöbalken som förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och är rimliga. Genom att länsstyrelsen i sitt föreläggande anger att bilagan kommer att utgöra en utgångspunkt för länsstyrelsens granskning av ingivet förslag till kontrollprogram framgår att bilagan är tänkt som ett hjälpmedel. Det förslag till kontrollprogram som har getts in av NN är alltför allmänt hållet för att nå upp till kraven för ett kontrollprogram. Grundläggande uppgifter om egenkontroll i verksamheten som efterfrågats i länsstyrelsens föreläggande och därtill hörande bilaga saknas helt eller delvis. 7(13)

16 Egenkontroll Fiskväg (MMD Umeå M ej PT i MMÖD) Länsstyrelsen förelägger er, XXX, med stöd av 26 kap. 9, 19 och 21 att senast den XXXX lämna in ett förslag till kontrollprogram. Av kontrollprogrammet ska det framgå hur ni löpande kommer att hålla er underrättade om hur regleringen av XXX påverkar fiskvandringen MMD Umeå M ej PT i MMÖD (Nästan samma ärende, dock fel domstol, med annat utfall = MMD Östersund M överklagades inte) MMD bedömer att NN bedriver en sådan verksamhet som enligt 26 kap 19 miljöbalken kan befaras påverka miljön. NN ska därför fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga sådana verkningar. En uppenbar påverkan av en damm är att fiskvandring hindras och själva funktionen av en fiskväg är att fisk trots denna damm ska kunna passera. Om ett vattenregleringsföretag dessutom som en del av tillståndet har ålagts att utföra en fiskväg framstår det som en självklar del av verksamheten att inom ramen för verksamhetsutövares egenkontroll fortlöpande kontrollera hur regleringen påverkar fiskvandringen. 26 kap 19 miljöbalken begränsar inte verksamhetsutövares kontrollprogram till att följa upp de villkor som har ställts upp i ett tillstånd, utan kan avse även sådant som inte har villkorsreglerats. MMD bedömer att föreläggandet är lagligen grundat. Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet i enlighet med 26 kap 19 tredje stycket miljöbalken begärt att verksamhetsutövaren ska lämna förslag till kontrollprogram i detta avseende. Att det finns en dom som förpliktar NN att utföra en fiskväg innebär inte att NN inte omfattas av krav på egenkontroll. Föreläggandet påverkar inte heller tillståndet till vattenverksamheten. Föreläggandet är i sitt sammanhang inte otydligt, utan NN får i sitt förslag till kontrollprogram, utifrån den kunskap om sin verksamhet som NN måste förutsättas ha, ange hur kontrollerna ska genomföras för att fylla sitt syfte samt vilka fiskarter som kan vara relevanta. Det kan inte anses nödvändigt att detta ska anges i detalj i ett föreläggande från tillsynsmyndigheten eftersom det grundläggande syftet är att verksamhetsutövaren själv ska ta ansvar för att följa upp sin verksamhet. Tillsynsmyndigheten får inom ramen för sin tillsyn bedöma om förslaget till kontrollprogram uppfyller de krav som kan ställas på verksamhetsutövares egenkontroll. Att verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten vid behov för en närmare dialog om detta vid framtagande av förslag till kontrollprogram framstår som självklart. Vattenhushållning Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. MÖD M En vattenmängd om 300 l/s ska alltid släppas förbi Kvarndammen till Skillerälven eller, om tillrinningen är lägre, hela tillrinningen. 8(13)

17 MÖD M genom befintlig damm - via utskov och/eller läckagevatten - skall framsläppa en minimivattenföring om minst 0,3m3/s eller om tillrinningen inte medger detta, minst tillrinningen. MÖD M avleda vatten genom kraftstationen till en mängd av högst 100 l/s.. MÖD M Att genom kraftverket avleda en vattenmängd om 4,5 m3/s.. MÖD M Förbi kraftverket genom fiskvägen och dammen ska alltid framsläppas minst 0,38 m3/s, eller vid lägre tillrinning hela tillrinningen. Galler MMD Växjö M Länsstyrelsen förelägger XXX, att vid vite om kronor vidta följande åtgärder vid YY kraftverk på fastigheten XXX, YYY kommun. Att senast 31 december 2013 förse kraftverket med 30 graders lutande fingrindar med en spaltbredd < 15 mm och tillhörande fiskränna i vilket del skall släppas erforderlig mängd vatten. Om åtgärderna inte har utförts senast 31 december 2013 tillkommer löpande vite om kr per påbörjat halvår, tills åtgärderna har utförts. MMD Växjö M Dåvarande Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt beslutade i deldom den 16 juni 2010 i mål nr M , punkten 2, att ålägga kraftverksägaren XX att förse XX kraftverk med 30 graders lutande fingrindar med spaltbredd < 15 mm och tillhörande fiskränna i vilken det ska släppas erforderlig mängd vatten. I domen anges att fingrindarna ska vara installerade inom ett år från det att domen har vunnit laga kraft. Länsstyrelsen beslutade den 11 juli 2013 att förelägga bolaget att senast den 31 december 2013 förse XX kraftverk med 30 graders lutande fingrindar med en spaltbredd < 15 mm och tillhörande fiskränna i vilken det ska släppas erforderlig mängd vatten. Länsstyrelsen förenade den återgivna delen av föreläggandet med ett vite på kr. Mark- och miljödomstolens bedömning I målet är ostridigt att bolaget inte har efterkommit vad miljödomstolen ålade bolaget i deldom den 16 juni 2010 när det gäller punkten 2 i domslutet. Någon respit har inte meddelats av mark- och miljödomstolen rörande punkten 2 och den punkten har inte heller något direkt samband med punkten 1 i domslutet. Det föreligger därför inte något hinder mot att nu pröva det aktuella föreläggandet. Det har i målet inte framkommit annat än att Emån alltjämt är ett artrikt vattendrag och att det finns ett betydande värde i att skydda de fiskarter som förekommer i ån. Föreläggandet kan i och med det inte anses mer omfattande än vad som är skäligt. 9(13)

18 MMÖD M Framför turbinintaget ska ett galler installeras med största spaltvidden 15 mm och med en lutning om grader. En flyktväg för fisken ska anordnas. Den närmare placeringen av gallret och av flyktvägen samt fastställande av tappning till denna ska bestämmas i samråd med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet MMÖD M Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 18 oktober 2011 i mål nr M meddelat föreskrift om ett galler vid ett kraftverks intag på högst 15 mm spaltvidd och med en lutning om grader. Föreskriften motiverades med den särskilda hänsynen till vandrande ål. Eftersom det i nu aktuellt mål inte har framkommit omständigheter som kräver ett strängare villkor innebär bolagets åtagande att tillräcklig hänsyn tagits. Den närmare placeringen av gallret och av flyktvägen och dess utformning samt fastställande av tappning till denna får bestämmas i samråd med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Mark- och miljööverdomstolen finner att den tappning som behöver ske till flyktvägen kommer att vara av mindre omfattning och att den därför bör ingå i den föreskrivna minimitappningen till åfåran nedströms dammen. Villkoren 4 e och 5 ska därför ändras på sätt som framgår av domslutet Faunapassager/fiskvägar Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. MMÖD Minst 460 l/s vatten ska släppas till fiskvägen. Är tillrinningen mindre än 460 l/s ska tillrinningen framsläppas. Det åligger sökanden att utföra en anordning som möjliggör mätning av minimitappningen MMÖD Sökanden ska med hänsyn till fiskeintresset anlägga och bekosta en fungerande fiskväg förbi kraftverket och i denna släppa erforderligt flöde, enligt villkor X, för fiskvägens funktion. Utformningen av fiskvägen och andra detaljer i samband därmed ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Ett av tillsynsmyndigheten godkänt förslag ska finnas innan tillståndsgivna arbeten påbörjas. MÖD M Innehavaren av tillståndet ska anordna en fiskväg förbi dammen och till fiskvägen släppa erforderligt vatten inom ramen för den minimitappning som föreskrivs nedan. Fiskvägen ska vara klar att tas i bruk senast då kraftverket tas i drift. Fiskvägens närmare utformning och placering ska tas fram av fiskevårdssakkunnig i samråd med länsstyrelsen och Fiskeriverket. Om enighet inte kan nås får frågan hänskjutas till miljödomstolen för avgörande. 10(13)

19 Arbetstid Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. MÖD M Grumlande arbeten får endast utföras under perioden 1 augusti - 15 september och åtgärder ska vidtas så att grumlingen till vattendraget minimeras. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att ohärdad betong och andra föroreningar riskerar att nå vattendraget. Luckor MMD Nacka M Länsstyrelsen förelägger XXX enligt 26 kap. 9 miljöbalken att- Renovera/byta ut dammluckorna samt göra dem låsbara. MMD Nacka M Som länsstyrelsen har angett i sitt beslut är den som äger en vattenanläggning, exempelvis en damm, skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada på allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena (11 kap. 17 första stycket). Även den som fått rätt att använda någon annans vattenanläggning omfattas av underhållsskyldigheten (11 kap. 17 andra stycket). Ett åtgärdsföreläggande kan riktas mot en eller båda av ägarna eller den som getts rätt att använda vattenanläggningen. Någon invändning mot att Ortala bruk skulle vara rätt adressat för föreläggandet har inte framställts. Vattenståndsskala MMD Nacka M Länsstyrelsen förelägger XXX enligt 26 kap. 9 miljöbalken att 1.Sätta upp en vattenståndskala i sjön YY för att följa vattenståndet/vattenflödet. Vattenskalan ska lämpligen sättas upp och. mätas in i rikets höjdsystem av mättekniker 2. Avväga vattenståndsskalan i förhållande till en fixpunkt 3. Avläsa skalan regelbundet, minst en gång per månad. MMD Nacka M Som länsstyrelsen har angett i sitt beslut är den som äger en vattenanläggning, exempelvis en damm, skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada på allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena (11 kap. 17 första stycket). Även den som fått rätt att använda någon annans vattenanläggning omfattas av underhållsskyldigheten (11 kap. 17 andra stycket). Ett åtgärdsföreläggande kan riktas mot 11(13)

20 en eller båda av ägarna eller den som getts rätt att använda vattenanläggningen. Någon invändning mot att XX skulle vara rätt adressat för föreläggandet har inte framställts. MMÖD Sökanden ska sätta upp en pegelskala. Pegeln ska omfatta registret +150,50 till +149,0 och ha dämningsgräns särskilt utmärkt. Pegeln ska placeras ut i samråd med tillsynsmyndigheten Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. MÖD M Vattenytan uppströms dammen Får i vad som beror på dammens skötsel och drift inte överstiga nivån +66,09 m eller understiga nivån + 67,50 m. För kontroll av ovan angivna nivåer ska en pegelskala med angivna nivåer markerade sättas upp i anslutning till dammbyggnaden Exempel på utformning av villkor i olika tillståndsärenden. Formuleringarna skulle kunna användas även i utformningen av förelägganden. Enskilda intressen MMD Umeå M Er skrivelse föranleder ingen ytterligare åtgärd från Länsstyrelsens sida. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter i länet inkluderat X anläggningar i X älv. I Länsstyrelsens uppgift ingår att se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de tillstånd och vattendomar som meddelats av mark- och miljödomstolen eller motsvarande tidigare domstolar. I fråga om anspråk på åtgärder för att motverka skadeverkningar eller ersättning för skada anser Länsstyrelsen att prövningen av sådana frågor inte ingår i uppdraget som tillsynsmyndighet. Den begäran om åtgärder enligt punkt 1-3 i Er skrivelse som ni önskar att X ska utföra och bekosta föranleder därför ingen åtgärd från Länsstyrelsen. Om ni önskar driva anspråken vidare mot X hänvisar Länsstyrelsen Er till att väcka talan vid domstol. MMD Umeå M Enligt 26 kap. 1 andra stycket miljöbalken har tillsynsmyndigheten till uppgift att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att det inte ingår i uppdraget som tillsynsmyndighet att pröva anspråk för att motverka skada eller ersättning för skada. Vad NN har anfört i mark- och miljödomstolen föranleder ingen annan bedömning. Det har sålunda varit riktigt av länsstyrelsen att besluta om att inte vidta någon ytterligare åtgärd i anledning av hans skrivelse. Överklagandet ska därför avslås. 12(13)

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr M 5737-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-31 i mål nr M 6570-09, se bilaga

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT KLAGANDE Bro Hof Slott AB DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5729-10 Ombud: Advokat Mikael Lundholm Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Sveavägen 17, 11 tr 111 57 Stockholm

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

DOM 2012-10-22 Stockholm

DOM 2012-10-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2012-10-22 Stockholm Mål nr M 9474-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-11-02 i mål nr M 6283-10, se

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis rapport 6501 juni 2012 En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

DOM 2012-12-19 Stockholm

DOM 2012-12-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0616 DOM 2012-12-19 Stockholm Mål nr M 7995-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-09-15 i mål nr M 616-06, se bilaga

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift handbok 2001:1 utgåva 7 juni 2013 Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer