Introduktion till MATLAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till MATLAB"

Transkript

1 Introduktion till MATLAB Om laborationen Övningarna går ut på att bekanta sig med MATLAB och se hur man löser olika typer av problem. Arbetet är självständigt. Hoppa över sådant ni tycker verkar för lätt och tveka inte att fråga närvarande handledare om det är något ni undrar. Avsnittshänvisningar är till kursboken, Användarhandledning för MATLAB 6. För kommandon, variabelnamn och MATLAB-resultat används skrivmaskinsstil. För matematiska variabler och formler används kursiv stil. Grundläggande information om programmet Information från andra källor Datorövning 1 innehåller material som liknar följande kapitel i kursboken: Kapitel 1 Vad är MAT- LAB?, Kapitel 2 Att komma igång. Titta gärna i Appendix A Snabbreferens för vanliga kommandon och funktioner. Det kan även vara intressant att titta på Getting started i helpdesk. 1. Start och avslutning av MATLAB (Avsnitt 2.1) Starta MATLAB genom ge kommandot matlab i ett kommandofönster. MATLAB startar då ett arbetsfönster. Du får nu bl a upp följande text: >> To get started, select "MATLAB Help" from the Help menu. Ifall man vill arbeta direkt i kommandofönstret ger man kommandot matlab -nodesktop. Detta kan vara bra om det är flera personer som delar samma server. Desktopen slukar nämligen en del processorkraft även när den inte används. Du får nu bl a upp följande text: >> To get started, type one of these: helpwin, helpdesk, or demo. For product information, type tour or visit Sida 1

2 Teckenkombinationen >> är MATLABs prompter. Den visar att MATLAB är beredd att ta emot kommandon. I exemplen nedan låter vi promtern vara med. Ett kommando ges efter MATLABpromtern och utförs då return-tangenten trycks ned. För att avsluta MATLAB: skriv exit eller quit Bra att veta redan nu: Vill du avbryta någon körning i MATLAB, men ändå stanna kvar i MATLAB: tryck ctrl-c. Det kan vara bra att prova några av de kommandon som föreslås ovan, speciellt demo och tour. Spara dock detta tills du har tid över. Introduktion till matriser i MATLAB MATLAB är ett s k interpreterande språk, vilket innebär att så fort man givit ett kommando, så får man svar. Man behöver dessutom aldrig typdeklarera variabler, utan inför dem när helst de behövs. 1. Använd MATLAB som en enkel räknedosa Prova att använda operatorerna,,,, ˆ samt någon matematisk funktion (Avsnitt 2.5). Exempel: >> 2*3 + 4 Värdet lagras automatiskt i ans (answer) om inget annat variabelnamn anges. Du kan skapa egna variabler t ex genom att ge följande kommando: >> minvar = 2* Svaret lagras då i variabeln minvar. Observera att decimalpunkt skall användas; inte decimalkomma. Notera att svaret från MATLAB innehåller variabelnamnet som angavs. Variabler används direkt i aritmetiska uttryck, detta gäller även variabeln ans. Prova att använda dina variabler men gissa först svaret: >> ans + minvar / 2 Prioritetsordningen fungerar precis som man väntar sig. Prova att använda parenteser för att upphäva denna: >> (10 + minvar) / 2 Sida 2

3 Ge nu kommandot >> who så ser du vilka variabler som finns i arbetsarean. För att få mer information om variablerna, skriv >> whos den talar även om vilken storlek variablerna har. Vi skall om en stund skapa större variabler än den skalära minvar. För att få mer information om ett visst kommando i MATLAB, så skriver man >> help kommando prova nu >> help who Prova även att skriva enbart >> help Kommandon som ges utan att avslutas med semikolon, ;, gör att MATLAB skriver ut svaret genast. Om man inte vill ha svaret utskrivet så avslutar man kommandot med ett semikolon. ge nu följande kommando: >> minvar2 = 2*3 + 4; Skriv sedan who eller whos för att se att det faktiskt skapades en variabel i alla fall. Vill du se värdet av minvar2, så skriv bara variabelns namn: >> minvar2 Det går alltid att få reda på en variabels värde genom att skriva dess namn, oavsett hur den skapats. Sida 3

4 2. Vektorer i MATLAB (Avsnitt 2.3, Kapitel 4) Namnet MATLAB kommer ursprungligen från MATrix LABoratory. Den grundläggande datatypen är en matris, vilket även kan ses som en slags tabell. (Vi tänker oss nu bara tvådimensionella matriser). En matris med st rader och st kolonner sägs ha storleken. I andra programmeringsmiljöer arbetar man med ett tal åt gången, men i MATLAB arbetar man alltså med hela matriser på ett smidigt och enkelt sätt. Om matrisen har storlek så är det ett vanligt tal (skalär), om den är av storlek eller så kallas den för radvektor respektive kolonnvektor. Variabler i MATLAB är oftast vektorer och matriser, t ex behövs vektorer då man skall rita grafen till en funktion. Prova nu följande: >> vkol = [ 1; 2; 3; 4 ], vrad = [ ] Fler variabler kan definieras på samma rad genom att man använder kommatecken eller semikolon mellan variabeldefinitionerna. För att särskilja element i en kolonnvektor så används semikolon, ;. För att särskilja element i en radvektor så används blanktecken, som ovan, eller kommatecken, som nedan: >> vkol = [ 1; 2; 3; 4 ], vrad = [ 5, 6, 7, 8 ] Skriv whos för att se vilka variabler du har. Hur gör du för att ändra enbart ett element i en vektor? Skriv nu >> vkol( 2 ) = 2.2 och se vad som händer. För att skriva ett kommando igen med endast små ändringar kan den bekväme prova att trycka på -tangenten. Prova detta och ändra till >> vkol( 6 ) = 1 Vektorn utökas och de element som inte specificerades blir nollor. Vektorer kan också skapas med kortkommandon, s k kolon-notation eller med ett kommando som heter linspace. Prova följande: >> vektor = 0:8, vektor2 = 0:0.5:2, vektor2lin = linspace(0,2,5) Sida 4

5 Ändra linspace(0,2,5) till linspace(0,2,10) och jämför resultaten. Nu kanske du kan gissa hur linspace fungerar? Verifiera din gissning genom att se vad hjälpen säger >> help linspace Om man snabbt vill göra om en radvektor till en kolonnvektor, så kan man transponera den (dvs med apostrof, ). Prova med att skriva >> nyradvekt = vkol 3. Matriser i MATLAB (Avsnitt 2.3, Kapitel 4) Definiera en -matris: >> A = [ 8 1 6; 3 5 7; ] eller så här >> B = [ ]; Raderna i en matris skils åt med semikolon, :, eller genom att trycka på return-tangenten. MATLAB ger inget svar innan man avslutat matrisen. Skriv whos igen nu för att se storleken hos matriserna. För att komma åt endast ett element så indexeras matrisen på samma sätt som vektorerna. Vad tror du händer nu: >> B, B(3,1) = A(1,3) Kommandot size kan användas om man vill se storleken på en matris: >> size(a) Vill man spara matrisens storlek i två variabler m och n så skriver man: >> [m,n] = size(a) Sida 5

6 4. Rita funktioner av typen! Teknisk databehandling DV1: Introduktion till MATLAB Att rita funktioner av en variabel är lätt i MATLAB. Rita t ex #"%$'&( )* i intervallet [0, 3+ ]. Skriv följande: >> x = 0:3*pi; >> y = sin( x ); plot( x, y ); Ett nytt fönster, s k grafikfönster, öppnas. Resultatet blir en kantig graf, eftersom enbart 10 punkter används. Skriv length(x) eller whos för att se längden på vektorerna x och y. Skalningen av axlar görs automatiskt. Vi ser här att sin-funktionen faktiskt kan ha en vektor som argument och returnera motsvarande resultat som en vektor, dvs matematiska funktioner i MATLAB fungerar elementvis på vektorer! Förklara vad som händer om endast, -värden ges (plot(y)). Prova även följande: >> x2 = linspace(0, 3*pi, 40); >> y2 = sin( x2 ); >> plot( x, y, -, x2, y2, -- ); Vad händer? Vad ger nu length(x2)? Varför ritas,.-/"0*1-2 ut i ett större intervall än,3"? Ena linjen blev streckad genom att vi lade till parametern --, mer om linjeformatering finns i tabell 13.1, s260. Lägg till ett bakgrundsnät med kommandot grid on. Man kan även använda fplot för att rita funktioner. Den fungerar dock enbart för MATLABs standardfunktioner (som sin(x), cos(x), exp(x),...) samt för egendefinierade funktioner som man skriver själv och lagrar i s k M-fil. 5. Programmera i MATLAB Som du säkert vet kan man programmera MATLAB på liknande sätt som t ex C++, dvs for-loop, while-loop och if-sats finns. Sida 6

7 Naturligtvis, kan man få samma resultat i exemplen ovan med hjälp av dessa kontrollstrukturer. Vi visar två nya sätt att skapa vektorer med samma innehåll som x2 och y2 ovan, men sparar nu värdena i x3, y3 samt x4, y4. Skriv följande: >> n = 40; x3 = []; y3 = []; >> i = 1; >> while i <= n x3( i ) = 3*pi*( i - 1 )/( n - 1 ); y3( i ) = sin( x3( i ) ); i = i + 1; end >> clf; plot( x3, y3 ); grid; >> n = 40; x4 = []; y4 = []; >> h = 3*pi/( n - 1); >> for xx = 0:h:3*pi x4 = [ x4 xx ]; y4 = [ y4 sin( xx ) ]; end >> clf; plot( x4, y4 ); grid; Kolla att resultatet blir lika med: >> max( abs( x2 - x3 ) ), max( abs( y2 - y3 ) ) och på samma sätt för x4 och y4. Som du ser så finns flera sätt att skapa och bygga upp vektorer. Om möjligt så skall man dock välja kortkommandon (kolon-notation och linspace), eftersom det ger lättläst kod och dessutom är mycket snabbare än med vanlig loop! Nu skall vi skapa en större matris som består av reella tal organiserade i 100 rader och 100 kolumner. Vi skriver här alla kommandon på samma kommandorad genom att skilja satser åt med semikolon eller kommatecken. Ge följande kommando: >> clear A >> A = zeros( 100, 100 ); >> for i=1:100, for j=1:100, A(i,j)=sin(i/10)*sin(j/10); end, end >> mesh( A ) Kommandot clear A; suddar ut variabeln A från MATLABs minne. Om man bara skriver clear suddas alla tidigare definierade variabler ut från minnet. Kommandot zeros(n,m) skapar en nollmatris av storlek 45 6, dvs en matris med bara nollor. På motsvarande sätt fås ettmatrisen med kommandot ones, enhetsmatrisen med kommandot eye och en slumptalsmatris med kommandot rand. Sida 7

8 Kommandot mesh ritar upp matrisen A som en graf i ett grafikfönster. Semikolon, ;, efter tilldelning av element till matrisen A undertrycker utskriften. Om du inte hade givit semikolon, så hade du fått en förfärlig massa utskrifter. Prova genom att ge följande kommando: >> for i=1:5, for j=1:5, A(i,j) = sin(i/10)*sin(j/10), end, end Om man skriver end; end; däremot, så får man samma resultat, dvs semikolon efter end har ingen verkan på utskrifter i motsvarande loop. Fortsätt nu att prova några andra kommandon för att visualisera matrisen A. Skriv >> clf; surf( A ); colormap( jet ); colorbar; Fortsätt sedan med >> shading flat; Prova även några kombinationer av följande kommandon: surf, surfc, surfl, shading flat, shading interp, colormap( jet ), colormap( bone ), colormap( prism ). För mer information om färgskalor och 3D grafik, skriv help graph3d. 6. Lokal arbetskatalog För kommande övningar behöver du skapa en arbetskatalog. Skapa en där en katalog med namnet matlab02. Det gör du genom att ge kommandot mkdir matlab02 i ett kommandofönster. Gå ner i katalogen genom kommandot cd matlab och ta reda på sökvägen dit med kommandot pwd. Skriv sedan i MATLAB >> addpath sökväg Det går även att gå in under Set path i File-menyn om du använder desktopen. Spara fortsättningsvis alla filer du skapar i denna katalog. För att ändra aktiv katalog till din nyskapade katalog skriver du >> cd sökväg Sida 8

9 - Teknisk databehandling DV1: Introduktion till MATLAB 7. Spara bilder Kommandot print används för att spara en ritad bild eller ta ut den på papper. Skriv >> help print för att se vilka format man kan spara bilden i. Det är vanligt att man inte hinner läsa all text som fladdrar förbi, prova igen >> more on >> help print då skrivs bara en liten del i taget ut på skärmen. Man trycker return för att fortsätta utskriften eller qför att avsluta den. Om du ger följande: >> print -djpeg bildnamn så sparas grafen som en bild på filen bildnamn.jpg. Man kan även använda menyerna i grafikfönstret för att spara bilden på en fil. Välj File-menyn och sedan Export. Blädderlistan Save as type visar ett antal format. I PC-miljö går det att skriva ut genom att gå in i grafikfönstrets File-meny och välja print. 8. Generering av funktionstabeller Om man istället vill ha en funktionstabell för en funktion, t ex,7"8 vektorer man har till en matris: >> x = 0:10; >> y = x.ˆ2; >> funktionstabell = [ x; y ], så kan man sätta ihop de Här ser vi en s k elementvis operation. x.ˆ2 innebär att varje element i x kvadreras och svaret blir en vektor av samma längd som x. Punkten anges för att skilja elementvisa operationer från s k matrisoperationer. Matrisalgebra kommer senare i kursen men finns även översiktligt beskrivet i Appendix B. 9. Att ladda och spara data (Avsnitt 2.7) För att spara numeriska resultat på en fil används kommandot save. Om det anropas utan parametrar lagras samtliga variabler i arbetsarean. Det är vanligt att andra program skall kunna läsa filen, då ger man parametern -ASCII vilket skapar en textfil istället för en binärfil. Sida 9

10 Prova att lagra en variabel i en binärfil: >> x = rand(10); >> save minvar.mat x Filen minvar.mat innehåller nu variabeln x. Det går nu att läsa in variabeln >> clear >> load minvar.mat >> x När data lagras i ASCII-format så sparas inte variabelnamnet. Då en matris inläses från textfil får variabeln samma namn som filen. För att läsa in datafiler som är av ostrukturerad karaktär finns kommandon fread, fscanf, fgetl, etc. M-filer: Kommandofiler och funktionsfiler (Avsnitt 2.8) När man börjar behärska MATLAB lite mer och man behöver många kommandon för att lösa ett problem, så är det klokt att spara dessa i en s k M-fil, dvs filer som har suffix.m. Det finns två sorters M-filer, dels kommandofiler och dels funktionsfiler. En funktionsfil måste innehålla en funktion som man definierar själv med kommandot function. En M-fil exekveras (körs) då man skriver filens namn (utan suffixet) när man är i kommandofönstret i MATLAB. Filen kan utnyttja redan definierade variabler, men kan även läsa in från tangentbord och skriva ut på skärmen. Du skall nu få provköra några M-filer som redan är färdiga. Hämta hem följande filer från kurshemsidan ritafunk.m surprise1.m surprise2.m sork.m aritmetikspel1.m aritmetikspel2.m Testkör, svara på eventuella frågor och njut av resultaten! Sida 10

11 Nu skall du få skriva en egen liten kommandofil. Öppna en editor, t ex xemacs i ett terminalfönster eller genom att i MATLAB skriva: >> edit Editorn edit fungerar ungefär som ett Word-dokument, t ex kan man klippa och klistra textrader. Man skriver in det man vill programmet skall göra i editorn, gärna snyggt och prydligt (rad-för rad), så det är lättläst för andra. Kommentarer inleds med %-tecken. Programmet utför kommandona i den ordning som de står i filen. Om någon kommandorad är för lång så skriver man tre punkter,..., sist på den rad som måste avbrytas, t ex texten = [ Hej och välkommen till ett roligt program!,... Vi hoppas att du skall tycka om MATLAB. ]; disp( texten ); Skriv nu: % Mitt första program. % ex1.m disp( Hej! ); x = input( Ge ett tal: ); y = input( Ge ett till tal: ); sum = x + y; disp( Summan av talen blir: ); sum % prova även med disp(sum) här Spara programmet som ex1.m (i edit antingen i File-menyn, med diskett-symbolen eller snabbast med ctrl-s). Flytta muspekaren till kommandofönstret och skriv >> ex1 då körs ditt program! Här visas även att inläsning från tangentbord sker med input och utskrift på skärm med disp. Nu kan du ändra lite i editorn, t ex prova disp(sum) istället. Kom ihåg att spara nya versionen innan du provar att köra det modifierade programmet. Sida 11

12 Nu ska du få skriva en egen funktion och spara den på f.m Öppna nytt fönster i din editor (i edit File - New) och skriv in följande: function y = f( x ) % MATLAB-funktion som returnerar värdet % av en matematisk funktion % f.m y = x.*x - sin(x) + 5; Spara som f.m. Nu kan du i kommandofönstret skriva följande: >> v = linspace(0,2*pi); >> w = f(v); >> clf; >> plot( v, w ); Eller, ännu snyggare: Öppna en ny fil, ex2.m, i vilken du lägger in dessa kommandon och modifierar så att användaren kan ge intervallet som funktionen skall ritas i: % Ex2.m % Lek med funktioner. disp( Program som ritar en specialfunktion i intervallet [a,b] ); a = input( Ge a: ); b = input( Ge b: ); v = linspace(a,b); w = f(v); clf; plot( v, w ); % Testa även med area(v, w)... Sedan kör du programmet med >> ex2 Om du vill se vilka filer du har i din aktuella katalog, så skriv >> dir Sida 12

13 Innehållet i en M-fil kan du få med kommandot type, prova >> type ex2 >> type plotyy Andra katalogkommandon finner du i Avsnitt Skriv nu >> help ex1 samt >> help f Vad händer? Vi nämnde ovan att man kan spara en MATLAB-session med kommandot diary. Man kan återanvända kommandona om man editerar diary-filen och döper om den så det blir en M-fil. Skriv: >> diary matrisen clear; n = 5 A = magic(n); n = 10 A = magic(n); clf; subplot(2,1,1); surf(a); subplot(2,1,2); mesh(a); >> diary off Modifiera filen matrisen med din editor och kalla den matrisen.m Nu kan du testköra ditt nya program genom att ge >> matrisen Sida 13

14 Demonstrationsexempel och information om MATLAB För att få hjälp i MATLAB så kan man t ex använda helpdesk, help eller helpwin För demonstration av MATLAB, SIMULINK och s k toolboxar (Communications, Control System, Financial, Higher-Order Spectral Analysis, System identification, Image Processing,...) prova nu demo-kommandot: >> demo och välj sedan önskad demonstration. Ibland medför en demonstration att motsvarande MATLABkommandon skrivs ut i kommandofönstret. Vill du avbryta, så tryck ctrl-c. 10. Allmän information om MATLAB-produkter För att få information om återförsäljare, böcker etc som har med MATLAB att göra så kan man få stor hjälp av MathWorks hemsidor. Öppna din internetbläddrare (t ex Netscape eller Explorer) och ge URL: Se även Vilka MATLAB-böcker finns? Se t ex under och klicka på General Information om MATLAB 6-boken finns på följande URL matlab Sida 14

15 11. Tillämpningar där MATLAB använts (Avsnitt 1.1) Ge kommandot >> tour välj MATLAB In Industry. Bl a kan man se här att Forskmarks kraftstation och SAAB Military aircraft bygger sina simuleringsmodeller i MATLAB. Samma information kan erhållas på: Sida 15

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab CTH/GU 2015/2016 Matematiska vetenskaper Introduktion till Matlab 1 Inledning Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programspråk, som används på många tekniska högskolor och universitet runt

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab Introduktion till Matlab Inledande matematik, I1, ht10 1 Inledning Detta är en koncis beskrivning av de viktigaste delarna av Matlab. Till en början är det enkla beräkningar och grafik som intresserar

Läs mer

MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB

MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB De flesta numeriska metoder låter oss få en tillräckligt bra lösning på ett matematiskt problem genom att byta ut komplexa matematiska operationer med kombinationer

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Matematisk Modellering

Matematisk Modellering Matematisk Modellering Föreläsning 1 Anders Heyden Matematikcentrum Lunds Universitet Matematisk Modellering p.1/37 Denna föreläsning (läsvecka 1) Vad handlar kursen om, mål, kurskrav, ide. Matematisk

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab CTH/GU LABORATION 1 MVE011-2012/2013 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Introduktion till Matlab Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programspråk, som används på de flesta tekniska högskolor

Läs mer

Laboration: Grunderna i MATLAB

Laboration: Grunderna i MATLAB Laboration: Grunderna i MATLAB 25 augusti 2005 Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program för vetenskapliga beräkningar. Som användare ger du enkla kommandon och MATLAB levererar

Läs mer

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab Datorlektion 2. Villkor och Repetition 1 Logiska uttryck Uppgift 1.1 Låt a=3 och b=6 Vad blir resultatet av testerna ab? Uppgift 1.2 Låt a, b,

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab CTH/GU LABORATION 1 TMV157-2014/2015 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Introduktion till Matlab Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programspråk, som används på många tekniska högskolor

Läs mer

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Innehåll Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Uppgifterna i denna laboration täcker kapitel 1-3 i läroboken. Läs igenom motsvarande kapitel. Sitt

Läs mer

Funktioner och grafritning i Matlab

Funktioner och grafritning i Matlab CTH/GU LABORATION 3 MVE11-212/213 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Funktioner och grafritning i Matlab Först skall vi se lite på (elementära) matematiska funktioner i Matlab, som sinus och cosinus.

Läs mer

4.3. Programmering i MATLAB

4.3. Programmering i MATLAB 4.3. Programmering i MATLAB MATLAB används ofta interaktivt, dvs ett kommando som man skriver, kommer genast att utföras, och resultatet visas. Men MATLAB kan också utföra kommandon som lagrats i filer,

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

Laboration 2: 1 Syfte. 2 Väntevärde och varians hos en s.v. X med fördelningen F X (x) MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR BYGG, FMS 601, HT-08

Laboration 2: 1 Syfte. 2 Väntevärde och varians hos en s.v. X med fördelningen F X (x) MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR BYGG, FMS 601, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR BYGG, FMS 601, HT-08 Laboration 2: Om väntevärden och fördelningar 1 Syfte I denna laboration skall vi försöka

Läs mer

TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson. Introduktion till MATLAB

TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson. Introduktion till MATLAB TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson Introduktion till MATLAB Introduktion till MATLAB sid. 2 av 12 Innehåll 1 Vad är MATLAB? 3 1.1 Textens syfte..................................... 3 2 Grundläggande

Läs mer

Matriser och vektorer i Matlab

Matriser och vektorer i Matlab CTH/GU LABORATION 3 TMV206-2013/2014 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Matriser och vektorer i Matlab I denna laboration ser vi på hantering och uppbyggnad av matriser samt operationer på matriser En

Läs mer

MATLAB - en kompakt introduktion av Tore Gustafsson

MATLAB - en kompakt introduktion av Tore Gustafsson 6.1.7 1 ÅBO AKADEMI TEKNISKA FAKULTETEN MATLAB - en kompakt introduktion av Tore Gustafsson MATLAB 1 är ett interaktivt programpaket för numeriska beräkningar. Matlab står för matrix laboratory och är

Läs mer

Motivering för programmering. F1: Introduktion, Matlabrepetition (kap. 1 2) Att kunna programmera. Interpreterat/kompilerat

Motivering för programmering. F1: Introduktion, Matlabrepetition (kap. 1 2) Att kunna programmera. Interpreterat/kompilerat F1: Introduktion, Matlabrepetition (kap. 1 2) Gemensam intro Kursinnehåll Varför programmera? Egenskaper hos Matlab Kommando-, redigerings-, arbetsplats-, tabell-, guide- och hjälpfönster, kommando-, funktions-,

Läs mer

MMA132: Laboration 1 & 2 Introduktion till MATLAB

MMA132: Laboration 1 & 2 Introduktion till MATLAB MMA132: Laboration 1 & 2 Introduktion till MATLAB De flesta numeriska metoder låter oss få en tillräckligt bra lösning på ett matematiskt problem genom att byta ut komplexa matematiska operationer med

Läs mer

Syftet med den här laborationen är att du skall bli mer förtrogen med följande viktiga områden inom matematisk statistik

Syftet med den här laborationen är att du skall bli mer förtrogen med följande viktiga områden inom matematisk statistik LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK DATORLABORATION 4 MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR I, FMS 01, HT-07 Laboration 4: Stora talens lag, Centrala gränsvärdessatsen, enkla punktskattningar

Läs mer

Enklast att skriva variabelnamn utan ; innehåll och variabelnamn skrivs ut

Enklast att skriva variabelnamn utan ; innehåll och variabelnamn skrivs ut F5: Filhantering in- och utmatning (kap. 2 och 8) 1 Utskrift på skärm, inläsning från tangentbord (kap. 2) Spara och hämta variabler med save och load (kap. 2) Kommandot textread Mer avancerad filhantering:

Läs mer

MATLAB handbok Introduktion

MATLAB handbok Introduktion Department of Physics Umeå University 30 juni 2014 MATLAB handbok Introduktion Marina Wallin Martin Hansson Per Sundholm 1 INTRODUKTION TILL MATLAB 1 1 Introduktion till Matlab Något man som Teknisk fysiker

Läs mer

KPP053, HT2015 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner

KPP053, HT2015 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner KPP053, HT2015 MATLAB, Föreläsning 1 Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner MATLAB Väletablerat Mycket omfattande program GNU OCTAVE Öppen

Läs mer

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer.

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Starta gärna en dagbok genom att ge kommandot diary lab1. Skriv in alla beräkningar som efterfrågas i uppgifterna i dagboken. Glöm inte diary off om det skrivna

Läs mer

En introduktion till MatLab

En introduktion till MatLab Chalmers tekniska högskola En introduktion till MatLab Gustafsson Gabriel gabgus@student.chalmers.se Johansson Việt Simon simoj@student.chalmers.se Författare: Norell Pontus npontus@student.chalmers.se

Läs mer

Liten MATLAB introduktion

Liten MATLAB introduktion Liten MATLAB introduktion Denna manual ger en kort sammanfattning av de viktigaste Matlab kommandon som behövs för att definiera överföringsfunktioner, bygga komplexa system och analysera dessa. Det förutsätts

Läs mer

OBS! Snabbinsatt Matlab-intro vissa fönsterhanteringsdetaljer kan vara fel men gör gärna Matlab-uppgifterna. DN1240, Numeriska metoder för OPEN1.

OBS! Snabbinsatt Matlab-intro vissa fönsterhanteringsdetaljer kan vara fel men gör gärna Matlab-uppgifterna. DN1240, Numeriska metoder för OPEN1. OBS! Snabbinsatt Matlab-intro vissa fönsterhanteringsdetaljer kan vara fel men gör gärna Matlab-uppgifterna. DN1240, Numeriska metoder för OPEN1. Laboration 0 del 1-3 (frivilliga delar) Del 1-3 (dvs upg

Läs mer

Datorlära 3 Octave Workspace ovh mijlö Skriva text på skärmen Värdesiffror Variabler och typer Strängar Makro Vektorer

Datorlära 3 Octave Workspace ovh mijlö Skriva text på skärmen Värdesiffror Variabler och typer Strängar Makro Vektorer Datorlära 1 Introduktion till datasystemet, epost konto, afs hemkonto Introduktion till datorer och datasalar Open Office Calculator Beräkningar med Open Office Calc Diagram med OO Calc Datorlära 2 Utforma

Läs mer

DN1212, Numeriska metoder & grundläggande programmering. Laboration 1 del 1-3 (frivilliga delar) Del 1-3 (dvs upg 1.1-1.17) behöver inte redovisas

DN1212, Numeriska metoder & grundläggande programmering. Laboration 1 del 1-3 (frivilliga delar) Del 1-3 (dvs upg 1.1-1.17) behöver inte redovisas DN1212, Numeriska metoder & grundläggande programmering för P1. Laboration 1 del 1-3 (frivilliga delar) Del 1-3 (dvs upg 1.1-1.17) behöver inte redovisas Introduktion till UNIX och MATLAB Del 1: UNIX och

Läs mer

Kort om programmering i Matlab

Kort om programmering i Matlab CTH/GU 25/26 Matematiska vetenskaper Kort om programmering i Matlab Inledning Redan första tillfället gjorde ni ett litet program. Ni skrev ett script eller en skriptfil som beräknade summan 5 i 2 = 2

Läs mer

4.4. Mera om grafiken i MATLAB

4.4. Mera om grafiken i MATLAB 4.4. Mera om grafiken i MATLAB Larry Smarr, ledare för NCSA (National Center for Supercomputing Applications i University of Illinois, brukar i sina föredrag betona betydelsen av visualisering inom den

Läs mer

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar Gömmare och de andra är Gissare. Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens

Läs mer

MATLAB 6 i kursen experimentella metoder. Sten Hellman Fysikum Stockholms Universitet

MATLAB 6 i kursen experimentella metoder. Sten Hellman Fysikum Stockholms Universitet MATLAB 6 i kursen experimentella metoder Sten Hellman Fysikum Stockholms Universitet 2 1 INLEDNING 6 2 VAD ÄR MATLAB? 7 3 KONVENTIONER 8 4 PASS 1- KOMMA IGÅNG 9 4.1 DE FÖRSTA STEGEN HALLO WORLD 9 4.1.1

Läs mer

Mer om linjära ekvationssystem

Mer om linjära ekvationssystem CTH/GU LABORATION 2 TMV141-212/213 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Mer om linjära ekvationssystem Denna laboration fortsätter med linjära ekvationssystem och matriser Vi ser på hantering och uppbyggnad

Läs mer

Textsträngar från/till skärm eller fil

Textsträngar från/till skärm eller fil Textsträngar från/till skärm eller fil Textsträngar [Kapitel 8.1] In- och utmatning till skärm [Kapitel 8.2] Rekursion Gränssnitt Felhantering In- och utmatning till fil Histogram 2010-10-25 Datorlära,

Läs mer

Välj Links i startmenyn och dubbelklicka på Matematik-mappen. Dubbelklicka därefter på MATLAB 5 - ikonen.

Välj Links i startmenyn och dubbelklicka på Matematik-mappen. Dubbelklicka därefter på MATLAB 5 - ikonen. Denna introduktion till programsystemet MATLAB är tänkt att ge en första anvisning om handhavandet av dess olika delar. Det blir alltså inga djupgående exempel på vad programmet kan prestera utan en genomgång

Läs mer

Tentamen TANA17 Matematiska beräkningar Provkod: DAT1 Godkänd: 8p av totalt 20p Hjälpmedel: MATLAB

Tentamen TANA17 Matematiska beräkningar Provkod: DAT1 Godkänd: 8p av totalt 20p Hjälpmedel: MATLAB MAI/Linköpings universitet Fredrik Berntsson Tentamen TANA17 Matematiska beräkningar Provkod: DAT1 Godkänd: 8p av totalt 20p Hjälpmedel: MATLAB Redovisning Lös först uppgifterna i Matlab. Då du har en

Läs mer

Datorövning Matlab/Simulink. Styr- och Reglerteknik för U3/EI2

Datorövning Matlab/Simulink. Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Dator- och Elektroteknik 0803/ Thomas Munther Datorövning Matlab/Simulink i Styr- och Reglerteknik för U3/EI Laborationen förutsätter en del förberedelser

Läs mer

Kursinnehåll. Introduktion till kursen. Hederskodex. Programmering

Kursinnehåll. Introduktion till kursen. Hederskodex. Programmering DN1212 för P1 Föreläsning 1 Introduktion till kursen De flesta av er kommer att i ert arbete göra en massa tekniska beräkningar För dessa beräkningar behöver ni ett smidigt verktyg så att ni slipper att

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 2: C-programmeringens grunder Henrik Björklund Umeå universitet Björklund (UmU) Programmeringsteknik 1 / 32 Mer organisatoriskt Imorgon: Datorintro i lab Logga

Läs mer

namn, inklusive katalogtillhörigheten. Den andra saken vi måste förstå är något som kallas "den atlab

namn, inklusive katalogtillhörigheten. Den andra saken vi måste förstå är något som kallas den atlab 5 Pass 2 Datorer, filnam och mer beräkningar I det här passet skall vi lära oss litet allmänt om hur datorprogram fungerar och hur de hanterar data på hårddisk och i minnet. Men framför allt skall vi lära

Läs mer

Institutionen för datavetenskap 2014/15

Institutionen för datavetenskap 2014/15 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Datorer och datoranvändning Institutionen för datavetenskap 2014/15 ME en dator 1 Inledning ME är en påhittad dator, men den har likheter med riktiga datorer: det finns ett maskinspråk

Läs mer

DN1240, Numeriska metoder. Laboration 0 (frivilliga delar) (dvs uppgifterna behöver inte redovisas) Introduktion till UNIX och MATLAB

DN1240, Numeriska metoder. Laboration 0 (frivilliga delar) (dvs uppgifterna behöver inte redovisas) Introduktion till UNIX och MATLAB DN1240, Numeriska metoder för O1. Laboration 0 (frivilliga delar) (dvs uppgifterna behöver inte redovisas) Introduktion till UNIX och MATLAB Del 1: UNIX och kontoadministration Uppgift 1.1 Ni bör jobba

Läs mer

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 16 Programmering Skriva program till TI-86... 214 Köra program... 221 Arbeta med program... 223 Hämta och köra assemblerprogram... 226 Arbeta med strängar... 227 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 214

Läs mer

Processidentifiering och Polplacerad Reglering

Processidentifiering och Polplacerad Reglering UmU/TFE Laboration Processidentifiering och Polplacerad Reglering Introduktion Referenser till teoriavsnitt följer här. Processidentifiering: Kursbok kap 17.3-17.4. Jämför med det sista exemplet i kap

Läs mer

SF1520, Numeriska Metoder och Grundläggande Programmering för K2 Lab1.

SF1520, Numeriska Metoder och Grundläggande Programmering för K2 Lab1. SF1520, Numeriska Metoder och Grundläggande Programmering för K2 Lab1. Denna labb är tänkt att öva datorhantering och öva inledande Matlab. Eftersom förkunskaperna varierar finns en del frivilliga uppgifter

Läs mer

Ickelinjära ekvationer

Ickelinjära ekvationer Löpsedel: Icke-linjära ekvationer Ickelinjära ekvationer Beräkningsvetenskap I Varför är det svårt att lösa icke-linjära ekvationer? Iterativa metoder Bisektion/intervallhalvering Newton-Raphsons metod

Läs mer

SF1520, Numeriska Metoder och Grundläggande Programmering för K2 Lab1.

SF1520, Numeriska Metoder och Grundläggande Programmering för K2 Lab1. SF1520, Numeriska Metoder och Grundläggande Programmering för K2 Lab1. Denna labb är tänkt att öva datorhantering och öva inledande Matlab. Eftersom förkunskaperna varierar finns en del frivilliga uppgifter

Läs mer

Tentaupplägg denna gång

Tentaupplägg denna gång Några tips på vägen kanske kan vara bra. Tentaupplägg denna gång TIPS 1: Läs igenom ALLA uppgifterna och välj den du känner att det är den lättaste först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva

Läs mer

Linjär algebra med MATLAB

Linjär algebra med MATLAB INGENJÖRSHÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson, Anders Andersson Innehåll Linjär algebra med MATLAB 1 Grundläggande begrepp 1 1.1 Introduktion...................................... 1 1.2 Genomförande

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Kapitel 16: Programmering

Kapitel 16: Programmering Kapitel 16: mering Innehåll Komma igång: Volymen av en cylinder...2 Skapa och ta bort program...4 Skriva instruktioner och köra program...5 Redigera program...6 Kopiera och byta namn på program...7 PRGM

Läs mer

Kapitel 15: Data/Matrix Editor

Kapitel 15: Data/Matrix Editor Kapitel 15: Data/Matrix Editor 15 Översikt över Data/Matrix Editor... 226 Översikt över list-, data- och matrisvariabler... 227 Starta en Data/Matrix Editor-session... 229 Mata in och visa cellvärden...

Läs mer

Lund Institute of Technology Centre for Mathematical Sciences Mathematical Statistics STATISTICAL METHODS FOR SAFETY ANALYSIS FMS065 2004

Lund Institute of Technology Centre for Mathematical Sciences Mathematical Statistics STATISTICAL METHODS FOR SAFETY ANALYSIS FMS065 2004 Lund Institute of Technology Centre for Mathematical Sciences Mathematical Statistics STATISTICAL METHODS FOR SAFETY ANALYSIS FMS065 2004! #"%$&('*),+.- Innehåll INNEHÅLL......................................................................................

Läs mer

MATLAB 7 i kursen experimentella metoder

MATLAB 7 i kursen experimentella metoder MATLAB 7 i kursen experimentella metoder av Sten Hellman med Introduktion till Microsoft Word av Jonas Strandberg Övningsuppgifter av Sten Hellman, Max Karlovini, Teresia Månson & Jonas Strandberg ii 3:a

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

DD1311 Programmeringsteknik för CL1 Laborationer läsåret 2008-2009

DD1311 Programmeringsteknik för CL1 Laborationer läsåret 2008-2009 DD1311 Programmeringsteknik för CL1 Laborationer läsåret 2008-2009 Fyll i ditt namn och personnummer med bläck eller motsvarande. Kursledare är Linda Kann, linda@nada.kth.se. Namn... Personnr... Laborationer

Läs mer

4 Sammansatta datatyper

4 Sammansatta datatyper 4 Sammansatta datatyper De enkla datatyper som vi hittills använt är otillräckliga när man ska hantera stora datamängder. Vill man exempelvis läsa in 100 reella mätvärden, som man tillfälligt vill spara

Läs mer

ATT RITA GRAFER MED KOMMANDOT "PLOT"

ATT RITA GRAFER MED KOMMANDOT PLOT MATLAB, D-plot ATT RITA GRAFER MED KOMMANDOT "PLOT" Syntax: Vi börjar med det enklaste plot-kommandot i matlab,,där x är en vektor x- värden och y en vektor med LIKA MÅNGA motsvarande y-värden. Anta att

Läs mer

Laboration i Matlab. Uppgift 1. Beskrivning

Laboration i Matlab. Uppgift 1. Beskrivning aboration i atlab Uppgifterna i denna laboration kan innehålla fsik och matematik som ni inte känner till, men det kommer ni inte att behöva för att kunna lösa uppgifterna. Uppgifterna är skrivna så att

Läs mer

1 Inledning. 2 Att logga in och ta sig in i MATLAB. 3 MATLABs grundfunktioner

1 Inledning. 2 Att logga in och ta sig in i MATLAB. 3 MATLABs grundfunktioner LUNDS UNIVERSITET MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 0: KORT INTRODUKTION TILL MATLAB MATEMATISK STATISTIK AK, MAS 101:A, VT-01 1 Inledning Som titeln anger är denna lilla skrift endast avsedd

Läs mer

MATLAB 6 i kursen experimentella metoder Sten Hellman

MATLAB 6 i kursen experimentella metoder Sten Hellman Utkast 1.1 21.08 03-03-10 MATLAB 6 i kursen experimentella metoder Sten Hellman Introduktion till MicroSoft Word av Jonas Strandberg Övningsuppgifter av Max Karlovini, Teresia Månsson & Jonas Strandberg

Läs mer

Denna laboration skapades för elever vid Roslagens Högskola men kan användas av vem som helst. Namnen på servrarna måste i så fall ändras.

Denna laboration skapades för elever vid Roslagens Högskola men kan användas av vem som helst. Namnen på servrarna måste i så fall ändras. Laboration 1, Databashantering med MySQL Av: Marcus Rejås I denna laboration skall du se till att du kommer åt databasmotorn och att det fungerar. Du kommer också att skapa en tabell

Läs mer

Introduktion till Gnuplot

Introduktion till Gnuplot Utkast till Introduktion till Gnuplot Johan Wild c Johan Wild 2009 johan.wild@europaskolan.se Får gärna användas i undervisning, kontakta i så fall författaren. 5 november 2009 Innehåll 1 Inledning 4 2

Läs mer

Inlämningsuppgift 4 NUM131

Inlämningsuppgift 4 NUM131 Inlämningsuppgift 4 NUM131 Modell Denna inlämningsuppgift går ut på att simulera ett modellflygplans rörelse i luften. Vi bortser ifrån rörelser i sidled och studerar enbart rörelsen i ett plan. De krafter

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Inledning. Initiering av miljön. Att köra MatLab. Labrapporten

Inledning. Initiering av miljön. Att köra MatLab. Labrapporten Inledning Initiering av miljön För att få rätt miljö är det enklast att aktivera kursen TSDT06 Signalteori i programmet kurstool. Kurstool kan man starta i bakgrundsmenyn. Alternativt räcker det med att

Läs mer

Medicinska Bilder, TSBB31. Lab: Mätvärden på Medicinska Bilder

Medicinska Bilder, TSBB31. Lab: Mätvärden på Medicinska Bilder Medicinska Bilder, TSBB3 Lab: Mätvärden på Medicinska Bilder Maria Magnusson, 22 Senaste updatering: september 25 Avdelningen för Datorseende, Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet Introduktion

Läs mer

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Denna föreläsning Vad händer under kursen? praktisk information Kursens mål vad är programmering? Skriva små program i programspråket Java Skriva program som använder färdiga

Läs mer

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs.

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs. Funktionsteori ht 2010 Matlabövning Inledning Denna datorövning ger en introduktion till Matlab. Systemet används här som en avancerad räknedosa med inbyggda matrisoperationer och grafik. Ha den Matlabmanual

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Föreläsning V36 Föreläsning 1 Programmering Kurs-PM Programmeringsmiljö Hello World! Variabler printf scanf Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning

Läs mer

Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift )

Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift ) 2010-04-06.kl.14-19 Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift ) Skriv den funktion, draw_figure, som ritar ut en liksidig figur enligt exemplen nedan med så många hörn som anges som parameter till funktionen (den ritar

Läs mer

UNIX. Laborations-PM Anders Egneus, Henrik Lindgren, 2004, 2006. Raphael Corsoski, 2005. Erik Eliasson, 2007. Christian von Schultz, 2008.

UNIX. Laborations-PM Anders Egneus, Henrik Lindgren, 2004, 2006. Raphael Corsoski, 2005. Erik Eliasson, 2007. Christian von Schultz, 2008. 1 Introduktion UNIX Laborations-PM Anders Egneus, Henrik Lindgren, 2004, 2006. Raphael Corsoski, 2005. Erik Eliasson, 2007. Christian von Schultz, 2008. Det övergripande syftet med dessa laborationer är

Läs mer

Grundläggande kommandon

Grundläggande kommandon Allmänt om Matlab Utvecklades på 70-talet som ett lättanvänt gränssnitt till programbiblioteken LINPACK (linjär algebra) och EISPACK (egenvärdesproblem), ursprungligen skrivna i Fortran. En kommersiell

Läs mer

Datorlaborationer i matematiska metoder E1, del C, vt 2002

Datorlaborationer i matematiska metoder E1, del C, vt 2002 Matematiska metoder E del C, vt, datorlaborationer, Datorlaborationer i matematiska metoder E, del C, vt. Laborationerna är ej obligatoriska.. Laborationerna genomförs individuellt. Grupparbete godkänns

Läs mer

Introduktionskurs i MATLAB (TSRT04)

Introduktionskurs i MATLAB (TSRT04) HT1 2015 Division of Communication Systems Department of Electrical Engineering (ISY) Linköping University, Sweden www.commsys.isy.liu.se/en/student/kurser/tsrt04 Om kursen Grunderna i MATLAB Vektorer

Läs mer

For-sats/slinga. Notis

For-sats/slinga. Notis Notis I koden för exemplen förekommer kommentarer. Kommentarer i Matlabkoden identieras med prexet %. Kommentarer är text/kod som Matlab bortse från. Alltså all text/kod som ligger till höger och på samma

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Tentamen TAIU07 Matematiska beräkningar med MATLAB för MI

Tentamen TAIU07 Matematiska beräkningar med MATLAB för MI TEKNISKA HÖGSKOLAN I LINKÖPING Matematiska institutionen Beräkningsmatematik/Fredrik Berntsson Tentamen TAIU07 Matematiska beräkningar med MATLAB för MI Tid: Provkod: TEN1 Hjälpmedel: Inga. Examinator:

Läs mer

MATLAB-modulen Programmering i MATLAB. Höstterminen 2015 3hp. Vad är MATLAB

MATLAB-modulen Programmering i MATLAB. Höstterminen 2015 3hp. Vad är MATLAB MATLAB-modulen Programmering i MATLAB Höstterminen 2015 3hp Vad är MATLAB MatrixLaboratory Avancerad miniräknare. Maskinoberoende programmeringsspråk högnivåspråk (Python, Javascript) - interaktivt Behöver

Läs mer

Laboration 1: Beskrivande statistik

Laboration 1: Beskrivande statistik LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK DATORLABORATION 1 MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR BYGG, FMS 601, HT-08 Laboration 1: Beskrivande statistik 1 Syfte Syftet med den här laborationen

Läs mer

Modeller och teknik Grundl program och gränssnitt. Matlab-tips

Modeller och teknik Grundl program och gränssnitt. Matlab-tips Matlab-tips Matlab Guide För att underlätta programmerandet av Grafiska användargränssnitt (GUI Graphical User Interface) så finns en modul i Matlab som heter Guide och där kan man rita upp sitt användargränsnitt

Läs mer

Matematik med MATLAB R

Matematik med MATLAB R Matematik med MATLAB R En handledning Matematik CTH/GU Version J.L. 11 augusti 1997 Reviderad J-E.A. augusti 2002 Matematik med MATLAB R En handledning Matematik CTH/GU Version J.L. 11 augusti 1997 Reviderad

Läs mer

Sanningar om programmering. Sanningar om programmering. Programmeringsprocessen. Att skriva program i Matlab. Programmeringsprocessen

Sanningar om programmering. Sanningar om programmering. Programmeringsprocessen. Att skriva program i Matlab. Programmeringsprocessen Sanningar om programmering Block 3: Programmering Beräkningsvetenskap I Ett program är ett antal kommandon och särskilda strukturer lagrade i en eller flera filer Att utveckla och skriva program kallas

Läs mer

Introduktion till datormiljön och Python

Introduktion till datormiljön och Python Introduktion till datormiljön och Python Nyckelord: katalog, katalogträd, rot, fil, källkod, program, exekvering, tilldelning, inmatning, utmatning. Mål: Att du efter laborationen ska klara dig på egen

Läs mer

Lösningar till uppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet i dag kl 19.00. Tentamen i Programmering C, Fri, Kväll, 041211.

Lösningar till uppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet i dag kl 19.00. Tentamen i Programmering C, Fri, Kväll, 041211. 1(8) ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Lösningar till uppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet i dag kl 19.00. Denna tenta kommer att vara färdigrättad Ti 14/12 och kan då hämtas på mitt tjänsterum,

Läs mer

Syftet med veckans övningar. Något om MATLAB. Vecka 1 matte D del C

Syftet med veckans övningar. Något om MATLAB. Vecka 1 matte D del C Vecka 1 matte D del C handlar om olika typer av integraler. Metoden går tillbaka till antiken; genom triangulering kan man beräkna arean av oregelbundna polygoner. Har men en figur med krokiga begränsningslinjer

Läs mer

ComsolScript 1.2 i kursen experimentella metoder

ComsolScript 1.2 i kursen experimentella metoder ComsolScript 1.2 i kursen experimentella metoder av Sten Hellman Övningsuppgifter av Elin Bergeås, Sten Hellman, Max Karlovini, Teresia Månson, Jonas Strandberg & Linda Östman ii 3:e upplagan, Stockholm

Läs mer

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Med ett kommandobaserat gränssnitt menas ett helt textbaserat gränssnitt. Istället för att klicka

Läs mer

TNM059 Grafisk teknik Laboration 4 - Färg

TNM059 Grafisk teknik Laboration 4 - Färg TNM059 Grafisk teknik Laboration 4 - Färg Martin Solli Martin.Solli@itn.liu.se ITN, Linköpings Universitet Introduktion Laborationen handlar om sambandet mellan reflektansspektran, belysningar och den

Läs mer

Dynamisk HTML JavaScript och webbläsarens objektmodell

Dynamisk HTML JavaScript och webbläsarens objektmodell Dynamisk HTML 1 JavaScript och webbläsarens objektmodell Ove Lundgren (2009) Ove Lundgren - 1 - DOMDHTML2009.doc Innehåll Dynamisk HTML Webbläsarens variabler och metoder. Objektmodellen. Anropa metoder

Läs mer

LABORATIONSHÄFTE NUMERISKA METODER GRUNDKURS 1, 2D1210 LÄSÅRET 03/04. Laboration 3 3. Torsionssvängningar i en drivaxel

LABORATIONSHÄFTE NUMERISKA METODER GRUNDKURS 1, 2D1210 LÄSÅRET 03/04. Laboration 3 3. Torsionssvängningar i en drivaxel Lennart Edsberg Nada, KTH December 2003 LABORATIONSHÄFTE NUMERISKA METODER GRUNDKURS 1, 2D1210 M2 LÄSÅRET 03/04 Laboration 3 3. Torsionssvängningar i en drivaxel 1 Laboration 3. Differentialekvationer

Läs mer

Introduktion till PHP

Introduktion till PHP PHP - Grund Copyright 2016 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webacademy.se Introduktion till PHP PHP = PHP: Hypertext Preprocessor PHP är ett programmeringsspråk. PHP är ett skriptspråk som körs

Läs mer

DD1311 Programmeringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008

DD1311 Programmeringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008 DD1311 meringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008 Fyll i ditt namn och personnummer med bläck eller motsvarande. Kursledare är Linda Kann, linda@nada.kth.se. Namn... Personnr... Laborationer Labb

Läs mer

SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2011

SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2011 Avd. Matematisk statistik Tobias Rydén 2011-09-30 SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2011 Förberedelser. Innan du går till laborationen, läs igenom den här handledningen. Repetera också i

Läs mer

Dagens föreläsning. Repetition. Repetition - Programmering i C. Repetition - Vad C består av. Repetition Ett första C-program

Dagens föreläsning. Repetition. Repetition - Programmering i C. Repetition - Vad C består av. Repetition Ett första C-program Dagens föreläsning Programmeringsteknik för Ingenjörer VT05 Föreläsning 3-4 Repetition Datatyper Uttryck Operatorer Satser Algoritmer Programmeringsteknik VT05 2 Repetition Repetition - Programmering i

Läs mer

Medicinska Bilder, TSBB31. Lab3: Mätvärden på Medicinska Bilder

Medicinska Bilder, TSBB31. Lab3: Mätvärden på Medicinska Bilder Medicinska Bilder, TSBB3 Lab3: Mätvärden på Medicinska Bilder Maria Magnusson, Avdelningen för Datorseende Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet Introduktion I denna laboration ska vi göra

Läs mer

Uppgift (poäng) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (3) 6 (4) 7 (6) 8 (6) 9 (8) Summa

Uppgift (poäng) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (3) 6 (4) 7 (6) 8 (6) 9 (8) Summa Lena Kallin Westin 2005-08-22 Institutionen för datavetenskap Umeå universitet TENTAMEN Uppgift (poäng) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (3) 6 (4) 7 (6) 8 (6) 9 (8) Summa Inlämnad Poäng Kurs : Programmeringsteknisk

Läs mer