Mikrobiologisk undersökning av skop- och mjukglass i Malmö stad sommaren 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikrobiologisk undersökning av skop- och mjukglass i Malmö stad sommaren 2004"

Transkript

1 1(7) Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 12/2004. ISSN Rapporten är anpassad för utskrift från Internet Mikrobiologisk undersökning av skop- och mjukglass i Malmö stad sommaren 2004 Inledning Provtagning av skop- och mjukglass har utförts i Malmö stad under sommaren Mieke Haegeman, projektanställd på Miljöförvaltningen, har utfört provtagningen och sammanställt rapporten. Proverna analyserades av ALCONTROL AB. Bakgrund och syfte Miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll utövar regelbunden tillsyn av kommunens livsmedelsverksamheter för att kontrollera att de följer gällande livsmedelslagstiftning. Syftet med denna provtagning är att undersöka den mikrobiella sammansättningen i glassen för att kunna påvisa brister i hanteringen. Målet är att en god hygien ska upprätthållas vid livsmedelshantering samt att informera verksamhetens ansvarige om påträffade brister så att åtgärder vidtas. Projektet är även en uppföljning av föregående års undersökningar. Resultatet från årets provtagning, utan omprov, jämförs med de undersökningar som gjordes 2000, 2001 och 2002 och redovisas i bilaga 3. Under år 2003 utfördes ingen undersökning av glass hos /3 näringsidkarna. Genomförande Under sommaren 2004 besöktes 89 glasskiosker, gatukök, caféer, hamburgerrestauranger och butiker som saluhåller skop- och/eller mjukglass. Provtagning och bedömning utfördes enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:26) om provtagning och undersökning av prover m.m. i den offentliga kontrollen H 341 (beslutat den 5 juni 2003). För mikrobiologisk bedömning användes Livsmedelsverkets Vägledning till mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov. Schema på hur provtagningen utfördes finns i bilaga 1. Under provtagningarna /1 överlämnade och förklarade provtagaren schemat på provtagningsstället tillsammans med broschyren Glass (bilaga 2). Provtagningarna på skop- och mjukglass gjordes /2 oanmälda och har skett på samma sätt som när en kund köper glassen. Vid analysresultat som visade på tjänligt med anmärkning uttogs ett omprov. Omprovtagningen föranmäldes för att innehavarna skulle ha en möjlighet att åtgärda tidigare brister. Om omprovet bedömdes som tjänligt med anmärkning belades glassförsäljningen med hanteringsförbud. Beslutet hävdes då prov med bedömningen tjänligt kunde visas. Första analysen betalade Miljöförvaltningen, den andra och eventuellt tredje analysen stod näringsidkaren för.

2 2(7) Vid en del tillfällen kunde inte provet tas ut pga. att verksamheten hade stängt av någon anledning, t.ex. trasig glassmaskin, rengöring på gång eller att de fick hanteringsförbud under den mikrobiologiska undersökningen 2002 och inte längre ville försälja glass eller pga. konkurs. Vid två tillfällen kunde inte omprov tas ut därför att de själva bestämt att sluta med mjuk- respektive skopglasshantering pga. analysresultatet tjänligt med anmärkning. Vid ett tillfälle hade verksamheten bytt ägare och personal under tiden mellan provtagning och tidpunkt för omprov. Vid denna verksamhet togs ett nytt första prov därför att den mikrobiologiska undersökningen är kopplad till hantering och personal. Material och metod Totalt besöktes 89 objekt. För att få en lista med alla objekt som hanterar skopoch/eller mjukglass i Malmö, användes Miljöredas datasystem. Registrerade i systemet fanns 59 objekt baserade på Miljöredas koder mjukglasshantering och lösglassförsäljning och Miljöredas typer glasskiosker och hamburgerservering. De övriga 30 objekten hittade provtagaren under projektets gång och i listan från glassprojektet utfört Speciellt alla objekt som hade omprov och hanteringsförbud 2002 inspekterades. Den första provtagningsserien skedde i juni, i perioden mellan Omprov på dessa prover skedde i augusti, i perioden mellan Den andra provtagningsserien och omprov skedde i september, i perioden mellan Vid provtagning av skopglass användes skopan på plats som står placerad i en vattenbehållare och glassen togs ur en redan påbörjad glasskartong. Vid mjukglass, där rester av mjukglass som finns på tappen till mjukglassmaskinen håller rumstemperatur och kan innehålla bakterier, togs först en viss mängd mjukglass ut ur maskinen innan ett prov togs. Detta för att få ett representativt prov. Efter provtagningen upplyste Miljöförvaltningen verksamheterna som hade dåliga resultat, om analysresultatet, samt gav information och råd om hantering samt skötsel av glasshanteringen, speciellt om rengöring av mjukglassmaskinen, skopan och skopvattenbehållaren. Omprov på hårdglass utfördes från en oanvänd glasskartong i stället för en som var påbörjad, men skopan användes som den skulle gjorts till kund. Sterila provtagningsburkar från laboratoriet användes vid provtagning. Efter provtagning förvarades proverna under transporten i en kylväska med isklampar. Glassprover förvarades max 2 timmar i väskan. Provernas temperatur vid uttag var för mjukglass mellan -4 C och -9 C och för skopglass mellan 13 C och 21 C. Efter transporten förvarades glassproverna ett varierat antal timmar i frys (- 20 C) i provtagningsrummet på Miljöförvaltningen tills laboratoriet hämtade dem. Provernas temperatur steg aldrig över 0 C mellan provtagningstidpunkt och ankomst till laboratoriet där temperaturkontroll utförs och provet analyseras.

3 3(7) Vid mikrobiologisk undersökning av glass bedöms livsmedelsprov som följande: Tjänligt (T): Ur mikrobiologisk synpunkt, ingen risk att förtära glassen. Tjänligt med anmärkning (TA): Innebär att antalet mikroorganismer är förhöjt utan att därmed någon allvarlig hälsorisk förekommer. Glassen är inte farlig att förtära men kvaliteten är påverkad. Bristfällig personalhygien, bristfällig rengöring, felaktig förvaring (för hög temperatur), felaktig hantering och för gammal glass är orsaker som kan påverka glassen så att den bedöms som tjänlig med anmärkning. Otjänligt (OT): Risk för nedsatt hälsa och i vissa fall sjukdom finns om glassen förtärs. En glass som förklarats otjänlig skall förstöras. Fynd av sjukdomsframkallande bakterier såsom Salmonella, Stafylococcus aureus och Bacillus cereus kan ligga bakom en otjänligförklaring. Mikroorganismer som påvisades vid analyserade prover Proverna analyserades efter förekomst av vissa mikroorganismer som kan förekomma i mjölkprodukter. Sensoriska egenskaper undersöktes och i vissa fall analyserades förekomst av mögel. Här under beskrivs mer detaljerat de olika parametrar som undersöktes: Totalantal aeroba mikroorganismer (vid 30 C): Aeroba betyder att de behöver syre för tillväxt. Den parametern är en indikator för hanteringen och ger en allmän uppfattning om den hygieniska kvaliteten. Enterobakteriaceae: Detta är en stor familj av tarmbakterier och omfattar bl. a. alla koliforma bakterier. Enterobakteriaceae finns i tarmkanalen hos djur och människa men även som omgivningsbakterier i jord och förorenat vatten. Den indikatorparametern för hanteringen är väl ihopkopplad med rengöringen av mjukglassmaskinen, skopan, skopvattenbehållare och byte av skopvattnet. Bacillus cereus: B. cereus är en sporbildande bakterie som är vanligt förekommande i vår miljö (jord, vatten och vegetation). Den återfinns regelbundet i livsmedel som har haft kontakt med jord såsom mjölk och mjölkprodukter. B. cereus kan orsaka två typer av matförgiftningar, dels en typ som karakteriseras av kräkningar och dels en typ som karakteriseras av diarré (som är vanligast). Toxinet som orsakar diarrén bildas av B. cereus när den tillväxer i tarmen. Toxinet som orsakar kräkningar produceras av vissa stammar under tillväxt i framförallt stärkelserika livsmedel som t.ex. ris, pasta och bakverk. Mjölk och mjölkprodukter är livsmedel som kan förknippas med

4 4(7) diarrévarianten. Parametern kan kopplas till råvarors kvalitet men också till hanteringen. Stafylococcus aureus: S. aureus förekommer normalt (hos mer än 50 % av friska individer) på slemhinnor (näsa och hals), hud och hår på människor samt päls och fjädrar hos djur. Människor och djur är huvudsakliga bärare. Den är också vanlig runt om i vår miljö (luft, damm, slam, vatten, på ytor och på utrustning i en livsmedelslokal). Människor som hanterar livsmedel är den vanligaste orsaken till kontaminering men även kontaminerade ytor och utrustning i kontakt med livsmedel har orsakat förgiftningsutbrott. Förgiftningen sker som en följd av att S. aureus bildar värmestabila toxiner i livsmedlet innan det förtärts. Parametern är särskilt kopplad till personalhygien och städteknik vid rengöring. Salmonella: Salmonella är en inte sporbildande bakterie som äger förmåga att orsaka sjukdom (salmonellos). Salmonella är en av de viktigaste orsakerna till livsmedelsburna sjukdomar i hela världen. Salmonellabakterier kan finnas i tarmen hos människa och hos många olika djur. Ofta ses inga sjukdomssymtom, de är symtomfria smittbärare som utsöndrar bakterierna i avföringen. På detta sätt kontamineras många livsmedel och olika miljöer. De viktigaste smittkällorna är kött (fjäderfä och svin), ägg och mjölk. För glassen är parametern särskilt kopplad till råvarors kvalitet och personalhygien. Mögel analyserades endast på skopglass då den innehöll till exempel sylt, mandel, nötter etc. En sensorisk undersökning betyder att färg, konsistens och doft kontrolleras. Om en sensorisk undersökning påvisar att färg, konsistens och/eller doft är försämrad kan det bero på dåliga förvaringsförhållanden (för hög temperatur) och för gammal glass så att produktförstörande mikroorganismer har kunnat växa. För information finns tabell 6 (bilaga 4): Vägledande värden för antal kolonibildande /4 enheter per gram, uttryckt som tiologaritmiskt värde, vid bedömningsnivåerna otjänligt (OT) och tjänligt med anmärkning (TA) och Salmonella för glassprodukter med samma detektionsgränser. En detektionsgräns visar under vilket gränsvärde de få närvarande bakterierna inte kan bli registrerade av den använda detektionstekniken. Resultat Tabell 2 (bilaga 3) och tabell 7 (bilaga 5) ger en översikt av de 89 objekten som besöktes /3,5 under sommaren 2004 tillsammans med prov- och omprovtagningsresultat. Sammanlagt togs 109 prov varav 92 prov (43 skopglass och 49 mjukglass) och 17 omprov (7 skopglass och 10 mjukglass).

5 5(7) Undersökningen visade att: - 35 skopglassprov (81 %) och 37 mjukglassprov (75 %) bedömdes som tjänliga; - 8 skopglassprov (19 %) och 12 mjukglassprov (25 %) bedömdes som tjänliga med anmärkning; - 5 skopglassomprov och 10 mjukglassomprov bedömdes som tjänliga; - 1 skopglassomprov och inget mjukglassomprov bedömdes som tjänligt med anmärkning; - 1 skopglassomprov bedömdes som otjänligt. Sammanlagt (prov och omprov) var 87 (80 %) uttagna prov tjänliga medan 21 (19 %) var tjänliga med anmärkning och ett omprov bedömdes otjänligt pga. för högt antal B. cereus. På tre provtagningsställen som fick bedömningen tjänligt med anmärkning gjordes inget omprov; pga. det dåliga resultatet från första provtagningen hade två verksamheter bestämt att sluta med mjuk- respektive skopglasshanteringen, en verksamhet hade ägarbyte mellan prov och omprov. Alla utom ett analysresultat som visade tjänligt med anmärkning berodde på för höga totalantal aeroba mikroorganismer och/eller Enterobakteriaceae. Dessa parametrar ger en indikation på att hanteringsrutinerna, i synnerhet rengöringsteknik av utrustning, inte fungerar tillfredsställande. Ett analysresultat hade för högt antal S. cereus. Den parametern ger en indikation på att det kan finnas brister i handhygienen. Tabell 1a och 1b (bilaga 3) visar att årets resultat är sämre än tidigare år vad gäller /3 skopglass men antalet skopglassprov i år var betydligt fler än tidigare år. Årets resultat för mjukglass är bättre än år 2001 och 2002 men antalet mjukglassprov i år var betydligt färre än år 2001 och Mjukglassens analysresultat och provantal i år påminner om analysresultatet och provantalet Under omprovtagningen hade antalet omprov som var tjänligt med anmärkning minskat betydligt (88 % blev tjänliga). Bara ett skopglassomprov blev tjänligt med anmärkning pga. för högt antal Enterobakteriaceae och ett skopglassomprov blev otjänligt pga. för högt antal B. cereus. Detta indikerar på förbättring i verksamheternas hanteringsrutiner jämfört med det första provtagningstillfället. Information och rådgivning gav resultat. Tabell 3 (bilaga 3) visar att detta år lades betydligt mindre hanteringsförbud än tidigare år. /3 I år gavs två hanteringsförbud för skopglasshantering och inget för mjukglasshantering. Den enda verksamhet som fick skopglassomprovet bedömt som tjänligt med anmärkning belades med förbud mot hantering och saluhållande. Beslutet hävdes då ett tredje prov med bedömningen tjänligt kunde visas. Den verksamhet som hade skopglassprovet tjänligt med anmärkning pga. för högt total antal aeroba mikroorganismer hade under omprovet ett förbättrat totalantal aeroba mikroorganismer men hade denna gång ett för högt antal B. cereus som bedömdes som otjänligt.

6 6(7) Den verksamhet som fått skopglassen bedömd otjänlig, hade inget godkännande för hantering av skopglass och belades med förbud mot hantering och saluhållande till dess att de får ett godkännande för denna hantering. Orsaken till det dåliga provtagningsresultatet kan vara att B. cereus redan från början fanns i glassen pga. korskontaminering under tillverkningen, då en undersökning av glassleverantören (verksam i annan kommun) visat att tillverkningen av glass sker i samma lokal som det tillverkas bröd. Slutsats och rekommendation Skopglass Provtagningsresultatet på skopglass är sämre än förr om åren men det provtogs fler skopglassförsäljningsställen än tidigare år. Det kan betyda att fler som inte har någon aning om hur skopglasshantering skall ske, har börjat med försäljning av skopglass. Dåliga provtagningsresultat på skopglass beror ofta på fel i skophanteringen. Vid hantering av skopglass är det skopvattnet och handhygienen som är de känsliga momenten. Problemet kan vara att skopvattnet inte byts tillräckligt ofta (minst var tjugonde minut) och skopvattenbehållaren och skopan inte diskas med diskmedel och hett vatten vid bytet. Bakterier kan annars snabbt föröka sig i det glassblandade, ljumma vattnet. Det är också viktigt att desinfektera skopvattenbehållaren och skopan varje kväll, efter diskning med diskmedel och med hett vatten. Följande kan också spela en stor roll varför provtagningsresultatet på skopglass är sämre än tidigare år. Den här sommaren var en dålig sommar för glassförsäljningen pga. det kalla och regniga vädret. Det är rekommenderat att inte förvara påbörjad skopglassburk längre än två, tre dagar ute i frysdisken. Man kan förhindra att behöva kassera glass efter tre dagar genom att minska sortimentet under dåligt väder. Mjukglass Provtagningsresultatet på mjukglass är bättre än förr om åren. Detta år lades inget hanteringsförbud och det förekom inget otjänligt resultat vid mjukglassprovtagningen. Det kan betyda att glassprovtagningsprojekten som gjorts tidigare år, haft en bra påverkan på mjukglasshanteringen. Några av dem som tidigare inte kunde sköta sin mjukglasshantering tillfredställande, bestämde sig för att sluta med mjukglassförsäljningen. Jämförelse av analysresultat 2004 med 2002 (se tabell 7, bilaga 5) /5 påvisar att 6 prover bedömda tjänliga med anmärkning 2002 var detta år tjänliga och 5 prover bedömda tjänliga med anmärkning 2002 (några fick hanteringsförbud) hade slutat med försäljningen. Sex prover var tjänliga 2002 men fick bedömning tjänliga med anmärkning i år. Det kan förklaras av att de hade bytt ägare eller att verksamhetens personal bestod av sommarvikarier, utan tillräckliga kunskaper i glasshanteringen.

7 7(7) Även om mjukglasshanteringen har förbättrats jämfört med tidigare år, är mjukglasshantering fortfarande en hantering med fler känsliga moment där bakterier kan tillföras och tillåtas att växa i antal, jämfört med skopglass. Tabell 1a och 1b (bilaga 3) visar att 25 % av mjukglassproverna är tjänliga med /3 anmärkning gentemot bara 19 % för skopglassproverna. Verksamheter som har äldre glassmaskiner utan självpastöriseringssystem och de som har avtagbart munstycke (som bakterier kan samlas i), har varit de som oftast fått bedömningen tjänligt med anmärkning. Alla hamburgerserveringar typ Mc Donalds och Burger King, som säljer mjukglass och har nya glassmaskiner med självpastöriseringssystem, hade provtagningsresultat som bedömdes tjänliga. Om man tar bort alla de prover som togs på hamburgerserveringar som säljer mjukglass (11 totalt) från mjukglassprovtagningsresultaten, kommer provtagningsresultaten att bli sämre (se tabell 1b): /3 32 % i stället för 25 % av mjukglassproverna bedöms som tjänliga med anmärkning. Ovanstående visar att det är väl underbyggt att veta vilken maskinutrustning som skall användas för mjukglasshantering, självpastöriserande maskin eller inte. En bra omsättning är nödvändig för att förhindra bakterietillväxt i glass. Överbliven glassmix i maskinen får inte återanvändas. Det är samtidigt viktigt att förvara mixen som ska användas inom kort, i kyla. Då klarar mjukglassmaskinen bättre av att snabbt kyla ned mixen och förhindra bakterietillväxt. Material och metod Om man jämför tabell 4 och 5 (bilaga 4), kan man konstatera följande: efter noggrann /4 rengöring av utrustningen ligger alla utom en analys av Enterobakteriaceae under detektionsgränsen. Bara ett objekt hade en ökning av Enterobakteriaceae under omprovet. För totalt antal aeroba mikroorganismer är analysresultaten också betydligt bättre än första provet; de flesta (10 av 18) ligger under detektionsgränsen. Det betyder att Enterobakteriaceae och i mindre utsträckning totalantal aeroba mikroorganismer, är bra indikatorer för kvaliteten av rengöringen. Glassproverna förvarades i frys (-20 C). Tanken bakom detta är att temperaturen inte ska påverka analysresultatet. Det är viktigt att säkerställa att temperaturen av glassprover inte överstiger 0 C. Det gäller också under transporten av glassprover från provtagningsstället till Miljöförvaltningens frys. En kylväska med isklumpar var tillräcklig den här sommaren därför att rumstemperaturen inte var så hög och tiden under vilken transport skedde inte översteg 2 timmar. Systematisk visuell kontroll av alla provtagningsburkar innan de sätts i frys, visade att glassen aldrig hade smält. En bättre förebyggande åtgärd för framtiden däremot är att ha bättre utrustning för att transportera glassprover (frysbox i stället för kylväska med isklampar) och att mäta och registrera temperaturen med en instickstermometer på utsidan av provtagningsburkarna innan proverna sätts in i frysen. Detta för att säkerställa att glassprovens temperatur inte överstiger 0 C. Korrigerande åtgärder är då att kasta prover vars temperatur överstigit 0 C och att ta ett nytt prov. Efterföljande Inom detta verksamhetsområde kommer Miljöförvaltningen att inför nästa säsongsstart satsa tid på information/råd kring hantering och skötsel av skopglass och

8 mjukglassmaskiner. Samtidigt fortsätter Miljöförvaltningen att utföra stickprovsvis mikrobiologisk undersökning tills alla verksamheter uppfyller en god kvalitet på sin glass vid försäljning. 8(7)

9 Schema: Provtagning skop- och mjukglass sommaren 2004 Bakgrund och syfte Miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll utövar regelbunden tillsyn över livsmedelsverksamheter i Malmö stad. Under sommaren 2004 utfördes ett provtagningsprojekt på alla de livsmedelsverksamheter som säljer skop- och/eller mjukglass. Projektet är upplagt enligt beskrivningen nedan. Provtagningsschema provtagning (bekostas av Miljöförvaltningen) resultat=tjänligt resultat=otjänligt resultat=tjänligt med anmärkning bra Miljöförvaltningen lägger hanteringsförbud åtgärda bristerna (se informationsbroschyr med råd vid försäljning av skop- och mjukglass) åtgärda bristerna (se informationsbroschyr med råd vid försäljning av skop- och mjukglass) kontakta Miljöförvaltningen Mieke Haegeman : kontakta Miljöförvaltningen Mieke Haegeman tel omprovtagning (betalas av innehavaren) omprovtagning (betalas av innehavaren) resultat=tjänligt resultat=tjänligt med anmärkning/ resultat=tjänligt resultat=tjänligt med anmärkning/ otjänligt otjänligt bra bra Miljöförvaltningen lägger beslut gäller tills nytt prov med hanteringsförbud bedömning tjänligt erhålls beslut gäller tills nytt prov med bedömning tjänligt erhålls Förklaring till analysresultat Tjänligt : ur mikrobiologisk synpunkt, ingen risk att förtära glassen. Tjänligt med anmärkning : antalet mikroorganismer är förhöjt. Kvaliteten på glassen är påverkad. Detta kan orsakas av bristfällig hygien eller felaktig hantering. Otjänligt : risk för sjukdom föreligger om glassen förtärs. En glass som förklarats otjänlig skall förstöras. Fynd av sjukdomsframkallade bakterier t. ex. Salmonella, Staphylococcus aureus och Bacillus cereus kan ligga bakom bedömningen otjänligt.

10 ABC för livsmedelstillsyn Glass försäljning av hårdglass, tillverkning och försäljning av mjukglass A Hedberg Enligt Livsmedelsverkets definition är glass en produkt som genom frysning fått en fast till halvfast konsistens och är avsedd att förtäras i detta tillstånd. Färdigförpackad glassvara ska förvaras i högst 18 C. För att få använda livsmedelsbeteckningen glassvara, ska produkten uppfylla vissa krav på sammansättning. Mjukglass och milkshake är känsliga produkter och hygienen är därför mycket viktig. God handhygien och noggrann rengöring av inredning, utrustning och redskap har stor betydelse för glassens kvalitet. Personalens noggrannhet vid tillämpningen av sina hygienkunskaper avgör kvaliteten på glassen. Dåliga provtagningsresultat på mjukglass beror ofta på brister i rengöringsrutinerna. Skötsel av glasskopan och dess förvaringskärl har stor betydelse för skopglassens hygieniska kvalitet. Dåliga provtagningsresultat beror ofta på fel i skophanteringen. Personal som säljer glass bör ha kunskaper om de problem som födoämnesallergier kan medföra. Information mellan tillverkaren av glassen och försäljningsställena är viktig. Att tänka på Tvätta händerna noggrant och ofta, särskilt efter toalettbesök. Använd flytande tvål. Diska ordentligt i varmt vatten med diskmedel. Använd inte trasor eller papper att bara torka av eller diska med. Lufttorkning av disken är mest hygieniskt. Mjukglass Följ noga rengöringsschemat från maskinleverantören. Använd separata redskap som inte används till något annat än rengöringen av maskinen. Ha också en särskild ren sax för mixkartongerna. Desinfektionsmedel ersätter inte diskmedel. För att desinfektionsmedel ska kunna verka bör ytorna först rengöras ordentligt med borste och diskmedel. Efter rengöring och desinfektion bör utrustningen och verktygen spolas av grundligt med rent vatten. Förvara mixen i kyla, åtminstone de förpackningar som skall användas inom kort. Då klarar maskinen bättre av att snabbt kyla ned mixen. Ju lägre temperatur desto mindre bakterietillväxt i glassen.

11 ABC för livsmedelstillsyn Skopglass Byt skopvattnet ofta, minst var tjugonde minut. Diska samtidigt skopan och förvaringskärlet. Bakterier kan annars föröka sig snabbt i det glassblandade, halvvarma vattnet. Om ni har varmvattenberedare och vattenbehållare, tänk på att byta vatten i och rengöra ofta för att få en bra hygienisk kvalitet på vattnet. Håll glassen kall för att förhindra tillväxt av bakterier. Temperaturen i glassen ska inte överstiga 18 C. Skydda glassen mot solljus. Stäng locken eller täck över glassboxen både vid längre uppehåll mellan kunderna och när försäljningen upphör för dagen. Med hänsyn till de hygieniska kraven och den speciella utrustningen, kan installation av glassmaskin, eller försäljning av skopglass, vara att betrakta som väsentlig ändring, vilket kräver om- eller tilläggsgodkännande av en livsmedelslokal. gällande regler (Exempel) Lokalen med dess inredning och utrustning skall hållas i gott skick och regelbundet rengöras så att livsmedel som hanteras i lokalen inte menligt påverkas. Denna rengöring skall omfatta moment som från livsmedelshygienisk synpunkt är motiverade för att minimera risken för personer som är allergiska eller på annat sätt överkänsliga mot vissa livsmedelsingredienser. (15 slvfs 1996:6, h 70 om lokaler) Arbetsredskap och annan utrustning som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel skall hållas ren och i gott skick. Utrustningen får inte ha sådana egenskaper, installeras eller hanteras på sådant sätt att rengöring, och i förekommande fall desinficering, av utrustningen eller omgivande utrymme försvåras. (7 slvfs 1996:5, h 15 om hantering) Box 622, Uppsala För ytterligare information kontakta den lokala miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

12 Tabell 1a: Resultat av skopglassprovtagning utan omprov åren 2000, 2001, 2002, 2004 År Antal prover totalt Tjänliga Tjänliga med anmärkning Otjänliga (st.) (%) (%) (%) Tabell 1b: Resultat av mjukglassprovtagning utan omprov åren 2000, 2001, 2002, 2004 År Antal prover totalt Tjänliga Tjänliga med anmärkning Otjänliga (st.) (%) (%) (%) * * Resultat utan prover från hamburgerserveringar, typ Mc Donalds och Burger King, som säljer mjukglass och har självpastöriserande mjukglassmaskiner (11 stycken)

13 Tabell 2: Sammanställning av resultat från provtagning och omprovtagning 2004 för skopglass och mjukglass Skopglass Tjänligt Tjänligt m. anm. Otjänligt Total antal prov Antal prov 35 (81%) 8 (19%) 0 43 Antal omprov* Mjukglass Tjänligt Tjänligt m. anm. Otjänligt Antal prov 37 (75%) 12 (25%) 0 49 Antal omprov* Skop- och mjukglass Tjänligt Tjänligt m. anm. Otjänligt Totalt antal prov 72 (78%) 20 (22%) 0 92 Totalt antal omprov 15 (88%) Total antal prov+omprov 87 (80%) 21 (19%) 1 (1%) 109 På två objekt skedde ingen omprovtagning: * pga resultatet hade de slutat med glassförsäljning * ägarbyte hade skett under tiden mellan första prov och omprovtagning (Narona Pölsemannen) Tabell 3: Beslut om hanteringsförbud åren 2001, 2002 och 2004 Antal som fick Antal som fick År hant.förb. hant.förb. Total för skopglass för mjukglass

14 Tabell 4: Analysresultat "tjänligt med anmärkning" av glassprovtagningar obj.id. namn, gatan livsmedel Aeroba mikroorganismer Enterobakteriaceae B. cereus S. aureus Salmonella Sensorisk log cfu/g log cfu/g log cfu/g log cfu/g / 25 g prov 4791 Candy Heaven, Davidshallsgatan 21 skopglass 5.4 <2.3 <2.0 2,2 ej påvisad utan anmärkn Narona Pölsemannen, Agnesfridsv. 177 mjukglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Narona Pölsemannen 2,Agnesfridsv. 177 mjukglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Frittes Grill, Pildammsvägen 11 skopglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn. mjukglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn. 174 Café Metro, Agnesfridsvägen mjukglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn. 81 Östra Ribersborgskiosken, Ribersborg mjukglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Mårtenglass Café, P.A. Hanssonsv. 40 mjukglass >6.6 <2.3 <2.2 <2.2 ej påvisad utan anmärkn Möllevångs Kiosk,Möllevångstorget skopglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Peros Gatukök, Triangeln mjukglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Lenas Gatukök, Nils Persons plan mjukglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Emos Livs, Vattenverksv. 15 mjukglass 6.6 <3.0 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Mellanhedens Fast Food, Bellevuev. 27 skopglass 6,1 4.4 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn AM Market KB, Munkhättegatan 170 mjukglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn U.N.D. Linnégatan 28 mjukglass >6.6 <3.0 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Les Trois Roses, Gustav Adolfs Torg 43 skopglass >6.6 <3.0 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Slottsparkens Gatukök, Kung Oscars Väg skopglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Strandens gatukök, Linnégatan 2A skopglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Agdas Café&Godis, Kattsundsgatan 18 mjukglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Tom Fritz, Carl Gustavs väg skopglass 6.0 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn.

15 Tabell 5: Analysresultat av omprovtagningar Aeroba mikroorganismer Enterobakteriaceae B. cereus S. aureus Salmonella Sensorik log cfu/g log cfu/g log cfu/g log cfu/g / 25 g prov 4791 Candy Heaven, Davidshallsgatan 21 skopglass / / / / / / Pölsemannen, Agnesfridsvägen 177 mjukglass / / / / / / Pölsemannen 2, Agnesfridsvägen 177 mjukglass <2.3 <3.0 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Frittes Grill, Pildammsvägen 11 skopglass <2.3 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn. mjukglass <2.3 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn. 174 Café Metro, Agnesfridsvägen mjukglass 3.4 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn. 81 Östra Ribersborgskiosken, Ribersborgstr. mjukglass <2.3 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Mårtenglass Café, P.A. Hanssonsv. 40 mjukglass 4.4 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Möllevångs Kiosk,Möllevångstorget skopglass 2.9 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Peros Gatukök, Triangeltorget mjukglass <2.3 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Lenas Gatukök, Nils Perssons plan mjukglass 4.0 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Emos Livs, Vattenverksv. 15 mjukglass <2.3 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Mellanhedens Fast Food, Bellevuev. 27 skopglass <2.3 <3.0 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn AM Market KB, Munkhättegatan 170 mjukglass / / / / / / 4489 U.N.D. Linnégatan 28 mjukglass 5.0 <3.0 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Les Trois Roses, Gustav Adolfs Torg 43 skopglass 4.1 < <2.0 ej påvisad utan anmärkn. / / / / / / 4783 Slottsparkens Gatukök, Kung Oscars Väg skopglass <2.3 <3.0 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Strandens gatukök, Linnegatan 2A skopglass 4.0 <3.0 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Agdas Cafe&Godis, Kattsundsgatan 18 mjukglass <2.3 <3.0 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn Tom Fritz, Carl Gustafs väg skopglass <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn. <2.3 <2.3 <2.0 <2.0 ej påvisad utan anmärkn.

16 Tabell 6: Vägledande värden för antal kolonibildande enheter per gram, uttryckt som tiologaritmiskt värde, vid bedömningsnivåerna otjänligt (OT) och tjänligt med anmärkning (TA) och Salmonella för glassprodukter samma med detektionsgränser Aeroba mikroorganismer log cfu/g Enterobakteriaceae log cfu/g B. cereus S. aureus Salmonella log cfu/g log cfu/g / 25 g prov Mögel log cfu/g TA OT TA OT TA OT TA OT TA OT TA OT > 6 / > 3 / > 3 - < 4 > 4 > 2 - <3 > 3 / påvisad > 3 / Detektionsgränser <2.3 <3.0 (<2.3)* <2.0 <2.0 ej påvisad <2.0 * Under projektiden har laboratoriet ändrat detektionsgränsen för Enterobakteriacea från <2.3 till <3.0 log cfu/g

17 Tabell 7: Analysresultat glassprojekt sommaren 2004 OT = otjänligt, TA = tjänligt med anmärkning, T = tjänligt ( ) : Resultat glassprojekt 2002 Analysresultat Analysresultat Hanteringsförbud Obj. id. Namn Adress omprov 1 Analysresultat omprov 2 Mjukglass Skopglass Mjukglass Skopglass Mjukglass Skopglass 174 CAFÉ METRO AGNESFRIDSVÄGEN 177 TA (T ) T T 42 BARBARA HÅKANSSON AMIRALSGATAN 35 T(T) T (T) 2799 HÅKANSSON BARBARA GATUKÖK AMIRALSGATAN 35, GOTTHUSET T(T) 2800 HÅKANSSON BARBARA GATUKÖK AMIRALSGATAN 35, SLUMPEN T(T) T 2748 FOLKETS LIVS AMIRALSGATAN :ANS GRILL & KIOSK AMIRALSGATAN AREZOS KIOSK ARKITEKTGATAN KEBABLANDET BALTZARSGATAN BELLEVUEKIOSK BELLEVUEVÄGEN 1 T (TA) 3957 Mc DONALD'S BRONSÅLDERSGATAN 3 T(T) 2665 TOM FRITZ CARL GUSTAFS VÄG T(T) TA TA T GOTTGRUVAN DICKSONS VÄG 6 T(T) T(T) 1316 DROTTNINGGRILLEN DROTTNINGTORGET T(T) 2812 BALTISKA HALLEN ERIC PERSSONS VÄG 4925 MC DONALD'S GUSTAV ADOLFS TORG 2 T(T) 4303 MC DONALDS HANDELSGATAN 1 T(T) 5133 GLASSBAREN LEJONET & BJÖRNEN HOLMGATAN 9 T(T) 1743 REKLAM-KALLE M. CELLO SPECIAL HYLLIE KYRKOVÄG 54 (T) (T) 4985 BURGER KING JÄGERSROVÄGEN CAFÉ TIGER KÄRLEKSGATAN 1 (T) 4782 TOM FRITZ GATUKÖK KÖPENHAMNSVÄGEN 4 T (TA) T (TA) 1044 BURGER KING SWEDEN KB LILLA NYGATAN 11 T(T) 80 RIBBANS MINIGOLF=RIBBANS GATUKÖK LIMHAMNSFÄLTET/GRÖNVÅNGSGATAN 1149 MC DONALD S MIDHEM LUNDAVÄGEN 26 T(T) 201 TASTY-GATUKÖK LÖNNGATAN 49 T(T) 1193 KONFEKTYR-COMPAGNIET MALMBORGSGATAN 6 T 268 ROLLES KIOSK HB MUNKHÄTTEGATAN 166 T(T) T(T) 4335 MÖLLEVÅNGS KIOSK & GATUKÖK MÖLLEVÅNGSTORGET T(T) TA T 4374 LENAS GATUKÖK, TOM FRITZ NILS PERSSONS PLAN TA (TA) T (TA) 4542 SNABBT OCH GOTT NILS PERSSONS PLAN 1 T

18 Obj. id. Namn Adress Analysresultat Analysresultat Hanteringsförbud omprov 1 Analysresultat omprov 2 Mjukglass Skopglass Mjukglass Skopglass Mjukglass Skopglass 4323 NETTANS GRILL NORRA GRÄNGESBERGSGATAN PARKGILLEN NORRA PARKGATAN 2 T(T) 2080 BURGER KING PER ALBIN HANSSONS VÄG 40 T(T) 4367 ÖRESTADS IS O GLASS PER ALBIN HANSSONS VÄG 40 T 4481 MÅRTENGLASS CAFÉ PER ALBIN HANSSONS VÄG 40 TA (TA) T(T) T 4553 MC DONALD'S PER ALBIN HANSSONS VÄG 40 T(T) 4252 BADRANS SUPER FALAFEL PER ALBIN HANSSONS VÄG FRITTES GRILL PILDAMMSVÄGEN 11 TA (TA) TA (T ) T T 511 MAGGAN STRANDENS GATUKÖK PILDAMMSVÄGEN 14 T (TA) 3589 BURGER KING REGEMENTSGATAN 50 (T) 81 ÖSTRA RIBERSBORGSKIOSKEN MÖ RIBERSBORGSSTRANDEN TA (T) T (TA) T (TA) 4015 MINALBA, EURO LIVS SALLERUPSVÄGEN 12 (TA) 2610 TAHERE KIOSK SERGELS VÄG 14 T(T) 3346 BLÅ KIOSKEN SIBBARP SÖDRA T 4958 SLOTTSGATANS GK HB/KUNGSPARKENS G SLOTTSGATAN 33 T(T) 3984 MICKES GRILL SPÅNEHUSVÄGEN STORTORGETS GATUKÖK AB STORTORGET T(T) T(T) 3349 PÄRLANS CAFE & BANGOLF STRANDGATAN 99 T(T) 3110 JAM JAM SÖDRA FÖRSTADSGATAN 41 T(T) 4953 SVENSKA MC DONALD'S SÖDRA FÖRSTADSGATAN 41 T(T) 5089 ICECREAM & COFFEE SÖDRA FÖRSTADSGATAN 41 (T) T(T) 3201 BURGER KING SÖDRA FÖRSTADSGATAN 54 T 4687 MC DONALD'S ROSENGÅRD THOMSONS VÄG 1 T(T) 3465 PEROS GATUKÖK 8 CORNER TRIANGELTORGET TA (TA) T(T) T (TA) 2738 EMOS LIVS VATTENVERKSVÄGEN 15 TA (T) T 4552 MC DONALD'S YSTADVÄGEN 19 B T(T) 4334 HELENEHOLMS FAST FOOD YSTADVÄGEN 25 T(T) 3025 ÖSTERGATANS TOBAK AB ÖSTERGATAN 21 (T) 1042 Ö BAREN ÖVÄGEN T(T) T(T) 3915 MOR KARINS CAFÉ PER ALBIN HANSSONSVÄG 40 T CAFÉ SNACKBAR FÖRENINGSGATAN 50B T 4671 LILLA KIOSKEN NORRA PARKGATAN 2 T

19 Obj. id. Namn Adress Analysresultat Analysresultat Hanteringsförbud omprov 1 Analysresultat omprov 2 Mjukglass Skopglass Mjukglass Skopglass Mjukglass Skopglass 265 R. CAFÉ OCH GLASSBAR AB JÄGERSRO CENTER T(T) T(T) 4944 JAMES GRILL JÄGERSROVÄGEN (TA) 895 RESTAURANG RIBERSBORG LIMHAMNSVÄGEN, RIBERSBORG T T 1982 VÄSTRA KIOSKEN RIBBAN RIBERSBORGSSTRANDEN-KALLBAD T 4966 TESSINA GRILL & KÖK TESSINS VÄG 7 (T) (TA) (TA) NARONA PÖLSEMANNEN AGNESFRIDSVÄGEN 177 TA T ägare byte NARONA PÖLSEMANNEN 2 AGNESFRIDSVÄGEN 177 TA T T 1174 KAPTENSBRONS KIOSK LILLA NYGATAN (T) T(T) 4898 CAFÉ PONTINO=TEHILINOGLASS MALMBORGSGATAN 6 (HANSA GALLERIA) T CAFÉ ITALIA STADT HAMBURGSGATAN 7 T 82 SIBBARPS NÄRSERVICE STRANDGATAN 101 T (TA) 4791 CANDY HEAVEN (FADIAS TOBAK) DAVIDSHALLSGATAN 21 TA slutat 5103 MELLANHEDENS FAST FOOD BELLEVUEVÄGEN 27 (TA) TA (TA) T 2810 CAFÉ LA VAGUE REGEMENTSGATAN 24 T (TA) T(T) 4700 AM MARKET KB MUNKHÄTTEGATAN 170 TA T slutat 5042 STRANDENS GATUKÖK LINNÉGATAN 2A T (TA) TA (T) T 4489 U.N.D. LINNÉGATAN 28 TA (TA) T(T) T 4783 SLOTTSPARKENS GATUKÖK KUNG OSCARS VÄG T(T) TA (T) T 4693 KRONETORPS GATUKÖK KRONETORPSGATAN 27 (TA) (TA) 5021 RED & BLUE FÖRENINGSGATAN 30 T (TA) 3846 AGDAS CAFE & GODIS KATTSUNDSGATAN 18 TA (TA) T(T) T 4989 KITCHEN KINGS LÖNNGATAN 72 (TA) (TA) LES TROIS ROSES GUSTAV ADOLFS TORG 43 TA OT hant. förb. 483 KONDITORI HOLLANDIA SÖDRA FÖRSTADSGATAN 8 T 2942 PRALINEN STORTORGET 21 (T) T 4964 KINA & THAI SNABBMAT AGNESFRIDSVÄGEN 3 (TA) (TA) 4710 FALAFEL N.1 NYDALATORGET 1 (T)

Glassprojekt sommaren 2005

Glassprojekt sommaren 2005 Glassprojekt sommaren 2005 Provtagning av hård- och mjukglass samt milkshake i Norrköpings Kommun Utförd och skriven av Henrik Thollander Sammanfattning Med syfte att kontrollera glassens kvalité i Norrköpings

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Undersökning av glass i Landskrona kommun 2008

Undersökning av glass i Landskrona kommun 2008 Miljöförvaltningen Undersökning av glass i Landskrona kommun 2008 Praktikanter: Nina Heinesson Katerina Katsanikou Handledare: Ingela Pålsson Miljöinspektör Miljöförvaltningen Rapport 2008:11 261 80 Landskrona

Läs mer

Glassprojekt 2010. Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun. Skriven av Therese Mattisson

Glassprojekt 2010. Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun. Skriven av Therese Mattisson Glassprojekt 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Therese Mattisson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat... 4 Slutsats och rekommendation...

Läs mer

Koll på Kungsbacka Rapport 2:2016 Kebabprojekt 2016. Kebabprojekt 2016 Provtagning av kebabkött på pizzerior och restauranger i Kungsbacka kommun

Koll på Kungsbacka Rapport 2:2016 Kebabprojekt 2016. Kebabprojekt 2016 Provtagning av kebabkött på pizzerior och restauranger i Kungsbacka kommun Koll på Kungsbacka Rapport 2:2016 Kebabprojekt 2016 Kebabprojekt 2016 Provtagning av kebabkött på pizzerior och restauranger i Kungsbacka kommun Under januari 2016 genomförde livsmedelsavdelningen på förvaltningen

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Ulrika Andersson, Giovanna Sanchez,

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Miljö- och hälsoskyddskontoret Rapportserie Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Förord Den här rapporten handlar om ett provtagningsprojekt

Läs mer

Rengöringskontroll och livsmedelstillsyn av större restauranger i Malmö stad februari 2002

Rengöringskontroll och livsmedelstillsyn av större restauranger i Malmö stad februari 2002 Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 12/2002. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. 1(3) Rengöringskontroll och livsmedelstillsyn av större restauranger i Malmö stad februari

Läs mer

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 MILJÖFÖRVALTNINGEN Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 En rapport från Miljöförvaltningen, Avdelningen för Livsmedelskontroll Frida Kallberg Carolina Svavar Augusti 2009 1 Sammanfattning

Läs mer

Livsmedelskontroll av gatukök i Malmö 1999

Livsmedelskontroll av gatukök i Malmö 1999 Livsmedelskontroll av gatukök i Malmö 1999 Rapport 16/1999 ISSN 14-469 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se 1(2) Livsmedelskontroll av gatukök i Malmö 1999 Denna rapport har sammanställts av

Läs mer

Provtagningsprojekt på restauranger i Malmö stad under 1999

Provtagningsprojekt på restauranger i Malmö stad under 1999 Provtagningsprojekt på restauranger i Malmö stad under 1999 Rapport 7/000 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.malmo.se 1(9) Provtagningsprojekt på restauranger i Malmö stad under 1999 Projektet

Läs mer

PROJEKT. Salladbufféer

PROJEKT. Salladbufféer PROJEKT Salladbufféer Självplock Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte Undersöka hantering och hygien på salladsbufféer med självplock främst med avseende förvaringstemperatur, redskap, rengöring

Läs mer

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 RAPPORT Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 Antagen av Miljönämnden 2008-01-29 Rapportnr 01/2008 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2004: 01/2004 Livsmedelstillsyn av

Läs mer

Livsmedelstillsyn av större restauranger i Malmö stad hösten 1999

Livsmedelstillsyn av större restauranger i Malmö stad hösten 1999 Livsmedelstillsyn av större restauranger i Malmö stad hösten 1999 Rapport 29/1999 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se 1(2) Livsmedelstillsyn av större restauranger i Malmö stad

Läs mer

Livsmedelskontroll av kinarestauranger i Malmö och Burlövs kommuner 1998

Livsmedelskontroll av kinarestauranger i Malmö och Burlövs kommuner 1998 Livsmedelskontroll av kinarestauranger i Malmö och Burlövs kommuner 1998 Rapport 26/1998 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se 1(3) Livsmedelskontroll av kinarestauranger i Malmö

Läs mer

PROJEKTINRIKTAD KONTROLL I NORRBOTTEN 2015. Kontroll av salladsbufféer

PROJEKTINRIKTAD KONTROLL I NORRBOTTEN 2015. Kontroll av salladsbufféer PROJEKTINRIKTAD KONTROLL I NORRBOTTEN 215 Kontroll av salladsbufféer Sammanfattning I samband med en länsträff för Norrbottens län den 18 februari 215 beslöts att ett projekt skulle utföras i syfte att

Läs mer

Rapport. Restauranger tillsynsprojekt 2013. Åsa Fredriksson Joakim Johansson

Rapport. Restauranger tillsynsprojekt 2013. Åsa Fredriksson Joakim Johansson Rapport Restauranger tillsynsprojekt 2013 Åsa Fredriksson Joakim Johansson SAMMANFATTNING Under år 2013 har miljökontoret i Luleå utfört offentlig livsmedelskontroll på restauranger och pizzerior inom

Läs mer

Isprojektet 2012. Mikrobiologisk provtagning av is. En rapport från Miljöförvaltningen Kalle Feldt och Emma Tibrand MILJÖFÖRVALTNINGEN

Isprojektet 2012. Mikrobiologisk provtagning av is. En rapport från Miljöförvaltningen Kalle Feldt och Emma Tibrand MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖFÖRVALTNINGEN Isprojektet 2012 Mikrobiologisk provtagning av is En rapport från Miljöförvaltningen Kalle Feldt och Emma Tibrand Juni 2012 1 Syfte 1 SYFTE Syftet med projektet är att med hjälp av provtagning

Läs mer

Projekt hållbarhetstester på charkprodukter

Projekt hållbarhetstester på charkprodukter 1(6) Miljöförvaltningen Projekt hållbarhetstester på charkprodukter Landskrona stad 2010 Elvira Kostovic Miljöinspektör Rapport 2011:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(6) Projekt hållbarhetstester

Läs mer

Provtagning av mjukglass och kulglass i Jönköpings län

Provtagning av mjukglass och kulglass i Jönköpings län Provtagning av mjukglass och kulglass i Jönköpings län Kommunerna i Jönköpings län PIK- Gruppen 212 Bakgrund Kommunerna i Jönköpings län beslutade vid länsmötet den 2 mars 211 att genomföra ett projekt

Läs mer

Is i livsmedelsanläggningar

Is i livsmedelsanläggningar Is i livsmedelsanläggningar Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Syfte Syftet med projektet är att med hjälp av provtagning undersöka den mikrobiologiska kvaliteten på

Läs mer

Butikshanterade charkuterivaror. www.lansstyrelsen.se/orebro. Livsmedelskontrollprojekt 2008 i Örebro län. Foto: Per Norström. Publ.

Butikshanterade charkuterivaror. www.lansstyrelsen.se/orebro. Livsmedelskontrollprojekt 2008 i Örebro län. Foto: Per Norström. Publ. Butikshanterade charkuterivaror Livsmedelskontrollprojekt 2008 i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Per Norström Publ. nr 2009:42 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Syfte... 2 Målsättning...

Läs mer

Kontroll av salladsbufféer i butik

Kontroll av salladsbufféer i butik MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Kontroll av salladsbufféer i butik Miljöenheten i Lomma redovisar 2015:1 2015-03-16 Sammanfattning Miljöenheten i Lomma utförde under februari och mars månad 2015 provtagning

Läs mer

Livsmedelstillsyn av caféer och salladsbarer i Malmö stad våren-sommaren 2003

Livsmedelstillsyn av caféer och salladsbarer i Malmö stad våren-sommaren 2003 1(3) Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 25/2003. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. Livsmedelstillsyn av caféer och salladsbarer i Malmö stad våren-sommaren 2003 Inspektionerna

Läs mer

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen 1(7) Miljöförvaltningen Projekt julbord Landskrona stad 2009 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(7) Projekt julbord 2009 Sammanfattning Miljöförvaltningen

Läs mer

Livsmedelshygien. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Livsmedelshygien. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Livsmedelshygien Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Viktig livsmedelshygien Vanligt med livsmedelsburna sjukdomar i Sverige ca 500 000 fall/år Livsmedelsburna sjukdomar kan leda till dödsfall Rapporterade

Läs mer

Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012

Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-01-22 Rapportnr 1/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av julbord

Läs mer

Provtagning av sallader

Provtagning av sallader MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av sallader En rapport från Miljöförvaltningen Susann Andersson, Dan Lennartsson 2010-03-18 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Sallader är en produkt som

Läs mer

Egentillsyn. med haccp

Egentillsyn. med haccp Egentillsyn med haccp Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet. Den så kallade egentillsynen. Det som ingår i egentillsynen ska finnas beskrivet i ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

Livsmedelstillsyn av butiker med förpackade varor med < 3 årsarbetskrafter i Malmö stad våren 2002

Livsmedelstillsyn av butiker med förpackade varor med < 3 årsarbetskrafter i Malmö stad våren 2002 Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 19/2002. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. 1(2) Livsmedelstillsyn av butiker med förpackade varor med < 3 årsarbetskrafter i Malmö

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Livsmedelstillsyn av medelstora restauranger i Malmö stad sommaren hösten 2002

Livsmedelstillsyn av medelstora restauranger i Malmö stad sommaren hösten 2002 Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 33/2002. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. 1(2) Livsmedelstillsyn av medelstora restauranger i Malmö stad sommaren hösten 2002 Livsmedelsinspektionerna

Läs mer

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö 2015

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö 2015 Livsmedelskontroll av julbord i Malmö 2015 Sammanfattning Miljöförvaltningen har som de senaste två åren under december 2015 utfört kontroll på restauranger som arrangerar julbord eller serverar julmat.

Läs mer

Utvärdering av Landskronakarnevalen 2008

Utvärdering av Landskronakarnevalen 2008 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(3) Datum 2008-08-20 Handläggare Ingela Pålsson Er Referens Vår Referens Miljöförvaltningen Miljönämnden Landskrona kommun Utvärdering av Landskronakarnevalen 2008 Under årets karneval

Läs mer

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter oktober 2013 Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Miljösamverkan

Läs mer

Egenkontroll ger bättre koll

Egenkontroll ger bättre koll Egenkontroll ger bättre koll Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge kontroll på hanteringen

Läs mer

Ätfärdiga livsmedel. www.t.lst.se. Projektinriktad kontroll i Örebro län 2006. Foto: Per Norström, Länsstyrelsen. Publ. nr 2007:22

Ätfärdiga livsmedel. www.t.lst.se. Projektinriktad kontroll i Örebro län 2006. Foto: Per Norström, Länsstyrelsen. Publ. nr 2007:22 Ätfärdiga livsmedel Projektinriktad kontroll i Örebro län 2006 www.t.lst.se Foto: Per Norström, Länsstyrelsen Publ. nr 2007:22 Syfte Nio av kommunerna i Örebro län har under 2006 genomfört ett gemensamt

Läs mer

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561 RAPPORT Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013 D-nr 2013-4561 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Diskussion... 5 Förslag till åtgärder...

Läs mer

FÖRORD... 3 INLEDNING...4

FÖRORD... 3 INLEDNING...4 6 FÖRORD.... 3 INLEDNING....4 LIVSMEDELSLAGSTIFTNING OCH HISTORIK....11 FALLET TYPHOID MARY MALLON....11 LAGSTIFTNINGEN HAR TVÅ HUVUDSYFTEN I FÖRSTA HAND....13 ANMÄLDA FALL ENLIGT SMITTSKYDDSLAGEN ÅR 2003....14

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Historien om Ingemars Whiskeysenap

Historien om Ingemars Whiskeysenap M AT i K a l m a r 2007 (Årgång 13) Information till livsmedelsbranschen Historien om Ingemars Whiskeysenap Ingemar Andersson i Rinkabyholm började med att tillverka senap genom att prova ut recept, och

Läs mer

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du

Läs mer

Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011

Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011 Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011 Projektledare Ann Nystad Medverkande Karin Berg, Johan Schütte, Jessica Svensson, Maria Sandqvist Sammanfattning Gatukök tillagar enklare mat och är

Läs mer

Exempel 2 av: Christopher Nilsson

Exempel 2 av: Christopher Nilsson Du är en mycket viktig person! Du jobbar ju med livsmedel Livsmedelslagstifning EU förordningen Livsmedelslagen Livsmedelsförordningen Livsmedelsverkets författningar (LIVSFS) Grundförutsättningar Upprättande

Läs mer

Livsmedelskontroll av butiker och partihandlare i Malmö 2008

Livsmedelskontroll av butiker och partihandlare i Malmö 2008 RAPPORT Livsmedelskontroll av butiker och partihandlare i Malmö 2008 Antagen av Miljönämnden 2008-08-25 Rapportnr 09/2008 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2004: 01/2004 Livsmedelstillsyn

Läs mer

större restauranger i Malmö

större restauranger i Malmö MALMÖ STAD Miljöförvaltningen Livsmedelskontroll på större restauranger i Malmö En rapport från Livsmedelshygieniska avdelningen April 1997 Livsmedelskontroll på större restauranger i Malmö 1 Denna rapport

Läs mer

Livsmedelstillsyn av orientaliska restauranger i Malmö stad våren 2003

Livsmedelstillsyn av orientaliska restauranger i Malmö stad våren 2003 1(1) Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 24/2003. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. Livsmedelstillsyn av orientaliska restauranger i Malmö stad våren 2003 Inspektionerna

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök 2009 1 Bakgrund Erfarenhet från andra kommuner visar att det finns problem gällande rengöring. Genom ett projekt som både genom visuell- och tryckplattskontroll

Läs mer

Pizzaprojekt. hösten 2011. Ett samarbetsprojekt mellan livsmedelstillsynen i kommunerna Lomma, Svedala, Kävlinge, Staffanstorp, Burlöv & Landskrona

Pizzaprojekt. hösten 2011. Ett samarbetsprojekt mellan livsmedelstillsynen i kommunerna Lomma, Svedala, Kävlinge, Staffanstorp, Burlöv & Landskrona Pizzaprojekt hösten 2011 Ett samarbetsprojekt mellan livsmedelstillsynen i kommunerna Lomma, Svedala, Kävlinge, Staffanstorp, Burlöv & Landskrona Sammanfattning Under hösten och vintern 2011 har miljökontoren

Läs mer

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan.

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Grundförutsättningar Med grundförutsättningar menas: Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Syftet är både att

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

Professionell lantbrukshygien för god mjölkkvalitet

Professionell lantbrukshygien för god mjölkkvalitet Professionell lantbrukshygien för god mjölkkvalitet Råd för att reducera sporer i mjölk, ett saneringsprogram Making an Investment in Our Future Sporsanering på gård Sporsanering - Sammanfattning och översikt

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

Projekt Bacillus cereus

Projekt Bacillus cereus Projekt Bacillus cereus - provtagning av nedkylda/varmhållna livsmedel i Haninge, Tyresö och Nynäshamn 30 januari 2015 Eva Baggström Luis Carvajal Jytte Gard Timmerfors Sammanfattning Bacillus cereus är

Läs mer

Fastställd 2016-01-28 Gemensam provtagningsplan för Samverkan inom livsmedelkontrollen i Stockholmsregionen (SILK) 2016

Fastställd 2016-01-28 Gemensam provtagningsplan för Samverkan inom livsmedelkontrollen i Stockholmsregionen (SILK) 2016 Provtagningsplan Fastställd 2016-01-28 Gemensam provtagningsplan för Samverkan inom livsmedelkontrollen i Stockholmsregionen (SILK) 2016 Bakgrund Under våren 2014 bildades nätverket SILK (Samverkan Inom

Läs mer

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte under tiden 4 juli - 9 september 2012 78 st restauranger

Läs mer

SNABB RENGÖRINGSKONTROLL MED ATP

SNABB RENGÖRINGSKONTROLL MED ATP SNABB RENGÖRINGSKONTROLL MED ATP Vad är ATP? ATP (Adenosin Tri-Phosphate) är ett ämne som finns i alla celler. ATP bildas i energigivande reaktioner och förbrukas i energikrävande reaktioner och fungerar

Läs mer

EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING

EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING INFORMATION OM EGENKONTROLLPROGRAM med HACCP 2009-09-25 EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING I livsmedelslagstiftningen anges de krav på hygieniska förhållanden som skall råda (grundförutsättningar ) och

Läs mer

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 Sammanställning Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 DISKUSSION Butiker som grillar ska, i egenkontrollen, bland annat kontrollera de viktiga parmetrarna; värmebehandling, varmhållning, nedkylning

Läs mer

RAPPORT. Provtagningsprojekt angående dricksvattenkvaliteten. restauranger 2008. Antagen av Miljönämnden 2008-06-16. Rapportnr 06/2008 ISSN 1400-4690

RAPPORT. Provtagningsprojekt angående dricksvattenkvaliteten. restauranger 2008. Antagen av Miljönämnden 2008-06-16. Rapportnr 06/2008 ISSN 1400-4690 RAPPORT Provtagningsprojekt angående dricksvattenkvaliteten på Malmös restauranger 2008 Antagen av Miljönämnden 2008-06-16 Rapportnr 06/2008 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2004:

Läs mer

Hygien och redlighet inom bageri och konditori

Hygien och redlighet inom bageri och konditori MILJÖFÖRVALTNINGEN Hygien och redlighet inom bageri och konditori En rapport från Miljöförvaltningen Helena Rosén och Li Hermansson Mars 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Miljöförvaltningen

Läs mer

Författad av: Magdalena Goczkowska Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Livsmedelsenheten Eskilstuna kommun. Frityrolja 2012

Författad av: Magdalena Goczkowska Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Livsmedelsenheten Eskilstuna kommun. Frityrolja 2012 Författad av: Magdalena Goczkowska Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Livsmedelsenheten Eskilstuna kommun Frityrolja 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte 1.2

Läs mer

3.6 Faroanalys. Flik 3 RISKVÄRDERING CCP JA/NEJ NEJ. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD( Se rutiner i Låg Mellan Hög

3.6 Faroanalys. Flik 3 RISKVÄRDERING CCP JA/NEJ NEJ. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD( Se rutiner i Låg Mellan Hög 3.6 Faroanalys 1 INKÖP/ Mikrobiologisk förekomst (råvaror) Kontroll av ankommande råvarors lukt, färg, fräschör och stickprovskontroller på bärst- före märkning. JA/ Mikrobiologisk tillvät (transport,

Läs mer

R A PPORT. Livsmedelskontroll Projekt Rengöring på förskolor, skolor och vårdhem. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

R A PPORT. Livsmedelskontroll Projekt Rengöring på förskolor, skolor och vårdhem. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2014-12-01 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Rengöring på förskolor, skolor och vårdhem Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll

Läs mer

Livsmedelstillsyn av storhushåll med orientalisk tillagning i Malmö stad vintern 2003

Livsmedelstillsyn av storhushåll med orientalisk tillagning i Malmö stad vintern 2003 1(3) Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 01/2004. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. Livsmedelstillsyn av storhushåll med orientalisk tillagning i Malmö stad vintern

Läs mer

Härlig grillkväll. eller. risk för magont?

Härlig grillkväll. eller. risk för magont? Härlig grillkväll eller risk för magont? Ett PIK-projekt inom livsmedelskontrollen i Östergötland om den hygieniska kvalitén hos grillfärdiga köttvaror. PIK-projekt Östergötlands län 2007 Provtagning av

Läs mer

Livsmedelskontroll på. pizzerior i Malmö

Livsmedelskontroll på. pizzerior i Malmö MALMÖ STAD Miljöförvaltningen Livsmedelskontroll på pizzerior i Malmö En rapport från Livsmedelshygieniska avdelningen Januari 1997 2(2) Livsmedelskontroll på pizzerior i Malmö 1996 Denna rapport har sammanställts

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

PROJEKT. Kebabprojekt. - Kontroll och provtagning på kebabhantering i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2013

PROJEKT. Kebabprojekt. - Kontroll och provtagning på kebabhantering i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2013 PROJEKT Kebabprojekt - Kontroll och provtagning på kebabhantering i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2013 Projektgrupp: Eva Baggström Luis Carvajal Susanne Tiderman Björkblom 1. Bakgrund Att arbeta

Läs mer

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 RAPPORT Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016 Antagen av miljönämnden 2016-06-14 Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2012: 01/2012 Sammanställning

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 3 Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 3 Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 3 Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll Innehåll Inledning... 3 1 Skolor och förskolor... 4 1.1 Tillagningskök på förskola och

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLLPLANER

ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLLPLANER 1/10 ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLLPLANER Livsmedelsföretagaren skall upprätta en skriftlig egenkontrollplan, plan för egenkontroll, följa den och dokumentera åtgärderna. Egenkontrollplanen ska hållas à

Läs mer

Tillsynsprojekt. Salladsbufféer. Livsmedelsprojekt i Västerbottens län 2013

Tillsynsprojekt. Salladsbufféer. Livsmedelsprojekt i Västerbottens län 2013 Tillsynsprojekt Salladsbufféer Livsmedelsprojekt i Västerbottens län 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Inspektion... 1 Provtagning... 1 Analysmetod... 2 Omfattning och

Läs mer

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009, Blekinge och Kronobergs län Länsstyrelsens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:4 Utkom från trycket 2012-10-19 Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet

Läs mer

Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun

Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun Kostservice, 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EGENKONTROLL Flik Dokument Uppgifter om verksamheten 1 Uppgifter om verksamheten Personal 2 Utbildning och kompetens

Läs mer

Fiskbranschens Vägledning

Fiskbranschens Vägledning TILLVERKNING AV RÖKTA OCH GRAVADE FISKPRODUKTER RÖKTA PRODUKTER INLEDNING I arbetet med att införa kontroller på individuella processteg, ger detta avsnitt om rökta produkter exempel på potentiella faror

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av restauranger

Tillsynsprojekt Revision av restauranger Dnr 2015-2257 Tillsynsprojekt Revision av restauranger Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2015-11-27 1 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett kontrollprojekt som

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag

Lokalkrav för livsmedelsföretag Lokalkrav för livsmedelsföretag Krav på livsmedelslokalen Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé.

Läs mer

Mikrobiologisk kvalitetskontroll. Malmö stad 1999

Mikrobiologisk kvalitetskontroll. Malmö stad 1999 Mikrobiologisk kvalitetskontroll av baguetter i Malmö stad 1999 Rapport 20/1999 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se 1(3) Rapport om mikrobiologisk kvalitetskontroll av baguetter

Läs mer

Rapport om enkätsammanställning av livsmedelshantering på äldreboende i Malmö stad 2003

Rapport om enkätsammanställning av livsmedelshantering på äldreboende i Malmö stad 2003 1(4) Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 33/2003. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. Rapport om enkätsammanställning av livsmedelshantering på äldreboende i Malmö stad

Läs mer

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSBUTIK

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSBUTIK EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSBUTIK Butik Adress Kundnummer Telefonnummer Ansvarig person Miljönämndens/Miljöhygienschefens beslut datum Om ändringar sker i verksamheten eller ägaren/innehavaren byts,

Läs mer

Förslag till egenkontrollprogram

Förslag till egenkontrollprogram Bageri & konditori Förslag till egenkontrollprogram Företagets namn:.. Org. nr:.. Besökadress: Antal anställda:... Ansvarig person (befattning):.. Verksamhetsbeskrivning (produktionens storlek, mängd,

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag.

Lokalkrav för livsmedelsföretag. Lokalkrav för livsmedelsföretag. 1 2 Krav på livsmedelslokalen. Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj Egenkontroll för hemtjänsten i Järfälla kommun VERKSAMHETEN Namn Adress Tel E-post Org.nr. Verksamhetens art Antal serverade portioner/dag (ca) Frukost Lunch Middag Kvällsmat Antal portioner tillagade

Läs mer

Exempel på egenkontroll för dricksvatten

Exempel på egenkontroll för dricksvatten Exempel på egenkontroll för dricksvatten Egenkontroll för dricksvatten på restaurang Egna brunnen. 2010-02-16 Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 Fastställt den: 2010-02-20

Läs mer

Livsmedelskontroll av hamburgerkedjor i Malmö 2015

Livsmedelskontroll av hamburgerkedjor i Malmö 2015 RAPPORT Foto: Colourbox Livsmedelskontroll av hamburgerkedjor i Malmö 2015 Antagen av miljönämnden 2015-05-26 Rapportnr 6/2015 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2009: 01/2009 Livsmedelskontroll

Läs mer

Kontrollprojekt Mottagningskök

Kontrollprojekt Mottagningskök Dnr 2015-1223 Kontrollprojekt Mottagningskök Miljö- och byggnadskontoret s kommun Anna Johansson 2015-06-12 1 Sammanfattning Många barn, elever och äldre serveras dagligen mat i verksamheter som är mottagningskök,

Läs mer

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, januari 2011 Postadress

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. 2008:2 Provtagning och analys av maträtter från julbord

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. 2008:2 Provtagning och analys av maträtter från julbord Miljö- och hälsoskyddskontoret Rapportserie 2008:2 Provtagning och analys av maträtter från julbord Inledning Enligt Livsmedelverket matförgiftas betydligt fler människor i Sverige än vad som finns i den

Läs mer

RAPPORT PROVTAGNINGSPROJEKT 2009

RAPPORT PROVTAGNINGSPROJEKT 2009 RAPPORT PROVTAGNINGSPROJEKT 2009 Sushi Pistolvatten Näringsvärde i charkprodukter Näringsvärde i restaurangmat Is Avsvalnade livsmedel Glass & mjukglass Miljöförvaltningen 2009 Miljöförvaltningen RAPPORT

Läs mer

BESKRIVNING AV LIVSMEDELSHANTERING OCH SYSTEM FÖR EGENKONTROLL

BESKRIVNING AV LIVSMEDELSHANTERING OCH SYSTEM FÖR EGENKONTROLL 1(5) BESKRIVNING AV LIVSMEDELSHANTERING OCH SYSTEM FÖR EGENKONTROLL Anläggningens namn Anläggningens besökadress Beskrivning av verksamheten Beskriv kortfattat vad för typ av inriktning verksamheten ska

Läs mer

INFORMATION Februari 2014

INFORMATION Februari 2014 Livsmedels INFORMATION Februari 2014 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Inspektion Detta informationsblad är sammanställt för att informera om inspektion i offentlig kontroll av livsmedelsföretag/verksamheter.

Läs mer

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria 1 för livsmedel på restaurang och pizzeria Kontrollprojekt i Jönköpings län 2013 2 Sammanfattning Ett kontrollinriktat projekt utfördes under 2013 av tolv kommuner i Jönköpings län, i syfte att få en övergripande

Läs mer

Mikrobiologiska kriterier 2012

Mikrobiologiska kriterier 2012 Dnr 2012-1671 Mikrobiologiska kriterier 2012 E.coli salmonella Utförd av miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Maria Sandquist 2012-03-xx Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i

Läs mer