ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012-01-01-2012-12-31"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING Brf Marielund i Östersund Styrelse: Britt Wikman Ordförande Krondikesvägen 72 B Ann Häggblad Vice ordförande Krondikesvägen 74 A Mats Carlsson Sekreterare Odensalagatan 65 A Johnny Olofsson Ledamot Odensalagatan 55 A Jan Ove Fransson Ledamot Odensalagatan 51 A Ingvar Abrahamsson Ledamot Odensalagatan 55 A Inger Ellingsson Ledamot Odensalagatan 51 B Stefan Olsson Suppleant/studie org. Krondikesvägen 72 B Per Svedestedt Suppleant Odensalagatan 51 A Revisor: Ernst & Young AB med Bruno Johansson som internrevisor. I tur att avgå: Britt Wikman, Johnny Olofsson, Jan Ove Fransson, Ingvar Abrahamsson, Per Svedestedt Firmateckning: Styrelsens ordinarie ledamöter två (2) i förening. Valberedning: Gudrun Olsson Sammankallande Odensalagatan 53 A Bruno Johansson Krondikesvägen 80 B Sven Salomonsson Krondikesvägen 80 A Medlemmar: Medlemsantalet var vid året slut 315. Fastighets- & Lägenhetsbestånd: Föreningen äger kvarteret Valhall 3 bestående av 12 flerbostadshus med 249 lägenheter med en lägenhetsyta av kvm, 3 uthyrningsrum samt en kontorsbyggnad med samlingslokal, bakstuga, grovtvättstuga, pingisrum, bastu & relax, solarium samt intern- TV rum. Därtill kommer 129 garage, 148 bilplatser och 28 lokaler. Föreningen byggdes Taxeringsvärdet är kr. Föreningen är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget IF. Personal: Anders Berggren Förvaltare / vicevärd 80 % arbetstid. Bosse Larsson Fastighetsskötare 100 % arbetstid. Tomas Berggren Vikarie (jan, feb) 100 % arbetstid.

3 Årsavgifter och hyror: Årsavgiften höjdes 1 april med 131 kr i månaden för samtliga lägenheter. Höjningen avser bredband 100/10 Mbit/s samt telefoni leverantör Com Hem AB. Årsavgiften inkl. värmeuttag och bredband uppgår i snitt till 508/kvm/år. Resultat och ställning i tkr: Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Viktigare underhållsåtgärder under året: Dagvattenledningar (2 st) utvändigt i mark har renoverats. Vi har spolat rent värmeväxlarna för tappvarmvattnet 6 st. Rensning av köks- & badrumskanalerna i samtliga lägenheter. Årsstämma samt övriga samkväm under året: Extra föreningsstämma 31 januari bl.a. kollektivanslutning av bredband. Möte med nyinflyttade hölls den 6 februari. Årsstämman 10 maj 73 medlemmar närvarande efteråt bjöds det på smörgåstårta. Trivseldag 22 maj medlemmar klipper gräs, fräser upp i sandlådor, rensar rabatter, storstädar sophus, cykelrum och källare. Det bjöds på kaffe och wienerbröd. Blomplantering den 12 juni. Musikcafé 19 september Anders Berggren stod för underhållningen, fullsatt. Surströmmingsfest 28 september Staffan Olofsson svarade för underhållningen. Musikcafé den 8 oktober med gitarristen Roger Paulsson. Snöpoolsmöte 25 oktober föreningen bjöd på smörgåstårta kaffe lättöl/läsk. Höststäddag 19 oktober många medlemmar ställde upp. Vi städade bl.a. cykelrummen, krattade löv, planterade vårlökar, kompletterade med jord i rabatter mm. Det bjöds det på fika. Trappombudsmöte med buffé hölls den 8 november. Bussresa till IKEA i Birsta anordnades lördag den 17 november 50 personer deltog. Julbord 24 november två (2) sittningar sammanlagt 131 personer trivdes och åt av den vällagade maten. Underhållning med Anders Berggren Mr Hammond Music. Musikcafé 26 november Jejja Sundström, Stephan Lindstein och Magnus Marcks underhöll med ett mycket trevligt program. Luciakaffe 13 december programmet Sweet Christmas framfördes av Jan Löfgren, Björn Löfgren, Henrik Hallberg, Torbjörn Edlund sång samt Stefan B Nilsson piano. Fastighetslån: Föreningens lån den 31 december uppgick till kr vilket motsvarar ca 34 % av taxeringsvärdet. Skulden har minskat med kr sedan föregående år.

4 Lånen är placerade enligt följande: kr fast ränta 6,65 % amortering kr/år kr fast ränta 4,65 % amortering kr/år kr fast ränta 4,65 % amortering kr/år kr fast ränta 4,27 % amortering 0 kr/år kr fast ränta 4,37 % amortering 0 kr/år kr rörlig ränta 2,79 % amortering 0 kr/år. Styrelsens förslag till vinstdisposition: Styrelsens förslag är att årets överskott som uppgick till kr avsätts till förvaltningsfonden. Styrelsens slutord: Styrelsen har haft 15 protokollförda sammanträden och behandlat 119 olika ärenden. Anders och Bosse har skött föreningens drift och verksamhet på ett utmärkt sätt. De investeringar och renoveringar som gjorts under åren ger oss ett bra boende till en genomsnittlig årsavgift av 508 kr/kvm/år inklusive bredband med hög hastighet. Medlemmar som önskar ytterligare information är välkomna att kontakta någon av styrelsemedlemmarna. Vi tackar vår personal och medlemmar för ett gott samarbete. Styrelsen

5 Brf Marielund Årsredovisning Org. nr: Sida RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader Övriga fastighetskostnader Avskrivningar Personalkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat kr

6 Brf Marielund Årsredovisning Org.nr: Sida BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Bostadslånepost Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och inventarier Medlemslägenhet Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar / skattefordringar Övriga interimsfordringar Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Insatser Förvaltningsfond Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ( se Förvaltningsberättelsen ) Kortfristiga skulder Chekkredit Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda hyresintäkter Upplupna kostnader och personalkostnadsskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter (Fastighetsinteckningar)

7 Brf Marielund Årsredovisning Org.nr: Sida Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag sker från BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning uppnås genom detta undantag. Upplysningar lämnas i stället om förändring i taxerat underskottsavdrag under året och kvarvarande underskottsavdrag. Fastigheten Från år 2004 sker en planenlig avskrivning med kr / år avseende fastigheter, fönsterbytet, förvaltningsbyggnaden, badrumsrenovering / avloppsstammsbyte. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Inkomstskatt Föreningen beskattas endast på ränteintäkter och eventuella räntebidrag. Föreningen kan dock utnyttja taxerade underskott från tidigare år. Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till kr, vilket är en minskning med kr.

8 Brf Marielund Årsredovisning Org.nr: Sida 4 Not 1 Nettomsättning Årsavgifter Lokalhyror Garagehyror Parkeringsplatser Bränsleintäkter Övr intäkt: Medlemslägenhet, släpvagn, solarie, försåld inventarie Not 2 Driftskostnader El Fjärrvärme Vatten Renhållning Kostnader samlingslokal, studentrum, medlemslägenheten Löpande underhåll,rep lägenheter, fjärrvärme, avloppsrör och garage Övrigt direkt material, lysrör,lampor mm Reparationer i tvättstugor Fastighetsjour Kanalrensning/sotning Fastighetsförsäkring Moms fastighetsskötsel Fastighetsskatt Summa fastighetskostnader Not 3 Övriga fastighetskostnader Förbruknings- & städmaterial, förbrukningsinv., handverktyg Medlemsskap i Fastighetsägareföreningen Administration, kontorsmaterial, porto mm Trivselkvällar-samkväm Kabel TV/Bredband Rep & underhåll arbetsmaskiner, redskap, släpvagn, drivmedel Info till medlemmar, när-tv, hemsida, datatillbehör Div. övriga kostnader, serviceavtal, revision, konsult, bankkostnader Summa övriga kostnader Not 4 Avskrivningar Från år 2004 har byggnader, fönsterbytet, takisolering, badrumsrenovering, förvaltningsbyggnaden slagits ihop och avskrivningen sker enligt plan med kr årligen. Årets avskrivningar Byggnader Maskiner och inventarier Summa Not 5 Personalkostnader Löner personal, styrelsearvode, arvode ur pott, snöpool, övrigt arvode, lagstadgade försäkringar semesterlöneskuld, bilersättning samt sociala kostnader. Styrelsearvode enligt stämmobeslut Lön och övriga arvoden (snöpool) Sociala avgifter Summa Medelantal anställda Män 2 2

9 Brf Marielund Org.nr: Arsredovisning 1201o',t Sida 5 Not 6 Materiella anllggningstillgingar Byggnader inkl om-& tillbyggnader Mark Ackumulerad avskrivning inkl 6rets Bokfdrt virde Maskiner och inventarier Anskaffningsvdrde Arets anskaffning Ackumulerad avskrivning Bokfdrt vlrde Taxeringsvdrde byggnad Taxeringsvdrde mark Summa Not 7 F6rvaltningsfond Belopp vid Arets ingang Avsdttning enligt stdmmobeslut Arets uttag, delkostnad f6r avloppsror och lekplatser Summa Not I Ovriga skulder Fond f6r inre underhill Ing6ende vdrde Arets uttag UtgAende vdrde Moms fastighetssk6tsel Summa q a {s0 640 Ostersund '1.--r.1,..,./ c.{i, i...1.).lv!,{,. ic\lt.(... Bfitt Wikman VAr revisionsberattelse har avgivits {4 tre /Y..\..t.../V...\.'...,-4-.'..-Ft<=-:.:'.'...' Helena Hfss auktoliigrad revisor/ Ernst & Young n}runo Johansson

10 lllllllllllllll ll ll ll llll llllllllrrrrr'-' EJIEnT'vsra YouNc RevisionsberSttelse Till foreningsstdmman i Brf MARTELUNO I ostersund, org.nr 793ZOO-O7 43 Repport *sx *rsr*d*wis*inqen Vi har utfdrt en revision av 6rsredovisningen f6r BRF MARIELUND I OSTERSUND T6r EIr Sf yrelsens dn$yar fsir drsredavisnrng*n Det iir styrelsen som har ansvaret f6r att uppr6tta en 6rsredovisning som ger en rdttvisande bild enligt Srsredovisningslagen och fdr den interna kontroll som styrelsen bedomer iir nodviindig f6r att upprdtta en Srsredovisning som inte inneh6ller vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pe oegentligheter eller pe fel. *evfscrers*s Snsv&r VArt ansvar iir att uttala oss om Srsredovisningen p5 grundval av v6r revision. Vi har utfdrt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krdver att vi fdljer yrkesetiska krav samt planerar och utfdr revisionen f6r att uppn6 rimlig sdkerhet att Srsredovisningen inte innehsller visenfliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika Stgiirder inhdmta revisionsbevis om belopp och annan information i 6rsredovisningen. Revisorn viiljer vilka Stgiirder som ska utf6ras, bland annat genom att beddma riskerna for vdsentliga felaktigheter i Srsredovisningen, vare sig dessa beror p5 oegentligheter eller p5 fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 5r relevanta fdr hur foreningen uppriittar Srsredovisningen fdr att ge en rdttvisande bild i syfte att utforma granskningsitgdrder som 5r Sndam6lsenliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte i syfte att g6ra ett uttalande om effektiviteten i fdreningens interna kontroll. En revision innefattar ocks6 en utvdrdering av dndam6lsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvints och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvdrdering av den 6vergripande presentationen i 6rsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat 6r tillriickliga och tindamillsenliga som grund for v6ra uttalanden. {.Jf*afends$ Enligt ver uppfattning har Srsredovisningen upprdttats i enlighet med 6rsredovisningslagen och ger en i alla vdsentliga avseenden r6ttvisande bild av f6reningens finansiella stsllning per den 31 december 2012 och av dess f inansiella resultat for 6ret enligt 6rsredovisningslagen. Forvaltningsberdttelsen 5r fcirenlig med 6rsredovisningens 6vriga delar. Vi tillstyrker ddrf6r att foreningsstdmman fastst6ller resultatrdkningen och balansrdkningen f0r fdreningen. R*pp*rt s$'{\ s$}sr* kr*v *n$igt $ogcr **hr er}dra f{srfettr*$rcq*r Utdver v6r revision av Srsredovisningen har vi dven utfort en revision av forslaget till dispositioner betreffande fdreningens vinst eller fdrlust samt styrelsens f6rvaltning f6r BRF MARIELUND I OSTERSUND T61 3r SfyrsJsens sn$vsr Det iir styrelsen som har ansvaret f6r f6rslaget till dispositioner betriffande foreningens vinst eller forlust, och det 5r styrelsen som har ansvaret fdr fcirvaltningen enligt bostadsrdttslagen. R*rt$s*rernas srt$yer VErt ansvar 6r att med rimlig siikerhet uttala oss om fdrslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust och om fdrvaltningen pi grundval av v5r revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag f6r v6rt uttalande om styrelsens fdrslag till dispositioner betriiffande foreningens vinst eller fdrlust har vi granskat om forslaget iir forenligt med bostadsrdtts- Iagen. Som underlag f6r virt uttalande om ansvarsfrihet har vi ut6ver vir revision av 6rsredovisningen granskat vdseniliga beslut, 6tgiirder och f0rhsllanden i fdreningen f6r att kunna bedoma om nsgon styrelseledamot dr ersittningsskyldig mot fdreningen. Vi har 6ven granskat om n5gon styrelseledamot pi annat siitt har handlat i strid med bostadsrittslagen, Srsredovisningslagen eller f6reningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat iir tillrdckliga och iindam6lsenliga som grund for vira uttalanden. {Jff*landen Vi tillstyrker att foreningsstdmman disponerar vinsten enligt fdrslaget i fdrvaltningsberdttelsen och beviljar styrelsens ledam6ter ansvarsfrihet for rdkenskapsiret. Ostersundden 14/4-4,1. Ernst & Young AB Helena Huss Auktoriserad revisor

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer