Borås Stad. Budget för de kommunala bolagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen"

Transkript

1 Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen

2

3 De kommunala bolagen Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås Energi och Miljö AB Klätterrosen Holding AB Kårhuset i Sjuhärad AB Borås Elnät AB Klätterrosen AB Borås Djurpark AB Fristadbostäder AB Borås kommuns Parkerings AB AB Sandhultsbostäder Industribyggnader i Borås AB AB Toarpshus Industribyggnader i Borås 2 AB (f d Arkfast 3 AB) Viskaforshem AB BoråsBorås TME AB Kårhuset i Sjuhärad AB är under avveckling och lämnar ingen budget för I Klätterrosen Holding AB med dotterbolaget Klätterrosen AB ligger uppförandet av fastigheten Solrosen. Fastigheten kommer flyttas in i AB Bostäders räkenskaper under 2012, och ingen separat budget är lämnad för Klätterrosen Holding AB och Klätterrosen AB.

4

5 Budget 2012 Borås Energi och Miljö AB Antagen av styrelsen för Borås Energi och Miljö

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET Inledning och övergripande mål Organisation och handlingsplan Utveckling Förutsättningar inför Ekonomiska mål Resultat Affärsområde Hushåll Affärsområde Biogas Affärsområde Energi Affärsområde Vatten och Avlopp Affärsområde Vattenkraft Affärsområde Återvinning Investeringar och avskrivningar Finansiering och räntor Möjligheter och hot Personal Fokusområden Större investeringsprojekt Resultat- och balansräkning, nyckeltal...17 Sidan 2 av 18 Budget 2012

7 Budget Inledning och övergripande mål När vi på Borås Energi och Miljö genomför det årliga budgetarbetet är det många av oss som gör en mängd mentala bokslut. Året som gått löper revy i tankarna och en mängd situationer, händelser och möten spelas upp på den inre näthinnan. Varje gång som vi gör detta arbete blir vi lika fascinerade över hur mycket som har hänt. Saker sker i ett sånt rasande tempo att själva reflektionen över vad som hänt emellanåt kan få stå åt sidan för det som komma skall. Därför är denna period av budgetarbete ett utmärkt tillfälle att få reflektera. Tage Danielsson uttryckte det på sitt eget genialiska sätt: Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp var ytterligare ett fantastiskt år och det är vid skrivande stund några kalendermånader kvar på året. VAverksamheten tillkom vid årsskiftet och omsättningen uppgår inför kommande år till 900 miljoner kronor och bolaget har en organisation på närmare 220 personer. Vi genomförde den senaste sammanslagningen samtidigt som vi hade en av de kallaste vintrarna i mannaminne och vi slog produktionsmässigt i kapacitetstaket för fjärrvärmen utan större påfrestningar hos våra kunder, de som bor och verkar i Borås. Vi gjorde detta dessutom med en budget i balans vilket är osannolikt bra. Vi skall glädjas åt det vi åstadkommit samtidigt som vi inte kan luta oss tillbaka. Vi har mängder med spännande utmaningar och projekt att ta tag i inför den närmsta framtiden. Det är extra roligt att erfara att vår kompetens är både nationellt och internationellt efterfrågad. Det är mycket bra för bolagets självkänsla att vi får förfrågningar och dessutom att vi genomför projekten på det lyckosamma sätt som vi gör. De internationella projekten är viktiga då vi på plats bidrar till ett bättre levnadsförhållande men som även påverkar det globala klimatet. Vi har ju till skillnad från många andra, sen länge sett på klimatförändringarna som en möjlighet. Vi ser ju också avfall som en resurs och inte som ett problem. Vi hör till de främsta i världen när det gäller att återvinna energi ur avfall och vi har gjort, och kommer att göra, stora investeringar för att Borås skall kunna bli den fossilbränslefria kretsloppsstaden. Nu får vi förhoppningsvis än större möjlighet att realisera de planer och tankar som finns via det Energi- och Miljöcenter som vi vill bygga med ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk som bas tillsammans med befintlig verksamhet på Sobacken. Om planerna går i lås kommer vi att få oerhörda möjligheter att fortsätta att vara i framkant avseende att ta fram nya, produktiva och effektiva lösningar som är nödvändiga för Borås utveckling. En god ekonomi är A och O för att vi skall kunna få det handlingsutrymme som vi önskar. Därför är det dokument som ni nu håller i er hand oerhört centralt och betydelsefullt. Våra handlingsplaner och vårt budgetarbete är grunden för de mål som sätts och att dessa mål kontrolleras, följs upp, revideras och på så sätt lägger grunden till nya mål. Vi tar oss tid och vågar se bakåt. Men vi fortsätter också att se framåt. Detta gör att vi varken behöver se upp eller se ner utan med en vidsynt blick ser vi framtiden an med tillförsikt! Budget 2012 Sidan 3 av 18

8 2. Organisation och handlingsplaner Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, Handlingsplan , utgör basen i den fortsatta utvecklingen och ligger till grund för 2012 års drift- och investeringsbudget. Den operativa delen av bolaget utgörs av sex affärsområden. Denna organisation är kompletterad med tre operativa stödfunktioner samt fem strategiska funktioner. Under verksamhetsåret har bolaget omorganiserats då ett nytt affärsområde, Vatten och Avlopp, har tillkommit. Den strategiska delen av organisationen utgörs av den övergripande ledningen och funktioner för strategiska framtidsfrågor. Organisationsstruktur 2012: Affärsområden: Hushåll Biogas Återvinning Vattenkraft Energi Vatten och Avlopp (VA) Stödfunktioner till Affärsområden: Ekonomi/IT/Upphandling Service Försäljning Ledning och strategi: VD Strategisk Utveckling Personalutveckling Projektavdelning Kommunikation 3. Utveckling januari 2011 tillfördes ytterligare en verksamhet, Vatten och Avlopp. Året har därför präglats av sammanslagningen där personal, rutiner och ekonomier har integrerats. Utökningen innebär en ökad kompetensbank i form av 60 nya medarbetare och en ökad omsättning på 160 mnkr. Effekterna av omorganisationen kommer att belysas efter årets utgång. Vatten och avlopp är en verksamhet som lyder under Vattentjänstlagen och ekonomin är särredovisad. Sammanslagningen har, trots särredovisningen, påverkat VA:s ekonomi då vissa redovisningsprinciper är förändrade och att samordningsfördelar uppstår. Gässlösa avloppsreningsverk bedrev en biogasproduktion som nu organisatoriskt har placerats under affärsområde Biogas. Sidan 4 av 18 Budget 2012

9 Vi har under året haft bra produktion och leverans av biogas från båda våra anläggningar på Gässlösa och Sobacken. Vi har öppnat ytterligare en tankstation på Hulta. Processen och kostnader för framställning av biogas har under året stabiliserats i jämförelse med tidigare år. År 2011 gav oss åter igen en överraskande kall och lång vinter. Vi hade vid årsskiftet brist på bränsle och bränslepriserna steg under den kalla perioden. För att säkra leverans av värme till våra kunder var vi under januari och februari tvungna att använda mer fossila bränslen i vår produktion än vad som var planerat. En inledningsvis kylig vår och bra driftsresultat under sommaren har gett energiverksamheten möjlighet att förbättra ekonomin. Elpriserna har varit lägre än budgeterat för året men elproduktionen har hittills i år haft ett förväntat utfall. Marknaden för elcertifikat har varit lägre än förväntat därför har certifikaten minskat i värde vilket ger negativa konsekvenser på vårt resultat. Under 2011 har vi utvecklat och genomfört bra affärer på verksamhetsavfall, speciellt på deponimassor. För 2011 budgeterades intäkterna till 716 mnkr. Prognosen för året uppgår till 751 mnkr. Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på att vi, framförallt under januari och februari, levererat mer fjärrvärme än budgeterat. Även intäkterna från Fordonsgas och avfall har överstigit budget. Vi har även haft extra ordinära intäkter för försäkringsskador. Bränslekostnaderna har överstigit budget på grund av ökad leverans av fjärrvärme och fordonsgas samt att bränslepriserna har ökat mer än förväntat. Budgeterade kostnader uppgick till 679 mnkr och prognos för 2011 visar på 712 mnkr. Bolaget har under året haft fokus på i huvudsak följande: Sammanslagning med Vatten och Avlopp Integration av personal, rutiner och ekonomi. Energi- och Miljöcenter på Sobacken med nytt Avloppsreningsverk och Kraftvärmeverk. Studier har bedrivits för att värdera förutsättningarna för samlokalisering och placering av de två verksamheterna. Ny kompetens i styrelsen då vi under våren fick 14 nya styrelseledamöter (av 22) där resurser har lagts för att informera dem om verksamheten. Vindkraft Fortsatt utredning för projektet. Internationella verksamheter Fortsatt arbete med hur vi kan dela med oss av vårt miljöarbete. Kretsloppsveckan Olika aktiviteter för att engagera och motivera ännu fler invånare i stadens miljöarbete. Budget 2012 Sidan 5 av 18

10 4. Förutsättningar inför 2012 Avfallsmängderna från hushåll bedöms till samma volymer som för budget Avfall till deponi och behandling av förorenade massor beräknas för budget 2012 ligga på samma nivå som tidigare år. Fjärrvärmeleveranserna för 2012 har beräknats enligt ett genomsnittligt faktiskt utfall för samt prognostiserat utfall för Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och beräknade nyttjandetider. Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas 2012 med ledning av genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet 2012 har gjorts utifrån erfarenheter från 2010 och 2011 med beaktande av de revisionsaktiviteter som planeras under året. 5. Ekonomiska mål 2012 Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är: Avkastning på eget kapital 10 % Soliditet % Genom lånefinansiering av investeringar de senaste åren är bolagets finansiella struktur svag med en soliditet på ca 9-10 %. För att under en 5-årsperiod nå målet med en soliditet på 22,5 % krävs ett resultat på 60 mnkr (före skatt) per år i genomsnitt. Detta resultatkrav har fördelats på Affärsområdena. Affärsområdenas ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och utveckling. Målen för samtliga dessa parametrar skall vara uppnådda år 2016 och ingår därför som en väsentlig del i Affärsområdenas framtida planering. Vid formulering av målen på Affärsområdena har stödjande funktioner och ledningsfunktioner fördelats på Affärsområdena efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring detta kommer att utvecklas kontinuerligt. Budgeten för 2012 ger en avkastning på 20 % på eget kapital och en soliditet på 10,4 %. Mot bakgrund av nuvarande resultatnivån, är det inte rimligt att ställa resultatkravet på genomsnittsnivån, 60 mnkr, för En försiktig utveckling har därför formulerats för respektive Affärsområde inför 2012 där hänsyn tas till förväntad samhällsutveckling. Sidan 6 av 18 Budget 2012

11 6. Resultat 2012 Beräknad omsättning i budget 2012 är totalt sett 184,1 mnkr mer än för budget Den största intäktsökningen beror på att affärsområde VA har tillkommit med en omsättning på ca 150 mnkr. Prisökningar genomförs för fjärrvärme med 5 %. Renhållningstaxan och taxan för VA lämnas oförändrade under Priset för Fordonsgas är kopplat till priset på bensin och varierar under året. Prognosen för 2011 visar en omsättning på 35,4 mnkr över budget. Det förklaras dels av att AO Energi har ca 12 mnkr i extraordinära intäkter men även att både avfallsintäkterna och intäkterna för fordonsgas är mer än beräknat. Budgeterade större intäktsförändringar för 2012 i jmf med budget 2011: Ökad försäljning till stadsbussar samt ökad försäljning vid publika tankstationer ger ökade intäkter för fordonsgas med 6 mnkr. Sammanslagningen med VA verksamheten ger en ökad omsättning på ca 150 mnkr. Elpriserna är lägre än inför budget 2011 och ger en minskad elintäkt på 3,5 mnkr. Marknaderna för el-certifikat visar en prognos vilken är lägre än inför 2011 vilket minskar intäkten med 7 mnkr. Beräknade intäkter för Fjärrvärme är 38 mnkr mer än inför Verksamhetsavfall (inkl substrat) ökar med 1 mnkr i jämförelse med mnkr Omsättning Omsättning Omsättning Affärsområde Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Hushåll 87,7 87,7 89,6 Biogas 47,3 66,8 66,6 Energi 548,5 579,9 565,0 Vatten och avlopp 0,0 0,0 162,8 Vattenkraft 17,8 20,9 17,2 Återvinning 104,1 108,4 106,0 Eliminering internt -89,5-112,4-107,2 Totalt 715,9 751,3 900,0 Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 691,6 mnkr vilket är 153,4 mnkr högre än budget Budgeterade större kostnadsförändringar 2012 i jmf med budget 2011: Bränslekostnaderna och inköp av material för 2012 beräknas bli 67,7 mnkr högre i jämförelse med budget 2011 beroende på prisökningar samt sammanslagningen med VA vilka tillför 37,6 mnkr. Energikostnaderna ökar med 15,3 mnkr. VA-verksamheten har påfört 16,1 mnkr vilket innebär att övrig verksamhet har minskat sina kostnader med 0,8 mnkr. Drift- och underhållskostnaderna ökar med 10,2 mnkr. VA-verksamheten har påfört 7,8 mnkr vilket innebär att övrig verksamhet har ökat sina budgeterade kostnader med 2,4 mnkr. Transporterna ökar med 5,5 mnkr varav VA:s kostnader är 1,2 mnkr. Personalkostnaderna ökar med 40,4 mnkr och övriga kostnader med 14,2 mnkr. Allmän inflation ökar kostnaderna med ca 2,5 % och löneökningar ingår med 3 %. Driftresultatet förbättras i jmf med budget 2011 med 30,8 mnkr. Budget 2012 Sidan 7 av 18

12 Budget Budget Prognos mnkr Avfall -158,9-159,4-165,5 Fordonsgas -28,4-34,1-30,0 El -84,6-81,1-86,8 Elcertifikat -23,2-16,3-17,9 Fjärrvärme -384,3-422,4-399,1 Fjärrkyla -6,7-8,3-7,5 Tjänster o entreprenader -17,1-17,7-17,1 Vatten och avlopp 0,0-148,0 0,0 Aktiverat arbete -4,1-4,5-3,3 Övriga intäkter -8,6-8,3-24,0 Summa intäkter -715,9-900,0-751,3 Bränsle 301,2 368,9 345,3 Energi 35,4 50,7 35,0 Reparationer och underhåll 48,6 58,9 52,2 Transport 15,3 20,7 15,1 Övriga externa kostnader 62,0 75,9 41,4 Personalkostnader 76,0 116,4 78,8 Summa kostnader 538,5 691,6 568,0 Resultat drift -177,4-208,4-183,2 Avskrivningar 99,1 119,5 102,3 Räntor 42,0 48,7 42,0 Kapitalkostnader 141,1 168,2 144,3 Totala kostnader 679,3 859,8 712,3 Resultat -36,6-40,2-39,0 Resultatet för företaget uppgår i budget 2012 till 40,2 mnkr vilket är en ökning jämfört med budget 2011 på totalt 3,9 mnkr. mnkr Resultat Resultat Resultat Affärsområde Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Hushåll 1,8 0,0 2,2 Biogas -6,4-7,4-2,3 Energi 35,2 33,3 21,4 Vatten och avlopp 0,0 0,0 11,7 Vattenkraft 4,5 11,3 4 Återvinning 5,0 5,1 8,7 Gemensamt -3,8-3,3-5,5 Summa 36,3 39,0 40,2 Sidan 8 av 18 Budget 2012

13 7. Affärsområde Hushåll Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområde Hushåll omfattar avfallshämtning och optisk sortering, samt tömning av slam och fettavskiljare. Mängden svarta och vita påsar till sorteringsanläggningen från hämtningen i sopkärl från hushållen i Borås är beräknad till ton. Till detta kommer avfall från hushållen som har sopsug. Detta beräknas till ton. Avfallstaxan är oförändrad inför Förbrukningen av soppåsarna ligger på en stabil nivå. Prisökningen är beräknad till 8 % vilket ger en kostnadsökning på ca 1 mnkr till totalt 12,9 mnkr. Ett avtal reglerar priset och räknas upp med oljeprisindex. Intäkterna budgeteras 2012 till 89,6 mnkr och kostnaderna till 87,4 mnkr varav 1 mnkr är kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 2,2 mnkr. Tidigare års underskott från Gässlösa deponi och löpande analyser av gamla deponier är i 2012 års budget beräknad till 1,7 mnkr. Affärsområdet har 30 anställda. 6,0 AO Hushåll mnkr 4,0 2,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat 8. Affärsområde Biogas AO Biogas Affärsområdet står för ca 5 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 0,0 Affärsområdet -2,0 omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning vid tankställena -4,0 Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga samt Borås Lokaltrafiks bussdepå på Strömsdal. -6,0-8,0 Biogasförsäljningen -10,0 budgeteras till Nm 3 vilket är en ökning med Nm 3 jämfört med budget Den budgeterade -12,0 volymen ger en intäkt på 28,3 mnkr, en ökning med 4 mnkr mot prognos samt en ökning på 6 mnkr mnkr mot -14,0 budget Den ökade volymen beror på våra kunders utveckling/satsning på biogas samt en intern utveckling -16,0 av vår biogaspark. -18,0-20,0 Intäkterna 2012 budgeteras till 66,6 mnkr och kostnaderna till 46,4 mnkr. Affärsområdet bär kapitalkostnader på 22,5 mnkr varav 18 mnkr är avskrivningar. Vid sammanslagningen med VA lades biogasanläggningen på Resultat Gässlösa organisatoriskt under AO Biogas. Detta innebar bl.a. ökade avskrivningar på 4 mnkr. Totala kostnader för 2012 AO Energi Budget 2012 kr 35,0 30,0 25,0 20,0 Sidan 9 av 18

14 AO Hushåll mnkr 6,0 4,0 är 68,7 mnkr. 2,0Budgeterat resultat uppgår till 2,3 mnkr. Resultatbudgeten för 2011 uppgår till 6,4 mnkr vilket innebär att resultatförbättringen 2012 är 4,1 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på ökad produktion och ökad 0,0 försäljning av gas. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Affärsområdet har 8 anställda. Resultat AO Biogas mnkr 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0-18,0-20,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat 9. Affärsområde Energi AO Energi Affärsområdet 35,0 står för ca 56 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 30,0 25,0 Affärsområdet 20,0 omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och processånga. 15,0 10,0 Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2012 uppgår till 640 (f.å. 615) GWh. 5,0 0,0 Budgeterad elproduktion 2008U från Ryaverket uppgår 2009U till 144 (f.å. 152) 2010U GWh. Värdet på 2011P elcertifikat för år 2012B 2011 har bedömts till 182 kr/certifikat. Resultat mnkr Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,0 (f.å. 8,3) GWh. Leveranser av processånga till FOV (Fodervävnader) AO ingår Vattenkraft i budgeten för år 2012 med ca ton (f.å ). Marknadspriserna 20,0 har vid budgettillfället beräknats enligt Nordpools terminspriser. Affärsområdet har prissäkrat produktionen 15,0för Q1 år 2012 med 10 MW á 467 kr/mwh, innebär en garanterad intäkt på totalt 10,2 mnkr. mnkr 10,0 Behovet av biobränsle (flis) uppgår till 539 GWh, briketter 23 GWh och för pellets 4 GWh. 5,0 Priserna för 0,0 fjärrvärme höjs med 18 mnkr motsvarande 5 %. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Intäkterna i budget för år 2012 uppgår till 565,0 mnkr och kostnaderna till 543,6 mnkr det ger ett budgeterat Resultat resultat på 21,4 mnkr. Affärsområdet har 15 anställda. AO Återvinning Sidan 10 av 18 nkr 10,0 5,0 Budget 2012

15 mnkr mnkr -8,0 30,0-10,0 25,0-12,0 20,0-14,0 15,0-16,0 10,0-18,0 5,0 0,0-20,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Resultat mnkr mnkr 35,0 30,0 20,0 25,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 AO Energi AO Vattenkraft 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Resultat 10. Affärsområde Vatten och AvloppAO Vattenkraft AO Återvinning Affärsområdet 20,0 står för ca 17 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 10,0 15,0 Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa avloppsreningsverk samt VA ledningsnät. 10,0 5,0 mnkr mnkr VA taxans brukningsavgifter 5,0 lämnas oförändrad Företaget får ett kommunbidrag för att täcka kostnader för 0,0 brandvattenförsörjning 0,0 2008U samt dagvattenavledning 2009U från gator 2010U (som överstiger lokala 2011P områdens behov) 2012B motsvarande 4,0 mnkr. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B -5,0 Resultat Intäkter i budget 2012 uppgår till 162,8 mnkr. Affärsområdet har budgeterade kostnader på 151,1 mnkr. Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 11,7 mnkr. AO Återvinning 10,0 AO Vatten och Avlopp mnkr mnkr 30,0 5,0 25,0 20,0 0,0 15,0 10,0-5,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Resultat AO Vatten och Avlopp 11. Affärsområde Vattenkraft Affärsområdet 30,0 står för ca 2 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 25,0 20,0 Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna i Haby/Hulta, Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken. 15,0 10,0 mnkr 5,0 Budgeterad 0,0 elproduktion år 2012 uppgår till drygt 34 GWh och baseras på 5-årig genomsnitslig produktion. 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Budget 2012 Sidan 11 av 18

16 35,0 30,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 25,0 0,0 20,0-2,0 15,0-4,0 10,0-6,0 I budgetprocessen -8,0 5,0 har Nordpools terminspriser för år 2012 använts. 0,0-10,0 Elintäkterna -12,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B i budget 2012 uppgår till 16,4 mnkr och intäkterna för el-certifikat till 0,8 mnkr totalt 0,5 mnkr i jämförelse med budget Prognosen för elpriser 2012 är lägre än inför Affärsområdet har budgeterat Resultat 17,2-14,0-16,0 mnkr i totala intäkter och 13,2 mnkr i kostnader för Det budgeterade resultatet uppgår till 4,0 mnkr. -18,0-20,0 mnkr mnkr AO Energi AO Biogas AO Vattenkraft Resultat 20,0 15,0 AO Energi mnkr 10,0 35,0 30,0 5,0 25,0 20,0 15,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 10,0 5,0 Resultat 0,0 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 12. Affärsområde Återvinning AO Återvinning Resultat mnkr Affärsområdet 10,0 står för ca 11 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet 5,0 omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, AO Vattenkraft farligt avfall, åkeri samt entreprenader. mnkr 20,0 Under U 2009U 2010U 2011P 2012B 15,0 beräknas volymer för farligt avfall och återvinningsmaterial, bl. a. tidningar öka mot ,0 10,0 Intäkterna 2012 budgeteras till 106,0 mnkr och kostnaderna till 97,3 mnkr. Resultatet budgeteras till 8,7 mnkr. 5,0 Resultat mnkr Resultatförbättringen 0,0 sker genom effektiviseringar och optimeringar av affärsområdets olika verksamheter samt ökat affärsfokus när det 2008U gäller kunder och 2009U samarbetspartners. 2010U 2011P 2012B Resultat AO Vatten och Avlopp Affärsområdet har 48 anställda. mnkr mnkr 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0-5,0 AO Återvinning 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B 2008U 2009U 2010U 2011P 2012B Resultat Resultat AO Vatten och Avlopp Sidan 12 av 18 nkr 30,0 25,0 20,0 15,0 Budget 2012

17 13. Investeringar och avskrivningar Investeringarna i budget 2012 uppgår till 141 mnkr. Nya investeringsprojekt 2012 framgår av sammanställningen under rubrik 18. Avskrivningarna inklusive 2012 års investeringar är beräknade till 119,5 mnkr. En ökning med 20,5 mnkr varav VAverksamheten står för 19,1 mnkr. 14. Finansiering och räntor Betalningsutfallen för investeringsprojekten är budgeterade till 141 mnkr. Enligt budget 2012 uppstår inget ytterligare finansieringsbehov. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när investeringsprojekten genomförs. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen inte ökas Räntekostnaderna 2012 beräknas öka med 6 mnkr till 48 mnkr. Den rörliga räntan har antagits ligga på 2,90 % under året. Soliditeten är budgeterad till 10,4 %. Beräknat utfall 2011 är 11,1 %. 15. Möjligheter och hot Den ökade ekonomiska oron i världen kommer att ha en påverkan också i Sverige. Vi ser tecken till minskad köpkraft och önskan från våra kunder om att minska sina energikostnader. Näringslivet tvingas också att pressa sina kostnader. Därmed finns risk för ökad arbetslöshet med ytterligare minskad köpkraft som följd. Detta kommer sannolikt att påverka mängden avfall såsom utfallet blev under den senaste lågkonjunkturen. Idag är fjärrvärmenäten och därmed marknaden monopoliserad. Eventuellt öppnas näten, Third Party Access, med en avreglering på samma sätt som redan skett på elområdet. Det skulle innebära att i princip vem som helst ska kunna leverera värme till fjärrvärmenätet. En annan och mer säker påverkan på fjärrvärmen är det minskade värmeunderlaget. Effektivare energianvändning i byggnader i kombination med mer värmepumpar, solvärme, osv. minskar behoven av fjärrvärme. Energieffektiviseringen tillsammans med energibesparing, innebär att vi gör förändringar i vårt beteende och vanor. Energianvändningen i byggnader minskar på grund av allt fler byggnader miljö- och energiklassas. Nya hus blir Nollenergihus eller Plusenergihus. Konkurrensen om värmekunder och värmeunderlag växer för varje dag! Ökad säkerhet i dricksvattenförsörjningen, från täkt till tappkran, medför behov av utökade riskanalyser och ett mer utvecklat säkerhetsarbete. Behovet av långsiktiga planer för vattentjänsterna och dess roll i samhället ökar. Inte minst med hänsyn till smittspridning (cryptosporidium) och översvämningar. Kraven på teknikutveckling ökar samtidigt som VA-näten kräver stora underhållsinsatser. Europas satsning på minskad energiförbrukning och mer förnybar energi ( satsningen) medför ökad utveckling av fjärrvärme i andra länder än Norden. Det innebär också ökad konkurrens om bränslen, särskilt avfallsbränsle och förnybara bränslen. Budget 2012 Sidan 13 av 18

18 Kraven på spårbarhet och det debatterade producentansvaret innebär att allt material ska kunna återvinnas och man skall kunna redovisa exakt varifrån något kommer eller är på väg. Behovet av separering av värdefulla råmaterial (ofta metaller) ökar, vilket medför ökat krav på beredningsanläggningarna. Transportsektorn står inför ett stort teknikskifte med övergång till el- och laddhybridbilar samt till förnybara bränslen. Efterfrågan på biogas har ökat kraftigt de senare åren. Efterfrågan på laddställen för elbilar kommer sannolikt att öka inom en 5-10-årsperiod. Elnäten kommer att utsättas för påfrestningar för reglering av små intermittenta källor och sänkor, såsom vindkraft respektive elbilar. Kunderna vill kunna övervaka sin egen energiförbrukning och minska sina kostnader samtidigt som energibolagen vill kunna styra och fördela energibehovet under höglastperioder. Utvecklingen mot smarta elnät går snabbt. Under budgetprocessen har styrelsen och ledningen för Borås Energi och Miljö med alla tänkbara källor försökt att värdera möjligheter och hot inför framtiden. Med tanke på den takt som världen förändras och hur informationsflödena utvecklas, kommer omvärldsanalys och riskbedömning vara stående punkter under verksamhetsåret. Under hösten 2011 har nedanstående SWOT tagits fram av bolagets styrelse samt affärsgrupp. Styrkor Starkt varumärke Uttalad miljöprofil Tydlig målsättning Fossilbränslefri kretsloppsstad Kompetent personal Brett produktutbud Svagheter Slitna anläggningar Svag resultatutveckling Otydlig ägare Lång beslutsprocess för större inv. Personbundet Kärnverksamheten inte fullt tydliggjord Resultat av sammanslagningar Möjligheter Nätverk Högskolan i Borås, SP, FoU Samförläggning av KVV och ARV Företagets marknadsposition Affärsutveckling t.ex. genom alternativa energikällor möjliggör expansion nationellt och internationellt Starka kundrelationer Hot Omvärldskänslighet Världskonjunktur, bränslepris, ränteläge, råvarutillgång, myndighetsbeslut, konkurrens Osäker framtid för fjärrvärmen TPA, energieffektivisering, konkurrens Allmänhetens syn på verksamheten Förändrad efterfrågan, nya konsumtionsmönster, företagets rykte Minskade intäkter Lägre prisnivå på våra produkter, konkurrenstryck 16. Personal Personalkostnaderna är beräknade till 116,4 mnkr i budget för Det är en ökning med 40,4 mnkr i jämförelse med budget för Antalet anställda i budget är 216 personer varav 10 tjänster är vakanta idag. 1 januari 2011 tillkom VA-verksamheten. 62 personer erbjöds anställning och samtliga tackade ja. Vi fick hyra Sidan 14 av 18 Budget 2012

19 lokaler i gamla Wäfveribolagets hus för att personal från Stadshuset tillsammans med personal från vår Projektavdelning skulle kunna lokaliseras. För 2012 har vi budgeterat för fortsatt utveckling av chefer och personal. Utvecklingsplaner tas fram i samband med planerings- och utvecklingssamtalen i oktober november Fokusområden 2012 Miljö, Kvalitet och Säkerhet Under 2012 kommer fokus ligga på att renodla ledningsorganisationen för Miljö, Kvalitet och Säkerhet. Vi kommer att färdigställa den företagsövergripande riskhanterings-utredningen, och denna kommer att ligga till grund för en handlingsplan för att implementera riskförebyggande åtgärder i verksamheten. Stort fokus kommer också att hållas på ett utökat skalskydd och säkerhetsarbete bl. a. i form av införande av idstyrt inpasseringssystem till våra anläggningar, entrépasseringssystem för entreprenörer och konsulter. Vi kommer också att bygga upp ett nytt diarie- och arkivsystem. Vi gör en nystart på arbetet mot en övergripande ISO 9000 certifiering av samtliga verksamheter i bolaget. Bolagets verksamhet har tidigare certifierats mot miljöstandarden, ISO 14001, och arbetsmiljöstandarden, OHSAS Borås Energi och Miljö kommer under år 2012 att fortsätta arbetet med att utveckla Borås i riktning mot ett hållbart samhälle, genom att genomföra aktiviteter i enlighet med den föreslagna avfallsplanen för Borås. I det ligger att förebygga uppkomst av avfall, öka återanvändningen, öka materialåtervinningen och även se hur avfallshanteringen i Borås kan effektiviseras och samtidigt göras än mer attraktivt för invånaren. Under 2012 ska en regional avfallsplan med gemensamma mål och aktiviteter färdigställas för Sjuhärad. Synergieffekter Synergieffekterna i våra verksamheter utreds. Under 2011 slöts ytterligare ett kretslopp. Vatten och Avlopp slogs samman med vår övriga verksamhet, vilket utvecklar oss till ett mer komplett miljöföretag. Ekonomiska och personella resurser skall användas på bästa sätt och synergieffekter ska kunna tillvaratas och omvandlas till ett bättre erbjudande för våra kunder. Energi- och Miljöcenter Vi fortsätter arbetet för samförläggning av kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Genom detta minskar vi sårbarheten i vår verksamhet och säkerställer den framtida leveranssäkerheten mot våra kunder. Vi skall bygga framtidens Energi- och Miljöcenter där även forskning och utveckling skall bedrivas. En kretsloppspark byggs och anläggningen öppnas för allmänheten. Internationella verksamheter Vi kommer under året att utveckla vårt engagemang och arbete med internationella verksamheter genom att engagera fler medarbetare i dessa verksamheter. Vi kommer också att vidareutveckla våra utbildningserbjudanden och vår konsultmodell för, dels Waste Recoverys kunder, och dels våra egna kunder på den internationella arenan. Budget 2012 Sidan 15 av 18

20 Vindkraft Vi fortsätter projektet med vindkraftsparkerna i Rångedala respektive Borgstena. Efter genomförda vindmätningar 2011, fokuseras nu arbetet på samrådsarbete i form av bl.a. kontakt med och information till närboende, samt kommunikation med berörda myndigheter. FoU FoU-verksamhet ska bidra till att Borås når det övergripande målet om den fossilbränslefria staden. Fokusområden är därför: Förnyelsebara bränslen och drivmedel. Förnyelsebar elproduktion. Billig produktion av förnyelsebar värme. Vi kommer också under året fortsätta arbetet med att säkerställa att rätt kompetens för bolagets fortsatta utveckling finns tillgänglig i organisationen. Vi kommer också att fortsätta samarbetet med Högskolan och ta oss an doktorander och examensarbeten. 18. Större investeringsprojekt Vi genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar och nät. Var och en av våra investeringar lyfts separat för beslut vid aktuellt tillfälle. Investeringarna förbereds inför beslut med underlag och kalkyler. För att planera kostnader inför varje budgetår läggs en plan för att kunna beräkna preliminära kapitalkostnader. Större planerade investeringar är; Reinvesteringar Löpande investeringar i egna anläggningar, beslutas med avseende på behov (arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall. Förtätning Fjärrvärme Förtätning fjärrvärme avser utbyggnad av fjärrvärmenätet samt anslutning av kunder. Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i varje enskilt fall. Ledningsnät Vatten och Avlopp Ledningsnätet måste successivt förnyas. För arbetet finns en årsplan över olika projekt, men planen behöver allt eftersom nya kunskaper om förhållandena erhålles, fortlöpande revideras. Exploatering och omvandlingsoråden VA Viared Västra, Hovalida Norra och Viared Norra. Produktionsanläggningar VA Ny silstation Sjöbo Vattenverk mfl. Nytt kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk Bolaget har och skrivit till kommunstyrelsen och rekommenderat att ett inriktningsbeslut förs upp till kommunfullmäktige, om ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken. Efter inriktningsbeslutet inleds ett arbete i bolaget för att säkerställa ett beslutsunderlag. T.ex. kommer bindande offerter infordras, miljötillstånd att ansökas samt finansieringen att planeras inför ett slutligt ställningstagande av projektet i kommunfullmäktige. Sidan 16 av 18 Budget 2012

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

2013-12-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2013-12-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2013-12-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013, kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1. BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2015 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag,, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, Industribyggnader

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Borås en stad som växer

Borås en stad som växer Borås en stad som växer Mindre orter 8% Landsbygd 10% Service orterna 17% 110 000 invånare (2016) Borås tätort 65% Borås Stad imorgon 30 000 fler invånare 2035 Kraftigast tillväxt i staden och i serviceorterna.

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-12.10 2011-12-20 165 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 3. BESLUTSFÖRSLAG Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 Styrelsen föreslås besluta: Förslag till preliminära koncernbidrag fastställs. 20140120 Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR MILJÖLÖSNING - EN REINVESTERING FÖR NÄSTA GENERATION»» Infrastrukturen för värme, el

Läs mer

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme En stark miljöprofil!!! 3000 Svavel NOX Fossil CO2 350000 2500 300000 250000 2000 200000 1500 150000 1000 100000 500 50000 0 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 4. BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2016 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolag,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

2015-12-04. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-12-04. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-12-04 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 14 december 2015, kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Härnösands kommun Ekonomichef Datum Bo Glas, 0611-34 80 97 2015-07-09 bo.glas@harnosand.se Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Borås Stad. Budget 2014. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2014. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2014 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2013-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Öppen presentation. Forsbacka Biogas

Öppen presentation. Forsbacka Biogas Öppen presentation Forsbacka Biogas Presentationen är anpassad för att denna handling inte ska behöva sekretessbeläggas. Mer detaljerad information presenteras separat. Uppdaterad. 2015-06-08 Agenda Kort

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar

Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar Örebro kommun 2008-02-08 Martin Gavelius *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer