Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet"

Transkript

1 Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet Iman Bagher Fredrik Mårtensson

2 Copyright Iman Bagher och Fredrik Mårtensson Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP-13/5478-SE Lunds tekniska högskola Telefon: Institutionen för byggvetenskaper Telefax: Byggproduktion Box LUND Hemsida: Tryck av Media-Tryck, Lund

3 Förord Det här examensarbetet utgör den avslutande delen inom Civilingenjörsutbildning Väg- och Vatten och har utförts höstterminen Arbetet omfattar 30 hp och har genomförts på avdelningen Byggproduktion & Förvaltning, Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Byggadministration Harald Olsson AB. Frågeställningen har tagits fram tillsammans med våra handledare Stefan Olander, LTH och Olivia Eldh, Byggadministration Harald Olsson. Ett stort tack går till våra handledare för all deras stöd och support och framförallt positiva inställning till våra funderingar. Ett extra tack till personalen på Byggadministration Harald Olsson som fungerade som bollplank vid flertal tillfällen och besvarade våra frågor och funderingar. Till Thomas Liljenberg som vågade satsa på oss och hjälpte till med vårt examensarbete. Även de personer som varit delaktiga i arbetet i form av intervjuer och telefonsamtal, tack till er alla för den erlagda tiden och visade intresse. Genom det här examensarbetet avslutar vi vår utbildning på Lunds Tekniska Högskola. Iman Bagher: Jag vill rikta en stor uppskattning för min familj. Mina föräldrar, Mehdi och Zahra Bagher, för all det otroliga stöd och motivation, den obeskrivliga engagemang och kärlek, och framförallt de ofattbara uppoffringar ni gjort genom alla åren. Utan er, hade jag inte varit där jag är idag, det är något jag aldrig kan ge tillbaka. Jag tillägnar er detta arbete som ett tecken på min ödmjukaste tacksamhet. Ett lika stort tack går till mina syskon och ingifta familj för er enorma kärlek, support och vägledning genom åren. Ni har alla, tillsammans, varit en bidragande faktor till det här arbetet - ni har min djupaste tacksamhet. Fredrik Mårtensson: Jag vill rikta ett extra stort tack till min familj som stöttat mig genom alla studieåren med uppmuntrande ord och mycket kärlek. Jag vill också tacka min sambo Nikolina för att du alltid står vid min sida! Jag är tacksam för att ni varit där för att diskutera mina vägval i livet och för att ni trott på mig i de val jag gjort. Tack! Malmö, februari Iman Bagher Fredrik Mårtensson 3

4 4 Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet

5 Sammanfattning Titel: Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet Författare: Iman Bagher, Civilingenjörsutbildning Väg- och Vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola. Fredrik Mårtensson, Civilingenjörsutbildning Väg- och Vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola. Handledare: Bitr. Handledare: Examinator: Stefan Olander, tekn. dr, institutionen för Byggvetenskap, avdelning Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Olivia Eldh, Projektledare, Byggadministration Harald Olsson AB Anne Landin, professor, institutionen för Byggvetenskap, avdelning Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Problemställning: Syfte: Många fastighetsägare upplever ovisshet om hur deras fastighetsbestånd ska underhållas. Detta verkar särskilt problematiskt när det kommer till fastigheter från miljonprogrammet energieffektivitet, lönsamhet och socialt fungerade områden är moment som ska kombineras för att miljonprogrammet ska anses fullt fungerande. Beroende på hur fastighetens skick och standard ser ut i dagsläget kommer kostnaderna för åtgärder och ingrepp att variera. Vad som påverkar underhållsnivån, såsom olika ambitioner, ägardirektiv, kompetens och incitament blir således intressant att undersöka närmare. Extra intressant är det att undersöka hur detta underhållsarbete skiljer sig åt i kommunala respektive privata fastighetsbolag och vilka framgångsfaktorer som kan ligga till grund för framtida underhållsstrategier hos olika förvaltningar. Syftet med denna studie är att studera och analysera olika fastighetsbolags underhållsstrategier för miljonprogrammet och att undersöka hur och varför arbetet i olika förvaltningar skiljer sig åt. Genom att undersöka ekonomiska och sociala perspektiv samt hur fallföretagen arbetar med energieffektivitet kopplat till underhåll syftar studien till att 5

6 utreda vilka framgångsfaktorer som bör ligga till grund för underhållsstrategier hos fastighetsföretag som innehar miljonprogramsfastigheter. Metod: Slutsats: Studien har genomförts med en kvalitativ metod, där två verksamma fastighetsbolag i Malmö med hyreslägenheter i miljonprogramsfastigheter har undersökts och legat till grund för en fallstudie. Genomförda intervjuer har innehållit semistrukturerade frågor med tjänstemän ansvariga för de utvalda områdena, för att ge företagen möjlighet att uttrycka sitt synsätt på underhåll och strategiarbete. På så vis har studien utgått från verkligheten och utefter intervjusvaren har en litteraturstudie kunnat genomföras för att koppla samman svaren med teorin och på så vis komma fram till nya slutsatser. Genom denna arbetssätt har studien nyttjat en induktiv ansats. Dokumentstudier av fallföretagens underhållsstrategier har genomförts samt en kundenkätundersökning med hyresgästerna i miljonprogramsområdena för att underbygga studiens resultat i större utsträckning. Arbetet har granskats genom att utvärdera validiteten och reliabilitet i studien. I studien undersöktes en kommunal respektive privat fastighetsägare i Malmö. Den kommunala respondenten menade att LOU varken skapade hinder eller möjligheter för att uppnå avkastningskravet. Den införda allmännyttiga kommunala aktiebolagslagen har inneburit att likadana förutsättningar och ekonomiska målsättningar ställs på företagen. Den stora skillnaden mellan bolagen var mängden kapital som läggs på underhåll, där den kommunala lägger betydligt mer än den privata. I studien har det framkommit sex stycken framgångsfaktorer, kopplade till underhållsstrategier, att ta hänsyn till för att erhålla lönsamhet hos fastighetsföretag med hyresbestånd inom miljonprogramsområden. Att ha en långsiktig förvaltning som målsättning, en kundanknuten styrmodell, en välutvecklad förvaltningsplan med behovsanpassat underhåll, energieffektivisering integrerat i förvaltningsplanen samt förståelse för hur juridiska lagar kan påverka framtida underhållskostnader är essentiellt i denna bemärkelse, vilka utvecklas här nedan. 6

7 Vid utveckling av underhållsstrategier för miljonprogramsfastigheter krävs liksom för andra typer av fastighetsbestånd en tydlig målsättning med hur beståndet ska drivas. Långsiktighet i sitt ägande är det enda rimliga tillvägagångsättet för att kunna kombinera hyresgästernas trivsel med företagsekonomiskt lönsamhet för fastighetsägaren. Självförvaltning verkar vara ett koncept som kan generera en mer trivsam boendemiljö, vilket kan nyttjas oavsett om företagandet är privat eller offentligt. Hur de boende betraktar sin boendemiljö och möjligheten att påverka den har stor betydelse vad gäller boendeattraktivitet, företagets varumärke och därmed den ekonomiska lönsamheten. En kundfokus i hela verksamheten är därför viktigt för företagen. Det framgår av studien att bästa sättet att undvika akut underhåll är genom att planera underhållet. Med en hög ambitionsnivå kan ett behovsanpassat underhåll utvecklas och på så vis finansiera det underhåll som verkligen behövs och att det görs i rätt tidpunkt för att undvika eftersatt underhåll. Energieffektivisering bör vara en integrerad del av underhållsplanen, det vill säga, att i samband med varje större underhållsåtgärd även begrunda möjligheten till att energieffektivisera. Det är då viktigt att ha god samverkan mellan olika energieffektiviseringsåtgärder. Om flera åtgärder utförs parallellt behöver inte totalsumman av energibesparing vara detsamma som delsummorna av varje enskild åtgärd. God kompetens och rimliga kalkyler ligger till grund för optimal energibesparing. Genom att organisationen utför analyser av hur framtida lagändringar kan påverka vad som behöver underhållas blir de mer förberedda inför möjliga uppkomna situationer. Olika hyressättningsmodeller påverkar vad som genererar hyreshöjningar, men dessa kan förändras via omförhandlingar. Att ta hänsyn till lagar och regler och hur de påverkar underhållet bör därmed vara ett inslag i underhållsstrategin för att bibehålla lönsamheten. 7

8 Nyckelord: Underhåll, underhållsstrategier, miljonprogrammet, energieffektivisering, sociala barriärer, ekonomiskt incitament, kommunal fastighetsägare, privat fastighetsägare. 8

9 Abstract Title: Authors: Maintenance strategies for apartment buildings in the Million Programme. Iman Bagher, MSc Civil Engineering, Lunds Faculty of Engineering. Fredrik Mårtensson, MSc Civil Engineering, Lunds Faculty of Engineering. Supervisor: Stefan Olander, PhD, division of Construction Management, Lunds Faculty of Engineering. Subsidiary supervisor: Olivia Eldh, Project Manager, Byggadministration Harald Olsson AB. Examiner: Anne Landin, professor, division of Construction Management, Lunds Faculty of Engineering. Problematization: Purpose: Many property owners experience uncertainty in regards of how their property portfolio ought to be maintained. This seems especially problematic when it comes to real estate from the Million Programme - energy efficiency combined with economically profitable investments and social sustainability, are key elements that are essential for the Million Programme areas to be considered fully operational. Depending on the current condition of the property, the cost of up keeping and maintenance may vary. What affects the level of maintenance, such as different ambitions, owner directives, staff skills and incentives is thus interesting to examine more closely. It s of particular interest to examine how the maintenance strategy may differ between municipal and private property owners. And lastly, an analysis of what success factors that can be used as basis for future maintenance strategies with different property owners. The purpose of this study is to study and analyze various real estate companies maintenance strategies in regards to the Million Program and thus explore how and why the maintenance work of the various companies differ. By examining the economic and social perspectives, and the way 9

10 the companies energy efficiency investments are related to the maintenance cost, the study aims to investigate the success factors that ought to be the basis for the maintenance strategies of real estate holding Million Programme properties. Methodology: Conclusions: The study was conducted using a qualitative method, where two real estate companies operating in Malmö, Sweden, with rental apartments from the Million Programme have been examined and been the basis for the case study. Past interviews have included semi-structured questions conducted with officials responsible for the areas selected. They lay-up of the questions was so that they could openly talk about their approaches towards maintenance and chosen strategies. Together with the interview responses and examination of actual mentioned problems, a literature study could be undertaken to link the responses with theoretical ground, and therefor arrive at new conclusions. Thus, the study applied an inductive approach. Document case studies of companies' maintenance strategies have been implemented and a customer survey of the residents in the Million Programme has been made to support the study results. The study s validity and reliability has also been examined through different methods. The study examined a municipal and a private property owner in Malmö. The municipal respondent argued that the LOU was neither an obstacle nor an opportunity to achieve the required profitable return. The introduced Municipal Company Act has meant that the same conditions and economic objectives are placed in the municipal sector as in the private one. The major difference between the two companies is how much capital that is spent on maintenance, where the municipal adds significantly more than the private owner. The study has revealed six success factors that are linked to maintenance strategies to take into account when obtaining profitability in real estates from the Million Programme areas. Having a long-term management goal, a customer related management model, a well-developed management plan including maintenance needs, integrating energy efficiency into the management plan and an understanding of 10

11 how the judicial laws affects future maintenance costs are essential to comprehend. When developing maintenance strategies for the Million Programme properties it is required, as with other types of real estate holdings- a clear objective of how the maintenance ought to be done. Long-term ownership approach is the only reasonable approach to combine the tenants' satisfaction with company profitability. Self-management seems to be a concept that can generate a more pleasant living environment, which can be used regardless of whether the enterprise is private or municipal. How the residents consider their living arrangement and ability to influence it is very important in terms of living attractiveness, company brand and thus economic viability. A customer focus across the entire business is therefore very essential. From the study it appears that the best way to avoid emergency maintenance is by planning maintenance ahead. With a high level of ambition, a needs-based maintenance can be developed and thus finance the maintenance needed to be done at the right time to avoid deferred maintenance. Energy efficiency should be an integrated part of the maintenance strategy, meaning, in connection with any major maintenance action contemplate the possibility of energy efficiency. It is therefore important to have good collaboration between various energy efficiency measures. If several operations are performed simultaneously, the entire amount of energy savings doesn t necessarily have to be the same as the subtotals of each measure. Good skills and reasonable underlying calculations are the key measures for optimal energy savings. By performing analysis of how future legislative changes may affect maintenance needs, the organization can be prepared for possible upcoming situations. Different rent setting models affect what generates rent increases, but these can be changed through political renegotiations. Taking into account the laws and regulations and the way they affect maintenance costs should therefore be a part of the maintenance strategy. 11

12 Keywords: Maintenance, maintenance strategies, million program, energy efficiency, social barriers, financial incentives, municipal property owners, private property owners. 12

13 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte, mål och frågeställningar Avgränsningar Definitioner Disposition Metod Ämnesval Tillvägagångsätt Val av litteratur Val av fallstudie Intervjuobjekt Intervjuframställning Granskade dokument kopplade till fallstudien Studiens trovärdighet Miljonprogrammet Bakgrund Energieffektivisering Varför energieffektivisera? Hinder för energieffektivisering Lönsamhetspåverkan av energieffektivisering Inomhusmiljö Sociala aspekter Boendeekonomi Underhåll Definitioner Underhållsprocesser Koppling mellan underhållsformerna Ambitionsnivåer Inverkan på underhåll

14 4.4.1 Grundsystem & kundsystem Definition av strategi Fastighetsbolagets mål Styrning av underhåll Förvaltningsplan Badkarskurva Kamelkurva Lagar och regler Juridiska lagar & ramar Lagen om offentlig upphandling Ägardirektiv Kommunallagen Aktiebolagslagen Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag Boverket Fastighetsägaren Värdering av fastighet Marknadsvärdesvärdering Hyressättning Hyreshöjningar Komponentavskrivning Empiri Ekonomiska parametrar Fallföretag Valfritt Lägenhets Underhåll, VLU Hyressättning Fallföretag Relationsförvaltning Intervjuer med fallföretagen Introduktion Socialt Ekonomi

15 6.4.4 Juridisk påverkan Tabell 3. Sammanfattning av intervjusvaren Analys och diskussion Fastighetsägarnas synsätt Data Strategiskt arbete Fallföretagens långtidsperspektiv Vikten av planerat underhåll Omkostnader Hyreshöjningar Kunden i centrum Riskanalys Bygga energismart Ekonomiskt perspektiv Synsätt hos fallföretagen idag Underhållsplaner Framtida synsätt Investeringar för lönsamhet Bokföringsvärdet Inverkan av juridiska lagar Socialt perspektiv Energiperspektiv Möjligheter och begränsningar Lagen om Offentlig Upphandling Styrmodellen Framtida fastighetsutveckling Indirekt påverkan Genomsnittlig underhållskostnad Slutsatser Framgångsfaktorer Vidare studier Referenser

16 Bilaga Intervjufrågor Bilaga Kundenkätundersökning Bilaga Bilaga

17 1. Inledning I detta kapitel ges en bakgrund till underhållsproblematiken i miljonprogramområden samt syftet med studien och dess avgränsningar. Sist visas dispositionen av arbetet. 1.1 Bakgrund Dagens företagande är alltjämt inriktat på lönsamhet. Byggprocessen, som påbörjas i idéstadiet av en nybyggnation och avslutas i förvaltningsskedet, står för en stor del av samhällets ekonomi; hela sektorn motsvarar mer än 23 procent av BNP och 70 procent av tillgångarna (Miljöforskning, 2008). Förvaltningsskedet är av betydande del då det står för 90 procent av byggprocessens energianvändning (Boverket, "Byggprocess med garantiförvaltning", 2004). Att kontrollera omkostnaderna för förvaltningen av bostäder är således väsentligt för att erhålla lönsamhet. En viktig del av förvaltningen är underhåll Olika underhållsstrategier leder till: ett visst skick på fastigheten och genererar olika lönsamhet. Men det finns många sidor av myntet och vägen till lönsamhet är inte alltid spikrak, samtidigt som det finns andra aspekter att ta hänsyn till. Många företag har inlett arbete kring CSR, Corporate Social Responsibility, vilket är ett slags ansvarsfullt företagande, med fokus på sociala, etiska och miljömässiga aspekter (CSR, 2013). Mellan åren 1965 och 1974 byggdes en miljon lägenhetsbostäder i Sverige som i dagligt tal kallas miljonprogrammet. Miljonprogrammet diskuteras ofta, både på forskarnivå och i media. Tidningarna har ofta tagit till ord såsom problemområden, monotona höghus och betonglådor (Vidén, 1992). På åttiotalet uppkom ett bostadsöverskott och i många miljonprogramshus uppstod vakanser (Formas, 2012). Problem med invandringssituationen och personer med sociala problem ökade. Vandalism i områdena och ekonomiska problem hos de boende är exempel på problem som förknippats med miljonprogrammet. Idag finns lägenheter kvar i dessa flerbostadsområden. Utav dessa har fler än ett behov av upprustning som kommer kosta mycket pengar (Vidén, 1992). Kombinationen av kapitalsvaga boende och dåligt underhållna fastigheter gör det således svårt att underhålla bostäderna så pass mycket som de kräver utan att kunna höja hyrorna, då hyresgästerna inte har råd med allt för omfattande hyreshöjningar. Nu har det snart gått femtio år sedan miljonprogramsbyggnationen avslutades, vilket innebär att stora delar av beståndet nått sin tekniska livslängd. Boverket estimerar till exempel att drygt lägenheter behöver renoveras varje år för att undvika allvarliga vattenskador (Rutström, 2008). Utförs inte stambyten i tid kan de ekonomiska konsekvenserna bli än värre. I tillägg till detta finns uppställda nationella mål om att halvera energianvändningen till och med 2050 i jämförelse med energiförbrukningen år 2008, vilket gör att många av dessa fastigheter blir aktuella att energieffektiviseras för att målen ska kunna uppnås (Energimyndigheten, "Mål rörande energianvändning i Sverige och EU", 2013), (SABO, "Lönsam energieffektivisering- myt eller möjlighet?", 2011). Hur 17

18 kopplingen mellan energieffektivisering och underhåll ser ut blir därför intressant att undersöka djupare. Vidare uppkommer frågan huruvida andra lagar och regler kan påverka olika fastighetsföretag och om lagar och regler ger olika påverkan om företaget är kommunalägt eller privatägt. Lagen om offentlig upphandling, LOU, och det nyligen uppkomna kravet på affärsmässighet hos kommunala fastighetsbolag är exempel på lagar och regler som troligen kan påverka dessa bolag. Grundtanken är att om lagar och regler uppkommer som ger företagen merkostnader, finns risken att underhållsbudgeten minskar eller att det planerade underhållsarbete skjuts till framtiden. Kontentan blir att miljonprogrammet är behäftat med olika problemperspektiv, vilka kan ha inverkan på vilka underhållsstrategier fastighetsföretagen bygger upp för att erhålla lönsamhet. 1.2 Problemformulering I förarbetet till detta examensarbete påträffades en möjlig problematik med en ovisshet hos olika förvaltningsföretag i hur de ska gå tillväga med underhållsarbetet och hur organisationsutvecklingen ska ske för att bättre underhålla sina fastigheter. Speciellt komplext verkar det vara att finna lösningar till så kallade miljonprogramsfastigheter där den tekniska livslängden för många komponenter går mot sitt slut samtidigt som fastigheterna har hög energiförbrukning och sociala problem ofta förekommer i områdena. Vad som påverkar underhållsnivån, såsom olika förvaltningsambitioner, ägardirektiv, kompetens och incitament blir således intressant att ge djupare förståelse för. Att undersöka hur företag i olika förvaltningar väljer sina underhållsstrategier och hur detta arbete skiljer sig mellan kommunala och privata aktörer är intressanta aspekter för att ge insikt i vad som innebär framgångsfaktorer för fastighetsföretagen. 1.3 Syfte, mål och frågeställningar Syftet med denna studie är att studera och analysera olika fastighetsbolags underhållsstrategier för miljonprogrammet och att undersöka hur och varför arbetet i olika förvaltningar skiljer sig åt. Målet är att utefter teori och insamlad empiri dra slutsatser om vilka parametrar som är viktiga att ta hänsyn till för att nå och utveckla en framgångsrik underhållsstrategi. För att uppnå syftet och målet studeras följande frågeställningar: Vilka faktorer påverkar valet av underhållstrategier i olika förvaltningar? Vilka parametrar krävs i en underhållsstrategi av miljonprogramsområden för att nå ett lyckat resultat ur ett ekonomiskt, socialt och energieffektivt perspektiv? Vilka skillnader finns mellan kommunala och privata bostadsföretags underhållsstrategi? 18

19 1.4 Avgränsningar För att denna studie, som omfattar 30 högskolepoäng, ska rymmas inom rätt arbetsbelastning har vissa avgränsningar gjorts. Undersökningen har gjorts i Malmö och inriktar sig på företag verksamma i Malmöregionen och i sitt bostadsbestånd har hyresfastigheter byggda under miljonprogramstiden. Studien inriktar sig på två företag och specifika miljonprogramsfastigheter. Slutsatserna dras främst utefter de empiriska data som erhålls från just dessa företag. Organisationer vars primärverksamhet är fastighetsförvaltningen är intressanta för studien. Fallföretagen behålls anonyma och benämns i den här studien som fallföretag 1 och 2. De områden som studerades är Nydala respektive Lindängen, Malmö kommun. Miljonprogramsproblematiken är bred och i arbetet bearbetas främst som nämnts i kapitel 1.3 underhållsstrategier kopplade till miljonprogrammet med avseende på ekonomiska, boendesociala och energieffektiva aspekter. Aspekter såsom trafikplanering i området diskuteras inte i detta arbete. Finansiella aspekter behandlas endast på resonemangsplan med avsaknad av större räkneexempel. 1.5 Definitioner Driftnetto- Wallenstam beskriver det som hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, tomträttsavgälder och fastighetsskatt (Wallenstam, 2013). SABO- REPAB - LCC- Pay Off- Står för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Det är en bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag (SABO, "Sabo", 2014). Är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom utveckling av kvalitativa hjälpmedel och konsulttjänster för ekonomistyrning och fastighetsförvaltning (Landsting, 2005). Står för Livscykelkostnaden (Life Cycle Cost), det är en kalkylmetod som används för att beräkna på besparingspotentialen för en given anläggning eller produktutbyte (Energimyndigheten, Livscykelanalysär investeringen lönsam?, 2013). Även kallad för Pay back- metoden är en simplare kalkylmetod som används i investeringskalkyler. Det anger återbetalningstiden för att tjäna in det investerade kapitalet (Expowera, 2013). Modernisering- Det innebär att göra någonting modern i utseende eller beteende, i syfte att förbättra någonting (Vocabulary, 2014). LOU- Lagen om Offentlig Upphandling anger de åtgärder som måste vidtas av en upphandlande myndighet som ska ingå i ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader (Konkurrensverket, 2012). 19

20 Tabell 1. LOU tröskelvärden från den 1 januari 2014 framställt av Konkurrensverket (Konkurrensverket, 2012): Varor och tjänster Euro SEK Statliga myndigheter Övriga upphandlande myndigheter (t ex kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) Byggentreprenader Samtliga upphandlande myndigheter Disposition Kapitel 1 Inledning I detta kapitel ges en bakgrund till underhållsproblematiken i miljonprogramområden samt mål och syftet med studien och dess avgränsningar. Sist visas dispositionen av arbetet. Kapitel 2 Metod I detta kapitel beskrivs den metodik som används i studien. Ansats, genomförandeform, litteraturval samt intervjuframställning presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. Kapitel 3- Miljonprogrammet Detta teorikapitel ger en fördjupad bakgrund till miljonprogrammet. Dess problematik och möjligheter genomgås och olika aspekter såsom energieffektivisering, ekonomi och sociala perspektiv presenteras. Kapitel 4 Underhåll I detta teorikapitel presenteras underhållsbegrepp, underhållsprocesser och strategiteori. Olika perspektiv av underhåll såsom former och ambitionsnivåer beskrivs. Målbilder som kan förkomma för fastighetsföretag och deras organisationer presenteras. Hur underhållsprocesser kan styras beskrivs sist i kapitlet. Kapitel 5 Lagar och regler Här introduceras olika lagar och regler som kan ha inverkan på underhållsarbetet och de strategier som företagen antar. Tillsammans med övriga teorikapitel ligger det till grund för den empiri som studerats och tagits fram. 20

21 Kapitel 6 Empiri I detta kapitel presenteras utfallet från de data som samlats in från fallstudien, det vill säga dokumentstudier, intervjuer med respondenter från fallföretagen samt kundundersökning med boende på de undersökta områdena. Intervjuerna presenteras i en sammansatt tolkning av författarna. Empirin ligger till grund för den analys som redovisas i nästa kapitel. Kapitel 7 Analys och diskussion Utefter uppställda frågeställningar analyserar och diskuterar författarna det uppställda materialet från teorin och insamlad empiri, för att kunna uppnå målet och syftet med studien. Kapitel 8 Slutsatser Slutsatserna som författarna kunnat dra utifrån kapitel 7, Analys och diskussion, presenteras i detta kapitel med anknytning till de mål som satts upp i studien. Kapitlet avslutas med förslag på vidare studier. 21

22 22 Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet

23 2. Metod I detta kapitel beskrivs den metodik som används i studien. Ansats, genomförandeform, litteraturval samt intervjuframställning presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 2.1 Ämnesval Renovering av bostäder inom miljonprogrammet är ett högaktuellt ämne inom byggbranschen. Komplexiteten i att beståndet nått sin tekniska livslängd, att energianvändningen är hög och att sociala problem figurerar i områdena gör att många fastighetsägare inte vet hur processen ska gå till utan att lönsamhet i företaget fallerar. Alla fastigheter behöver givetvis inte renoveras på samma vis eller i lika stor omfattning, då mycket beror på hur fastighetsägarna successivt har underhållit fastigheterna. De investeringar och energieffektiviseringar som skett genom åren är betydande för fastighetens skick och status. Denna studie är inriktad på underhållsprocessen för miljonprogramsbostäder från olika fastighetsbolag. Studien fokuserar på två bolag, ett kommunalt och ett privat fastighetsbolag. Vidare utforskas företagens underhållsåtgärder och synsätt för att finna kopplingar mellan dessa och företagens underhållsstrategier. För att uppnå detta har en induktiv ansats antagits, vilket innebär att verkligheten studeras och utifrån den dras slutsatser i syfte att bilda nya teorier. Därmed utgår studien inte från en deduktiv slutledning, där teorier ligger till grund för den forskning som bedrivs (Olsson & Sörensen, 2011). Om en vetenskaplig studie följer den deduktiva linjen utgår forskaren från en teoretisk grund med ett presenterat antagande som sedan används för att forska kring de olika förhållandena i verkligheten. Den här formen av forskning kopplas oftast samman med en kvantitativ studie. Via den induktiva linjen skapar forskaren sin teori utefter upptäckter från verkligheten. Forskaren förblir således öppen och bildar löpande hypoteser och teorier i samband med analysskedet. Vid en kvalitativ studie används oftast en induktiv linje, där olika tankar och idéer successivt växer fram i samband med forskandet (ibid). I den här studien har tre frågeställningar besvarats. Dessa har följt den induktiva linjen, där läget och situationen för fallstudien är beskrivet av respondenterna, där författarna kompletterat med teori allt eftersom empirin samlats in. Detta tillvägagångsätt valdes då det fanns ett litet teoretiskt underlag kring det forskade området och genom respondenternas svar fick denna studie sin inramning. Utifrån detta och de tidigare studerade allmänna principerna kunde ett resultat uppnås. Slutsatsen är således en produkt av den insamlade informationen. 23

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning av - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner Abstrakt Under de senaste åren har flera problem inom hjälpmedelområdet lyfts fram. För att hantera utvecklingen har Beslutsstöd

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett köp av en fastighet i Lund. Arbetet skall presenteras i en rapport enligt

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Agenda Avkastningsmått Avkastning för bostäder Exempel på ägardirektiv till bostadsföretag Slutsatser IPD 2012

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg copyright Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2014-03-19 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik

Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik Bakgrund Renoveringsbehov i befintliga byggnader. Minska energianvändningen för att

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

Metodisk energieffektivisering

Metodisk energieffektivisering Ett seminarium om arbetsmetodik vid genomförandet av energibesparande åtgärder i byggnader Tid & plats: Malmö tisdag 13 april 2010 Stockholm torsdag 15 april 2010 Göteborg onsdag 21 april 2010 Avgift:

Läs mer

Förutsättningar för att upprätthålla och utveckla en välfungerande verksamhet kring erfarenhetsåterföring

Förutsättningar för att upprätthålla och utveckla en välfungerande verksamhet kring erfarenhetsåterföring Förutsättningar för att upprätthålla och utveckla en välfungerande verksamhet kring erfarenhetsåterföring Johan Lindvall, fil dr Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik Vägtrafik Sjöfart Luftfart

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer