Borås Stad. Budget för de kommunala bolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen"

Transkript

1 Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen

2

3 De kommunala bolagen Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås Energi och Miljö AB Klätterrosen Holding AB Kårhuset i Sjuhärad AB Borås Elnät AB Klätterrosen AB Borås Djurpark AB Fristadbostäder AB Borås kommuns Parkerings AB AB Sandhultsbostäder Industribyggnader i Borås AB AB Toarpshus Industribyggnader i Borås 2 AB (f d Arkfast 3 AB) Viskaforshem AB BoråsBorås TME AB Kårhuset i Sjuhärad AB är under avveckling och lämnar ingen budget för I Klätterrosen Holding AB med dotterbolaget Klätterrosen AB ligger uppförandet av fastigheten Solrosen. Fastigheten kommer flyttas in i AB Bostäders räkenskaper under 2012, och ingen separat budget är lämnad för Klätterrosen Holding AB och Klätterrosen AB.

4

5 Budget 2012 Borås Energi och Miljö AB Antagen av styrelsen för Borås Energi och Miljö

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET Inledning och övergripande mål Organisation och handlingsplan Utveckling Förutsättningar inför Ekonomiska mål Resultat Affärsområde Hushåll Affärsområde Biogas Affärsområde Energi Affärsområde Vatten och Avlopp Affärsområde Vattenkraft Affärsområde Återvinning Investeringar och avskrivningar Finansiering och räntor Möjligheter och hot Personal Fokusområden Större investeringsprojekt Resultat- och balansräkning, nyckeltal...17 Sidan 2 av 18 Budget 2012

7 Budget Inledning och övergripande mål När vi på Borås Energi och Miljö genomför det årliga budgetarbetet är det många av oss som gör en mängd mentala bokslut. Året som gått löper revy i tankarna och en mängd situationer, händelser och möten spelas upp på den inre näthinnan. Varje gång som vi gör detta arbete blir vi lika fascinerade över hur mycket som har hänt. Saker sker i ett sånt rasande tempo att själva reflektionen över vad som hänt emellanåt kan få stå åt sidan för det som komma skall. Därför är denna period av budgetarbete ett utmärkt tillfälle att få reflektera. Tage Danielsson uttryckte det på sitt eget genialiska sätt: Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp var ytterligare ett fantastiskt år och det är vid skrivande stund några kalendermånader kvar på året. VAverksamheten tillkom vid årsskiftet och omsättningen uppgår inför kommande år till 900 miljoner kronor och bolaget har en organisation på närmare 220 personer. Vi genomförde den senaste sammanslagningen samtidigt som vi hade en av de kallaste vintrarna i mannaminne och vi slog produktionsmässigt i kapacitetstaket för fjärrvärmen utan större påfrestningar hos våra kunder, de som bor och verkar i Borås. Vi gjorde detta dessutom med en budget i balans vilket är osannolikt bra. Vi skall glädjas åt det vi åstadkommit samtidigt som vi inte kan luta oss tillbaka. Vi har mängder med spännande utmaningar och projekt att ta tag i inför den närmsta framtiden. Det är extra roligt att erfara att vår kompetens är både nationellt och internationellt efterfrågad. Det är mycket bra för bolagets självkänsla att vi får förfrågningar och dessutom att vi genomför projekten på det lyckosamma sätt som vi gör. De internationella projekten är viktiga då vi på plats bidrar till ett bättre levnadsförhållande men som även påverkar det globala klimatet. Vi har ju till skillnad från många andra, sen länge sett på klimatförändringarna som en möjlighet. Vi ser ju också avfall som en resurs och inte som ett problem. Vi hör till de främsta i världen när det gäller att återvinna energi ur avfall och vi har gjort, och kommer att göra, stora investeringar för att Borås skall kunna bli den fossilbränslefria kretsloppsstaden. Nu får vi förhoppningsvis än större möjlighet att realisera de planer och tankar som finns via det Energi- och Miljöcenter som vi vill bygga med ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk som bas tillsammans med befintlig verksamhet på Sobacken. Om planerna går i lås kommer vi att få oerhörda möjligheter att fortsätta att vara i framkant avseende att ta fram nya, produktiva och effektiva lösningar som är nödvändiga för Borås utveckling. En god ekonomi är A och O för att vi skall kunna få det handlingsutrymme som vi önskar. Därför är det dokument som ni nu håller i er hand oerhört centralt och betydelsefullt. Våra handlingsplaner och vårt budgetarbete är grunden för de mål som sätts och att dessa mål kontrolleras, följs upp, revideras och på så sätt lägger grunden till nya mål. Vi tar oss tid och vågar se bakåt. Men vi fortsätter också att se framåt. Detta gör att vi varken behöver se upp eller se ner utan med en vidsynt blick ser vi framtiden an med tillförsikt! Budget 2012 Sidan 3 av 18

8 2. Organisation och handlingsplaner Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, Handlingsplan , utgör basen i den fortsatta utvecklingen och ligger till grund för 2012 års drift- och investeringsbudget. Den operativa delen av bolaget utgörs av sex affärsområden. Denna organisation är kompletterad med tre operativa stödfunktioner samt fem strategiska funktioner. Under verksamhetsåret har bolaget omorganiserats då ett nytt affärsområde, Vatten och Avlopp, har tillkommit. Den strategiska delen av organisationen utgörs av den övergripande ledningen och funktioner för strategiska framtidsfrågor. Organisationsstruktur 2012: Affärsområden: Hushåll Biogas Återvinning Vattenkraft Energi Vatten och Avlopp (VA) Stödfunktioner till Affärsområden: Ekonomi/IT/Upphandling Service Försäljning Ledning och strategi: VD Strategisk Utveckling Personalutveckling Projektavdelning Kommunikation 3. Utveckling januari 2011 tillfördes ytterligare en verksamhet, Vatten och Avlopp. Året har därför präglats av sammanslagningen där personal, rutiner och ekonomier har integrerats. Utökningen innebär en ökad kompetensbank i form av 60 nya medarbetare och en ökad omsättning på 160 mnkr. Effekterna av omorganisationen kommer att belysas efter årets utgång. Vatten och avlopp är en verksamhet som lyder under Vattentjänstlagen och ekonomin är särredovisad. Sammanslagningen har, trots särredovisningen, påverkat VA:s ekonomi då vissa redovisningsprinciper är förändrade och att samordningsfördelar uppstår. Gässlösa avloppsreningsverk bedrev en biogasproduktion som nu organisatoriskt har placerats under affärsområde Biogas. Sidan 4 av 18 Budget 2012

9 Vi har under året haft bra produktion och leverans av biogas från båda våra anläggningar på Gässlösa och Sobacken. Vi har öppnat ytterligare en tankstation på Hulta. Processen och kostnader för framställning av biogas har under året stabiliserats i jämförelse med tidigare år. År 2011 gav oss åter igen en överraskande kall och lång vinter. Vi hade vid årsskiftet brist på bränsle och bränslepriserna steg under den kalla perioden. För att säkra leverans av värme till våra kunder var vi under januari och februari tvungna att använda mer fossila bränslen i vår produktion än vad som var planerat. En inledningsvis kylig vår och bra driftsresultat under sommaren har gett energiverksamheten möjlighet att förbättra ekonomin. Elpriserna har varit lägre än budgeterat för året men elproduktionen har hittills i år haft ett förväntat utfall. Marknaden för elcertifikat har varit lägre än förväntat därför har certifikaten minskat i värde vilket ger negativa konsekvenser på vårt resultat. Under 2011 har vi utvecklat och genomfört bra affärer på verksamhetsavfall, speciellt på deponimassor. För 2011 budgeterades intäkterna till 716 mnkr. Prognosen för året uppgår till 751 mnkr. Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på att vi, framförallt under januari och februari, levererat mer fjärrvärme än budgeterat. Även intäkterna från Fordonsgas och avfall har överstigit budget. Vi har även haft extra ordinära intäkter för försäkringsskador. Bränslekostnaderna har överstigit budget på grund av ökad leverans av fjärrvärme och fordonsgas samt att bränslepriserna har ökat mer än förväntat. Budgeterade kostnader uppgick till 679 mnkr och prognos för 2011 visar på 712 mnkr. Bolaget har under året haft fokus på i huvudsak följande: Sammanslagning med Vatten och Avlopp Integration av personal, rutiner och ekonomi. Energi- och Miljöcenter på Sobacken med nytt Avloppsreningsverk och Kraftvärmeverk. Studier har bedrivits för att värdera förutsättningarna för samlokalisering och placering av de två verksamheterna. Ny kompetens i styrelsen då vi under våren fick 14 nya styrelseledamöter (av 22) där resurser har lagts för att informera dem om verksamheten. Vindkraft Fortsatt utredning för projektet. Internationella verksamheter Fortsatt arbete med hur vi kan dela med oss av vårt miljöarbete. Kretsloppsveckan Olika aktiviteter för att engagera och motivera ännu fler invånare i stadens miljöarbete. Budget 2012 Sidan 5 av 18

10 4. Förutsättningar inför 2012 Avfallsmängderna från hushåll bedöms till samma volymer som för budget Avfall till deponi och behandling av förorenade massor beräknas för budget 2012 ligga på samma nivå som tidigare år. Fjärrvärmeleveranserna för 2012 har beräknats enligt ett genomsnittligt faktiskt utfall för samt prognostiserat utfall för Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och beräknade nyttjandetider. Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas 2012 med ledning av genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet 2012 har gjorts utifrån erfarenheter från 2010 och 2011 med beaktande av de revisionsaktiviteter som planeras under året. 5. Ekonomiska mål 2012 Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är: Avkastning på eget kapital 10 % Soliditet % Genom lånefinansiering av investeringar de senaste åren är bolagets finansiella struktur svag med en soliditet på ca 9-10 %. För att under en 5-årsperiod nå målet med en soliditet på 22,5 % krävs ett resultat på 60 mnkr (före skatt) per år i genomsnitt. Detta resultatkrav har fördelats på Affärsområdena. Affärsområdenas ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och utveckling. Målen för samtliga dessa parametrar skall vara uppnådda år 2016 och ingår därför som en väsentlig del i Affärsområdenas framtida planering. Vid formulering av målen på Affärsområdena har stödjande funktioner och ledningsfunktioner fördelats på Affärsområdena efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring detta kommer att utvecklas kontinuerligt. Budgeten för 2012 ger en avkastning på 20 % på eget kapital och en soliditet på 10,4 %. Mot bakgrund av nuvarande resultatnivån, är det inte rimligt att ställa resultatkravet på genomsnittsnivån, 60 mnkr, för En försiktig utveckling har därför formulerats för respektive Affärsområde inför 2012 där hänsyn tas till förväntad samhällsutveckling. Sidan 6 av 18 Budget 2012

11 6. Resultat 2012 Beräknad omsättning i budget 2012 är totalt sett 184,1 mnkr mer än för budget Den största intäktsökningen beror på att affärsområde VA har tillkommit med en omsättning på ca 150 mnkr. Prisökningar genomförs för fjärrvärme med 5 %. Renhållningstaxan och taxan för VA lämnas oförändrade under Priset för Fordonsgas är kopplat till priset på bensin och varierar under året. Prognosen för 2011 visar en omsättning på 35,4 mnkr över budget. Det förklaras dels av att AO Energi har ca 12 mnkr i extraordinära intäkter men även att både avfallsintäkterna och intäkterna för fordonsgas är mer än beräknat. Budgeterade större intäktsförändringar för 2012 i jmf med budget 2011: Ökad försäljning till stadsbussar samt ökad försäljning vid publika tankstationer ger ökade intäkter för fordonsgas med 6 mnkr. Sammanslagningen med VA verksamheten ger en ökad omsättning på ca 150 mnkr. Elpriserna är lägre än inför budget 2011 och ger en minskad elintäkt på 3,5 mnkr. Marknaderna för el-certifikat visar en prognos vilken är lägre än inför 2011 vilket minskar intäkten med 7 mnkr. Beräknade intäkter för Fjärrvärme är 38 mnkr mer än inför Verksamhetsavfall (inkl substrat) ökar med 1 mnkr i jämförelse med mnkr Omsättning Omsättning Omsättning Affärsområde Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Hushåll 87,7 87,7 89,6 Biogas 47,3 66,8 66,6 Energi 548,5 579,9 565,0 Vatten och avlopp 0,0 0,0 162,8 Vattenkraft 17,8 20,9 17,2 Återvinning 104,1 108,4 106,0 Eliminering internt -89,5-112,4-107,2 Totalt 715,9 751,3 900,0 Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 691,6 mnkr vilket är 153,4 mnkr högre än budget Budgeterade större kostnadsförändringar 2012 i jmf med budget 2011: Bränslekostnaderna och inköp av material för 2012 beräknas bli 67,7 mnkr högre i jämförelse med budget 2011 beroende på prisökningar samt sammanslagningen med VA vilka tillför 37,6 mnkr. Energikostnaderna ökar med 15,3 mnkr. VA-verksamheten har påfört 16,1 mnkr vilket innebär att övrig verksamhet har minskat sina kostnader med 0,8 mnkr. Drift- och underhållskostnaderna ökar med 10,2 mnkr. VA-verksamheten har påfört 7,8 mnkr vilket innebär att övrig verksamhet har ökat sina budgeterade kostnader med 2,4 mnkr. Transporterna ökar med 5,5 mnkr varav VA:s kostnader är 1,2 mnkr. Personalkostnaderna ökar med 40,4 mnkr och övriga kostnader med 14,2 mnkr. Allmän inflation ökar kostnaderna med ca 2,5 % och löneökningar ingår med 3 %. Driftresultatet förbättras i jmf med budget 2011 med 30,8 mnkr. Budget 2012 Sidan 7 av 18

12 Budget Budget Prognos mnkr Avfall -158,9-159,4-165,5 Fordonsgas -28,4-34,1-30,0 El -84,6-81,1-86,8 Elcertifikat -23,2-16,3-17,9 Fjärrvärme -384,3-422,4-399,1 Fjärrkyla -6,7-8,3-7,5 Tjänster o entreprenader -17,1-17,7-17,1 Vatten och avlopp 0,0-148,0 0,0 Aktiverat arbete -4,1-4,5-3,3 Övriga intäkter -8,6-8,3-24,0 Summa intäkter -715,9-900,0-751,3 Bränsle 301,2 368,9 345,3 Energi 35,4 50,7 35,0 Reparationer och underhåll 48,6 58,9 52,2 Transport 15,3 20,7 15,1 Övriga externa kostnader 62,0 75,9 41,4 Personalkostnader 76,0 116,4 78,8 Summa kostnader 538,5 691,6 568,0 Resultat drift -177,4-208,4-183,2 Avskrivningar 99,1 119,5 102,3 Räntor 42,0 48,7 42,0 Kapitalkostnader 141,1 168,2 144,3 Totala kostnader 679,3 859,8 712,3 Resultat -36,6-40,2-39,0 Resultatet för företaget uppgår i budget 2012 till 40,2 mnkr vilket är en ökning jämfört med budget 2011 på totalt 3,9 mnkr. mnkr Resultat Resultat Resultat Affärsområde Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Hushåll 1,8 0,0 2,2 Biogas -6,4-7,4-2,3 Energi 35,2 33,3 21,4 Vatten och avlopp 0,0 0,0 11,7 Vattenkraft 4,5 11,3 4 Återvinning 5,0 5,1 8,7 Gemensamt -3,8-3,3-5,5 Summa 36,3 39,0 40,2 Sidan 8 av 18 Budget 2012

13 7. Affärsområde Hushåll Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområde Hushåll omfattar avfallshämtning och optisk sortering, samt tömning av slam och fettavskiljare. Mängden svarta och vita påsar till sorteringsanläggningen från hämtningen i sopkärl från hushållen i Borås är beräknad till ton. Till detta kommer avfall från hushållen som har sopsug. Detta beräknas till ton. Avfallstaxan är oförändrad inför Förbrukningen av soppåsarna ligger på en stabil nivå. Prisökningen är beräknad till 8 % vilket ger en kostnadsökning på ca 1 mnkr till totalt 12,9 mnkr. Ett avtal reglerar priset och räknas upp med oljeprisindex. Intäkterna budgeteras 2012 till 89,6 mnkr och kostnaderna till 87,4 mnkr varav 1 mnkr är kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 2,2 mnkr. Tidigare års underskott från Gässlösa deponi och löpande analyser av gamla deponier är i 2012 års budget beräknad till 1,7 mnkr. Affärsområdet har 30 anställda. 6,0 AO Hushåll mnkr 4,0 2,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat 8. Affärsområde Biogas AO Biogas Affärsområdet står för ca 5 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 0,0 Affärsområdet -2,0 omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning vid tankställena -4,0 Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga samt Borås Lokaltrafiks bussdepå på Strömsdal. -6,0-8,0 Biogasförsäljningen -10,0 budgeteras till Nm 3 vilket är en ökning med Nm 3 jämfört med budget Den budgeterade -12,0 volymen ger en intäkt på 28,3 mnkr, en ökning med 4 mnkr mot prognos samt en ökning på 6 mnkr mnkr mot -14,0 budget Den ökade volymen beror på våra kunders utveckling/satsning på biogas samt en intern utveckling -16,0 av vår biogaspark. -18,0-20,0 Intäkterna 2012 budgeteras till 66,6 mnkr och kostnaderna till 46,4 mnkr. Affärsområdet bär kapitalkostnader på 22,5 mnkr varav 18 mnkr är avskrivningar. Vid sammanslagningen med VA lades biogasanläggningen på Resultat Gässlösa organisatoriskt under AO Biogas. Detta innebar bl.a. ökade avskrivningar på 4 mnkr. Totala kostnader för 2012 AO Energi Budget 2012 kr 35,0 30,0 25,0 20,0 Sidan 9 av 18

14 AO Hushåll mnkr 6,0 4,0 är 68,7 mnkr. 2,0Budgeterat resultat uppgår till 2,3 mnkr. Resultatbudgeten för 2011 uppgår till 6,4 mnkr vilket innebär att resultatförbättringen 2012 är 4,1 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på ökad produktion och ökad 0,0 försäljning av gas. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Affärsområdet har 8 anställda. Resultat AO Biogas mnkr 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0-18,0-20,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat 9. Affärsområde Energi AO Energi Affärsområdet 35,0 står för ca 56 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 30,0 25,0 Affärsområdet 20,0 omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och processånga. 15,0 10,0 Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2012 uppgår till 640 (f.å. 615) GWh. 5,0 0,0 Budgeterad elproduktion 2008U från Ryaverket uppgår 2009U till 144 (f.å. 152) 2010U GWh. Värdet på 2011P elcertifikat för år 2012B 2011 har bedömts till 182 kr/certifikat. Resultat mnkr Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,0 (f.å. 8,3) GWh. Leveranser av processånga till FOV (Fodervävnader) AO ingår Vattenkraft i budgeten för år 2012 med ca ton (f.å ). Marknadspriserna 20,0 har vid budgettillfället beräknats enligt Nordpools terminspriser. Affärsområdet har prissäkrat produktionen 15,0för Q1 år 2012 med 10 MW á 467 kr/mwh, innebär en garanterad intäkt på totalt 10,2 mnkr. mnkr 10,0 Behovet av biobränsle (flis) uppgår till 539 GWh, briketter 23 GWh och för pellets 4 GWh. 5,0 Priserna för 0,0 fjärrvärme höjs med 18 mnkr motsvarande 5 %. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Intäkterna i budget för år 2012 uppgår till 565,0 mnkr och kostnaderna till 543,6 mnkr det ger ett budgeterat Resultat resultat på 21,4 mnkr. Affärsområdet har 15 anställda. AO Återvinning Sidan 10 av 18 nkr 10,0 5,0 Budget 2012

15 mnkr mnkr -8,0 30,0-10,0 25,0-12,0 20,0-14,0 15,0-16,0 10,0-18,0 5,0 0,0-20,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Resultat mnkr mnkr 35,0 30,0 20,0 25,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 AO Energi AO Vattenkraft 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Resultat 10. Affärsområde Vatten och AvloppAO Vattenkraft AO Återvinning Affärsområdet 20,0 står för ca 17 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 10,0 15,0 Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa avloppsreningsverk samt VA ledningsnät. 10,0 5,0 mnkr mnkr VA taxans brukningsavgifter 5,0 lämnas oförändrad Företaget får ett kommunbidrag för att täcka kostnader för 0,0 brandvattenförsörjning 0,0 2008U samt dagvattenavledning 2009U från gator 2010U (som överstiger lokala 2011P områdens behov) 2012B motsvarande 4,0 mnkr. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B -5,0 Resultat Intäkter i budget 2012 uppgår till 162,8 mnkr. Affärsområdet har budgeterade kostnader på 151,1 mnkr. Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 11,7 mnkr. AO Återvinning 10,0 AO Vatten och Avlopp mnkr mnkr 30,0 5,0 25,0 20,0 0,0 15,0 10,0-5,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Resultat AO Vatten och Avlopp 11. Affärsområde Vattenkraft Affärsområdet 30,0 står för ca 2 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 25,0 20,0 Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna i Haby/Hulta, Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken. 15,0 10,0 mnkr 5,0 Budgeterad 0,0 elproduktion år 2012 uppgår till drygt 34 GWh och baseras på 5-årig genomsnitslig produktion. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Budget 2012 Sidan 11 av 18

16 35,0 30,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 25,0 0,0 20,0-2,0 15,0-4,0 10,0-6,0 I budgetprocessen -8,0 5,0 har Nordpools terminspriser för år 2012 använts. 0,0-10,0 Elintäkterna -12,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B i budget 2012 uppgår till 16,4 mnkr och intäkterna för el-certifikat till 0,8 mnkr totalt 0,5 mnkr i jämförelse med budget Prognosen för elpriser 2012 är lägre än inför Affärsområdet har budgeterat Resultat 17,2-14,0-16,0 mnkr i totala intäkter och 13,2 mnkr i kostnader för Det budgeterade resultatet uppgår till 4,0 mnkr. -18,0-20,0 mnkr mnkr AO Energi AO Biogas AO Vattenkraft Resultat 20,0 15,0 AO Energi mnkr 10,0 35,0 30,0 5,0 25,0 20,0 15,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 10,0 5,0 Resultat 0,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 12. Affärsområde Återvinning AO Återvinning Resultat mnkr Affärsområdet 10,0 står för ca 11 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet 5,0 omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, AO Vattenkraft farligt avfall, åkeri samt entreprenader. mnkr 20,0 Under U 2009U 2010U 2011P 2012B 15,0 beräknas volymer för farligt avfall och återvinningsmaterial, bl. a. tidningar öka mot ,0 10,0 Intäkterna 2012 budgeteras till 106,0 mnkr och kostnaderna till 97,3 mnkr. Resultatet budgeteras till 8,7 mnkr. 5,0 Resultat mnkr Resultatförbättringen 0,0 sker genom effektiviseringar och optimeringar av affärsområdets olika verksamheter samt ökat affärsfokus när det 2008U gäller kunder och 2009U samarbetspartners. 2010U 2011P 2012B Resultat AO Vatten och Avlopp Affärsområdet har 48 anställda. mnkr mnkr 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0-5,0 AO Återvinning 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Resultat AO Vatten och Avlopp Sidan 12 av 18 nkr 30,0 25,0 20,0 15,0 Budget 2012

17 13. Investeringar och avskrivningar Investeringarna i budget 2012 uppgår till 141 mnkr. Nya investeringsprojekt 2012 framgår av sammanställningen under rubrik 18. Avskrivningarna inklusive 2012 års investeringar är beräknade till 119,5 mnkr. En ökning med 20,5 mnkr varav VAverksamheten står för 19,1 mnkr. 14. Finansiering och räntor Betalningsutfallen för investeringsprojekten är budgeterade till 141 mnkr. Enligt budget 2012 uppstår inget ytterligare finansieringsbehov. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när investeringsprojekten genomförs. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen inte ökas Räntekostnaderna 2012 beräknas öka med 6 mnkr till 48 mnkr. Den rörliga räntan har antagits ligga på 2,90 % under året. Soliditeten är budgeterad till 10,4 %. Beräknat utfall 2011 är 11,1 %. 15. Möjligheter och hot Den ökade ekonomiska oron i världen kommer att ha en påverkan också i Sverige. Vi ser tecken till minskad köpkraft och önskan från våra kunder om att minska sina energikostnader. Näringslivet tvingas också att pressa sina kostnader. Därmed finns risk för ökad arbetslöshet med ytterligare minskad köpkraft som följd. Detta kommer sannolikt att påverka mängden avfall såsom utfallet blev under den senaste lågkonjunkturen. Idag är fjärrvärmenäten och därmed marknaden monopoliserad. Eventuellt öppnas näten, Third Party Access, med en avreglering på samma sätt som redan skett på elområdet. Det skulle innebära att i princip vem som helst ska kunna leverera värme till fjärrvärmenätet. En annan och mer säker påverkan på fjärrvärmen är det minskade värmeunderlaget. Effektivare energianvändning i byggnader i kombination med mer värmepumpar, solvärme, osv. minskar behoven av fjärrvärme. Energieffektiviseringen tillsammans med energibesparing, innebär att vi gör förändringar i vårt beteende och vanor. Energianvändningen i byggnader minskar på grund av allt fler byggnader miljö- och energiklassas. Nya hus blir Nollenergihus eller Plusenergihus. Konkurrensen om värmekunder och värmeunderlag växer för varje dag! Ökad säkerhet i dricksvattenförsörjningen, från täkt till tappkran, medför behov av utökade riskanalyser och ett mer utvecklat säkerhetsarbete. Behovet av långsiktiga planer för vattentjänsterna och dess roll i samhället ökar. Inte minst med hänsyn till smittspridning (cryptosporidium) och översvämningar. Kraven på teknikutveckling ökar samtidigt som VA-näten kräver stora underhållsinsatser. Europas satsning på minskad energiförbrukning och mer förnybar energi ( satsningen) medför ökad utveckling av fjärrvärme i andra länder än Norden. Det innebär också ökad konkurrens om bränslen, särskilt avfallsbränsle och förnybara bränslen. Budget 2012 Sidan 13 av 18

18 Kraven på spårbarhet och det debatterade producentansvaret innebär att allt material ska kunna återvinnas och man skall kunna redovisa exakt varifrån något kommer eller är på väg. Behovet av separering av värdefulla råmaterial (ofta metaller) ökar, vilket medför ökat krav på beredningsanläggningarna. Transportsektorn står inför ett stort teknikskifte med övergång till el- och laddhybridbilar samt till förnybara bränslen. Efterfrågan på biogas har ökat kraftigt de senare åren. Efterfrågan på laddställen för elbilar kommer sannolikt att öka inom en 5-10-årsperiod. Elnäten kommer att utsättas för påfrestningar för reglering av små intermittenta källor och sänkor, såsom vindkraft respektive elbilar. Kunderna vill kunna övervaka sin egen energiförbrukning och minska sina kostnader samtidigt som energibolagen vill kunna styra och fördela energibehovet under höglastperioder. Utvecklingen mot smarta elnät går snabbt. Under budgetprocessen har styrelsen och ledningen för Borås Energi och Miljö med alla tänkbara källor försökt att värdera möjligheter och hot inför framtiden. Med tanke på den takt som världen förändras och hur informationsflödena utvecklas, kommer omvärldsanalys och riskbedömning vara stående punkter under verksamhetsåret. Under hösten 2011 har nedanstående SWOT tagits fram av bolagets styrelse samt affärsgrupp. Styrkor Starkt varumärke Uttalad miljöprofil Tydlig målsättning Fossilbränslefri kretsloppsstad Kompetent personal Brett produktutbud Svagheter Slitna anläggningar Svag resultatutveckling Otydlig ägare Lång beslutsprocess för större inv. Personbundet Kärnverksamheten inte fullt tydliggjord Resultat av sammanslagningar Möjligheter Nätverk Högskolan i Borås, SP, FoU Samförläggning av KVV och ARV Företagets marknadsposition Affärsutveckling t.ex. genom alternativa energikällor möjliggör expansion nationellt och internationellt Starka kundrelationer Hot Omvärldskänslighet Världskonjunktur, bränslepris, ränteläge, råvarutillgång, myndighetsbeslut, konkurrens Osäker framtid för fjärrvärmen TPA, energieffektivisering, konkurrens Allmänhetens syn på verksamheten Förändrad efterfrågan, nya konsumtionsmönster, företagets rykte Minskade intäkter Lägre prisnivå på våra produkter, konkurrenstryck 16. Personal Personalkostnaderna är beräknade till 116,4 mnkr i budget för Det är en ökning med 40,4 mnkr i jämförelse med budget för Antalet anställda i budget är 216 personer varav 10 tjänster är vakanta idag. 1 januari 2011 tillkom VA-verksamheten. 62 personer erbjöds anställning och samtliga tackade ja. Vi fick hyra Sidan 14 av 18 Budget 2012

19 lokaler i gamla Wäfveribolagets hus för att personal från Stadshuset tillsammans med personal från vår Projektavdelning skulle kunna lokaliseras. För 2012 har vi budgeterat för fortsatt utveckling av chefer och personal. Utvecklingsplaner tas fram i samband med planerings- och utvecklingssamtalen i oktober november Fokusområden 2012 Miljö, Kvalitet och Säkerhet Under 2012 kommer fokus ligga på att renodla ledningsorganisationen för Miljö, Kvalitet och Säkerhet. Vi kommer att färdigställa den företagsövergripande riskhanterings-utredningen, och denna kommer att ligga till grund för en handlingsplan för att implementera riskförebyggande åtgärder i verksamheten. Stort fokus kommer också att hållas på ett utökat skalskydd och säkerhetsarbete bl. a. i form av införande av idstyrt inpasseringssystem till våra anläggningar, entrépasseringssystem för entreprenörer och konsulter. Vi kommer också att bygga upp ett nytt diarie- och arkivsystem. Vi gör en nystart på arbetet mot en övergripande ISO 9000 certifiering av samtliga verksamheter i bolaget. Bolagets verksamhet har tidigare certifierats mot miljöstandarden, ISO 14001, och arbetsmiljöstandarden, OHSAS Borås Energi och Miljö kommer under år 2012 att fortsätta arbetet med att utveckla Borås i riktning mot ett hållbart samhälle, genom att genomföra aktiviteter i enlighet med den föreslagna avfallsplanen för Borås. I det ligger att förebygga uppkomst av avfall, öka återanvändningen, öka materialåtervinningen och även se hur avfallshanteringen i Borås kan effektiviseras och samtidigt göras än mer attraktivt för invånaren. Under 2012 ska en regional avfallsplan med gemensamma mål och aktiviteter färdigställas för Sjuhärad. Synergieffekter Synergieffekterna i våra verksamheter utreds. Under 2011 slöts ytterligare ett kretslopp. Vatten och Avlopp slogs samman med vår övriga verksamhet, vilket utvecklar oss till ett mer komplett miljöföretag. Ekonomiska och personella resurser skall användas på bästa sätt och synergieffekter ska kunna tillvaratas och omvandlas till ett bättre erbjudande för våra kunder. Energi- och Miljöcenter Vi fortsätter arbetet för samförläggning av kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Genom detta minskar vi sårbarheten i vår verksamhet och säkerställer den framtida leveranssäkerheten mot våra kunder. Vi skall bygga framtidens Energi- och Miljöcenter där även forskning och utveckling skall bedrivas. En kretsloppspark byggs och anläggningen öppnas för allmänheten. Internationella verksamheter Vi kommer under året att utveckla vårt engagemang och arbete med internationella verksamheter genom att engagera fler medarbetare i dessa verksamheter. Vi kommer också att vidareutveckla våra utbildningserbjudanden och vår konsultmodell för, dels Waste Recoverys kunder, och dels våra egna kunder på den internationella arenan. Budget 2012 Sidan 15 av 18

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag -

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag - Årsredovisning 2011 - ett kommunägt företag - Innehåll 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 19 19 20 21 23 24 29 30 31 VD har ordet Elnät Elnät Verksamhet Elnät Serviceavdelning Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 1 PÅ RÄTT VÄG TILLSAMMANS 2 På rätt väg tillsammans Profilkampanj hösten 2014 Tillsammans med kunderna förverkligar Tekniska verken visionen

Läs mer

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 Året i korthet Flyttar ihop för bättre service Omkring 80 medarbetare inom affärsområdena Värme och Renhållning har flyttat ihop

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer