Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet"

Transkript

1 Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet Iman Bagher Fredrik Mårtensson

2 Copyright Iman Bagher och Fredrik Mårtensson Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP-13/5478-SE Lunds tekniska högskola Telefon: Institutionen för byggvetenskaper Telefax: Byggproduktion Box LUND Hemsida: Tryck av Media-Tryck, Lund

3 Förord Det här examensarbetet utgör den avslutande delen inom Civilingenjörsutbildning Väg- och Vatten och har utförts höstterminen Arbetet omfattar 30 hp och har genomförts på avdelningen Byggproduktion & Förvaltning, Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Byggadministration Harald Olsson AB. Frågeställningen har tagits fram tillsammans med våra handledare Stefan Olander, LTH och Olivia Eldh, Byggadministration Harald Olsson. Ett stort tack går till våra handledare för all deras stöd och support och framförallt positiva inställning till våra funderingar. Ett extra tack till personalen på Byggadministration Harald Olsson som fungerade som bollplank vid flertal tillfällen och besvarade våra frågor och funderingar. Till Thomas Liljenberg som vågade satsa på oss och hjälpte till med vårt examensarbete. Även de personer som varit delaktiga i arbetet i form av intervjuer och telefonsamtal, tack till er alla för den erlagda tiden och visade intresse. Genom det här examensarbetet avslutar vi vår utbildning på Lunds Tekniska Högskola. Iman Bagher: Jag vill rikta en stor uppskattning för min familj. Mina föräldrar, Mehdi och Zahra Bagher, för all det otroliga stöd och motivation, den obeskrivliga engagemang och kärlek, och framförallt de ofattbara uppoffringar ni gjort genom alla åren. Utan er, hade jag inte varit där jag är idag, det är något jag aldrig kan ge tillbaka. Jag tillägnar er detta arbete som ett tecken på min ödmjukaste tacksamhet. Ett lika stort tack går till mina syskon och ingifta familj för er enorma kärlek, support och vägledning genom åren. Ni har alla, tillsammans, varit en bidragande faktor till det här arbetet - ni har min djupaste tacksamhet. Fredrik Mårtensson: Jag vill rikta ett extra stort tack till min familj som stöttat mig genom alla studieåren med uppmuntrande ord och mycket kärlek. Jag vill också tacka min sambo Nikolina för att du alltid står vid min sida! Jag är tacksam för att ni varit där för att diskutera mina vägval i livet och för att ni trott på mig i de val jag gjort. Tack! Malmö, februari Iman Bagher Fredrik Mårtensson 3

4 4 Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet

5 Sammanfattning Titel: Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet Författare: Iman Bagher, Civilingenjörsutbildning Väg- och Vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola. Fredrik Mårtensson, Civilingenjörsutbildning Väg- och Vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola. Handledare: Bitr. Handledare: Examinator: Stefan Olander, tekn. dr, institutionen för Byggvetenskap, avdelning Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Olivia Eldh, Projektledare, Byggadministration Harald Olsson AB Anne Landin, professor, institutionen för Byggvetenskap, avdelning Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Problemställning: Syfte: Många fastighetsägare upplever ovisshet om hur deras fastighetsbestånd ska underhållas. Detta verkar särskilt problematiskt när det kommer till fastigheter från miljonprogrammet energieffektivitet, lönsamhet och socialt fungerade områden är moment som ska kombineras för att miljonprogrammet ska anses fullt fungerande. Beroende på hur fastighetens skick och standard ser ut i dagsläget kommer kostnaderna för åtgärder och ingrepp att variera. Vad som påverkar underhållsnivån, såsom olika ambitioner, ägardirektiv, kompetens och incitament blir således intressant att undersöka närmare. Extra intressant är det att undersöka hur detta underhållsarbete skiljer sig åt i kommunala respektive privata fastighetsbolag och vilka framgångsfaktorer som kan ligga till grund för framtida underhållsstrategier hos olika förvaltningar. Syftet med denna studie är att studera och analysera olika fastighetsbolags underhållsstrategier för miljonprogrammet och att undersöka hur och varför arbetet i olika förvaltningar skiljer sig åt. Genom att undersöka ekonomiska och sociala perspektiv samt hur fallföretagen arbetar med energieffektivitet kopplat till underhåll syftar studien till att 5

6 utreda vilka framgångsfaktorer som bör ligga till grund för underhållsstrategier hos fastighetsföretag som innehar miljonprogramsfastigheter. Metod: Slutsats: Studien har genomförts med en kvalitativ metod, där två verksamma fastighetsbolag i Malmö med hyreslägenheter i miljonprogramsfastigheter har undersökts och legat till grund för en fallstudie. Genomförda intervjuer har innehållit semistrukturerade frågor med tjänstemän ansvariga för de utvalda områdena, för att ge företagen möjlighet att uttrycka sitt synsätt på underhåll och strategiarbete. På så vis har studien utgått från verkligheten och utefter intervjusvaren har en litteraturstudie kunnat genomföras för att koppla samman svaren med teorin och på så vis komma fram till nya slutsatser. Genom denna arbetssätt har studien nyttjat en induktiv ansats. Dokumentstudier av fallföretagens underhållsstrategier har genomförts samt en kundenkätundersökning med hyresgästerna i miljonprogramsområdena för att underbygga studiens resultat i större utsträckning. Arbetet har granskats genom att utvärdera validiteten och reliabilitet i studien. I studien undersöktes en kommunal respektive privat fastighetsägare i Malmö. Den kommunala respondenten menade att LOU varken skapade hinder eller möjligheter för att uppnå avkastningskravet. Den införda allmännyttiga kommunala aktiebolagslagen har inneburit att likadana förutsättningar och ekonomiska målsättningar ställs på företagen. Den stora skillnaden mellan bolagen var mängden kapital som läggs på underhåll, där den kommunala lägger betydligt mer än den privata. I studien har det framkommit sex stycken framgångsfaktorer, kopplade till underhållsstrategier, att ta hänsyn till för att erhålla lönsamhet hos fastighetsföretag med hyresbestånd inom miljonprogramsområden. Att ha en långsiktig förvaltning som målsättning, en kundanknuten styrmodell, en välutvecklad förvaltningsplan med behovsanpassat underhåll, energieffektivisering integrerat i förvaltningsplanen samt förståelse för hur juridiska lagar kan påverka framtida underhållskostnader är essentiellt i denna bemärkelse, vilka utvecklas här nedan. 6

7 Vid utveckling av underhållsstrategier för miljonprogramsfastigheter krävs liksom för andra typer av fastighetsbestånd en tydlig målsättning med hur beståndet ska drivas. Långsiktighet i sitt ägande är det enda rimliga tillvägagångsättet för att kunna kombinera hyresgästernas trivsel med företagsekonomiskt lönsamhet för fastighetsägaren. Självförvaltning verkar vara ett koncept som kan generera en mer trivsam boendemiljö, vilket kan nyttjas oavsett om företagandet är privat eller offentligt. Hur de boende betraktar sin boendemiljö och möjligheten att påverka den har stor betydelse vad gäller boendeattraktivitet, företagets varumärke och därmed den ekonomiska lönsamheten. En kundfokus i hela verksamheten är därför viktigt för företagen. Det framgår av studien att bästa sättet att undvika akut underhåll är genom att planera underhållet. Med en hög ambitionsnivå kan ett behovsanpassat underhåll utvecklas och på så vis finansiera det underhåll som verkligen behövs och att det görs i rätt tidpunkt för att undvika eftersatt underhåll. Energieffektivisering bör vara en integrerad del av underhållsplanen, det vill säga, att i samband med varje större underhållsåtgärd även begrunda möjligheten till att energieffektivisera. Det är då viktigt att ha god samverkan mellan olika energieffektiviseringsåtgärder. Om flera åtgärder utförs parallellt behöver inte totalsumman av energibesparing vara detsamma som delsummorna av varje enskild åtgärd. God kompetens och rimliga kalkyler ligger till grund för optimal energibesparing. Genom att organisationen utför analyser av hur framtida lagändringar kan påverka vad som behöver underhållas blir de mer förberedda inför möjliga uppkomna situationer. Olika hyressättningsmodeller påverkar vad som genererar hyreshöjningar, men dessa kan förändras via omförhandlingar. Att ta hänsyn till lagar och regler och hur de påverkar underhållet bör därmed vara ett inslag i underhållsstrategin för att bibehålla lönsamheten. 7

8 Nyckelord: Underhåll, underhållsstrategier, miljonprogrammet, energieffektivisering, sociala barriärer, ekonomiskt incitament, kommunal fastighetsägare, privat fastighetsägare. 8

9 Abstract Title: Authors: Maintenance strategies for apartment buildings in the Million Programme. Iman Bagher, MSc Civil Engineering, Lunds Faculty of Engineering. Fredrik Mårtensson, MSc Civil Engineering, Lunds Faculty of Engineering. Supervisor: Stefan Olander, PhD, division of Construction Management, Lunds Faculty of Engineering. Subsidiary supervisor: Olivia Eldh, Project Manager, Byggadministration Harald Olsson AB. Examiner: Anne Landin, professor, division of Construction Management, Lunds Faculty of Engineering. Problematization: Purpose: Many property owners experience uncertainty in regards of how their property portfolio ought to be maintained. This seems especially problematic when it comes to real estate from the Million Programme - energy efficiency combined with economically profitable investments and social sustainability, are key elements that are essential for the Million Programme areas to be considered fully operational. Depending on the current condition of the property, the cost of up keeping and maintenance may vary. What affects the level of maintenance, such as different ambitions, owner directives, staff skills and incentives is thus interesting to examine more closely. It s of particular interest to examine how the maintenance strategy may differ between municipal and private property owners. And lastly, an analysis of what success factors that can be used as basis for future maintenance strategies with different property owners. The purpose of this study is to study and analyze various real estate companies maintenance strategies in regards to the Million Program and thus explore how and why the maintenance work of the various companies differ. By examining the economic and social perspectives, and the way 9

10 the companies energy efficiency investments are related to the maintenance cost, the study aims to investigate the success factors that ought to be the basis for the maintenance strategies of real estate holding Million Programme properties. Methodology: Conclusions: The study was conducted using a qualitative method, where two real estate companies operating in Malmö, Sweden, with rental apartments from the Million Programme have been examined and been the basis for the case study. Past interviews have included semi-structured questions conducted with officials responsible for the areas selected. They lay-up of the questions was so that they could openly talk about their approaches towards maintenance and chosen strategies. Together with the interview responses and examination of actual mentioned problems, a literature study could be undertaken to link the responses with theoretical ground, and therefor arrive at new conclusions. Thus, the study applied an inductive approach. Document case studies of companies' maintenance strategies have been implemented and a customer survey of the residents in the Million Programme has been made to support the study results. The study s validity and reliability has also been examined through different methods. The study examined a municipal and a private property owner in Malmö. The municipal respondent argued that the LOU was neither an obstacle nor an opportunity to achieve the required profitable return. The introduced Municipal Company Act has meant that the same conditions and economic objectives are placed in the municipal sector as in the private one. The major difference between the two companies is how much capital that is spent on maintenance, where the municipal adds significantly more than the private owner. The study has revealed six success factors that are linked to maintenance strategies to take into account when obtaining profitability in real estates from the Million Programme areas. Having a long-term management goal, a customer related management model, a well-developed management plan including maintenance needs, integrating energy efficiency into the management plan and an understanding of 10

11 how the judicial laws affects future maintenance costs are essential to comprehend. When developing maintenance strategies for the Million Programme properties it is required, as with other types of real estate holdings- a clear objective of how the maintenance ought to be done. Long-term ownership approach is the only reasonable approach to combine the tenants' satisfaction with company profitability. Self-management seems to be a concept that can generate a more pleasant living environment, which can be used regardless of whether the enterprise is private or municipal. How the residents consider their living arrangement and ability to influence it is very important in terms of living attractiveness, company brand and thus economic viability. A customer focus across the entire business is therefore very essential. From the study it appears that the best way to avoid emergency maintenance is by planning maintenance ahead. With a high level of ambition, a needs-based maintenance can be developed and thus finance the maintenance needed to be done at the right time to avoid deferred maintenance. Energy efficiency should be an integrated part of the maintenance strategy, meaning, in connection with any major maintenance action contemplate the possibility of energy efficiency. It is therefore important to have good collaboration between various energy efficiency measures. If several operations are performed simultaneously, the entire amount of energy savings doesn t necessarily have to be the same as the subtotals of each measure. Good skills and reasonable underlying calculations are the key measures for optimal energy savings. By performing analysis of how future legislative changes may affect maintenance needs, the organization can be prepared for possible upcoming situations. Different rent setting models affect what generates rent increases, but these can be changed through political renegotiations. Taking into account the laws and regulations and the way they affect maintenance costs should therefore be a part of the maintenance strategy. 11

12 Keywords: Maintenance, maintenance strategies, million program, energy efficiency, social barriers, financial incentives, municipal property owners, private property owners. 12

13 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte, mål och frågeställningar Avgränsningar Definitioner Disposition Metod Ämnesval Tillvägagångsätt Val av litteratur Val av fallstudie Intervjuobjekt Intervjuframställning Granskade dokument kopplade till fallstudien Studiens trovärdighet Miljonprogrammet Bakgrund Energieffektivisering Varför energieffektivisera? Hinder för energieffektivisering Lönsamhetspåverkan av energieffektivisering Inomhusmiljö Sociala aspekter Boendeekonomi Underhåll Definitioner Underhållsprocesser Koppling mellan underhållsformerna Ambitionsnivåer Inverkan på underhåll

14 4.4.1 Grundsystem & kundsystem Definition av strategi Fastighetsbolagets mål Styrning av underhåll Förvaltningsplan Badkarskurva Kamelkurva Lagar och regler Juridiska lagar & ramar Lagen om offentlig upphandling Ägardirektiv Kommunallagen Aktiebolagslagen Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag Boverket Fastighetsägaren Värdering av fastighet Marknadsvärdesvärdering Hyressättning Hyreshöjningar Komponentavskrivning Empiri Ekonomiska parametrar Fallföretag Valfritt Lägenhets Underhåll, VLU Hyressättning Fallföretag Relationsförvaltning Intervjuer med fallföretagen Introduktion Socialt Ekonomi

15 6.4.4 Juridisk påverkan Tabell 3. Sammanfattning av intervjusvaren Analys och diskussion Fastighetsägarnas synsätt Data Strategiskt arbete Fallföretagens långtidsperspektiv Vikten av planerat underhåll Omkostnader Hyreshöjningar Kunden i centrum Riskanalys Bygga energismart Ekonomiskt perspektiv Synsätt hos fallföretagen idag Underhållsplaner Framtida synsätt Investeringar för lönsamhet Bokföringsvärdet Inverkan av juridiska lagar Socialt perspektiv Energiperspektiv Möjligheter och begränsningar Lagen om Offentlig Upphandling Styrmodellen Framtida fastighetsutveckling Indirekt påverkan Genomsnittlig underhållskostnad Slutsatser Framgångsfaktorer Vidare studier Referenser

16 Bilaga Intervjufrågor Bilaga Kundenkätundersökning Bilaga Bilaga

17 1. Inledning I detta kapitel ges en bakgrund till underhållsproblematiken i miljonprogramområden samt syftet med studien och dess avgränsningar. Sist visas dispositionen av arbetet. 1.1 Bakgrund Dagens företagande är alltjämt inriktat på lönsamhet. Byggprocessen, som påbörjas i idéstadiet av en nybyggnation och avslutas i förvaltningsskedet, står för en stor del av samhällets ekonomi; hela sektorn motsvarar mer än 23 procent av BNP och 70 procent av tillgångarna (Miljöforskning, 2008). Förvaltningsskedet är av betydande del då det står för 90 procent av byggprocessens energianvändning (Boverket, "Byggprocess med garantiförvaltning", 2004). Att kontrollera omkostnaderna för förvaltningen av bostäder är således väsentligt för att erhålla lönsamhet. En viktig del av förvaltningen är underhåll Olika underhållsstrategier leder till: ett visst skick på fastigheten och genererar olika lönsamhet. Men det finns många sidor av myntet och vägen till lönsamhet är inte alltid spikrak, samtidigt som det finns andra aspekter att ta hänsyn till. Många företag har inlett arbete kring CSR, Corporate Social Responsibility, vilket är ett slags ansvarsfullt företagande, med fokus på sociala, etiska och miljömässiga aspekter (CSR, 2013). Mellan åren 1965 och 1974 byggdes en miljon lägenhetsbostäder i Sverige som i dagligt tal kallas miljonprogrammet. Miljonprogrammet diskuteras ofta, både på forskarnivå och i media. Tidningarna har ofta tagit till ord såsom problemområden, monotona höghus och betonglådor (Vidén, 1992). På åttiotalet uppkom ett bostadsöverskott och i många miljonprogramshus uppstod vakanser (Formas, 2012). Problem med invandringssituationen och personer med sociala problem ökade. Vandalism i områdena och ekonomiska problem hos de boende är exempel på problem som förknippats med miljonprogrammet. Idag finns lägenheter kvar i dessa flerbostadsområden. Utav dessa har fler än ett behov av upprustning som kommer kosta mycket pengar (Vidén, 1992). Kombinationen av kapitalsvaga boende och dåligt underhållna fastigheter gör det således svårt att underhålla bostäderna så pass mycket som de kräver utan att kunna höja hyrorna, då hyresgästerna inte har råd med allt för omfattande hyreshöjningar. Nu har det snart gått femtio år sedan miljonprogramsbyggnationen avslutades, vilket innebär att stora delar av beståndet nått sin tekniska livslängd. Boverket estimerar till exempel att drygt lägenheter behöver renoveras varje år för att undvika allvarliga vattenskador (Rutström, 2008). Utförs inte stambyten i tid kan de ekonomiska konsekvenserna bli än värre. I tillägg till detta finns uppställda nationella mål om att halvera energianvändningen till och med 2050 i jämförelse med energiförbrukningen år 2008, vilket gör att många av dessa fastigheter blir aktuella att energieffektiviseras för att målen ska kunna uppnås (Energimyndigheten, "Mål rörande energianvändning i Sverige och EU", 2013), (SABO, "Lönsam energieffektivisering- myt eller möjlighet?", 2011). Hur 17

18 kopplingen mellan energieffektivisering och underhåll ser ut blir därför intressant att undersöka djupare. Vidare uppkommer frågan huruvida andra lagar och regler kan påverka olika fastighetsföretag och om lagar och regler ger olika påverkan om företaget är kommunalägt eller privatägt. Lagen om offentlig upphandling, LOU, och det nyligen uppkomna kravet på affärsmässighet hos kommunala fastighetsbolag är exempel på lagar och regler som troligen kan påverka dessa bolag. Grundtanken är att om lagar och regler uppkommer som ger företagen merkostnader, finns risken att underhållsbudgeten minskar eller att det planerade underhållsarbete skjuts till framtiden. Kontentan blir att miljonprogrammet är behäftat med olika problemperspektiv, vilka kan ha inverkan på vilka underhållsstrategier fastighetsföretagen bygger upp för att erhålla lönsamhet. 1.2 Problemformulering I förarbetet till detta examensarbete påträffades en möjlig problematik med en ovisshet hos olika förvaltningsföretag i hur de ska gå tillväga med underhållsarbetet och hur organisationsutvecklingen ska ske för att bättre underhålla sina fastigheter. Speciellt komplext verkar det vara att finna lösningar till så kallade miljonprogramsfastigheter där den tekniska livslängden för många komponenter går mot sitt slut samtidigt som fastigheterna har hög energiförbrukning och sociala problem ofta förekommer i områdena. Vad som påverkar underhållsnivån, såsom olika förvaltningsambitioner, ägardirektiv, kompetens och incitament blir således intressant att ge djupare förståelse för. Att undersöka hur företag i olika förvaltningar väljer sina underhållsstrategier och hur detta arbete skiljer sig mellan kommunala och privata aktörer är intressanta aspekter för att ge insikt i vad som innebär framgångsfaktorer för fastighetsföretagen. 1.3 Syfte, mål och frågeställningar Syftet med denna studie är att studera och analysera olika fastighetsbolags underhållsstrategier för miljonprogrammet och att undersöka hur och varför arbetet i olika förvaltningar skiljer sig åt. Målet är att utefter teori och insamlad empiri dra slutsatser om vilka parametrar som är viktiga att ta hänsyn till för att nå och utveckla en framgångsrik underhållsstrategi. För att uppnå syftet och målet studeras följande frågeställningar: Vilka faktorer påverkar valet av underhållstrategier i olika förvaltningar? Vilka parametrar krävs i en underhållsstrategi av miljonprogramsområden för att nå ett lyckat resultat ur ett ekonomiskt, socialt och energieffektivt perspektiv? Vilka skillnader finns mellan kommunala och privata bostadsföretags underhållsstrategi? 18

19 1.4 Avgränsningar För att denna studie, som omfattar 30 högskolepoäng, ska rymmas inom rätt arbetsbelastning har vissa avgränsningar gjorts. Undersökningen har gjorts i Malmö och inriktar sig på företag verksamma i Malmöregionen och i sitt bostadsbestånd har hyresfastigheter byggda under miljonprogramstiden. Studien inriktar sig på två företag och specifika miljonprogramsfastigheter. Slutsatserna dras främst utefter de empiriska data som erhålls från just dessa företag. Organisationer vars primärverksamhet är fastighetsförvaltningen är intressanta för studien. Fallföretagen behålls anonyma och benämns i den här studien som fallföretag 1 och 2. De områden som studerades är Nydala respektive Lindängen, Malmö kommun. Miljonprogramsproblematiken är bred och i arbetet bearbetas främst som nämnts i kapitel 1.3 underhållsstrategier kopplade till miljonprogrammet med avseende på ekonomiska, boendesociala och energieffektiva aspekter. Aspekter såsom trafikplanering i området diskuteras inte i detta arbete. Finansiella aspekter behandlas endast på resonemangsplan med avsaknad av större räkneexempel. 1.5 Definitioner Driftnetto- Wallenstam beskriver det som hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, tomträttsavgälder och fastighetsskatt (Wallenstam, 2013). SABO- REPAB - LCC- Pay Off- Står för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Det är en bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag (SABO, "Sabo", 2014). Är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom utveckling av kvalitativa hjälpmedel och konsulttjänster för ekonomistyrning och fastighetsförvaltning (Landsting, 2005). Står för Livscykelkostnaden (Life Cycle Cost), det är en kalkylmetod som används för att beräkna på besparingspotentialen för en given anläggning eller produktutbyte (Energimyndigheten, Livscykelanalysär investeringen lönsam?, 2013). Även kallad för Pay back- metoden är en simplare kalkylmetod som används i investeringskalkyler. Det anger återbetalningstiden för att tjäna in det investerade kapitalet (Expowera, 2013). Modernisering- Det innebär att göra någonting modern i utseende eller beteende, i syfte att förbättra någonting (Vocabulary, 2014). LOU- Lagen om Offentlig Upphandling anger de åtgärder som måste vidtas av en upphandlande myndighet som ska ingå i ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader (Konkurrensverket, 2012). 19

20 Tabell 1. LOU tröskelvärden från den 1 januari 2014 framställt av Konkurrensverket (Konkurrensverket, 2012): Varor och tjänster Euro SEK Statliga myndigheter Övriga upphandlande myndigheter (t ex kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) Byggentreprenader Samtliga upphandlande myndigheter Disposition Kapitel 1 Inledning I detta kapitel ges en bakgrund till underhållsproblematiken i miljonprogramområden samt mål och syftet med studien och dess avgränsningar. Sist visas dispositionen av arbetet. Kapitel 2 Metod I detta kapitel beskrivs den metodik som används i studien. Ansats, genomförandeform, litteraturval samt intervjuframställning presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. Kapitel 3- Miljonprogrammet Detta teorikapitel ger en fördjupad bakgrund till miljonprogrammet. Dess problematik och möjligheter genomgås och olika aspekter såsom energieffektivisering, ekonomi och sociala perspektiv presenteras. Kapitel 4 Underhåll I detta teorikapitel presenteras underhållsbegrepp, underhållsprocesser och strategiteori. Olika perspektiv av underhåll såsom former och ambitionsnivåer beskrivs. Målbilder som kan förkomma för fastighetsföretag och deras organisationer presenteras. Hur underhållsprocesser kan styras beskrivs sist i kapitlet. Kapitel 5 Lagar och regler Här introduceras olika lagar och regler som kan ha inverkan på underhållsarbetet och de strategier som företagen antar. Tillsammans med övriga teorikapitel ligger det till grund för den empiri som studerats och tagits fram. 20

21 Kapitel 6 Empiri I detta kapitel presenteras utfallet från de data som samlats in från fallstudien, det vill säga dokumentstudier, intervjuer med respondenter från fallföretagen samt kundundersökning med boende på de undersökta områdena. Intervjuerna presenteras i en sammansatt tolkning av författarna. Empirin ligger till grund för den analys som redovisas i nästa kapitel. Kapitel 7 Analys och diskussion Utefter uppställda frågeställningar analyserar och diskuterar författarna det uppställda materialet från teorin och insamlad empiri, för att kunna uppnå målet och syftet med studien. Kapitel 8 Slutsatser Slutsatserna som författarna kunnat dra utifrån kapitel 7, Analys och diskussion, presenteras i detta kapitel med anknytning till de mål som satts upp i studien. Kapitlet avslutas med förslag på vidare studier. 21

22 22 Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet

23 2. Metod I detta kapitel beskrivs den metodik som används i studien. Ansats, genomförandeform, litteraturval samt intervjuframställning presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 2.1 Ämnesval Renovering av bostäder inom miljonprogrammet är ett högaktuellt ämne inom byggbranschen. Komplexiteten i att beståndet nått sin tekniska livslängd, att energianvändningen är hög och att sociala problem figurerar i områdena gör att många fastighetsägare inte vet hur processen ska gå till utan att lönsamhet i företaget fallerar. Alla fastigheter behöver givetvis inte renoveras på samma vis eller i lika stor omfattning, då mycket beror på hur fastighetsägarna successivt har underhållit fastigheterna. De investeringar och energieffektiviseringar som skett genom åren är betydande för fastighetens skick och status. Denna studie är inriktad på underhållsprocessen för miljonprogramsbostäder från olika fastighetsbolag. Studien fokuserar på två bolag, ett kommunalt och ett privat fastighetsbolag. Vidare utforskas företagens underhållsåtgärder och synsätt för att finna kopplingar mellan dessa och företagens underhållsstrategier. För att uppnå detta har en induktiv ansats antagits, vilket innebär att verkligheten studeras och utifrån den dras slutsatser i syfte att bilda nya teorier. Därmed utgår studien inte från en deduktiv slutledning, där teorier ligger till grund för den forskning som bedrivs (Olsson & Sörensen, 2011). Om en vetenskaplig studie följer den deduktiva linjen utgår forskaren från en teoretisk grund med ett presenterat antagande som sedan används för att forska kring de olika förhållandena i verkligheten. Den här formen av forskning kopplas oftast samman med en kvantitativ studie. Via den induktiva linjen skapar forskaren sin teori utefter upptäckter från verkligheten. Forskaren förblir således öppen och bildar löpande hypoteser och teorier i samband med analysskedet. Vid en kvalitativ studie används oftast en induktiv linje, där olika tankar och idéer successivt växer fram i samband med forskandet (ibid). I den här studien har tre frågeställningar besvarats. Dessa har följt den induktiva linjen, där läget och situationen för fallstudien är beskrivet av respondenterna, där författarna kompletterat med teori allt eftersom empirin samlats in. Detta tillvägagångsätt valdes då det fanns ett litet teoretiskt underlag kring det forskade området och genom respondenternas svar fick denna studie sin inramning. Utifrån detta och de tidigare studerade allmänna principerna kunde ett resultat uppnås. Slutsatsen är således en produkt av den insamlade informationen. 23

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Byggnadens nytta Långsiktigt byggnadsvärde = Samhällsekonomiskt intressant Långsiktigt effektiva byggnader är sådana

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 Precision, grad av industrialisering, materialval, hållbarhet, produktivitet, lönsamhet, funktion Attraktion, vi ska trivas

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett köp av en fastighet i Lund. Arbetet skall presenteras i en rapport enligt

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg copyright Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Agenda Avkastningsmått Avkastning för bostäder Exempel på ägardirektiv till bostadsföretag Slutsatser IPD 2012

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

!"#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09

!#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09 !!"#$ $ % &'(')*+* +, -./& 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 0 Organisation/ Organization Linnéuniversitetet Institutionen för teknik Linnaeus University School of Engineering Författare/Author(s)

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Bättre koll på underhåll

Bättre koll på underhåll Bättre koll på underhåll Boverkets slutrapport och förslag 1 Bakgrund till uppdraget Huvudpunkter i uppdraget: Kartlägga underhållssituationen i landets bostadsbestånd Utreda möjligheterna att åtgärda

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Forskarfrukost SABO 18 december 2012. Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec.

Forskarfrukost SABO 18 december 2012. Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec. Forskarfrukost SABO 18 december 2012 Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec.se Viktiga nyckelbegrepp i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien CSR-konferens i Malmö, 19 maj 2016 Lone Hylander, projektrådgivare Varför är vi här idag? Vill vara med att lösa viktiga samhällsutmaningar Vill hjälpa

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2014-03-19 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer